A jogszabály mai napon ( 2022.09.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi LXXI. törvény

a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF MONTENEGRO

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of Montenegro to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all Parties, communicate to the Government of Montenegro an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, Montenegro shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America

Article II

The Present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the ..... day of ............. 2016.

JEGYZŐKÖNYV MONTENEGRÓNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli Montenegró csatlakozása jelen Szerződéshez,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el Montenegró Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, Montenegró azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 2016. „................”-án.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Csatlakozási Jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Csatlakozási Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére