A jogszabály mai napon ( 2019.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról * 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. §-ában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) jelű táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével - a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. § * 

Melléklet a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Országgyűlés;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység
2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5 016030 Állampolgársági ügyek
6 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
7 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
8 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
9 025090 Egyéb védelmi ügyek
10 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység
11 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
12 041120 Földügy igazgatása
13 041210 Munkaügy igazgatása
14 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
15 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
16 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
17 041236 Országos közfoglalkoztatási program
18 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
19 042110 Mezőgazdaság igazgatása
20 044310 Építésügy igazgatása
21 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
22 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
23 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
24 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
25 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
26 076010 Egészségügy igazgatása
27 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
28 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
29 076061 Környezet-egészségügyi feladatok
30 076062 Település-egészségügyi feladatok
31 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
32 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
33 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
34 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
35 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
36 098010 Oktatás igazgatása
37 101231 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
38 101232 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
39 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
40 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
41 104052 Családtámogatások
42 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
43 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
45 109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
2. A kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik.

(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.

(3) A járási hivatal rövid megnevezésként használhatja a 2-21. függelékekben meghatározott elnevezést.

(4) *  A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a kirendeltségként működő járási hivatalok, a megyeszékhelyen működő járási hivatalok és a kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalok főosztályai, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.

(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a főigazgatói titkárság,

b) a védelmi bizottság titkársága,

c) a belső ellenőrzési osztály,

d) a járási hivatalvezetői titkárság.

(7) *  Az önálló szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendben meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység szakmai vezetőjének tevékenységét irányító szakmai felsővezető vagy szakmai vezető által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) *  A kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyeinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(2) *  Az egyes kormányhivatalok alaplétszámát, szervezeti egységeit, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti felépítését, illetve szervezeti ábráját a 2-21. függelék tartalmazza.

(3) * 

II. Fejezet

A kormányhivatal vezetése

3. *  A kormányhivatal vezetője, szakmai felsővezetője és szakmai vezetői

4. § *  (1) A kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A kormányhivatal szakmai felsővezetője a főigazgató.

(3) A kormányhivatal szakmai vezetője

a) az igazgató;

b) a járási hivatalvezető;

c) a járási hivatalvezető-helyettes;

d) a főosztályvezető;

e) az osztályvezető.

(4) Az önálló osztály jogállású szervezeti egységet az osztályvezető vezeti. A Kormánymegbízotti Kabinetet főosztályvezető vezeti. A Védelmi Bizottság Titkárságára osztályvezető nem nevezhető ki.

(5) A járási hivatalvezető-helyettes egyben a járási hivatal valamely szervezeti egységének vezetője. Ha a járási hivatalban járási hivatalvezetői titkárság működik, a járási hivatalvezető-helyettes a hivatalvezetői titkárságot vezeti.

(6) A gazdasági vezető a kormányhivatal pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó főosztályát vezeti.

(7) A bányakapitány a kormányhivatal bányafelügyeleti feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.

(8) A Kormánymegbízotti Kabineten működő állami főépítész főosztályvezető besorolású szakmai vezető.

(9) A fővárosi és megyei tisztifőorvos a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője.

(10) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.

(11) A megyei főállatorvos a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.

(12) A járási főállatorvos a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének szakmai vezetője.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) *  a kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett - ide nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat - a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a kormánymegbízott;

c) *  a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

(2) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormánymegbízott egyetértésével és a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.

(3) *  A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kormánytisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.

(4) *  Amennyiben a szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során a kormánytisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés - így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása - szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5. *  A helyettesítés rendje

6. § *  (1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.

(2) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a főigazgatót az igazgató;

b) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető,

c) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;

d) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;

e) a főosztályvezetőt a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő

helyettesíti.

(3) Az álláshely betöltetlensége esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető;

d) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott szakmai vezető;

e) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;

f) a főosztályvezetőt a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;

g) az osztályvezetőt az osztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

(4) Távollét vagy akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjének további szabályait a kormánymegbízott által kiadott ügyrend vagy normatív utasítás határozza meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint ellátja a kormányhivatal közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

c) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

e) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

f) *  koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt;

g) gondoskodik az integritásirányítási rendszer működtetéséről, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezeléséről, és mindennek, valamint a kontrollkörnyezet kialakítása és az integrált kockázatkezelés koordinációja érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;

h) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat.

7. A főigazgató

8. § *  A főigazgató ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) *  ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

9. A gazdasági vezető

10. § (1) A gazdasági vezető - a 12. §-ban meghatározottakon túl - ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben

meghatározott feladatokat.

(2) * 

10. A járási hivatalvezető

11. § A járási hivatalvezető a 12. §-ban meghatározottakon túl

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

d) *  gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;

e) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.

11. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

12. § A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) *  ellátják a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a kinevezési okmányukban meghatározott feladatokat;

e) gyakorolják a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;

f) *  gondoskodnak a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről;

g) szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

h) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. Fejezet

A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

12. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

13. § (1) A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

a) a kormánymegbízotti értekezlet,

b) a főigazgatói értekezlet,

c) a járási hivatalvezetői értekezlet,

d) a munkacsoport,

e) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

f) a koordinációs értekezlet.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök részére meg kell küldeni. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

(4) A kormánymegbízott az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi sajátosságokat és az egyes szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a kormányhivatalon belül további tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokat hozhat létre.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokra a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak vezetőjét a kormánymegbízott jelöli ki, tagjait a vezető javaslatára a kormánymegbízott határozza meg.

13. A kormánymegbízotti értekezlet

14. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

14. Főigazgatói értekezlet

15. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

15. Járási hivatalvezetői értekezlet

16. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető- helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

16. A munkacsoport

17. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

17. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

18. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, a feladatellátás területi szintű összehangolását elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a 4. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott vezetői - ide nem értve a járási hivatal főosztályainak vezetőit -, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

18. Koordinációs értekezletek

19. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. Fejezet

A kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

19. A kiadmányozás rendje

20. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést - az előkészítés ellenőrzését követően - a törvényesség és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) A kiadmányozási jog normatív utasításban kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Nem minősül a kiadmányozási jog tovább delegálásának, ha a kiadmányozási jog címzettjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok szerint helyettesítik.

(6) *  Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a jelen szervezeti és működési szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egység kormánytisztviselőjére ruházható át.

20. A munkavégzés általános szabályai

21. § (1) *  A kormánymegbízott, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető kivételével, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szakmai vezető a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója részére utasítást nem adhat.

(2) *  Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének és munkavállalójának. Erről az utasítást végrehajtónak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) A kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint a járási hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét - vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt - az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) *  A (2) bekezdés szerinti utasítás - kivéve a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát - nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

21. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

22. § (1) *  A kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) *  A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett szakmai vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) *  A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett szakmai vezetőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

23. § (1) A kormányhivatalok feladataik ellátása során együttműködnek egymással.

(2) A kormányhivatal együttműködik

a) *  a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságával a kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a szakmai irányító miniszterek által vezetett minisztériumokkal, valamint központi államigazgatási szervvel;

c) a szakmai irányításban közreműködő központi hivatalokkal;

d) a Belügyminisztériummal, amely ellátja az okmányirodák feladataiért felelős szerv feladatait, közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatainak ellátásában és az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a kormányhivatal informatikai tevékenysége felett;

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal az integritásirányítási rendszer működtetésével és a korrupció megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

24. § (1) A kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában együttműködnek.

(2) *  A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll rendelkezésre, vagy a költséghatékonyság indokolja, a kormánymegbízott - a járási hivatalvezető vagy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályvezető javaslatára - megkeresi a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatalt, egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) *  A kormánymegbízott a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. Az kormánytisztviselő a szakkérdés vizsgálata során a vizsgálatot kérő kormányhivatal feladatellátásért felelős szervezeti egysége vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

25. § (1) A kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a kormányhivatal szervezeti egységeivel.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal rendelkezésére, vagy a költséghatékonyság indokolja, a járási hivatal vezetője megkeresi a kormánymegbízottat, illetve a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező másik járási hivatal vezetőjét, egyidejűleg a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) *  A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt foglalkoztató vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A szakkérdés vizsgálata során az kormánytisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

26. § A 24. § és a 25. § esetében a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység az eljárás során felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezeti egység bevonásával végzi.

27. § (1) A 24. §-ban foglalt - a kormányhivatalok közötti - együttműködés részletszabályait a kormányhivatalok keretmegállapodásban állapíthatják meg.

(2) A 25. §-ban foglalt - a kormányhivatalon belüli - együttműködés további eljárási szabályait ügyrendben kell megállapítani.

23. Ügyintézési határidő

28. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a szakkérdés vizsgálatára szakértelemmel rendelkező szervezeti egység véleménye, továbbá a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket, illetve az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni kell.

24. A kormányhivatal képviselete

29. § A kormányhivatalt

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

c) *  jogszabályban meghatározott hatáskörében a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a kormányhivatal kormánytisztviselője

képviseli.

25. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

30. § (1) *  Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a kormánymegbízott a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

26. Ügyrend

31. § (1) A kormányhivatal működési rendjének szabályozására egységes ügyrendet kell kiadni. A kormányhivatal ügyrendje az érintett szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályokból, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendjeit tartalmazó mellékletekből áll.

(2) A kormányhivatal ügyrendjének közös szabályai tartalmazzák különösen

a) a feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását és a munkafolyamatok leírását, valamint a szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés további szabályait;

b) a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét;

c) a szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendjét;

d) a szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módját, szabályait.

(3) Az ügyrend mellékletei [a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló szervezeti egységek, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ügyrendje] tartalmazzák különösen * 

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) *  a szervezeti egység kormánytisztviselőinek, kormányzati ügykezelőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét;

c) *  a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók helyettesítési rendjét.

(4) Az ügyrend jogszabállyal, valamint a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzattal - ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(5) Az egységes ügyrendet a kormánymegbízott adja ki. Az ügyrend mellékletét képező járási hivatali ügyrendeket a járási hivatalvezető is aláírja.

(6) A Védelmi Bizottság Titkársága ügyrendjét a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

V. Fejezet

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

27. Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok

32. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a kormánymegbízott és a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) *  segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját, e körben koordinációs feladatokat láthatnak el;

c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

(2) *  A kormánymegbízotti kabinetben feladatai tekintetében közvetlenül a kormánymegbízott felügyelete alá tartozó adatvédelmi tisztviselő és integritás tanácsadó működik.

28. Integritásirányítási feladatok

33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az integritásirányítási feladatok körében az integritás tanácsadó koordinálásával közreműködnek

a) a kontrollkörnyezet kialakításában,

b) a működési folyamatok feltérképezésében és leírásában,

c) az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében,

d) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő események kezelésében, valamint

e) a szervezeti integritás erősítése érdekében szükséges egyéb szervezetfejlesztési feladatok ellátásában.

29. Belső ellenőrzési feladatok

34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben,

b) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

30. Állami főépítészi feladatok

35. § *  A kormánymegbízotti kabinetben működő állami főépítészek ellátják

a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,

b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,

c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint

f) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

31. Koordinációs feladatok

36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják

a) *  a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott

aa) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat,

ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

ac) az ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat,

ad) az ügyrendben megjelölt - egyes koordinációs feladatokat,

ae) az ügyrendben megjelölt - egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,

af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat,

b) *  az általános adatvédelmi rendeletben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat,

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat,

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

32. Humánpolitikai feladatok

37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják

a) *  a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

33. Pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

38. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) *  a hazai és uniós forrásokkal összefüggő pályázatok, projektek kapcsán a pályázati kiírásban,

h) *  valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat.

34. Informatikai feladatok

39. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik és támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják

a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) *  az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) * 

h) az egyéb jogszabályokban

meghatározott egyes informatikai feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyes ellenőrzési feladatokat.

35. Jogi feladatok

40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára,

b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

36. Perképviseleti feladatok

41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal a kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

37. Ügyfélszolgálati feladatok

42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

38. Törvényességi felügyeleti feladatok

43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében

a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat,

b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat,

c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

d) ellátják a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,

e) ellátják a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül,

g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátják ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

h) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

i) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.

39. Általános hatósági feladatok

44. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,

b) az egészségügyről szóló törvényben,

c) a földgázellátásról szóló törvényben,

d) a hadigondozásról szóló törvényben,

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,

f) a társasházakról szóló törvényben,

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

i) a villamos energiáról szóló törvényben,

j) az adózás rendjéről szóló törvényben,

k) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben,

l) a bányászatról szóló törvényben,

m) a kereskedelemről szóló törvényben,

n) a kisajátításról szóló törvényben,

o) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

p) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

q) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben,

r) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben,

s) a statisztikáról szóló törvényben,

t) *  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben,

u) *  a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben,

v) *  az állattenyésztésről szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében

a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;

b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;

c) ellátják a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat;

d) *  ellátják a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

40. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

41. *  Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

46. § *  A kormányhivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

42. Oktatással kapcsolatos feladatok

47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

43. Szociális és gyámügyi feladatok

48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

44. Építésügyi feladatok

49. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és

c) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

45. Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben, valamint a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

46. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

47. Földhivatali feladatok

52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

48. Földművelésügyi feladatok

53. § *  A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.

49. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

50. Nyugdíjbiztosítási feladatok

55. § *  A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

51. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

56. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

52. Népegészségügyi feladatok

57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

53. A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

58. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

54. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok

59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben,

b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

55/A. *  Rehabilitációs igazgatási feladatok

60/A. § *  A kormányhivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

VI. Fejezet

A járási hivatalok feladatai

56. Járási hivatalvezetői titkársági feladatok

61. § (1) A járási hivatalok szervezeti egységei a járási hivatalvezetői titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában;

b) segítik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes munkáját,

c) koordinálják a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét,

d) ellenőrzési tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtását.

57. Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

62. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben,

b) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

58. Okmányirodai feladatok

63. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben,

b) az illetékekről szóló törvényben,

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

e) a külföldre utazásról szóló törvényben,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

59. Általános járási hatósági feladatok

64. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,

b) a hadigondozásról szóló törvényben,

c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,

d) a társasházakról szóló törvényben,

e) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

f) a menedékjogról szóló törvényben,

g) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben,

h) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,

i) a természet védelméről szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

60. Oktatással kapcsolatos feladatok

65. § A járási hivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

61. Szociális és gyámügyi feladatok

66. § A járási hivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

62. Építésügyi feladatok

67. § A járási hivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatósági;

c) egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

feladatokat.

63. Örökségvédelmi feladatok

68. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

64. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

69. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

65. Földhivatali feladatok

70. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

66. Népegészségügyi feladatok

71. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

67. Foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok

72. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

68. Munkaügyi és munkavédelmi feladatok

73. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

69. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

74. § A járási hivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

70. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

75. § A járási hivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

71. Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

76. § A járási hivatalok szervezeti egységei a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladataik körében ellátják a természetes személyek adósságendezéséről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

72. Földművelésügyi feladatok

77. § A járási hivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.

73. Igazságügyi feladatok

78. § A járási hivatalok szervezeti egységei az igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

74. Közlekedési feladatok

79. § A járási hivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75. *  Családtámogatási feladatok

80. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75/A. *  Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

80/A. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok körében ellátják a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

76. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

81. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

77. Nyugdíjbiztosítási feladatok

82. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

78. Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

83. § A járási hivatalok szervezeti egységei a keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

79. Rehabilitációs igazgatási feladatok

84. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításával kapcsolatos, valamint az egészségi állapot, fogyatékosság, közlekedőképesség minősítés szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

80. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

85. § A járási hivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

81. *  Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

86. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

82. Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

87. § A járási hivatalok szervezeti egységei az erdészeti igazgatási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

83. Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

88. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, az annak végrehajtási rendeleteiben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

84. Növény- és talajvédelmi feladatok

89. § A járási hivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

85. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

90. § A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

86. Járási védelmi igazgatási feladatok

91. § A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

86/A. *  Egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

91/A. § *  A járási hivatalok szervezeti egységei az egyszerűsített hatósági feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

VII. Fejezet

Országos illetékességgel eljáró kormányhivatalokra vonatkozó eltérő rendelkezések

87. Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó eltérő rendelkezések

92. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátják

a) *  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték,

b) *  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség védelmével

kapcsolatos, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(3) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a családtámogatási, fogyatékossági támogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletekben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(5) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(6) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(7) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó eges hatósági feladatokat.

(8) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladataik körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(9) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési hatósági feladataik körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(10) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési igazgatási hatósági feladataik körében ellátják a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési igazgatási feladatokat.

(11) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az állampolgársági feladataik körében ellátják a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott, illetve a névváltoztatási eljárással kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(12) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kárpótlással összefüggő feladataik körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott kárpótlási feladatokat.

(13) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(14) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset- kiegészítéssel kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(15) *  Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei népegészségügyi és egészségügyi igazgatási feladataik körében ellátják

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben,

b) a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában külön jogszabályban,

c) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(16) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják az ingatlan- nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott földügyi igazgatási, ingatlanügyi igazgatási, földmérési és térinformatikai, valamint egyéb feladatokat.

(17) *  Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kereskedelmi hatósági feladatok, a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási feladatok, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok, a piacfelügyeleti feladatok, a közraktározás-felügyeleti feladatok, valamint a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első fokú hatósági feladatokat.

(18) *  Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi feladatok körében ellátják az országos etalonok fenntartását, azok nemzetközi összehasonlítását és hazai továbbszármaztatását, Magyarország képviseletét a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködést, továbbá e feladatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumok működtetését.

88. A Pest Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

93. § (1) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a földművelésügyi, növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.

(2) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az erdészeti, vadgazdálkodási, halgazdálkodási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első- és másodfokú feladatokat.

(3) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.

(4) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(5) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényben, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(6) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(7) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az állattenyésztési és állatvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első- és másodfokú feladatokat.

(8) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(9) *  A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a biocidok engedélyezésével kapcsolatos feladatok körében ellátják a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

89. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

94. § A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset-kiegészítéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörükbe tartozó elsőfokú feladatokat.

VIII. Fejezet

A kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

90. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

95. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/3/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257.

(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állat-egészségügy
6 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042350 Halászat igazgatása és támogatása
9 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
10 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
11 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
12 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
15 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
16 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
17 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
18 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

91. Baranya Megyei Kormányhivatal

96. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf. 405;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/5/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
3 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
4 031020 Menekültügy igazgatása
5 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
6 033010 Igazságügy igazgatása
7 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység
8 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
9 041160 Földmérés, térképészet
10 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
11 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
12 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
13 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
14 042180 Állat-egészségügy
15 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
16 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
17 042350 Halászat igazgatása és támogatása
18 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
19 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
20 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
21 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
22 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
23 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
24 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
25 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
26 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
27 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
28 063010 Vízügy igazgatása
29 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
30 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
31 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
32 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
33 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
34 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

92. Békés Megyei Kormányhivatal

97. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 389;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/7/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) *  A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
13 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

93. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

98. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/9/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állat-egészségügy
6 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042350 Halászat igazgatása és támogatása
9 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
10 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
11 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
12 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
13 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
14 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
15 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
16 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
17 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
18 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
19 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
20 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

94. Budapest Főváros Kormányhivatala

99. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/11/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
2 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041160 Földmérés, térképészet
5 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
6 045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
7 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
8 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
9 049020 K+F Tevékenységekhez kapcsolódó innováció
10 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
11 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
12 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
13 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
14 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

95. Csongrád Megyei Kormányhivatal

100. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/13/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) *  A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 031050 Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állategészségügy
6 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042350 Halászat igazgatása és támogatása
9 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
10 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
11 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
12 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
13 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
14 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
15 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
16 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
17 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
18 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
19 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
20 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

96. Fejér Megyei Kormányhivatal

101. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/15/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
5 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
6 041140 Területfejlesztés igazgatása
7 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
8 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
9 042180 Állat-egészségügy
10 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
11 042350 Halászat igazgatása és támogatása
12 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
13 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
14 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
15 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
16 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
17 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
18 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
19 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
20 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
21 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
22 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
23 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
24 082010 Kultúra igazgatása
25 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
26 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
27 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

97. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

102. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/17/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042350 Halászat igazgatása és támogatása
9 045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
13 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
15 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
16 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
17 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
18 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

98. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

103. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/19/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
13 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
15 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
16 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

99. Heves Megyei Kormányhivatal

104. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/21/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
2 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
3 042180 Állat-egészségügy
4 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
5 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
6 042350 Halászat igazgatása és támogatása
7 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
8 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása
9 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
10 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
11 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és
életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

100. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

105. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/23/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) *  Az JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
6 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
7 042180 Állategészségügy
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
11 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
12 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
13 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
14 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
15 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
16 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
17 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
18 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
19 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
20 082010 Kultúra igazgatása
21 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
22 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

101. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

106. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH)

alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/25/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
3 033010 Igazságügyi igazgatása
4 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység
13 054010 Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
15 082070 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése és megóvása
16 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
17 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

102. Nógrád Megyei Kormányhivatal

107. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.;

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/27/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
3 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
4 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
13 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
16 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
17 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
18 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

103. Pest Megyei Kormányhivatal

108. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/29/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
3 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
4 033010 Igazságügy igazgatása
5 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
6 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
7 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
8 042180 Állat-egészségügy
9 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
10 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
11 042350 Halászat igazgatása és támogatása
12 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
13 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
14 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
15 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
16 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
17 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
18 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
19 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
20 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
21 082010 Kultúra igazgatása
22 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
23 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

104. Somogy Megyei Kormányhivatal

109. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/31/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) *  Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 031050 Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állat-egészségügy
6 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042350 Halászat igazgatása és támogatása
9 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
10 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
11 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
12 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
15 082010 Kultúra igazgatása
16 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

105. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

110. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/33/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állat-egészségügy
6 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042350 Halászat igazgatása és támogatása
8 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
9 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
10 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
11 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
12 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13 074052 Kábítószer -megelőzés programjai, tevékenységei
14 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
15 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
16 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
17 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

106. Tolna Megyei Kormányhivatal

111. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/35/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése
2 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
4 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
5 042180 Állat-egészségügy
6 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
7 042350 Halászat igazgatása és támogatása
8 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
9 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
10 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
11 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
12 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
14 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
15 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
16 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
17 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

107. Vas Megyei Kormányhivatal

112. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/37/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
11 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
12 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
13 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
14 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
16 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
17 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
18 076063 Sugár egészségügyi feladatok
19 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
20 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
21 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

108. Veszprém Megyei Kormányhivatal

113. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/39/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 031060 Bűnmegelőzés
2 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
5 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
6 042180 Állat-egészségügy
7 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
8 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042350 Halászat igazgatása és támogatása
10 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
11 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
12 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
13 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
14 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
15 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
16 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
17 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
18 076063 Sugár-egészségügyi feladatok
19 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

109. Zala Megyei Kormányhivatal

114. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227;

h) *  alapító okirat kelte és száma: 2018. december 14. KSZ-2/28/41/2018.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás
3 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
4 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
5 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
6 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
7 042180 Állat-egészségügy
8 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
9 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
10 042350 Halászat igazgatása és támogatása
11 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
12 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
13 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
14 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
15 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
16 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
17 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
18 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
19 082010 Kultúra igazgatása
20 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
21 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

IX. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

115. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja a normatív utasításait és a kormányhivatal egységes ügyrendjét.

(2) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat minden módosítását követően a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, illetve szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal gondoskodik a normatív utasítások, valamint az ügyrend felülvizsgálatáról.

1. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyek a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

1. kormánymegbízott,

2. főigazgató,

3. igazgató,

4. járási hivatalvezető,

5. főosztályvezető,

6. osztályvezető,

7. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

8. szabálysértési ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

9. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

10. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

11. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

12. jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyet betöltők.

2. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1830 fő.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági feladatok
6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
7 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
8.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
8.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
8.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
9. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
9.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
9.2 Ingatlan-nyilvántartási Osztály - földhivatali feladatok
9.3 Földmérési és Földügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
10. Népegészségügyi Főosztály
10.1 Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatok
10.2 Járványügyi Osztály
11. Társadalombiztosítási Főosztály
11.1 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1. - nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
11.2 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. (Baja)
11.3 Egészségbiztosítási Osztály
12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1 Igazságügyi Osztály - pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
12.2 Szociális és Gyámügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
13 Foglalkoztatási Főosztály
13.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
13.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
13.3 Alapkezelő Osztály
14 Hatósági Főosztály
14.1 Építésügyi Osztály - építésügyi feladatok
14.2 Oktatási és Hatósági Osztály - általános hatósági feladatok
14.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1 Pénzügyi Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
15.2 Számviteli Osztály feladatok
15.3 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály - informatikai feladatok
15.4 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
15.5 Informatikai Osztály
15.6 Projekt Osztály
16 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
16.1 Humánpolitikai és Szervezési Osztály - humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
16.2 Jogi és Perképviseleti Osztály - perképviseleti feladatok
16.3 Koordinációs Osztály - koordinációs feladatok
16.4 Iratkezelési Osztály

3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Bajai Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
1.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
1.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
1.6 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
1.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
1.8 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
1.9 Társadalombiztosítási Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Bácsalmási Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
2.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Jánoshalmai Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Kalocsai Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
4.4 Építésügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
4.5 Foglalkoztatási Osztály - igazságügyi feladatok
4.6 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
4.7 Népegészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Kecskeméti Járási Hivatal
5.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
5.2 Kormányablak Főosztály
5.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2.2 Kormányablak Osztály 2.
5.3 Hatósági Főosztály
5.3.1 Hatósági és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
5.3.2 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
5.3.3 Gyámügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
5.3.4 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
5.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
5.4.1 Családtámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
5.4.2 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
5.4.3 Egészségbiztosítási Osztály 1. - nyugdíjbiztosítási feladatok
5.4.4 Egészségbiztosítási Osztály 2. - egészségbiztosítási pénztári feladatok
5.4.5 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
5.5 Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
5.5.1 Foglalkoztatási Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
5.5.2 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
5.6 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
5.6.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
5.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2. - növény- és talajvédelmi feladatok
5.6.3 Növény- és Talajvédelmi Osztály
5.7 Agrárügyi Főosztály
5.7.1 Erdőfelügyeleti Osztály - erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
5.7.2 Erdőtervezési Osztály - földművelésügyi feladatok
5.7.3 Földművelésügyi Osztály - földhivatali feladatok
5.7.4 Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.7.5 Földmérési és Földügyi Osztály
5.8 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
5.8.1 Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
5.8.2 Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály
5.8.3 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
5.9 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5.9.1 Fogyasztóvédelmi Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
5.9.2 Képzési és Vizsgáztatási Osztály - közlekedési feladatok
5.9.3 Útügyi Osztály
5.9.4 Járműműszaki Osztály
5.9.5 Járműforgalmi Osztály
6 Kiskőrösi Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
6.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
6.5 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
7.4 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
7.5 Földhivatali Osztály kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Kiskunhalasi Járási Hivatal
8.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal
8.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály kapcsolatos feladatok
- általános járási hatósági feladatok
8.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
8.5 Földhivatali Osztály feladatok
8.6 Népegészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
9 Kiskunmajsai Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
9.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
9.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Kunszentmiklósi Járási Hivatal
10.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
10.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
10.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Tiszakécskei Járási Hivatal
11.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
11.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
11.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

3. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1523 fő.

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Népegészségügyi Főosztály
8.1 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály népegészségügyi feladatok
8.2 Laboratóriumi Osztály
9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
9.1 Közfoglalkoztatási Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
9.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
9.3 Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
9.4 Rehabilitációs és Szakértői Osztály
10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
10.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
10.2 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Hatósági Főosztály
11.1 Hatósági és Oktatási Osztály - általános hatósági feladatok
11.2 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
11.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály kapcsolatos feladatok
11.4 Bányászati Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
11.5 Szociális és Gyámügyi Osztály - építésügyi feladatok
11.6 Igazságügyi Osztály - törvényességi felügyeleti feladatok
- bányafelügyeleti igazgatási feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
12.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
12.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály feladatok
- informatikai feladatok
12.3 Informatikai Osztály
12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
12.5 Projekt Osztály
13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
13.1 Koordinációs és Jogi Osztály - jogi feladatok
13.2 Humánpolitikai Osztály - perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok

3. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Bólyi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Hegyháti Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Pécsváradi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Sellyei Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
4.3 Foglalkoztatási Osztály
5 Szentlőrinci Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
5.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Komlói Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
6.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
6.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Mohácsi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
7.3 Társadalombiztosítási Osztály - általános járási hatósági feladatok
7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
7.5 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
7.6 Földhivatali Osztály kapcsolatos feladatok
7.7 Népegészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Siklósi Járási Hivatal
8.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
8.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
8.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
8.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
8.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
9 Szigetvári Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
9.2 Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
9.3 Társadalombiztosítási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
9.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal
9.5 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
9.6 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
9.7 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Pécsi Járási Hivatal
10.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
10.2 Kormányablak Főosztály
10.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.2.2 Kormányablak Osztály 2.
10.3 Hatósági Főosztály
10.3.1 Hatósági Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
10.3.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
10.3.4 Népegészségügyi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
10.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
10.4.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
10.4.2 Útügyi Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
10.4.3 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
10.4.4 Fogyasztóvédelmi Osztály feladatok
10.4.5 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - munkaügyi és munkavédelmi feladatok
10.4.6 Foglalkoztatási Osztály
10.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.5.1 Család- és Lakástámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
10.5.2 Egészségbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal
10.5.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
10.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
10.6 Agrárügyi Főosztály
10.6.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
10.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
10.6.3 Erdészeti Osztály - erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
10.6.4 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
10.6.5 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
10.6.6 Vetőmag- és Szaporítóanyag- felügyeleti Osztály - vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok
10.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
10.7.1 Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
10.7.2 Természetvédelmi Osztály

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

4. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1395 fő.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Népegészségügyi Főosztály
8.1 Járványügyi Osztály népegészségügyi feladatok
8.2 Népegészségügyi Osztály
9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
9.1 Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
9.2 Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály feladatok
9.3 Közfoglalkoztatási Osztály
9.4 Alapkezelő Osztály
9.5 Munkaerőpiaci Osztály
10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
10.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
10.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Hatósági Főosztály
11.1 Építésügyi Osztály - általános hatósági feladatok
11.2 Hatósági és Oktatási Osztály - Nemzeti Energetikusi
11.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály Hálózattal kapcsolatos feladatok
11.4 Igazságügyi Osztály - építésügyi feladatok
11.5 Szociális és Gyámügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
12.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
12.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály feladatok
- informatikai feladatok
12.3 Informatikai Osztály - projekt feladatok
12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
12.5 Projekt Osztály
13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
13.1 Koordinációs és Jogi Osztály - humánpolitikai feladatok
13.2 Humánpolitikai Osztály - jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

3. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Békési Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
1.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
1.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Békéscsabai Járási Hivatal
2.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
2.2 Kormányablak Főosztály
2.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2.2 Kormányablak Osztály 2.
2.3 Hatósági Főosztály
2.3.1 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
2.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.3.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
2.3.4 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
2.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
2.4.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
2.4.2 Útügyi Osztály - munkaügyi és munkavédelmi feladatok
2.4.3 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
2.4.4 Foglalkoztatási Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
2.4.5 Fogyasztóvédelmi Osztály
2.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
2.5.1 Családtámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
2.5.2 Egészségbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal
2.5.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
2.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
2.6 Agrárügyi Főosztály
2.6.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
2.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
2.6.3 Vetőmag- és Szaporítóanyag- felügyeleti Osztály - vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok
2.6.4 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
2.6.5 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
2.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
2.7.1 Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
2.7.2 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
3 Gyomaendrődi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
3.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Gyulai Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
4.4 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
4.5 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
4.6 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
4.7 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
4.8 Nyugdíjbiztosítási Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Mezőkovácsházai Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
5.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Orosházi Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
6.5 Földhivatali Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
6.6 Népegészségügyi Osztály kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Sarkadi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
7.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
7.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Szarvasi Járási Hivatal
8.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
8.3 Építésügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
8.4 Foglalkoztatási Osztály feladatok
8.5 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
9 Szeghalmi Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
9.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
9.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
9.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok

4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 2467 fő.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
4.2 Projekt Osztály
5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági feladatok
6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
7 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
8.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
8.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
8.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
9 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
9.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
9.2 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Népegészségügyi Főosztály
10.1 Laboratóriumi Osztály népegészségügyi feladatok
10.2 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály
11 Társadalombiztosítási Főosztály
11.1 Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
11.2 Egészségbiztosítási Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
11.3 Rehabilitációs Szakértői Osztály - rehabilitációs igazgatási feladatok
12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1 Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály - pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
12.2 Szociális és Gyámügyi Osztály
13 Foglalkoztatási Főosztály
13.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
13.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
13.3 Alapkezelő Osztály
14 Hatósági Főosztály
14.1 Építésügyi Osztály - építésügyi feladatok
14.2 Oktatási és Hatósági Osztály - általános hatósági feladatok
14.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
14.4 Bányászati Osztály kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- bányafelügyeleti feladatok
15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1 Pénzügyi Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
15.2 Számviteli Osztály - informatikai feladatok
15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
15.4 Informatikai Osztály
15.5 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
16 Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1 Jogi és Perképviseleti Osztály - jogi feladatok
16.2 Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály - perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
16.3 Humánpolitikai Osztály - humánpolitikai feladatok

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Cigándi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
1.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Edelényi Járási Hivatal
2.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
2.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
2.4 Foglalkoztatási Osztály - igazságügyi feladatok
2.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
2.6 Népegészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Encsi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
3.5 Földhivatali Osztály - igazságügyi feladatok
3.6 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Gönci Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
4.3 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Kazincbarcikai Járási Hivatal
5.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
5.2 Hatósági Osztály 1. - okmányirodai feladatok
5.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
5.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Mezőcsáti Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
6.3 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Mezőkövesdi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
7.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
7.5 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
7.6 Földhivatali Osztály - igazságügyi feladatok
7.7 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Miskolci Járási Hivatal
8.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
8.2 Kormányablak Főosztály
8.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2.2 Kormányablak Osztály 2.
8.3 Hatósági Főosztály
8.3.1 Hatósági Osztály 1. - általános járási hatósági feladatok
8.3.2 Hatósági Osztály 2. - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
8.3.3 Hatósági Osztály 3. feladatok
8.3.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
8.3.5 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - igazságügyi feladatok
- természetes személyek
8.3.6 Népegészségügyi Osztály adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
8.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
8.4.1 Családtámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
8.4.2 Egészségbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal
8.4.3 Nyugdíjbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
8.4.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
8.5 Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
8.5.1 Foglalkoztatási Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
8.5.2 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
8.6 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.6.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
8.6.2 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
8.7 Agrárügyi Főosztály
8.7.1 Erdészeti Osztály - erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
8.7.2 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
8.7.3 Ingatlan-nyilvántartási Osztály - földhivatali feladatok
8.7.4 Földmérési és Földügyi Osztály
8.8 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8.8.1 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
8.8.2 Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
8.9 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8.9.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
8.9.2 Útügyi Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
8.9.3 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
8.9.4 Fogyasztóvédelmi Osztály
9 Ózdi Járási Hivatal
9.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
9.2 Hatósági Osztály - okmányirodai feladatok
9.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
9.4 Társadalombiztosítási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
9.5 Építésügyi Osztály feladatok
9.6 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
9.7 Földhivatali Osztály kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Putnoki Járási Hivatal
10.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
10.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Sárospataki Járási Hivatal
11.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
11.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
11.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
11.4 Építésügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
11.5 Foglalkoztatási Osztály - igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
12 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
12.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
12.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
12.3 Társadalombiztosítási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
12.4 Foglalkoztatási Osztály feladatok
12.5 Földhivatali Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
13. Szerencsi Járási Hivatal
13.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
13.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
13.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
13.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
13.5 Földhivatali Osztály feladatok
13.6 Népegészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
14 Szikszói Járási Hivatal
14.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
14.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
14.3 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
15 Tiszaújvárosi Járási Hivatal
15.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
15.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
15.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
15.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
16 Tokaji Járási Hivatal
16.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
16.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
16.3 Foglalkoztatási Osztály

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

6. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma 5407 fő.

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági feladatok
6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
7 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
8 Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztály
8.1 Piacfelügyeleti Osztály mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
8.2 Műszaki Felügyeleti Osztály
8.3 Mechanikai Mérések Osztálya
8.4 Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály
8.5 Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály
9 Egészségbiztosítási Főosztály
9.1 Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály egészségbiztosítási pénztári feladatok
9.2 Méltányossági és Megtérítési Osztály
9.3 Jogorvoslati Osztály
10 Népegészségügyi Főosztály
10.1 Hatósági és Koordinációs Osztály népegészségügyi feladatok
10.2 Működéstámogató és Statisztikai Osztály
10.3 Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás- egészségügyi Osztály
10.4 Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály
10.5 Laboratóriumi Osztály
10.6 Nemfertőző Betegségek Osztálya
10.7 Népegészségügyi Osztály 1.
10.8 Népegészségügyi Osztály 2.
10.9 Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási Osztály
11 Nyugdíjbiztosítási Főosztály
11.1 Nyilvántartási Osztály 1. - nyugdíjbiztosítási feladatok
11.2 Nyilvántartási Osztály 2. - családtámogatási feladatok
11.3 Nyilvántartási Osztály 3.
11.4 Nyugdíj- és Családtámogatási Jogorvoslati Osztály
11.5 Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály
11.6 Ellenőrzési Osztály
11.7 Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek Osztálya
12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1 Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya - szociális és gyámügyi feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
12.2 Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya - lakáscélú állami támogatási feladatok
12.3 Szociális és Gyámügyi Osztály
12.4 Lakástámogatási és Igazságügyi Osztály
12.5 Kárpótlási Osztály
13 Foglalkoztatási Főosztály
13.1 Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
13.2 Alapkezelő Osztály
13.3 Munkaerőpiaci Osztály
14 Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
14.1 Kereskedelmi Osztály kereskedelmi, haditechnikai,
14.2 Idegenforgalmi és Közraktározás- felügyeleti Osztály exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési feladatok
14.3 Haditechnikai Osztály
14.4 Exportellenőrzési Osztály
14.5 Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály
14.6 Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály
15 Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
15.1 Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály - földmérési és távérzékelési feladatok
- földhivatali feladatok
15.2 Távérzékelési Osztály
15.3 Kozmikus Geodéziai Osztály
15.4 Szolgáltató Osztály
15.5 Térinformatikai Osztály
15.6 Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály
15.7 MePAR Fejlesztési Koordinációs és Üzemeltetési Osztály
15.8 Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály
15.9 Földhivatali Igazgatási Osztály
15.10 Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.11 Földmérési és Földügyi Osztály
15.12 Földmérési és Távérzékelési Koordinációs Osztály
16 Rehabilitációs Főosztály
16.1 Rehabilitációs Hatósági Osztály rehabilitációs igazgatási feladatok
16.2 Rehabilitációs Szakértői Osztály
16.3 Orvos Szakértői Osztály
16.4 Nyilvántartási Rendszerek Osztálya
16.5 Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály
16.6 Rehabilitációs Támogatások Osztálya
17 Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály
17.1 Hazai Anyakönyvi Osztály 1. honosított és határon túli anyakönyvezéssel
17.2 Hazai Anyakönyvi Osztály 2. kapcsolatos feladatok
17.3 Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály
17.4 Egyszerűsített Honosítási Osztály
17.5 Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály
17.6 Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály
17.7 Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya
17.8 Titkársági és Koordinációs Osztály
18 Közlekedési Főosztály
18.1 Útügyi Osztály közlekedési feladatok
18.2 Hídügyi Osztály
18.3 Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály
18.4 Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
18.5 Kikötői Osztály
18.6 Közlekedés Hatósági Osztály
19 Informatikai Főosztály
19.1 Informatikai Osztály 1. informatikai feladatok
19.2 Informatikai Osztály 2.
19.3 Informatikai Osztály 3.
19.4 Informatikai Osztály 4.
19.5 Informatikai Osztály 5.
19.6 Informatikai Osztály 6.
20 Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
20.1 Építésügyi Osztály - általános hatósági feladatok
20.2 Örökségvédelmi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
20.3 Hatósági Osztály 1. kapcsolatos feladatok
20.4 Hatósági Osztály 2. - törvényességi felügyeleti feladatok
20.5 Oktatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
20.6 Törvényességi Felügyeleti Osztály - építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
21 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
21.1 Pénzügyi Osztály pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
21.2 Számviteli Osztály feladatok
21.3 Költségvetési Osztály
21.4 Üzemeltetési Osztály
21.5 Vagyongazdálkodási Osztály
21.6 Gazdálkodási és Beszerzési Osztály
21.7 Karbantartási Osztály
21.8 Támogatási és Ellátási Osztály
21.9 Bérgazdálkodási Osztály
21.10 Bevételi Osztály
21.11 Projektelszámolási és Kontrolling Osztály
21.12 Logisztikai Osztály
21.13 Közbeszerzési Osztály
22 Jogi és Koordinációs Főosztály
22.1 Perképviseleti Osztály - perképviseleti feladatok
22.2 Koordinációs Osztály - jogi feladatok
22.3 Szervezési Osztály - koordinációs feladatok
22.4 Jogi Osztály
23 Humánpolitikai Főosztály
23.1 Humánpolitikai Osztály 1. humánpolitikai feladatok
23.2 Humánpolitikai Osztály 2.
23.3 Humánpolitikai Osztály 3.

3. Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai

A B C
Kerületi Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
1.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
1.4 Építésfelügyeleti Osztály feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
2 Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
2.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
3 Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
3.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
3.2 Hatósági Főosztály
3.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2.2 Hatósági Osztály 1. - általános járási hatósági feladatok
3.2.3 Hatósági Osztály 2. - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
3.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatok
3.2.5 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
3.3 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály
3.3.1 Alapellátási Osztály rehabilitációs igazgatási feladatok
3.3.2 Soros Ellátási Osztály
3.3.3 Foglalkozási Rehabilitációs Osztály
3.3.4 Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.
3.3.5 Rehabilitációs Szakértői Osztály 2.
3.4 Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály
3.4.1 Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály munkaügyi és munkavédelmi feladatok
3.4.2 Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
3.4.3 Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály
3.5 Közlekedés Felügyeleti Főosztály
3.5.1 Műszaki Osztály
3.5.2 Forgalmi Osztály
3.5.3 Útügyi Osztály
4 Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
4.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
4.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
4.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
5 Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
5.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
5.2 Hatósági Főosztály
5.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2.2 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
5.2.3 Köznevelési Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatok
5.2.5 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
5.2.6 Építésfelügyeleti Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
5.2.7 Népegészségügyi Osztály - építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
5.3 Fogyasztóvédelmi Főosztály
5.3.1 Fogyasztóvédelmi Osztály fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
5.2.2 Fogyasztó-kapcsolati Osztály
6 Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala
6.1 Kormányablak Osztály 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Kormányablak Osztály 2. - járási védelmi igazgatási feladatok
6.3 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
6.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
6.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
7 Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
7.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
8 Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala
8.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
8.2 Hatósági Főosztály
8.2.1 Kormányablak Osztály 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2.2 Kormányablak Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
8.2.3 Hatósági Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
8.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatok
8.2.5 Foglalkoztatási Osztály - igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
8.3 Családtámogatási Főosztály
8.3.1 Családtámogatási Osztály 1. - családtámogatási feladatok
8.3.2 Családtámogatási Osztály 2. - lakáscélú állami támogatásokkal
8.3.3 Családtámogatási Osztály 3. kapcsolatos feladatok
8.3.4 Családtámogatási Osztály 4.
8.3.5 Családtámogatási Osztály 5.
8.4 Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály
8.4.1 Nyugdíjmegállapítási Osztály 1. nyugdíjbiztosítási feladatok
8.4.2 Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.
8.4.3 Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.
8.4.4 Adategyeztetési Osztály 1.
8.4.5 Adategyeztetési Osztály 2.
8.4.6 Adategyeztetési Osztály 3.
8.4.7 Adategyeztetési Osztály 4.
8.4.8 Ügyfélszolgálati Osztály
8.4.9 Központi Ügykezelési Osztály
8.4.10 Nemzetközi Adategyeztetési Osztály
8.4.11 Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály
8.4.12 Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.
8.4.13 Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.
9 Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala
9.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
9.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
9.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
9.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
9.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
9.6 Foglalkoztatási és Ellátási Osztály - igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
10 Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala
10.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
10.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
10.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
10.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
10.6 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
11 Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
11.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
11.2 Hatósági Főosztály
11.2.1 Kormányablak Osztály 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
11.2.2 Kormányablak Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
11.2.3 Hatósági Osztály 1. - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
11.2.4 Hatósági Osztály 2. feladatok
11.2.5 Gyámügyi, Igazságügyi és Családi Csődvédelmi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
11.2.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
11.3 Földhivatali Főosztály
11.3.1 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. földhivatali feladatok
11.3.2 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.
11.3.3 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.
11.3.4 Földmérési és Földügyi Osztály
11.3.5 Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály
11.3.6 Földhivatali Ügyiratkezelési Osztály
12 Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
12.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
12.2 Hatósági Főosztály
12.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
12.2.2 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
12.2.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
12.3 Műszaki Engedélyezési Főosztály
12.3.1 Műszaki Biztonsági Osztály mérési és műszaki biztonsági feladatok
12.3.2 Villamosenergia-ipari Osztály
12.3.3 Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya
12.3.4 Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya
13 Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala
13.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
13.2 Hatósági Főosztály
13.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
13.2.2 Hatósági Osztály 1. - általános járási hatósági feladatok
13.2.3 Hatósági Osztály 2. - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
13.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatok
13.2.5 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
13.2.6 Lakástámogatási Osztály kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
13.3 Központi Okmányirodai Főosztály
13.3.1 Személyi Okmány Osztály okmányirodai feladatok
13.3.2 Gépjármű Okmány Osztály
13.3.3 Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály
13.4 Egészségbiztosítási Főosztály
13.4.1 Ügyviteli Osztály egészségbiztosítási pénztári feladatok
13.4.2 Nyilvántartási Osztály 1.
13.4.3 Nyilvántartási Osztály 2.
13.4.4 Szakellátási Osztály
13.4.5 Pénzbeli Ellátási Osztály 1.
13.4.6 Pénzbeli Ellátási Osztály 2.
13.4.7 Egészségbiztosítási Osztály Cegléd
13.4.8 Egészségbiztosítási Osztály Vác
14 Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
14.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14.2 Hatósági Főosztály
14.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
14.2.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
14.2.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
14.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
14.2.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
14.3 Földhivatali Főosztály
14.3.1 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. földhivatali feladatok
14.3.2 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.
14.3.3 Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.
14.3.4 Földmérési és Földügyi Osztály
14.3.5 Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyiratkezelési Osztály
15 Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala
15.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
15.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
15.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
16 Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala
16.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
16.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
16.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
16.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
17 Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala
17.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
17.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
17.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
18 Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
18.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
18.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
18.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
18.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
18.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
19 Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala
19.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
19.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
19.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
20 Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala
20.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
20.2 Hatósági Osztály 1. - járási védelmi igazgatási feladatok
20.3 Hatósági Osztály 2. - általános járási hatósági feladatok
20.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
20.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
20.6 Népegészségügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
21 Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala
21.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
21.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
21.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
21.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
22 Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala
22.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
22.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
22.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
23 Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala
23.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
23.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése

7. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1515 fő.

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály
7.1 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály - népegészségügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és
7.2 Laboratóriumi Osztály állategészségügyi feladatok
7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
8 Foglalkoztatási Főosztály
8.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
8.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
8.3 Alapkezelő Osztály
9 Jogi és Hatósági Főosztály
9.1 Hatósági Építésügyi és Oktatási Osztály - építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
9.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
9.3 Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
9.4 Társadalombiztosítási Osztály - törvényességi felügyeleti feladatok
9.5 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
9.6 Földhivatali Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
9.7 Jogi és Koordinációs Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
- földhivatali feladatok
- koordinációs feladatok
10 Működést Támogató Főosztály
10.1 Pénzügyi Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
10.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály feladatok
- informatikai feladatok
10.3 Informatikai Osztály - humánpolitikai feladatok
10.4 Számviteli és Támogatási Osztály
10.5 Humánpolitikai Osztály
10.6 Projekt Osztály

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Csongrádi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
1.3 Foglalkoztatási Osztály - általános járási hatósági feladatok
1.4 Földhivatali Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
2.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
2.2 Agrárügyi Főosztály
2.2.1 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
2.2.2 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
2.2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
2.2.4 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
2.3 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
2.3.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
2.3.2 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
2.3.3 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
2.4 Hatósági Főosztály
2.4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.4.2 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály - családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
2.4.3 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
2.4.4 Építésügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.4.5 Foglalkoztatási Osztály feladatok
2.4.6 Népegészségügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi
Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
3 Kisteleki Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Makói Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
4.4 Földhivatali Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi
Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Mórahalmi Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
5.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Szegedi Járási Hivatal
6.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
6.2 Kormányablak Főosztály
6.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2.2 Kormányablak Osztály 2.
6.3 Hatósági Főosztály 1.
6.3.1 Hatósági és Oktatási Osztály - általános járási hatósági feladatok
6.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
6.3.3 Népegészségügyi Osztály feladatok
6.3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
6.4 Hatósági Főosztály 2.
6.4.1 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - építésügyi feladatok
6.4.2 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - örökségvédelmi feladatok
- földhivatali feladatok
6.4.3 Közlekedési Osztály - környezetvédelmi és természetvédelmi
6.4.4 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály feladatok
- közlekedési feladatok
6.4.5 Földhivatali Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- földművelésügyi feladatok
6.5 Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály
6.5.1 Foglalkoztatási Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
6.5.2 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
6.5.3 Fogyasztóvédelmi Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
6.6 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
6.6.1 Családtámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
6.6.2 Egészségbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal
6.6.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
6.6.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
7 Szentesi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
7.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
7.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
7.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok

4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1413 fő.

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Népegészségügyi Főosztály
8.1 Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatok
8.2 Járványügyi Osztály
8.3 Laboratóriumi Osztály
9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
9.1 Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
9.2 Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
9.3 Közfoglalkoztatási Osztály
9.4 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
9.5 Rehabilitációs és Szakértői Osztály
10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
10.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
10.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Hatósági Főosztály
11.1 Építésügyi Osztály - építésügyi feladatok
11.2 Hatósági és Oktatási Osztály - általános hatósági feladatok
11.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
11.4 Igazságügyi Osztály kapcsolatos feladatok
11.5 Szociális és Gyámügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
12.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
12.2 Beruházási és Üzemeltetési Osztály feladatok
12.3 Informatikai Osztály - informatikai feladatok
12.4 Támogatási és Beszerzési Osztály
12.5 Projekt Osztály
13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
13.1 Koordinációs és Jogi Osztály - jogi feladatok
13.2 Humánpolitikai Osztály - perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Bicskei Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
1.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
1.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Dunaújvárosi Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
2.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
2.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
2.6 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
2.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
2.8 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
2.9 Társadalombiztosítási Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Enyingi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Gárdonyi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Martonvásári Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
5.3 Foglalkozatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Móri Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
6.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
6.5 Földhivatali Osztály feladatok
6.6 Népegészségügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Sárbogárdi Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
7.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
7.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Székesfehérvári Járási Hivatal
8.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
8.2 Kormányablak Főosztály
8.2.1 Kormányablak Osztály 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2.2 Kormányablak Osztály 2.
8.3 Hatósági Főosztály
8.3.1 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
8.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
8.3.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
8.3.4 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
8.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
8.4.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
8.4.2 Útügyi Osztály - munkaügyi és munkavédelmi feladatok
8.4.3 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
8.4.4 Foglalkoztatási Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
8.4.5 Fogyasztóvédelmi Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
8.4.6 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
8.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
8.5.1 Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály - családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal
8.5.2 Egészségbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
8.5.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
8.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
8.6 Agrárügyi Főosztály
8.6.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
8.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
8.6.3 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
8.6.4 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
8.6.5 Vetőmag- és Szaporítóanyag- felügyeleti Osztály - vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok
8.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8.7.1 Engedélyezési és Szakhatósági Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
8.7.2 Felügyeleti és Végrehajtási Osztály

4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1447 fő.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Népegészségügyi Főosztály
8.1 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály népegészségügyi feladatok
8.2 Laboratóriumi Osztály
9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
9.1 Egészségbiztosítási Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
9.2 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
9.3 Közfoglalkoztatási Osztály feladatok
9.4 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály - rehabilitációs igazgatási feladatok
9.5 Rehabilitációs és Szakértői Osztály
10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
10.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
10.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
11 Hatósági Főosztály
11.1 Építésügyi Osztály - építésügyi feladatok
11.2 Hatósági és Oktatási Osztály - általános hatósági feladatok
11.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1. Igazságügyi Osztály - pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
12.2. Szociális és Gyámügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
13.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
13.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály feladatok
- informatikai feladatok
13.3 Informatikai Osztály
13.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
13.5 Projekt Osztály
14 Jogi, Humánpolitikai és
Koordinációs Főosztály
14.1 Koordinációs és Szervezési Osztály - koordinációs feladatok
14.2 Humánpolitikai és Jogi Osztály - humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Csornai Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
1.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
1.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
1.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Kapuvári Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
2.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.4 Földhivatali Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
3.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi
3.6 Foglalkoztatási Osztály Hálózattal kapcsolatos feladatok
3.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
3.8 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Pannonhalmi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Soproni Járási Hivatal
5.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- okmányirodai feladatok
5.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
5.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
5.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
5.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi
5.6 Foglalkoztatási Osztály Hálózattal kapcsolatos feladatok
5.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
5.8 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Téti Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Győri Járási Hivatal
7.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
7.2 Kormányablak Főosztály
7.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2.2 Kormányablak Osztály 2.
7.3 Hatósági Főosztály
7.3.1 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
7.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
7.3.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
7.3.4 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
7.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
7.4.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
7.4.2 Útügyi Osztály - munkaügyi és munkavédelmi feladatok
7.4.3 Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
7.4.4 Foglalkoztatási Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
7.4.5 Fogyasztóvédelmi Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
7.4.6 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
7.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
7.5.1 Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály - családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal
7.5.2 Egészségbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
7.5.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
7.5.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
7.6 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
7.6.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
7.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
7.6.3 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
7.6.4 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
7.6.5 Vetőmag- és Szaporítóanyag- felügyeleti Osztály - vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok
7.6.6. Környezetvédelmi Osztály - környezetvédelmi és természetvédelmi
7.6.7 Természetvédelmi Osztály feladatok

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1843 fő.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági feladatok
6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
7 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
8.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
8.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
8.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
9 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
9.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
9.2 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Népegészségügyi Főosztály
10.1 Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatok
10.2 Laboratóriumi Osztály
11 Társadalombiztosítási Főosztály
11.1 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály - nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
11.2 Egészségbiztosítási Osztály - rehabilitációs igazgatási feladatok
11.3 Rehabilitációs Szakértői Osztály
12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1 Igazságügyi Osztály - pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
12.2 Szociális és Gyámügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
13 Foglalkoztatási Főosztály
13.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
13.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
13.3 Alapkezelő Osztály
14 Hatósági Főosztály
14.1 Építésügyi Osztály - építésügyi feladatok
14.2 Oktatási és Hatósági Osztály - általános hatósági feladatok
14.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
15.2 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály feladatok
- informatikai feladatok
15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
15.4 Informatikai Osztály
15.5 Projekt Osztály
16 Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1 Humánpolitikai és Szervezési Osztály - humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
16.2 Jogi és Perképviseleti Osztály - perképviseleti feladatok
16.3 Koordinációs Osztály - koordinációs feladatok
16.4 Iratkezelési Osztály

3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Balmazújvárosi Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
1.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
1.4 Népegészségügyi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Berettyóújfalui Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági és Építésügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
2.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
2.4 Társadalombiztosítási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.5 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal
2.6 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
2.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
2.8 Népegészségügyi Osztály - építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Derecskei Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
3.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.5 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Hajdúböszörményi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Társadalombiztosítási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal
4.5 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
4.6 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
4.7 Népegészségügyi Osztály - építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Hajdúhadházi Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
5.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
5.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Hajdúnánási Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
7.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi Osztály - okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
7.3 Foglalkoztatási Osztály - általános járási hatósági feladatok
7.4 Földhivatali Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
7.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
8 Nyíradonyi Járási Hivatal
8.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
8.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
8.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
8.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
9 Püspökladányi Járási Hivatal
9.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
9.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
9.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
9.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
9.5 Földhivatali Osztály - igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
10 Debreceni Járási Hivatal
10.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
10.2 Kormányablak Főosztály
10.2.1 Kormányablak Osztály 1. ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
10.2.2 Kormányablak Osztály 2.
10.3 Hatósági Főosztály
10.3.1 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
10.3.2 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
10.3.3 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
10.3.4 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
10.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.4.1 Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály - családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal
10.4.2 Egészségbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
10.4.3 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
10.4.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
10.5 Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
10.5.1 Foglalkoztatási Osztály - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
10.5.2 Munkaügyi Ellenőrzési Osztály feladatok
10.5.3 Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály - munkaügyi és munkavédelmi feladatok
10.6 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
10.6.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
10.6.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2. - növény- és talajvédelmi feladatok
- vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti
10.6.3 Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatok
10.6.4 Vetőmag- és Szaporítóanyag- felügyeleti Osztály
10.7 Agrárügyi Főosztály
10.7.1 Erdőfelügyeleti Osztály - erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
10.7.2 Erdőtervezési Osztály - földművelésügyi feladatok
10.7.3 Földművelésügyi Osztály - földhivatali feladatok
10.7.4 Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.7.5 Földmérési és Földügyi Osztály
10.8 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
10.8.1 Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
10.8.2 Hulladékgazdálkodási Osztály
10.8.3 Integrált Környezetvédelmi Osztály
10.8.4 Természetvédelmi Osztály
10.9 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
10.9.1 Fogyasztóvédelmi Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
10.9.2 Útügyi Osztály - közlekedési feladatok
10.9.3 Járműműszaki Osztály - mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
10.9.4 Járműforgalmi Osztály
10.9.5 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

11. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Heves Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Heves Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1149 fő.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
8.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
8.2 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
- földművelésügyi feladatok
9 Népegészségügyi Főosztály
9.1 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály népegészségügyi feladatok
9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály
10 Társadalombiztosítási Főosztály
10.1 Egészségbiztosítási Osztály - családtámogatási feladatok
10.2 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
11 Foglalkoztatási Főosztály
11.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
11.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
11.3 Alapkezelő Osztály
12 Hatósági Főosztály
12.1 Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály - általános hatósági feladatok
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal
12.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály kapcsolatos feladatok
12.3 Igazságügyi Osztály - építésügyi feladatok
12.4 Szociális és Gyámügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
13.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
13.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatok
- informatikai feladatok
13.3 Informatikai Osztály
13.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
14 Jogi és Humánpolitikai Főosztály
14.1 Humánpolitikai Osztály - humánpolitikai feladatok
14.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály - jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

3. A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Bélapátfalvai Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Egri Járási Hivatal
2.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
2.2 Hatósági Főosztály
2.2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2.2 Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
2.2.3 Hatósági Osztály - általános járási hatósági feladatok
2.2.4 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
2.2.5 Népegészségügyi Osztály feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- népegészségügyi feladatok
2.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
2.3.1 Földművelésügyi Osztály - földművelésügyi feladatok
2.3.2 Erdészeti Osztály - erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
2.3.3 Növény- és Talajvédelmi Osztály - növény- és talajvédelmi feladatok
2.3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
2.3.5 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
2.3.6 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
2.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
2.4.1 Családtámogatási Osztály - családtámogatási feladatok
2.4.2 Egészségbiztosítási Osztály - lakáscélú állami támogatásokkal
2.4.3 Nyugdíjbiztosítási Osztály kapcsolatos feladatok
2.4.4 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
2.4.5 Foglalkoztatási Osztály - keresőképesség és keresőképtelenség
2.4.6 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
2.5 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
2.5.1 Közlekedési Osztály - közlekedési feladatok
2.5.2 Útügyi Osztály - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
2.5.3 Fogyasztóvédelmi Osztály
3 Füzesabonyi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
3.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
3.6 Népegészségügyi Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Gyöngyösi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
4.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
4.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
4.6 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
4.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
4.8 Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Hatvani Járási Hivatal
5.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
5.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
5.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
5.4 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.5 Földhivatali Osztály feladatok
5.6 Népegészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
6 Hevesi Járási Hivatal
6.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
6.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
6.4 Foglalkoztatási Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
6.5 Földhivatali Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
7 Pétervásárai Járási Hivatal
7.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
7.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
7.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok

4. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

12. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez * 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1426 fő.

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

A B C
Főosztály/Vezető Osztály Feladatok
1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott feladatok
2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott feladatok
3 Igazgató igazgatónál meghatározott feladatok
4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti feladatok
- integritásirányítási feladatok
4.1 Állami Főépítész állami főépítészi feladatok
5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok
6 Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési feladatok
7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya agrártámogatással kapcsolatos feladatok
7.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály
7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
8 Népegészségügyi Főosztály
8.1 Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatok
8.2 Járványügyi Osztály
9 Társadalombiztosítási Főosztály
9.1 Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály - egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
9.2 Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály
10 Foglalkoztatási Főosztály
10.1 Közfoglalkoztatási Osztály foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
10.2 Munkaerőpiaci Osztály feladatok
10.3 Alapkezelő Osztály
11 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
11.1 Földhivatali Osztály - földhivatali feladatok
11.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
12 Hatósági Főosztály
12.1 Hatósági és Oktatási Osztály - általános hatósági feladatok
12.2 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
12.3 Törvényességi Felügyeleti Osztály kapcsolatos feladatok
12.4 Bányászati Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
12.5 Igazságügyi Osztály - építésügyi feladatok
12.6 Szociális és Gyámügyi Osztály - törvényességi felügyeleti feladatok
- bányafelügyeleti igazgatási feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
13.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli
13.2 Beszerzési és Üzemeltetési Osztály feladatok
13.3 Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály - informatikai feladatok
13.4 Informatikai Osztály
13.5 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
14 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
14.1 Koordinációs és Jogi Osztály - koordinációs feladatok
14.2 Humánpolitikai Osztály - jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

<
A B C
Járási Hivatal/Főosztály Osztály Feladat
1 Jászapáti Járási Hivatal
1.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
1.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
2 Jászberényi Járási Hivatal
2.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
2.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
2.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
2.5 Foglalkoztatási Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
2.6 Földhivatali Osztály kapcsolatos feladatok
2.7 Népegészségügyi Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
2.8 Társadalombiztosítási Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3 Karcagi Járási Hivatal
3.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
3.2 Hatósági Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
3.3 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
3.5 Építésügyi Osztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal
3.6 Foglalkoztatási Osztály kapcsolatos feladatok
3.7 Földhivatali Osztály - oktatással kapcsolatos feladatok
3.8 Népegészségügyi Osztály - szociális és gyámügyi feladatok
3.9 Társadalombiztosítási Osztály - igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
4 Kunhegyesi Járási Hivatal
4.1 Kormányablak Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
4.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
4.3 Foglalkoztatási Osztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
5 Kunszentmártoni Járási Hivatal
5.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály - ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
5.2 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési
5.3 Foglalkoztatási Osztály feladatok