A jogszabály mai napon ( 2021.10.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés a) és b), továbbá 89. § (2) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai keretében:

a) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai tevékenységet, javaslatot tesz annak fejlesztésére;

b) ellátja a külgazdasági és külpolitikai stratégiai-tervezési feladatokat, értékelő és elemző tevékenységgel hozzájárul a külügyi és külgazdasági szakpolitikai döntéshozatalhoz;

c) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tudományos kutatások eredményeit, a hatékonyabb feladatellátás fejlesztési lehetőségeit, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

d) kapcsolatot tart és együttműködik más államok külgazdasági és külügyi, tudományos intézeteivel, valamint szakmai műhelyekkel;

e) tudományos, elemzési tevékenységgel segíti a kulturális, tudományos és gazdaságdiplomácia kiemelt ügyeinek megvalósítását és intézményeinek fejlesztését;

f) közreműködik a külgazdasági és külpolitikai tevékenységeket érintő nemzetközi kutatásokban és kutatócsoportok munkájában;

g) támogatja a külgazdasági és külpolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást, ennek keretében gondoskodik különösen a Külügyi Szemle, valamint a Foreign Policy Review című folyóiratok kiadásáról;

h) elemzi és értékeli a külgazdasági és külügyi közfeladat-ellátás és az ezt biztosító szervezetrendszer működését, hatékonyságának javítását, erre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg;

i) információkat gyűjt és előrejelzéseket készít a külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági stratégiáját meghatározó eseményekről és döntésekről, valamint a külpolitikai folyamatokról;

j) közreműködik a magyar külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásában részt vevő szakemberek szakmai ismereteinek szélesítésében;

k) közreműködik a diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselők képzési rendszerének tudományos és módszertani megalapozásában és kialakításában;

l) magyar és idegen nyelvű rendezvényekkel előmozdítja a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak fejlesztését, valamint a külpolitikai közgondolkodás erősítését;

m) részt vesz külgazdasági és külpolitikai tárgyú nyilvános információk terjesztésében;

n) külgazdasági és külügyi tudományos információs és kutatási rendszert és hálózatot működtet;

o) közreműködik a Magyarországra érkező delegációk és más hivatalos meghívottak szakmai és tudományos előadásai feltételeinek biztosításában;

p) együttműködik a külgazdasági stratégia tudományos megalapozásában és rendszeres felülvizsgálatában;

q) elemzési tevékenységével segíti a külgazdasági attaséhálózat fejlesztését és hatékonyabb feladatellátását;

r) a külgazdasági és külügyi szakemberek szakmai ismereteinek bővítése érdekében közreműködik a külföldi magyar misszióknál fellelhető szakmai tudás és jó gyakorlatok megosztásában;

s) tudományos, elemzési és kutatási tevékenységével közreműködik a külgazdasági és külügyi közszolgáltatások szakpolitikai célokhoz igazodó fejlesztésében;

t) segíti a külgazdasági és külügyi tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását, az erre irányuló együttműködési lehetőségek kiszélesítését;

u) *  támogatja a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak külgazdasági ismereteinek, a működőtőke-vonzó és befektetés-ösztönző tevékenységek helyi szintű támogatását elősegítő ismeretek megszerzését, összegyűjtését és az ezzel kapcsolatos eredmények közzétételét.

2. § *  A miniszter az 1. § a)-p) pontjában meghatározott feladatait a Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet megnevezésű önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységén keresztül látja el.

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére