A jogszabály mai napon ( 2020.12.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságot (a továbbiakban: NABB).

2. *  A NABB feladata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény hatálya alá tartozó regionális Közlekedési Központok, a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság flottakezelő társaságánál, a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást ellátó helyi önkormányzatnál, illetve az általa létrehozott vagy megbízott szolgáltatónál, az államigazgatási szerveknél, valamint az állami irányítás alatt álló gazdálkodó szervezeteknél (a továbbiakban: flottakezelő társaság) az autóbusz-beszerzések iparpolitikai céloknak megfelelő előkészítésének előmozdítása, a beszerzési szempontok egységesítése és a magyar autóbuszipar fejlődésének elősegítése.

3. *  A NABB a flottakezelő társaságok autóbusz-beszerzése (adásvétel, csere, bérbevétel, lízing konstrukció), valamint közúti közlekedési szolgáltatásvásárlása esetén ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma - így különösen a választott eljárástípus, a beszerzés tárgya és mennyisége, az eljárás indításának tervezett időpontja, a szerződés időtartama, a bírálati szempontok, a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek, a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, a műszaki leírások, egyéb lényeges szerződéses feltételek - tekintetében.

4. A nem közbeszerzés-köteles, pályázat mellőzésével, közvetlen szerződéskötéssel történő beszerzés esetén a NABB ajánlást fogalmaz meg a szerződés lényeges tartalma - így különösen a szerződés tárgya és mennyisége, a szerződéskötés időpontja, a szerződés időtartama, a szerződéses díja, a szerződés műszaki-szakmai tartalma - tekintetében.

5. A NABB az olyan beszerzési eljárásokban, amelyek tárgya a helyi közszolgáltatási feladatok alvállalkozó igénybevételével való megvalósítása, ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma - így különösen az autóbusz beszerzés mellőzésének indokoltsága és a 3. pontban felsorolt további jellemzők - tekintetében.

6. A NABB véleményezi a flottakezelő társaság három éves közbeszerzési tervét és három éves üzleti tervét és feltételes közbeszerzési eljárásra vonatkozó dokumentumait.

7. *  A NABB elnöke az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

8. *  A NABB tagjai:

a) a NABB elnöke,

b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,

c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,

d) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára,

e) az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára,

f) a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkára,

g) az a)-f) alpontban nem említett minisztériumok érintett államtitkárai az aktuális ülés napirendi pontjához illeszkedően, a tárcájukhoz kapcsolódó előterjesztés esetén.

9. A NABB elnöke felkéri Budapest Főváros Önkormányzat főpolgármesterét, hogy a NABB tevékenységében tagként vegyen részt.

10. A NABB állandó meghívottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

11. *  A NABB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze.

12. *  A NABB ülésére az elnök - a 7-10. pontban nem szereplő személyeken túl - más személyeket is meghívhat.

13. *  A NABB működésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, az esetleges meghívottak ülésén történő részvételét, a NABB tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend tartalmazza. A NABB az ügyrendjét maga állapítja meg.

14. *  A NABB titkársági feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

15. *  A NABB elnöke és tagjai a NABB-ban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

16. *  A Kormány a hazai buszgyártás további erősítése érdekében felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az általuk kezelt valamennyi, autóbuszok beszerzését vagy közúti közlekedési szolgáltatásvásárlást célzó támogatásfajta, támogatási program feltételrendszerében megjelenjen a NABB döntéseinek figyelembevétele.

17. * 

18. * 

19. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére