A jogszabály mai napon ( 2022.05.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. § A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A COSTA RICA-I KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”

I. Attól a törekvéstől vezérelve, hogy megalapozzák a két ország közötti kapcsolatokat és elmélyítsék a kölcsönös megértést,

II. Abban a meggyőződésben, hogy az oktatási és tudományos kapcsolatok erősítik a két ország állampolgárai közötti együttműködést, valamint egymás tudományos és szellemi élete és életformája iránti megértést,

III. Attól az óhajtól vezérelve, hogy minden területen fejlesszék a két ország állampolgárai közötti oktatási és tudományos kapcsolatokat, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítását, az együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, szakemberek cseréjét, valamint a két ország tudományos eredményeit bemutató magas színvonalú rendezvények szervezését.

2. cikk

A Felek támogatják a széles körű együttműködést az oktatás és a tudomány terén. A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését.

3. cikk

A Felek ösztönzik az országaik közti tapasztalatcserét az oktatás terén, lehetővé téve ez által egymás számára az oktatási rendszereik felépítésével és szervezetével, a tananyaggal, a tantervvel, taneszközökkel kapcsolatos és más - a további együttműködések kialakítása szempontjából fontos - információkhoz való hozzáférést.

4. cikk

A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei és egyéb oktatási intézményei közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását.

5. cikk

A Felek támogatják és elősegítik a felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok közötti együttműködés továbbfejlesztését csakúgy, mint a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást közös projektek keretein belül.

6. cikk

A Felek támogatják a tapasztalatok és információk cseréjét a két ország illetékes intézményei között a közép- és felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló bizonyítványok és diplomák, valamint a tudományos fokozatok kölcsönös elismerése terén, mindkét ország hatályos jogszabályai szerint.

7. cikk

A Felek támogatják a két ország tudományos intézményei közötti tudományos együttműködést. A Felek továbbfejlesztik tudományos együttműködésüket az egymás közti kölcsönös információcsere, workshopok/ szemináriumok, közös programok és a tudományos együttműködésre irányuló projektek révén.

8. cikk

A jelen Egyezmény keretében létrejött együttműködési kezdeményezéseket a mindkét Fél jogszabályainak megfelelő külön megállapodások szabályozzák, melyekben ki kell jelölni a programok elindításáért felelős hatóságot és megnevezni a végrehajtásukhoz szükséges forrásokat. A felek jelen Egyezmény alapján kiegészítő vagy specifikus megállapodásokat köthetnek.

9. cikk

1. Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, és azon utolsó írásos jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek diplomáciai úton keresztül megerősítik, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

2. Jelen Egyezményt bármelyik Fél, bármikor felmondhatja a másik fél részére történő írásos értesítés útján.

A felmondás az értesítés átvételének napjától számított hatodik hónap első napján lép hatályba. A felmondás nem érinti a jelen Egyezmény keretein belül elindított, folyamatban lévő projekteket.

3. Bármelyik Fél javaslatot tehet a jelen Egyezmény módosítására. A módosítások a Felek közös megegyezése alapján, a jelen cikk 1. bekezdése szerinti módon lépnek hatályba.

10. cikk

A Feleknek a jelen Egyezmény alkalmazásából és (vagy) értelmezéséből eredő vitáit a Felek diplomáciai egyeztetések és tárgyalások útján rendezik, és az angol nyelvű szöveg irányadó.

Ezen Egyezményt Bécs városában írták alá 2016. december 5-én, angol, magyar, és spanyol nyelven írott három eredeti példányban, amelyek közül mindegyik szöveg egyformán hiteles.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
NEVÉBEN
A COSTA RICA-I KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
NEVÉBEN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as „the Parties”;

I. desiring to strengthen the relationship between the two countries and to deepen mutual understanding,

II. convinced that educational and scientific relations will intensify the cooperation of citizens of both countries and the understanding of the intellectual and scientific life as well as the lifestyle of each other,

III. desiring to develop in all fields the educational and scientific relations between the citizens of both countries, have agreed in the following:

Article 1

The Parties shall promote the establishment of mutually beneficial relations, the initiatives for cooperation, the exchange of experts, as well as the organisation of high level events introducing the scientific achievements of the two countries.

Article 2

The Parties shall promote wide-ranging cooperation in the fields of education and science. With a view of a more efficient cooperation, they shall support the already existing relations and foster the establishment of new ones.

Article 3

The Parties shall encourage the exchange of experience between their countries in the field of education, thus providing access for each other to information about the structure and organisation of their education systems, the curriculum, the syllabus, the teaching materials as well as other aspects that are relevant for the development of further cooperation.

Article 4

The Parties shall promote direct cooperation between the higher education institutions and other education institutions of their countries.

Article 5

The Parties shall support and promote the further development of cooperation between the higher education and research institutions, as well as the mobility of students, professors and researchers within the framework of joint projects.

Article 6

The Parties shall support the exchange of experience and information between the respective institutions of the two countries in the area of mutual recognition of the certificates and degrees of the completion of secondary and higher education studies, as well as the scientific degrees, in accordance with the legislation of both Parties.

Article 7

The Parties shall support the scientific cooperation between the scientific institutions of the two countries. The Parties shall further develop their scientific cooperation through the mutual exchange of information, workshops/ seminars, joint programmes and projects of scientific cooperation.

Article 8

The cooperation initiatives based on this Agreement shall be regulated by separate memoranda in accordance with the legislation of both Parties, where the authorities responsible for launching the programmes should be appointed and the necessary resources for their implementation should be identified. The Parties may sign additional or special memoranda based on this Agreement.

Article 9

1. This Agreement is valid for an indefinite period, and will enter into force on the thirtieth day upon receipt of the last written notification by the Parties through diplomatic channels, confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of the present Agreement,.

2. The present Agreement may be terminated by either of the Parties at any time in written form. The termination will enter into force on the first day of the sixth month after the date of its receipt. The termination will not affect the implementation of those running projects that are based on the Agreement

3. Either of the Parties may recommend amendments to the present Agreement. The amendments will enter into force by mutual consent of the Parties, as described in the 1st paragraph of this Article.

Article 10

Any disputes between the two Parties arising from the implementation and (or) interpretation of the present Agreement shall be settled through diplomatic consultations and negotiations between the Parties, and the English text shall prevail.

This Agreement was signed in Vienna on 5. december 2016 in three original copies, in English, Hungarian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
HUNGARY
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
COSTA RICA”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 9. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére