A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról * 

Ország, melly fekvésére, éghajlatára, termékére és nemzeti lelkére nézve jó lovakat nevelni, Magyar Országnál különb nincs és hogy csak magunkon áll ezen tárgyat olly virágzásba hozni és valaha olly gyümölcsözésre vinni: hogy a Világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk és hogy a Magyar Ló mindenütt igazságos és megérdemelt elsőséget nyerjen...”

(Széchenyi István: Lovakrul, 1828.)

Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásunk részeként vállalja a magyar kultúra és a Kárpát-medencei természet adta és ember alkotta értékek ápolását és óvását, egyben az állam alapvető kötelességeként határozza meg a honos növény- és állatfajainknak, mint nemzetünk e közös örökségeinek védelmét.

Végezés, melyet a most szerencsésen országló felséges Király és császár, II. József, hogy Magyarországban és az ahhoz tartozó tartományokban..., a jobb fajtából eredeti és magasabb méretű lovaknak száma jövendő időkre nézve is minden kitalálható móddal gyarapítatthassék, tetszett ő Felségének kegyesen elvégezni, hogy Magyarországban tulajdon császári, királyi ménes, mely mintegy magvető helye legyen a jelesebb természetű és tartósabb erejű lovaknak, minden időhalasztás nélkül felállítassék, arra rendelvén amaz Mezőhegyes nevű alkalmatos pusztát.”

(II. József végezése, 1784. december 20.)

A mezőhegyesi ménesbirtokra a magyar önkép és identitás évezredes elemét jelentő lovaskultúra szerves és alapvető részeként tekinthetünk. Amikor II. József 1784. december 20-án döntést hozott a ménesbirtok megalapításáról, a magyar lótenyésztés hagyományait egyesítette az ország fejlesztése iránti elkötelezettséggel, folytatva a Bél Mátyás vagy Tessedik Sámuel nevével fémjelezhető, a korszerű mezőgazdaság megteremtése érdekében hozott erőfeszítések sorát.

Mezőhegyes neve az elmúlt több mint kétszázharminc év során összeforrt a kultúraápolás, a szakmai tudás és az egész országra szétsugárzó építőmunka ethoszával, miközben maga is nemzeti hagyományunk részéve vált.

A mezőhegyesi értékek e sokszínű tárházának megőrzése, és az ott felhalmozott szaktudás megfelelő hasznosulása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság jogállása

1. § (1) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság (a továbbiakban: Ménesbirtok) egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság.

(2) A Ménesbirtok állami mintagazdaság, amely feladatait, mint állami közfeladatokat látja el.

(3) A Ménesbirtok részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van. A részvények elidegenítése, megterhelése, biztosítékul adása semmis.

(4) A Ménesbirtok székhelye Mezőhegyes.

(5) A Ménesbirtokra, az általa végzett tevékenységre, a Ménesbirtok vagyonára

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit,

b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,

c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,

e) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint

f) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kisajátítási törvény)

előírásait az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. A Ménesbirtok feladatai

2. § (1) A Ménesbirtok feladata az alábbiak világszínvonalú ellátása:

a) a Mezőhegyesen kialakult, védett őshonos magyar lófajták tenyésztése, genetikai értékének megőrzése, és a magyar sportlófajta tenyésztése, genetikai értékének teljesítményalapú növelése,

b) *  az a) pont szerinti lófajták, vagyis a gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar sportló és ügető fajták ménesének kialakítása és fenntartása,

c) a hagyományosan Mezőhegyesen tenyésztett gazdasági haszonállatfajták tenyésztése,

d) az állattenyésztéshez szükséges takarmány-előállítás és legelőgazdálkodás,

e) növénytermesztési, vetőmag-termelési, mező-, erdőgazdasági, vadgazdálkodási kertészeti, és ehhez kapcsolódó oktatási, turisztikai és lovassport-tevékenység,

f) az a)-e) pontokban foglalt ágazatok a Ménesbirtok hagyományaira épülő összehangolt fejlesztése,

g) *  a Mezőhegyesen hagyományos - különösen az állat- és lótenyésztéshez kapcsolódó - , valamint a modern igényeknek megfelelő elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakképzés, oktatás és képzés,

h) az agrárképzést nyújtó köznevelési, szakképző, valamint felsőoktatási intézményekkel való együttműködés és gyakorlati képzőhely biztosítása,

i) a gazdasági erejéhez igazodó foglalkoztatási helyzet javításával Mezőhegyes és térsége népességmegtartó erejének növelése.

(2) A Ménesbirtok az (1) bekezdés a), b), d) pontjában meghatározott, lótenyésztéssel összefüggő feladatai keretében a tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlítása érdekében az általa tenyésztett és tartott egyedekkel teljesítményvizsgálatokon, tenyészszemléken, és sporteseményeken vesz részt, illetve szervezi azokat, valamint nyitott és fedett lovas pályákat üzemeltet.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladata keretében különösen szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztést végez.

(4) A Ménesbirtok az (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott feladata ellátása keretében gondoskodik kertészetek és vetőmag termesztési körzetek kialakításáról, a kertészeti és vetőmagtermesztési tevékenység fejlesztéséről, valamint az ezzel kapcsolatos oktatás szervezéséről.

(5) A Ménesbirtok (4) bekezdésben meghatározott tevékenysége - a természetes és tájazonos környezet kialakítása és fenntartása érdekében - különösen a parkgondozás, erdőápolás és -fenntartás, szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, szőlő-, gyümölcs-, és dísznövény-, zöldség- és erdészeti szaporítóanyagok előállítására és megóvására irányul.

3. A Ménesbirtok regionális szerepe

3. § A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti feladatai ellátása során az oktatási, képzési lehetőségekhez történő hozzáférést a határon túli magyar közösségek számára is biztosítja.

4. A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon, a Ménesbirtok gazdálkodása

4. § (1) A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon

a) az állam által ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe adott, állami tulajdonú földrészletekből,

b) az a) pont szerinti földrészleteken található épített örökségből,

c) a Mezőhegyesi Állami Ménes által jelen törvény hatálybalépése előtt vagyonkezelt

ca) *  az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyonelemekből, valamint

cb) vagyoni értékű jogokból

áll.

(2) A Ménesbirtok vagyonkezelői joga kiterjed a Ménesbirtok vagyonkezelésében lévő, 1. mellékletben meghatározott földrészletekre és egyéb ingatlanokra, valamint a földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészletekre is.

(3) A Ménesbirtok az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további állami vagyont vagyonkezelési szerződés vagy törvényi kijelölés alapján vagyonkezelhet, a (2) bekezdésben meghatározott földrészleteket bővítheti.

(4) A Ménesbirtok gondoskodik a területén található épített örökség megóvásáról, az épített örökség 2. §-ban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hasznosításáról.

(5) A Ménesbirtok tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.

(6) *  A Ménesbirtok által vagyonkezelt ingatlanokon keletkezett termék, termény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:50. § (1) bekezdése szerinti elválással ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerül.

5. A Ménesbirtok szervei

5. § *  A Ménesbirtok szervei a tulajdonosi jogok gyakorlója, az igazgatóság és a felügyelőbizottság.

6. A tulajdonosi jogok gyakorlója

6. § (1) A Ménesbirtokban az államot mint egyedüli tulajdonost a tulajdonosi jogok gyakorlója képviseli, aki a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az állam, mint egyedüli tag nevében gyakorolja a legfőbb szerv hatásköreit.

(2) A Ménesbirtok gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét.

(4) A Ménesbirtok előző évi tevékenységéről a tulajdonosi jogok gyakorlója legkésőbb május 31-ig beszámol a Kormánynak. A Kormány a beszámoló alapján áttekinti a Ménesbirtok pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét, szakmai feladatainak végrehajtását.

7. § (1) Vezető állású személy megválasztását, illetve kinevezését a Ménesbirtok a megválasztástól vagy kinevezéstől számított 2 munkanapon belül a tulajdonosi jogok gyakorlójának bejelenti.

(2) Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója úgy ítéli meg, hogy a megválasztott, illetve kinevezett személy nem felel meg az e törvényben meghatározott feltételeknek, 10 munkanapon belül visszahívja a megválasztott, illetve felmenti a kinevezett személyt.

7. Az igazgatóság

8. § (1) Az igazgatóság a Ménesbirtok ügyvezető szerve.

(2) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - ötéves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

8. A felügyelőbizottság

9. § (1) A felügyelőbizottság a Ménesbirtok ellenőrző szerve.

(2) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki és hívja vissza.

9. A könyvvizsgáló

10. § A Ménesbirtok állandó könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, határozott időtartamra.

10. A Ménesbirtok alkalmazottai

11. § (1) A Ménesbirtok munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak.

(2) Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat a Ménesbirtok szervezeti-működési szabályzata tartalmazza.

(3) A Ménesbirtok alkalmazottai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

(4) A Ménesbirtok feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól a Ménesbirtok alkalmazottai részére a felmentést az igazgatóság elnöke adhatja meg.

11. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott földrészletek közül az állam tulajdonában álló földrészletek e törvény hatálybalépésével, e törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletekre vonatkozó vagyonkezelői jogot a Ménesbirtok kérelme alapján - vagyonkezelési szerződés megkötését követően haladéktalanul - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott földrészletek vonatkozásában megkötött földhasználati szerződések 2016. december 31-én megszűnnek azzal, hogy az ettől számított 90 napon belül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a használóval a földhasználati szerződésben foglaltak szerint elszámol.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely földrészlet a „Földet a gazdáknak!” Program során árverésre került, akkor a földrészlet vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötésétől az állam eláll.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok közül a nem állami tulajdonban álló ingatlanok, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok tulajdonjogát az állam javára meg kell szerezni. Ha az ingatlanok állami tulajdonba kerülése szerződés alapján nem biztosítható, az ingatlanokat az állam számára ki kell sajátítani.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanok az állami tulajdonba kerüléssel egyidejűleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7) bekezdése alapján ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek. Az (5) bekezdés szerint állami tulajdonba került ingatlanok vonatkozásában az e bekezdés szerint kijelölt vagyonkezelővel haladéktalanul vagyonkezelési szerződést kell kötni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot - állami tulajdonba kerülésüket és a (6) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződések megkötését követően - a Ménesbirtok kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(8) Kártalanítás illeti

a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel rendelkező jogosultat 150 000 forint/hektár mértékben,

b) az (5) bekezdés szerinti kisajátítással érintett földrészlet jogosultját a Kisajátítási törvény szabályai szerint,

c) a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintett földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót az árverésen történő részvétel, valamint a kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150.000 forint erejéig.

(9) A Ménesbirtok a 2. § (1) bekezdésének a)-e), valamint g) pontjában meghatározott feladatai - génmegőrzési, helyben megvalósuló oktatási célból történő - végrehajtása, mint közérdekű célok érdekében történő kisajátításra a Kisajátítási törvény szabályait azzal kell alkalmazni, hogy az eljárásban kisajátítást kérőként a saját nevében és az állam javára a Ménesbirtok jár el.

(10) *  A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XCVIII. törvény hatálybalépésének napján, jogszabály erejénél fogva a Ménesbirtok vagyonkezelésében álló ingó vagyonelemek - a Ménesbirtok közfeladatainak elősegítése érdekében - tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződéssel ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Ménesbirtok az ingóságokat terhelő esetleges kötelezettségeket - a szerződésben rögzítettek szerint - teljeskörűen átvállalja.

(11) *  A (10) bekezdés szerinti tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződést az állam nevében az ingóságok tulajdonosi joggyakorlója készíti el és köti meg. A szerződésben az ingóságok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

14. § * 

1. melléklet a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényhez

A Ménesbirtok működéséhez szükséges ingatlanok

Sor-
szám
Település Fekvés Hrsz. Alrészlet Művelési ág/Megnevezés
1. Mezőhegyes zártkert 1002/2 erdő
2. Mezőhegyes zártkert 1002/4 erdő
3. Mezőhegyes zártkert 1005/1 a kert
4. Mezőhegyes zártkert 1005/1 c kert
5. Mezőhegyes zártkert 1007/10 szántó
6. Mezőhegyes zártkert 1007/11 kivett csatorna
7. Mezőhegyes zártkert 1007/13 szántó
8. Mezőhegyes zártkert 1007/24 kivett út
9. Mezőhegyes zártkert 1007/26 szántó
10. Mezőhegyes zártkert 1014/1 erdő
11. Mezőhegyes zártkert 1014/3 szántó
12. Mezőhegyes zártkert 1014/5 szántó
13. Mezőhegyes zártkert 1015/2 a erdő
14. Mezőhegyes zártkert 1015/2 b kivett árok
15. Mezőhegyes zártkert 1015/2 c gyümölcsös
16. Mezőhegyes zártkert 1015/2 d kivett szérűskert
17. Mezőhegyes zártkert 1015/2 f kivett udvar
18. Mezőhegyes zártkert 1015/2 g gyümölcsös
19. Mezőhegyes zártkert 1016/1 gyümölcsös
20. Mezőhegyes zártkert 1018/10 kivett út
21. Mezőhegyes zártkert 1020/A/15 lakás
22. Mezőhegyes zártkert 1021 a erdő
23. Mezőhegyes zártkert 1021 b kivett saját használatú út
24. Mezőhegyes zártkert 1021 c erdő
25. Mezőhegyes zártkert 1021 d legelő és út
26. Mezőhegyes zártkert 1026/3/A/1 lakás
27. Mezőhegyes zártkert 1034/4 a kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
28. Mezőhegyes zártkert 1034/4 b kert
29. Mezőhegyes zártkert 1038/5/A/3 lakás
30. Mezőhegyes zártkert 1038/5/A/4 lakás
31. Mezőhegyes zártkert 1038/10 rét
32. Mezőhegyes zártkert 1038/12 a szántó
33. Mezőhegyes zártkert 1038/12 b legelő
34. Mezőhegyes zártkert 1038/12 c kivett udvar
35. Mezőhegyes zártkert 1038/12 d kivett árok
36. Mezőhegyes zártkert 1038/12 f kivett gazdasági épület, udvar
37. Mezőhegyes zártkert 1039/2 szántó
38. Mezőhegyes zártkert 1041/6 szántó
39. Mezőhegyes zártkert 1041/8 kivett gazdasági épület, udvar
40. Mezőhegyes zártkert 1041/9 legelő
41. Mezőhegyes zártkert 1043 szántó
42. Mezőhegyes zártkert 1102 a szántó
43. Mezőhegyes zártkert 1102 b kivett saját használatú út
44. Mezőhegyes zártkert 1103 kivett udvar
45. Mezőhegyes zártkert 1104 kivett saját használatú út
46. Mezőhegyes zártkert 1106 kivett saját használatú út
47. Mezőhegyes zártkert 1107 kivett udvar
48. Mezőhegyes zártkert 1108/1 kert
49. Mezőhegyes zártkert 1108/2 kivett csatorna
50. Mezőhegyes zártkert 1108/3 kert
51. Mezőhegyes zártkert 1346 a kivett lakóház, udvar
52. Mezőhegyes zártkert 1346 b kert
53. Mezőhegyes zártkert 1347 szántó
54. Mezőhegyes zártkert 1421/2 szántó
55. Mezőhegyes zártkert 1931 szántó
56. Mezőhegyes zártkert 2188 kert
57. Mezőhegyes külterület 04/10 kivett ipartelep
58. Mezőhegyes külterület 04/12 erdő
59. Mezőhegyes külterület 05/03 szántó
60. Mezőhegyes külterület 05/04 kivett út
61. Mezőhegyes külterület 05/06 erdő
62. Mezőhegyes külterület 05/07 szántó
63. Mezőhegyes külterület 05/08 kivett csatorna
64. Mezőhegyes külterület 05/09 kivett csatorna
65. Mezőhegyes külterület 05/10 kivett út
66. Mezőhegyes külterület 07 erdő
67. Mezőhegyes külterület 08/04 kivett saját használatú út
68. Mezőhegyes külterület 011/6 kivett saját használatú út
69. Mezőhegyes külterület 011/13 erdő
70. Mezőhegyes külterület 011/16 erdő
71. Mezőhegyes külterület 011/17 erdő
72. Mezőhegyes külterület 011/18 szántó
73. Mezőhegyes külterület 012 kivett saját használatú út
74. Mezőhegyes külterület 013 a szántó
75. Mezőhegyes külterület 013 b erdő
76. Mezőhegyes külterület 014 erdő
77. Mezőhegyes külterület 015/1 kivett út
78. Mezőhegyes külterület 015/2 kivett saját használatú út
79. Mezőhegyes külterület 016/2 a szántó
80. Mezőhegyes külterület 016/2 b erdő
81. Mezőhegyes külterület 016/2 c legelő
82. Mezőhegyes külterület 016/3 kivett út
83. Mezőhegyes külterület 016/4 kivett út
84. Mezőhegyes külterület 016/6 kivett út
85. Mezőhegyes külterület 016/7 kivett csatorna
86. Mezőhegyes külterület 016/8 kivett út
87. Mezőhegyes külterület 016/9 kivett út
88. Mezőhegyes külterület 016/10 kivett csatorna
89. Mezőhegyes külterület 016/11 kivett út
90. Mezőhegyes külterület 016/12 szántó
91. Mezőhegyes külterület 016/14 kivett út
92. Mezőhegyes külterület 016/15 kivett csatorna
93. Mezőhegyes külterület 016/16 erdő
94. Mezőhegyes külterület 016/17 a szántó
95. Mezőhegyes külterület 016/17 b erdő
96. Mezőhegyes külterület 016/18 legelő
97. Mezőhegyes külterület 019 a erdő
98. Mezőhegyes külterület 019 b legelő
99. Mezőhegyes külterület 019 c erdő
100. Mezőhegyes külterület 020 kivett saját használatú út
101. Mezőhegyes külterület 021/2 kivett saját használatú út
102. Mezőhegyes külterület 021/33 szántó
103. Mezőhegyes külterület 021/34 kivett út
104. Mezőhegyes külterület 033 kivett saját használatú út
105. Mezőhegyes külterület 035/1 kivett út
106. Mezőhegyes külterület 037 erdő
107. Mezőhegyes külterület 038/1 kivett gazdasági épület, udvar
108. Mezőhegyes külterület 038/2 szántó
109. Mezőhegyes külterület 040 kivett út
110. Mezőhegyes külterület 045/11 szántó
111. Mezőhegyes külterület 052/2 kivett út
112. Mezőhegyes külterület 052/3 kivett csatorna
113. Mezőhegyes külterület 052/4 szántó
114. Mezőhegyes külterület 055 kivett út
115. Mezőhegyes külterület 056/3/A/4 lakás
116. Mezőhegyes külterület 056/7 kivett udvar
117. Mezőhegyes külterület 056/14 szántó
118. Mezőhegyes külterület 056/15 szántó
119. Mezőhegyes külterület 056/17 erdő
120. Mezőhegyes külterület 056/19 a erdő
121. Mezőhegyes külterület 056/19 b legelő
122. Mezőhegyes külterület 056/20 erdő
123. Mezőhegyes külterület 056/23 szántó
124. Mezőhegyes külterület 057/3 szántó
125. Mezőhegyes külterület 057/4 kivett út
126. Mezőhegyes külterület 059/2 kivett út
127. Mezőhegyes külterület 059/3 kivett csatorna
128. Mezőhegyes külterület 059/4 a erdő
129. Mezőhegyes külterület 059/4 b szántó
130. Mezőhegyes külterület 059/5 kivett csatorna
131. Mezőhegyes külterület 059/15 kivett út
132. Mezőhegyes külterület 059/17 a szántó
133. Mezőhegyes külterület 059/17 b erdő
134. Mezőhegyes külterület 059/17 c szántó
135. Mezőhegyes külterület 060 kivett út
136. Mezőhegyes külterület 061/1 szántó
137. Mezőhegyes külterület 061/2 kivett út
138. Mezőhegyes külterület 061/3 kivett út
139. Mezőhegyes külterület 064 kivett út
140. Mezőhegyes külterület 066 a erdő
141. Mezőhegyes külterület 066 b kivett saját használatú út
142. Mezőhegyes külterület 067 szántó
143. Mezőhegyes külterület 069/1 a szántó
144. Mezőhegyes külterület 069/1 b erdő
145. Mezőhegyes külterület 069/1 c erdő
146. Mezőhegyes külterület 069/2 kivett út
147. Mezőhegyes külterület 069/3 kivett csatorna
148. Mezőhegyes külterület 069/4 a szántó
149. Mezőhegyes külterület 069/4 b erdő
150. Mezőhegyes külterület 069/4 c erdő
151. Mezőhegyes külterület 069/4 d erdő
152. Mezőhegyes külterület 070/2 kivett út
153. Mezőhegyes külterület 073/2 szántó
154. Mezőhegyes külterület 075/1 kivett út
155. Mezőhegyes külterület 075/2 kivett csatorna
156. Mezőhegyes külterület 077/1 kivett út
157. Mezőhegyes külterület 077/2 kivett saját használatú út
158. Mezőhegyes külterület 079 szántó
159. Mezőhegyes külterület 082 kivett saját használatú út
160. Mezőhegyes külterület 083 szántó
161. Mezőhegyes külterület 084/1 kivett saját használatú út
162. Mezőhegyes külterület 084/2 kivett saját használatú út
163. Mezőhegyes külterület 087/1 szántó
164. Mezőhegyes külterület 087/2 kivett út
165. Mezőhegyes külterület 087/3 kivett csatorna
166. Mezőhegyes külterület 087/4 a erdő
167. Mezőhegyes külterület 087/4 b szántó
168. Mezőhegyes külterület 088 kivett saját használatú út
169. Mezőhegyes külterület 089/8 szántó
170. Mezőhegyes külterület 089/15 szántó
171. Mezőhegyes külterület 089/27 kivett út
172. Mezőhegyes külterület 0103/9 szántó
173. Mezőhegyes külterület 0105/9 szántó
174. Mezőhegyes külterület 0107/13 szántó
175. Mezőhegyes külterület 0109 kivett saját használatú út
176. Mezőhegyes külterület 0110/23 szántó
177. Mezőhegyes külterület 0110/36 kivett szérűskert
178. Mezőhegyes külterület 0110/37 kivett út
179. Mezőhegyes külterület 0116/1 szántó
180. Mezőhegyes külterület 0117 kivett saját használatú út
181. Mezőhegyes külterület 0118 szántó
182. Mezőhegyes külterület 0119 kivett saját használatú út
183. Mezőhegyes külterület 0120 a erdő
184. Mezőhegyes külterület 0120 b kivett tó
185. Mezőhegyes külterület 0121/3 kivett gazdasági épület, udvar
186. Mezőhegyes külterület 0121/5 gyümölcsös
187. Mezőhegyes külterület 0121/7 legelő
188. Mezőhegyes külterület 0126/1 szántó
189. Mezőhegyes külterület 0130/6 kivett út
190. Mezőhegyes külterület 0135/14 kivett út
191. Mezőhegyes külterület 0136 kivett út
192. Mezőhegyes külterület 0141/13 kivett út
193. Mezőhegyes külterület 0141/14 kivett út
194. Mezőhegyes külterület 0151/21 szántó
195. Mezőhegyes külterület 0158 szántó
196. Mezőhegyes külterület 0159 kivett saját használatú út
197. Mezőhegyes külterület 0160/1 a szántó
198. Mezőhegyes külterület 0160/1 b erdő
199. Mezőhegyes külterület 0160/2 kivett út
200. Mezőhegyes külterület 0160/3 a szántó
201. Mezőhegyes külterület 0160/3 b erdő
202. Mezőhegyes külterület 0160/3 c erdő
203. Mezőhegyes külterület 0160/3 d erdő
204. Mezőhegyes külterület 0160/4 kivett töltés
205. Mezőhegyes külterület 0160/5 kivett csatorna
206. Mezőhegyes külterület 0160/6 kivett töltés
207. Mezőhegyes külterület 0171 kivett út
208. Mezőhegyes külterület 0172/2 szántó
209. Mezőhegyes külterület 0172/4 a szántó
210. Mezőhegyes külterület 0172/4 b erdő
211. Mezőhegyes külterület 0172/5 erdő
212. Mezőhegyes külterület 0172/6 kivett töltés
213. Mezőhegyes külterület 0172/7 kivett csatorna
214. Mezőhegyes külterület 0172/8 kivett töltés
215. Mezőhegyes külterület 0172/9 a szántó
216. Mezőhegyes külterület 0172/9 b erdő
217. Mezőhegyes külterület 0174/1 erdő
218. Mezőhegyes külterület 0174/2 kivett saját használatú út
219. Mezőhegyes külterület 0174/3 erdő
220. Mezőhegyes külterület 0175 kivett saját használatú út
221. Mezőhegyes külterület 0176/1 kivett töltés
222. Mezőhegyes külterület 0176/2 kivett út
223. Mezőhegyes külterület 0177 szántó
224. Mezőhegyes külterület 0178/1 kivett út
225. Mezőhegyes külterület 0178/2 erdő
226. Mezőhegyes külterület 0180 kivett saját használatú út
227. Mezőhegyes külterület 0181 a szántó
228. Mezőhegyes külterület 0181 b erdő
229. Mezőhegyes külterület 0182 kivett saját használatú út
230. Mezőhegyes külterület 0184 kivett saját használatú út
231. Mezőhegyes külterület 0185/1 kivett üzem
232. Mezőhegyes külterület 0186/3 erdő
233. Mezőhegyes külterület 0186/5 erdő
234. Mezőhegyes külterület 0187/1 szántó
235. Mezőhegyes külterület 0187/3 kivett saját használatú út
236. Mezőhegyes külterület 0187/4 kivett saját használatú út
237. Mezőhegyes külterület 0188/1 a szántó
238. Mezőhegyes külterület 0188/1 b erdő
239. Mezőhegyes külterület 0191/14 kivett udvar
240. Mezőhegyes külterület 0191/15 kivett udvar
241. Mezőhegyes külterület 0191/18 gyümölcsös
242. Mezőhegyes külterület 0191/21 a kivett major
243. Mezőhegyes külterület 0191/21 b erdő
244. Mezőhegyes külterület 0191/21 c erdő
245. Mezőhegyes külterület 0191/21 d szántó
246. Mezőhegyes külterület 0191/21 f szántó
247. Mezőhegyes külterület 0191/21 g kivett saját használatú út
248. Mezőhegyes külterület 0191/21 h szántó
249. Mezőhegyes külterület 0191/21 j gyümölcsös
250. Mezőhegyes külterület 0191/21 k szántó
251. Mezőhegyes külterület 0192/2 a szántó
252. Mezőhegyes külterület 0192/2 b erdő
253. Mezőhegyes külterület 0195/1 kivett út
254. Mezőhegyes külterület 0195/2 erdő
255. Mezőhegyes külterület 0195/25 kivett út
256. Mezőhegyes külterület 0195/26 erdő
257. Mezőhegyes külterület 0201 kivett saját használatú út
258. Mezőhegyes külterület 0202 kivett saját használatú út
259. Mezőhegyes külterület 0203/2 erdő
260. Mezőhegyes külterület 0203/40 erdő
261. Mezőhegyes külterület 0218/20 legelő
262. Mezőhegyes külterület 0237 kivett csatorna
263. Mezőhegyes külterület 0240/4 szántó
264. Mezőhegyes külterület 0242/4 erdő
265. Mezőhegyes külterület 0242/6 a erdő
266. Mezőhegyes külterület 0242/6 b szántó
267. Mezőhegyes külterület 0242/7 legelő
268. Mezőhegyes külterület 0242/9 kivett saját használatú út
269. Mezőhegyes külterület 0242/10 erdő
270. Mezőhegyes külterület 0242/11 kivett saját használatú út
271. Mezőhegyes külterület 0242/12 erdő
272. Mezőhegyes külterület 0243 kivett saját használatú út
273. Mezőhegyes külterület 0244/2 gyümölcsös
274. Mezőhegyes külterület 0244/3 erdő
275. Mezőhegyes külterület 0246 szántó
276. Mezőhegyes külterület 0250 kivett saját használatú út
277. Mezőhegyes külterület 0251 erdő
278. Mezőhegyes külterület 0253 szántó
279. Mezőhegyes külterület 0254/1 kivett saját használatú út
280. Mezőhegyes külterület 0259 kivett saját használatú út
281. Mezőhegyes külterület 0260 szántó
282. Mezőhegyes külterület 0262 erdő
283. Mezőhegyes külterület 0263 kivett saját használatú út
284. Mezőhegyes külterület 0264/1 erdő
285. Mezőhegyes külterület 0264/3 erdő
286. Mezőhegyes külterület 0264/4 a szántó
287. Mezőhegyes külterület 0264/4 b erdő
288. Mezőhegyes külterület 0264/4 c legelő
289. Mezőhegyes külterület 0264/4 d erdő
290. Mezőhegyes külterület 0264/6 kivett udvar
291. Mezőhegyes külterület 0266 kivett saját használatú út
292. Mezőhegyes külterület 0267/2 a szántó
293. Mezőhegyes külterület 0267/2 b erdő
294. Mezőhegyes külterület 0269 kivett saját használatú út
295. Mezőhegyes külterület 0271/2 erdő
296. Mezőhegyes külterület 0274/1 a szántó
297. Mezőhegyes külterület 0274/1 b erdő
298. Mezőhegyes külterület 0274/1 c legelő
299. Mezőhegyes külterület 0274/2 kivett út
300. Mezőhegyes külterület 0274/3 kivett csatorna
301. Mezőhegyes külterület 0275/1 kivett út
302. Mezőhegyes külterület 0275/2 kivett út
303. Mezőhegyes külterület 0276/1 kivett saját használatú út
304. Mezőhegyes külterület 0276/3 kivett csatorna
305. Mezőhegyes külterület 0276/4 szántó
306. Mezőhegyes külterület 0276/5 kivett út
307. Mezőhegyes külterület 0276/7 erdő
308. Mezőhegyes külterület 0279/1 a szántó
309. Mezőhegyes külterület 0279/1 b legelő
310. Mezőhegyes külterület 0279/1 c erdő
311. Mezőhegyes külterület 0279/1 d erdő
312. Mezőhegyes külterület 0279/1 f erdő
313. Mezőhegyes külterület 0279/3 erdő
314. Mezőhegyes külterület 0279/4 kivett út
315. Mezőhegyes külterület 0279/6 a erdő
316. Mezőhegyes külterület 0279/6 b legelő
317. Mezőhegyes külterület 0279/8 erdő
318. Mezőhegyes külterület 0283/1 kivett út
319. Mezőhegyes külterület 0283/2 kivett út
320. Mezőhegyes külterület 0285/1 kivett út
321. Mezőhegyes külterület 0285/2 kivett út
322. Mezőhegyes külterület 0286/1 kivett saját használatú út
323. Mezőhegyes külterület 0286/4 a szántó
324. Mezőhegyes külterület 0286/4 b legelő
325. Mezőhegyes külterület 0289 kivett csatorna
326. Mezőhegyes külterület 0290 erdő
327. Mezőhegyes külterület 0291 a erdő
328. Mezőhegyes külterület 0291 b legelő
329. Mezőhegyes külterület 0294/6 kivett csatorna
330. Mezőhegyes külterület 0294/7 erdő
331. Mezőhegyes külterület 0294/8 a szántó
332. Mezőhegyes külterület 0294/8 b erdő
333. Mezőhegyes külterület 0294/8 d legelő
334. Mezőhegyes külterület 0297/4 kivett tó
335. Mezőhegyes külterület 0297/5 szántó
336. Mezőhegyes külterület 0297/19 szántó
337. Mezőhegyes külterület 0297/20 kivett út
338. Mezőhegyes külterület 0297/34 kivett út
339. Mezőhegyes külterület 0297/35 erdő
340. Mezőhegyes külterület 0297/37 erdő
341. Mezőhegyes külterület 0297/38 a erdő
342. Mezőhegyes külterület 0297/38 c szántó
343. Mezőhegyes külterület 0297/38 d kivett csatorna
344. Mezőhegyes külterület 0297/38 f szántó
345. Mezőhegyes külterület 0297/38 g erdő
346. Mezőhegyes külterület 0298 kivett csatorna
347. Mezőhegyes külterület 0299/1 kivett csatorna
348. Mezőhegyes külterület 0299/3 erdő
349. Mezőhegyes külterület 0299/5 erdő
350. Mezőhegyes külterület 0299/6 szántó
351. Mezőhegyes külterület 0300/1 kivett saját használatú út
352. Mezőhegyes külterület 0306 kivett saját használatú út
353. Mezőhegyes külterület 0307 legelő
354. Mezőhegyes külterület 0319/3 kivett szárazér-csatorna
355. Mezőhegyes külterület 0319/4 kivett szárazér-csatorna
356. Mezőhegyes külterület 0329 a erdő
357. Mezőhegyes külterület 0329 b kivett anyaggödör
358. Mezőhegyes külterület 0333 szántó
359. Mezőhegyes külterület 0335/1 kivett tó
360. Mezőhegyes külterület 0335/2 a erdő
361. Mezőhegyes külterület 0335/2 b kivett tanya
362. Mezőhegyes külterület 0335/2 c gyümölcsös
363. Mezőhegyes külterület 0335/2 d rét
364. Mezőhegyes külterület 0336 kivett árok
365. Mezőhegyes külterület 0337/1 kivett saját használatú út
366. Mezőhegyes külterület 0337/2 kivett saját használatú út
367. Mezőhegyes külterület 0339/1 kivett saját használatú út
368. Mezőhegyes külterület 0340/1 kivett saját használatú út
369. Mezőhegyes külterület 0344 kivett saját használatú út
370. Mezőhegyes külterület 0345/4 kivett csatorna
371. Mezőhegyes külterület 0345/6 erdő
372. Mezőhegyes külterület 0345/7 a szántó
373. Mezőhegyes külterület 0345/7 b erdő
374. Mezőhegyes külterület 0345/8 erdő
375. Mezőhegyes külterület 0345/10 erdő
376. Mezőhegyes külterület 0345/11 a szántó
377. Mezőhegyes külterület 0345/11 b erdő
378. Mezőhegyes külterület 0345/11 c szántó
379. Mezőhegyes külterület 0347/3 kivett saját használatú út
380. Mezőhegyes külterület 0348 kivett saját használatú út
381. Mezőhegyes külterület 0349 erdő
382. Mezőhegyes külterület 0350 kivett saját használatú út
383. Mezőhegyes külterület 0356/1 szántó
384. Mezőhegyes külterület 0356/7 szántó
385. Mezőhegyes külterület 0356/10 kivett anyaggödör
386. Mezőhegyes külterület 0357 kivett saját használatú út
387. Mezőhegyes külterület 0358/1 a legelő
388. Mezőhegyes külterület 0358/1 b erdő
389. Mezőhegyes külterület 0360/10 a legelő
390. Mezőhegyes külterület 0360/10 b erdő
391. Mezőhegyes külterület 0360/14 kivett út
392. Mezőhegyes külterület 0360/16 kivett út
393. Mezőhegyes külterület 0360/20 szántó
394. Mezőhegyes külterület 0362/3 kivett saját használatú út
395. Mezőhegyes külterület 0363/3 kivett út
396. Mezőhegyes külterület 0364/25 szántó
397. Mezőhegyes külterület 0365/3 kivett saját használatú út
398. Mezőhegyes külterület 0365/14 a szántó
399. Mezőhegyes külterület 0365/14 b erdő
400. Mezőhegyes külterület 0365/18 kivett gazdasági épület, udvar
401. Mezőhegyes külterület 0365/25 erdő
402. Mezőhegyes külterület 0365/26 gyümölcsös
403. Mezőhegyes külterület 0368 kivett saját használatú út
404. Mezőhegyes külterület 0369/5 kivett gazdasági épület, udvar
405. Mezőhegyes külterület 0370 kivett saját használatú út
406. Mezőhegyes külterület 0371 kivett saját használatú út
407. Mezőhegyes külterület 0372/1 szántó
408. Mezőhegyes külterület 0373 a szántó
409. Mezőhegyes külterület 0373 b erdő
410. Mezőhegyes külterület 0373 c legelő
411. Mezőhegyes külterület 0376/2 kivett saját használatú út
412. Mezőhegyes külterület 0377 kivett saját használatú út
413. Mezőhegyes külterület 0378/1 kivett út
414. Mezőhegyes külterület 0378/2 erdő
415. Mezőhegyes külterület 0378/4 erdő
416. Mezőhegyes külterület 0378/5 a szántó
417. Mezőhegyes külterület 0378/5 b legelő
418. Mezőhegyes külterület 0383 a erdő
419. Mezőhegyes külterület 0383 b legelő
420. Mezőhegyes külterület 0385 a erdő
421. Mezőhegyes külterület 0385 b legelő
422. Mezőhegyes külterület 0385 c legelő
423. Mezőhegyes külterület 0385 d legelő
424. Mezőhegyes külterület 0386/1 a szántó
425. Mezőhegyes külterület 0386/1 b legelő
426. Mezőhegyes külterület 0386/1 c erdő
427. Mezőhegyes külterület 0390/1 a szántó
428. Mezőhegyes külterület 0390/1 b erdő
429. Mezőhegyes külterület 0390/1 c erdő
430. Mezőhegyes külterület 0390/1 d legelő
431. Mezőhegyes külterület 0390/1 f erdő
432. Mezőhegyes külterület 0390/2 kivett út
433. Mezőhegyes külterület 0390/3 kivett út
434. Mezőhegyes külterület 0390/4 kivett csatorna
435. Mezőhegyes külterület 0390/5 kivett út
436. Mezőhegyes külterület 0390/7 kivett út
437. Mezőhegyes külterület 0393 kivett út
438. Mezőhegyes külterület 0394 a szántó
439. Mezőhegyes külterület 0394 b erdő
440. Mezőhegyes külterület 0402 kivett út
441. Mezőhegyes külterület 0407 szántó
442. Mezőhegyes külterület 0412/1 kivett út
443. Mezőhegyes külterület 0412/2 kivett saját használatú út
444. Mezőhegyes külterület 0412/3 kivett saját használatú út
445. Mezőhegyes külterület 0413 kivett saját használatú út
446. Mezőhegyes külterület 0414 erdő
447. Mezőhegyes külterület 0415 kivett saját használatú út
448. Mezőhegyes külterület 0417/4/A/2 lakás
449. Mezőhegyes külterület 0417/17 kivett udvar
450. Mezőhegyes külterület 0417/18 a kivett lakóház, udvar
451. Mezőhegyes külterület 0417/18 b szántó
452. Mezőhegyes külterület 0417/25 szántó
453. Mezőhegyes külterület 0417/29 erdő
454. Mezőhegyes külterület 0417/30 erdő
455. Mezőhegyes külterület 0417/37 kivett gazdasági épület, udvar
456. Mezőhegyes külterület 0417/38 a kivett major
457. Mezőhegyes külterület 0417/38 b erdő
458. Mezőhegyes külterület 0417/38 c szántó
459. Mezőhegyes külterület 0417/38 f erdő
460. Mezőhegyes külterület 0417/38 g kivett árok
461. Mezőhegyes külterület 0417/38 h erdő
462. Mezőhegyes külterület 0417/38 j erdő
463. Mezőhegyes külterület 0417/38 k szántó
464. Mezőhegyes külterület 0417/38 l szántó
465. Mezőhegyes külterület 0418 b erdő
466. Mezőhegyes külterület 0419 kivett saját használatú út
467. Mezőhegyes külterület 0420 szántó
468. Mezőhegyes külterület 0421/1 erdő
469. Mezőhegyes külterület 0421/3 a szántó
470. Mezőhegyes külterület 0421/3 b erdő
471. Mezőhegyes külterület 0421/3 c erdő
472. Mezőhegyes külterület 0422 a szántó
473. Mezőhegyes külterület 0422 b erdő
474. Mezőhegyes külterület 0423 a szántó
475. Mezőhegyes külterület 0423 b erdő
476. Mezőhegyes külterület 0423 c erdő
477. Mezőhegyes külterület 0426 kivett saját használatú út
478. Mezőhegyes külterület 0427 kivett saját használatú út
479. Mezőhegyes külterület 0429 kivett saját használatú út
480. Mezőhegyes külterület 0430/20 legelő
481. Mezőhegyes külterület 0430/21 erdő
482. Mezőhegyes külterület 0432 a erdő
483. Mezőhegyes külterület 0432 b legelő
484. Mezőhegyes külterület 0433 kivett csatorna
485. Mezőhegyes külterület 0434 a szántó
486. Mezőhegyes külterület 0434 b erdő
487. Mezőhegyes külterület 0434 c legelő
488. Mezőhegyes külterület 0437 kivett saját használatú út
489. Mezőhegyes külterület 0438/1 szántó
490. Mezőhegyes külterület 0438/2 kivett saját használatú út
491. Mezőhegyes külterület 0441/3 erdő
492. Mezőhegyes külterület 0444 szántó
493. Mezőhegyes külterület 0445/2 kivett saját használatú út
494. Mezőhegyes külterület 0445/4 kivett saját használatú út
495. Mezőhegyes külterület 0445/8 erdő
496. Mezőhegyes külterület 0445/10 erdő
497. Mezőhegyes külterület 0445/12 kivett saját használatú út
498. Mezőhegyes külterület 0445/17 kivett saját használatú út
499. Mezőhegyes külterület 0445/33 a erdő
500. Mezőhegyes külterület 0445/33 b gyümölcsös
501. Mezőhegyes külterület 0445/33 c kivett út
502. Mezőhegyes külterület 0445/35 legelő
503. Mezőhegyes külterület 0445/36 kivett lóversenypálya
504. Mezőhegyes külterület 0445/38 kivett lóversenypálya
505. Mezőhegyes külterület 0445/39 szántó
506. Mezőhegyes külterület 0446/2 szántó
507. Mezőhegyes külterület 0447/3 legelő
508. Mezőhegyes külterület 0447/4 kivett csatorna
509. Mezőhegyes külterület 0448/2 kivett út
510. Mezőhegyes külterület 0448/3 a szántó
511. Mezőhegyes külterület 0448/3 b erdő
512. Mezőhegyes külterület 0448/3 c erdő
513. Mezőhegyes külterület 0448/3 d erdő
514. Mezőhegyes külterület 0453 kivett saját használatú út
515. Mezőhegyes külterület 0454/3 legelő
516. Mezőhegyes külterület 0454/5 erdő
517. Mezőhegyes külterület 0454/6 szántó
518. Mezőhegyes külterület 0456/1 erdő
519. Mezőhegyes külterület 0457/10/A/5 lakás
520. Mezőhegyes külterület 0457/22 erdő
521. Mezőhegyes külterület 0457/25 erdő
522. Mezőhegyes külterület 0457/27 szántó
523. Mezőhegyes külterület 0457/44 a erdő
524. Mezőhegyes külterület 0457/44 b erdő
525. Mezőhegyes külterület 0457/44 c erdő
526. Mezőhegyes külterület 0457/44 d erdő
527. Mezőhegyes külterület 0457/45 a kivett major
528. Mezőhegyes külterület 0457/45 b erdő
529. Mezőhegyes külterület 0457/45 c erdő
530. Mezőhegyes külterület 0457/45 d erdő
531. Mezőhegyes külterület 0457/45 f erdő
532. Mezőhegyes külterület 0457/45 g erdő
533. Mezőhegyes külterület 0457/45 h erdő
534. Mezőhegyes külterület 0457/45 j erdő
535. Mezőhegyes külterület 0457/45 k erdő
536. Mezőhegyes külterület 0458 kivett út
537. Mezőhegyes külterület 0459/2 a szántó
538. Mezőhegyes külterület 0459/2 b erdő
539. Mezőhegyes külterület 0461 kivett út
540. Mezőhegyes külterület 0462/1 a szántó
541. Mezőhegyes külterület 0462/1 b erdő
542. Mezőhegyes külterület 0462/2 kivett út
543. Mezőhegyes külterület 0462/4 kivett út
544. Mezőhegyes külterület 0462/5 kivett csatorna
545. Mezőhegyes külterület 0465 a szántó
546. Mezőhegyes külterület 0465 b erdő
547. Mezőhegyes külterület 0465 c erdő
548. Mezőhegyes külterület 0466 kivett saját használatú út
549. Mezőhegyes külterület 0467/2 kivett saját használatú út
550. Mezőhegyes külterület 0467/3 legelő
551. Mezőhegyes külterület 0467/4 kivett saját használatú út
552. Mezőhegyes külterület 0486 kivett út
553. Mezőhegyes külterület 0488 kivett saját használatú út
554. Mezőhegyes külterület 0490 kivett saját használatú út
555. Mezőhegyes külterület 0497/1 erdő
556. Mezőhegyes külterület 0497/3 erdő
557. Mezőhegyes külterület 0500 kivett saját használatú út
558. Mezőhegyes külterület 0502 kivett saját használatú út
559. Mezőhegyes külterület 0508 erdő
560. Mezőhegyes külterület 0510/10 szántó
561. Mezőhegyes külterület 0510/12 legelő
562. Mezőhegyes külterület 0510/23 rét
563. Mezőhegyes külterület 0513/33 a szántó
564. Mezőhegyes külterület 0513/33 b erdő
565. Mezőhegyes külterület 0526/3 szántó
566. Mezőhegyes külterület 0538/2 kivett saját használatú út
567. Mezőhegyes külterület 0538/9 szántó
568. Mezőhegyes külterület 0538/10 erdő
569. Mezőhegyes külterület 0538/12 erdő
570. Mezőhegyes külterület 0538/13 szántó
571. Mezőhegyes külterület 0550/3 kivett saját használatú út
572. Mezőhegyes külterület 0552 erdő
573. Mezőhegyes külterület 0553 kivett saját használatú út
574. Mezőhegyes külterület 0554 szántó
575. Mezőhegyes külterület 0555 kivett saját használatú út
576. Mezőhegyes külterület 0556 a szántó
577. Mezőhegyes külterület 0556 b rét
578. Mezőhegyes külterület 0557/1 erdő
579. Mezőhegyes külterület 0557/2 kivett saját használatú út
580. Mezőhegyes külterület 0557/3 erdő
581. Mezőhegyes külterület 0558 kivett saját használatú út
582. Mezőhegyes külterület 0559/2 kivett saját használatú út
583. Mezőhegyes külterület 0559/15 kivett út
584. Mezőhegyes külterület 0560 kivett saját használatú út
585. Mezőhegyes külterület 0561/1 kivett út
586. Mezőhegyes külterület 0561/25 kivett út
587. Mezőhegyes külterület 0561/43 kivett út
588. Mezőhegyes külterület 0561/49 erdő
589. Mezőhegyes külterület 0562 kivett saját használatú út
590. Mezőhegyes külterület 0563/24 erdő
591. Mezőhegyes külterület 0563/27 kivett út
592. Mezőhegyes külterület 0564 kivett saját használatú út
593. Mezőhegyes külterület 0565 erdő
594. Mezőhegyes külterület 0566 kivett saját használatú út
595. Mezőhegyes külterület 0567 szántó
596. Mezőhegyes külterület 0569 kivett saját használatú út
597. Mezőhegyes külterület 0570/4 erdő
598. Mezőhegyes külterület 0570/7 szántó
599. Mezőhegyes külterület 0571 kivett saját használatú út
600. Mezőhegyes külterület 0572 erdő
601. Mezőhegyes külterület 0573 kivett saját használatú út
602. Mezőhegyes külterület 0575 kivett saját használatú út
603. Mezőhegyes külterület 0576/36 kivett út
604. Mezőhegyes külterület 0576/59 kivett út
605. Mezőhegyes külterület 0584/89 a szántó
606. Mezőhegyes külterület 0584/89 b nádas
607. Mezőhegyes külterület 0584/107 erdő
608. Mezőhegyes külterület 0584/128 a szántó
609. Mezőhegyes külterület 0584/128 b legelő
610. Mezőhegyes külterület 0584/156 szántó
611. Mezőhegyes külterület 0584/157 szántó
612. Mezőhegyes külterület 0586 erdő
613. Mezőhegyes külterület 0587/2 erdő
614. Mezőhegyes külterület 0587/3 erdő
615. Mezőhegyes külterület 0591 erdő
616. Mezőhegyes külterület 0592 erdő
617. Mezőhegyes külterület 0603 kivett árok
618. Mezőhegyes külterület 0615 kivett saját használatú út
619. Mezőhegyes külterület 0616 a szántó
620. Mezőhegyes külterület 0616 b erdő
621. Mezőhegyes külterület 0616 c rét
622. Mezőhegyes külterület 0616 d nádas
623. Mezőhegyes külterület 0616 f erdő
624. Mezőhegyes külterület 0616 g szántó
625. Mezőhegyes külterület 0616 h erdő
626. Mezőhegyes külterület 0616 j szántó
627. Mezőhegyes külterület 0617 kivett saját használatú út
628. Mezőhegyes külterület 0625/1 szántó
629. Mezőhegyes külterület 0625/2 kivett út
630. Mezőhegyes külterület 0625/22 erdő
631. Mezőhegyes külterület 0625/23 a szántó
632. Mezőhegyes külterület 0625/23 b erdő
633. Mezőhegyes külterület 0626 kivett saját használatú út
634. Mezőhegyes külterület 0627 a erdő
635. Mezőhegyes külterület 0627 b rét
636. Mezőhegyes külterület 0627 c szántó
637. Mezőhegyes külterület 0627 d rét
638. Mezőhegyes külterület 0627 f szántó
639. Mezőhegyes külterület 0627 g rét
640. Mezőhegyes külterület 0627 h nádas
641. Mezőhegyes külterület 0627 j rét
642. Mezőhegyes külterület 0627 k nádas
643. Mezőhegyes külterület 0628 kivett saját használatú út
644. Mezőhegyes külterület 0629/10 a erdő
645. Mezőhegyes külterület 0629/10 b rét
646. Mezőhegyes külterület 0629/10 c szántó
647. Mezőhegyes külterület 0629/10 d legelő
648. Mezőhegyes külterület 0629/27 kivett út
649. Mezőhegyes külterület 0629/58 kivett út
650. Mezőhegyes külterület 0629/59 szántó
651. Mezőhegyes külterület 0629/60 kivett csatorna
652. Mezőhegyes külterület 0630 a kivett udvar
653. Mezőhegyes külterület 0630 b erdő
654. Mezőhegyes külterület 0630 c szántó
655. Mezőhegyes külterület 0637/2 szántó
656. Mezőhegyes külterület 0637/33 szántó
657. Mezőhegyes külterület 0638 kivett saját használatú út
658. Mezőhegyes külterület 0645/4 kivett csatorna
659. Mezőhegyes külterület 0646/2 a kivett saját használatú út
660. Mezőhegyes külterület 0646/2 b szántó
661. Mezőhegyes külterület 0646/2 c szántó
662. Mezőhegyes külterület 0646/2 d szántó
663. Mezőhegyes külterület 0646/2 f szántó
664. Mezőhegyes külterület 0646/2 g szántó
665. Mezőhegyes külterület 0646/2 h szántó
666. Mezőhegyes külterület 0646/2 j szántó
667. Mezőhegyes külterület 0646/2 k szántó
668. Mezőhegyes külterület 0646/2 l szántó
669. Mezőhegyes külterület 0646/2 m szántó
670. Mezőhegyes külterület 0646/2 n szántó
671. Mezőhegyes külterület 0646/2 p szántó
672. Mezőhegyes külterület 0646/2 r szántó
673. Mezőhegyes külterület 0646/2 s szántó
674. Mezőhegyes külterület 0646/4 a kivett saját használatú út
675. Mezőhegyes külterület 0646/4 b szántó
676. Mezőhegyes külterület 0646/4 c szántó
677. Mezőhegyes külterület 0646/4 d szántó
678. Mezőhegyes külterület 0646/4 f szántó
679. Mezőhegyes külterület 0646/4 g szántó
680. Mezőhegyes külterület 0646/4 h kivett saját használatú út
681. Mezőhegyes külterület 0646/4 j szántó
682. Mezőhegyes külterület 0646/5 a kivett saját használatú út
683. Mezőhegyes külterület 0646/5 b szántó
684. Mezőhegyes külterület 0646/5 c szántó
685. Mezőhegyes külterület 0646/5 d szántó
686. Mezőhegyes külterület 0646/6 a kivett saját használatú út
687. Mezőhegyes külterület 0646/6 b szántó
688. Mezőhegyes külterület 0646/6 c szántó
689. Mezőhegyes külterület 0646/6 d szántó
690. Mezőhegyes külterület 0646/6 f szántó
691. Mezőhegyes külterület 0646/6 g szántó
692. Mezőhegyes külterület 0646/6 h szántó
693. Mezőhegyes külterület 0646/6 j szántó
694. Mezőhegyes külterület 0646/6 k szántó
695. Mezőhegyes külterület 0646/7 a kivett út
696. Mezőhegyes külterület 0646/7 b szántó
697. Mezőhegyes külterület 0646/7 c szántó
698. Mezőhegyes külterület 0646/7 d szántó
699. Mezőhegyes külterület 0646/7 f szántó
700. Mezőhegyes külterület 0646/7 g szántó
701. Mezőhegyes külterület 0646/7 h szántó
702. Mezőhegyes külterület 0646/7 j szántó
703. Mezőhegyes külterület 0646/7 k szántó
704. Mezőhegyes külterület 0646/7 l szántó
705. Mezőhegyes külterület 0646/7 m szántó
706. Mezőhegyes külterület 0646/7 n szántó
707. Mezőhegyes külterület 0646/7 p szántó
708. Mezőhegyes külterület 0646/7 r szántó
709. Mezőhegyes külterület 0646/7 s szántó
710. Mezőhegyes külterület 0646/7 t szántó
711. Mezőhegyes külterület 0646/7 v kivett út
712. Mezőhegyes külterület 0646/7 x kivett út
713. Mezőhegyes külterület 0646/10 szántó
714. Mezőhegyes külterület 0646/11 kivett csatorna
715. Mezőhegyes külterület 0646/12 szántó
716. Mezőhegyes külterület 0646/13 szántó
717. Mezőhegyes külterület 0646/14 szántó
718. Mezőhegyes külterület 0647/2 kivett csatorna
719. Mezőhegyes külterület 0647/3 legelő
720. Mezőhegyes külterület 0647/4 szántó
721. Mezőhegyes külterület 0647/11 a szántó
722. Mezőhegyes külterület 0647/11 b erdő
723. Mezőhegyes külterület 0650/2 kivett csatorna
724. Mezőhegyes külterület 0650/4 erdő
725. Mezőhegyes külterület 0653/1 kivett saját használatú út
726. Mezőhegyes külterület 0654/2 kivett saját használatú út
727. Mezőhegyes külterület 0655/1 erdő
728. Mezőhegyes külterület 0656 szántó
729. Mezőhegyes külterület 0657 erdő
730. Mezőhegyes külterület 0658/11 kivett élővíz-csatorna
731. Mezőhegyes külterület 0660 a erdő
732. Mezőhegyes külterület 0660 b szántó
733. Mezőhegyes külterület 0661/2 kivett saját használatú út
734. Mezőhegyes külterület 0662 kivett saját használatú út
735. Mezőhegyes külterület 0663/1 erdő
736. Mezőhegyes külterület 0664/2 a szántó
737. Mezőhegyes külterület 0664/2 b erdő
738. Mezőhegyes külterület 0667/2 szántó
739. Mezőhegyes külterület 0668/1 kivett saját használatú út
740. Mezőhegyes külterület 0668/2 a kivett gazdasági épület, udvar
741. Mezőhegyes külterület 0668/2 b erdő
742. Mezőhegyes külterület 0669/4 kivett saját használatú út
743. Mezőhegyes külterület 0669/7 erdő
744. Mezőhegyes külterület 0669/9 szántó
745. Mezőhegyes külterület 0669/10 erdő
746. Mezőhegyes külterület 0669/11 erdő
747. Mezőhegyes külterület 0670/2 erdő
748. Mezőhegyes külterület 0671/1 szántó
749. Mezőhegyes külterület 0671/2 szántó
750. Mezőhegyes külterület 0671/3 erdő
751. Mezőhegyes külterület 0671/4 szántó
752. Mezőhegyes külterület 0671/5 szántó
753. Mezőhegyes külterület 0675 szántó
754. Mezőhegyes külterület 0676 kivett árok
755. Mezőhegyes külterület 0678/1 szántó
756. Mezőhegyes külterület 0678/2 kivett saját használatú út
757. Mezőhegyes külterület 0679 kivett út
758. Mezőhegyes külterület 0680/1 szántó
759. Mezőhegyes külterület 0680/2 kivett csatorna
760. Mezőhegyes külterület 0680/3 szántó
761. Mezőhegyes külterület 0682/1 kivett csatorna
762. Mezőhegyes külterület 0683/12 szántó
763. Mezőhegyes külterület 0684 kivett saját használatú út
764. Mezőhegyes külterület 0685/1 erdő
765. Mezőhegyes külterület 0686 kivett saját használatú út
766. Mezőhegyes külterület 0688/13 kivett út
767. Mezőhegyes külterület 0688/16 erdő
768. Mezőhegyes külterület 0688/19 szántó
769. Mezőhegyes külterület 0689/1 kivett saját használatú út
770. Mezőhegyes külterület 0689/2 kivett saját használatú út
771. Mezőhegyes külterület 0690/2 a szántó
772. Mezőhegyes külterület 0690/2 b kivett gazdasági épület, udvar
773. Mezőhegyes külterület 0690/2 c erdő
774. Mezőhegyes külterület 0690/2 d szántó
775. Mezőhegyes külterület 0690/2 f erdő
776. Mezőhegyes külterület 0690/2 g kivett töltés
777. Mezőhegyes külterület 0691 kivett élővíz-csatorna
778. Mezőhegyes külterület 0692 kivett saját használatú út
779. Mezőhegyes külterület 0693/1 a szántó
780. Mezőhegyes külterület 0693/1 b erdő
781. Mezőhegyes külterület 0693/1 c legelő
782. Mezőhegyes külterület 0693/2 kivett út
783. Mezőhegyes külterület 0693/3 szántó
784. Mezőhegyes külterület 0696/6 erdő
785. Mezőhegyes külterület 0698/2 kivett saját használatú út
786. Mezőhegyes külterület 0699/2 kivett saját használatú út
787. Mezőhegyes külterület 0700/2 erdő
788. Mezőhegyes külterület 0702/1 szántó
789. Mezőhegyes külterület 0702/2 kivett út
790. Mezőhegyes külterület 0702/4 erdő
791. Mezőhegyes külterület 0702/6 szántó
792. Mezőhegyes külterület 0702/10 szántó
793. Mezőhegyes külterület 0702/11 a szántó
794. Mezőhegyes külterület 0702/11 b erdő
795. Mezőhegyes külterület 0702/11 c erdő
796. Mezőhegyes külterület 0709/4 a szántó
797. Mezőhegyes külterület 0709/4 b erdő
798. Mezőhegyes külterület 0709/5 a erdő
799. Mezőhegyes külterület 0709/5 b legelő
800. Mezőhegyes külterület 0715/1 erdő
801. Mezőhegyes külterület 0715/36 kivett út
802. Mezőhegyes külterület 0715/37 erdő
803. Mezőhegyes külterület 0715/56 szántó
804. Mezőhegyes külterület 0715/70 szántó
805. Mezőhegyes külterület 0715/71 szántó
806. Mezőhegyes külterület 0727/1 a erdő
807. Mezőhegyes külterület 0727/1 b nádas
808. Mezőhegyes külterület 0727/1 c nádas
809. Mezőhegyes külterület 0730/10 kivett út
810. Mezőhegyes külterület 0730/28 kivett út
811. Mezőhegyes külterület 0730/54 a erdő
812. Mezőhegyes külterület 0730/54 b nádas
813. Mezőhegyes külterület 0730/54 c kivett út
814. Mezőhegyes külterület 0730/60 kivett út
815. Mezőhegyes külterület 0730/76 a erdő
816. Mezőhegyes külterület 0730/76 b kivett árok
817. Mezőhegyes külterület 0730/76 c erdő
818. Mezőhegyes külterület 0731 kivett út
819. Mezőhegyes külterület 0732 kivett út
820. Mezőhegyes külterület 0733 erdő
821. Mezőhegyes külterület 0742/1 kivett út
822. Mezőhegyes külterület 0744/4 kivett csatorna
823. Mezőhegyes külterület 0744/18 szántó
824. Mezőhegyes külterület 0744/19 kivett út
825. Mezőhegyes külterület 0744/32 kivett út
826. Mezőhegyes külterület 0744/42 b erdő
827. Mezőhegyes külterület 0744/42 c legelő
828. Mezőhegyes külterület 0744/42 d erdő
829. Mezőhegyes külterület 0744/42 f erdő
830. Mezőhegyes külterület 0744/42 g erdő
831. Mezőhegyes külterület 0744/42 h nádas
832. Mezőhegyes külterület 0744/42 j szántó
833. Mezőhegyes külterület 0744/42 k erdő
834. Mezőhegyes külterület 0744/42 l erdő
835. Mezőhegyes külterület 0744/42 m szántó
836. Mezőhegyes külterület 0744/42 n kivett út
837. Mezőhegyes külterület 0744/43 a kivett út
838. Mezőhegyes külterület 0744/43 b erdő
839. Mezőhegyes külterület 0744/43 c kivett út
840. Mezőhegyes külterület 0744/44 kivett út
841. Mezőhegyes külterület 0744/76 erdő
842. Mezőhegyes külterület 0744/77 a erdő
843. Mezőhegyes külterület 0744/77 b legelő
844. Mezőhegyes külterület 0744/77 c erdő
845. Mezőhegyes külterület 0744/78 kivett árok
846. Mezőhegyes külterület 0744/84 szántó
847. Mezőhegyes külterület 0747 erdő
848. Mezőhegyes külterület 0762 kivett saját használatú út
849. Mezőhegyes külterület 0765 kivett saját használatú út
850. Mezőhegyes külterület 0766 erdő
851. Mezőhegyes külterület 0768/5 szántó
852. Mezőhegyes külterület 0769 kivett élővíz-csatorna
853. Mezőhegyes belterület 7/2/A/5 lakás
854. Mezőhegyes belterület 8 kivett középiskola
855. Mezőhegyes belterület 18 kivett saját használatú út
856. Mezőhegyes belterület 413 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
857. Mezőhegyes belterület 672/5/A/3 lakás
858. Mezőhegyes belterület 677/1 kivett gazdasági épület, udvar
859. Mezőhegyes belterület 704 kivett irodaház
860. Mezőhegyes belterület 726 kivett szálloda
861. Mezőhegyes belterület 729 kivett gazdasági épület, udvar
862. Mezőhegyes belterület 730 kivett irodaház
863. Mezőhegyes belterület 780/3 legelő
864. Mezőhegyes belterület 784/2 erdő
865. Mezőhegyes belterület 818 kivett lakóház, udvar
866. Mezőhegyes belterület 820 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
867. Mezőhegyes belterület 837/3/A/4 lakás
868. Mezőhegyes belterület 852/2 kivett út
869. Mezőhegyes belterület 860/5/A/3 lakás
870. Mezőhegyes belterület 860/5/A/6 lakás
871. Mezőhegyes belterület 870/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
872. Mezőhegyes belterület 879/2/A/4 lakás
873. Mezőhegyes belterület 905/2 kivett vízmű
874. Mezőhegyes külterület 260 szántó
875. Medgyesegyháza belterület 1723 kivett lakóház, udvar
876. Medgyesegyháza külterület 041/6 kivett út
877. Medgyesegyháza külterület 0204/4 kivett udvar
878. Medgyesegyháza külterület 0204/5 kivett saját használatú út
879. Medgyesegyháza külterület 0204/6 kivett vízállás
880. Medgyesegyháza külterület 0206/1 kivett udvar
881. Medgyesegyháza külterület 0206/2 kivett út
882. Medgyesegyháza külterület 0206/3 kivett udvar
883. Mezőhegyes belterület 28/13 kivett kultúrház
884. Mezőhegyes belterület 147/5 kivett lakóház, udvar
885. Mezőhegyes belterület 663/8 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
886. Mezőhegyes belterület 676 kivett áruház
887. Mezőhegyes belterület 748 kivett közterület
888. Mezőhegyes belterület 787 kivett baromfitelep
889. Mezőhegyes belterület 788/2 kivett vízmű
890. Mezőhegyes belterület 792 kivett gazdasági épület, udvar
891. Mezőhegyes belterület 796/7 kivett beépítetlen terület
892. Mezőhegyes belterület 803/1 kivett saját használatú út
893. Mezőhegyes belterület 804/1 kivett üzem
894. Mezőhegyes belterület 832 kivett beépítetlen terület
895. Mezőhegyes belterület 836/2 kivett beépítetlen terület
896. Mezőhegyes belterület 862 kivett közpark
897. Mezőhegyes belterület 866 kivett óvoda
898. Mezőhegyes belterület 868 kivett gazdasági épület, udvar
899. Mezőhegyes belterület 870/5 kivett saját használatú út
900. Mezőhegyes belterület 884 kivett közpark
901. Mezőhegyes belterület 906/3 kivett beépítetlen terület
902. Mezőhegyes külterület 021/13 kivett út
903. Mezőhegyes külterület 056/26 kivett major
904. Mezőhegyes külterület 057/1 kivett gazdasági épület, udvar
905. Mezőhegyes külterület 058/1 kivett saját használatú út
906. Mezőhegyes külterület 058/3 kivett saját használatú út
907. Mezőhegyes külterület 058/4 kivett út
908. Mezőhegyes külterület 058/5 kivett út
909. Mezőhegyes külterület 0110/29 kivett út
910. Mezőhegyes külterület 0121/1 kivett lakóház, udvar
911. Mezőhegyes külterület 0186/4 kivett gazdasági épület, udvar
912. Mezőhegyes külterület 0188/2 kivett szarvasmarhatelep
913. Mezőhegyes külterület 0242/15 kivett telephely
914. Mezőhegyes külterület 0244/1 kivett gazdasági épület, udvar
915. Mezőhegyes külterület 0270 szántó
916. Mezőhegyes külterület 0271/1 kivett gazdasági épület, udvar
917. Mezőhegyes külterület 0279/7 kivett udvar
918. Mezőhegyes külterület 0292 kivett árok
919. Mezőhegyes külterület 0293 kivett árok
920. Mezőhegyes külterület 0294/2 kivett fűtőmű
921. Mezőhegyes külterület 0295/2 kivett saját használatú út
922. Mezőhegyes külterület 0296/1 kivett árok
923. Mezőhegyes külterület 0328 kivett árok
924. Mezőhegyes külterület 0359/2 kivett árok
925. Mezőhegyes külterület 0365/27 kivett udvar
926. Mezőhegyes külterület 0417/3 általános iskola
927. Mezőhegyes külterület 0417/34 kivett gazdasági épület, udvar
928. Mezőhegyes külterület 0417/35 kivett gazdasági épület, udvar
929. Mezőhegyes külterület 0442 kivett saját használatú út
930. Mezőhegyes külterület 0445/9 kivett szemétlerakó telep
931. Mezőhegyes külterület 0445/23 kivett fácántelep
932. Mezőhegyes külterület 0445/25 kivett saját használatú út
933. Mezőhegyes külterület 0445/26 kivett vadászház
934. Mezőhegyes külterület 0445/27 kivett saját használatú út
935. Mezőhegyes külterület 0445/28 kivett saját használatú út
936. Mezőhegyes külterület 0445/32 kivett saját használatú út
937. Mezőhegyes külterület 0448/1 kivett csatorna
938. Mezőhegyes külterület 0448/4 kivett út
939. Mezőhegyes külterület 0454/7 kivett gazdasági épület, udvar
940. Mezőhegyes külterület 0454/8 kivett gazdasági épület, udvar
941. Mezőhegyes külterület 0455 kivett saját használatú út
942. Mezőhegyes külterület 0457/46 kivett gazdasági épület, udvar
943. Mezőhegyes külterület 0457/51 kivett út
944. Mezőhegyes külterület 0471 kivett saját használatú út
945. Mezőhegyes külterület 0472 kivett saját használatú út
946. Mezőhegyes külterület 0522/1 kivett saját használatú út
947. Mezőhegyes külterület 0522/3 kivett saját használatú út
948. Mezőhegyes külterület 0568 kivett gazdasági épület, udvar
949. Mezőhegyes külterület 0645/5 kivett töltés
950. Mezőhegyes külterület 0659/1 kivett saját használatú út
951. Mezőhegyes külterület 0659/2 kivett iparvasút
952. Mezőhegyes külterület 0688/7 kivett hidrofor ház
953. Mezőhegyes külterület 0688/20 kivett major
954. Mezőhegyes külterület 0688/21 kivett major
955. Mezőhegyes külterület 0688/22 kivett gazdasági épület, udvar
956. Mezőhegyes külterület 0688/23 kivett udvar
957. Mezőhegyes külterület 0696/8 kivett udvar
958. Mezőhegyes külterület 0696/9 kivett udvar
959. Mezőhegyes külterület 0701 kivett csatorna
960. Mezőhegyes külterület 0710 kivett árok
961. Mezőhegyes külterület 0743 kivett árok
962. Mezőhegyes külterület 0749 kivett árok
963. Mezőhegyes zártkert 1003 kivett saját használatú út
964. Mezőhegyes zártkert 1006 kivett út
965. Mezőhegyes zártkert 1007/9 kivett saját használatú út
966. Mezőhegyes zártkert 1015/3 kivett út
967. Mezőhegyes zártkert 1015/4 erdő
968. Mezőhegyes zártkert 1015/5 kivett gazdasági épület, udvar
969. Mezőhegyes zártkert 1016/2 kivett géppark
970. Mezőhegyes zártkert 1017 kivett gazdasági épület, udvar
971. Mezőhegyes zártkert 1018/2 kivett út
972. Mezőhegyes zártkert 1018/7 kivett gazdasági épület, udvar
973. Mezőhegyes zártkert 1018/7 kivett közpark
974. Mezőhegyes zártkert 1018/8 kivett gazdasági épület, udvar
975. Mezőhegyes zártkert 1018/9 kivett udvar
976. Mezőhegyes zártkert 1018/9 kivett közpark
977. Mezőhegyes zártkert 1018/11 kivett gazdasági épület, udvar
978. Mezőhegyes zártkert 1018/12 kivett gazdasági épület, udvar
979. Mezőhegyes zártkert 1018/12 gyümölcsös
980. Mezőhegyes zártkert 1019 kivett saját használatú út
981. Mezőhegyes zártkert 1026/5 kivett beépítetlen terület
982. Mezőhegyes zártkert 1029 kivett saját használatú út
983. Mezőhegyes zártkert 1031 kivett saját használatú út
984. Mezőhegyes zártkert 1032 kivett út
985. Mezőhegyes zártkert 1033 kivett saját használatú út
986. Mezőhegyes zártkert 1035 kivett saját használatú út
987. Mezőhegyes zártkert 1036/1 kivett udvar
988. Mezőhegyes zártkert 1036/4 kivett gazdasági épület, udvar
989. Mezőhegyes zártkert 1037 kivett saját használatú út
990. Mezőhegyes zártkert 1039/1 kivett saját használatú út
991. Mezőhegyes belterület 733 kivett lóversenypálya
992. Mezőhegyes külterület 056/25 kivett major
993. Mezőhegyes külterület 0121/6 kivett major
994. Mezőhegyes külterület 0441/4 kivett lótenyésztő telep
995. Mezőhegyes külterület 0443 kivett lótenyésztő telep
996. Mezőhegyes külterület 0445/37 kivett udvar
997. Mezőhegyes külterület 016/5 Szántó
998. Mezőhegyes külterület 016/20 a Szántó
999. Mezőhegyes külterület 016/20 b Legelő
1000. Mezőhegyes külterület 016/20 c Szántó
1001. Mezőhegyes külterület 016/20 d Szántó
1002. Mezőhegyes külterület 016/20 f Szántó
1003. Mezőhegyes külterület 018 a Szántó
1004. Mezőhegyes külterület 018 b Erdő
1005. Mezőhegyes külterület 018 c Szántó
1006. Mezőhegyes külterület 018 d Legelő
1007. Mezőhegyes külterület 021/35 Szántó
1008. Mezőhegyes külterület 052/1 Szántó
1009. Mezőhegyes külterület 0176/3 Szántó
1010. Mezőhegyes külterület 0183/1 a Szántó
1011. Mezőhegyes külterület 0183/1 b Erdő
1012. Mezőhegyes külterület 0220/21 Szántó
1013. Mezőhegyes külterület 0256 a Szántó
1014. Mezőhegyes külterület 0256 b Erdő
1015. Mezőhegyes külterület 0256 c Erdő
1016. Mezőhegyes külterület 0256 d Erdő
1017. Mezőhegyes külterület 0276/8 a Szántó
1018. Mezőhegyes külterület 0276/8 b Erdő
1019. Mezőhegyes külterület 0276/8 c Legelő
1020. Mezőhegyes külterület 0284/2 Szántó
1021. Mezőhegyes külterület 0366/5 Szántó
1022. Mezőhegyes külterület 0372/2 a Szántó
1023. Mezőhegyes külterület 0372/2 b Legelő
1024. Mezőhegyes külterület 0386/2 Szántó
1025. Mezőhegyes külterület 0390/6 Szántó
1026. Mezőhegyes külterület 0403/3 a Szántó
1027. Mezőhegyes külterület 0403/3 b Erdő
1028. Mezőhegyes külterület 0403/3 c Erdő
1029. Mezőhegyes külterület 0403/3 d Legelő
1030. Mezőhegyes külterület 0403/3 f Erdő
1031. Mezőhegyes külterület 0403/3 g Erdő
1032. Mezőhegyes külterület 0403/4 Szántó
1033. Mezőhegyes külterület 0418 a Szántó
1034. Mezőhegyes külterület 0462/3 a Szántó
1035. Mezőhegyes külterület 0462/3 b Erdő
1036. Mezőhegyes külterület 0462/6 a Szántó
1037. Mezőhegyes külterület 0462/6 b Erdő
1038. Mezőhegyes külterület 0462/6 c Rét
1039. Mezőhegyes külterület 0462/6 d Erdő
1040. Mezőhegyes külterület 0477 a Szántó
1041. Mezőhegyes külterület 0477 b Erdő
1042. Mezőhegyes külterület 0477 c Erdő
1043. Mezőhegyes külterület 0491 a Szántó
1044. Mezőhegyes külterület 0491 b Erdő
1045. Mezőhegyes külterület 0497/4 a Szántó
1046. Mezőhegyes külterület 0497/4 b Erdő
1047. Mezőhegyes külterület 0497/4 c Erdő
1048. Mezőhegyes külterület 0646/18 Szántó
1049. Mezőhegyes külterület 0650/3 Szántó
1050. Mezőhegyes külterület 0650/5 Szántó
1051. Mezőhegyes külterület 0654/4 Szántó
1052. Mezőhegyes külterület 0682/4 Szántó
1053. Mezőhegyes belterület 742/12/A/10 lakás
1054. Mezőhegyes belterület 742/12/A/16 lakás
1055. Mezőhegyes belterület 742/12/A/17 lakás
1056. Mezőhegyes belterület 742/12/A/28 lakás
1057. Mezőhegyes belterület 742/13/A/18 lakás
1058. Mezőhegyes belterület 831/4/A/6 lakás
1059. Mezőhegyes belterület 857/5/A/1 lakás
1060. Mezőhegyes belterület 861/1/A/3 lakás
1061. Mezőhegyes belterület 861/1/A/4 iroda
1062. Mezőhegyes külterület 056/3/C/3 lakás
1063. Mezőhegyes külterület 056/9/B/1 lakás
1064. Mezőhegyes külterület 056/9/B/2 kultúrterem
1065. Mezőhegyes külterület 0183/2/C/3 munkásszálló
1066. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/1 lakás
1067. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/2 lakás
1068. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/3 lakás
1069. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/4 lakás
1070. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/5 lakás
1071. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/6 lakás
1072. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/7 lakás
1073. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/9 lakás
1074. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/10 lakás
1075. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/11 lakás
1076. Mezőhegyes külterület 0191/3/A/12 lakás
1077. Mezőhegyes külterület 0191/3/B/1 lakás
1078. Mezőhegyes külterület 0191/3/B/3 lakás
1079. Mezőhegyes külterület 0191/4/A/3 lakás
1080. Mezőhegyes külterület 0191/5/A/1 egyéb helyiség
1081. Mezőhegyes külterület 0191/5/A/2 kultúrterem
1082. Mezőhegyes külterület 0191/5/A/3 egyéb helyiség
1083. Mezőhegyes külterület 0191/5/A/4 italbolt
1084. Mezőhegyes külterület 0191/5/A/5 vegyesbolt
1085. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/1 garázs
1086. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/2 garázs
1087. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/3 garázs
1088. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/4 garázs
1089. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/5 garázs
1090. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/6 garázs
1091. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/7 garázs
1092. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/8 garázs
1093. Mezőhegyes külterület 0191/6/A/9 garázs
1094. Mezőhegyes külterület 0191/8/A/4 lakás
1095. Mezőhegyes külterület 0191/8/B/3 lakás
1096. Mezőhegyes külterület 0191/9/B/1 egyéb helyiség
1097. Mezőhegyes külterület 0191/9/B/2 egyéb helyiség
1098. Mezőhegyes külterület 0191/10/A/1 műhely
1099. Mezőhegyes külterület 0191/10/A/2 garázs
1100. Mezőhegyes külterület 0191/10/A/3 garázs
1101. Mezőhegyes külterület 0191/10/A/4 garázs
1102. Mezőhegyes külterület 0191/10/A/5 garázs
1103. Mezőhegyes külterület 0191/12/A/3 lakás
1104. Mezőhegyes külterület 0417/4/A/4 lakás
1105. Mezőhegyes külterület 0417/4/A/6 lakás
1106. Mezőhegyes külterület 0417/9/A/9 iroda
1107. Mezőhegyes külterület 0417/11/E/3 raktár
1108. Mezőhegyes külterület 0417/12/A/3 lakás
1109. Mezőhegyes külterület 0457/10/A/8 lakás
1110. Mezőhegyes külterület 0457/10/B/2 lakás
1111. Mezőhegyes külterület 0457/15/B/1 lakás
1112. Mezőhegyes külterület 0457/15/B/2 lakás
1113. Mezőhegyes külterület 0457/15/B/3 lakás
1114. Mezőhegyes külterület 0457/15/B/4 lakás
1115. Mezőhegyes külterület 0457/15/B/5 lakás
1116. Mezőhegyes külterület 0688/1/A/1 lakás
1117. Mezőhegyes külterület 0688/1/A/2 lakás
1118. Mezőhegyes külterület 0688/1/A/3 lakás
1119. Mezőhegyes külterület 0688/1/A/4 lakás
1120. Mezőhegyes külterület 0688/2/B/1 italbolt
1121. Mezőhegyes külterület 0688/3/A/3 lakás
1122. Mezőhegyes külterület 0688/3/A/4 lakás
1123. Mezőhegyes külterület 0688/3/A/9 lakás
1124. Mezőhegyes külterület 0688/4/A/3 lakás
1125. Mezőhegyes külterület 0688/4/A/7 lakás
1126. Mezőhegyes külterület 0688/5/A/4 lakás
1127. Mezőhegyes zártkert 1020/A/16 raktár
1128. Mezőhegyes külterület 03/6 szántó
1129. Mezőhegyes belterület 23/5 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
1130. Mezőhegyes belterület 12/8 kivett üzlet

  Vissza az oldal tetejére