Hatály: közlönyállapot (2016.III.4.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1/2016. (III. 4.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Cafetéria Szabályzatáról * 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdése és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 17. § (1) bekezdése alapján - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ára, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ára figyelemmel - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1.1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Cafetéria Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) a hatálya kiterjed

a) a Minisztériumra,

b) a Minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 29. pont szerinti szakmai vezetőre, a kormánytisztviselőre és kormányzati ügykezelőre,

c) a Kttv. ötödik része alapján a Minisztériummal munkaviszonyban álló munkavállalóra,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 52. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a Minisztériumba vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyre,

e) a Minisztérium állományába tartozó, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti politikai vezetőre,

f) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselőre és kormányzati ügykezelőre (a továbbiakban: prémiumévek programban részt vevő)

[a továbbiakban a b)-f) pont szerinti személyek együtt: foglalkoztatottak vagy cafetéria-juttatásra jogosult személy].

1.2. A munkahelyi baleset miatt keresőképtelen foglalkoztatott - feltéve, hogy a távollét időtartama nem haladja meg a harminc napot - jogosult a juttatásokra.

1.3. A jogosultság szünetelése esetén az új cafetéria-nyilatkozat leadásáig a Minisztérium a juttatások folyósítását felfüggeszti.

1.4. A juttatások a heti munkaidő mértékétől függetlenül azonos mértékben és feltételekkel járnak minden foglalkoztatott részére.

2. Cafetéria-jogosultság a munkavállalókra vonatkozóan

2.1. A munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria-jogosultságára a Kttv. 151. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a cafetéria-jogosultság tekintetében illetmény alatt munkabért kell érteni.

2.2. Az érintett munkavállalónak a cafetéria-jogosultsága tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 29. § (2) bekezdése, 70. § (3) bekezdése, 78. § (3) bekezdése szerinti esetben járó távolléti díj, továbbá az Mt. 146. § (2)-(4) bekezdései szerinti alapbér, díjazás és távolléti díj a munkabérrel, illetménnyel fedezett időszakkal esik egy tekintet alá.

3. Éves cafetéria-keret

3.1. A cafetéria-juttatás éves összege (a továbbiakban: éves cafetéria-keret) a 2016. évre a cafetéria-juttatásra jogosult személyek tekintetében egységesen bruttó 200 000 forint.

3.2. Az éves cafetéria-keret 30%-a illeti meg a prémiumévek programban részt vevő személyt.

3.3. Az éves cafetéria-keret ezer forintra kerekített időarányos részére jogosult

a) a határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel rendelkező személy, valamint

b) az a személy, akinek a Minisztériummal fennálló jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg.

3.4. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni.

3.5. A cafetéria-juttatás közterheit a vonatkozó adó- és járulék jogszabályok alapján a központosított bérszámfejtési rendszerben rögzített adatok alapján a Minisztérium vallja be és fizeti meg.

4. Választható cafetéria-juttatások

4. A cafetéria-juttatások rendszere a következő, a cafetéria-juttatásra jogosult személyek által választható béren kívüli juttatásokat tartalmazza:

a) helyi utazási bérlet,

b) Széchenyi Pihenő Kártya

ba) szálláshely alszámlájára,

bb) vendéglátás alszámlájára,

bc) szabadidő alszámlájára utalt támogatás,

c) Erzsébet-utalvány,

d) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás,

e) önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás,

f) iskolakezdési támogatás,

g) munkahelyi étkezési hozzájárulás,

h) Kultúra utalvány,

i) Sportutalvány.

5. A cafetéria-juttatás igénylése, az elszámolás és a visszatérítés eljárási szabályai

5.1. Az éves cafetéria-keret egy naptári évben a cafetéria-juttatásra jogosult személy választása szerinti, a 4. pontban meghatározott cafetéria-juttatási elemekre vehető igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja tv.) - valamint jelen szabályzatban - meghatározott mértékben és feltételekkel a cafetéria-juttatásra jogosult személy elektronikus úton megtett nyilatkozata (a továbbiakban: cafetéria-nyilatkozat) alapján.

5.2. A cafetéria-nyilatkozat év közben nem módosítható.

5.3. A cafetéria-nyilatkozatot arra tekintettel kell megtenni, hogy

a) a választott cafetéria-juttatások alapján az éves cafetéria-keretből ezer forint feletti maradványösszeg ne képződjön, és

b) a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalandó támogatás, az Erzsébet-utalvány, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás csak teljes évre, havi egyenlő összegben - kivéve a 8.3. pontban foglaltakat - igényelhető.

5.4. A foglalkoztatott nyilatkozata adóévre vonatkozik.

5.5. Az éves cafetéria-keretből ezer forintot meg nem haladó maradványösszeg nem vehető igénybe.

5.6. Ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy a cafetéria-nyilatkozat megtételét követően más juttatótól is ugyanazon a jogcímen részesül juttatásban, az Szja tv.-ben meghatározott juttatásoknál előírt nyilatkozattételi kötelezettsége - ezen más juttatótól származó, további juttatások tekintetében - a másik juttató felé áll fenn a Minisztériumtól igénybe vett cafetéria-juttatás tekintetében.

5.7. A cafetéria-nyilatkozat megtételéhez szükséges elektronikus programot a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység teszi elérhetővé a cafetéria-juttatásra jogosult személy részére. Az elektronikus program elérhetőségéről, a választható cafetéria-juttatások maximális mértékéről, a minimálbér összegéről, az éves cafetériakeretet terhelő és a Minisztérium által megfizetendő közterhek mértékéről a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység elektronikus formában tájékoztatja a cafetéria-juttatásra jogosult személyt.

5.8. A cafetéria-juttatásra jogosult személy az elektronikus programban kitöltött és kinyomtatott cafetéria-nyilatkozat egy általa aláírt példányát az 5.7. pontban meghatározott elektronikus tájékoztatás kiküldését követő 10 munkanapon belül a szervezeti egysége titkárságán keresztül juttatja el a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységhez, amelyhez csatolja a választott cafetéria-juttatási elemekhez a Szabályzatban meghatározott dokumentumokat.

5.9. Amennyiben a cafetéria-programban rögzített igény és a papír alapon megküldött igény egymástól eltér, a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység a papír alapon megküldött igénylést veszi figyelembe.

5.10. A cafetéria-nyilatkozat megtételének önhibából történő elmulasztása, továbbá november 15-ét követően leadott cafetéria-nyilatkozat esetén a cafetéria-juttatásra jogosult személy Erzsébet-utalványban részesül.

5.11. Hiányosan előterjesztett cafetéria-nyilatkozat esetében a cafetéria-juttatásra jogosult személyt a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység hiánypótlásra hívja fel. Ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy a hiánypótlási kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül nem tesz eleget, az általa megtett cafetéria-nyilatkozatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell figyelembe venni. Ha a hiány olyan természetű, hogy pótlása nélkül a cafetéria-nyilatkozat egyetlen eleme sem vehető figyelembe, úgy kell eljárni, mintha a cafetéria-juttatásra jogosult személy a cafetéria-nyilatkozat megtételét elmulasztotta volna.

5.12. Ha a cafetéria-juttatásra való jogosultsága év közben megszűnik - ide nem értve a Minisztériummal fennálló jogviszonya megszűnésének esetét -, a cafetéria-juttatásra jogosult személy köteles a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységnek ezt írásban haladéktalanul bejelenteni.

5.13. A cafetéria-jogosultság év közbeni megnyílása esetén a cafetéria-juttatásra jogosult személyt a személyügyi feladatokért felelős szervezeti egység tájékoztatja a cafetéria-juttatásra való jogosultságáról, és haladéktalanul értesíti a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységet, amely az elektronikus programot a cafetéria-juttatásra jogosult személy számára elérhetővé teszi. A cafetéria-juttatásra jogosult személy a cafetéria-nyilatkozat megtételére vonatkozó kötelezettségét az 5.8. pont szerint teljesíti azzal, hogy az adott évben más munkáltatótól szerzett cafetéria-juttatásokról igazolást az igényléskor benyújtani köteles. A cafetéria-jogosultság év közbeni megnyílása esetén az igényelt cafetéria-juttatás adóévben történő kiadásának biztosítása érdekében a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység vezetője a Szabályzatban meghatározott határidőktől eltérhet.

5.14. Ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy jogviszonya megszűnik, vagy cafetéria-juttatásra év közben egyéb okból nem jogosult, amennyiben a cafetéria-keret csökkentése nem lehetséges, köteles a részére nyújtott cafetéria-juttatás - a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység által meghatározott - időarányos részt meghaladóan igénybe vett összegét visszafizetni, illetve - a cafetéria-juttatásra jogosult személy választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi - visszaadni legkésőbb a jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon, egyéb távollét esetén a távollétet követő első munkanapon. Ha a cafetéria-juttatásra jogosult személyt év közben véglegesen áthelyezik, a cafetéria-juttatásokra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Igénybe vett juttatásnak kell tekinteni a megrendelt, névre szóló utalványt, továbbá a 6. alcím szerinti helyi utazási bérlet teljes értékét, valamint a Minisztérium által már teljesített cafetéria-elem utalást. Amennyiben a cafetéria-juttatásra jogosult személy elszámolási kötelezettségének a cafetéria-jogosultságot megalapozó jogviszonya megszűnéséig nem tesz eleget, az elszámolást a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység hivatalból elkészíti, és pénzügyileg rendezi.

5.15. A visszafizetés módja elsősorban a cafetéria-juttatásra jogosult személyt megillető járandóságokból történő levonás. Ha a levonásra nincs mód, a visszafizetés a cafetéria-juttatásra jogosult személy részéről átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással történő befizetéssel történik.

5.16. Ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy jogviszonya, illetve cafetéria-jogosultsága anélkül szűnik meg, hogy a cafetéria-nyilatkozat megtételére lehetősége lett volna, a számára időarányosan járó cafetéria-juttatást - a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység felhívása alapján - külön írásbeli nyilatkozata szerint kell kiadni azzal, hogy ezen nyilatkozattételi kötelezettség önhibájából történő elmulasztása esetén az 5.10. alpont szerint szükséges eljárni, és az ott meghatározott cafetéria-juttatást kell biztosítani.

5.17. Szülési szabadság, illetve 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság esetén az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett juttatást a távollét engedélyezésekor kell visszafizetni.

5.18. Különös méltánylást érdemlő esetben a közigazgatási államtitkár - a jogszabályi előírások lehetőségei között, egyedi mérlegelési jogkörében - a cafetéria-juttatásra jogosult személy a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységen előterjesztett írásbeli kérelmére a Szabályzatban foglaltaktól eltérhet.

6. Helyi utazási bérlet

6.1. A Minisztérium a helyi utazási bérletet a tárgyévre érvényes éves Budapest-bérlet, „30 napos”, illetve „Kétheti” Budapest-bérlet formájában biztosítja. A tárgyévben megszűnő határozott idejű foglalkoztatottak a jogviszonnyal lefedett időszakra a cafetéria-keretük terhére csak „30 napos”, illetve „Kétheti” Budapest-bérletet igényelhetnek. A cafetéria-nyilatkozatban a „30 napos”, illetve „Kétheti” Budapest-bérlet választása esetén a jóváírás utólagosan, a Minisztérium nevére és címére szóló számla alapján történik. A helyi utazási bérletet a cafetéria-juttatásra jogosult személy kizárólag saját használatra veheti igénybe, amelyről nyilatkozatot tesz.

6.2. A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén a Minisztérium a helyi éves utazási bérletet a tárgyévet megelőző évben juttatott helyi utazási bérleten megjelölt érvényességi idő lejárta előtt biztosítja. Ebben az esetben a cafetéria-juttatásra jogosult személy a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység által megjelölt időpontig és módon teszi meg az éves bérlet igénylésére vonatkozó nyilatkozatát azzal, hogy az ilyen módon igényelt helyi utazási bérlet értéke a tárgyévi cafetéria-nyilatkozatban, automatikusan, választott elemként jelenik meg. A pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység által megadott határidő eltelte után helyi utazási bérlet igénylésére a 6.1. pont szerinti cafetéria-nyilatkozat megtétele során nyílik mód.

6.3. A helyi éves utazási bérlet beszerzését és átadását a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység végzi.

7. Széchenyi Pihenő Kártya

7.1. A Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkatársak a Minisztérium által a cafetéria-nyilatkozat alapján utalt támogatás terhére - a rendszerbe bevont szolgáltatóknál - szolgáltatásokat vásárolhatnak.

A cafetéria-juttatásra jogosult személy a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára egy összegben,

b) vendéglátás alszámlájára egy összegben, illetve negyedéves bontásban,

c) szabadidő alszámlájára egy összegben

igényelhet elektronikus utalvány formájú támogatást, alszámlánként vagy valamennyi alszámlára kiterjedően.

7.2. Az utalható juttatás értéke - több juttatótól együttvéve - nem haladhatja meg az Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéket.

7.3. A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) abban az esetben igényelhető, ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy a kártyaigénylő lap szerinti személyes adatainak a támogatás biztosítása céljából a Minisztérium által történő kezeléséhez és a kártyakibocsátó intézmény részére történő továbbításához hozzájáruló nyilatkozatot ad.

7.4. Az igénylés során a cafetéria-juttatásra jogosult személy - az éves cafetéria-keret és az Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mértékek mellett - alszámlánként figyelembe veszi a más juttatótól a tárgyévben az adott alszámlára biztosított támogatás összegét is. A cafetéria-juttatásra jogosult személy a más juttatótól származó támogatás összegéről a vonatkozó alszámla tekintetében nyilatkozatot tesz.

7.5. A Minisztérium a támogatást a

a) szálláshely alszámlára és a szabadidő alszámlára tárgyév április 15-éig,

b) vendéglátás alszámlára tárgyév április 15-éig, július 15-éig, október 15-éig és december 15-éig negyedévenként utólag

utalja el.

Legkorábban abban az időpontban teljesíthető az utalás, amely időpont előtt egy hónappal a cafetéria-juttatásra jogosult személy cafetéria-nyilatkozata a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységre megérkezik.

7.6. A cafetéria-jogosultság év közbeni megnyílása esetén, illetve a cafetéria-nyilatkozat megtételének időpontjától függően a Minisztérium a támogatás átutalására - a 7.5. a) pontjában meghatározott időponttól eltérően - szálláshely alszámlára és szabadidő alszámlára október 15-éig teljesít utalást.

7.7. A támogatást a Minisztérium a kártyakibocsátó intézménytől általa megrendelt kártyán keresztül biztosítja a cafetéria-juttatásra jogosult személy számára. A kártya első alkalommal történő megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban a cafetéria-juttatásra jogosult személyt semmilyen költség nem terheli. Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása esetén a kártya-előállítás és a kézbesítés költsége a cafetéria-juttatásra jogosult személyt terheli.

7.8. A 7.7. pont szerinti - a kártya pótlására vonatkozó - igény esetén a cafetéria-juttatásra jogosult személy rendeli meg a pótkártyát közvetlenül a kártyakibocsátó intézménytől.

7.9. Kártya igénylése során a cafetéria-juttatásra jogosult személy gondoskodik a rendelkezésére bocsátott „kártyaigénylő lap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat” nyomtatvány két példányban történő kitöltéséről, aláírásáról és a nyomtatvány eredeti példányának a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egység részére történő megküldéséről.

7.10. A fel nem használt támogatás cafetéria-juttatásra jogosult személynek történő visszatérítésére, valamint az egyes alszámlákra igényelt összegek módosítására nincs lehetőség.

7.11. A cafetéria-juttatásra jogosult személy Széchenyi Pihenő Kártyájára történt átutalást követően a folyósított összeg felhasznált keretnek tekintendő, mellyel kapcsolatosan a Minisztérium további felelősséget nem vállal. Az átvett kártya elvesztése, ellopása esetén annak letiltásáról csak a cafetéria-juttatásra jogosult személy intézkedhet a kártyakibocsátó intézmény által biztosított ügyfélszolgálaton.

8. Erzsébet-utalvány

8.1. A Minisztérium az étkezési hozzájárulást Erzsébet-utalvány formájában biztosítja.

8.2. Az Erzsébet-utalvány havonként egyenlő, százzal osztható összegben igényelhető. A legkisebb igényelhető összeg 1000 forint/hó. Az Erzsébet-utalvány kedvezményes adózású maximált értéke a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára az Szja tv. 71. § (1) bekezdés bb) alpontjában meghatározott összeg.

8.3. A cafetéria-keret felhasználása érdekében a jogosultság utolsó hónapra igényelt összege a havi mértéktől eltérhet.

8.4. Az Erzsébet-utalvány rendelkezésre bocsátására a 7.5. b) pont szerint kerül sor.

9. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás

9.1. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (a továbbiakban: munkáltatói hozzájárulás) annak a cafetéria-juttatásra jogosult személynek nyújtható, aki

a) ezt - éves cafetéria-kerete terhére - igényli,

b) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja, és

c) a pénzügyi és számviteli feladatokért felelős szervezeti egységnek - ha ez még nem történt meg - a cafetéria-nyilatkozatával egyidejűleg a tagsági jogviszonyának fennállását igazoló okirat másolatát benyújtja.

9.2. A munkáltatói hozzájárulást havonta - az Szja tv. 71. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékig - azonos összegben lehet meghatározni. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. A cafetéria-juttatásra jogosult személy az igényelt összeget 100 forintra kerekítve határozza meg.

9.3. A munkáltatói hozzájárulás abban az esetben vehető igénybe, ha a cafetéria-juttatásra jogosult személy nyilatkozik arról, hogy adott hónapokra ugyanezen a jogcímen más juttatótól nem szerez bevételt.

10. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás

10.1. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulásra a 9. alcímben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) az önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás annak a cafetéria-juttatásra jogosult személynek nyújtható, aki önkéntes kölcsönös egészségpénztár tagja,

b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulásra vonatkozó, 9.2. pontban foglaltakat megfelelő módon lehet érvényesíteni azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az Szja tv. 71. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.

10.2. Az egészségpénztári szolgáltatások felhasználása során figyelemmel kell lenni az egyes egészségpénztárak szabályzataiban előírtakra.

11. Iskolakezdési támogatás

11.1. Iskolakezdési támogatást az a cafetéria-juttatásra jogosult személy vehet igénybe, akinek gyermeke a közoktatásban vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban részt vevő tanuló, feltéve hogy a cafetéria-juttatásra jogosult személy a gyermeknek - a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra vagy hasonló ellátásra jogosult - szülője, gyámja vagy e szülőnek, gyámnak vele közös háztartásban élő házastársa.

11.2. Az iskolakezdési támogatás mértéke nem haladhatja meg gyermekenként az Szja tv. 71. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mértéket.

11.3. Az iskolakezdési támogatás igénylése során - a gyermek nevének, TAJ-számának egyidejű közlésével - a cafetéria-juttatásra jogosult személy nyilatkozik arról, hogy

a) a gyermeke közoktatásban vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban vesz részt, és őt saját háztartásában tartja el, valamint

b) ő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa jogosult a gyermekre tekintettel családi pótlékra vagy hasonló ellátásra.

11.4. A Minisztérium az iskolakezdési támogatást a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában biztosítja. Az utalvány rendelkezésre bocsátására adóév július hónapjában kerül sor.

12. Munkahelyi étkezés

12.1. A juttatást a Minisztérium kizárólag saját foglalkoztatottak számára, a Minisztérium épületeiben működő étkezőhelyek igénybevételéhez felhasználható elektronikus adathordozó kártya formájában biztosítja.

12.2. A cafetéria-nyilatkozatban munkahelyi étkezési munkáltatói kártyára havonta legfeljebb az Szja tv. 71. § (1) bekezdés ba) alpontjában meghatározott összeg igényelhető.

12.3. A cafetéri-juttatásra év közben jogosultságot szerzők e juttatási formát a jogosultsági időszak megnyílásának hónapjára csak az adott hónap 20-áig igényelhetik.

12.4. A munkáltatói étkezési kártyára a cafetéria-nyilatkozatban igényelt összegek havonkénti rendszerességgel, utólagosan kerülnek feltöltésre.

13. Kultúra utalvány

13.1. A Kultúra utalvány magyarországi múzeumok, művészeti létesítmények, galériák kiállításaira, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásokra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatások igénybevételére, illetve az ezekre szóló belépőjegy vagy bérlet megvásárlására, valamint könyvtári beiratkozási díj megfizetésére alkalmas.

13.2. A minisztérium a Kultúra utalványt Erzsébet-utalvány formájában biztosítja.

13.3. Az utalvány rendelkezésre bocsátására adóév április hónapjában kerül sor.

13.4. A cafetéria-jogosultság év közbeni megnyílása esetén, illetve a cafetéria-nyilatkozat megtételének időpontjától függően a Minisztérium az utalvány rendelkezésre bocsátását - a 13.3. pontban meghatározott időponttól eltérően - október 15-éig teljesíti.

13.5. A Kultúra utalvány százzal osztható összegben igényelhető. A legkisebb igényelhető összeg 1000 forint/év. A Kultúra utalvány maximált éves mértéke az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28. pont b) alpontjában meghatározott összeg.

13.6. A Kultúra utalvány az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28. pont b) alpontja értelmében adómentes juttatás.

14. Sportutalvány

14.1. A Sportutalvány a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy vagy bérlet megvásárlására alkalmas.

14.2. A minisztérium a Sportutalványt Erzsébet-utalvány formájában biztosítja.

14.3. Az utalvány rendelkezésre bocsátására adóév április hónapjában kerül sor.

14.4. A cafetéria-jogosultság év közbeni megnyílása esetén, illetve a cafetéria-nyilatkozat megtételének időpontjától függően a Minisztérium az utalvány rendelkezésre bocsátását - a 14.3. pontban meghatározott időponttól eltérően - október 15-éig teljesíti.

14.5. A Sportutalvány százzal osztható összegben igényelhető. A legkisebb igényelhető összeg 1000 forint/év. A Sportutalvány maximált éves mértéke az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28. pont a) alpontjában meghatározott összeg.

14.6. A Sportutalvány az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28. pont a) alpontja értelmében adómentes juttatás.

15. Záró rendelkezések

15.1. Az 1-12. alcímben nem szabályozott kérdésekben a Kttv., az Mt., az Szja tv., az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet és egyéb, a vonatkozó adó- és járulékok megfizetésének szabályait, illetve a fenti juttatásokat szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.2. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

15.3. Hatályát veszti a Külgazdasági és Külügyminisztérium Cafetéria Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 18.) KKM KÁT utasítás.


  Vissza az oldal tetejére
//