A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ERITREA ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya, a továbbiakban: a „Felek”,

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, az oktatás és kultúra terén való együttműködés fejlesztése, országaik jólétének és fejlődésének elősegítése, valamint a népeik közötti személyes kapcsolatok ösztönzése óhajával,

meggyőződve az oktatás, mint olyan eszköz fontosságáról, amely elősegíti egymás kölcsönös megismerését, valamint egymás szokásainak és kultúrájának megértését,

felismerve azokat az előnyöket, amelyek a kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára az egyes országokban alkalmazott nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek ösztönzik felsőoktatási intézményeik között létrejövő közvetlen kapcsolatokat és közösen együttműködnek kettős diplomát adó képzések és közös képzések létrehozása érdekében.

A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait, és ösztönzik a tudományos munkát egymás országában a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. Cikk

A Felek ösztönzik az oktatási és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos kapcsolatokat és felsőoktatási tudományos együttműködést, és elősegítik az egyetemi oktatók és kutatók cseréjét ezen intézményeik között.

3. Cikk

A Felek a felsőoktatási, valamint tudományos kutatóintézményekben és központokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a módszertan és a közigazgatás területein.

4. Cikk

A Felek a Magyarország és Eritrea Állam közötti további gazdasági, társadalmi, kulturális és személyes kötődések kialakítására törekedve ösztönzik a két ország közötti hallgatói és kutatói mobilitást.

5. Cikk

A Felek erősítik a közvetlen együttműködést, akadémiai és tudományos közreműködést felsőoktatási és kutatóintézeteik között, egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése céljából saját országukban.

6. Cikk

A Felek tájékoztatják egymást oktatási rendszereikről, elősegítik szakértőik részvételét műhelymunkákban, előadásokon, szimpóziumokon a Felek által közösen meghatározott területeken. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az ilyen jellegű eseményekről kellő időben azok kezdete előtt.

7. Cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, filmek és egyéb, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

8. Cikk

A Felek ösztönzik külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási és kulturális intézményei között.

9. Cikk

A Felek támogatják a vizuális, zenei és előadó-művészeti, irodalmi, kézművészeti, népművészeti és kulturális tevékenységek eredményeinek megismerését.

10. Cikk

A Felek támogatják a két ország kölcsönös részvételét fesztiválokon, kiállításokon és egyéb tevékenységeket a szellemi kulturális örökség, beleértve a fotó- és filmművészet, könyvek és festészet területét.

11. Cikk

A jelen megállapodás módosítható a Felek kölcsönös írásos beleegyezésével, ezen módosítások pedig a továbbiakban a megállapodás szerves részét képezik.

12. Cikk

Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó kötelezettségeit.

13. Cikk

Jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői diplomáciai úton rendezik.

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén felhatalmazott képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, egyeztetve az azok megvalósításához szükséges konkrét lépésekről és projektekről, valamint meghatározva, ahol lehetséges, a jelen Egyezményben részletezett események és végrehajtási programok megvalósításához szükséges pénzügyi és egyéb szervezési feltételeket.

A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

14. Cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

Az Egyezmény öt (5) évig marad hatályban és hatálya hallgatólagosan további 5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha a Szerződő Felek a határidő lejárta előtt hat (6) hónappal diplomáciai felmondásra vonatkozó szándékáról a másik Felet írásos formában értesíti. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés átvételének a napjától számított hat (6) hónap múlva veszti hatályát.

A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti az Egyezményen alapuló, a hatályvesztés időpontjában még be nem fejezett projektek és programok megvalósítását.

Készült Aszmara városban 2016. április 18-án két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

Magyarország Kormánya
nevében
Eritrea Állam Kormánya
nevében

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ERITREA ON EDUCATIONAL AND CULTURAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the State of Eritrea hereinafter referred to as “the Parties”;

desiring to enhance the bonds of friendship between their two countries, to improve collaboration in the field of education and culture, to contribute to the welfare and development of their countries and to promote the establishment of personal contacts between their peoples;

believing in the importance of education as an asset of mutual cognition, understanding their customs and culture and enhancing people-to people contacts;

recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall promote direct cooperation between their higher education institutions and enhance mutual efforts on developing programmes and trainings.

The Parties shall encourage exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and scholars and shall promote the academic work in each other’s countries in fields of common interest.

Article 2

The Parties shall promote direct scientific relations and academic co-operation between educational and scientific research establishments and shall encourage the exchange of researchers and experts between their respective institutions.

Article 3

The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, methodological and administrative fields between higher education institutions and scientific research institutions and centers.

Article 4

The Parties shall encourage mobility of students and researchers of the two countries with the aspiration to further enhance the establishment of economic, societal, cultural and personal ties between Hungary and the State of Eritrea.

Article 5

The Parties shall enhance direct cooperation, academic and scientific collaboration between their higher education and research institutes intending to promote each other’s language and culture in their countries.

Article 6

The Parties shall exchange information and data on their educational systems, and encourage the participation of their experts in workshops, lectures, symposia, conferences, seminars, in domains defined on a mutual basis. The Parties shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start.

Article 7

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 8

The Parties shall encourage the elaboration of special agreements on cooperation between relevant educational and cultural institutions of the two countries.

Article 9

The Parties shall promote knowledge of works of the visual, musical and performing arts, literature, handicrafts, folklore and other results of cultural activities.

Article 10

The Parties shall promote mutual participation in festivals, exhibitions and other activities in two countries in the intangible cultural heritage field, including photography, movies, book; and paintings.

Article 11

This Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties, such amendments will be an integral part of the Agreement.

Article 12

Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 13

Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of the Parties.

The Parties shall agree to hold consultations between their authorized representatives whenever necessary to sign executive programs, to discuss concrete measures and projects for the fulfilment of the present Agreement and to define, where it is possible, financial and other organizational terms with the intention of carrying out events and executive programs specified by the present Agreement.

Terms of consultations and list of authorized representatives shall be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 14

The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by the Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement shall remain in effect for a period of five years, and shall be renewed automatically for five years. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event the present Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed.

Done in Asmara on 18 April 2016 in two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of the State of Eritrea”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külgazdasági és külügyminiszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az emberi erőforrások minisztere gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére