A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2017. (I. 23.) FM rendelet

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alapján a 2. §-ban meghatározott tejtermelők

a) a 2016/1613/EU bizottsági rendelet alapján egyszeri, 9 543 566 euró összegű uniós támogatásban (a továbbiakban: uniós támogatás), továbbá

b) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti Agrártámogatások jogcímcsoporton a kivételes alkalmazkodási támogatás nemzeti kiegészítésére elkülönített, egyszeri 2 961 750 272 forint összegű támogatásban (a továbbiakban együtt: támogatás) részesülnek.

(2) Az uniós támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor a 2016/1613/EU bizottsági rendelet hatálybalépése időpontjának napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni.

2. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a tejtermelő gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelő vagy gazdaság (a továbbiakban: tejtermelő) jogosult, aki vagy amely

a) 2016. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezett (a továbbiakban: referencia-állomány), továbbá

b) 2017. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezik, és

c) a 2017. április 30-ai tejhasznú tehénállománya nem haladja meg a referencia-állományt.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában tejhasznú tehénnek a tejtermelő gazdaságában tartott és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartott Angelni (85), Ayrshire (14), Borzderes (03), Brown Swiss (88), Dán vörös (61), Egyéb tejhasznú (99), Holstein-fríz (22), Jersey (12), Kosztromai (15), Norvég vörös (62), SMR (60) fajtához vagy tejtermelés céljából kettőshasznú fajtához tartozó, legalább huszonhárom hónapos és legalább egyszer ellett nőivarú szarvasmarhát kell tekinteni.

(3) *  Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelmező akkor jogosult az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére, ha az adott egyedre 2015. évtől kezdődően anyatehén támogatás jogcímen még nem vett igénybe támogatást.

(4) E rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek ellenőrzése során a támogatás szempontjából kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint átadott, az ENAR nyilvántartásban szereplő egyedek adatai vehetőek figyelembe.

(5) Az ENAR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, kérelemre nyilvántartásba vett, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

3. § (1) A NÉBIH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés 4. pontja alapján 2017. február 1-jéig átadja a Kincstár részére a tejtermelők referencia-állományára vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2016. április 30-ai adatokat.

(2) *  A Kincstár 2017. június 15-éig postai úton tájékoztatja a tejtermelőket az (1) bekezdés szerint átvett referencia-állomány adatukról.

(3) A NÉBIH 2017. május 15-éig átadja a Kincstárnak a tejtermelők tejhasznú tehénállományára vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2017. április 30-ai adatokat.

4. § (1) *  A tejtermelőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét, valamint annak mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2017. május 31. és 2017. június 30. között, az erre szolgáló elektronikus felületen kell benyújtania a Kincstárhoz. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.

(2) Egy tejtermelő egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) A kifizetési kérelem, valamint a hiánypótlás elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4) Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(5) A Kincstár az összes támogatásra jogosult kifizetési kérelem lezárását követően, a 3. § (3) bekezdés szerinti tejhasznú tehénállományra vonatkozó adatok alapján - figyelemmel a (6) bekezdésben foglalt többlettámogatásra - kiszámítja az egységnyi támogatás mértékét.

(6) Az a tejtermelő, aki vagy amely megfelel a 2. §-ban foglalt feltételeknek és

a) a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert tejtermelői csoport vagy tejtermelői szervezet tagja, vagy

b) a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint elismert tejtermelői szervezet vagy társulás tagja,

az (5) bekezdés szerint meghatározottnál 30%-kal magasabb egységnyi támogatásra jogosult.

(7) A Kincstár a kifizetési kérelemről döntést hoz és - a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén - 2017. augusztus 30-áig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő átutalásáról.

5. § (1) A kérelmezőnek a kérelmezett támogatás alapjául szolgáló állatlétszámra vonatkozó, a helyszíni ellenőrzés során felhasználható, az igényelt támogatás alapját képező állatállomány megállapítására alkalmas, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletnek (a továbbiakban: ENAR rendelet) megfelelő nyilvántartással kell rendelkeznie, továbbá eleget kell tennie az ENAR rendeletben meghatározott állatjelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeknek. A Kincstár jogosult a kérelmezők 5%-ánál helyszíni ellenőrzést végezni.

(2) A termelői csoportban vagy termelői szervezetben fennálló tagságot a Kincstár a Földművelésügyi Minisztérium által nyilvántartott és átadott adatok alapján ellenőrzi.

(3) Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem igazolja a 2016. április 30-ai állatlétszámának csökkenését vagy szinten tartását, akkor az adott kifizetési kérelem alapján igénybevett támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2016. szeptember 8-i 2016/1613/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 3/2017. (I. 23.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító: .............................................................................................................

Előtag: ..............................................................................................................................

Név: ..................................................................................................................................

Cégforma: .........................................................................................................................

Tenyészetkód: ....................................................................................................................

2. ENAR nyilvántartás adatai

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2016. április 30-ára vonatkozóan ...... (db) számú tejhasznú szarvasmarha egyeddel rendelkezem.

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2016. április 30-ára vonatkozóan ...... (db) számú kettős hasznosítású szarvasmarha egyeddel rendelkezem, amelyből tejtermelés céljára tartott állatok száma: ...... (db)

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2017. április 30-ára vonatkozóan ...... (db) számú tejhasznú szarvasmarha egyeddel rendelkezem.

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2017. április 30-ára vonatkozóan ...... (db) számú kettős hasznosítású szarvasmarha egyeddel rendelkezem, amelyből tejtermelés céljára tartott állatok száma: ...... (db)

3. Kiemelt támogatás

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport vagy termelői szervezet, vagy a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint elismert tejtermelői szervezet vagy társulás tagja vagyok: igen/nem.

A termelői csoport vagy termelői szervezeti tagságot elismerő okirat száma, kelte: .............

4. Nyilatkozatok

5. Melléklet:

A tejtermelés céljára tartott kettőshasznosítású egyedek fülszámainak felsorolása.

6. Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

Aláírás:


  Vissza az oldal tetejére