Hatály: közlönyállapot (2016.VI.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet hatálya a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására e rendelet hatálybalépését követően kérelmet benyújtókra terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. barna prémium: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás;

2. bázisár: az 1. mellékletben megállapított, 2016. évre vonatkozó árak;

3. Befogadó: a prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

4. éves kifizetés: az induló támogatott ár vagy kötelező átvételi ár és a támogatásra jogosult éves mennyiség szorzata;

5. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);

6. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó;

7. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

8. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

9. önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);

10. Premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;

11. szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő által a Befogadó számára fizetendő díj;

12. szervezett villamosenergia-piac: azon szervezett villamosenergia-piac, amelyen a Befogadó részesedéssel rendelkezik;

13. támogatott ár: a villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében;

14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január 1-jétől december 31-éig;

15. telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17. zöld prémium: a VET 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános szabályai

3. § (1) Ha a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésének a 10. §-ban meghatározott feltételei fennállnak, a kötelező átvételre jogosult termelő a kötelező átvétel helyett kérelmezheti a prémium típusú támogatást.

(2) Ha a kötelező átvételre jogosult termelő a prémium típusú támogatást választja, a későbbiekben nem kérheti a kötelező átvételre való jogosultság megállapítását.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást havonta a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek kell elvégeznie és a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján alátámasztania a Befogadó felé.

(3) Nyilvánvalóan helytelen számítás esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt vagy a Premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Az e rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(5) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(6) A KÁT termelő és a Premizált termelő a tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a Befogadóval elszámolni.

(7) A Hivatal minden évben elvégzi a 3. mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó árindexet, az aktuálisan alkalmazandó adminisztratív támogatott árakat, valamint az aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és ez utóbbiak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2) E rendelet alkalmazásában az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt - kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket - főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(3) A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat a szomszédos telephelyeket, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozások használatában vannak. Az új kérelmező kérelmének elbírálásakor az erőműegység (2) bekezdés szerint összevont teljesítőképessége alapján kell figyelembe venni a vonatkozó szabályokat.

6. § (1) Nem nyújtható kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében új támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották.

(2) Az erőműegység értékesítése esetén a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az új tulajdonos részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergia-mennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(3) A biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia termelője a kötelező átvétel keretében történő értékesítésre vagy a zöld prémium típusú támogatásra akkor jogosult, ha az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre.

7. § (1) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált fatermék a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az erdőről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

4. Áralkalmazás általános feltételei

8. § (1) A fizetéseket a Befogadó és a KÁT termelő vagy a Premizált termelő viszonylatában a 4. § (4) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat és a szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2) A jogosult köteles a számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(4) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

5. A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1) A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a Premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő vagy a Premizált termelő a 20. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

(2) A havi számla vagy havi számviteli bizonylat a 4. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján

24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3) A havi számlát vagy számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a Premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

(4) A KÁT termelő és a Premizált termelő a havi számlát vagy számviteli bizonylatot telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

(5) Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek és a Premizált termelőnek az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát vagy számviteli bizonylatot kiállítania.

(6) A Befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a KÁT termelő részére, és a 14. § (1) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén egy számviteli bizonylatot állít ki a Premizált termelő részére túltámogatási díj jogcímen.

(7) Ha a számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő vagy a Premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti - a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) bekezdés szerinti soron következő számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámítja.

II. FEJEZET

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű), vagy

b) az erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a megvalósításhoz beruházási támogatásban is részesül,

valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal jogerős határozatban megállapította, feltéve, hogy nem állnak fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

11. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse a KÁT termelők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes KÁT termelők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

(2) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett bázisárakon alapulnak.

(3) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(4) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 2. melléklet tartalmazz.

(5) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(6) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET. 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET. 5. § (3) bekezdése szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendeletben meghatározott kötelező átvételi árakat kell figyelembe venni.

(7) Az átviteli rendszerirányító által a (6) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(8) A (6) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(9) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási-mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. § (1) A KÁT termelő köteles a Befogadó részére a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(2) Ha a (3) vagy a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrendtől +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, akkor a KÁT termelő az 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(3) Ha a biomassza erőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy biogáz erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-20%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(4) Ha naperőmű vagy vízerőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.

(5) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén az összevont menetrend megadására kijelölt KÁT termelő köteles az - összevont menetrend alapján számított - e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a kijelölt KÁT termelő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. A (2)-(4) bekezdés értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő az erőműegysége vonatkozásában a menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem alkalmazható. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrendre kell kiróni.

(6) A KÁT termelő mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kereskedelmi szabályzatnak megfelelően igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

(7) A biogáz erőmű a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint kereskedelmi üzeme alatt korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

(8) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

III. FEJEZET

A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. § (1) Zöld prémiumra bármely olyan - a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő - megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik, vagy ahol a termelő kötelező átvételre jogosult.

(2) A kötelező átvételre is jogosult, valamint az 1 MW alatti termelés esetében - szélerőművek kivételével - a támogatott árak az 1. melléklet szerinti támogatott bázisárakon alapulnak. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján, adminisztratív úton határozza meg.

(3) A legalább 1 MW teljesítményű termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a zöld prémium típusú támogatást.

(4) Barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már működő erőműegységek lehetnek jogosultak. A barna prémiumra való jogosultságot a termelő kérelmére a Hivatal a vonatkozó rendelete alapján határozatban állapítja meg 5 évre és a támogatás mértékét évente felülvizsgálja.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.

(2) A prémium mértékét - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel - a támogatott ár és a 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez az érték negatív, akkor a Premizált termelő megfizeti a különbözetet a Befogadónak.

(3) Barna prémium esetén a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a piaci villamosenergia-értékesítés melletti gazdaságos továbbműködtetéshez szükséges. A működési költségekbe bele kell érteni a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

(4) Barna prémium esetén a prémium mértéke - a Hivatal rendelete és erre vonatkozó határozata alapján - az erőműegységben történő fosszilis és biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei közötti különbség alapján is megállapítható, ha a fosszilis tüzelőanyagon alapuló termelés támogatás hiányában a biomassza vagy biogáz alapú termelésnél előnyösebb lenne. A barna prémium mértékét a Hivatal évente aktualizálja.

(5) A barna prémium esetén a támogatott ár és a (4) bekezdés szerinti prémium mértékét a Hivatal rendeletben határozza meg.

(6) 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az 1-20. § hatálybalépését követően a biomasszát a termelő honlapján közzétett nyílt, közjegyző által hitelesített pályázat keretében kell beszerezni.

(7) Zöld prémium esetén az adott Premizált termelő támogatott ára a 3. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

a) napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő - erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő - erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

(2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

(3) A referencia piaci árak konkrét értékét a Befogadó határozza meg és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján honlapján közzéteszi.

(4) Ha a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor az ezt követően a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a Premizált termelőknek.

(5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a Premizált termelőnek a Befogadó Üzletszabályzata szerinti szerződést kell kötnie a Befogadóval.

(2) Prémium típusú támogatás Premizált termelő részére történő kifizetésére a Befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység

a) névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű), vagy

b) barna prémiumra jogosult.

(2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami az igénybe vett egyéb támogatások indokolt beruházási költségekhez viszonyított arányának megfelelően csökken.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. § (1) A Hivatal határozatában megállapítja a kötelező átvételre vagy a prémiumra jogosultra vonatkozóan

a) az alkalmazandó kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat,

b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét,

c) a támogatás időtartamát, és

d) kötelező átvétel vagy zöld prémium esetén azt a dátumot, ameddig az adott erőműegység kereskedelmi üzemét meg kell kezdeni.

(2) Ha az erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontig, akkor a támogatási jogosultság elveszik.

(3) A kötelező átvételi jogosultság (1) bekezdés szerinti részletei a termelői működési engedély vagy kiserőművi összevont engedély mellékletében is megállapíthatóak, de nem minősülnek az engedély részének.

(4) Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat módosítását.

(5) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(6) A kötelező átvételi mérlegkörbe való belépés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(7) A prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.

11. Ellenőrzés

19. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a Premizált termelő, vagy az általa e rendelet hatálya alatt támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével összefüggésben,

b) a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a Befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával, és

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő vagy a Premizált termelő továbbra is támogatható e rendelet keretében.

(2) A KÁT termelő vagy a Premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a) kötelező átvétel esetén az általa kapott kötelező átvételi árak és a zöld prémiumhoz kapcsolódóan megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá

b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét

visszatéríteni a Befogadónak.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során enyhítő körülményként figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a Premizált termelő a jogosulatlanul igénybe vett prémium típusú támogatás után a Befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerint önként elszámolt.

(4) A KÁT termelő vagy a Premizált termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a Befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás finanszírozására szolgáló terhek finanszírozási rendeletben meghatározott szétosztásával kapcsolatos elszámolások során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a Befogadó a (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

(6) Ha a KÁT termelő vagy a Premizált termelő nem teljesíti az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket, akkor mindaddig nem jogosult kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni vagy prémium típusú támogatást igénybe venni, amíg e feltételeket nem teljesíti.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. § (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság - a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő három naptári éven belül,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki megújuló tüzelőanyag felhasználásával termel villamos energiát és nem rendelkezik erőműegységére a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti érvényes minősítéssel,

i) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ia) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

ib) a Befogadóval szemben fennálló tartozása van, vagy

j) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A Befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a Befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, eljárást kezdeményez a Hivatalnál.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)-i) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést vagy a prémium típusú támogatás fizetését a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)-f) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

(5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy azzal igazolhatja, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-20. §, a 22. §, valamint az 1-3. melléklet az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(3) Az 1-20. §, a 22. §, valamint az 1-3. melléklet hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) A IV. Fejezet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni, feltéve, hogy a (2) bekezdés alapján e fejezet már hatályba lépett.

22. § A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat nem pályázati eljárás keretében kell megállapítani, ha a termelő szilárd biomasszából vagy geotermikus energiából tervez villamos energiát előállítani és építési engedélyét 2017. január 1-jét megelőzően megszerezte, vagy eddig az időpontig az építési engedély iránti hiánytalan kérelmét benyújtotta és legkésőbb 2017. december 31-éig kérelmezi a Hivataltól támogatási jogosultságának megállapítását.

1. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 35,50
Völgyidőszak 31,77
Mélyvölgy időszak 12,96

2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak 31,77
Völgyidőszak 31,77
Mélyvölgy időszak 31,77

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára 31,77 Ft/kWh.

2. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

1. A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:

A B
1 Erőműegység csoport száma Érintett elosztási terület
2 1. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3 2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
4 3. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2. Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás alkalmazásáról 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 06:00-22:00 07:00-23:00
Völgyidőszak 22:00-01:30 és 05:00-06:00 23:00-02:30 és 06:00-07:00
Mélyvölgy időszak 01:30-05:00 02:30-06:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 06:30-22:30 07:30-23:30
Völgyidőszak 22:30-02:00 és 05:30-06:30 23:30-03:00 és 06:30-07:30
Mélyvölgy időszak 02:00-05:30 03:00-06:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Csúcsidőszak 07:00-23:00 08:00-24:00
Völgyidőszak 23:00-02:30 és 6:00-7:00 24:00-03:30 és 7:00-8:00
Mélyvölgyidőszak 02:30-06:00 03:30-07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 06:00-01:30 07:00-02:30
Mélyvölgy időszak 01:30-06:00 02:30-07:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 06:30-02:00 07:30-03:00
Mélyvölgy időszak 02:00-06:30 03:00-07:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
Völgyidőszak 07:00-02:30 08:00-03:30
Mélyvölgy időszak 02:30-07:00 03:30-08:00

3. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak meghatározása

A kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:

a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és

b) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének átlaga.


  Vissza az oldal tetejére