Hatály: közlönyállapot (2016.XII.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2016. évi CLVIII. törvény

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról * 

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha olyan végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per van folyamatban, amelyben a felperes a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság az ezen felperes által a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában külön per megindítására előterjesztett keresetlevelet az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja.”

2. § A Pp. 197. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató

a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének érvényességéről,

b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus dokumentumtárolás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és

c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét.”

3. § A Pp. 370/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a kereseti kérelem a végrehajtásmegszüntetésére irányul, de korlátozásnak is helye lehet, a bíróság erre a feleket figyelmezteti és lehetőséget biztosít, hogy a felek ezzel összefüggésben az érdemi nyilatkozataikat megtegyék.”

4. § A Pp. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per alcíme a következő 370/B. §-sal egészül ki:

„370/B. § (1) Ha a felperes a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, ebben a perben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában is keresetet kell előterjesztenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a felperes - hiánypótlási felhívás ellenére - nem terjeszti elő a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet, a kizárólag a 369. § a) pontjában foglaltakra alapított kereset esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, vagy ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának már nincs helye, a pert meg kell szüntetni. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának vagy a per megszüntetésének, ha a felperes a 369. § a) pontja mellett a végrehajtás megszüntetését, illetve korlátozását más okra alapítottan is kéri; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a 369. § a) pontjára alapított kereseti kérelmet nem tartja fenn.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet mindazokkal szemben elő kell terjeszteni, akiknek egyébként perben kellene állnia a szerződés érvénytelensége tárgyában indított perben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a perben a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el akkor is, ha a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per más bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozna.

(5) Azt a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert, amelyben a felperes a 369. § a) pontjára, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig, ha

a) az érvénytelenség iránti per korábban került megindításra, mint a 369. § a) pontjára alapított per, vagy

b) az érvénytelenség iránti pert a 369. § a) pontjára alapított per felperesétől eltérő személy indította.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 370/A. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható.”

5. § A Pp. a következő 397/L. §-sal egészül ki:

„397/L. § (1) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2017. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ha a 2017. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a felperes 2017. január 1-jén vagy azt követően terjeszt elő a 369. § a) pontja szerinti kérelmet, e törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított 370/A. § (2a) bekezdését azokban a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztésére még nem került sor.

(4) Ha 2017. január 1-jén a 369. § a) pontja szerinti, érvénytelenségre alapított végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per, valamint a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per is folyamatban van, a 369. § a) pontján alapuló perben eljáró bíróság az eljárást felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig.”

6. § Hatályát veszti

a) a Pp. 197. § (7) bekezdése,

b) a Pp. 394/H. § (7) bekezdésében az „és az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szövegrész,

c) a Pp. 394/H. § (11) bekezdése.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó az ingatlan becsértékét közli a felekkel és azokkal, akiknek az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van, valamint föld értékesítése esetében a Nemzeti Földalappal is.”

8. § A Vht. 187. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 655/2014/EU rendelet alapján indított eljárásokban az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló 2016/1823. bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben meghatározott formanyomtatványokat kell alkalmazni.”

9. § A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/W. §-sal egészül ki:

„306/W. § E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 140. § (2) bekezdését azokban a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a Módtv. hatálybalépését megelőzően a becsérték közlésére már sor került, de a végrehajtó még nem küldte meg a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti megkeresést az árverés lefolytatása érdekében a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek.”

3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

10. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a törvényben meghatározott polgári peres és - a végrehajtási eljárás kivételével - nemperes eljárásokban (a továbbiakban együtt: per) a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél részére a pártfogó ügyvédi képviseletet biztosítja és annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állam a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján a szülő-gyermek kapcsolatból eredő tartási kötelezettségek végrehajtása iránti eljárásban is biztosítja a fél számára a pártfogó ügyvédi képviseletet és viseli a fél helyett annak költségét.”

11. § A Jst. 58/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a rendkívüli perorvoslat eredményeként a bíróság a jogerős határozatot a költségek viselésére is kihatóan megváltoztatja, vagy a jogerős határozat hatályon kívül helyezését követően hozott jogerős határozatban a bíróság a költség viseléséről a hatályon kívül helyezett határozatban foglaltaktól eltérően rendelkezik, a jogi segítségnyújtó szolgálat a korábban hozott jogerős díj megállapító határozatát módosítja, a visszatérítésre kötelező határozatát visszavonja és új visszatérítésre kötelező határozatot hoz.”

12. § A Jst. 63. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás iránti kérelmet a büntetőeljárásban - ha a büntetőeljárásról szóló törvény másként nem rendelkezik - legkésőbb a bíróság ügydöntő határozata meghozatalának céljából tartott tanácsüléséig lehet előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. A támogatás hatálya)

a) a támogatás iránti kérelem előterjesztésétől a büntetőeljárás megszüntetéséig, a nyomozás részbeni mellőzéséig, a vádemelés részbeni mellőzéséig, a vádemelés elhalasztásáig vagy az eljárásjogerős befejezéséig,”

(tart.)

13. § A Jst. 63/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pártfogó ügyvéd a díjának megállapítása iránti kérelmét a büntetőeljárás megszüntetését, a nyomozás részbeni mellőzését, a vádemelés részbeni mellőzését, a vádemelés elhalasztását vagy az eljárás jogerős befejezését követő 6 hónapon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viseléséről szóló határozatot 6 hónapon belül vette kézhez. Ha a perben a fél képviseletét több pártfogó ügyvéd látta el, a korábban eljárt pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására díjának megállapítására irányuló kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel terjesztheti elő.”

14. § A Jst. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogi segítő e törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el (e Fejezetben a továbbiakban együtt: jogi szolgáltatás). A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá.”

15. § A Jst. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pártfogó ügyvédi képviseletet polgári eljárásban a névjegyzékben szereplő ügyvéd és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - jogi segítő szervezet láthat el, amennyiben rendelkezik a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges technikai feltételekkel. A névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet büntetőeljárásban akkor láthatja el a sértett pártfogó ügyvédi képviseletét, ha megfelel a Be. 58. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb személyek pártfogó ügyvédjeként büntetőeljárásban nem járhat el.”

16. § A Jst. 71/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71/A. § (1) A névjegyzékbe vétel iránti kérelmet írásban a jogi segítségnyújtó szolgálatnál lehet előterjeszteni.

(2) A 66. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő kérelmező részére a jogi segítségnyújtó szolgálat harminc napon belül aláírás céljából megküldi a szolgáltatási szerződés tervezetét. Ha a visszaküldött szerződés valamennyi szükséges adatot tartalmazza, a jogi segítségnyújtó szolgálat annak aláírását követő tizenöt napon belül felveszi a kérelmezőt a névjegyzékbe. A névjegyzékbe vételről az aláírt szerződés egyik példányának visszaküldésével és a névjegyzékbe vétel időpontjának megjelölésével értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítőt.”

17. § A Jst. 89. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

18. § A Jst.

a) 60. § (7) bekezdésében az „a Ket. 138. §-a” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a”,

b) 66. § (5) bekezdésében a „számlaszámát” szövegrész helyébe a „számlaszámát, valamint adószámát”,

c) 90. §-ában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja, valamint 11. § (2) bekezdése”

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Jst. 39. § (11) bekezdése.

4. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

20. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 21. §-ával megállapított 1. mellékletet a 2019. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

21. § Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

22. § Hatályát veszti a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 3. § (2) bekezdése.

23. § Nem lép hatályba Módtv.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése, és

c) 2. melléklete.

6. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

24. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 110. § (2) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-ig” szöveg lép.

7. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

25. § Hatályát veszti a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési megalapozó tv.) 237. § (7) bekezdése.

26. § Nem lép hatályba a Költségvetési megalapozó tv. 143. §-a és a 6. melléklete.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3-5. §, valamint a 6. § b) és c) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § és a 6. § a) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 8. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(5) A 4. alcím és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

28. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 12. és 13. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2016. évi CLVIII. törvényhez

1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület Budapest IX. kerület Budapest X. kerület
Budapest XIII. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület Margitsziget

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság

Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület
Budapest XXII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapest II. kerület Budapest III. kerület

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület Budapest XV. kerület

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület Budapest XIX. kerület

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület Budapest XXI. kerület Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Főváros területe

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)

2/1. Pécsi Járásbíróság

Abaliget Aranyosgadány Áta
Bakonya Berkesd Birján
Bogád Bosta Cserkút
Egerág Ellend Görcsöny
Gyód Hosszúhetény Husztót
Keszü Kisherend Kovácsszénája
Kozármisleny Kökény Kővágószőlős
Kővágótöttös Lothárd Magyarsarlós
Nagykozár Orfű Ócsárd
Pellérd Pereked Pécs
Pécsudvard Pogány Regenye
Romonya Szalánta Szemely
Szilágy Szilvás Szőke
Szőkéd

2/2. Komlói Járásbíróság

Alsómocsolád Apátvarasd Ág
Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy
Bikal Bodolyabér Egyházaskozár
Erdősmecske Erzsébet Fazekasboda
Felsőegerszeg Geresdlak Gerényes
Gödre Hegyhátmaróc Hidas
Kárász Kátoly Kékesd
Kisbeszterce Kishaj más Kisvaszar
Komló Köblény Liget
Lovászhetény Magyaregregy Magyarhertelend
Magyarszék Martonfa Mágocs
Mánfa Máza Mecseknádasd
Mecsekpölöske Mekényes Meződ
Mindszentgodisa Nagyhaj más Nagypall
Óbánya Ófalu Oroszló
Palé Pécsvárad Sásd
Szalatnak Szágy Szárász
Szászvár Szellő Tarrós
Tékes Tormás Tófű
Varga Vásárosdombó Vázsnok
Vékény Zengővárkony

2/3. Mohácsi Járásbíróság

Babarc Bár Belvárdgyula
Bezedek Borjád Bóly
Dunaszekcső Erdősmárok Feked
Görcsönydoboka Hásságy Himesháza
Homorúd Ivándárda Kisbudmér
Kisnyárád Kölked Lánycsók
Lippó Liptód Majs
Maráza Máriakéménd Mohács
Monyoród Nagybudmér Nagynyárád
Olasz Palotabozsok Pócsa
Sárok Sátorhely Somberek
Szajk Szebény Szederkény
Székelyszabar Szűr Töttös
Udvar Versend Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság

Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős
Baksa Baranyahidvég Beremend
Besence Bisse Bogádmindszent
Bogdása Csarnóta Csányoszró
Cún Diósviszló Drávacsehi
Drávacsepely Drávafok Drávaiványi
Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski
Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára
Egyházasharaszti Felsőszentmárton Garé
Gilvánfa Gordisa Harkány
Hegyszentmárton Hirics Ilocska
Ipacsfa Ivánbattyán Kákics
Kásád Kemse Kémes
Kisasszonyfa Kisdér Kisharsány
Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó
Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu
Kovácshida Kórós Lapáncsa
Lúzsok Magyarbóly Magyarmecske
Magyartelek Markóc Marócsa
Matty Márfa Marok
Nagycsány Nagyharsány Nagytótfalu
Okorág Old Ózdfalu
Palkonya Páprád Peterd
Pécsdevecser Piskó Rádfalva
Sámod Sellye Siklós
Siklósbodony Siklósnagyfalu Sósvertike
Szaporca Szava Tengeri
Tésenfa Téseny Túrony
Újpetre Vajszló Vejtí
Villány Villánykövesd Vokány
Zaláta

2/5. Szigetvári Járásbíróság

Almamellék Almáskeresztúr Basal
Bánfa Bicsérd Boda
Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd
Bürüs Csebény Cserdi
Csertő Csonkamindszent Dencsháza
Dinnyeberki Endrőc Gerde
Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa
Hetvehely Hobol Horváthertelend
Ibafa Kacsóta Katádfa
Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza
Kistamási Magyarlukafa Merenye
Molvány Mozsgó Nagydobsza
Nagypeterd Nagyváty Nemeske
Nyugotszenterzsébet Okorvölgy Patapoklosi
Pettend Pécsbagota Rózsafa
Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy
Somogyviszló Sumony Szabadszentkirály
Szentdénes Szentegát Szentkatalin
Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár
Szörény Szulimán Teklafalu
Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc
Velény Zádor Zók

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Baranya megye

3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)

3/1. Kecskeméti Járásbíróság

Ágasegyháza Ballószög Felsőlajos
Fülöpháza Fülöpjakab Helvécia
Jakabszállás Kecskemét Kerekegyháza
Kunbaracs Kunszállás Ladánybene
Lajosmizse Lakitelek Nyárlőrinc
Orgovány Szentkirály Tiszaalpár
Tiszakécske Tiszaug Városföld

3/2. Bajai Járásbíróság

Baja Bácsalmás Bácsbokod
Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős
Bátmonostor Csatalja Csávoly
Csikéria Dávod Dunafalva
Érsekcsanád Érsekhalma Felsőszentiván
Gara Hercegszántó Katymár
Kunbaja Madaras Mátételke
Nagybaracska Nemesnádudvar Sükösd
Szeremle Tataháza Vaskút

3/3. Kalocsai Járásbíróság

Bátya Drágszél Dunapataj
Dunaszentbenedek Dunatetétlen Dusnok
Fajsz Foktő Géderlak
Hajós Harta Homokmégy
Kalocsa Miske Ordas
Öregcsertő Solt Szakmár
Újsolt Újtelek Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság

Akasztó Bócsa Császártöltés
Csengőd Fülöpszállás Imrehegy
Izsák Kaskantyú Kecel
Kiskőrös Páhi Soltszentimre
Soltvadkert Tabdi Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság

Bugac Bugacpusztaháza Gátér
Kiskunfélegyháza Pálmonostora Petőfiszállás

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság

Balotaszállás Borota Csólyospálos
Harkakötöny Jánoshalma Jászszentlászló
Kelebia Kéleshalom Kiskunhalas
Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc
Kunfehértó Mélykút Móricgát
Pirtó Rém Szank
Tompa Zsana

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság

Apostag Dunaegyháza Dunavecse
Kunadacs Kunpeszér Kunszentmiklós
Szabadszállás Szalkszentmárton Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Bács-Kiskun megye

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)

4/1. Gyulai Járásbíróság

Biharugra Elek Geszt
Gyula Kétegyháza Körösnagyharsány
Kötegyán Lőkösháza Mezőgyán
Méhkerék Okány Sarkad
Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány

4/2. Battonyai Járásbíróság

Almáskamarás Battonya Dombegyház
Dombiratos Kaszaper Kevermes
Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes
Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza
Medgyesegyháza-Bánkút Mezőhegyes Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka
Pusztaszőlős Végegyháza

4/3. Békési Járásbíróság

Békés Bélmegyer Kamut
Köröstarcsa Mezőberény Murony
Tarhos

4/4. Békéscsabai Járásbíróság

Békéscsaba Csabaszabadi Csorvás
Doboz Gerendás Kétsoprony
Szabadkígyós Telekgerendás Újkígyós

4/5. Orosházi Járásbíróság

Békéssámson Csanádapáca Gádoros
Kardoskút Nagyszénás Orosháza
Pusztaföldvár Tótkomlós

4/6. Szarvasi Járásbíróság

Békésszentandrás Csabacsüd Csárdaszállás
Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd
Hunya Kardos Kondoros
Örménykút Szarvas

4/7. Szeghalmi Járásbíróság

Bucsa Füzesgyarmat Kertészsziget
Körösladány Körösújfalu Szeghalom
Vésztő

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Békés megye

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)

5/1. Miskolci Járásbíróság

Alsózsolca Arnót Berzék
Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt
Ernőd Felsőzsolca Gesztely
Harsány Hernádkak Hernádnémeti
Kisgyőr Kistokaj Kondó
Köröm Mályi Miskolc
Nyékládháza Onga Ónod
Parasznya Radostyán Répáshuta
Sajóbábony Sajóecseg Sajóhidvég
Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád
Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri
Sajósenye Sajóvámos Sóstófalva
Szirmabesenyő Újcsanálos Varbó

5/2. Encsi Járásbíróság

Abaújalpár Abaújkér Abaújszántó
Abaújvár Alsógagy Arka
Baktakék Baskó Beret
Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös
Encs Csenyéte Csobád
Detek Fancsal Fáj
Felsődobsza Felsőgagy Fony
Forró Fulókércs Gagyapáti
Garadna Gibárt Golop
Gönc Göncruszka Hejce
Hernádbűd Hernádcéce Hernádpetri
Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse
Hidasnémeti Ináncs Kány
Kéked Keresztéte Korlát
Krasznokvajda Litka Méra
Mogyoróska Novajidrány Pányok
Pere Perecse Pusztaradvány
Regéc Sima Szalaszend
Szemere Tállya Telkibánya
Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly
Zsujta

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság

Abod Alacska Alsótelekes
Balajt Bánhorváti Becskeháza
Berente Boldva Borsodszirák
Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas
Damak Debréte Dédestapolcsány
Edelény Égerszög Felsőtelekes
Galvács Hangács Hegymeg
Hidvégardó Irota Izsófalva
Kazincbarcika Komjáti Kurityán
Lak Ládbesenyő Martonyi
Mályinka Meszes Múcsony
Nagybarca Nyomár Ormosbánya
Perkupa Rakaca Rakacaszend
Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc
Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter
Szakácsi Szalonna Szendrő
Szendrőlád Szin Szinpetri
Szögliget Szőlősardó Szuhakálló
Szuhogy Tardona Teresztenye
Tomor Tornabarakony Tornakápolna
Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab
Vadna Varbóc Viszló
Ziliz

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság

Bogács Borsodgeszt Borsodivánka
Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu
Cserépváralja Csincse Egerlövő
Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd
Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes
Sály Szentistván Szomolya
Tard Tibolddaróc Tiszabábolna
Tiszavalk Vatta

5/5. Ózdi Járásbíróság

Aggtelek Alsószuha Arló
Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely
Csokvaomány Domaháza Dövény
Dubicsány Farkaslyuk Felsőkelecsény
Felsőnyárád Gömörszőlős Hangony
Hét Imola Jákfalva
Járdánháza Jósvafő Kánó
Kelemér Királd Kissikátor
Lénárddaróc Nekézseny Ózd
Putnok Ragály Sajómercse
Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd
Sáta Serényfalva Szuhafő
Trizs Uppony Zádorfalva
Zubogy

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom
Bodrogolaszi Bózsva Cigánd
Dámóc Erdőhorváti Felsőberecki
Felsőregmec Filkeháza Füzér
Fűzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány
Györgytarló Háromhuta Hercegkút
Hollóháza Karcsa Karos
Kenézlő Kishuta Kisrozvágy
Komlóska Kovácsvágás Lácacséke
Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta
Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka
Pácin Pálháza Pusztafalu
Révleányvár Ricse Sárazsadány
Sárospatak Sátoraljaújhely Semjén
Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva
Vajdácska Vágáshuta Vámosújfalu
Vilyvitány Viss Zalkod
Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Járásbíróság

Alsódobsza Bekecs Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye
Legyesbénye Mád Megyaszó
Mezőzombor Monok Prügy
Rátka Szegi Szegilong
Szerencs Taktabáj Taktaharkány
Taktakenéz Taktaszada Tarcal
Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos
Tokaj

5/8. Szikszói Járásbíróság

Abaújlak Abaújszolnok Alsóvadász
Aszaló Felsővadász Gadna
Gagybátor Gagyvendégi Halmaj
Hernádkércs Homrogd Kázsmárk
Kiskinizs Kupa Léh
Monaj Nagykinizs Nyésta
Pamlény Rásonysápberencs Selyeb
Szászfa Szentistvánbaksa Szikszó

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság

Ároktő Gelej Girincs
Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt
Hejőpapi Hejőszalonta Igrici
Kesznyéten Kiscsécs Mezőcsát
Muhi Nagycsécs Nemesbikk
Oszlár Sajóörös Sajószöged
Szakáld Tiszadorogma Tiszakeszi
Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)

6/1. Szegedi Járásbíróság

Algyő Ásotthalom Baks
Balástya Bordány Csengele
Deszk Domaszék Dóc
Ferencszállás Forráskút Kistelek
Klárafalva Kübekháza Mórahalom
Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges
Pusztaszer Röszke Ruzsa
Sándorfalva Szatymaz Szeged
Tiszasziget Újszentiván Üllés
Zákányszék Zsombó

6/2. Csongrádi Járásbíróság

Csanytelek Csongrád Felgyő
Tömörkény

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

Hódmezővásárhely Mártély Mindszent
Székkutas

6/4. Makói Járásbíróság

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti
Csanádpalota Földeák Királyhegyes
Kiszombor Kövegy Magyarcsanád
Makó Maroslele Nagyér
Nagylak Óföldeák Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság

Árpádhalom Derekegyház Eperjes
Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke
Szegvár Szentes

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Csongrád megye

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)

7/1. Székesfehérvári Járásbíróság

Aba Bakonycsernye Bakonykúti
Balinka Baracska Bodajk
Csákberény Csókakő Csór
Csősz Dég Enying
Ercsi Fehérvárcsurgó Füle
Gárdony Gyúró Igar
Iszkaszentgyörgy Isztimér Jenő
Kajászó Káloz Kápolnásnyék
Kincsesbánya Kisláng Kőszárhegy
Lajoskomárom Lepsény Magyaralmás
Martonvásár Mátyásdomb Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy Mezőszilas Moha
Mór Nadap Nagyveleg
Nádasdladány Pákozd Pátka
Pázmánd Polgárdi Pusztavám
Ráckeresztúr Sárkeresztes Sárkeszi
Sárosd Sárszentmihály Seregélyes
Soponya Sőréd Sukoró
Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhídvég
Székesfehérvár Tác Tordas
Úrhida Vál Velence
Vereb Zámoly Zichyújfalu

7/2. Bicskei Járásbíróság

Alcsútdoboz Bicske Bodmér
Csabdi Csákvár Etyek
Felcsút Gánt Lovasberény
Mány Óbarok Szár
Tabajd Újbarok Vértesacsa
Vértesboglár

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság

Adony Baracs Beloiannisz
Besnyő Daruszentmiklós Dunaújváros
Előszállás Iváncsa Kisapostag
Kulcs Mezőfalva Nagykarácsony
Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs
Rácalmás

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság

Alap Alsószentiván Cece
Hantos Nagylók Sárbogárd
Sáregres Sárkeresztúr Sárszentágota
Vajta

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Fejér megye

8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)

8/1. Győri Járásbíróság

Abda Acsalag Árpás
Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló
Barbacs Bágyogszovát Bezi
Bodonhely Bogyoszló Bőny
Börcs Bősárkány Cakóháza
Csikvánd Csorna Dör
Dunaszeg Dunaszentpál Egyed
Enese Écs Farád
Fehértó Felpéc Fenyőfő
Gőnyű Gyarmat Gyömöre
Győr Győrasszonyfa Győrladamér
Győrság Győrsövényház Győrszemere
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly
Ikrény Jobaháza Kajárpéc
Kisbabot Kisbajcs Koroncó
Kóny Kunsziget Lázi
Maglóca Magyarkeresztúr Markotabödöge
Mezőőrs Mérges Mórichida
Mosonszentmiklós Nagybajcs Nagyszentjános
Nyalka Nyúl Öttevény
Pannonhalma Páli Pásztori
Pázmándfalu Pér Potyond
Ravazd Rábacsanak Rábacsécsény
Rábapatona Rábapordány Rábasebes
Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós
Rábatamási Rábcakapi Rétalap
Románd Sikátor Sobor
Sokorópátka Sopronnémeti Szany
Szerecseny Szil Szilsárkány
Tarjánpuszta Táp Tápszentmiklós
Tárnokréti Tényő Tét
Töltéstava Vág Vámosszabadi
Veszprémvarsány Vének Zsebeháza

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság

Ásványráró Bezenye Darnózseli
Dunakiliti Dunaremete Dunasziget
Feketeerdő Halászi Hegyeshalom
Hédervár Jánossomorja Károlyháza
Kimle Kisbodak Levél
Lébény Lipót Máriakálnok
Mecsér Mosonmagyaróvár Mosonszolnok
Mosonudvar Püski Rajka
Újrónafő Várbalog

8/3. Soproni Járásbíróság

Agyagosszergény Ágfalva Babót
Beled Cirák Csapod
Csáfordjánosfa Csér Dénesfa
Ebergőc Edve Egyházasfalu
Fertőboz Fertőd Fertőendréd
Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós
Fertőszéplak Gyalóka Gyóró
Harka Hegykő Hidegség
Himod Hövej Iván
Kapuvár Kisfalud Kópháza
Lövő Mihályi Nagycenk
Nagylózs Nemeskér Osli
Pereszteg Petőháza Pinnye
Pusztacsalád Rábakecöl Répceszemere
Répcevis Röjtökmuzsaj Sarród
Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd
Szakony Szárföld Újkér
Und Vadosfa Vásárosfalu
Veszkény Vitnyéd Völcsej
Zsira

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Győr-Moson-Sopron megye

9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)

9/1. Debreceni Járásbíróság

Álmosd Bagamér Balmazújváros
Bocskaikert Debrecen Egyek
Fülöp Hajdúbagos Hajdúhadház
Hajdúsámson Hortobágy Hosszúpályi
Kokad Létavértes Mikepércs
Monostorpályi Nyíracsád Nyíradony
Nyírábrány Nyírmártonfalva Sáránd
Téglás Tiszacsege Újléta
Újszentmargita Vámospércs

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság

Ártánd Bakonszeg Bedő
Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes
Bojt Csökmő Darvas
Derecske Esztár Furta
Gáborján Hencida Kismarja
Kornádi Konyár Körösszakál
Körösszegapáti Magyarhomorog Mezőpeterd
Mezősas Nagykereki Pocsaj
Szentpéterszeg Tépe Told
Újiráz Váncsod Vekerd
Zsáka

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság

Folyás Görbeháza Hajdúböszörmény
Hajdúdorog Hajdúnánás Polgár
Tiszagyulaháza Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság

Ebes Hajdúszoboszló Hajdúszovát
Nagyhegyes Nádudvar

9/5. Püspökladányi Járásbíróság

Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom
Bihartorda Földes Kaba
Nagyrábé Püspökladány Sáp
Sárrétudvari Szerep Tetétlen

9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hajdú-Bihar megye

10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)

10/1. Egri Járásbíróság

Andornaktálya Balaton Bátor
Bekölce Bélapátfalva Bodony
Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék
Demjén Eger Egerbakta
Egerbocs Egercsehi Egerszalók
Egerszólát Erdőkövesd Fedémes
Feldebrő Felsőtárkány Hevesaranyos
Istenmezeje Ivád Kerecsend
Kisfüzes Maklár Mátraballa
Mátraderecske Mikófalva Mónosbél
Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj
Novaj Ostoros Parád
Parádsasvár Pétervására Recsk
Sirok Szajla Szarvaskő
Szentdomonkos Szilvásvárad Szúcs
Tarnalelesz Tarnaszentmária Terpes
Váraszó Verpelét

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság

Aldebrő Besenyőtelek Dormánd
Egerfarmos Füzesabony Kál
Kápolna Kompolt Mezőszemere
Mezőtárkány Nagyút Poroszló
Sarud Szihalom Tófalu
Új lőrincfalva

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság

Abasár Adács Atkár
Detk Domoszló Gyöngyös
Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra
Karácsond Kisnána Ludas
Markaz Mátraszentimre Nagyfüged
Nagyréde Pálosvörösmart Szücsi
Vámosgyörk Vécs Visonta
Visznek

10/4. Hatvani Járásbíróság

Apc Boldog Csány
Ecséd Hatvan Heréd
Hort Kerekharaszt Lőrinci
Nagykökényes Petőfibánya Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

10/5. Hevesi Járásbíróság

Átány Boconád Erdőtelek
Erk Heves Hevesvezekény
Kisköre Kömlő Pély
Tarnabod Tarnaméra Tarnaörs
Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk
Tiszanána Zaránk

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Heves megye

11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)

11/1. Szolnoki Járásbíróság

Besenyszög Csataszög Fegyvernek
Hunyadfalva Kengyel Kőtelek
Kuncsorba Martfű Nagykörű
Örményes Rákóczifalva Rákócziújfalu
Szajol Szászberek Szolnok
Tiszabő Tiszagyenda Tiszajenő
Tiszapüspöki Tiszaroff Tiszasüly
Tiszatenyő Tiszavárkony Tószeg
Törökszentmiklós Újszász Vezseny
Zagyvarékas

11/2. Jászberényi Járásbíróság

Alattyán Jánoshida Jászalsószentgyörgy
Jászapáti Jászágó Jászárokszállás
Jászberény Jászboldogháza Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy Jászfényszaru Jászivány
Jászjákóhalma Jászkisér Jászladány
Jászszentandrás Jásztelek Pusztamonostor

11/3. Karcagi Járásbíróság

Berekfürdő Karcag Kenderes
Kisújszállás Kunhegyes Kunmadaras

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság

Cibakháza Cserkeszőlő Csépa
Kunszentmarton Nagyrév Öcsöd
Szelevény Tiszaföldvár Tiszainoka
Tiszakürt Tiszasas

11/5. Mezőtúri Járásbíróság

Kétpó Mesterszállás Mezőhék
Mezőtúr Túrkeve

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság

Abádszalók Nagyiván Tiszabura
Tiszaderzs Tiszafüred Tiszaigar
Tiszaörs Tiszaszentimre Tiszaszőlős
Tomajmonostora

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)

12/1. Tatabányai Járásbíróság

Bokod Dad Gyermely
Héreg Kecskéd Kömlőd
Környe Oroszlány Szákszend
Szárliget Szomor Tarján
Tatabánya Várgesztes Vértessomló
Vértesszőlős

12/2. Esztergomi Járásbíróság

Annavölgy Bajna Bajót
Csolnok Dág Dorog
Dömös Epöl Esztergom
Kesztölc Lábatlan Leányvár
Máriahalom Mogyorósbánya Nagysáp
Nyergesújfalu Piliscsév Pilismarót
Sárisáp Süttő Tát
Tokod Tokodaltáró Úny

12/3. Komáromi Járásbíróság

Aka Almásfüzitő Ács
Ácsteszér Ászár Bakonybánk
Bakonysárkány Bakonyszombathely Bana
Bábolna Bársonyos Csatka
Császár Csém Csép
Ete Kerékteleki Kisbér
Kisigmánd Komárom Mocsa
Nagyigmánd Réde Súr
Tárkány Vérteskethely

12/4. Tatai Járásbíróság

Baj Dunaalmás Dunaszentmiklós
Kocs Naszály Neszmély
Szomód Tardos Tata
Vértestolna

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Komárom-Esztergom megye

13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)

13/1. Balassagyarmati Járásbíróság

Alsópetény Balassagyarmat Bánk
Becske Bercei Berkenye
Borsosberény Cserháthaláp Cserhátsurány
Csesztve Csitár Debercsény
Dejtár Diósjenő Drégelypalánk
Endrefalva Érsekvadkert Felsőpetény
Galgaguta Herencsény Hollókő
Hont Horpács Hugyag
Iliny Ipolyszög Ipolyvece
Keszeg Kétbodony Kisecset
Legénd Ludányhalászi Magyargéc
Magyarnándor Mohora Nagylóc
Nagyoroszi Nézsa Nógrád
Nógrádkövesd Nógrádmarcal Nógrádmegyer
Nógrádsáp Nógrádsipek Nógrádszakál
Nőtincs Őrhalom Ősagárd
Patak Patvarc Piliny
Pusztaberki Rétság Rimóc
Romhány Szalmatercs Szanda
Szátok Szendehely Szente
Szécsénke Szécsény Szécsényfelfalu
Szügy Tereske Terény
Tolmács Varsány

13/2. Pásztói Járásbíróság

Alsótold Bér Bokor
Buják Cserhátszentiván Csécse
Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt
Erdőtarcsa Felsőtold Garáb
Héhalom Jobbágyi Kálló
Kisbágyon Kozárd Kutasó
Mátraszőlős Palotás Pásztó
Szarvasgede Szirák Szurdokpüspöki
Tar Vanyarc

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság

Bárna Bátonyterenye Cered
Dorogháza Egyházasgerge Etes
Ipolytarnóc Karancsalja Karancsberény
Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság
Kazár Kisbárkány Kishartyán
Litke Lucfalva Márkháza
Mátramindszent Mátranovák Mátraszele
Mátraterenye Mátraverebély Mihálygerge
Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti
Rákóczibánya Ságújfalu Salgótarján
Sámsonháza Somoskőújfalu Sóshartyán
Szilaspogony Szuha Vizslás
Zabar

13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Nógrád megye

14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)

14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)

Pilisborosjenő Piliscsaba Pilisjászfalu
Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár
Solymár Tinnye Üröm

14/2. Ceglédi Járásbíróság

Abony Albertirsa Cegléd
Ceglédbercel Csemő Dánszentmiklós
Jászkarajenő Kőröstetétlen Mikebuda
Tápiószőlős Törtel Újszilvás

14/3. Dabasi Járásbíróság

Alsónémedi Bugyi Dabas
Felsőpakony Gyál Hernád
Inárcs Kakucs Ócsa
Örkény Pusztavacs Tatárszentgyörgy
Táborfalva Újhartyán Újlengyel

14/4. Dunakeszi Járásbíróság

Csomád Dunakeszi Fót
Göd

14/5. Gödöllői Járásbíróság

Aszód Bag Csömör
Dány Domony Erdőkertes
Galgahévíz Galgamácsa Gödöllő
Hévízgyörk Iklad Isaszeg
Kartal Kerepes Kistarcsa
Mogyoród Nagytarcsa Pécel
Szada Tura Valkó
Vácegres Vácszentlászló Veresegyháza
Verseg Zsámbok

14/6. Monori Járásbíróság

Bénye Csévharaszt Ecser
Gomba Gyömrő Káva
Maglód Mende Monor
Monorierdő Nyáregyháza Péteri
Pilis Sülysáp Úri
Üllő Vasad Vecsés

14/7. Nagykátai Járásbíróság

Farmos Kóka Nagykáta
Pánd Szentlőrinckáta Szentmártonkáta
Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság
Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton
Tóalmás

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság

Kocsér Nagykőrös Nyársapát

14/9. Ráckevei Járásbíróság

Apaj Áporka Dömsöd
Kiskunlacháza Lórév Makád
Ráckeve Szigetbecse Szigetcsép
Szigetszentmárton Szigetújfalu

14/10. Szentendrei Járásbíróság

Budakalász Csobánka Dunabogdány
Kisoroszi Leányfalu Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló Pomáz Pócsmegyer
Szentendre Szigetmonostor Tahitótfalu
Visegrád

14/11. Váci Járásbíróság

Acsa Bernecebaráti Csörög
Csővár Galgagyörk Ipolydamásd
Ipolytölgyes Kemence Kismaros
Kisnémedi Kosd Kóspallag
Letkés Márianosztra Nagybörzsöny
Nagymaros Őrbottyán Penc
Perőcsény Püspökhatvan Püspökszilágy
Rád Szob Szokolya
Sződ Sződliget Tésa
Vác Vácduka Váchartyán
Váckisújfalu Vácrátót Vámosmikola
Verőce Zebegény

14/12. Budaörsi Járásbíróság

Biatorbágy Budajenő Budakeszi
Budaörs Herceghalom Nagykovácsi
Páty Perbál Remeteszőlős
Telki Tök Zsámbék

14/13. Érdi Járásbíróság

Diósd Érd Pusztazámor
Sóskút Százhalombatta Tárnok
Törökbálint

14/14. Szigetszentmiklósi Járásbíróság

Délegyháza Dunaharaszti Dunavarsány
Halásztelek Majosháza Szigethalom
Szigetszentmiklós Taksony Tököl

14/15. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pest megye

15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)

15/1. Kaposvári Járásbíróság

Alsóbogát Baté Bárdudvarnok
Bodrog Bőszénfa Büssü
Cserénfa Csorna Csombárd
Csököly Ecseny Edde
Felsőmocsolád Fonó Gadács
Gálosfa Gige Gölle
Hajmás Hedrehely Hencse
Hetes Igal Jákó
Juta Kadarkút Kaposfő
Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr
Kaposmérő Kaposszerdahely Kaposújlak
Kaposvár Kazsok Kercseliget
Kisasszond Kisgyalán Kiskorpád
Kőkút Magyaratád Magyaregres
Mernye Mezőcsokonya Mike
Mosdós Nagybajom Nagyberki
Orci Osztopán Patalom
Patca Pálmajor Polány
Ráksi Rinyakovácsi Sántos
Simonfa Somodor Somogyaszaló
Somogyfajsz Somogygeszti Somogyjád
Somogysárd Somogyszil Szabadi
Szenna Szentbalázs Szentgáloskér
Szilvásszentmárton Taszár Újvárfalva
Várda Visnye Zimány
Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál

15/2. Barcsi Járásbíróság

Babócsa Barcs Bélavár
Bolhó Csokonyavisonta Darány
Drávagárdony Drávatamási Heresznye
Homokszentgyörgy Istvándi Kastélyosdombó
Kálmáncsa Komlósd Lad
Lakócsa Patosfa Péterhida
Potony Rinyaújlak Rinyaújnép
Somogyaracs Szentborbás Szulok
Tótújfalu Vízvár

15/3. Fonyódi Járásbíróság

Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle
Buzsák Fonyód Gamás
Gyugy Hács Karád
Kisberény Látrány Lengyeltóti
Ordacsehi Öreglak Pamuk
Somogybabod Somogytúr Somogyvámos
Somogyvár Szőlősgyörök Visz

15/4. Marcali Járásbíróság

Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy Balatonújlak Böhönye
Csákány Csömend Főnyed
Gadány Hollád Hosszúvíz
Keleviz Kéthely Libickozma
Marcali Mesztegnyő Nagyszakácsi
Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid
Nikla Pusztakovácsi Sávoly
Somogysámson Somogysimonyi Somogyszentpál
Somogyzsitfa Szegerdő Szenyér
Szőkedencs Tapsony Táska
Tikos Varázsló Vése
Vörs

15/5. Nagyatádi Járásbíróság

Bakháza Beleg Berzence
Bolhás Csurgó Csurgónagymarton
Görgeteg Gyékényes Háromfa
Iharos Iharosberény Inke
Kaszó Kisbajom Kutas
Lábod Nagyatád Nagykorpád
Őrtilos Ötvöskónyi Pogányszentpéter
Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál
Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd
Somogybükkösd Somogycsicsó Somogyszob
Somogyudvarhely Szabás Szenta
Tarany Zákány Zsákányfalu

15/6. Siófoki Járásbíróság

Andocs Ádánd Balatonendréd
Balatonföldvár Balatonőszöd Balatonszabadi
Balatonszárszó Balatonszemes Balatonvilágos
Bábonymegyer Bálványos Bedegkér
Bonnya Fiad Kapoly
Kánya Kára Kereki
Kisbárapáti Kőröshegy Kötcse
Lulla Miklósi Nagyberény
Nagycsepely Nágocs Nyim
Pusztaszemes Ságvár Sérsekszőlős
Siófok Siójut Som
Somogyacsa Somogydöröcske Somogyegres
Somogymeggyes Szántód Szorosad
Szólád Tab Teleki
Tengőd Torvaj Törökkoppány
Zala Zamárdi Zics

15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Somogy megye

16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)

16/1. Nyíregyházi Járásbíróság

Apagy Baktalórántháza Balkány
Balsa Berkesz Besenyőd
Beszterec Biri Bököny
Buj Demecser Érpatak
Gávavencsellő Gégény Geszteréd
Ibrány Kállósemjén Kálmánháza
Kemecse Kék Kótaj
Laskod Levelek Magy
Nagycserkesz Nagyhalász Nagykálló
Napkor Nyírbogdány Nyíregyháza
Nyíribrony Nyírjákó Nyírkércs
Nyírpazony Nyírtelek Nyírtét
Nyírtura Ófehértó Paszab
Petneháza Rakamaz Ramocsaháza
Rohod Sényő Szabolcs
Szakoly Székely Szorgalmatos
Timár Tiszabercel Tiszadada
Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök
Tiszanagyfalu Tiszarád Tiszatelek
Tiszavasvári Újfehértó Vasmegyer

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság

Botpalád Cégénydányád Csaholc
Császló Csegöld Darnó
Fehérgyarmat Fülesd Gacsály
Garbolc Gyügye Hermánszeg
Jánkmajtis Kérsemjén Kisar
Kishódos Kisnamény Kispalád
Kisszekeres Kölcse Kömörő
Magosliget Mánd Méhtelek
Milota Nagyar Nagyhódos
Nagyszekeres Nábrád Nemesborzova
Olcsvaapáti Panyola Penyige
Rozsály Sonkád Szamossályi
Szamosújlak Szatmárcseke Tiszabecs
Tiszacsécse Tiszakóród Tisztaberek
Tivadar Tunyogmatolcs Túristvándi
Túrricse Uszka Vámosoroszi
Zajta Zsarolyán

16/3. Kisvárdai Járásbíróság

Ajak Anarcs Benk
Dombrád Döge Eperjeske
Fényeslitke Győröcske Gyulaháza
Jéke Kékcse Kisvárda
Komoró Lövőpetri Mándok
Mezőladány Nyírkarász Nyírlövő
Nyírtass Pap Pátroha
Rétközberencs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd Tiszakanyár Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton Tornyospálca Tuzsér
Újdombrád Újkenéz Záhony
Zsurk

16/4. Mátészalkai Járásbíróság

Csenger Csengersima Csengerújfalu
Fábiánháza Fülpösdaróc Géberjén
Győrtelek Hodász Jármi
Kántorjánosi Kocsord Komlódtótfalu
Mátészalka Mérk Nagydobos
Nagyecsed Nyírcsaholy Nyírkáta
Nyírmeggyes Nyírparasznya Ópályi
Ököritófülpös Őr Papos
Pátyod Porcsalma Rápolt
Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér
Szamosszeg Szamostatárfalva Tiborszállás
Tyukod Ura Vaja
Vállaj

16/5. Nyírbátori Járásbíróság

Bátorliget Encsencs Kisléta
Máriapócs Nyírbátor Nyírbéltek
Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs
Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírlugos
Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári
Ömböly Penészlek Piricse
Pócspetri Terem

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság

Aranyosapáti Barabás Beregdaróc
Beregsurány Csaroda Gelénes
Gemzse Gulács Gyüre
Hetefejércse Ilk Jánd
Kisvarsány Lónya Márokpapi
Mátyus Nagyvarsány Nyírmada
Olcsva Pusztadobos Tarpa
Tákos Tiszaadony Tiszakerecseny
Tiszaszalka Tiszavid Vámosatya
Vásárosnamény

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)

17/1. Szekszárdi Járásbíróság

Alsónána Alsónyék Báta
Bátaszék Bogyiszló Decs
Fadd Fácánkert Harc
Kistormás Kölesd Medina
Őcsény Pörböly Sárpilis
Sióagárd Szálka Szedres
Szekszárd Tolna Várdomb

17/2. Bonyhádi Járásbíróság

Aparhant Bátaapáti Bonyhád
Bonyhádvarasd Cikó Felsőnána
Grábóc Györe Izmény
Kakasd Kéty Kisdorog
Kismányok Kisvejke Lengyel
Mórágy Mőcsény Mucsfa
Murga Nagymányok Nagy vej ke
Tevel Váralja Závod
Zomba

17/3. Dombóvári Járásbíróság

Attala Csibrák Csikóstőttős
Dalmand Dombóvár Döbrököz
Gyulaj Jágónak Kapospula
Kaposszekcső Kocsola Kurd
Lápafő Nak Szakcs
Várong

17/4. Paksi Járásbíróság

Bikács Bölcske Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy Gerjen Györköny
Kajdacs Madocsa Nagydorog
Németkér Paks Pálfa
Pusztahencse Sárszentlőrinc Tengelic

17/5. Tamási Járásbíróság

Belecska Diósberény Dúzs
Értény Felsőnyék Fürged
Gyönk Hőgyész Iregszemcse
Kalaznó Keszőhidegkút Kisszékely
Koppányszántó Magyarkeszi Miszla
Mucsi Nagykónyi Nagyszékely
Nagyszokoly Ozora Pari
Pincehely Regöly Simontornya
Szakadát Szakály Szárazd
Tamási Tolnanémedi Udvari
Újireg Varsád

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Tolna megye

18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)

18/1. Szombathelyi Járásbíróság

Acsád Alsóújlak Andrásfa
Balogunyom Bérbaltavár Bozzai
Bucsu Csehi Csehimindszent
Csempeszkopács Csipkerek Dozmat
Egervölgy Felsőcsatár Gencsapáti
Gersekarát Gyanógeregye Győrvár
Hegyhátszentpéter Horvátlövő Ják
Kám Kisunyom Meszlen
Mikosszéplak Nagytilaj Narda
Nárai Nemesbőd Nemeskolta
Olaszfa Oszkó Pácsony
Perenye Petőmihályfa Pornóapáti
Püspökmolnári Rábahidvég Rábatöttös
Rum Salköveskút Sárfimizdó
Sorkifalud Sorkikápolna
Sorokpolány Söpte Szemenye
Szentpéterfa Szombathely Tanakajd
Táplánszentkereszt Telekes Torony
Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány
Vasszécseny Vasszilvágy Vasvár
Vát Vép Zsennye

18/2. Körmendi Járásbíróság

Alsószölnök Apátistvánfalva Bajánsenye
Csákánydoroszló Csörötnek Daraboshegy
Döbörhegy Döröske Egyházashollós
Egyházasrádóc Felsőjánosfa Felsőmarác
Felsőszölnök Gasztony Halastó
Halogy Harasztifalu Hegyháthodász
Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton
Ispánk Ivánc Katafa
Kemestaródfa Kercaszomor Kerkáskápolna
Kétvölgy Kisrákos Kondorfa
Körmend Magyarlak Magyarnádalja
Magyarszecsőd Magyarszombatfa Molnaszecsőd
Nádasd Nagykölked Nagymizdó
Nagyrákos Nemesmedves Nemesrempehollós
Orfalu Őrimagyarósd Őriszentpéter
Pankasz Pinkamindszent Rábagyarmat
Rádóckölked Rátót Rönök
Szaknyér Szakonyfalu Szalafő
Szarvaskend Szatta Szentgotthárd
Szőce Vasalja Vasszentmihály
Velemér Viszák

18/3. Kőszegi Járásbíróság

Bozsok Bük Cák
Csepreg Gyöngyösfalu Horvátzsidány
Iklanberény Kiszsidány Kőszeg
Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely
Lukácsháza Lócs Nemescsó
Ólmod Peresznye Pusztacsó
Tormásliget Tömörd Velem

18/4. Sárvári Járásbíróság

Bejcgyertyános Boba Borgáta
Bögöt Bögöte
Celldömölk Chernelházadamonya Csánig
Csénye Csönge Duka
Egyházashetye Gérce Gór
Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár
Jákfa Jánosháza Karakó
Káld Keléd Kemeneskápolna
Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa
Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kenéz
Kenyeri Kissomlyó Köcsk
Meggyeskovácsi Megyehid Mersevát
Mesterháza Mesteri Nagygeresd
Nagysimonyi Nemeskeresztúr Nemeskocs
Nemesládony Nick Nyőgér
Ostffyasszonyfa Ölbő Pápoc
Pecöl Porpác Pósfa
Rábapaty Répcelak Répceszentgyörgy
Sajtoskál Sárvár Simaság
Sitke Sótony Szeleste
Szergény Tokorcs Tompaládony
Uraiújfalu Vasegerszeg Vashosszúfalu
Vámoscsalád Vásárosmiske Vönöck
Zsédeny

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Vas megye

19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)

19/1. Veszprémi Járásbíróság

Alsóörs Aszófő Balatonakali
Balatonakarattya Balatonalmádi Balatoncsicsó
Balatonfőkajár Balatonfüred Balatonfűzfő
Balatonkenese Balatonszepezd Balatonszőlős
Balatonudvari Barnag Bánd
Berhida Csajág Csopak
Dörgicse Eplény Felsőörs
Hajmáskér Hárskút Herend
Hidegkút Jásd Királyszentistván
Küngös Litér Lovas
Márkó Mencshely Monoszló
Nagyvázsony Nemesvámos Óbudavár
Örvényes Ősi Öskü
Paloznak Papkeszi Pécsely
Pétfürdő Pula Sóly
Szentantalfa Szentgál Szentjakabfa
Szentkirályszabadja Tagyon Tés
Tihany Tótvázsony Várpalota
Vászoly Veszprém Veszprémfajsz
Vilonya Vöröstó Zánka

19/2. Ajkai Járásbíróság

Adorjánháza Ajka Apácatorna
Borszörcsök Csehbánya Csögle
Dabrony Devecser Doba
Egeralja Farkasgyepű Halimba
Iszkáz Kamond Karakószörcsök
Kerta Kisberzseny Kiscsősz
Kislőd Kispirit Kisszőlős
Kolontár Magyarpolány Nagyalásony
Nagypirit Noszlop Nyirád
Oroszi Öcs Pusztamiske
Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely
Somlóvecse Szőc Tüskevár
Úrkút Városlőd Vid

19/3. Pápai Járásbíróság

Adásztevel Bakonyjákó Bakonykoppány
Bakonypölöske Bakonyság Bakonyszentiván
Bakonyszücs Bakonytamási Béb
Békás Csót Dáka
Döbrönte Egyházaskesző Ganna
Gecse Gic Homokbödöge
Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kup
Külsővat Lovászpatona Magyargencs
Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő
Mezőlak Mihályháza Nagyacsád
Nagydém Nagygyimót Nagytevel
Nemesgörzsöny Nemesszalók Németbánya
Nóráp Nyárád Pápa
Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon
Pápateszér Takácsi Ugod
Vanyola Vaszar Várkesző
Vinár

19/4. Tapolcai Járásbíróság

Ábrahámhegy Badacsonytomaj Badacsonytördemic
Balatonederics Balatonhenye Balatonrendes
Bazsi Bodorfa Csabrendek
Dabronc Gógánfa Gyepükaján
Gyulakeszi Hegyesd Hegymagas
Hetyefő Hosztót Kapolcs
Káptalanfa Káptalantóti Kékkút
Kisapáti Kővágóörs Köveskál
Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj
Megyer Mindszentkálla Monostorapáti
Nemesgulács Nemeshany Nemesvita
Raposka Révfülöp Rigács
Salföld Sáska Sümeg
Sümegprága Szentbékkálla Szentimrefalva
Szigliget Taliándörögd Tapolca
Ukk Uzsa Veszprémgalsa
Vigántpetend Zalaerdőd Zalagyömörő
Zalahaláp Zalameggyes Zalaszegvár

19/5. Zirci Járásbíróság

Bakonybél Bakonynána Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály Borzavár Csesznek
Csetény Dudar Lókút
Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr
Porva Szápár Zirc

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Veszprém megye

20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)

20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság

Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti
Babosdöbréte Bagod Bak
Baktüttös Becsvölgye Bezeréd
Bocfölde Boncodfölde Böde
Bucsuszentlászló Csatár Csertalakos
Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy
Egervár Gellénháza Gombosszeg
Gősfa Gutorfölde Gyűrűs
Hagyárosbörönd Hottó Iborfia
Kávás Kemendollár Keménfa
Kisbucsa Kiskutas Kispáli
Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos
Milejszeg Misefa Nagykapornak
Nagykutas Nagylengyel Nagypáli
Nemesapáti Nemeshetés Nemesrádó
Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu
Orbányosfa Ormándlak Ozmánbűk
Pacsa Padár Pálfíszeg
Pethőhenye Petrikeresztúr Pókaszepetk
Pölöske Pusztaederics Pusztaszentlászló
Salomvár Sárhida Söjtör
Szentkozmadombja Szentpéterfölde Szentpéterúr
Teskánd Tilaj Tófej
Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd
Zalaboldogfa Zalacséb Zalaegerszeg
Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd
Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály Zalatárnok

20/2. Keszthelyi Járásbíróság

Alsópáhok Balatongyörök Batyk
Bókaháza Cserszegtomaj Dióskál
Döbröce Dötk Egeraracsa
Esztergályhorváti Felsőpáhok Gétye
Gyenesdiás Hévíz Kallósd
Karmacs Kehidakustány Keszthely
Kisgörbő Kisvásárhely Ligetfalva
Mihályfa Nagygörbő Nemesbük
Óhid Pakod Rezi
Sármellék Sénye Sümegcsehi
Szalapa Szentgyörgyvár Tekenye
Türje Vállus Várvölgy
Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalabér
Zalacsány Zalaköveskút Zalaszántó
Zalaszentgrót Zalaszentlászló Zalaszentmárton
Zalavár Zalavég

20/3. Lenti Járásbíróság

Alsószenterzsébet Baglad Barlahida
Belsősárd Bödeháza Csesztreg
Csőmödér Dobri Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza Gosztola Hernyék
Iklódbördőce Kálócfa Kányavár
Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas
Kerkateskánd Kissziget Kozmadombja
Külsősárd Lendvadedes Lendvajakabfa
Lenti Lovászi. Magyarföld
Márokföld Mikekarácsonyfa Nemesnép
Nova Ortaháza Páka
Pórszombat Pördefölde Pusztaapáti
Ramocsa Resznek Rédics
Szentgyörgyvölgy Szécsisziget Szijártóháza
Szilvágy Tormafölde Tornyiszentmiklós
Zalabaksa Zalaszombatfa Zebecke

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság

Alsórajk Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy
Bázakerettye Becsehely Belezna
Bocska Borsfa Börzönce
Bucsuta Csapi Csörnyeföld
Eszteregnye Felsőrajk Fityeház
Füzvölgy Galambok Garabonc
Gelse Gelsesziget Hahót
Homokkomárom Hosszúvölgy Kacorlak
Kerecseny Kerkaszentkirály Kilimán
Kiscsehi Kisrécse Kistolmács
Lasztonya Letenye Lispeszentadorján
Liszó Magyarszentmiklós Magyarszerdahely
Maróc Miháld Molnári
Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye
Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrada
Nagyrécse Nemespátró Oltárc
Orosztony Pat Petrivente
Pölöskefő Pötréte Pusztamagyaród
Rigyác Sand Semjénháza
Sormás Surd Szentliszló
Szentmargitfalva Szepetnek Tótszentmárton
Tótszerdahely Újudvar Valkonya
Várfölde Zajk Zalakaros
Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg
Zalaszabar Zalaszentbalázs Zalaszentjakab
Zalaújlak

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Zala megye”