A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § (1) bekezdése tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (3) és (4) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 6. pontjában,

a 13. § (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése körében, a külképviseleti rendszer, különösen a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális szolgálat (a továbbiakban együtt: külföldi magyar intézetek) útján a következő feladatokat látja el:

a) ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is,

b) figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett tagjait és más hazai intézményeket,

c) kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel, szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bővítését,

d) segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, kidolgozza a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveit és programját,

e) közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében,

f) az oktatásért és a kultúráért felelős miniszterrel együttműködésben ellátja a magyar nyelv, a határon inneni és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását külföldön,

g) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,

h) részt vesz a magyarországi nemzetiségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában,

i) együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, szervezeteikkel, valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel,

j) közreműködik a Magyarország-kép formálásában külföldön, ezzel összefüggésben együttműködik a hazai és a külföldi idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális szervezetekkel.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat lát el, így különösen:

a) a külföldi és a határon túli állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzéseket nyújt,

b) szervezi a magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatását és vizsgáztatását a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára,

c) támogatja a magyar, mint idegen nyelv oktatására való felkészülést,

d) magyar nyelvi és hungarológiai képzéseket és továbbképzéseket szervez,

e) a Publishing Hungary Program keretében képviseli a magyar kultúrát és irodalmat a nemzetközi könyvvásárokon,

f) a magyar kultúra célzott megjelenése érdekében magyar kulturális évadokat szervez,

g) részt vesz a hazai felsőoktatási intézmények magyar, mint idegen nyelvi, hungarológiai képzéseinek, továbbá szakmai programjainak, továbbképzéseinek szervezésében, lebonyolításában; magyar nyelvi, szakmódszertani és egyéb kiadványokat készít és ad ki,

h) kutatói és tehetséggondozó programok szervezésével támogatja a határon túli magyar nyelvű képzésben és a magyarországi felsőoktatási képzésben részt vevő külhoni magyar hallgatókat,

i) kapcsolatot tart a határon túli - részben vagy egészben - magyar oktatási, tudományos, művelődési és kulturális szervezetekkel,

j) kétoldalú megállapodások alapján magyar lektorokat és vendégtanárokat küld ki a magyar nyelv oktatásával foglalkozó külföldi oktatóhelyekre, szakmai támogatást nyújt felkészítésükhöz és munkavégzésükhöz,

k) ösztönzi a magyarországi és külföldi hungarológiai kutatásokat, közreműködik a kutatási eredmények megismertetésében.

(3) A miniszter a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében továbbképzési központként segíti a határon túli pedagógus és tanártovábbképzést.

(4) A miniszter az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával közreműködik a külföldi hallgatóknak a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján történő magyarországi előkészítő képzésében.

2. § (1) A Kormány a hungarológiai, magyarságismereti és magyar nyelvi képzések és kutatások támogatására, fejlesztésük ösztönzésére, eredményeik minél szélesebb körű megismertetése, valamint a kulturális diplomáciai célok támogatása érdekében megalapítja a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: ösztöndíjprogram). Az ösztöndíj működtetéséért a miniszter felel.

(2) Az ösztöndíjprogram keretében

a) Márton Áron-ösztöndíj adományozható a magyarságismereti, hungarológus, műfordító képzések és kutatások támogatására, valamint határon túli magyar nyelvű előkészítő képzésben részt vevő külföldi és határon túli állampolgárok, továbbá a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási lehetőségek keretében ösztöndíjban részesülő külföldi és határon túli hallgatók, oktatók és kutatók részére;

b) Klebelsberg Kunó-ösztöndíj adományozható

ba) a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását célzó feladatok,

bb) a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának,

bc) a bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári, múzeumi és levéltári kutatásainak, feltárási és forráskiadási munkáinak, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi szakmai tanulmányútjainak

támogatása érdekében azok számára, akik mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek.

(3) Az ösztöndíj fedezetét a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében szereplő előirányzat biztosítja.

(4) Az ösztöndíjprogram (1) bekezdésben meghatározott működtetésének keretét a miniszter rendeletben szabályozza.

3. § (1) A miniszter és a kultúráért felelős miniszter a kulturális diplomácia stratégiai irányainak meghatározása, hatékonyságának növelése érdekében tizenegy tagú Miniszteri Konzultatív Testületet (a továbbiakban: Testület) működtet.

(2) A Testület társelnökei a miniszter és a kultúráért felelős miniszter, vagy az általuk kijelölt állami vezetők. A Testület tagjait a miniszter és a kultúráért felelős miniszter közösen kéri fel.

(3) A Testület javaslatot tesz a miniszternek a magyar kultúra külföldi terjesztésének irányaival, eszközrendszerének fejlesztésével, hosszabb időszakra meghatározandó feladataival kapcsolatban.

(4) A Testület tagjai nem részesülnek testületi tevékenységükért külön díjazásban.

(5) A Testület ülésére a Testület társelnökei a tagokon kívül szakértőként más személyt is meghívhatnak.

(6) A Testület ügyrendjét saját maga állapítja meg.

4. § A minisztérium az 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában, valamint az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KKM Oktatási és Rekreációs Kft.) szolgáltatásait veheti igénybe.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (1) és (3) bekezdése 2016. augusztus 19-én lép hatályba.

(3) Az 1-4. §, a 6. §, a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (2), (4) és (5) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) az ösztöndíjprogram működését, valamint

b) az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, az ösztöndíj támogatási időtartamát, összegét, a pályázás és kiválasztás eljárásrendjét.

7. § (1) A Kormány a Balassi Intézetet (a továbbiakban: Intézet) 2016. augusztus 31-ével jogutódlással megszünteti.

(2) Az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől az e rendeletben meghatározott kivétellel a minisztérium.

8. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában, valamint az 1. § (3) bekezdésében meghatározott oktatási és ahhoz kapcsolódó oktatás-szakmai feladatokat ellátó, az Intézet által korábban foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonya - a minisztériumba történő jogutódlás nélkül - 2016. szeptember 1-jétől a KKM Oktatási és Rekreációs Kft.-vel fennálló, azonos idejű és tartalmú munkaviszonnyá alakul és munkáltatójuk a KKM Oktatási és Rekreációs Kft.

(2) Az Intézetnek a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára biztosított magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatásához kapcsolódó oktatói és oktatási feladatokat ellátó munkavállalói munkáltatója 2016. szeptember 1-jétől a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. és munkaviszonyuk a KKM Oktatási és Rekreációs Kft.-vel fennálló, azonos idejű és tartalmú munkaviszonnyá alakul át.

9. § (1) Az Intézet határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és pályáztatási feladatai, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára biztosított kollégiumi elhelyezésével és szakkollégiumi képzésével, valamint az ezzel kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatai és az e feladatot ellátó személyi állománya tekintetében 2016. augusztus 19-étől az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) a jogutód.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így különösen

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállomány,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra az (1) bekezdés szerinti jogosult részére.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosítások, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és az egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az Intézet és az ELTE 2016. augusztus 19-éig átadás-átvételi megállapodást köt.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlással kapcsolatos jog és kötelezettség átszállás az Intézettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni, az átszállás szerzői jogdíj fizetési igényt nem keletkeztet.

10. § (1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) az Intézet munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti ellátási feladatok tekintetében az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől.

(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) az Intézet munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok tekintetében az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől.

(3) Az Intézet vagyonkezelésében álló ingatlan és ingó vagyon - kivéve a minisztérium Külképviselet Igazgatása cím részére átadásra kerülő gépjárműveket és ingatlanokat, továbbá a 9. § (1) bekezdése szerint átadásra kerülő ingó és ingatlan eszközállományt - legkésőbb az Intézet megszűnését megelőző napon az (1) bekezdés esetében a KEF, a (2) bekezdés esetében a NISZ Zrt. vagyonkezelésébe kerül.

11. § (1) Az Intézet 2016. augusztus 19-e és 2016. augusztus 31-e között a minisztérium jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget.

(2) 2016. szeptember 1-jétől a minisztérium gyakorolja és teljesíti az Intézet magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az Intézettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(4) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és az egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az Intézet és a minisztérium átadás-átvételi megállapodást köt.

12. § (1) * 

(2) * 

13. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 


  Vissza az oldal tetejére