A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése alapján: * 

a) az országos közutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: ED-rendszer) kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek;

b) *  a Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (a továbbiakban: TSM-rendszer) kialakítása elnevezéssel lefolytatott beszerzés során az ED-rendszerben és az elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítményekhez kapcsolódóan létrejövő vagyonelemek, ideértve a TSM-rendszer kiépítése során az ED-rendszerben kialakításra kerülő szoftver- és hardverelemek, valamint újonnan kialakítandó, fixen telepített ellenőrző keresztmetszetek és azok eszközei, továbbá az ED-rendszer fix ellenőrző keresztmetszeteinél beépítésre kerülő súlymérő eszközök;

c) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése keretében beszerzett HU-GO hardver alapinfrastruktúra és jármű adatgyűjtő modul

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2026. október 31-ig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § *