A jogszabály mai napon ( 2018.11.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.I.1. - 2019.I.1.)

Megnyitom a Jogtárban

 

2016. évi CLVIII. törvény

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról * 

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § * 

2. § * 

3-5. § * 

6. § Hatályát veszti

a) * 

b)-c) * 

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § * 

8. § * 

9. § * 

3. * 

10-19. § * 

4. * 

20-21. § * 

5. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

22. § * 

23. § Nem lép hatályba Módtv.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése, és

c) 2. melléklete.

6. * 

24. § * 

7. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

25. § * 

26. § Nem lép hatályba a Költségvetési megalapozó tv. 143. §-a és a 6. melléklete.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3-5. §, valamint a 6. § b) és c) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § és a 6. § a) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 8. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(5) A 4. alcím és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

28. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 12. és 13. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2016. évi CLVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére