Hatály: közlönyállapot (2016.X.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4., és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a (8) bekezdés szerinti képzést, amelyekre a 2017/2018. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a (8) bekezdés szerinti képzés keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra a 6. mellékletben foglalt kivételek figyelembevételével,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés keretszámai csak azon tanulókra vehetők figyelembe, akik nem abban a köznevelési intézményben folytatták a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat, amelyben az érettségi vizsgára készülnek fel.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat az Nkt. 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017/2018. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy a szakképző intézménye feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 7. §-ban foglalt kivétellel - keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2017. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2017. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a 6. mellékletben foglalt képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra az abban foglalt keretszámok alapján, a rendészetért felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 6. mellékleten kívüli iskolai rendszerű szakképesítés indítása esetén pedig a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám-változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezését követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)
Bács-
Kiskun
megye

Baranya
megye

Békés
megye
Borsod-
Abaúj-
Zemplén megye

Budapest

Csongrád
megye

Fejér
megye
Győr-
Moson-
Sopron megye
Hajdú-
Bihar
megye

Heves
megye
Jász-
Nagykun-
Szolnok
megye
Komá-
rom-Esz-
tergom megye

Nógrád
megye

Pest
megye

Somogy
megye
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg megye

Tolna
megye

Vas
megye

Veszprém megye

Zala
megye
2 Abroncsgyártó (34-543-01) N N N N K N K N K T N T N K N K N N N N
3 Ács (34-582-01) K T T K K T K K K T T K T T T K K T K T
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01) N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N
5 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) K N K K K K K K K K K K K K K K K N K K
6 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N
7 Állattartó szakmunkás (34-621-03) K N K K N K K K K K K K K K K K K K K N
8 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N
9 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) N N K K K K K K K K N K K K N N N N N N
10 Ápoló (55-723-01) K K T K K K T K K K K T T K K K K K K K
11 Aranyműves (55-211-01) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N
12 Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02) N N N N K N N N N N N K N N N N N N N N
13 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01) N N K N K N N N N N N K N N N N N K N K
14 Asztalos (34-543-02) K K T K K T K K T T K T T T T K K T K T
15 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) N N K N K K K N K K N N T K K N N N N N
16 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) N K K K K K K N K N K K K K K K N K N N
17 Autóbuszvezető (35-841-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
18 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) K K K K K K K T K K K T T K K K K K K K
19 Autógyártó (34-521-01) N N N K N N N K K K K T T K N K N N N N
20 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) K N K K K K N K K K K K K K K K N K N K
21 Automatikai technikus (54-523-01) N K K K K K T K K K K T T K K K N T N K
22 Autószerelő (54-525-02) T K K K K K T T K T K T T K T K K T K K
23 Autótechnikus (55-525-01) K K K K K K K K K K K K T K K K K K K K
24 Avionikus (54-525-03) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
25 Bádogos (34-582-02) K K T K K K K K T K T T T T T K K K K K
26 Bányaművelő (34-544-02) N K N T N N N N K K N T T N N N K N K N
27 Bányaművelő technikus (54-544-01) N K N K N N N N K K N T T K N N K N K N
28 Belovagló (35-813-01) N N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
29 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05) N N N K K N N N K N N K K K N N N N N N
30 Biogazdálkodó (35-621-02) K N K K N N K N T N K T T K K K K K N N
31 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) N K N K K N N N N N N N N N N N N N K N
32 Bőrdíszműves (34-542-01) N K K K K N K K K N K K K K K K K K N K
33 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) N K K N K N N N K N K N N N N N N N N N
34 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N
35 Burkoló (34-582-13) K K T K K T K K T T T T T K K K K T T T
36 CAD-CAM informatikus (54-481-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
37 Cipőkészítő (34-542-02) T K K K T N K N K N K N T K K K K K N N
38 CNC gépkezelő (35-521-01) K K K K K K K K T K K K K K K K K T K K
39 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
40 Cukrász (34-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
41 Családi gazdálkodó (34-814-01) K K K K N K K K K N K N K K K K K K K K
42 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
43 Dekoratőr (54-211-01) K N K K K K N N K N K N K K K K N K N N
44 Demencia gondozó (35-762-01) N N K K K K K K K K K K K N K K N K K K
45 Diétás szakács (35-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
46 Díszítő festő (55-211-03) N K K K K N N K K N K N N N N K N K K N
47 Díszlettervező (55-211-04) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N
48 Díszműkovács (34-211-01) K N N K K N N K K K N N N N K K N N N K
49 Dísznövénykertész (34-622-01) K K K K K K K K K N K T N K K K K K K N
50 Divat- és stílustervező (54-211-02) N N K K K K K K K K K N N K K K K N N N
51 Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01) N N N N K N N N K N N K N K K N N N N N
52 Édesipari termékgyártó (34-541-01) N N K K K N K N N N K T N N K N N K K N
53 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) K N K K K K K K K K N K K K K N N N K N
54 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N
55 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N
56 Eladó (34-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
57 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) N N K K K K K N K N K T T T K K N K K K
58 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) K N K K K K K K K K K T T T K K N K K K
59 Elektronikai műszerész (34-522-03) N T K K K T T K K K K T T T T K K K K K
60 Elektronikai technikus (54-523-02) K K K K K T K K K K K T T T K K K K T K
61 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01) N N K K K K N K K N K K K K K N N N K K
62 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02) N N K K K K N K K N K K K K N N N N K N
63 Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01) N N K N K N N K K N N N N K K K N N N N
64 Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01) N N N N N N K N N N N N N K N N N N N N
65 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) K K K K K K K K K K K T T K K K N K K N
66 Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) K N K K K K K K K K K T T K K K N T N K
67 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) K T T K K T K K K T K T T T T K K T K T
68 Épületgépész technikus (54-582-01) N K K K K T K K K K T T T T K K T K K K
69 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) K N N N N N N N N K N N N K K N N N N N
70 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) N N N K N K N N K K N N N K K K N N N N
71 Erdésztechnikus (54-623-02) N N N N N K N K N K N N N K K K N N K N
72 Ergoterapeuta (54-726-03) N K K K K K K N K N N K N K K N N K N N
73 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
74 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07) N N N N K N N K N N N N K N N K N N N N
75 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) N K T K K K K K K T K T T T K K K T K K
76 Ezüstműves (55-211-07) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N
77 Faipari technikus (54-543-01) K N K K K K K K K K K K T K K K N K K K
78 Fegyverműszerész (54-863-01) N N N N N K K N N N N N N N N N N N N N
79 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) N K K N K K K N K K K K K N K K K K N N
80 Férfiszabó (34-542-04) N K K K K K K N K K K K T K K K K K N K
81 Festő (54-211-03) K K K K K K K K K K N N N N K K N K K N
82 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) K K T K K T K T T K K K T K T K K K K T
83 Finommechanikai műszerész (34-521-02) K K K K T K K N T N K K N K K K K K N N
84 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
85 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) K K K K K K K K K K K K K K K K N K N K
86 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) N N K K N K N N N N N K N N N N N N N K
87 Fodrász (54-815-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
88 Fogadós (34-811-06) K N K K K K K K K K K K K K K K N N K K
89 Fogászati asszisztens (54-720-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
90 Foglalkozás-szervező (55-762-01) N N K N K N K N N N K N K N K N N N N N
91 Fogtechnikus (55-724-01) N K K K K K N K K N N N N N K K N K N K
92 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) N K K K K K K K K N N N N N K K N K N K
93 Formacikk-gyártó (34-543-03) N N K N K K K K K N N T N N K N N N N N
94 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) K K K K K N K N K N N N N K N N N N N N
95 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) N K K K K N K N K N K N K K K N N K N N
96 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) N K K K K K K K K K K K T T K K N K K K
97 Gazda (34-621-01) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
98 Gazdasági informatikus (54-481-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
99 Gázipari technikus (54-544-03) N N N K K N T K K N N K N K N K N N N K
100 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) K T K K K K K T T K T T T T T K K T K K
101 Gépi forgácsoló (34-521-03) K T T K K T T T K K K T T T T K T T K T
102 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) T N K K K K K K K N K T T K K K N N N N
103 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) T N K K K K N N K N N T N K N K N N N N
104 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) T N K K K K K N K N K T N K N K N T N N
105 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) N N K K K N N K K N K K N K N N N N N N
106 Gerontológiai gondozó (55-762-02) K N K K N K K K K N K K K K K K K N N N
107 Grafikus (54-211-04) K K K K K K K K K K N K N K K K K K K N
108 Gumiipari technikus (54-543-02) N N N N K K K K K K N K N K K K N N N N
109 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) K N K N K N N N N N N N N N N K N N N N
110 Gyakorló ápoló (54-723-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
111 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
112 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
113 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) N K N K K K K K K N K K K K K N K K N K
114 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
115 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) N K K K K K N N K N K K K K K N N K N N
116 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) N N T K K K T K T T K T T K K K K T K K
117 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) N K K K K K K N K N K K K K K K N K N N
118 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) K K K N K K K N K N K N N N N K K N K N
119 Gyógymasszőr (54-726-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
120 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K
121 Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05) N N K K K N N N K N N K K K K K N N N N
122 Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01) N N K K K N N N K N N K K K N K N K N N
123 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) K K K K K K N K K N K K K K K K K K N K
124 Hajós szakmunkás (34-841-03) N N N N K N N N N N K N N N N N N N N N
125 Hajózási technikus (54-841-01) N N N N K N K N N N K N N N N N N N N N
126 Halász, haltenyésztő (34-624-01) N N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
127 Hangmester (54-213-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
128 Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével) (55-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
129 Hangtárvezető (55-213-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
130 Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06) N N K K K K N K K N K K K K K K N N K N
131 Hegesztő (34-521-06) K K T K K T K T K T K T T T K K T T K T
132 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) N N K K K N K K K N N N N K N N N N N N
133 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01) K N N K K K K N K N K K T N K K K K N N
134 Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04) N N N N K N N N N N N T N N K K N N N N
135 Húsipari termékgyártó (34-541-03) K T T K K K K K K K T T T K K K K K K T
136 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) K K K K K K K K K K K T T T T K N K N K
137 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
138 Idegenvezető (54-812-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
139 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) K N K K K K K K K K K K K K K K N N N K
140 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) K N K K K K K K K K K K K K K K K K N N
141 Információrendszer-szervező (55-481-02) K N K K K N N K K N K K K K K K N N N N
142 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
143 Ipari gépész (34-521-04) K T T K K T K K K T T T T T T K K T K T
144 Ipari gumitermék előállító (34-543-04) N N N N K T N N K K N T K N N K N N N N
145 Irodai titkár (54-346-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
146 IT mentor (54-482-01) N N K K K K K N K K K K K K K K N K N N
147 Járműfényező (34-525-03) T K K K T K K K K K T T T K T K T K K K
148 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) K N K K K N K K T N K T T K N K N K N N
149 Járműipari karbantartó technikus (55-523-07) N N K K K N K T K N K T N K K K N K K N
150 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) T N K K K N N N K N K T T K N K N N N N
151 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) T N K K T N N N K N K T T K N K N N N N
152 Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N
153 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N
154 Jegyvizsgáló (54-841-10) N N K K K K K K K N K N N N N K K N N N
155 Jelmeztervező (55-211-05) N N K K K N N N N N N N N N N N N N N N
156 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) N K K K K K K K K N N K K K K K N K N N
157 Karosszérialakatos (34-525-06) T K K K T K T K K T T T T K T K T K K T
158 Kárpitos (34-542-05) K K T K K K K K K K K T T T T K K T K T
159 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)
N K K K N K N N N N N N N N N N N N K N
160 Kerámiaműves (54-211-05) K K K K K K K N K N N N N K K K N N N N
161 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) K K K K K K K K K K K N K K K K N N K K
162 Kereskedő (54-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
163 Kertész (34-622-02) K K K K K K K K K K K T K K K K K K K N
164 Kertészeti szaktechnikus (55-622-01) N N N K K K N N T N K N N N N K N K K N
165 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) K N K K K K N K K K N N K K K N K N K N
166 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01) K N K K K N K K K K K K K K K K N N N N
167 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01) K N K K K N K K K K K K K K K K N N K N
168 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
169 Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N K
170 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) K K K K N N K K K N K N K K K K K K K K
171 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N
172 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N
173 Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11) N K N N K K K K K N K N N N K N N N N N
174 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18) N K N N K K N K K K K K K K K N K K N N
175 Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07) N K K N K K K K K N K K K K K N N K N N
176 Kocsivizsgáló (54-525-09) N N K K K N K K K N N K N K N K K N N N
177 Kohászati technikus (54-521-04) N N N K N N N K N N N K N N N N N N N N
178 Korrektor (55-213-03) N N K N K N N N K N N N K N N N N N N N
179 Kozmetikus (54-815-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
180 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) N N K K K N K K K K N N K K K K N K N N
181 Kőműves (34-582-14) K K T K K T K T T T K K T K T K K T K T
182 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) K K K K K K N N K K N N K K N K N N N N
183 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) K N K K K K K K K N K K K K K K K K K N
184 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) K N K K K N K N K N K N K N K K K K N N
185 Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03) N N N K K K N K K N K N N K N K N T N N
186 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
187 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) K K T K K T T K K T K T T T T K T K K T
188 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02) N N K K K K K K K N K K K K K N N K N K
189 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08) N N K K K N N K K N N N N K N K N N N N
190 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03) N N N N K N N K K N N N N N N N N N N N
191 Létesítményi energetikus (55-582-01) N N K K K K K K K N K K N K N K N N K N
192 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
193 Lovász (34-621-02) K N K N N K N K N N K K N K K K N K N N
194 Magasépítő technikus (54-582-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
195 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05) N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
196 Mechatronikai technikus (54-523-04) K T K K K T K T T K K T T K T K K T K K
197 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) K N K K T T K K K N K T T T K K N T N N
198 Mélyépítő technikus (54-582-04) N K K K K K K K K K N K K K K K N K N N
199 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) N N N K K K N K K N K K K N K K N N N N
200 Mentőápoló (55-723-11) K K K K K K K K K K K T T T K K K K K K
201 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
202 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N
203 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) K K K K N K K K K K K T T K K K K K K N
204 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
205 Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04) K N K K K K N K K K K K N K N K N K N N
206 Molnár (34-541-04) N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
207 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) K N K K K K N K K K K N K K K K N N K K
208 Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N
209 Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05) K N K K K K N K K N K K K K N N N N N N
210 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) K K K K K K K K K T T T T K T K N K K N
211 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) N K K K K K K K K K K T T K K K N N K N
212 Műbútorasztalos (35-543-01) N N K K K K K K K K K K T K K K N K K K
213 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) N K N N K K N K K N N N N N K N N N K N
214 Műemléki díszítőszobrász (35-582-04) N N N N K N N N K N N N N N K N N N N N
215 Műemléki helyreállító (35-582-05) N K K N K N N K K N N N N N K N N N N N
216 Műszaki informatikus (54-481-05) K K K K K K K K K K K T T K K K N K K K
217 Műszeres analitikus (55-524-03) N N N N K K N N K N K N N K N K N N N N
218 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
219 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
220 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N
221 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N
222 Női szabó (34-542-06) K K T K K T K K K K K T T T T K K T K T
223 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) N N K K N K N N K N K N N K K K K N K N
224 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
225 Nyomdaipari technikus (54-213-07) K N K K K K N N K K N K K K K K K N N K
226 Optikai üvegcsiszoló (34-725-01) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N
227 Ortopédiai műszerész (54-726-02) N N N N K N N N K N N N N N K N N K N N
228 Orvosi elektronikai technikus (55-523-04) N N N N K N K N K N N N N N K N N N N N
229 Ötvös (54-211-06) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N
230 Pantomimes (54-212-07) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
231 Papíripari technikus (55-524-04) N N N N K N N N K N N N K K N N N N N N
232 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) K K K K K K K K N N K T N K N K N K K N
233 Patkolókovács (35-521-03) N N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
234 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
235 Pék (34-541-05) K K K K K K K K K K K T K K K K K K K K
236 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)
K K K K K K K K K K N N K K K K N K N N
237 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
238 Perioperatív asszisztens (54-720-04) K K K K K K K K K N N K K K K K N K N N
239 Pincér (34-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
240 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) K K K K K K K K K K K N K K K K K K N N
241 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) N N K N N K N N K N K N K N K K N N N N
242 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) K K K K K K K K K N K K K K K K N K N N
243 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) N N K K K K N K K N K K K K K K N N N N
244 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) N K K N K N N N K N N N N K K K N K N N
245 Repülőgép-szerelő (54-525-10) N N N N K N N N K N N N N K N N N N N N
246 Ruhaipari technikus (54-542-02) K N K K K K K N K K K N T N K K K T K N
247 Sommelier (35-811-01) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N
248 Speciális állatfeldolgozó (35-541-01) N N N N K N N N K N N K N N K N N N N N
249 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K
250 Sportmasszőr (55-726-02) K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K
251 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06) K N N N K K K N N N K K N K K K N K N N
252 Szakács (34-811-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
253 Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
254 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) K N K K K K K K K K K K K K K K N K K K
255 Szárazépítő (34-582-10) K K K K K K K K K K K N T K K K K K K K
256 Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05) N N N N N K N N K N K K K N K K N N N N
257 Szerszámkészítő (34-521-10) K N T T K T T K T K T T T T T K T T K T
258 Színész (55-212-01) N N K N K N N N N N N N N N N K N N N N
259 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
260 Színpad- és porond technikus (54-521-08) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
261 Színpadi fénytervező (55-521-02) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
262 Színpadi magasépítő (55-521-03) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
263 Szobrász (54-211-07) N K N N K K K K K N N N N N K K N N N N
264 Szociális asszisztens (54-762-02) K K K K K K N K K K K K K K K K K N K N
265 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
266 Szociális szakgondozó (54-762-03) K K K K K K N K K K K K K K K K K K N K
267 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) N N K K K K K K K N K K K K K K K N N K
268 Szoftverfejlesztő (54-213-05) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
269 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07) N N K N K N N K K N N N N N N N N N N N
270 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) N N K N K N N K K N N N N N N N N N N N
271 Szőlész-borász (34-541-06) N K N K K N N K N K N N N N K N N N K N
272 Szövettani szakasszisztens (55-725-21) N K K K K K N N K N N K N K K N N K N N
273 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) N K K K K K K K K N N N N K N K N N N N
274 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) N K K K K K K K K N N N N K N K N N N N
275 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) K N K K K K N N N N N N N K N K N N N N
276 Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07) N N N N K N N N N N N N N K N N N N N N
277 Távközlési technikus (54-523-05) N N N K K K K N K N K N K K K N N N N K
278 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
279 Tejipari szakmunkás (34-541-10) K N K K N K K K T N N N T K K K T K N N
280 Tejipari szaktechnikus (55-541-08) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
281 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) K N N K K N K N K N K K T N K N N N N N
282 Térinformatikus (55-481-01) N N K K K N K N K N K K N K K K N N N N
283 Térképész szaktechnikus (55-581-03) N N N N K N N N K N N N N K K N N K N N
284 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) K N N K K N N N K N N K T N K N K N N N
285 Tetőfedő (34-582-15) N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
286 Textilipari technikus (54-542-03) N N K K K N N N K N N N T K K K N N N N
287 Textilműves (54-211-08) K K K K K K K K K K N N N K K K N K N N
288 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
289 Útépítő (34-582-11) N N T K T N T K K K K T T T K K N K N N
290 Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05) N N K K K N K K K N K T T K N K N K N N
291 Üvegműves (54-211-09) N N K N K N N K N N N N N N N K N N K N
292 Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01) N N K K K K N K K N N K K K K K N N N N
293 Vadászpuska műves (55-863-02) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N
294 Vadgazdálkodási technikus (54-625-01) N N N N N K N N K K N N N N K K N K N N
295 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
296 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N
297 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) K K K K K K K K K N K K K K K K K N K N
298 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06) N N K K K N K K K N N N N N N K N K N N
299 Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05) N N N K K K K K K N K N N N N K K N N N
300 Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06) N N N K K K K K K N K N N K N K K N N N
301 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11) N N K K K N K K K N K N N K N K K K N N
302 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12) N N K K K N K K K N N N N N N K K K N N
303 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13) N N K K K N K K K N K N N K N K K K N N
304 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04) N N K K K N N K K N N N N N N K K N N N
305 Vegyész technikus (54-524-03) N K K K K K T N T N T T N K N K N N T K
306 Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02) N N N T K K K N K N K T N K N K N N N N
307 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06) N N N K K N K N K N K T N K N K N N N N
308 Vendéglátásszervező (54-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
309 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K
310 Vésnök (55-211-08) N N K K K N K N K N N N N K N N N N N N
311 Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04) N N N K N N N N K N K T N K K N K N K N
312 Villanyszerelő (34-522-04) K K T K K T T K K K T T T T T K T T K T
313 Virágdekoratőr (35-215-02) K N N N K N N N N N N N N N N N N K N N
314 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) K K K K K K K K K K N T N K K K K K K K
315 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12) K K T K K T T K T K K K T T T K K T K K
316 Vízépítő szaktechnikus (55-853-01) N N K K T N N K K N K K T K K K N N N N
317 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) K N K K K K N K K N K N T K K K K N N N
318 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) N N K K K K N N K K K K K K K K N N N N
319 Vízgépészeti technikus (54-853-03) N N K K K K K N K K K N T K K K N K N K
320 Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01) N N N N K N N K N N N N N K N N N N N N
321 Víziközmű technikus (54-853-04) K N K K K K N K K N K N N N K K N K N N
322 Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02) N N K K K K N N K N K K N K K K N K N N
323 Vízügyi szakmunkás (34-853-02) N N K K T K N N K K K T T K K K N K N N
324 Webfejlesztő (55-213-02) K K K K K N N K K K K K K K K K N K K N
325 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) K K N K K K K N K K K N N K N K K K N N

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

A B C D E F G H I J K
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8
2 Ács (34-582-01) 160 160
3 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 80 80
4 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 160 160
5 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
6 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
7 Ápoló (55-723-01) 240 240
8 Asztalos (34-543-02) 240 240
9 Autóbuszvezető (35-841-01) 120 120
10 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 160 160
11 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) 40 40
12 Autótechnikus (55-525-01) 160 160
13 Bádogos (34-582-02) 120 120
14 Biogazdálkodó (35-621-02) 66 66
15 Burkoló (34-582-13) 200 200
16 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 194 160 34
17 CNC gépkezelő (35-521-01) 144 120 24
18 Cukrász (34-811-01) 320 320
19 Családi gazdálkodó (34-814-01) 33 33
20 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 120 120
21 Dekoratőr (54-211-01) 80 80
22 Diétás szakács (35-811-03) 80 80
23 Díszműkovács (34-211-01) 80 80
24 Dísznövénykertész (34-622-01) 99 99
25 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) 80 80
26 Eladó (34-341-01) 400 400
27 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 80 80
28 Elektronikai technikus (54-523-02) 80 80
29 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 92 80 12
30 Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 120 120
31 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) 384 360 24
32 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) 40 40
33 Faipari technikus (54-543-01) 120 120
34 Festő (54-211-03) 40 40
35 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 200 200
36 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 80 80
37 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 120 120
38 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 160 160
39 Fodrász (54-815-01) 200 200
40 Fogadós (34-811-06) 80 80
41 Fogászati asszisztens (54-720-02) 160 160
42 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 80 80
43 Gazda (34-621-01) 166 166
44 Gazdasági informatikus (54-481-02) 140 120 20
45 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 265 200 65
46 Gépi forgácsoló (34-521-03) 320 320
47 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 80 80
48 Grafikus (54-211-04) 120 120
49 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
80 80
50 Gyakorló ápoló (54-723-02) 305 280 25
51 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 160 160
52 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 120 120
53 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 99 99
54 Gyógymasszőr (54-726-04) 80 80
55 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 80 80
56 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 80 80
57 Hegesztő (34-521-06) 464 440 24
58 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01) 120 80 40
59 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 146 80 66
60 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 80 80
61 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 80 80
62 Idegenvezető (54-812-01) 194 160 34
63 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) 80 80
64 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 92 80 12
65 Információrendszer-szervező (55-481-02) 80 80
66 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 201 160 24 17
67 Ipari gépész (34-521-04) 200 200
68 Irodai titkár (54-346-03) 160 160
69 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 80 80
70 Kárpitos (34-542-05) 80 80
71 Kerámiaműves (54-211-05) 80 80
72 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) 120 120
73 Kereskedő (54-341-01) 200 200
74 Kertész (34-622-02) 99 99
75 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) 80 80
76 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01) 320 320
77 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01) 320 320
78 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 100 80 20
79 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) 89 66 23
80 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
80 80
81 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
86 80 6
82 Kozmetikus (54-815-02) 160 160
83 Kőműves (34-582-14) 300 280 20
84 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
85 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 206 160 40 6
86 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) 120 80 40
87 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
80 80
88 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) 160 160
89 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 314 280 34
90 Lovász (34-621-02) 33 33
91 Magasépítő technikus (54-582-03) 120 120
92 Mechatronikai technikus (54-523-04) 120 120
93 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 80 80
94 Mentőápoló (55-723-11) 80 80
95 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 205 40 165
96 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 80 80
97 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 66 66
98 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 64 40 24
99 Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04) 80 80
100 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 80 80
101 Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05) 80 80
102 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 120 120
103 Műszaki informatikus (54-481-05) 120 120
104 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 80 80
105 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 80 80
106 Női szabó (34-542-06) 280 280
107 Nyomdaipari technikus (54-213-07) 40 40
108 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 80 80
109 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 160 160
110 Pék (34-541-05) 113 80 33
111 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
80 80
112 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 420 400 20
113 Perioperatív asszisztens (54-720-04) 80 80
114 Pincér (34-811-03) 360 360
115 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 120 120
116 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 40 40
117 Ruhaipari technikus (54-542-02) 40 40
118 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 226 200 26
119 Sportmasszőr (55-726-02) 80 80
120 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06) 40 40
121 Szakács (34-811-04) 320 320
122 Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-) 1920 1600 320
123 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 120 120
124 Szárazépítő (34-582-10) 160 160
125 Szerszámkészítő (34-521-10) 80 80
126 Szociális asszisztens (54-762-02) 80 80
127 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 252 240 12
128 Szociális szakgondozó (54-762-03) 80 80
129 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 120 120
130 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) 33 33
131 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) 160 160
132 Tejipari szakmunkás (34-541-10) 33 33
133 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) 120 80 40
134 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) 120 80 40
135 Textilműves (54-211-08) 40 40
136 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 211 160 17 34
137 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 366 320 12 34
138 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 240 240
139 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 80 80
140 Vendéglátásszervező (54-811-01) 200 200
141 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 160 160
142 Villanyszerelő (34-522-04) 240 240
143 Virágdekoratőr (35-215-02) 33 33
144 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 99 99
145 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) 105 80 25
146 Víziközmű technikus (54-853-04) 105 80 25
147 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12) 120 120
148 Webfejlesztő (55-213-02) 120 120
149 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 33 33

2. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

A B C D E F G H
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ2 EJSZ3 FI8
2 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 120 120
3 Ápoló (55-723-01) 260 240 20
4 Aranyműves (55-211-01) 80 80
5 Asztalos (34-543-02) 240 240
6 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) 100 80 20
7 Autóbuszvezető (35-841-01) 80 80
8 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 185 160 25
9 Automatikai technikus (54-523-01) 80 80
10 Autószerelő (54-525-02) 185 160 25
11 Autótechnikus (55-525-01) 80 80
12 Bádogos (34-582-02) 80 80
13 Bányaművelő (34-544-02) 80 80
14 Bányaművelő technikus (54-544-01) 80 80
15 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 40 40
16 Bőrdíszműves (34-542-01) 175 160 15
17 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) 40 40
18 Burkoló (34-582-13) 80 80
19 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 120 120
20 Cipőkészítő (34-542-02) 175 160 15
21 CNC gépkezelő (35-521-01) 120 120
22 Cukrász (34-811-01) 200 200
23 Családi gazdálkodó (34-814-01) 33 33
24 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 154 120 34
25 Diétás szakács (35-811-03) 40 40
26 Díszítő festő (55-211-03) 80 80
27 Dísznövénykertész (34-622-01) 33 33
28 Eladó (34-341-01) 200 200
29 Elektronikai technikus (54-523-02) 120 120
30 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 40 40
31 Épületgépész technikus (54-582-01) 80 80
32 Ergoterapeuta (54-726-03) 80 80
33 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 80 80
34 Ezüstműves (55-211-07) 80 80
35 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
36 Férfiszabó (34-542-04) 172 160 12
37 Festő (54-211-03) 123 120 3
38 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 80 80
39 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 80 80
40 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 80 80
41 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 100 80 20
42 Fodrász (54-815-01) 80 80
43 Fogászati asszisztens (54-720-02) 175 160 15
44 Fogtechnikus (55-724-01) 80 80
45 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 120 120
46 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 80 80
47 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
48 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 80 80
49 Gazda (34-621-01) 99 99
50 Gazdasági informatikus (54-481-02) 120 120
51 Grafikus (54-211-04) 163 160 3
52 Gyakorló ápoló (54-723-02) 374 320 24 30
53 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 215 200 15
54 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) 95 80 15
55 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 215 200 15
56 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 80 80
57 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 40 40
58 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 33 33
59 Gyógymasszőr (54-726-04) 240 240
60 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 80 80
61 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 135 120 15
62 Hegesztő (34-521-06) 240 240
63 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 80 80
64 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
40 40
65 Idegenvezető (54-812-01) 120 120
66 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 400 400
67 Irodai titkár (54-346-03) 240 240
68 Járműfényező (34-525-03) 80 80
69 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) 100 80 20
70 Karosszérialakatos (34-525-06) 120 120
71 Kárpitos (34-542-05) 40 40
72 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)
40 40
73 Kerámiaműves (54-211-05) 123 120 3
74 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) 120 120
75 Kereskedő (54-341-01) 120 120
76 Kertész (34-622-02) 66 66
77 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 120 120
78 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
(34-541-08)
33 33
79 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
80 80
80 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
95 80 15
81 Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11) 40 40
82 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18) 80 80
83 Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07) 80 80
84 Kozmetikus (54-815-02) 120 120
85 Kőműves (34-582-14) 120 120
86 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
87 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
80 80
88 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) 80 80
89 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 160 160
90 Magasépítő technikus (54-582-03) 120 120
91 Mélyépítő technikus (54-582-04) 80 80
92 Mentőápoló (55-723-11) 200 200
93 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 99 99
94 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 40 40
95 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 33 33
96 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 80 80
97 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 80 80
98 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) 80 80
99 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) 40 40
100 Műemléki helyreállító (35-582-05) 40 40
101 Műszaki informatikus (54-481-05) 40 40
102 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 80 80
103 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
97 80 17
104 Női szabó (34-542-06) 160 160
105 Ötvös (54-211-06) 83 80 3
106 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 40 40
107 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 80 80
108 Pék (34-541-05) 120 120
109 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
120 120
110 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 280 280
111 Perioperatív asszisztens (54-720-04) 80 80
112 Pincér (34-811-03) 280 280
113 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 80 80
114 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 95 80 15
115 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 40 40
116 Sommelier (35-811-01) 33 33
117 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 120 120
118 Sportmasszőr (55-726-02) 240 240
119 Szakács (34-811-04) 320 320
120 Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő
kétéves képzés (-)
1340 1100 240
121 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
122 Szobrász (54-211-07) 123 120 3
123 Szociális asszisztens (54-762-02) 120 120
124 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 320 320
125 Szociális szakgondozó (54-762-03) 120 120
126 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 80 80
127 Szőlész-borász (34-541-06) 33 33
128 Szövettani szakasszisztens (55-725-21) 80 80
129 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) 80 80
130 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 90 80 10
131 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) 80 80
132 Tetőfedő (34-582-15) 80 80
133 Textilműves (54-211-08) 123 120 3
134 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 120 120
135 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 120 120
136 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 160 160
137 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 160 160
138 Vegyész technikus (54-524-03) 80 80
139 Vendéglátásszervező (54-811-01) 160 160
140 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 120 120
141 Villanyszerelő (34-522-04) 160 160
142 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 33 33
143 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12) 80 80
144 Webfejlesztő (55-213-02) 120 120
145 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 33 33

3. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

A B C D E F G H I J K
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 EJSZ50 MF235
2 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 150 120 30
3 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 160 160
4 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
5 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
6 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) 120 120
7 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01) 110 80 30
8 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) 40 40
9 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) 80 80
10 Autóbuszvezető (35-841-01) 160 160
11 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
12 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) 80 80
13 Automatikai technikus (54-523-01) 120 120
14 Autószerelő (54-525-02) 160 160
15 Autótechnikus (55-525-01) 160 160
16 Belovagló (35-813-01) 66 66
17 Biogazdálkodó (35-621-02) 33 33
18 Bőrdíszműves (34-542-01) 80 80
19 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) 80 80
20 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 240 240
21 Cipőkészítő (34-542-02) 80 80
22 CNC gépkezelő (35-521-01) 240 240
23 Cukrász (34-811-01) 376 320 36 20
24 Családi gazdálkodó (34-814-01) 82 66 16
25 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 195 160 35
26 Dekoratőr (54-211-01) 87 80 7
27 Demencia gondozó (35-762-01) 96 80 16
28 Diétás szakács (35-811-03) 155 120 35
29 Díszítő festő (55-211-03) 80 80
30 Díszlettervező (55-211-04) 80 80
31 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
32 Divat- és stílustervező (54-211-02) 179 160 7 12
33 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 33 33
34 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) 120 120
35 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) 92 80 12
36 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 92 80 12
37 Eladó (34-341-01) 458 400 34 24
38 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 80 80
39 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 160 160
40 Elektronikai műszerész (34-522-03) 80 80
41 Elektronikai technikus (54-523-02) 120 120
42 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01) 80 80
43 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02) 80 80
44 Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01) 42 42
45 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 42 42
46 Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 80 80
47 Épületgépész technikus (54-582-01) 160 160
48 Ergoterapeuta (54-726-03) 80 80
49 Faipari technikus (54-543-01) 172 160 12
50 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 120 120
51 Férfiszabó (34-542-04) 120 120
52 Festő (54-211-03) 95 80 15
53 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 80 80
54 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 235 200 35
55 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 144 120 24
56 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 80 80
57 Fodrász (54-815-01) 200 200
58 Fogadós (34-811-06) 264 240 24
59 Fogászati asszisztens (54-720-02) 120 120
60 Foglalkozás-szervező (55-762-01) 160 160
61 Fogtechnikus (55-724-01) 80 80
62 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 120 120
63 Formacikk-gyártó (34-543-03) 80 80
64 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 120 120
65 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
66 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 80 80
67 Gazda (34-621-01) 99 99
68 Gazdasági informatikus (54-481-02) 235 200 35
69 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 212 200 12
70 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 80 80
71 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 80 80
72 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 80 80
73 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) 80 80
74 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 185 160 25
75 Grafikus (54-211-04) 192 160 32
76 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
140 120 20
77 Gyakorló ápoló (54-723-02) 474 440 34
78 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 235 200 35
79 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 315 280 35
80 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 80 80
81 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 184 160 24
82 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 14 14
83 Gyógymasszőr (54-726-04) 140 120 20
84 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 299 240 35 24
85 Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05) 80 80
86 Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01) 80 80
87 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 195 160 35
88 Halász, haltenyésztő (34-624-01) 33 33
89 Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06) 80 80
90 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) 80 80
91 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 120 120
92 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 80 80
93 Idegenvezető (54-812-01) 180 160 20
94 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) 80 80
95 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 80 80
96 Információrendszer-szervező (55-481-02) 80 80
97 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 272 240 20 12
98 Irodai titkár (54-346-03) 312 280 20 12
99 IT mentor (54-482-01) 80 80
100 Járműfényező (34-525-03) 80 80
101 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 80 80
102 Járműipari karbantartó technikus (55-523-07) 160 160
103 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) 80 80
104 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) 80 80
105 Jegyvizsgáló (54-841-10) 80 80
106 Jelmeztervező (55-211-05) 80 80
107 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) 80 80
108 Karosszérialakatos (34-525-06) 120 120
109 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairánymegjelölésével)
(34-211-02)
80 80
110 Kerámiaműves (54-211-05) 80 80
111 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) 200 200
112 Kereskedő (54-341-01) 356 320 36
113 Kertész (34-622-02) 66 33 33
114 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) 120 120
115 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01) 200 200
116 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01) 480 480
117 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 379 320 35 24
118 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) 82 66 16
119 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
92 80 12
120 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
92 80 12
121 Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07) 80 80
122 Kocsivizsgáló (54-525-09) 80 80
123 Korrektor (55-213-03) 80 80
124 Kozmetikus (54-815-02) 120 120
125 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) 80 80
126 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 80 80
127 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 160 120 40
128 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) 80 80
129 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
132 120 12
130 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02) 240 240
131 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08) 80 80
132 Létesítményi energetikus (55-582-01) 120 120
133 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 340 320 20
134 Lovász (34-621-02) 66 66
135 Magasépítő technikus (54-582-03) 235 200 35
136 Mechatronikai technikus (54-523-04) 120 120
137 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 80 80
138 Mélyépítő technikus (54-582-04) 80 80
139 Mentőápoló (55-723-11) 275 240 35
140 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 127 99 28
141 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 57 40 17
142 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 82 66 16
143 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 97 80 17
144 Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04) 80 80
145 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 80 80
146 Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05) 80 80
147 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 80 80
148 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) 80 80
149 Műbútorasztalos (35-543-01) 80 80
150 Műemléki helyreállító (35-582-05) 80 80
151 Műszaki informatikus (54-481-05) 80 80
152 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 87 80 7
153 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 92 80 12
154 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06) 92 80 12
155 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 92 80 12
156 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) 40 40
157 Nyomdaipari technikus (54-213-07) 80 80
158 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 40 40
159 Patkolókovács (35-521-03) 33 33
160 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 264 240 24
161 Pék (34-541-05) 308 240 33 35
162 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
160 160
163 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 300 280 20
164 Perioperatív asszisztens (54-720-04) 80 80
165 Pincér (34-811-03) 512 480 20 12
166 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 80 80
167 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) 80 80
168 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 80 80
169 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) 80 80
170 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 80 80
171 Ruhaipari technikus (54-542-02) 80 80
172 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 340 320 20
173 Sportmasszőr (55-726-02) 180 160 20
174 Szakács (34-811-04) 420 400 20
175 Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő
kétéves képzés (-)
1420 1100 240 80
176 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 228 200 16 12
177 Szárazépítő (34-582-10) 80 80
178 Színész (55-212-01) 92 80 12
179 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 132 120 12
180 Színpad- és porond technikus (54-521-08) 92 80 12
181 Színpadi fénytervező (55-521-02) 80 80
182 Színpadi magasépítő (55-521-03) 92 80 12
183 Szociális asszisztens (54-762-02) 195 160 35
184 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 511 440 12 35 24
185 Szociális szakgondozó (54-762-03) 275 240 35
186 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) 195 160 35
187 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 120 120
188 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)
105 80 25
189 Szórakoztató zenész II. (a szakmairánymegjelölésével)
(54-212-08)
105 80 25
190 Szövettani szakasszisztens (55-725-21) 80 80
191 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) 74 40 12 10 12
192 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 104 80 12 12
193 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) 33 33
194 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) 260 200 60
195 Tejipari szakmunkás (34-541-10) 33 33
196 Térinformatikus (55-481-01) 80 80
197 Tetőfedő (34-582-15) 80 80
198 Textilipari technikus (54-542-03) 80 80
199 Textilműves (54-211-08) 95 80 15
200 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 340 320 20
201 Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05) 80 80
202 Üvegműves (54-211-09) 80 80
203 Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01) 120 120
204 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 140 120 20
205 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 140 120 20
206 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 180 160 20
207 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06) 80 80
208 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11) 80 80
209 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12) 80 80
210 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13) 80 80
211 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04) 80 80
212 Vegyész technikus (54-524-03) 80 80
213 Vendéglátásszervező (54-811-01) 404 360 20 24
214 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 220 200 20
215 Vésnök (55-211-08) 80 80
216 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 14 14
217 Vízépítő szaktechnikus (55-853-01) 80 80
218 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) 80 80
219 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) 80 80
220 Vízgépészeti technikus (54-853-03) 80 80
221 Víziközmű technikus (54-853-04) 80 80
222 Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02) 80 80
223 Vízügyi szakmunkás (34-853-02) 80 80
224 Webfejlesztő (55-213-02) 80 80

4. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ18 EJSZ2 EJSZ21 EJSZ22 EJSZ29 EJSZ35 EJSZ36 EJSZ40 EJSZ5 EJSZ52 EJSZ6
2 Ács (34-582-01) 208 200 8
3 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01) 40 40
4 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 160 160
5 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 217 200 17
6 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
7 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
8 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) 80 80
9 Ápoló (55-723-01) 274 240 34
10 Aranyműves (55-211-01) 80 80
11 Asztalos (34-543-02) 216 200 8 8
12 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) 80 80
13 Autóbuszvezető (35-841-01) 160 160
14 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 168 160 8
15 Autógyártó (34-521-01) 80 80
16 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) 80 80
17 Automatikai technikus (54-523-01) 120 120
18 Autószerelő (54-525-02) 256 240 8 8
19 Autótechnikus (55-525-01) 160 160
20 Bádogos (34-582-02) 120 120
21 Bányaművelő technikus (54-544-01) 80 80
22 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05) 80 80
23 Biogazdálkodó (35-621-02) 33 33
24 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 40 40
25 Bőrdíszműves (34-542-01) 80 80
26 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 80 80
27 Burkoló (34-582-13) 190 160 10 20
28 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 160 160
29 Cipőkészítő (34-542-02) 80 80
30 CNC gépkezelő (35-521-01) 160 160
31 Cukrász (34-811-01) 348 280 24 28 16
32 Családi gazdálkodó (34-814-01) 61 33 28
33 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 178 160 18
34 Dekoratőr (54-211-01) 80 80
35 Demencia gondozó (35-762-01) 80 80
36 Diétás szakács (35-811-03) 120 120
37 Díszítő festő (55-211-03) 80 80
38 Díszműkovács (34-211-01) 80 80
39 Dísznövénykertész (34-622-01) 33 33
40 Divat- és stílustervező (54-211-02) 80 80
41 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 66 66
42 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) 120 120
43 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) 80 80
44 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 97 80 5 12
45 Eladó (34-341-01) 448 400 24 24
46 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 80 80
47 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 160 160
48 Elektronikai műszerész (34-522-03) 172 160 12
49 Elektronikai technikus (54-523-02) 304 280 24
50 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltetőtechnikus (55-523-01) 80 80
51 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltetőtechnikus (55-523-02) 80 80
52 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 104 80 24
53 Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 120 120
54 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) 196 160 8 28
55 Épületgépész technikus (54-582-01) 168 160 8
56 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) 16 16
57 Ergoterapeuta (54-726-03) 80 80
58 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 160 160
59 Ezüstműves (55-211-07) 80 80
60 Faipari technikus (54-543-01) 80 80
61 Férfiszabó (34-542-04) 80 80
62 Festő (54-211-03) 120 120
63 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 340 280 24 12 8 16
64 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 80 80
65 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 80 80
66 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 80 80
67 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 80 80
68 Fodrász (54-815-01) 296 280 16
69 Fogadós (34-811-06) 240 240
70 Fogászati asszisztens (54-720-02) 120 120
71 Fogtechnikus (55-724-01) 120 120
72 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 120 120
73 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 120 120
74 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
75 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
76 Gazda (34-621-01) 119 99 20
77 Gazdasági informatikus (54-481-02) 229 200 17 12
78 Gázipari technikus (54-544-03) 80 80
79 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 304 280 8 16
80 Gépi forgácsoló (34-521-03) 288 240 24 24
81 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 80 80
82 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 80 80
83 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 80 80
84 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) 80 80
85 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 120 120
86 Grafikus (54-211-04) 132 120 12
87 Gyakorló ápoló (54-723-02) 378 320 24 16 18
88 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 218 200 18
89 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) 80 80
90 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 218 200 18
91 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 80 80
92 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 120 120
93 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 160 160
94 Gyógymasszőr (54-726-04) 160 160
95 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 329 280 24 25
96 Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05) 80 80
97 Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01) 80 80
98 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 160 160
99 Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06) 80 80
100 Hegesztő (34-521-06) 632 480 34 28 24 28 38
101 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) 80 80
102 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01) 120 120
103 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 186 120 50 16
104 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 172 160 12
105 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 120 120
106 Idegenvezető (54-812-01) 240 240
107 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) 217 200 17
108 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 120 120
109 Információrendszer-szervező (55-481-02) 120 120
110 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 407 320 12 34 10 16 15
111 Ipari gépész (34-521-04) 280 240 16 24
112 Irodai titkár (54-346-03) 314 240 17 18 39
113 IT mentor (54-482-01) 172 160 12
114 Járműfényező (34-525-03) 160 160
115 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 80 80
116 Járműipari karbantartó technikus (55-523-07) 80 80
117 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) 82 80 2
118 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) 160 160
119 Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04) 80 80
120 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 85 80 5
121 Jegyvizsgáló (54-841-10) 80 80
122 Jelmeztervező (55-211-05) 80 80
123 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) 160 160
124 Karosszérialakatos (34-525-06) 160 160
125 Kárpitos (34-542-05) 80 80
126 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
80 80
127 Kerámiaműves (54-211-05) 80 80
128 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) 200 200
129 Kereskedő (54-341-01) 288 280 8
130 Kertész (34-622-02) 76 66 10
131 Kertészeti szaktechnikus (55-622-01) 40 40
132 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) 160 160
133 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01) 120 120