A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

PREAMBLE

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

Considering the rights and obligations deriving from the Accession Agreement signed on April 25, 2005 between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of Bulgaria, on the other part, and the Accession Agreement signed on April 16, 2003 between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of Hungary, on the other part,

Wishing to expand their mutually beneficial economic cooperation and declaring that the present Agreement shall in no way jeopardize the obligations stemming from their EU Membership,

Confirming their will to develop the positive effect of their traditional economic relations,

Expressing their readiness to co-operate in finding the means and ways for strengthening and developing of the mutually beneficial cooperation,

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial trade, economic, technical and technological cooperation,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall contribute for developing and expanding their mutually beneficial economic cooperation.

Article 2

Considering the current state and perspectives of developing their economic relations, the Contracting Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following areas:

a) energy sector;

b) transport and transport infrastructure;

c) agriculture;

d) food and processing industry;

e) chemical industry;

f) construction industry;

g) metallurgy;

h) mining;

i) urban and regional development;

j) cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;

k) vocational education and training;

l) textile industry;

m) tourism;

n) research and development;

o) health services, medical technologies and pharmaceutical industry;

p) info communication and technology;

q) environmental protection and waste management;

r) water management;

s) electrical equipment and appliances;

t) wood and furniture industry;

u) cluster development.

Article 3

The Contracting Parties shall develop and expand their economic cooperation through implementation of adequate measures for that purpose.

Article 4

As from the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Parties shall set up a Bulgarian - Hungarian Intergovernmental Commission on Economic Cooperation with tasks and rules of procedure as specified in Annex 1 to this Agreement.

Article 5

This Agreement shall in no way affect the obligation of the Republic of Bulgaria and Hungary as member states of the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Bulgaria and Hungary arising from, in particular, the Treaties which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.

Article 6

The present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from either its participation in international treaties or its membership in international organizations.

Article 7

The Contracting Parties shall settle by means of negotiations any disputes which may arise between them regarding the implementation and interpretation of this Agreement.

Article 8

Amendments to this Agreement shall be made by mutual agreement between the Contracting Parties executed in individual protocols for each amendment.

Article 9

The annex to this Agreement shall be an integral part hereof.

Article 10

1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification by which the Contracting Party notifies each other, in writing, through diplomatic channels of the completion of the procedure required by domestic laws necessary for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall be concluded for an unlimited period.

3. Each Contracting Party to this Agreement may terminate this Agreement, by means of a written notification to the other Contracting Party. The termination shall take effect on the first day of the fourth month following the date on which the notification was received by the other Contracting Party.

Signed in Budapest on 17.03.2016 in two originals, in English language.

For The Government Of
Hungary
For The Government Of
Republic of Bulgaria

ANNEX No. 1

Tasks, structure and rules of procedure of the Hungarian - Bulgarian Intergovernmental Commission on Economic Cooperation

1. The tasks of the Hungarian - Bulgarian Intergovernmental Commission on Economic Cooperation, hereinafter called „The Commission” include:

- discussing bilateral economic relations development issues;

- identifying new development opportunities for the bilateral economic relations;

- developing proposals for improving the environment for economic cooperation of the organizations of both Parties;

- submitting proposals on the implementation of this Agreement.

2. The Commission shall comprise representatives of the Bulgarian Side and representatives of the Hungarian Side.

Each Contracting Party shall designate a chairperson on its part, referred to as „Co-chair”. Each Co-chair shall designate a secretary for the respective part of the Commission.

For the discussion of particular issues, the Commission may decide to set up working groups, specifying their tasks and the time limits for implementation of the tasks.

3. The Commission shall establish its own rules of procedure on the first session.

4. The Commission shall meet alternatively in the Republic of Bulgaria and Hungary.

The Co-chairs shall agree on the calling and the agenda of the respective meeting of the Commission not later than 1 month in advance.

Matters which have not been explicitly placed on the preliminary agenda may be discussed at the meetings of the Commission by an agreement of the Co-chairs.

An extraordinary meeting of the Commission or of its Co-chairs may be convened on a proposal by any of the Co-chairs.

Advisors and experts may be invited at the meetings of the Commission.

The working languages of the Commission shall be English.

Minutes shall be taken of every meeting and of the discussions held thereat, which shall be drawn up in the English language.

In the period between meetings the Co-chairs of the Commission, or the secretaries on a direction by the Co-chairs, shall discuss on an operational basis issues concerning the work of the Commission.

5. The Contracting Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission independently.”

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

PREAMBULUM

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”

Figyelembe véve a 2005. április 25-én az egyrészről Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Bolgár Köztársaság által megkötött Csatlakozási Megállapodásból származó jogokat és kötelezettségeket, valamint a 2003. április 16-án az egyrészről Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Magyar Köztársaság által megkötött Csatlakozási Megállapodásból származó jogokat és kötelezettségeket,

Óhajtva a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésük kiterjesztését, kijelentve hogy a jelen Megállapodás semmilyen módon sem veszélyezteti az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségeiket,

Megerősítve közös akaratukat hagyományos gazdasági kapcsolataik kedvező hatásának fejlesztésére,

Kifejezve készségüket az együttműködésre a legmegfelelőbb utak megtalálása és megerősítése révén, valamint a kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztésére,

Meggyőződve, hogy ezen Együttműködés a jövőben hozzájárul a gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a kölcsönösen előnyös kereskedelmi, gazdasági, technika és technológiai együttműködés fokozásához,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek hozzájárulnak a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésük fejlesztéséhez és kiterjesztéséhez.

2. cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei különösképpen, de nem kizárólag, a következő területeken kedvezőek:

a) energetikai szektor;

b) szállítás és szállítási infrastruktúra;

c) mezőgazdaság;

d) élelmiszer-és feldolgozási ipar;

e) vegyipar;

f) építőipar;

g) kohászat;

h) bányászat;

i) városi és regionális fejlesztés;

j) együttműködés a kis- és középvállalkozói szektorban;

k) szakmai oktatás és képzés;

l) textilipar;

m) turizmus;

n) kutatás és fejlesztés;

o) egészségügyi szolgáltatások, orvosi technológiák és gyógyszeripar;

p) infokommunikáció és technológia;

q) környezetvédelem és hulladékgazdálkodás;

r) vízgazdálkodás;

s) villamos berendezések és készülékek;

t) fa- és bútoripar;

u) klaszterek fejlesztése.

3. cikk

A Szerződő Felek fejlesztik és kiterjesztik gazdasági együttműködésüket az e célból meghozott megfelelő intézkedések végrehajtásán keresztül.

4. cikk

A Megállapodás hatálybalépésével egy időben a Szerződő Felek felállítananak egy Bolgár-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságot, az 1. Mellékletben megfogalmazott feladatokkal és eljárási szabályokkal.

5. cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja a Bolgár Köztársaság, illetve Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek megfelelően jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon érintik a Bolgár Köztársaságnak és Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából származó kötelezettségeit.

6. cikk

Jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

7. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos véleményeltéréseket a Szerződő Felek tárgyalás útján rendezik.

8. cikk

Jelen Megállapodás kizárólag a Szerződő felek közötti kölcsönös megállapodással módosítható. Minden egyes módosításhoz külön jegyzőkönyv kell, hogy készüljön.

9. cikk

A jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Megállapodás melléklete.

10. cikk

1. Jelen Megállapodás a Szerződő Felek belső joga szerint szükséges hatálybalépési követelmények teljesüléséről szóló későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

2. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

3. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja, e szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől számított negyedik hónap első napjával szűnik meg.

Kelt Budapesten, 2016. március 17. napján, két eredeti példányban, angol nyelven.

Magyarország
Kormánya részéről
a Bolgár Köztársaság
Kormánya részéről

1. Melléklet

A Magyar-Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság feladatai, struktúrája és működésére vonatkozó szabályok

1. A Magyar-Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság, a továbbiakban „Bizottság” feladatai:

- tárgyalások folytatása a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről;

- új lehetőségek azonosítása a kétoldalú gazdasági kapcsolatok terén;

- a Felek szervezetei részéről származó felvetések ösztönzése a gazdasági kapcsolatok környezetének fejlesztése érdekében;

- a jelen Egyezmény alkalmazása során felmerülő javaslatok összegzése.

2. A Bizottságot a Magyar és a Bolgár Fél által delegált képviselők adják.

Mindkét Szerződő Fél kijelöl egy-egy elnököt, a maga részéről, akit „Társelnöknek” neveznek.

A Társelnökök titkárt jelölnek ki a Bizottság megfelelő oldala részére.

Az egyes témák tárgyalására a Bizottság munkacsoportokat állíthat fel, meghatározva a munkacsoportok feladatait és a feladatok elvégzéséhez szükséges határidőket.

3. A Bizottság első ülésén elfogadja működési szabályzatát.

4. A Bizottság felváltva ülésezik Magyarországon és a Bolgár Köztársaságban.

A Társelnökök legalább 1 hónappal a kijelölt Bizottság ülését megelőzően jóváhagyják a Bizottság összehívását és az ülés napirendjét.

Az előzetes napirendtől eltérő ügyek Bizottság előtt történő tárgyalására a Társelnökök közös megegyezése alapján kerülhet sor.

A Bizottság rendkívüli ülésére, vagy a Társelnökök találkozójára bármely Társelnök kezdeményezésére sor kerülhet. A Bizottság üléseire tanácsadók és szakértők is meghívhatóak.

A Bizottság üléseinek munkanyelve az angol.

Az ülésekről és megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, angol nyelven.

Az ülések közötti időben a Társelnökök, vagy a Társelnökök irányításával a titkárok operatív alapon tárgyalják a Bizottság működésével kapcsolatos kérdéseket.

5. A Bizottság működésével kapcsolatos költségeket a Szerződő Felek egymástól függetlenül fedezik.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére