Hatály: közlönyállapot (2016.VII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat

egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről

A Kormány nyolc kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházás előkészítésének áttekintése alapján:

1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben szereplő projektek előkészítése a 2016. és 2017. években az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési források terhére, a 2018. évben pedig a fennmaradó források biztosításával valósuljon meg;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. mellékletben szereplő projektek előkészítéséhez a már rendelkezésre álló forrásokon felül a 2018. évben szükséges bruttó 597 millió forint biztosításáról a központi költségvetés tervezése során gondoskodjanak;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes előkészítési projektek Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: IKOP) történő támogathatóságát vizsgálja meg és készítsen előterjesztést

a) az IKOP-ból elszámolható projekteknek az IKOP éves fejlesztési keretében történő nevesítéséről,

b) többlet-kötelezettségvállalás terhére történő finanszírozásáról, valamint

c) az 1. és a 2. pontban szereplő, IKOP-ból elszámolható összegeknek a projektek támogatási összegével megegyező mértékű visszapótlásáról a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezete terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) és b) alpontok tekintetében 2016. december 31.

a c) alpont tekintetében folyamatos

4. egyetért azzal, hogy a Galvani utca - Illatos út vonalában megépítendő új 2×3 sávos közúti Duna-híd (a továbbiakban: Galvani híd) esetében nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően;

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal együttműködve és Budapest főpolgármesterének bevonásával gondoskodjon a Galvani híd megvalósítására vonatkozó tervpályázati eljárás lefolytatásáról, majd az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával történő lefolytatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: a nemzetközi tervpályázat kiírására azonnal

az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a nemzetközi tervpályázat eredményét követően, a legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával azonnal

6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az 1. mellékletében szereplő projektek előkészítésére a nemzeti fejlesztési miniszter a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete terhére a 2016-2018. évek tekintetében összesen legfeljebb 12 014 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon azzal, hogy a 2016-2018. évi költségvetési kiadási előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalások mértéke ezt nem haladhatja meg;

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján, valamint Budapest Főváros Önkormányzata bevonásával gondoskodjon az 1. mellékletben szereplő projektek építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

a Galvani híd engedélyes terveinek elkészítése esetében 2018. szeptember 30.

1. melléklet az 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozathoz

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházás-előkészítések

Projekt megnevezése
1. Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius és Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése projekt engedélyezési terveinek elkészítése
2. Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója projekt engedélyezési terveinek elkészítése
3. M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt engedélyezési terveinek elkészítése
4. M7-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest és Balatonvilágos között projekt engedélyezési terveinek elkészítése
5. Galvani híd és kapcsolódó úthálózat építése projekt engedélyezési terveinek elkészítése
6. ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálásához projekt engedélyezési terveinek elkészítése
7. csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek elkészítése
8. a Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek elkészítése

  Vissza az oldal tetejére