A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, az 1. melléklet szerinti helyszíneken megvalósuló KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekttel (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, ideértve a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, vizek kártétele elleni védekezést szolgáló, útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkákkal kapcsolatos azon közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek az 1. melléklet szerinti településeken lévő közterületeket érintik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához

szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap, azonban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását tizenöt nap alatt adja ki.

(4) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - 25 nap.

(5) * 

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A beruházás által érintett települések

A B C
1. Projekt azonosító száma Projekt címe és tartalma Érintett települések
2. Adorjás
3. KEHOP-1.3.0-15- Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Baranyahidvég
4. 2016-00014 azonosító Ős-Dráva Programban Besence
5. számú projekt Vízkár-elhárítási célú és vízpótlást biztosító tározóépítés Bogdása
6. Mederrendezés és -kotrás Cún
7. Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása Csányoszró
8. Töltés megerősítése Drávacsehi
9. Oldalműtárgyak építése, felújítása Drávacsepely
10. Új mederszakaszok építése Drávafok
11. Zárt csatorna építése Drávagárdony
12. Belvízvédelmi és helyi vízkár elhárítását biztosító medrek Drávaiványi
13. felújítása Drávakeresztúr
14. Felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító Drávapalkonya
15. vízkormányzási rendszerek létesítése Drávapiski
16. Duzzasztók építése Drávasztára
17. Holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlása Drávatamási
18. Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása, Endrőc
19. szivattyúállások létesítése Felsőszentmárton
20. Hirics
21. Kákics
22. Kastélyosdombó
23 Kémes
24. Kemse
25. Kisszentmárton
26. Kórós
27. Lakócsa
28. Luzsok
29. Markóc
30. Marócsa
31. Nagycsány
32. Okorág (Mónosokor)
33. Páprád
34. Piskó
35. Potony
36. Sámod
37. Sellye
38. Sósvertike
39. Szaporca
40. Szentborbás
41. Teklafalu
42. Tésenfa
43. Tótújfalu
44. Vajszló
45. Vejti
46. Zaláta

2. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. az 1-18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére