A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.

 

1858/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a hazai innovatív vállalkozói környezet fejlesztéséről, a feltörekvő digitális vállalkozások versenyképességének javításáról és Magyarország Digitális Startup Stratégiájáról

A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a digitális startup ökoszisztéma szereplőinek az alkotó közreműködésért, a széleskörű összefogásért, amelynek eredményeként elkészült Magyarország Digitális Startup Stratégiája.

A Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására vonatkozó szakmai javaslatait.

A Kormány a Stratégia végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi, érdekképviseleti és tudományos szervezetek közreműködésére és együttműködésére.

A Kormány

1. elfogadja a Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Startup Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia),

2. felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy gondoskodjon a Stratégia kormányzati portálon való közzétételéről,

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: azonnal

3. a startup ökoszisztéma kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - a meglévő intézményrendszer keretein belül - hozza létre a „Startup Hungary” koordinációs és módszertani központot a startup ökoszisztéma fejlesztését célzó programok összehangolása, az állami programok, pályázati lehetőségek hatékonyabb kommunikációja, valamint a Stratégia monitoring rendszerének kialakítása és működtetése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. március 31.

4. egyetért azzal, hogy a startupok szabályozási környezetének javítása érdekében a magyar nemzetgazdaságban az üzleti környezet célzottan támogassa a startup vállalkozások létrejöttét, piacra lépését és fejlődését,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködve - a 4. pontban meghatározott célra figyelemmel - gondoskodjon a korai fázisú vállalkozások adminisztratív terheinek és adóterhelésének csökkentéséről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

6. a hosszú távú kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló, gyorsan növekvő és kezdetben sérülékeny vállalkozások indulásának és nemzetközi piacra lépésének elősegítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos bevonásával

a) vizsgálja meg olyan speciális gazdasági övezetek létrehozásának lehetőségét, amelyek meghatározott feltételek mentén kedvezőbb szabályozást és rugalmasabb forrásbevonási lehetőséget biztosítanak az innovatív vállalkozásoknak,

b) készítsen előterjesztést a Kormány részére az a) alpont szerinti vizsgálat eredménye alapján szükséges intézkedésekről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. június 30.

7. felismerve, hogy valamennyi társadalmi közösségben javítani kell a vállalkozói életforma megítélését, illetve növelni szükséges a vállalkozói pálya és az önfoglalkoztatás ismertségét és vonzerejét, felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a miniszterelnöki biztos bevonásával gondoskodjon

a) a vállalkozói életforma és az önfoglalkoztatás bemutatására irányuló programok kidolgozásáról a köznevelés, a szakképzés, a felsőfokú oktatás, illetve a felnőttképzés rendszerében,

b) a nők, illetve az újrakezdő vállalkozók sikeres vállalkozóvá válását támogató kompetencia-fejlesztő programok elindításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2018. január 1-től folyamatos

8. annak érdekében, hogy a vállalkozói kompetenciák hiánya miatt egyetlen induló vállalkozás se szoruljon ki a startup ökoszisztémából, felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon vállalkozói kompetencia-fejlesztő és a startupok nemzetközi piacra lépését segítő programok indításáról, az ehhez kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztéséről, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájával való összhang megteremtéséről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.

9. az együttműködési kultúra, a klaszterek, az intézményközi és interdiszciplináris kapcsolatok erősítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával

a) dolgozza ki az iparvállalatok és a startup vállalkozások közötti együttműködések elősegítését célzó IPAR 4.0 Startup és Spinoff Program tervét és az erről készített előterjesztést nyújtsa be a Kormány részére,

b) vizsgálja meg az a) alpont szerinti program végrehajtásához szükséges, elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásainak felhasználásával történő finanszírozás lehetőségeit,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében: 2017. március 31.

a b) alpont tekintetében: folyamatos

10. felismerve a közadatvagyon üzleti célú újrahasznosításának gazdasági versenyképességet növelő hatását, felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 1. pontjával, illetve a nemzeti adatpolitikáról szóló fehér könyv javaslataival összhangban és a belügyminiszterrel egyeztetve - gondoskodjon olyan jogszabályi és technológiai környezet kialakításáról, amely lehetővé teszi a közadatok egyszerű és gyors megosztását a startup vállalkozásokkal,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

11. annak érdekében, hogy a közbeszerzések keretében a még kevésbé elterjedt, innovatív megoldások beszerzésére is lehetőség nyíljon, felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által lehetővé tett kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzési modell (PCP eljárás) hazai startup vállalkozásokra vonatkozó alkalmazhatóságát, valamint a vizsgálat eredménye alapján gondoskodjon a modell használatának kiszélesítését biztosító jogszabályi feltételek és eljárásrend megteremtéséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

12. egyetért azzal, hogy a hazai startup ökoszisztéma megerősítésének fontos eleme, hogy a külföldi startup vállalkozások Magyarországot tevékenységük folytatása szempontjából ígéretes célországnak tekintsék,

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a miniszterelnöki biztos bevonásával a 12. pontban meghatározott cél és a külföldi startup vállalkozások és vállalkozók Magyarországra vonzása érdekében

a) Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a „Startup Budapest” programot, majd a Kormány általi elfogadást követően gondoskodjon annak megvalósításáról,

b) a belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg és készítsen részletes jelentést a magyarországi székhellyel működni kívánó külföldi startup vállalkozások tulajdonosai és munkavállalói számára magyarországi tartózkodást biztosító „startup vízum” bevezetési lehetőségéről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. június 30.

14. egyetért azzal, hogy a startupok életszakaszaihoz igazodó finanszírozási források elengedhetetlenül szükségesek a magyar startup ökoszisztéma jó működéséhez,

15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - a 14. pontban meghatározott cél érdekében - gondoskodjon olyan társbefektetői konstrukció kialakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a magánbefektetők kockázatvállalását az állam saját szerepvállalásával ösztönözze, megosztva a befektetések kockázatát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

16. felhívja a miniszterelnöki biztost a Stratégia végrehajtásának összehangolására,

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

17. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda bevonásával a Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatok összehangolása érdekében készítsen részletes - az egyes részfeladatokat, a felelősöket és a határidőket is meghatározó - intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv),

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. január 31.

18. felhívja az érintett minisztereket, hogy

a) a 3-15. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során az intézkedési tervben foglaltak, valamint a miniszterelnöki biztos Stratégia végrehajtásával összefüggő koordinációs feladat- és hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el,

b) bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére a Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

19. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy

a) kísérje figyelemmel a Stratégia és az intézkedési terv megvalósulását, gondoskodjon a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetés lefolytatásáról, évente értékelje a Stratégiát, és szükség szerint végezze el annak felülvizsgálatát,

b) az a) alpontban meghatározott feladatok végrehajtása során keletkező tapasztalatokról évente nyújtson be jelentést a Kormány részére.

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: az a) alpont tekintetében: folyamatos

a b) alpont tekintetében: első alkalommal 2017. szeptember 30.,

majd ezt követően minden év szeptember 30.


  Vissza az oldal tetejére