A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 2. § (1) bekezdése és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,

a 2. § (2) bekezdés a)-c) pontja és e) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 24. pontjában,

a 2. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Budai Palotanegyed területén lévő ingatlanokon megvalósuló, a Nemzeti Hauszmann-terv alapján meghatározott, valamint a Nemzeti Hauszmann Program megvalósítását szolgáló, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott beruházásokkal, valamint

b) a Budai Várnegyed területén megvalósuló, az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott beruházásokkal

(a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához szükségesek.

(3) A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Budapest tv.) 18. §-a szerinti, a Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a Budai Palotanegyedet érintően a Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(4) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott beruházásokat, amelyek helyszíne az 1. melléklet 2. pontja szerinti ingatlanok területe.

2. § *  (1) A Kormány

a) *  a 2. melléklet 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát

b) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházások vonatkozásában a 2. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

jelöli ki.

(2) A Beruházások előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

3. § *  (1) A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárásnak nincs helye,

d) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni,

e) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét nem kell kikérni,

f) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben

a) azon épületrészek és építmények építhetők át, illetve bonthatók, amelyek műszaki, különösen, de nem kizárólagosan tartószerkezeti, tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, élet- és egészségvédelmi, akadálymentesítési, valamint üzemeltetési okokból az új funkcionális igényeknek nem tudnak eleget tenni,

b) az építmény funkciójához kapcsolódó és a működéshez szükséges technikai elemek, berendezések a tető udvari oldalára eső síkjára kerülhetnek,

c) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az építményen és a környezetében elhelyezhetők,

d) a meglévő épületrészek az építmény funkciójához és működéséhez szükséges belső udvari új épületrésszel kiegészíthetők,

e) a szükséges homlokzat- és tetőrekonstrukció, valamint a rizalitok visszaépítése során az épületek eredeti tervei alapján megépült homlokzatot és tetőt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 43. § (5c) bekezdés b) pontja tekintetében a korábbi és jelentős korszak maradványának és hiteles állapotnak kell tekinteni.

4. § *  (1) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben a településrendezési eszközök módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb huszonegy nap.

(3) A Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a Kötv. 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll. Ha az e bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5. § *  (1) A Beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerinti előzetes vizsgálati eljárás és környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a (2) bekezdés kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(2) A Beruházások valamennyi ingatlana vonatkozásában a terepszint alatt ezen ingatlanok által érintett mesterséges pince- és barlangrendszerben az épületrekonstrukcióval összefüggő tartószerkezeti megerősítésekhez szükséges tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés határideje öt nap.

(3) A Beruházásokkal érintett közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

5/A. § *  (1) A 2. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § (3) bekezdése szempontjából a Beruházásokkal érintett, az 1. mellékletben meghatározott, Budapest I. kerületi telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az e telkeket érintő telekhatár-rendezés - a (2) bekezdésre figyelemmel - még nem történt meg.

(2) A Beruházások és a későbbi közfeladat ellátáshoz szükséges épületvédelem megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen a Kötv. 43. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

5/B. § *  (1) A Beruházások keretében megvalósuló új önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához személygépkocsi elhelyezését nem kell biztosítani.

(2) A Beruházások megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a Kvt. 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett, a magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6-8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

5/C. § *  Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat - az eredeti tervek alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott rizalitok visszaépítése -, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében elkészítendő új tervek szerint megvalósuló Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a hatályos településrendezési eszközöket a következő eltérésekkel kell alkalmazni, valamint a következő építési követelményeket kell érvényesíteni:

1. a Beruházások során felépítendő épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó Beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

2. a Beruházások valamennyi épületének tetőtere akár több szintben beépíthető és a beépítés során változhat az építmény belső udvari homlokzatmagassága, a gerincmagassága és a tetőidom hajlásszöge,

3. a Beruházások valamennyi épülete esetében a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 100%,

4. a Beruházásokkal a telekalakítás során kialakítható telek legkisebb területe: 300 m2,

5. a Beruházásokkal a telekalakítás során kialakítható telek legnagyobb területe: 30000 m2,

6. a telekhatárok megváltoztatásához a műemlékvédelmi hatóság egyetértése nem szükséges,

7. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 100%,

8. az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény magasságával,

9. a zöldfelület legkisebb mértéke: 0%,

10. építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja,

11. terepszint feletti parkolóhely a belső udvaron létesíthető,

12. az 1. melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsi behajtó létesíthető,

13. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértékére és a közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó, településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell alkalmazni,

14. az 1. melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmények valamennyi épületén tetőablak és tetszőleges méretű tetőbevilágítási lehetőség létesíthető,

15. közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,

16. az 1. melléklet szerinti ingatlanokon a burkolt felületek arányának nem kell illeszkedni a megszűnő belső kertek méretéhez,

17. az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában építési helynek kell tekinteni a telekhatár rendezéssel kialakuló telket, továbbá a meglévő földszinti falak és pincefalak továbbépítésével kialakuló földszinti kontúrt is,

18. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra fejlesztések elmaradása a Beruházásokkal összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

5/D. § *  Az épületek energetikai jellemzőire, illetve a munkahelyek természetes megvilágításának biztosítására vonatkozó előírásokat csak az 5/C. §-ban meghatározott követelmények figyelembevétele mellett, azzal összhangban lehet alkalmazni.

6. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át, 2-5/D. §-át, valamint 1. és 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. § (1) bekezdés a) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 

1. A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolása

A B C
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne A beruházás helyszínének közvetlen környezete
2. A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése Budapest I. kerület
belterület 6459 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület, belterület
6461 helyrajzi számú ingatlan, 6464 helyrajzi számú ingatlan
3. A Királyi Palotához tartozó egykori Lovarda újraépítése eredeti helyén Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
4. Az egykori Főőrség épületének újraépítése eredeti helyén Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
5. A Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
6. Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar
- Hunyadi udvar teraszai között
(Tabáni lift I.-II.)
Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6351 helyrajzi számú ingatlan
7. Ybl-támfal helyreállítása Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlanok
Budapest, I. kerület 7124/2 helyrajzi számú ingatlan
8. A Karakas Pasa tornyának a rekonstrukciója Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
Budapest, I. kerület 7124/2 helyrajzi számú ingatlan
9. A Buzogány torony, az ide vezető Gyilokjáró és az Újvilág kert egykori állapotának helyreállítása Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület, belterület 6452/3 helyrajzi számú ingatlan
10. A Csikós udvar és a Hunyadi udvar között feljáró rámpa újraépítése Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
11. Várgarázs I. (projektszámozás szerint 2.) befejezése, középkori támfal stabilizálása Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6453/1 helyrajzi számú ingatlan
Budapest, I. kerület 7124/2 helyrajzi számú ingatlan
12. A Nyugati kert (Csikós udvar) alatti mélygarázs közvetlen közelében további mélygarázs (Várgarázs II.) kialakítása, Fehérvári rondella és Nyugati kert rekonstrukció Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6453/1, 6453/2, 6455/1 helyrajzi számú ingatlanok
Budapest, I. kerület 7124/2 helyrajzi számú ingatlan
13. A Habsburg Ottó Alapítvány elhelyezése, a Budavári Palota „D” épületrész földszintjének felújítása Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
14. A Budavári palota déli összekötő szárnya és Szent István-terem helyreállítása Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
15. Erzsébet pergola rekonstrukciója Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6452/3 helyrajzi számú ingatlan
16. Budavári Palota teljes műszaki felmérése, a használathoz szükséges sürgős beruházások előkészítése és kivitelezése, OSZK gyorslift fejlesztése Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
17. A Budai Palota „A” „B”, „C”, „D”, „E” és „F” épület külső rekonstrukciója, illetve belső tereinek műemléki rekonstrukciója Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan
18. A Budai Palotanegyed közműveinek felmérése, terveztetése és kiváltása Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6456/1, 6461, 6462,
6464, 6453/2, 6455/1, 6453/1, 6516 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 6457, 6459, 14363/1 helyrajzi számú ingatlan
19. Hidegenergia központ fejlesztése II. ütem: a Budavári Palotanegyed hűtővíz ellátó rendszerének rekonstrukciója Budapest I. kerület belterület
6452/1, 6456/1, 6462, 6464,
6455/1, 6453/1, 6453/2, 6516 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 6457, 6459, 6461, 14363/1 helyrajzi számú ingatlan
20. A Budai Palotanegyed várfalainak felmérése, tervezése, helyreállításának kivitelezése Budapest I. kerület belterület
6330, 6331, 6452/1, 6452/2,
6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 6458, 6515, 14362, 14363/1, 14369, 14371/1, 14371/2 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 14363/2 helyrajzi számú ingatlan
21. A Budai Palotanegyed várkertjeinek, közterületeinek felmérése, tervezése, kivitelezése, Üzemeltetésre, felkészítése Budapest I. kerület belterület
6331, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 6461, 6464, 14358, 14359, 14360, 14361, 14362, 14363/1, 14369, 14371/1, 14371/2 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 14363/2 helyrajzi számú ingatlan
22. Turisztikai célú területrendezés és infrastruktúra elemek kialakítása több helyszínen Budapest I. kerület belterület
6452/1, 6452/3, 6453/2, 6456/1, 6462, 6471 helyrajzi számú ingatlan
24. Egykori Külügyminisztérium épületének újjáépítése, tervezése, kivitelezése Budapest I. kerület belterület
6516 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 6514, 6518, 14339/3 helyrajzi számú ingatlan
25. József Főhercegi Palota, Palotakert és Istálló újjáépítése, tervezése, kivitelezése Budapest I. kerület belterület
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6452/1 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 7124/2 helyrajzi számú ingatlan
26. Honvéd Főparancsnokság ideiglenes fejlesztés, majd teljes rekonstrukció, tervezése, kivitelezése Budapest I. kerület belterület
6462 helyrajzi számú ingatlan
Budapest I. kerület belterület 6464, 6514 helyrajzi számú ingatlan
27. Szökőkutak helyreállítása (Halászó fiú, Mátyás kút) Budapest I. kerület belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

2. A Budai Várnegyed területén megvalósuló egyéb beruházások

A B C
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne A beruházás helyszínének közvetlen környezete
2. De la Motte-palota rekonstrukciója Budapest I. kerület, belterület 6471 helyrajzi számú ingatlan
3. A Budapest, I. kerület Táncsics u. 9. szám alatti ingatlan fejlesztése Budapest I. kerület, belterület 6546 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére