A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi III. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről * 

(A megállapodás Magyarország vonatkozásában 2006. február 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

(Az első kiegészítő jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2006. február 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

(A második kiegészítő jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2009. május 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

(A harmadik kiegészítő jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2016. március 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: módosító megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás); az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: első kiegészítő jegyzőkönyv); az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: második kiegészítő jegyzőkönyv); valamint az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: harmadik kiegészítő jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

3. § * 

4. § A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az első kiegészítő jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

6. § A második kiegészítő jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A harmadik kiegészítő jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

8. § * 

9. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 8. § és az 5. melléklet a módosító megállapodás 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A módosító megállapodás, valamint a 3. §, a 8. § és az 5. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi III. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés Szerződő Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

egyrészről,

A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Dél-Afrika,

másrészről,

a továbbiakban: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, a tagállamok és Dél-Afrika közötti baráti kötelékeket és együttműködést, valamint a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Dél-Afrika tovább kívánják erősíteni e kapcsolatokat, továbbá a viszonosságon, a partnerségen és a közös fejlesztésen alapuló szoros és tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni;

FELISMERVE a dél-afrikai nép által az apartheidrendszer eltörlésében, valamint a jogállamiságon, az emberi jogokon és a demokrácián alapuló új politikai rendszer kiépítésében elért történelmi jelentőségű eredményeket;

ELISMERVE a Közösség és a tagállamok által a dél-afrikai politikai változás és átmenet folyamatához biztosított politikai és pénzügyi támogatást;

EMLÉKEZTETVE a Feleknek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok iránti szilárd elkötelezettségére;

SZEM ELŐTT TARTVA Dél-Afrika és az Európai Közösség közötti, 1994. október 10-én aláírt együttműködési megállapodást;

EMLÉKEZTETVE a Felek azon szándékára, hogy Dél-Afrika és a Mauritiuson 1995. november 4-én aláírt megállapodással módosított AKCS-EK loméi egyezmény országai között a lehető legszorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, ami Dél-Afrika negyedik AKCS-EK loméi egyezményhez történő csatlakozásának szabályozásáról szóló jegyzőkönyv 1997. április 24-і aláírásában fejeződött ki;

FIGYELEMMEL a Felek Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) való tagságából eredő jogaira és kötelezettségeire, az Uruguayi Forduló eredményeinek végrehajtásához történő hozzájárulás szükségességére, valamint a feleknek e tekintetben már megtett erőfeszítéseire;

EMLÉKEZTETVE a Felek által a nemzetközi kereskedelemre irányadó elveknek és szabályoknak tulajdonított jelentőségre, valamint annak szükségességére, hogy azokat átláthatóan és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák;

MEGERŐSÍTVE, hogy a Közösség és a tagállamok támogatják és elősegítik a kereskedelem liberalizálására és a gazdasági szerkezetátalakításra irányuló jelenlegi dél-afrikai folyamatot;

ELISMERVE a dél-afrikai kormány erőfeszítéseit, hogy Dél-Afrika népei számára gazdasági és társadalmi fejlődést biztosítson;

HANGSÚLYOZVA, hogy mind az Európai Unió, mind Dél-Afrika fontosnak tartja a dél-afrikai újjáépítési és fejlesztési program sikeres végrehajtását;

MEGERŐSÍTVE a Felek azon elkötelezettségét, hogy előmozdítsák a dél-afrikai országok közötti regionális együttműködést és gazdasági integrációt, valamint elősegítsék a fenti országok közötti kereskedelem liberalizációját;

SZEM ELŐTT TARTVA a Felek azon elkötelezettségét, hogy biztosítsák, hogy kölcsönös megállapodásaik nem gátolják a Dél-afrikai Vámunió (SACU) átalakításának folyamatát, amely Dél-Afrikát négy AKCS-állammal kapcsolja össze;

HANGSÚLYOZVA a Felek által az 19 94-ben Kairóban megtartott népesedési és fejlődési világkonferencia, az 1995 márciusában Koppenhágában megtartott világcsúcs a szociális fejlődésről, valamint az 1995-ben Pekingben megtartott IV. világkonferencia a nők helyzetéről zárónyilatkozatában megállapított értékeknek és alapelveknek tulajdonított jelentőséget;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Feleknek a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a munkavállalók alapvető jogainak tiszteletben tartása iránti elkötelezettségét, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó - például az egyesülési jogra, a kollektív tárgyalásokhoz és a megkülönböztetésmentességhez való jogra, a kényszermunka és a gyermekmunka megszüntetésére vonatkozó témákról szóló - egyezményei előmozdításával;

EMLÉKEZTETVE a közös érdekű ügyekkel kapcsolatos, kétoldalú és többoldalú rendszeres politikai párbeszéd előmozdításának jelentőségére;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK, ALAPELVEK ÉS POLITIKAI PÁRBESZÉD

1. cikk
Célkitűzések

E megállapodás célkitűzései a következők:

a) a Felek közötti párbeszéd megfelelő keretének biztosítása, amely az e megállapodás által szabályozott területeken előmozdítja a szoros kapcsolatok fejlesztését;

b) Dél-Afrika által az átmenet folyamatával kapcsolatos gazdasági és társadalmi alapok megerősítése érdekében tett erőfeszítések támogatása;

c) a regionális együttműködés és gazdasági integráció elősegítése a dél-afrikai régióban a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez való hozzájárulás céljából;

d) az árak, szolgáltatások és a tőke kölcsönös kereskedelme kibővítésének és kölcsönös liberalizációjának előmozdítása;

e) Dél-Afrika zökkenőmentes és fokozatos világgazdasági integrációjának elősegítése;

f) a Közösség és Dél-Afrika közötti, közös érdekű együttműködés saját hatáskörükön belüli előmozdítása.

2. cikk
Alapvető elem

A Közösség és Dél-Afrika kül- és belpolitikája az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában meghatározott demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartásán alapul, és e megállapodás alapvető elemét jelenti.

A Felek továbbá újólag megerősítik a jó kormányzás elvéhez való ragaszkodásukat.

3. cikk
A teljesítés elmulasztása

(1) Amennyiben az egyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesíti az e megállapodás szerinti kötelezettségeit, megfelelő intézkedéseket hozhat.

(2) Ezt megelőzően a másik Fél rendelkezésére bocsátja 30 napon belül a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden vonatkozó információt abból a célból, hogy a Felek számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Rendkívül sürgős esetekben előzetes konzultáció nélkül is meg lehet hozni a megfelelő intézkedéseket. Ezen intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, konzultációkat kell folytatni. E konzultációkat az intézkedésekről szóló értesítéstől számított 30 napon belül kell megtartani. Amennyiben nem találnak megfelelő megoldást, az érintett Fél igénybe veheti a vitarendezési eljárást.

(4) E megállapodás helyes értelmezése és gyakorlati alkalmazása céljából a Felek megállapodnak, hogy a (3) bekezdésben a „rendkívül sürgős esetek” kifejezés a megállapodásnak a Felek egyike általi jelentős megsértését jelenti. A megállapodás jelentős megsértése a következőkből áll:

i. a megállapodásnak az általános nemzetközi jogi rendelkezések által nem jóváhagyott visszavonása; vagy

ii. a megállapodás 2. cikkben meghatározott alapvető elemének megsértése.

(5) A Felek megállapodnak abban, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett megfelelő intézkedéseket a nemzetközi joggal összhangban teszik, illetve ezen intézkedések megválasztásánál elsőbbséget élveznek azok, amelyek a legkevesebb zavart okozzák e megállapodás működésében.

4. cikk
Politikai párbeszéd

(1) A Felek között rendszeres politikai párbeszéd jön létre. Ez az együttműködésüket kíséri és annak megerősítésére szolgál, valamint hozzájárul a szolidaritás tartós kötelékeinek és az együttműködés új formáinak kialakításához.

(2) A politikai párbeszéd és együttműködés céljai különösen a következők:

a) a Felek közötti kölcsönös megértés javítása és az álláspontok nagyobb fokú közelítése;

b) lehetővé tenni a Felek számára, hogy figyelembe vegyék a másik Fél álláspontját és érdekeit;

c) a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása támogatásának ösztönzése;

d) a társadalmi igazságosság előmozdítása, valamint a szegénység és a megkülönböztetés minden formájának felszámolásához szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

(3) A politikai párbeszéd kiterjed a Felek számára közös érdekű valamennyi kérdésre.

(4) Politikai párbeszédet folytatnak minden szükséges esetben, különösen:

a) miniszteri szinten;

b) magas beosztású tisztviselők szintjén egyrészről Dél-Afrika képviselői, másrészről az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Bizottság képviselői között;

c) az összes diplomáciai csatorna teljes körű kihasználásával, beleértve a rendszeres tájékoztatást, a nemzetközi értekezletek alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

d) adott esetben bármilyen más módon vagy a Felek által egyeztetett bármilyen más szinten, amely hasznos hozzájárulást jelentene a párbeszéd megszilárdításához és hatékonyságának növeléséhez.

(5) Az előző bekezdésekben előírt kétoldalú politikai párbeszéden kívül a Felek teljes mértékben kihasználják az Európai Unió és a dél-afrikai országok közötti regionális politikai párbeszéd lehetőségét, és ahhoz aktívan hozzájárulnak különösen azzal a céllal, hogy előmozdítsák a régió tartós békéjét és stabilitását.

A Felek a nagyobb, AKCS-EU-keretek közt zajló politikai párbeszédben is részt vesznek a vonatkozó AKCS-EK-szerződésekben előírt és meghatározott módon.

II. CÍM

KERESKEDELEM

A. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
5. cikk
Szabadkereskedelmi terület

(1) A Közösség és Dél-Afrika megállapodnak, hogy e megállapodás és a WTO rendelkezéseinek megfelelően szabadkereskedelmi területet hoznak létre.

(2) A szabadkereskedelmi területet átmeneti időszakra hozzák létre, amely a megállapodás hatálybalépésétől számítva Dél-Afrika tekintetében legfeljebb 12, a Közösség tekintetében legfeljebb 10 év.

(3) A szabadkereskedelmi terület kiterjed valamennyi ágazat árainak szabad mozgására. E megállapodás kiterjed a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációjára és a tőke szabad mozgására is.

6. cikk
Árubesorolás

A Közösség a Dél-Afrikából behozott áruk besorolására a Kombinált Nómenklatúrát alkalmazza. Dél-Afrika a Közösségből behozott áruk besorolására a Harmonizált Rendszert alkalmazza.

7. cikk
Alapvám

(1) Minden termék tekintetében az alapvám, amelyre a megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, az e megállapodás hatálybalépésének napján ténylegesen alkalmazott vám.

(2) A Közösség és Dél-Afrika közlik egymással saját alapvámjaikat a Felek közötti megállapodás szerinti vámfelfüggesztési és -csökkentési kötelezettségvállalásnak, valamint az ezen alapelvektől az I. mellékletben megállapított, megállapodás szerinti eltéréseknek megfelelően.

(3) Azon esetekben, amikor a vámlebontási folyamat nem kezdődik el a megállapodás hatálybalépésekor (különösen a II. melléklet 3., 4. és 5. jegyzékében; a III. melléklet 2., 3., 4. és 6. jegyzékében; a IV. melléklet 3., 4., 7 és 8. jegyzékében; az V. mellékletben; a VI. melléklet 2., 3. és 5. jegyzékében; valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek esetében), a vám, amelyre a megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, vagy az e cikk (1) bekezdésében említett alapvám, vagy az adott vámlebontási ütemezés kezdetének napján erga omnes alapon alkalmazott vám, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

8. cikk
Fiskális vámok

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell, a behozott és helyben előállított árakra is kivetett nem diszkriminatív jövedéki adók kivételével, amelyek megfelelnek a 21. cikk rendelkezéseinek.

9. cikk
A vámokkal azonos hatású díjak

A megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Dél-Afrika eltörlik valamennyi a behozatal során alkalmazott, a behozatali vámokkal egyenértékű díjat.

B. SZAKASZ
IPARI TERMÉKEK
10. cikk
Fogalommeghatározás

E szakasz rendelkezéseit a Közösségből és Dél-Afrikából származó termékekre kell alkalmazni, a mezőgazdasági termékek e megállapodás szerinti meghatározása alá tartozó termékek kivételével.

11. cikk
A vámok Közösség általi lebontása

(1) E megállapodás hatálybalépésekor a Dél-Afrikából származó, a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2) A II. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 2 5%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3) A II. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 86%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alap vám 72%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 5 7%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 43%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 28%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 14%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4) A II. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Az említett jegyzékben feltüntetett számos termék esetében a vámok lebontását négy évvel e megállapodás hatálybalépése után kezdik el. E termékek esetében a vámok lebontását három egyenlő, éves csökkentéssel hajtják végre, amit hat évvel a megállapodás hatálybalépése után kell befejezni.

Az említett jegyzékben feltüntetett egyes acéltermékek esetében a vámcsökkentést a legnagyobb kedvezményes elbánás alapján hajtják végre, a nullaszázalékos vámtételt 2004-ben érik el.

(5) A II. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb tíz éven belül eltörlik.

Az említett jegyzékben feltüntetett gépkocsialkatrészek esetében az alkalmazott vám a megállapodás hatálybalépésétől kezdve 50%-kal csökken.

Az említett jegyzékben szereplő termékek esetében a közösségi alapvámokat és vámlebontási menetrendet 2000 második félévében határozzák meg azt követően, hogy mindkét Fél megvizsgálta a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében említett, a Közösségből származó gépjárműipari termékek Dél-Afrikába történő behozatala további liberalizálásának lehetőségét, figyelembe véve többek között a dél-afrikai gépjárműgyártás fejlesztési programja értékelésének eredményét.

(6) A II. melléklet 5. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat - a vámok lehetséges lebontását figyelembe véve - e megállapodás ötödik évében felülvizsgálják.

12. cikk
A vámok Dél-Afrika általi lebontása

(1) E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, a III. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2) A III. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3) A III. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 67%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4) A III. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 90%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 80%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 70%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 60%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 40%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 30%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 20%-ára csökken;

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 10%-ára csökken;

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(5) A III. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 88%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 63%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 38%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 13%-ára csökken;

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(6) A III. melléklet 5. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat az említett mellékletben szereplő menetrend szerint fokozatosan csökkentik.

(7) A III. melléklet 6. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás működése során rendszeresen felülvizsgálják, tekintetbe véve a kereskedelem további liberalizálását.

Dél-Afrika tájékoztatja a Közösséget a dél-afrikai gépjárműipar fejlesztési programja értékelésének eredményéről. Javaslatokat nyújt be a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében, említett, a Közösségből származó gépjárműipari termékek Dél-Afrikába történő behozatalának további liberalizálására. A felek 2000 második félévében közösen vizsgálják meg ezeket a javaslatokat.

С. SZAKASZ
MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
13. cikk
Fogalommeghatározás

E szakasz rendelkezéseit a Közösségből és Dél-Afrikából származó, a WTO-meghatározás alá tartozó mezőgazdasági termékekre, valamint a halakra és halászati termékekre (3. árucsoport, 1604, 1605 vámtarifaszám, valamint a 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 és 2301 20 00 alszám alá tartozó termékek) kell alkalmazni.

14. cikk
A vámok Közösség általi lebontása

(1) E megállapodás hatálybalépésekor a Dél-Afrikából származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2) A IV. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 2 5%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3) A IV. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 91%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 82%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 73%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 64%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 5 5%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alap vám 45%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 3 6%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 2 7%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 18%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 9%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4) A IV. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 87%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 62%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 37%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 12%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

A fenti mellékletben említett egyes termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(5) A IV. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 83%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 67%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 17%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Egyes, a fenti mellékletben említett termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(6) A Dél-Afrikából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a IV. melléklet 5. jegyzéke sorolja fel, és azokat az abban a mellékletben említett feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

Az Együttműködési Tanács a következőkről határozhat:

a) a IV. melléklet 5. jegyzékében felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzékének kibővítése; és

b) a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó vámok csökkentése. E vámcsökkentés akkor hajtható végre, ha a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben az alaptermékekre alkalmazandó vámokat csökkentik, vagy a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekből eredő csökkentés hatására.

(7) A Dél-Afrikából származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó csökkentett vámokat a IV. melléklet 6. jegyzéke sorolja fel, és azokat e megállapodás hatálybalépésétől, valamint az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

(8) A IV. melléklet 7. jegyzékében felsorolt, a Dél-afrikai Köztársaságból származó termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a közös agrárpolitika jövőbeni fejleményei alapján a megállapodás működése során rendszeresen felül kell vizsgálni.

(9) A IV. melléklet 8. jegyzékében felsorolt termékekre vonatkozó vámengedmények nem alkalmazhatók, mivel e termékek oltalom alatt álló EU-jelölések alá taroznak.

(10) Az V. mellékletben felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámengedményeket az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

15. cikk
A vámok Dél-Afrika általi lebontása

(1) E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, a VI. mellékletben felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2) A VI. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3) A VI. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden egyes vám az alapvám 67%-ára csökken;

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33%-ára csökken;

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4) A VI. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 88%-ára csökken;

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75%-ára csökken;

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 63%-ára csökken;

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50%-ára csökken;

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 38%-ára csökken;

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25%-ára csökken;

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 13%-ára csökken;

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Egyes, az említett mellékletben feltüntetett termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(5) A VI. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás működése során rendszeresen felülvizsgálják.

(6) A VII. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó halászati termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megfelelő vámtarifaszámok vámjainak a Közösség általi eltörlésével párhuzamosan fokozatosan eltörlik.

16. cikk
Mezőgazdasági védintézkedések

E megállapodás egyéb rendelkezései és különösen a 24. cikk sérelme nélkül, amennyiben - tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére - az egyik Fél területéről származó termékek behozatala a másik Fél piacán súlyos zavart okoz vagy azzal fenyeget, az Együttműködési Tanács a megfelelő megoldás megtalálásának érdekében haladéktalanul megvizsgálja az esetet. Az Együttműködési Tanács döntéséig és amennyiben kivételes körülmények azonnali intézkedést igényelnek, az érintett Fél a zavar korlátozásához vagy elhárításához szükséges ideiglenes intézkedéseket tehet. Az ilyen ideiglenes intézkedések megtételénél az érintett Fél mindkét Fél érdekét figyelembe veszi.

17. cikk
A vámok Dél-Afrika általi gyorsított lebontása

(1) Dél-Afrika kérésére a Közösség - az Európai Közösségből származó ugyanolyan termékek Dél-Afrikába történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítések eltörlésével együtt - megvizsgálja a mezőgazdasági termékek Dél-Afrikába történő behozatalára vonatkozó vámlebontás gyorsított menetrendjével kapcsolatos javaslatokat.

(2) Amennyiben a Közösség kedvező választ ad a fenti kérelemre, a vámlebontás és az export- visszatérítés eltörlésének új menetrendjét a két Fél által egyeztetett időponttól kezdődően egyszerre kell alkalmazni.

(3) Kedvezőtlen közösségi válasz esetében e megállapodás vámeltörlésre vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

18. cikk
Felülvizsgálati záradék

Legkésőbb öt évvel e megállapodás hatálybalépését követően a Közösség és Dél-Afrika megvizsgálja az egymás közötti kereskedelem liberalizációs folyamatának további lépéseit. E célból el kell végezni - különösen, de nem kizárólag - a II. melléklet 5. jegyzékében, a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében, a IV. melléklet 5., 6. és 7. jegyzékében, az V melléklet 1., 2., 3. és 4. jegyzékében, a VI. melléklet 4. és 5. jegyzékében, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékekre alkalmazandó vámok felülvizsgálatát.

III. CÍM

KERESKEDELMI KÉRDÉSEK

A. SZAKASZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
19. cikk
A határon alkalmazandó intézkedések

(1) E megállapodás hatálybalépésekor a behozatalra és kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, valamint az azokkal a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben azonos hatású intézkedéseket el kell törölni.

(2) A Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben nem vezethetnek be új, a behozatalra és kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, valamint azokkal azonos hatású intézkedéseket.

(3) E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben nem vezethetnek be új behozatali és kiviteli vámokat, valamint azokkal azonos hatású díjakat, illetve a már alkalmazott vámokat és díjakat nem növelhetik.

20. cikk
Agrárpolitikák

(1) A Felek az Együttműködési Tanácsban rendszeresen konzultációkat tarthatnak agrárpolitikájuk stratégiájáról és gyakorlati módszereiről.

(2) Amennyiben agrárpolitikája végrehajtása során valamelyik Fél szükségesnek véli az e megállapodásban megállapított rendelkezések módosítását, értesíti az Együttműködési Tanácsot, amely határoz a kért módosításról.

(3) Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika a (2) bekezdés alkalmazása során módosítja e megállapodás mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezéseit, kiigazításokat tesz - amelyekről az Együttműködési Tanácsban kell megállapodni - annak érdekében, hogy az e megállapodásban előírttal azonos szinten tartsák a másik Fél területéről származó behozatalra vonatkozó engedményeket.

21. cikk
Adózási intézkedések

(1) A Felek tartózkodnak minden belső adózási intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely akár közvetett, akár közvetlen megkülönböztetést hoz létre az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó termékek között.

(2) A Felek egyikének területére kivitt termékek - az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összegén felül - nem részesülhetnek a közvetett belső adók visszatérítésének előnyében.

22. cikk
Vámuniók és szabadkereskedelmi területek

(1) E megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy egyéb szabályok fenntartását vagy létrehozását a Felek valamelyike és harmadik országok között, amennyiben azok nem változtatnak az e megállapodásban előírt jogokon és kötelezettségeken.

(2) A Közösség és Dél-Afrika az Együttműködési Tanácsban konzultációt folytat a vámunió vagy szabadkereskedelmi területek létrehozásáról vagy kiigazításáról szóló megállapodásokról, valamint szükség esetén más, a harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikájukhoz kapcsolódó főbb kérdésekről. Ilyen konzultációkat különösen abban az esetben kell tartani, ha az Európai Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik, a Közösség és Dél-Afrika kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítása céljából.

23. cikk
Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

(1) Ebben a megállapodásban semmi sem érinti vagy befolyásolja a dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedések bármelyik Fél által - a WTO létrehozásáról szóló Marrakech-i Megállapodáshoz mellékelt 1994. évi GATT VI. cikkének, 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodásnak és a támogatásokról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásnak megfelelően - történő meghozatalát.

(2) A végleges dömpingellenes és kiegyenlítő vámok Dél-Afrikából behozott termékek tekintetében történő kivetése előtt a Felek az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodásban, valamint a támogatásokról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásban előírtaknak megfelelően mérlegelhetik a konstruktív jogorvoslati intézkedések lehetőségét.

24. cikk
Védzáradék

(1) Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hozna be, amely a Szerződő Felek egyikének területén a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékek hazai termelői számára súlyos kárt okoz vagy azzal fenyeget, a Közösség vagy Dél-Afrika - az esettől függően - megfelelő intézkedéseket tehet a WTO létrehozásáról szóló Marrakech-i Megállapodáshoz mellékelt, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásban vagy a mezőgazdaságról szóló megállapodásban előírt feltételek mellett, valamint a 26. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hoznak be, amely súlyos romlást okoz vagy azzal fenyeget az Európai Unió legkülső régióinak gazdasági helyzetében, az Európai Unió - az alternatív megoldások megvizsgálását követően - kivételesen olyan felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet, amelyek a 26. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően az érintett régió(k)ra korlátozódnak.

(3) Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hoznak be, amely súlyos romlást okoz vagy azzal fenyeget a Dél-afrikai Vámunió (SACU) egy vagy több más tagjának gazdasági helyzetében, Dél-Afrika - az érintett ország vagy országok kérésére, illetve az alternatív megoldások megvizsgálását követően - kivételesen olyan felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet, amelyek megfelelnek a 26. cikkben megállapított eljárásoknak.

25. cikk
Átmeneti védintézkedések

(1) A 24. cikk rendelkezései ellenére, Dél-Afrika vámemelések vagy vámok újbóli bevezetése formájában olyan korlátozott időtartamú rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 12. és a 15. cikk rendelkezéseitől.

(2) Ezen intézkedések kizárólag azon születő iparágakra vagy azon ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek a 12. és a 15. cikkben előirányzott vámok csökkenése következtében a Közösségből származó behozatal megnövekedése által okozott komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha e nehézségek jelentős társadalmi problémákat idéznek elő.

(3) Azon, Dél-Afrikában a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok, amelyeket ezen intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az alapvámot vagy az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtételt, illetve az ad valorem 20%-ot - attól függően, hogy melyik az alacsonyabb -, és a Közösségből származó termékekre preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezen intézkedésekkel érintett termékek behozatalának összértéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékek teljes behozatalának 10%-át azon utolsó év alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

(4) Ezen intézkedéseket legfeljebb négy évig lehet alkalmazni. Azok legkésőbb a legfeljebb 12 éves átmeneti időszak lejártával hatályukat vesztik. E határidők az Együttműködési Tanács határozatával kivételesen meghosszabbíthatók.

(5) Ilyen intézkedés nem vezethető be egy termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal azonos hatású díjat és intézkedést eltöröltek.

(6) Dél-Afrika tájékoztatja az Együttműködési Tanácsot azon rendkívüli intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a Közösség kérésére a bevetésük előtt az ilyen intézkedésekről konzultációkat kell tartani annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjanak. Az erről szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivetendő vámok bevezetésére és későbbi eltörlésére vonatkozó indikatív menetrendet.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben említett tervezett intézkedésekkel kapcsolatban az adott értesítéstől számított 30 napon belül nem jön létre megegyezés, Dél-Afrika megteheti a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket, valamint benyújtja az Együttműködési Tanácsnak az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésére vonatkozó végleges menetrendet. E menetrend előírja e vámok legkésőbb a bevezetésüket követő egy évvel kezdődő, egyenlő éves részletekben történő fokozatos lebontását. Az Együttműködési Tanács eltérő menetrendet is megállapíthat.

26. cikk
Védintézkedési eljárás

(1) Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika a 24. cikkben említett nehézségek tekintetében felügyeleti rendszert kezdeményez, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásával kapcsolatos információk gyors szolgáltatása, erről értesíti a másik Felet, és megkeresés alapján konzultációt folytat vele.

(2) A 24. cikkben meghatározott esetekben - az abban előírt intézkedés megtétele előtt - vagy azon esetekben, amelyekre e cikk (5) bekezdésének b) pontja vonatkozik, a Közösség vagy Dél- Afrika, az esettől függően, ellátja az Együttműködési Tanácsot valamennyi lényeges információval abból a célból, hogy mindkét Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Az intézkedések megválasztásánál előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését, és azokat a komoly károk megelőzéséhez vagy orvoslásához, valamint a kiigazítás megkönnyítéséhez szükséges mértékben kell alkalmazni.

(4) A védintézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az Együttműködési Tanácsot, és e testületben rendszeres konzultációkat kell folytatni azokról, különösen a körülményekhez képest minél hamarabb történő eltörlésükre vonatkozó menetrend meghatározása céljából.

(5) Az előző bekezdések végrehajtásához a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

a) A 24. cikkel kapcsolatosan az Együttműködési Tanács elé terjesztik vizsgálatra az azon cikkben említett helyzetből eredő nehézségeket, amely bármely, az ilyen nehézségek megszüntetéséhez szükséges határozatot meghozhat. Amennyiben az Együttműködési Tanács vagy az exportáló Fél az ügy beterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozza meg a nehézségek megszüntetéséhez szükséges határozatot, vagy nem találnak más megfelelő megoldást, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket fogadhat el a probléma orvoslására. Az ilyen intézkedéseket legfeljebb egy hároméves időszakra kell meghozni, és azok olyan előírásokat tartalmaznak, amelyek fokozatosan - legkésőbb a meghatározott időszak végére - az intézkedések megszüntetéséhez vezetnek.

b) Amennyiben azonnali intézkedést igénylő kivételes körülmények - az esettől függően - lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot, a Közösség vagy Dél-Afrika - amelyik a kettő közül az érintett - a 24. cikkben meghatározott esetekben haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

27. cikk
Kivételek

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre, a tranzitárukra vagy a használt áruk kereskedelmére vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. Az ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes és indokolatlan megkülönböztetés - amennyiben azonos feltételek állnak fenn -vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk
Származási szabályok

Az e megállapodásban előírt vámkedvezmények alkalmazására vonatkozó származási szabályokat az 1. jegyzőkönyv állapítja meg.

B. SZAKASZ
LETELEPEDÉSI JOG ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
29. cikk
A GATS szerinti kötelezettségek újólagos megerősítése

(1) A Felek - elismerve a szolgáltatások gazdaságaik fejlődése szempontjából növekvő jelentőségét - hangsúlyozzák a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS), különösen annak a legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó alapelve szigorú betartásának fontosságát, beleértve a mellékelt kötelezettségvállalásokkal együtt alkalmazandó jegyzőkönyveket.

(2) A GATS-szal összhangban a legnagyobb kedvezményes elbánás nem alkalmazható a következőkre:

a) bármelyik Fél által a GATS V. cikkében meghatározott megállapodás rendelkezései vagy egy ilyen megállapodás alapján hozott intézkedések szerint biztosított előnyök;

b) az egyik Fél által a GATS-hoz mellékletként csatolt, a legnagyobb kedvezményes vámtételre vonatkozó kivételek jegyzéke alapján biztosított egyéb előnyök.

(3) A Felek újólag megerősítik a GATS negyedik, az alapvető távközlésről szóló jegyzőkönyvéhez, valamint a GATS ötödik, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvéhez mellékelt kötelezettségvállalásaikat.

30. cikk
A szolgáltatásnyújtás további liberalizálása

(1) A Felek a szolgáltatások egymás közötti kereskedelmének további liberalizálása céljából törekszenek a megállapodás hatályának kiterjesztésére. Ilyen kiterjesztés esetén a liberalizációs folyamat biztosítja alapvetően a Felek közötti valamennyi hátrányos megkülönböztetés elhagyását vagy eltörlését az érintett szolgáltatási ágazatokban, valamint ki kell terjednie a szolgáltatásnyújtás valamennyi formájára, beleértve a szolgáltatásnyújtást:

a) az egyik Fél területéről a másik Fél területére;

b) az egyik Fél területén a másik Fél szolgáltatásfogyasztói számára;

c) az egyik Fél szolgáltatója által, aki a másik Fél területén székhellyel rendelkezik;

d) az egyik Fél szolgáltatója által e Fél természetes személyeinek a másik Fél területén való jelenlétével.

(2) Az Együttműködési Tanács megteszi a szükséges javaslatokat az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés végrehajtására.

(3) Ezen ajánlások megszövegezésekor az Együttműködési Tanács figyelembe veszi a Felek GATS szerinti kötelezettségeik teljesítése során szerzett tapasztalatokat, különös tekintettel annak V. cikkére általában, és különösen (3) bekezdése a) pontjára, amely a fejlődő országoknak a liberalizációs megállapodásokban való részvételét tárgyalja.

(4) Az Együttműködési Tanács az (1) bekezdésben megállapított célkitűzést első alkalommal az e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével veti alá vizsgálatnak.

31. cikk
Tengeri szállítás

(1) A tengeri szállítás tekintetében a Felek arra törekszenek, hogy hatékonyan, a tisztességes piaci verseny alapelvének megfelelően és kereskedelmi alapon alkalmazzák a nemzetközi piachoz és a nemzetközi tengeri forgalomhoz való korlátozás alá nem eső hozzájutás elvét.

(2) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás állampolgáraira és a Felek bármelyikének területén lajstromozott hajókra kiterjesztik az - árak, utasok vagy mindkettő tengeri szállítása, a kikötőkhöz való hozzáférés, a fenti kikötők infrastruktúrájának és a kiegészítő tengerészeti szolgáltatásainak használata és a kapcsolódó díjak és terhek, vámkönnyítések, valamint a horgonyzóhelyek és a be- és kirakáshoz szükséges felszerelések kiosztása tekintetében a tisztességes piaci verseny alapelvének megfelelően és kereskedelmi alapon biztosított - legnagyobb kedvezménynél nem kevésbé kedvező elbánást.

(3) A Felek megállapodnak, hogy a 30. cikkel összefüggésben mérlegelik a tengeri szállítási lehetőségeket, beleértve az intermodális szállítási tevékenységeket az adott időpontban meglévő, az állampolgárságra vonatkozó korlátozások, illetve a Felek bármelyike által kötött megállapodások sérelme nélkül, és amelyek összhangban vannak a Feleknek a GATS- megállapodás szerinti jogaival és kötelezettségeivel.

С. SZAKASZ
FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS
32. cikk
Folyó fizetések

(1) A 34. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a Felek vállalják, hogy engedélyezik a Közösségben és Dél-Afrikában letelepedett személyek között a folyó műveletekre vonatkozó, szabadon átváltható valutában történő fizetéseket.

(2) Dél-Afrika megteheti az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdés rendelkezéseit - amelyek liberalizálják a folyó fizetéseket - az ott letelepedett személyek ne használják tiltott tőkekiáramlás céljából.

33. cikk
Tőkemozgás

(1) Tekintettel a tőkemozgások mérlegével kapcsolatos műveletekre, a Közösség és Dél-Afrika e megállapodás hatálybalépésétől biztosítja a jelenlegi jogszabályokkal összhangban létrehozott délafrikai vállalatokba történő közvetlen befektetéssel kapcsolatos szabad tőkemozgást, és az ilyen befektetés és az abból származó bármilyen nyereség felszámolását és hazatelepítését.

(2) A Felek a Közösség és Dél-Afrika közötti tőkemozgás megkönnyítése és végül liberalizálásának teljes mértékű megvalósítása céljából konzultációt folytatnak egymással.

34. cikk
A fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállamának vagy Dél-Afrikának a fizetési mérleggel kapcsolatos komoly nehézségei vannak vagy azok fenyegetik, a Közösség vagy Dél-Afrika - az esettől függően - az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény alapján meghatározott feltételekkel, valamint a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya VIII. és XIV. cikkével összhangban olyan korlátozó intézkedéseket hozhat a folyó műveletekkel kapcsolatban, amelyek határozott időtartamra szólnak, és nem léphetik túl a fizetési mérleggel kapcsolatos helyzet orvoslásához szükséges mértéket. A Közösség vagy Dél-Afrika - az esettől függően - haladéktalanul tájékoztatja erről a másik Felet, és a lehető leghamarabb benyújtja számára az érintett intézkedések felszámolására vonatkozó menetrendet.

D. SZAKASZ
VERSENYPOLITIKA
35. cikk
Fogalommeghatározás

A megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben érinthetik a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelmet:

a) horizontális kapcsolatban lévő társaságok közötti megállapodások és összehangolt magatartások, társaságok társulásainak határozatai, illetve vertikális kapcsolatban lévő társaságok közötti megállapodások, amelyek jelentős mértékben akadályozzák vagy korlátozzák a versenyt a Közösség vagy Dél-Afrika területén, kivéve ha a társaságok bizonyítani tudják, hogy a versenyt támogató hatások túlsúlyban vannak a versenyellenes hatásokkal szemben;

b) egy vagy több társaság piaci erőfölénnyel való visszaélése a Közösség vagy Dél-Afrika területének egészén vagy jelentős részén.

36. cikk
Végrehajtás

Amennyiben e megállapodás hatálybalépésekor a Felek bármelyike még nem fogadta el saját hatáskörében a 35. cikk végrehajtásához szükséges törvényeket és rendelkezéseket, három éven belül azt megteszi.

37. cikk
Megfelelő intézkedések

Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika úgy véli, hogy hazai piacán valamely magatartás ellentétes a 35. cikk rendelkezéseivel és:

a) az esettel a 36. cikkben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően; vagy

b) nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, az érintett fél az Együttműködési Tanácsban történt konzultációt követően vagy az ügy konzultáció céljából történő beterjesztését követő 30 munkanap elteltével saját jogszabályainak megfelelő intézkedéseket hozhat. A meghozandó megfelelő intézkedések tiszteletben tartják az érintett versenyhatóság hatáskörét.

38. cikk
Nemzetközi udvariasság

(1) A Felek megállapodnak, hogy a Bizottság vagy a dél-afrikai versenyhatóság - amennyiben okkal feltételezi, hogy a 35. cikk alapján meghatározott versenyellenes magatartásra kerül sor a másik hatóság területén, amelyek jelentős mértékben sértik a Felek fontos érdekeit - megkeresheti a másik Fél versenyhatóságát, hogy az adott versenyhatóság versenyre vonatkozó szabályai szerint tegye meg a megfelelő helyreigazító intézkedést.

(2) Az ilyen kérelem nem érinti a megkereső hatóság versenyjoga alapján megtett olyan intézkedéseket, amelyeket szükségesnek tarthatnak, és nem befolyásolja hátrányosan a megkeresett hatóság döntéshozatali hatáskörét vagy függetlenségét.

(3) Saját feladatainak, jogainak, kötelezettségeinek vagy függetlenségének sérelme nélkül az ilyen módon megkeresett versenyhatóság gondosan megvizsgálja a megkereső hatóság által kifejtett nézeteket és benyújtott okiratokat, valamint figyelmet fordít különösen a kérdéses versenyellenes magatartások jellegére, az érintett társaságra vagy társaságokra, illetve a sértett Fél fontos érdekeire gyakorolt vélhetően káros hatásra.

(4) Amennyiben a Bizottság vagy a dél-afrikai versenyhatóság úgy határoz, hogy vizsgálatot folytat le, vagy bármely olyan intézkedést szándékozik tenni, amely jelentős hatással lehet a másik Fél érdekeire, a Feleknek bármelyik Fél kérelmére konzultációt kell folytatniuk, amely során mindkét Fél törekszik arra, hogy saját fontos érdekeik figyelembevételével kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak egymás jogszabályai, szuverenitása, az adott versenyhatóságok függetlensége és a nemzetközi udvariasság kellő figyelembevételével.

39. cikk
Technikai segítségnyújtás

A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít Dél-Afrikának versenyjoga és versenypolitikája szerkezetének átalakításához, amely többek között a következőket foglalhatja magában:

a) szakértők cseréje;

b) szemináriumok szervezése;

c) képzési tevékenységek.

40. cikk
Információ

A Felek a szakmai és üzleti titoktartás követelménye által előírt korlátozások figyelembevételével cserélnek információt.

E. SZAKASZ
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
41. cikk
Állami támogatás

(1) E megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlen az olyan állami támogatás, amely bizonyos társaságoknak vagy bizonyos árak termelésének előnyben részesítésével torzítja vagy azzal fenyegeti a versenyt, és amely nem támogatja bármelyik Fél közrenddel kapcsolatos meghatározott célkitűzését vagy célkitűzéseit, amennyiben az érintheti a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelmet.

(2) A Felek egyetértenek abban, hogy érdekükben áll annak biztosítása, hogy az állami támogatásokat tisztességesen, igazságosan és átláthatóan nyújtsák.

42. cikk
Helyreigazító intézkedések

(1) Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika úgy véli, hogy egy bizonyos magatartás összeegyeztethetetlen a 41. cikk rendelkezéseivel, valamint hogy az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit súlyosan sérti, illetve hazai piacának jelentős kárt okoz vagy azzal fenyeget, a Felek megállapodnak, hogy amennyiben a magatartással a meglévő szabályok és eljárások nem foglalkoznak megfelelően, konzultációkat kezdenek a kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása céljából. Az ilyen konzultációk nem érintik a Felek törvényeiből és nemzetközi kötelezettségvállalásaiból adódó jogait és kötelezettségeit.

(2) Bármelyik Fél felkérheti az Együttműködési Tanácsot, hogy ilyen konzultáció keretében vizsgálja meg a Felek közrenddel kapcsolatos célkitűzéseit, amelyek a 41. cikkben említett állami támogatás megadását indokolják.

43. cikk
Átláthatóság

Mindegyik Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén. Bármelyik Fél kérésére a másik Fél információt nyújt különösen a támogatási rendszerekről, az állami támogatás meghatározott egyedi eseteiről vagy az adott támogatás teljes összegéről és elosztásáról. A Felek az információcsere során figyelembe veszik bármelyik Félnek az üzleti és szakmai titoktartás követelményeire vonatkozó jogszabályai által előírt korlátozásokat.

44. cikk
Felülvizsgálat

(1) A 41. cikk végrehajtására vonatkozó szabályok vagy eljárások hiányában az állami támogatásokra vagy a szubvenciókra az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. és XVI. cikkének rendelkezéseit, valamint a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodást kell alkalmazni.

(2) Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az ezen ügyek terén elért fejlődést. Különösen a Felek által - a 41. cikk alkalmazására való tekintettel - meghozott intézkedésekkel kapcsolatos együttműködés és egyetértés fejlesztését folytatja.

F. SZAKASZ
KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
45. cikk
Közbeszerzés

(1) A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a Felek közbeszerzési szerződéseihez való hozzáférést tisztességes, igazságos és átlátható rendszer szabályozza.

(2) Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az e területen elért fejlődést.

46. cikk
Szellemi tulajdon

(1) A Felek a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban biztosítják a szellemi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát. A Felek a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodást (TRIPs) 1996. január 1-jétől alkalmazzák, és vállalják, hogy - adott esetben - javítják az említett megállapodás alapján előírt oltalmat.

(2) Amennyiben a szellemi tulajdon oltalma terén kereskedelmi feltételeket érintő problémák fordulnának elő, bármelyik Fél kérelmére sürgősen konzultációkat kell kezdeni a kölcsönösen elfogadható megoldások elérésének céljából.

(3) A Közösség és tagállamai megerősítik az általuk a következőkből eredő kötelezettségeknek tulajdonított jelentőséget:

a) Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989);

b) Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvételelőállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961);

c) Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1979, módosítva 1984-ben).

(4) A TRIPs-ről szóló WTO-megállapodásból eredő kötelezettségek sérelme nélkül Dél-Afrika kedvezően mérlegelhetné a (3) bekezdésben említett többoldalú egyezményekhez való csatlakozást.

(5) A Felek megerősítik az általuk a következő jogi eszközöknek tulajdonított jelentőséget:

a) A védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló nizzai megállapodás rendelkezései (Genf, 1977, módosítva 1979-ben);

b) Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (1971. évi Párizsi Okmány);

c) Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (1978. évi Genfi Okmány);

d) Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980);

e) Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi Okmány, módosítva 1979-ben) WIPO;

f) WIPO szerzői jogi szerződés (WCT), 1996.

(6) E cikk végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Közösség

- megkeresés alapján és kölcsönösen elfogadott feltételek mellett

- technikai segítségnyújtást biztosíthat Dél-Afrika számára többek között a szellemi tulajdonjogok oltalmára és végrehajtására vonatkozó törvények és rendelkezések előkészítésében, az ilyen jogokkal való visszaélés megelőzésében, a jogok érvényesítésével és oltalmával foglalkozó hazai hivatalok és egyéb szervek létrehozásában és megerősítésében, beleértve a személyzet képzését.

(7) A Felek megállapodnak, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi tulajdon különösen az alábbiakat foglalja magában: a szerzői jogot - beleértve a számítógépes programok szerzői jogát - , valamint a szomszédos jogokat, a használati mintákat, a szabadalmakat - beleértve a biotechnikai találmányokat -, az ipari formaterveket, földrajzi jelzéseket - beleértve az eredetmegjelöléseket -, a védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket, az integrált áramkörök topográfiáit, valamint az adatbázisok jogi oltalmát és az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezmény 10a. cikkében említett tisztességtelen verseny elleni oltalmat, valamint a know-how-ra vonatkozó bizalmas információk oltalmát.

47. cikk
Szabványosítás és megfelelőségértékelés

A Felek együttműködnek a szabványosítás, metrologia, tanúsítás és minőségbiztosítás terén annak érdekében, hogy csökkentsék a Felek között e területeken meglévő különbségeket. Ez az együttműködés a következőket foglalja magában:

a) intézkedések a WTO TBT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi műszaki szabályok, szabványok és megfelelőségértékelési eljárások nagyobb mértékű használatának előmozdítására, beleértve az ágazatspecifikus intézkedéseket;

b) a megfelelőségértékelés kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodások kidolgozása a közös gazdasági érdekű ágazatokban;

c) együttműködés a minőségirányítás és -biztosítás terén a kiválasztott - Dél-Afrika számára fontos - ágazatokban;

d) technikai segítségnyújtás megkönnyítése a kapacitásfejlesztésre vonatkozó dél-afrikai kezdeményezésekhez az akkreditálás, metrologia és szabványosítás terén;

e) gyakorlati jellegű kapcsolatok kiépítése a dél-afrikai és európai szabványügyi, akkreditáló és tanúsító szervezetek között.

48. cikk
Vám

(1) A Felek előmozdítják és megkönnyítik a vámszerveik közötti együttműködést a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések betartása és a tisztességes kereskedelem biztosítása érdekében. Az együttműködés többek között átfogja az információcserét és a képzési programokat.

(2) Az e megállapodásban - különösen a 90. cikk szerint -meghatározott egyéb együttműködési formák sérelme nélkül a Szerződő Felek közigazgatási hatóságai e megállapodás 2. jegyzőkönyvének rendelkezéseinek megfelelően kölcsönös segítségnyújtást biztosítanak egymásnak.

49. cikk
Statisztika

A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek e területen. Az együttműködés főleg a statisztikai módszerek és gyakorlatok összehangolásához kapcsolódik, amely az árak és szolgáltatások kereskedelmére, valamint általánosabb értelemben a megállapodás hatálya alá tartozó bármely, statisztikai feldolgozásra alkalmas területre vonatkozó adatok kölcsönösen elfogadott alapokon történő feldolgozását lehetővé teszi.

IV. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

50. cikk
Bevezetés

A Felek megállapodnak, hogy kölcsönös előnyükre és a dél-afrikai régió egészének érdekében gazdasági kapcsolataik változatossá tételével és erősítésével, gazdaságuk fenntartható fejlődésének előmozdításával, a regionális gazdasági együttműködés formáinak támogatásával, a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés előmozdításával, a környezet védelmével és minőségének javításával, a történelmileg hátrányos helyzetben lévő csoportok - beleértve a nőket - gazdasági szerepének erősítésével, a munkavállalói és szakszervezeti jogok védelmével és előmozdításával fejlesztik és előmozdítják a gazdasági és ipari ügyekkel kapcsolatos együttműködést.

51. cikk
Ipar

E területen az együttműködés célja - a versenyképesség és a növekedés támogatásával egyidejűleg -- a dél-afrikai ipar szerkezetátalakításának és modernizálásának megkönnyítése, valamint a dél-afrikai és a közösségi ipar közötti kölcsönösen előnyös együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése.

Az együttműködés célja többek között:

a) a Felek gazdasági szereplői (vállalatok, szakemberek, ágazati és egyéb üzleti szervezetek, a szervezett munkaerő stb.) közötti együttműködés elősegítése;

b) a dél-afrikai állami és magánszektornak az ipar szerkezetátalakítása és modernizálása érdekében a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést és a gazdasági szerep erősítését biztosító feltételek mellett tett erőfeszítéseinek támogatása;

c) a hazai és exportpiacokra való termelés ösztönzése és változatossá tétele céljából olyan környezet támogatása, amely kedvez a magánkezdeményezéseknek;

d) a dél-afrikai humánerőforrás- és ipari potenciál jobb hasznosításának előmozdítása többek között a hitelekhez és a beruházások finanszírozásához való hozzájutás megkönnyítésével, valamint az ipari innováció, technológiaátadás, képzés, kutatás és technológiafejlesztés támogatásával.

52. cikk
Beruházásfejlesztés és -védelem

A Felek közötti együttműködés célja olyan környezet létrehozása, amely kedvez mind a hazai, mind a külföldi kölcsönösen előnyös beruházásoknak és támogatja azokat, és különösen a beruházásvédelemmel, a beruházásfejlesztéssel, a tőkeátruházással, valamint a beruházási lehetőségekkel kapcsolatos információcsere tökéletesebb feltételeinek kialakításával előmozdítja azokat.

Az együttműködés célja többek között, hogy megkönnyítse és elősegítse a következőket:

a) adott esetben a beruházásfejlesztésre és -védelemre vonatkozó megállapodások megkötése a tagállamok és Dél-Afrika között;

b) adott esetben a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások megkötése a tagállamok és Dél-Afrika között;

c) a beruházási lehetőségekkel kapcsolatos információcsere;

d) összehangolt és egyszerűsített eljárások és közigazgatási gyakorlatok kialakítása a beruházások terén;

e) a dél-afrikai és dél-afrikai régióbeli beruházások fejlesztésének és elősegítésének a megfelelő eszközökkel történő támogatása.

53. cikk
A kereskedelem fejlesztése

(1) A Felek vállalják, hogy fejlesztik, változatossá teszik és növelik az egymás közötti kereskedelmet, valamint javítják a dél-afrikai termelés versenyképességét a hazai, regionális és nemzetközi piacokon.

(2) A kereskedelem fejlesztésének terén az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a) megfelelő kereskedelemfejlesztési stratégiák kidolgozása és versenyképességet támogató kereskedelmi környezet megteremtése;

b) kapacitásfejlesztés, valamint a humán erőforrás és szakértelem fejlesztése a kereskedelem és a háttérszolgáltatások terén -beleértve a munkaerőt - mind az állami, mind a magánszektorban;

c) a piaci követelményekkel kapcsolatos információcsere;

d) know-how- és technológiaátadás a beruházásokon és közös vállalatokon keresztül;

e) a magánszektor, különösen a kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások fejlesztése;

f) a kereskedelem fejlesztésével és a háttérszolgáltatásokkal foglalkozó szervezetek létrehozása, átalakítása és megerősítése;

g) a dél-afrikai kereskedelem, valamint a kereskedelemmel kapcsolatos infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó regionális együttműködés.

54. cikk
Mikrovállalkozások és kis- és középvállalkozások

A Felek törekednek a dél-afrikai mikrovállalkozások (MV-k) és a kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlesztésére és megerősítésére, valamint a közösségi és a dél-afrikai, illetve régióbeli KKV-k közötti együttműködés - figyelemmel a nemek közötti egyenlőségre - előmozdítására. A Felek többek között:

a) adott esetben együttműködnek az MV-k és KKV-k létrehozásához és kibővítéséhez szükséges jogi, közigazgatási, intézményi, technikai, adózási és pénzügyi keretek kialakításában;

b) biztosítják a bármilyen jogi formájú MV-k és KKV-k által kért támogatást olyan területeken, mint a finanszírozás, a szakképzés, a technológia és a marketing;

c) technikai segítségnyújtással, információcserével és kapacitásfejlesztéssel támogatást nyújtanak olyan vállalatoknak, szervezeteknek, politikaformálóknak és ügynökségeknek, amelyek a b) pontban említett szolgáltatásokat nyújtják;

d) létrehozzák és megkönnyítik a dél-afrikai köztársaságbeli, a dél-afrikai és közösségi magánszektor gazdasági szereplői közötti megfelelő kapcsolatokat annak érdekében, hogy javítsák a (stratégia kialakításával és végrehajtásával, üzleti trendekkel és lehetőségekkel, kapcsolatépítéssel, közös vállalatokkal és szakmai ismeretek átadásával kapcsolatos) információáramlást.

55. cikk
Információs társadalom - távközlés és informatika

(1) A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az informatikai és távközlési technológia terén, amelyeket a modern társadalom kulcsfontosságú ágazatának tartanak, és amelyek alapvető jelentőségűek a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az információs társadalom fejlődése szempontjából. A kommunikáció ebben az összefüggésben felöleli a postát, műsorszolgáltatást, távközlést és az informatikát. Az együttműködés célja, hogy:

a) a dél-afrikai infrastrukturális hálózatok, humán erőforrások és megfelelő, az információs társadalomra vonatkozó dél-afrikai politikák fejlesztésének támogatásával javítsák a dél-afrikai állami és magánintézmények kommunikációs eszközökhöz, elektronikához és informatikához való hozzáférését;

b) különösen a műholdas technológiával összefüggésben támogassák a dél-afrikai régió országai között e területen folytatott együttműködést;

c) válaszoljanak a globalizado, az új technológiák, az intézményi és ágazati átalakulás, valamint az alapvető információs szolgáltatások és a magasabb szintű szolgáltatások terén kialakuló szakadék kihívásaira.

(2) Az együttműködés többek között a következőket foglalja magában:

a) az információs társadalom különböző vonatkozásaival kapcsolatos párbeszéd, beleértve a szabályozási szempontokat és a kommunikációs politikát;

b) információcsere és lehetséges technikai segítségnyújtás a szabályozással, szabványosítással, megfelelőségvizsgálattal és az informatikai és kommunikációs technológia hitelesítésével, valamint a frekvenciahasználattal kapcsolatban;

c) új informatikai és kommunikációs technológiák terjesztése, új berendezések kifejlesztése, különös tekintettel a hálózatok összekapcsolására és az alkalmazások együttműködési képességére vonatkozóan;

d) az információs társadalommal kapcsolatos új technológiák terén közös kutatási és technológiafejlesztési projektek előmozdítása és végrehajtása;

e) a dél-afrikai szervezeteknek a közösségi projektekhez és programokhoz a különböző érintett területekre vonatkozó rendelkezések alapján való hozzáférése, valamint az Európai Unió szervezeteinek a Dél-Afrika által ugyanolyan feltételek mellett bevezetett intézkedésekhez történő hozzáférése.

56. cikk
Postai együttműködés

Az e területen való együttműködés a következőket foglalja magában:

a) a postai ügyekkel kapcsolatos információcsere és párbeszéd többek között a regionális és nemzetközi tevékenységekkel, a szabályozási szempontokkal és a politikai döntésekkel kapcsolatban;

b) a szabályozásra, a működési előírásokra és a humánerőforrásfejlesztésre vonatkozó technikai segítségnyújtás;

c) ezen ágazatban zajló technológiafejlesztéssel kapcsolatos közös projektek - beleértve a kutatást is - előmozdítása és megvalósítása.

57. cikk
Energia

(1) Az együttműködés céljai e téren többek között a következő területekre terjednek ki:

a) a dél-afrikaiak megfizethető, megbízható és fenntartható energiaforrásokhoz való hozzájutásának javítása;

b) az energiatermelő, -elosztó és -fogyasztó alágazatok reorganizációja és modernizálása, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak optimális gazdasági hatékonyság, társadalmi fejlődés és környezetvédelmi szempontból való elfogadhatóság mellett;

c) a dél-afrikai régió országai közötti együttműködés támogatása a helyi energiaforrások hatékony és környezetbarát módon történő kiaknázása érdekében.

(2) Az együttműködés célja különösen, hogy:

a) támogassa a megfelelő dél-afrikai energiapolitikák és -infrastruktúra kialakítását;

b) változatossá tegye a dél-afrikai energiaellátást;

c) technikai, gazdasági és pénzügyi szempontból fejlessze az energiaszolgáltatók teljesítményére vonatkozó szabványokat, különösen a villamosenergia- és folyékonytüzelőanyagágazatban;

d) megkönnyítse a helyi szakértelem kapacitásfejlesztését, különösen általános és műszaki képzéssel;

e) fejlessze az új és megújuló energiaforrásokat és megerősítse a háttér-infrastruktúrát, különösen a vidéki energiaellátásra vonatkozóan;

f) javítsa az energia ésszerű felhasználását az energiarendszerek hatékonyságának előmozdításával;

g) előmozdítsa a környezetbarát technológiák átadását és használatát;

h) támogassa az energiával kapcsolatos dél-afrikai regionális együttműködést.

58. cikk
Bányászat és ásványi termékek

(1) E terén az együttműködés célja többek között az, hogy:

a) olyan elvi intézkedéseket támogasson és mozdítson elő, amelyek javítják a bányaipar egészségügyi és biztonsági szabványait, valamint az alkalmazási feltételeket;

b) feltárás és bányászati beruházás céljából hozzáférhetővé tegye az ásványianyag-forrásokat és földtudományi információt. Az együttműködésnek az ágazatba történő beruházások vonzásához kölcsönösen kedvező légkört is kell teremtenie, beleértve a KKV-ket (és a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségeket);

c) támogassa az olyan politikákat, amelyek biztosítják, hogy a bányászati tevékenységek a környezet és a fenntartható fejlődés kellő figyelembevételével zajlanak, tekintetbe véve az ország különleges körülményeit, valamint a bányászat jellegét;

d) együttműködés jöjjön létre a bányászattal és az ásványi termékekkel kapcsolatos technológiai kutatásban és fejlesztésben.

(2) Az együttműködés kiterjed a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) Mining Coordination Unit keretében vállalt dél-afrikai tevékenységekre.

59. cikk
Közlekedés

(1) E terén az együttműködés célja, hogy:

a) fejlessze a dél-afrikaiak megfizethető, biztonságos és megbízható szállítási módokhoz való hozzáférését, valamint - az intermodális infrastruktúra-hálózatok és gazdasági és környezetvédelmi szempontból fenntartható szállítási rendszerek fejlesztésének támogatásával - megkönnyítse az ország áruforgalmát;

b) a regionális szükségletekhez kapcsolódó fenntartható szállítási hálózat megteremtésének céljából támogassa a dél-afrikai régió országai közötti együttműködést.

(2) Az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a) a közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra átalakításához és modernizálásához való hozzájárulás;

b) a légi szállítás, a vasúti, közúti és multimodális árutovábbítás feltételeinek, valamint a közutak, vasutak, kikötők és repülőterek, valamint a tengeri és légi forgalom irányításának fokozatos javítása;

c) a tengeri és légi forgalom biztonságának javítása a navigációs segédeszközök tökéletesítésével, valamint a hatékony programokat lehetővé tevő képzéssel.

60. cikk
Idegenforgalom

(1) A Felek együttműködnek egy versenyképes idegenforgalmi ágazat kialakításának céljából. Ebben az összefüggésben különösen a következőkben állapodnak meg:

a) támogatják az idegenforgalmi ágazat fejlesztését, amely gazdasági növekedést és a gazdasági szerep megerősítését, foglalkoztatást és devizát eredményez;

b) az idegenforgalom fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében állami, magán- és közösségi érdekeket magában foglaló stratégiai szövetség létrehozására törekednek;

c) együttes műveleteket hajtanak végre olyan területeken, mint a termékek és piacok, humán erőforrások és intézményi struktúrák fejlesztése;

d) a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében együttműködnek az idegenforgalommal kapcsolatos képzésben és kapacitásfejlesztésben;

e) vidéki területeken működő kísérleti projekteken keresztül együttműködnek a közösségeken alapuló idegenforgalom támogatásában és fejlesztésében;

f) elősegítik a turisták szabad mozgását.

(2) A Felek megállapodnak, hogy az idegenforgalom terén való együttműködés többek között a következő iránymutatásokon alapul:

a) a helyi, különösen vidéki területeken lévő közösségek integritásának és érdekeinek tiszteletben tartása;

b) a kulturális örökség jelentőségének hangsúlyozása;

c) képzés, a know-how átadása és a szélesebb közösség környezeti tudatosságának megteremtése;

d) az idegenforgalom és a környezetmegőrzés közötti pozitív kölcsönhatás biztosítása;

e) a dél-afrikai regionális együttműködés előmozdítása.

61. cikk
Mezőgazdaság

(1) E területen az együttműködés célja az integrált, harmonikus és fenntartható dél-afrikai vidékfejlesztés előmozdítása. Az együttműködés különösen a következőkhöz kapcsolódik:

a) adott esetben az agrárszektor modernizálása és átalakítása többek között az infrastruktúra és a berendezések modernizálásának, a csomagolási és tárolási technológia fejlesztésének, valamint a magánkézben lévő értékesítési és forgalmazási láncok javításának módszerével;

b) a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségekből származó mezőgazdasági termelők versenyképessége fejlesztésének és növelésének, valamint e tekintetben megfelelő mezőgazdasági szolgáltatások biztosításának megkönnyítése;

c) a termelés és a külső piacok változatossá tétele és fejlesztése;

d) az állategészségügy, növényegészségügy és a mezőgazdasági termelési módszerek terén való együttműködés megvalósítása és fejlesztése;

e) az állat- és növény-egészségügyi szabványok és szabályok összehangolására irányuló intézkedéseknek a kereskedelem elősegítése céljából történő vizsgálata, a mindkét Félre vonatkozóan hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével és a WTO-szabályokkal összhangban.

(2) Az együttműködés többek között a know-how átadásával, közös vállalatok és kapacitásfejlesztési programok létrehozásával valósul meg.

62. cikk
Halászat

E téren az együttműködés célja a halászati erőforrások mindkét Fél hosszú távú érdekeinek megfelelően történő fenntartható kezelésének és felhasználásának támogatása. Ezt információcserével, valamint olyan megállapodások kidolgozásával és végrehajtásával valósítják meg, amelyek megfelelhetnek a Felek gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési, tudományos és műszaki törekvéseinek. E rendelkezéseket egy különálló, kölcsönösen előnyös halászati megállapodásban állapítják meg, amelynek lehető leghamarabbi megkötését a Felek vállalják.

63. cikk
Szolgáltatások

A Felek megállapodnak, hogy elősegítik az együttműködést a szolgáltatási ágazatban általában, valamint különösen a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások terén többek között a következő tevékenységekkel:

a) a szolgáltatások kereskedelmének támogatása;

b) adott esetben a Felek szolgáltatási ágazatára vonatkozó szabályokkal, törvényekkel és rendelkezésekkel kapcsolatos információk cseréje;

c) a pénzügyi szolgáltatások és pénzügyi felügyelet számvitelének, ellenőrzésének, felügyeletének és szabályozásának javítása, például szakképzési rendszerek létrehozásának megkönnyítésével.

64. cikk
Fogyasztóvédelmi politika és a fogyasztók egészségének védelme

A Felek együttműködést kezdenek a fogyasztóvédelmi politika és a fogyasztók egészségének védelme terén, különösen a következő céllal:

a) a tiltott és veszélyes hazai termékekre vonatkozó kölcsönös tájékoztatási rendszerek létrehozása;

b) a termékek és a termékbiztonság forgalomba hozatalt követően végzett felügyeletének létrehozásával és működtetésével kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréje;

c) a fogyasztóknak különösen az árakkal, a termékek jellemzőivel és a kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan nyújtott tájékoztatás javítása;

d) a fogyasztói érdekek képviselői közötti párbeszéd elősegítése;

e) a fogyasztóvédelmi politikák és rendszerek összeegyeztethetőségének növelése;

f) a növekvő fogyasztói tudatossággal kapcsolatos, információszolgáltatással és oktatással történő információcsere;

g) a káros és tisztességtelen üzleti gyakorlat vizsgálatának a Felek közötti végrehajtásáról és a Felek közötti együttműködésről szóló értesítés;

h) a jogellenes tevékenységekkel károsított fogyasztók számára a jóvátétel hatékony lehetőségeivel kapcsolatos információk cseréje.

V. CÍM

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
65. cikk
Célkitűzés

(1) A Közösség és Dél-Afrika közötti fejlesztési együttműködés a politikai párbeszéd és partnerség keretében zajlik, és támogatja a nemzeti hatóságok által végrehajtott politikákat és reformokat.

(2) A fejlesztési együttműködés különösen Dél-Afrika harmonikus és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, valamint világgazdasági beilleszkedéséhez, továbbá a demokratikus társadalom és a jogállam számára lefektetett alapok megszilárdításához járul hozzá, amelyben politikai, társadalmi és kulturális szempontból tiszteletben tartják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat.

(3) Ebben az összefüggésben elsőbbséget élveznek azon intézkedések, amelyek a szegénység elleni küzdelmet segítik.

66. cikk
Prioritások

(1) A fejlesztési együttműködés területei különösen a következők:

a) a dél-afrikai gazdaság fokozatos világgazdasági és -kereskedelmi integrációját segítő politikáknak és eszközöknek, a foglalkoztatás támogatásának, az életképes magánvállalkozások fejlesztésének, a regionális együttműködésnek és integrációnak nyújtott támogatás. Ebben az összefüggésben különös figyelmet fordítanak a kiigazításra tett erőfeszítésekhez nyújtott támogatásra, amelyekre a régióban - különösen a SACU-ban - az e megállapodás szerint létrehozott szabadkereskedelmi terület ad alkalmat;

b) az életkörülmények javítása és az alapvető szociális szolgáltatások biztosítása;

c) a demokratizálódás támogatása, az emberi jogok védelme, rendezett közigazgatás kialakítása, a civil társadalom erősítése és a fejlesztési folyamatba való bevonása.

(2) Előmozdítják a közigazgatási szervek és a nem kormányzati fejlesztési partnerek és szereplők közötti párbeszédet és partnerséget.

(3) A programok a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségek alapvető szükségleteire irányulnak, és tükrözik a fejlesztésnek a nemekkel kapcsolatos és környezetvédelmi dimenzióját.

67. cikk
Támogatásra jogosult kedvezményezettek

A támogatásra és technikai segítségnyújtásra jogosult együttműködő partnerek a nemzeti, tartományi és helyi hatóságok és közigazgatási szervek, nem kormányzati szervezetek és közösségeken alapuló szervezetek, regionális és nemzetközi szervezetek, intézmények és állami vagy magánszereplők. Bármilyen egyéb, mindkét Fél által kijelölt szervet támogathatóvá lehet tenni.

68. cikk
Eszközök és módszerek

(1) A 66. cikkben említett együttműködési tevékenységek keretében alkalmazható eszközök különösen a tanulmányok készítését, a technikai segítségnyújtást, a képzést és egyéb szolgáltatásokat, beszerzéseket és építési beruházásokat, valamint az értékelést és felügyeleti ellenőrzéseket és feladatokat foglalják magukban.

(2) A helyi pénznemben vagy devizában történő közösségi finanszírozás a tevékenységgel kapcsolatos szükségletektől és a művelet jellégétől függően a következőkre terjedhet ki:

a) a politikai párbeszéd során azonosított kiemelt ágazatokban a reformok és politikák megvalósítását támogató költségvetési kiadások;

b) beruházás (épületek vásárlásának kivételével) és felszerelés;

c) a bizonyos esetekben - és különösen, ha a programot nem kormányzati partner hajtja végre - ismétlődő kiadások.

(3) A 6 7. cikkben meghatározott partnerek hozzájárulását elvileg minden egyes együttműködési művelethez meg kell követelni. E hozzájárulás jellegét és összegét a partner lehetőségeihez és a műveletek természetéhez kell igazítani.

(4) Lehetőségeket kereshetnek az egyéb támogatókkal, különösen az Európai Unió tagállamaival való összeegyeztethetőségre és kiegészíthetőségre.

(5) Mindkét Fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az e megállapodás szerinti fejlesztési együttműködés közösségi jellegéről tájékoztassa a közvéleményt.

69. cikk
Programozás

(1) A 66. cikkben foglalt prioritásokból eredő konkrét célkitűzéseken alapuló, és a fejlesztési együttműködés, valamint az abból eredő műveletek bázisidőszak alatti előkészítésének, végrehajtásának és felügyeletének részletes szabályait feltüntető többéves indikatív programozást a Közösség és a Dél-afrikai Kormány közötti szoros kapcsolatok keretében, az Európai Beruházási Bank hozzájárulásával kell végrehajtani. A programozási tárgyalások eredményét a mindkét Fél által aláírt többéves indikatív programban állapítják meg.

(2) Az együttműködési megállapodás részletes operatív eljárásait, valamint a végrehajtására és felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket a többéves indikatív programhoz kell csatolni.

70. cikk
A projektek meghatározása, előkészítése és értékelése

(1) A fejlesztési műveletek meghatározása és előkészítése a 80. cikkben meghatározottak szerint Dél-Afrika kormánya nemzeti programengedélyezőjének vagy a 67. cikkben meghatározott egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettnek a feladata.

(2) A Közösség általi finanszírozásra benyújtott projekt- vagy programdokumentációnak tartalmaznia kell az értékeléshez szükséges minden információt. Az ilyen dokumentációkat a nemzeti programengedélyező vagy az egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettek hivatalosan átadják a küldöttség vezetőjének.

(3) A fejlesztési műveletek értékelését a nemzeti programengedélyező és/vagy az egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettek, valamint a Közösség közösen végzi el.

71. cikk
Finanszírozási javaslat és az arról szóló határozat

(1) Az értékeléssel kapcsolatos következtetéseket a nemzeti programengedélyezővel és/vagy a kérelmező partnerrel szoros együttműködésben elkészített finanszírozási javaslatban a küldöttség vezetője foglalja össze.

(2) A Bizottság véglegesíti a finanszírozási javaslatot és továbbítja a Közösség döntéshozó szervének.

72. cikk
Finanszírozási megállapodások

(1) A Közösség által jóváhagyott projekteket és programokat a következő eszközök szabályozzák:

a) vagy a Közösség nevében eljáró Bizottság és a Dél-Afrika kormányának nevében eljáró nemzeti programengedélyező vagy a támogatásra jogosult kedvezményezett között létrejött finanszírozási megállapodások;

b) vagy a projekt vagy program végrehajtásáért felelős nemzetközi szervezetekkel, jogi vagy természetes személyekkel vagy a 67. cikkben meghatározott egyéb szereplőkkel kötött szerződések.

(2) Minden finanszírozási megállapodásban és szerződésben elő kell írni, hogy a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

B. SZAKASZ
VÉGREHAJTÁS
73. cikk
Az ajánlattevők és az áruk részvételi jogosultsága

(1) A pályázati felhívásokban és szerződésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitva áll minden természetes és jogi személy számára az Európai Unió tagállamaiban, Dél-Afrikában és az AKCS-államokban. A részvételi jogosultság kellően indokolt esetekben a legkedvezőbb költséghatékonysági arány biztosítása érdekében kiterjeszthető más fejlődő országokra.

(2) Az áruk a tagállamokból, Dél-Afrikából vagy az AKCS-államokból származnak. Kellően indokolt kivételes esetekben más országokból is származhatnak.

74. cikk
Ajánlatkérő

(1) Az építési beruházásra irányuló, ellátási és szolgáltatási szerződéseket a Bizottsággal egyetértésben és együttműködésben a támogatásra jogosult kedvezményezett készíti elő, tárgyalja és köti meg.

(2) A támogatásra jogosult kedvezményezett kérheti a Bizottságot, hogy a nevében, közvetlenül eljárva vagy az érintett hatóságán keresztül készítse elő, tárgyalja és kösse meg a szolgáltatási szerződéseket.

75. cikk
Beszerzési eljárások

A beszerzésre vagy a Közösség által finanszírozott szerződésekre vonatkozó eljárásokat a finanszírozási megállapodáshoz csatolt általános szerződési feltételekben állapítják meg.

76. cikk
Általános előírások és feltételek

A Közösség által finanszírozott építési beruházásra irányuló, ellátási és szolgáltatási szerződések odaítélését és teljesítését e megállapodás, valamint az Együttműködési Tanács határozatával elfogadott építési, beszerzési és szolgáltatási szerződésekre vonatkozó megfelelő általános előírások, valamint általános szerződési feltételek szabályozzák.

77. cikk
Vitarendezés

A Közösség által finanszírozott szerződések teljesítése során Dél-Afrika és az ajánlattevők, szállítók vagy szolgáltatásnyújtók között felmerülő vitákat az Együttműködési Tanács határozatával elfogadott, a szerződések egyeztetési és választottbírósági eljárási szabályaival összhangban választottbírórsági eljárás útján rendezik.

78. cikk
Adó- és vámrendelkezések

(1) A dél-afrikai kormány a Közösség által finanszírozott valamennyi szerződésre fiskális vámok, vámok és/vagy adók vagy azokkal azonos hatású díjak alóli teljes mentességet alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezés részleteit a dél-afrikai kormány és a Bizottság közötti levélváltásban kell meghatározni.

79. cikk
Engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő

A Bizottság kinevezi az engedélyezésre jogosult vezető tisztviselőt, akinek a feladata a Közösség által a Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködéshez rendelkezésre bocsátott források kezelése.

80. cikk
Nemzeti programengedélyező és kifizető megbízott

(1) A dél-afrikai kormány kinevez egy nemzeti programengedélyezőt, aki képviseli a Közösség által finanszírozott projektekkel kapcsolatos valamennyi műveletet, amely Dél-Afrika és a Közösség közötti finanszírozási megállapodás hatálya alá tartozik. Továbbá ki kell nevezni egy kifizető megbízottat is.

(2) Az engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő és a nemzeti programengedélyező, valamint a kifizető megbízott kötelezettségeit és feladatait - a Bizottság pénzügyi szabályzatának a preferenciális megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - a dél-afrikai kormány és a Bizottság közötti okmánycsere útján határozzák meg.

81. cikk
A küldöttség vezetője

(1) A Bizottságot Dél-Afrikában a küldöttség vezetője képviseli, aki - a nemzeti programengedélyezővel együtt, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének és e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően - biztosítja a pénzügyi és technikai együttműködés végrehajtását, felügyeletét és nyomon követését. A küldöttség vezetőjét különösen hatáskörrel kell felruházni, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa a projektek és programok előkészítését, értékelését és végrehajtását.

(2) A dél-afrikai kormány - a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi egyezménynek megfelelően - kiváltságokat és mentességeket biztosít a küldöttség vezetőjének és a Bizottság Dél- Afrikába kinevezett tisztviselőinek.

(3) A nemzeti programengedélyező és a küldöttség vezetője feladatainak és kötelezettségeinek meghatározásakor a Felek törekednek annak biztosítására, hogy a projekteket és programokat a legnagyobb mértékben helyi szinten igazgassák, valamint törekednek arra, hogy a többi AKCS- államban alkalmazandó gyakorlatokkal való összeférhetőséget és összeegyeztethetőséget biztosítsák.

82. cikk
Felügyelet és értékelés

(1) A felügyelet és az értékelés - a folyamatban lévő és a jövőbeni műveletek hatékonyságának növelése céljából - a fejlesztési műveletek (előkészítésük, végrehajtásuk és az azokat követő tevékenységek) külső értékeléséből áll. Az érintett munkákat Dél-Afrika és Közösség közösen végzi el.

(2) Az együttműködés felügyeletét és értékelését Dél-Afrika és a Közösség közösen végzi. Éves konzultációkat tarthatnak, hogy értékeljék a haladást és megállapodjanak azokról az intézkedésekről, amelyeket a többéves indikatív program végrehajtásának kiigazítására és javítására kell tenni, valamint hogy felkészüljenek a jövőbeni műveletekre.

VI. CÍM

EGYÉB TERÜLETEKEN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

83. cikk
Tudomány és technológia

A Felek vállalják, hogy fokozzák a tudományos és technológiai együttműködést. Az e célkitűzés megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket egy külön megállapodás határozza meg, amely 1997 novemberében lépett hatályba.

84. cikk
Környezet

(1) A Felek együttműködnek, hogy a nem megújuló természetes erőforrások ésszerű felhasználásával és a megújuló természetes erőforrások fenntartható felhasználásával a fenntartható fejlődést útján haladjanak, előmozdítva így a környezet védelmét, pusztulásának megelőzését és a környezetszennyezés ellenőrzését. A Felek célja, hogy javítsák a környezet minőségét és együttműködjenek a globális környezeti problémák elleni küzdelemben.

(2) A Felek különös figyelmet fordítanak a környezetgazdálkodás kapacitásfejlesztésére. Párbeszédet folytatnak a környezetvédelmi prioritások meghatározásáról. Felülvizsgálják a korábbi dél-afrikai politikáknak a környezet állapotára gyakorolt hatását, és -amennyiben lehetséges - módosítják azokat.

(3) Az együttműködés magában foglalja többek között a városfejlesztéssel, a mezőgazdasági és egyéb célú földhasználattal; az elsivatagosodással; a hulladékgazdálkodással - beleértve a veszélyes és nukleáris hulladékot -; a veszélyes vegyi anyagok kezelésével; a biológiai sokféleség megőrzésével és fenntartható felhasználásával; a fenntartható erdőállomány-gazdálkodással; a vízminőség-ellenőrzéssel; az ipari és egyéb eredetű szennyezés ellenőrzésével; a part menti és tengeri szennyezés ellenőrzésével és a halászati erőforrások kezelésével; az integrált vízkészletgazdálkodással, beleértve a nemzetközi vízgyűjtő területek igazgatását; a vízszükséglet kezelésével, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos ügyeket.

85. cikk
Kultúra

(1) A Felek vállalják, hogy együttműködnek a kultúra terén annak érdekében, hogy előmozdítsák Dél-Afrika és az Európai Unió kulturális sokféleségének alapos megismerését és jobb megértését. A Felek felszámolják a kultúrák közötti kommunikáció és együttműködés akadályait, valamint serkentik a különböző kultúrájú népek egymással való kölcsönös összefüggésének tudatosítását. Elősegítik Dél-Afrika és az Európai Unió népességének részvételét a kölcsönös kulturális gyarapodás folyamatában.

(2) A kulturális kapcsolatok célja a kulturális örökség megőrzése és erősítése, valamint a kulturális termékek és szolgáltatások előállítása és terjesztése. A nemzeti, regionális és régióközi médiát és kommunikációs infrastruktúrát a kulturális kapcsolatok megkönnyítése érdekében a lehető legszélesebb körben kell felhasználni, miközben támogatják a szerzői jog és a kapcsolódó jogok tiszteletben tartását.

(3) A Felek együttműködnek a kulturális események, valamint Dél-Afrika és az Európai Unió intézményei és társulásai közötti cserék tekintetében.

86. cikk
Szociális kérdések

(1) A Felek párbeszédet kezdenek a szociális együttműködésről. Ez magában foglalja az apartheid felszámolása utáni társadalom szociális problémáival, a szegénység enyhítésével, a munkanélküliséggel, a nemek közötti egyenlőséggel, a nők elleni erőszakkal, a gyermekek jogaival, a munkaügyi kapcsolatokkal, a közegészségüggyel, a munkahelyi biztonsággal és népességgel kapcsolatos kérdéseket, de nem szükségszerűen korlátozódik ezekre.

(2) A Felek úgy vélik, hogy a társadalmi haladásnak együtt kell járnia a gazdasági fejlődéssel. Elismerik az alapvető szociális jogok biztosításának kötelezettségét, amelyek különösen a munkavállalók egyesülési jogára, a kollektív tárgyalásokhoz való jogra, a kényszermunka megszüntetésére, a munkahelyi megkülönböztetés eltörlésére, a gyermekmunka tényleges megszüntetésére irányulnak. E jogok fejlesztéséhez az ILO vonatkozó szabványai képezik a hivatkozási alapot.

87. cikk
Információ

A Felek megteszik a megfelelő intézkedéseket a hatékony kölcsönös információcsere előmozdítására és elősegítésére. Elsőbbséget kell kapnia többek között a Dél-Afrika és a Közösség közötti együttműködéssel kapcsolatos információk terjesztésének. Ezenkívül a Felek törekednek arra, hogy széles körű nyilvánosság számára biztosítsák a Dél-Afrikával és az Európai Unióval kapcsolatos alapvető információkat, valamint a szakirányú információkat az Európai Unió politikáival kapcsolatban meghatározott dél-afrikai csoportok számára és Dél-Afrika politikáival kapcsolatban meghatározott európai unióbeli csoportok számára.

88. cikk
Sajtó és audiovizuális média

A Felek ösztönzik az együttműködést a sajtó és az audiovizuális média terén annak érdekében, hogy támogassák a média továbbfejlesztését, valamint függetlenségének és pluralizmusának elősegítését. Az együttműködés eszközei többek között a következők:

a) a humánerőforrás-fejlesztés előmozdítása, különösen az újságíróknak és a médiával foglalkozó szakembereknek szervezett képzésekkel és csereprogramokkal;

b) az információs forrásokhoz való szélesebb körű hozzáférés elősegítése a média számára;

c) a műszaki know-how és az információk cseréje;

d) audiovizuális programok létrehozása.

89. cikk
Humán erőforrás

(1) A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a megállapodással szabályozott minden területen növeljék a humán erőforrás értékét Dél-Afrikában. Az együttműködés célja, hogy a kormány kiemelt humánerőforrás-fejlesztési területein erősítse az intézményi kapacitást, különös figyelemmel a népesség leghátrányosabb helyzetben lévő részeire.

(2) Annak érdekében, hogy fejlesszék az állami és magánszektor magas beosztású alkalmazottai szakképesítését, a Felek fokozzák az oktatással és szakképzéssel kapcsolatos együttműködésüket, valamint az oktatási intézmények és az oktatással foglalkozó vállalkozások közötti együttműködést. Különös figyelmet kell fordítani az Európai Unió és Dél-Afrika szakértői testületei közötti állandó kapcsolatok létrehozásának előmozdítására annak érdekében, hogy ösztönözzék a tapasztalatok és technikai források összegyűjtését és cseréjét.

(3) A Felek ösztönzik az információcserét annak érdekében, hogy elősegítsék az oklevelek és diplomák illetékes hatóságok általi elismerésével kapcsolatos együttműködést.

(4) A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények, például az egyetemek közötti kapcsolatok és együttműködés létrehozását.

90. cikk
A kábítószerek és a pénzmosás elleni küzdelem

A Felek vállalják, hogy együttműködnek a kábítószerek és a pénzmosás elleni küzdelemben, a következő eszközökkel:

a) Dél-Afrika kábítószerek elleni küzdelemről szóló főtervének előmozdítása, valamint a Dél- afrikai Köztársaságnak és a délafrikai régiónak a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal való tiltott visszaélés, továbbá az ilyen anyagok előállítása, beszerzése és az azokkal való kereskedelem elleni küzdelemre irányuló programjai hatékonyságának növelése az Egyesült Nemzetek vonatkozó nemzetközi kábítószerek elleni küzdelemről szóló egyezményei alapján;

b) pénzügyi szervezeteiknek az általában bűnöző tevékenységekből és különösen a kábítószer- kereskedelemből származó bevételek tisztára mosására történő felhasználásának megakadályozása a nemzetközi szervezetek - különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) - által elfogadottakkal egyenértékű előírások alapján; és

c) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására használt prekurzor anyagok és más alapanyagok eltérítésének megakadályozása az érintett nemzetközi hatóságok - nevezetesen a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) - által elfogadott előírások alapján.

91. cikk
Adatvédelem

(1) A Felek a nemzetközi előírások figyelembevételével együttműködnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó védelem színvonalának javítása céljából.

(2) A személyes adatok védelmére vonatkozó együttműködés magában foglalhatja az információk és a szakértők cseréjének formájában történő technikai segítségnyújtást és a közös programok és projektek létrehozását.

(3) Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az ezzel kapcsolatosan tett fejlődést.

92. cikk
Egészségügy

(1) A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a lakosság mentális és fizikai egészségét az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés által javítsák.

(2) A közegészségügy terén a Felek az olyan programokkal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok megosztásával működnek együtt, amelyek többek között információt terjesztenek, javítják a közegészségügyi szakemberek oktatását és képzését, felügyelik a betegségeket és egészségügyi információs rendszereket fejlesztenek ki, csökkentik az életmóddal kapcsolatos betegségekből eredő kockázatokat, megelőzik és ellenőrzik a HIV/AIDS-et, valamint az egyéb fertőző betegségeket.

(3) Az együttműködés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén magában foglalja a balesetek, foglalkozással összefüggő betegségek és foglalkozási ártalmak megelőzésére irányuló jogszabályi és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos információk cseréjét.

(4) Az együttműködés a gyógyszerészet terén magában foglalhatja a gyógyszerek értékelésének és törzskönyvezésének támogatását.

VII. CÍM

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS PÉNZÜGYI SZEMPONTJAI

93. cikk
Célkitűzés

E megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében Dél-Afrika -társadalmi-gazdasági fejlesztési szükségleteinek támogatására irányuló támogatások és kölcsönök formájában - pénzügyi támogatásban és technikai segítségnyújtásban részesül a Közösség részéről.

94. cikk
Támogatások

A támogatások formájában megvalósuló pénzügyi támogatás a következőket foglalja magában:

a) a 65. és 66. cikkben említett fejlesztési együttműködési tevékenységeket támogató, a közösségi költségvetés alapján létrehozott különleges pénzügyi könnyítés;

b) más közösségi költségvetési keretekből az e költségvetési keretek alá tartozó fejlesztési és nemzetközi együttműködési tevékenységek céljából rendelkezésre bocsátott egyéb pénzügyi források. A kérelmek benyújtására és jóváhagyására, végrehajtásra és felügyeletére/értékelésére vonatkozó eljárás megfelel az érintett költségvetési keretre vonatkozó általános feltételeknek.

95. cikk
Kölcsönök

A kölcsönök formájában megvalósuló pénzügyi támogatással kapcsolatosan az Európai Beruházási Bank - az Európai Unió Tanácsának megkeresésére, az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során meghatározandó legnagyobb összegeken és futamidőn belül - mérlegelheti a dél-afrikai beruházási projektek finanszírozásának hosszú lejáratú hitelek által történő kiterjesztését.

96. cikk
Régiók közötti együttműködés

Az előző bekezdésekben említett, a Közösségből származó pénzügyi támogatást fel lehet használni a nemzeti vagy helyi érdekű dél-afrikai projekteknek vagy programoknak, valamint Dél- Afrika olyan régiók közötti együttműködési tevékenységekben való részvételének anyagi támogatására, amelyeket más fejlődő országokkal együtt hajt végre.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

97. cikk
Az intézményrendszer felépítése

(1) A Felek megállapodnak az Együttműködési Tanács létrehozásában, amely a következő feladatokat látja el:

a) biztosítja a megállapodás megfelelő működését és végrehajtását, valamint a Felek közötti párbeszédet;

b) tanulmányozza a Felek közötti kereskedelem és együttműködés fejlődését;

c) megfelelő módszereket keres azon problémák megelőzésére, amelyek a megállapodás hatálya alá tartozó területeken merülhetnek fel;

d) véleményt cserél és javaslatokat tesz a kereskedelemmel és együttműködéssel kapcsolatos közös érdekű kérdésekre vonatkozóan, beleértve a jövőbeni fellépést és az annak végrehajtásához rendelkezésre álló eszközöket.

(2) Az Együttműködési Tanács üléseinek összetételéről, gyakoriságáról, napirendjéről és helyszínéről a Felek közötti konzultáció keretében állapodnak meg.

(3) Az Együttműködési Tanács az e megállapodás által szabályozott minden kérdésre vonatkozóan határozathozatali hatáskörrel rendelkezik.

(4) A Felek megállapodnak, hogy ösztönzik és megkönnyítik a parlamentjeik közötti rendszeres kapcsolatokat az e megállapodás által szabályozott különböző együttműködési területeken.

(5) A Felek szintén elősegítik olyan egyéb hasonló és az érintett területeken tevékenykedő dél-afrikai és európai unióbeli intézmények közötti kapcsolatokat, mint az Európai Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és dél-afrikai National Economie Development and Labour Council (NEDLAC).

98. cikk
Az adókra vonatkozó különleges szabályozás

(1) Az e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően biztosított legnagyobb kedvezményes elbánás és az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezések nem vonatkoznak azon adókedvezményekre, amelyeket Dél-Afrika és az Európai Unió tagállamai a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások vagy egyéb adóügyi rendelkezések, illetve hazai adóügyi jogszabályok alapján nyújtanak vagy a jövőben nyújtani fognak.

(2) E megállapodást vagy az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy azok megakadályozzák bármely olyan intézkedés elfogadását vagy végrehajtását, amelynek célja az adókikerülés és -kijátszás - a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások vagy egyéb adóügyi rendelkezések, illetve a hazai adóügyi jogszabályok alapján történő - megakadályozása.

(3) E megállapodást vagy az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy azok megakadályozzák az Európai Unió tagállamait vagy Dél-Afrikát, hogy adóügyi jogszabályaik megfelelő rendelkezéseinek alkalmazása során különbséget tegyenek az eltérő helyzetű adózók között, különösen a lakóhelyükre vagy a tőkebefektetés helyére való tekintettel.

99. cikk
Időtartam

Ez a megállapodás határozatlan ideig érvényes. Bármelyik Fél felmondhatja a megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

100. cikk
Megkülönböztetésmentesség

Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

a) a Dél-Afrika által a Közösség tekintetében alkalmazott rendelkezések nem hozhatnak létre semmilyen megkülönböztetést a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik között;

b) a Közösség által Dél-Afrika tekintetében alkalmazott rendelkezések nem hozhatnak létre semmilyen megkülönböztetést Dél-Afrika állampolgárai és társaságai között.

101. cikk
Területi hatály

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az azon szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Dél-Afrika tekintetében a Dél-Afrika alkotmányában meghatározott területeken.

102. cikk
Jövőbeni fejlesztések

A Felek közös megegyezéssel és saját hatáskörükön belül kiterjeszthetik e megállapodást annak érdekében, hogy növeljék az együttműködés szintjét, és azt meghatározott ágazatokra és tevékenységekre vonatkozó megállapodásokkal egészítsék ki.

E megállapodás keretében - az alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével a Felek bármelyike javaslatokat terjeszthet elő az együttműködés alkalmazási területeinek kiterjesztésére.

103. cikk
Felülvizsgálat

A Felek a hatálybalépését követő öt éven belül felülvizsgálják e megállapodást annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az e megállapodást esetlegesen érintő más rendelkezések kihatásait. További felülvizsgálatokról közösen dönthetnek.

104. cikk
Vitarendezés

(1) A Felek az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákkal az Együttműködési Tanácshoz fordulhatnak.

(2) Az Együttműködési Tanács a vitákat határozathozatal útján rendezheti.

(3) A Felek kötelesek megtenni a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket.

(4) Amennyiben a vitát nem lehet a (2) bekezdésnek megfelelően rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másikat választottbíró kijelöléséről; ezt követően a másik Félnek az első választottbíró kijelölésétől számított két hónapon belül egy második választottbírót kell kijelölnie.

(5) Az Együttműködési Tanács a második választottbíró kijelölésétől számított hat hónapon belül egy harmadik választottbírót jelöl ki.

(6) A választottbírók határozatait 12 hónapon belül többségi szavazással kell meghozni.

(7) A vitában érintett Feleknek meg kell tenniük a választottbírók határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(8) Az Együttműködési Tanács kialakítja a választottbírósági eljárás működését.

(9) Az e megállapodás II. és III. címe alapján felmerülő viták esetében a következő eljárásokat kell alkalmazni:

a) a második választottbírót 30 napon belül kell kijelölni;

b) az Együttműködési Tanács a második választottbíró kijelölésétől számított 60 napon belül egy harmadik választottbírót jelöl ki;

c) a választottbírók megállapításaikat és határozataikat általában a választottbírósági bizottság összeállítása napjától számított legfeljebb hat hónapon belül benyújtják a Feleknek és az Együttműködési Tanácsnak. Sürgős esetekben - beleértve a romlandó árak esetét - a választottbírók arra törekszenek, hogy jelentésüket a Felek számára három hónapon belül kiadják;

d) az érintett Fél 60 napon belül értesíti a másik Felet és az Együttműködési Tanácsot az Együttműködési Tanács vagy - az esettől függően - a választottbírók megállapításainak és határozatainak végrehajtására vonatkozó szándékáról;

e) amennyiben gyakorlatilag megvalósíthatatlan azonnal eleget tenni az Együttműködési Tanács vagy a választottbírók megállapításainak és határozatainak, az érintett Fél számára belátható időtartamot biztosítanak, hogy ezt megtehesse. Ezen időtartam nem haladhatja meg a megállapításoknak és határozatoknak a Felek számára történő benyújtása napjától számított 15 hónapot. Ezen időtartamot azonban a Felek közös megegyezésével - az adott körülményektől függően - lerövidíthetik vagy meghosszabbíthatják.

(10) A WTO vitarendezési eljárásainak igénybevételére vonatkozó joguk sérelme nélkül a Közösség és Dél-Afrika törekednek arra, hogy az e megállapodás II. és III. címe alapján felmerülő sajátos kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat e megállapodás különös vitarendezési rendelkezéseinek igénybevételével rendezzék. Az e megállapodás szerint létrehozott választottbírósági eljárások nem foglalkoznak a Felek WTO keretén belül meglévő jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdésekkel, kivéve ha a Felek megállapodnak, hogy az ilyen kérdésekkel választottbírósághoz fordulnak.

105. cikk
Kétoldalú megállapodásokra vonatkozó záradék

E megállapodás nem érinti a meglévő megállapodásokban foglalt - egyrészről egy vagy több tagállamra, másrészről Dél-Afrikára nézve - kötelező jogokat, kivéve, amennyiben az érintett Felek számára nem hoz létre azokkal egyenértékű vagy azoknál szélesebb körű jogokat.

106. cikk
Módosítási záradék

(1) Amennyiben az egyik Fél módosítani szeretné e megállapodást, indoklással ellátott javaslatát benyújthatja megfontolás és határozathozatal céljából az Együttműködési Tanácsnak.

(2) Amennyiben a másik Fél úgy véli, hogy a javasolt módosítás a megállapodás szempontjából káros hatással lenne a megállapodásból eredő jogaira, javaslatot nyújthat be az Együttműködési Tanácsnak megfontolás és határozathozatal céljából a megállapodás kompenzációs kiigazítására vonatkozóan.

107. cikk
Mellékletek

A jegyzőkönyvek és a mellékletek a megállapodás szerves részét képezik.

108. cikk
Az eredeti példányok nyelve és száma

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, valamint Dél-Afrika angoltól eltérő hivatalos nyelvein, sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isindebele, isixhosa és isizulu nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

109. cikk
Hatálybalépés

E megállapodás azon hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást arról, hogy a szükséges eljárást befejezték.

Amennyiben a megállapodás hatálybalépéséig a Felek annak ideiglenes alkalmazásáról döntenek, a hatálybalépés napjára történő minden hivatkozást az ideiglenes alkalmazás hatálybalépésének napjára történő hivatkozásnak kell tekinteni.

Készült Pretoriában, 1999. év október 11. napján.

az Európai Közösség részéről

a Belga Királyság részéről

a Dán Királyság részéről

a Németországi Szövetségi Köztársaság részéről

a Görög Köztársaság részéről

a Spanyol Királyság részéről

a Francia Köztársaság részéről

Írország részéről

az Olasz Köztársaság részéről

a Luxemburgi Nagyhercegség részéről

a Holland Királyság részéről

az Osztrák Köztársaság részéről

a Portugál Köztársaság részéről

a Finn Köztársaság részéről

a Svéd Királyság részéről

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről

a Dél-afrikai Köztársaság részéről

I. MELLÉKLET

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
A vámfelfüggesztéssel és -csökkentéssel kapcsolatos egyeztetett eltérések jegyzéke

Bevezetés

A Közösség és a Dél-afrikai Köztársaság megállapodnak, hogy az alkalmazott legnagyobb kedvezményre vonatkozó vámtétel emelését, illetve az 1996. július 1-jét követően a másik Féllel szemben bevezetett egyéb, a kereskedelmet korlátozó és torzító intézkedéseket legkésőbb a megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik.

Dél-Afrika kérelmére és a Dél-afrikai Köztársaság gazdasági átalakulásának egyedi jellegét, valamint vámtarifarendszere - a WTO keretén belül meglévő kötelezettségei tekintetében történő - kiigazításának meghatározott szakaszát szem előtt tartva a Közösség beleegyezett, hogy kivételesen megvizsgálja a vámcsökkentéssel kapcsolatos eltérésekre vonatkozó különös kérelmeket.

E folyamat eredményeként a Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás 7. cikkének alkalmazása céljából az e mellékletben említett termékekre vonatkozó alábbi vámtételek mint vámfelfüggesztési referencia-vámtételek az 1996. július 1-jén ténylegesen alkalmazott vámtételek helyébe lépnek.

Code description Date of implementation Rate in 1996 New rate
0207 41 90 18.9.1997 27% 220 c/kg
0403 90 00 2.1.1998 free 450 c/kg
0404 10 00 2.1.1998 free 450 c/kg
0404 90 00 2.1.1998 100c/kg 450 c/kg
0405 10 00 2.1.1998 320 c/kg 500 c/kg
0405 20 10 2.1.1998 20% 500 c/kg
0405 20 90 2.1.1998 320 c/kg 500 c/kg
0405 90 00 2.1.1998 320 c/kg 500 c/kg
0406 10 10 2.1.1998 25% 500 c/kg
0406 10 20 2.1.1998 20% 500 c/kg
0406 20 10 2.1.1998 22% 500 c/kg
0406 20 90 2.1.1998 25% 500 c/kg
0406 30 00 2.1.1998 25% 500 c/kg
0406 40 10 2.1.1998 22% 500 c/kg
0406 40 90 2.1.1998 25% 500 c/kg
0406 90 10 2.1.1998 22% 500 c/kg
0406 90 25 2.1.1998 660 c/kg 500 c/kg
0406 90 35 2.1.1998 660 c/kg 500 c/kg
0406 90 90 2.1.1998 25% 500 c/kg
0902 30 00 11.1.1999 free R4/kg
0902 40 00 11.1.1999 free R4/kg
1001 90 00 tariff formula free 50
1005 10 00 tariff formula free 50
1005 90 00 tariff formula free 50
1101 00 10 tariff formula 50% 99
1101 00 20 tariff formula 1 c/kg 99
1509 10 00 April 1998 30% 10
1701 11 00 variable 76,5 c/kg 105
1701 1200 variable 76,5 c/kg 105
1701 91 00 variable 76,5 c/kg 105
1701 99 00 variable 76,5 c/kg 105
2002 10 90 13.2.1998 110 c/kg less 80 30
2204 10 10 13.2.1998 118 c/li 238 c/li
2204 10 90 13.2.1998 118 c/li 238 c/li
2204 21 10 13.2.1998 31 c/li 97 c/li
2204 21 20 13.2.1998 1764/li of AAorR1.542/li + R0.92/ 138 c/li
2204 21 90 13.2.1998 22,44 c/li 138 c/li
2204 29 10 13.2.1998 31 c/li 73 c/li
2204 29 20 13.2.1998 1764/li of AA or R1.542/H + RO.9200 138 c/li
2204 29 90 13.2.1998 22,44 c/li 114 c/li
2205 10 00 13.2.1998 22,44 c/li 88 c/li
2205 90 00 13.2.1998 22,44 c/li 73 c/li
2206 00 10 13.2.1998 9,9 c/li 62 c/li
2206 00 20 13.2.1998 9,9 c/li 62 c/li
2206 00 30 13.2.1998 9,9 c/li 156 c/li
2206 00 40 13.2.1998 44,81 c/li 62 c/li
2206 00 50 13.2.1998 44,81 c/li 62 c/li
2206 00 60 13.2.1998 44,81 c/li 156 c/li
2206 00 70 13.2.1998 22,44 c/li 62 c/li
2206 00 90 13.2.1998 43,21 c/li 62 c/li
2849 10 00 13.2.1998 free 10
3204 17 10 19.6.1998 free 12
3204 19 10 19.6.1998 free 12
4011 10 05 1.1.1997 free 40
4011 10 15 1.1.1997 25% or 815 c/kgless 75 40
4011 10 25 1.1.1997 25% or 815 c/kgless 75 40
4011 10 35 1.1.1997 25% or 815 c/kgless 75 40
4011 20 10 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 20 20 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 20 30 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 20 40 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 20 50 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 20 60 1.1.1997 25%or 860 c/kgless 75 34
4011 91 10 1.1.1997 10%or 830 c/kgless 90 20
4011 91 20 1.1.1997 free 20
4011 91 30 1.1.1997 free 20
4011 91 40 1.1.1997 free 20
4011 91 50 1.1.1997 10%or 830 c/kgless 90 20
4011 91 60 1.1.1997 10%or 830 c/kgless 90 20
4011 99 00 1.1.1997 10%or 830 c/kgless 90 20
401210 00 1.1.1997 20% 25
4012 20 00 1.1.1997 20% 25
4012 90 00 1.1.1997 12% 25
401310 00 1.1.1997 10%or 920 c/kgless 90 25
4013 90 90 1.1.1997 10%or 920 c/kgless 90 25
4409 20 00 7.2.1997 free 12
5208 31 40 13.12.1997 10% 22
5208 32 40 13.12.1997 10% 22
5208 33 20 13.12.1996 10% 22
5208 41 40 13.12.1997 10% 22
5208 42 40 13.12.1997 10% 22
5208 51 20 13.12.1997 10% 22
5208 51 30 13.12.1996 10% 22
5208 52 20 13.12.1997 10% 22
5208 52 30 13.12.1996 10% 22
5208 53 20 13.12.1996 10% 22
5208 59 20 13.12.1996 10% 22
5209 31 40 13.12.1996 10% 22
5209 41 40 13.12.1996 10% 22
5209 51 15 13.12.1996 10% 22
5209 51 20 13.12.1996 10% 22
5209 52 20 13.12.1996 10% 22
5209 59 20 13.12.1996 10% 22
5210 31 40 13.12.1996 10% 22
5210 32 20 13.12.1996 10% 22
5210 39 20 13.12.1996 10% 22
5210 51 20 13.12.1996 10% 22
5210 51 30 13.12.1996 10% 22
5210 52 20 13.12.1996 10% 22
5210 59 20 13.12.1996 10% 22
5211 31 25 13.12.1996 10% 22
5211 41 25 13.12.1996 10% 22
5211 51 15 13.12.1996 10% 22
5211 51 20 13.12.1996 10% 22
5211 52 20 13.12.1996 10% 22
5211 59 20 13.12.1996 10% 22
5212 13 20 13.12.1996 10% 22
5212 1440 13.12.1996 10% 22
5212 15 20 13.12.1996 10% 22
5212 23 25 13.12.1996 10% 22
5212 24 25 13.12.1996 10% 22
5212 25 15 13.12.1996 10% 22
5804 21 00 13.12.1996 free 22
5804 29 00 13.12.1996 free 22
5806 20 00 13.12.1996 42% 36
5807 90 10 13.12.1996 36
5807 90 20 13.12.1996 36
5807 90 30 13.12.1996 36
5808 10 10 13.12.1996 36
5808 90 00 13.12.1996 45% 36
6002 20 10 13.12.1996 20% 22
6002 41 10 13.12.1996 20% 22
6002 42 10 13.12.1996 20% 22
6002 43 05 13.12.1996 20% 22
6002 49 10 13.12.1996 20% 22
6002 91 10 13.12.1996 20% 22
6002 92 10 13.12.1996 20% 22
6002 93 05 13.12.1996 20% 22
6002 99 10 13.12.1996 20% 22
6213 20 10 13.12.1996 15% 46
6213 90 10 13.12.1996 15% 46
7616 99 10 15.11.1996 10
7616 99 20 7.2.1997 15
8501 40 90 30.5.1997 5% 20
8501 51 90 30.5.1997 5% 24
8501 52 90 30.5.1997 5% 24
8501 53 90 30.5.1997 5% 20
8504 21 90 6.12.1997 5% 15
8504 22 90 6.12.1997 5% 15
8504 23 30 6.12.1997 14% 15
8504 23 90 6.12.1997 5% 15
8504 31 90 6.12.1997 5% 15
8504 32 90 6.12.1997 5% 15
8504 33 90 6.12.1997 5% 15
8504 34 90 6.12.1997 5% 15
8517 11 00 18.12.1998 free 12,5
8517 19 00 18.12.1998 free 12,5
8517 90 00 18.12.1998 free 12,5
8523 30 00 30.11.1998 free 10
8524 60 00 30.11.1998 free 10
8542 12 00 30.11.1998 free 10
8536 20 10 5.7.1996 12,5% 15
8708 91 10 3.2.1997 free 20

II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG
IPARI TERMÉKEK

1. jegyzék

Ipari termékek

EU offer

II. melléklet - 1.jegyzék

CN code 1996 Tariff quota or partial liberalisation
Salt (including table salt and denatured salt):
2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals:
2805 11 00
2805 19 00
2805 21 00
2805 22 00
2805 30 10
2805 30 90
2805 40 10
Ammonia, anhydrous or in aqueous solution:
2814 10 00
2814 20 00
Sodium hydroxide (caustic soda)
2815 11 00
2815 12 00
Zinc oxide; zinc peroxide
2817 00 00
Artificial corundum
2818 10 00
2818 20 00
2818 30 00
Chromium oxides and hydroxides:
2819 10 00
2819 90 00
Manganese oxides:
2820 10 00
2820 90 00
Titanium oxides
2823 00 00
Hydrazine and hydroxylamine
2825 80 00
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides
2827 10 00
Sulphides; polysulphides:
2830 10 00
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates
2835 10 00
2835 22 00
2835 23 00
2835 24 00
2835 25 10
2835 25 90
2835 26 10
2835 26 90
2835 29 10
2835 29 90
2835 31 00
2835 39 10
2835 39 30
2835 39 70
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates):
2836 20 00
2836 40 00
2836 60 00
Salts of oxometallic or peroxometallic acids:
2841 61 00
Radioactive chemical elements
2844 30 11
2844 30 19
2844 30 51
Isotopes other than those of heading No 2844
2845 10 00
2845 90 10
Carbides, whether or not chemically defined:
2849 20 00
2849 90 30
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides
2850 00 70
Cyclic hydrocarbons:
2902 50 00
Halogenated derivatives of hydrocarbons:
2903 11 00
2903 12 00
2903 13 00
2903 14 00
2903 15 00
2903 16 00
2903 19 10
2903 19 90
2903 21 00
2903 23 00
2903 29 00
2903 30 10
2903 30 31
2903 30 33
2903 30 38
2903 30 90
2903 41 00
2903 42 00
2903 43 00
2903 44 10
2903 44 90
2903 45 10
2903 45 15
2903 45 20
2903 45 25
2903 45 30
2903 45 35
2903 45 40
2903 45 45
2903 45 50
2903 45 55
2903 45 90
2903 46 10
2903 46 20
2903 46 90
2903 47 00
2903 49 10
2903 49 20
2903 49 90
2903 51 90
2903 59 10
2903 59 30
2903 59 90
2903 61 00
2903 62 00
2903 69 10
2903 69 90
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonate
2905 11 00
2905 12 00
2905 13 00
2905 14 10
2905 14 90
2905 15 00
2905 16 10
2905 16 90
2905 17 00
2905 19 10
2905 19 90
2905 22 10
2905 22 90
2905 29 10
2905 29 90
2905 31 00
2905 32 00
2905 39 10
2905 39 90
2905 41 00
2905 42 00
2905 49 10
2905 49 51
2905 49 59
2905 49 90
2905 50 10
2905 50 30
2905 50 99
Phenols; phenol-alcohols:
2907 11 00
2907 15 00
2907 22 10
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols
2909 11 00
2909 19 00
2909 20 00
2909 30 31
2909 30 39
2909 30 90
2909 41 00
2909 42 00
2909 43 00
2909 44 00
2909 49 10
2909 49 90
2909 50 10
2909 50 90
2909 60 00
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethols
2910 20 00
Aldehydes, whether or not with other oxygen functions
2912 41 00
2912 60 00
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen functions
2914 11 00
2914 21 00
Saturated acyclic monocarboxylic acids
2915 11 00
2915 12 00
2915 13 00
2915 21 00
2915 22 00
2915 23 00
2915 24 00
2915 29 00
2915 31 00
2915 32 00
2915 33 00
2915 34 00
2915 35 00
2915 39 10
2915 39 30
2915 39 50
2915 39 90
2915 40 00
2915 50 00
2915 60 10
2915 60 90
2915 70 15
2915 70 20
2915 70 25
2915 70 30
2915 70 80
2915 90 10
2915 90 20
2915 90 80
Unsaturated acyclic monocarboxylic acids
2916 12 10
2916 12 20
2916 12 90
2916 14 10
2916 14 90
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides
2917 11 00
2917 14 00
2917 35 00
2917 36 00
2917 37 00
Carboxylic acids with additional oxygen function
2918 14 00
2918 15 00
2918 22 00
2918 90 00
Amine-function compounds:
2921 11 10
2921 11 90
2921 12 00
2921 19 10
2921 19 30
2921 19 90
2921 21 00
2921 22 00
2921 29 00
2921 30 10
2921 30 90
2921 41 00
2921 42 10
2921 42 90
2921 43 10
2921 43 90
2921 44 00
2921 45 00
2921 49 10
2921 49 90
2921 51 10
2921 51 90
2921 59 00
Oxygen-function amino-compounds:
2922 11 00
2922 12 00
2922 13 00
2922 19 00
2922 21 00
2922 22 00
2922 29 00
2922 30 00
2922 42 10
2922 43 00
2922 49 80
2922 50 00
Carboxyamide-function compounds
2924 21 10
2924 21 90
2924 29 30
Nitrile-function compounds:
2926 10 00
2926 90 90
Organo-sulphur compounds:
2930 20 00
2930 90 12
2930 90 14
2930 90 16
Other organo-inorganic compounds:
2931 00 40
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s)
2932 12 00
2932 13 00
2932 21 00
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)
2933 61 00
Sulphonamides
2935 00 00
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:
3102 10 10
3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 30 10
3102 30 90
3102 40 10
3102 40 90
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 90
3102 80 00
3102 90 00
Mineral or chemical fertilisers, phosphatic:
3103 10 10
3103 10 90
Mineral or chemical fertilisers
3105 10 00
3105 20 10
3105 20 90
3105 30 10
3105 30 90
3105 40 10
3105 40 90
3105 51 00
3105 59 00
3105 60 10
3105 60 90
3105 90 91
3105 90 99
Tanning extracts of vegetable origin
3201 20 00
3201 90 20
Other colouring matter
3206 11 00
3206 19 00
3206 20 00
3206 30 00
3206 41 00
3206 42 00
3206 43 00
3206 49 90
3206 50 00
Activated carbon; activated natural mineral products
3802 10 00
3802 90 00
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides
3808 10 20
3808 10 30
3808 30 11
3808 30 13
3808 30 15
3808 30 17
3808 30 21
3808 30 23
3808 30 27
3808 30 30
3808 30 90
Prepared rubber accelerators; compound plasticiser
3812 30 20
Organic composite solvents and thinners
3814 00 90
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes
3817 10 10
3817 10 50
3817 10 80
3817 20 00
Prepared binders for foundry moulds or cores
3824 90 90
Polymers of ethylene, in primary forms:
3901 10 10
3901 10 90
3901 20 00
3901 30 00
3901 90 00
Polymers of propylene or of other olefins
3902 10 00
3902 20 00
3902 30 00
3902 90 00
Polymers of styrene, in primary forms:
3903 11 00
3903 19 00
3903 20 00
3903 30 00
3903 90 00
Polymers of vinyl chloride
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
3904 30 00
3904 40 00
3904 50 00
3904 61 90
3904 69 00
3904 90 00
Polymers of vinyl acetate
3905 12 00
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins
3907 20 19
3907 20 90
3907 60 90
3907 91 10
3907 91 90
3907 99 10
3907 99 90
Other plates, sheets, film, foil and strip
3920 10 22
3920 10 28
3920 10 40
3920 10 80
3920 20 21
3920 20 29
3920 20 71
3920 20 79
3920 20 90
3920 30 00
3920 41 11
3920 41 19
3920 41 91
3920 41 99
3920 42 11
3920 42 19
3920 42 91
3920 42 99
3920 51 00
3920 59 00
3920 61 00
3920 62 10
3920 62 90
3920 63 00
3920 69 00
3920 71 11
3920 71 19
3920 71 90
3920 72 00
3920 73 10
3920 73 50
3920 73 90
3920 79 00
3920 91 00
3920 92 00
3920 93 00
3920 94 00
3920 99 11
3920 99 19
3920 99 50
3920 99 90
Other plates, sheets, film, foil and strip
3921 90 19
Articles for the conveyance or packing of goods
3923 21 00
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
Inner tubes, of rubber:
4013 10 10
4013 10 90
4013 20 00
4013 90 10
4013 90 90
Leather of bovine or equine animals, without hair on
4104 10 91
4104 10 95
4104 10 99
4104 21 00
4104 22 90
4104 29 00
4104 31 11
4104 31 19
4104 31 30
4104 31 90
4104 39 10
4104 39 90
Sheep or lamb skin leather, without wool on
4105 20 00
Leather of other animals, without hair on
4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10
4107 90 90
Chamois (including combination chamois) leather:
4108 00 10
4108 00 90
Patent leather and patent laminated leather
4109 00 00
Composition leather with a basis of leather
4111 00 00
Articles of apparel and clothing accessories
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 10
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
Particle board and similar board of wood
4410 11 00
4410 19 10
4410 19 30
4410 19 50
4410 19 90
4410 90 00
Fibreboard of wood or other ligneous materials
4411 11 00
4411 19 00
4411 21 00
4411 29 00
4411 31 00
4411 39 00
4411 91 00
4411 99 00
Plywood, veneered panels and similar laminated wood
4412 13 11
4412 13 19
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29 20
4412 29 80
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
Builders’ joinery and carpentry of wood
4418 10 10
4418 10 50
4418 10 90
4418 20 10
4418 20 50
4418 20 80
4418 30 10
4418 90 10
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases
4420 90 11
4420 90 19
Articles of natural cork:
4503 10 10
4503 10 90
4503 90 00
Plaits and similar products of plaiting materials
4601 99 10
Basketwork, wickerwork and other articles
4602 90 10
Registers, account books, note books, order books
4820 10 30
Children’s picture, drawing or colouring books
4903 00 00
Maps and hydrographic or similar charts of all kinds
4905 10 00
Transfers (decalcomanias):
4908 10 00
4908 90 00
Printed or illustrated postcards; printed cards
4909 00 10
4909 00 90
Calendars of any kind, printed, including calendars
4910 00 00
Other printed matter, including printed pictures
4911 10 10
4911 10 90
4911 91 80
4911 99 00
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste)
5004 00 10
5004 00 90
Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale
5005 00 10
5005 00 90
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale
5006 00 10
5006 00 90
Woven fabrics of silk or of silk waste:
5007 10 00
5007 20 11
5007 20 19
5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
Yarn of carded wool, not put up for retail sale:
5106 10 10
5106 10 90
5106 20 11
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
Yarn of combed wool, not put up for retail sale:
5107 10 10
5107 10 90
5107 20 10
5107 20 30
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale:
5108 10 10
5108 10 90
5108 20 10
5108 20 90
Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale:
5109 10 10
5109 10 90
5109 90 10
5109 90 90
Yarn of coarse animal hair or of horsehair
5110 00 00
Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 30
5112 30 90
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair
5113 00 00
Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
5204 11 00
5204 19 00
5204 20 00
Cotton yarn (other than sewing thread)
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 26 00
5205 27 00
5205 28 00
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 46 00
5205 47 00
5205 48 00
Cotton yarn (other than sewing thread)
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
5206 23 00
5206 24 00
5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90
Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale
5207 10 00
5207 90 00
Flax yarn:
5306 10 11
5306 10 19
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn
5308 20 10
5308 20 90
5308 30 00
5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19
5308 90 90
Woven fabrics of flax:
5309 11 11
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres
5310 10 10
5310 10 90
5310 90 00
Woven fabrics of other vegetable textile fibres
5311 00 10
5311 00 90
Sewing thread of man-made filaments
5401 10 11
5401 10 19
5401 10 90
5401 20 10
5401 20 90
Synthetic filament yarn (other than sewing thread)
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 41 10
5402 41 30
5402 41 90
5402 42 00
5402 43 10
5402 43 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
Artificial filament yarn (other than sewing thread)
5403 10 00
5403 20 10
5403 20 90
5403 31 00
5403 32 00
5403 33 10
5403 33 90
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
Synthetic monofilament of 67 decitex or more
5404 10 10
5404 10 90
5404 90 11
5404 90 19
5404 90 90
Artificial monofilament of 67 decitex or more
5405 00 00
Man-made filament yarn (other than sewing thread)
5406 10 00
5406 20 00
Woven fabrics of synthetic filament yarn
5407 10 00
5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 10
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
Woven fabrics of artificial filament yarn
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
Synthetic filament tow:
5501 10 00
5501 20 00
5501 30 00
5501 90 00
Artificial filament tow:
5502 00 10
5502 00 90
Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise
5503 10 11
5503 10 19
5503 10 90
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5503 90 10
5503 90 90
Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise
5504 10 00
5504 90 00
Waste (including noils, yarn waste)
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
5505 20 00
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise
5506 10 00
5506 20 00
5506 30 00
5506 90 10
5506 90 91
5506 90 99
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise
5507 00 00
Sewing thread of man-made staple fibres
5508 10 11
5508 10 19
5508 10 90
5508 20 10
5508 20 90
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres
5510 11 00
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00
Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres
5511 10 00
5511 20 00
5511 30 00
Wadding of textile materials and articles thereof
5601 10 10
5601 10 90
5601 21 10
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 00
5601 30 00
Felt, whether or not impregnated
5602 10 11
5602 10 19
5602 10 31
5602 10 35
5602 10 39
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 10
5602 29 90
5602 90 00
Nonwovens, whether or not impregnated
5603 11 10
5603 11 90
5603 12 10
5603 12 90
5603 13 10
5603 13 90
5603 14 10
5603 14 90
5603 91 10
5603 91 90
5603 92 10
5603 92 90
5603 93 10
5603 93 90
5603 94 10
5603 94 90
Rubber thread and cord, textile covered
5604 10 00
5604 20 00
5604 90 00
Metallised yarn, whether or not gimped
5605 00 00
Gimped yarn, and strip
5606 00 10
5606 00 91
5606 00 99
Articles of yarn, strip
5609 00 00
Carpets and other textile floor coverings
5701 10 10
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
Woven pile fabrics and chenille fabrics
5801 10 00
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5801 90 10
5801 90 90
Terry towelling and similar woven terry fabrics
5802 11 00
5802 19 00
5802 20 00
5802 30 00
Gauze, other than narrow fabrics
5803 10 00
5803 90 10
5803 90 30
5803 90 50
5803 90 90
Tulles and other net fabrics, not including woven
5804 10 11
5804 10 19
5804 10 90
5804 21 10
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00
Hand-woven tapestries of the type Gobelins
5805 00 00
Narrow woven fabrics
5806 10 00
5806 20 00
5806 31 10
5806 31 90
5806 32 10
5806 32 90
5806 39 00
5806 40 00
Labels, badges and similar articles of textile matter
5807 10 10
5807 10 90
5807 90 10
5807 90 90
Braids in the piece; ornamental trimmings
5808 10 00
5808 90 00
Woven fabrics of metal thread and woven fabrics
5809 00 00
Embroidery in the piece, in strips or in motifs:
5810 10 10
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 10
5810 92 90
5810 99 10
5810 99 90
Quilted textile products in the piece
5811 00 00
Textile fabrics coated with gum
5901 10 00
5901 90 00
Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon
5902 10 10
5902 10 90
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
Textile fabrics impregnated, coated, covered
5903 10 10
5903 10 90
5903 20 10
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
Linoleum, whether or not cut to shape
5904 10 00
5904 91 10
5904 91 90
5904 92 00
Textile wall coverings:
5905 00 10
5905 00 31
5905 00 39
5905 00 50
5905 00 70
5905 00 90
Rubberised textile fabrics
5906 10 10
5906 10 90
5906 91 00
5906 99 10
5906 99 90
Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered
5907 00 10
5907 00 90
Textile wicks, woven, plaited or knitted
5908 00 00
Textile hosepiping and similar textile tubing
5909 00 10
5909 00 90
Transmission or conveyor belts or belting
5910 00 00
Textile products and articles, for technical uses
5911 10 00
5911 20 00
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 10
5911 90 90
Pile fabrics, including „long pile” fabrics
6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29 10
6001 29 90
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
6001 99 90
Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers
6103 41 10
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6103 49 99
Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
6104 69 99
Men’s or boys’ underpants, briefs, nightshirts, pyjamas
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
6107 99 00
Women’s or girls’ slips, petticoats, briefs, panties
6108 11 10
6108 11 90
6108 19 10
6108 19 90
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
6108 99 90
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 20 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
Garments, made up of knitted or crocheted fabrics
6113 00 10
6113 00 90
Other garments, knitted or crocheted:
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00
6114 90 00
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 19
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 91
6115 93 99
6115 99 00
Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted:
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
Other made up clothing accessories, knitted or crocheted
6117 10 00
6117 20 00
6117 80 10
6117 80 90
6117 90 00
Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks
6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 19 00
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6201 99 00
Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks
6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 19 00
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6202 99 00
Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers
6203 41 10
6203 41 30
6203 41 90
6203 42 11
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 51
6203 42 59
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19
6203 43 31
6203 43 39
6203 43 90
6203 49 11
6203 49 19
6203 49 31
6203 49 39
6203 49 50
6203 49 90
Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10
6204 59 90
6204 61 10
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 11
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 62 51
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 11
6204 63 18
6204 63 31
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 11
6204 69 18
6204 69 31
6204 69 39
6204 69 50
6204 69 90
Men’s or boys’ shirts:
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00
6205 90 10
6205 90 90
Men’s or boys’ singlets and other vests, underpants
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00
Women’s or girls’ singlets and other vests, slips
6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00
Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders
6212 10 00
6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00
Handkerchiefs:
6213 10 00
6213 20 00
6213 90 00
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
6214 10 00
6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10
6214 90 90
Ties, bow ties and cravats:
6215 10 00
6215 20 00
6215 90 00
Gloves, mittens and mitts
6216 00 00
Other made-up clothing accessories
6217 10 00
6217 90 00
Blankets and travelling rugs:
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
Sacks and bags
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails
6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00
6306 31 00
6306 39 00
6306 41 00
6306 49 00
6306 91 00
6306 99 00
Other made-up articles, including dress patterns:
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10
6307 90 91
6307 90 99
Sets consisting of woven fabric and yarn
6308 00 00
Worn clothing and other worn articles
6309 00 00
Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 10
6401 91 90
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 10
6401 99 90
Other footwear with outer soles and uppers of rubber
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
Other footwear:
6405 10 10
6405 10 90
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
Parts of footwear (including uppers)
6406 10 11
6406 10 19
6406 10 90
6406 20 10
6406 20 90
6406 91 00
6406 99 10
6406 99 30
6406 99 50
6406 99 60
6406 99 80
Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles
6907 10 00
6907 90 10
6907 90 91
6907 90 93
6907 90 99
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles
6908 10 10
6908 10 90
6908 90 11
6908 90 21
6908 90 29
6908 90 31
6908 90 51
6908 90 91
6908 90 93
6908 90 99
Tableware, kitchenware, other household articles
6911 10 00
6911 90 00
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles
6912 00 10
6912 00 30
6912 00 50
6912 00 90
Statuettes and other ornamental ceramic articles:
6913 10 00
6913 90 10
6913 90 91
6913 90 93
6913 90 99
Glassware of a kind used for table, kitchen
7013 10 00
7013 21 11
7013 21 19
7013 21 91
7013 21 99
7013 29 10
7013 29 51
7013 29 59
7013 29 91
7013 29 99
7013 31 10
7013 31 90
7013 32 00
7013 39 10
7013 39 91
7013 39 99
7013 91 10
7013 91 90
7013 99 10
7013 99 90
Glass fibres (including glass wool)
7019 11 00
7019 12 00
7019 19 10
7019 19 90
7019 31 00
7019 32 00
7019 39 10
7019 39 90
7019 40 00
7019 51 10
7019 51 90
7019 52 00
7019 59 10
7019 59 90
7019 90 10
7019 90 30
7019 90 91
7019 90 99
Other articles of precious metal
7115 90 10
7115 90 90
Ferro-alloys:
7202 50 00
7202 70 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 99 30
7202 99 80
Copper bars, rods and profiles:
7407 10 00
7407 21 10
7407 21 90
7407 22 10
7407 22 90
7407 29 00
Copper wire:
7408 11 00
7408 19 10
7408 19 90
7408 21 00
7408 22 00
7408 29 00
Copper plates, sheets and strip
7409 11 00
7409 19 00
7409 21 00
7409 29 00
7409 31 00
7409 39 00
7409 40 10
7409 40 90
7409 90 10
7409 90 90
Copper foil
7410 11 00
7410 12 00
7410 21 00
7410 22 00
Copper tubes and pipes:
7411 10 11
7411 10 19
7411 10 90
7411 21 10
7411 21 90
7411 22 00
7411 29 10
7411 29 90
Copper tube or pipe fittings
7412 10 00
7412 20 00
Stranded wire, cables, plaited bands and the like
7413 00 91
7413 00 99
Cloth (including endless bands), grill and netting
7414 20 00
7414 90 00
Nails, tacks, drawing pins, staples
7415 10 00
7415 21 00
7415 29 00
7415 31 00
7415 32 00
7415 39 00
Copper springs
7416 00 00
Cooking or heating apparatus
7417 00 00
Table, kitchen or other household articles
7418 11 00
7418 19 00
7418 20 00
Other articles of copper:
7419 10 00
7419 91 00
7419 99 00
Aluminium bars, rods and profiles:
7604 10 10
7604 10 90
7604 21 00
7604 29 10
7604 29 90
Aluminium wire:
7605 11 00
7605 19 00
7605 21 00
7605 29 00
Aluminium plates, sheets and strip
7606 11 10
7606 11 91
7606 11 93
7606 11 99
7606 12 10
7606 12 50
7606 12 91
7606 12 93
7606 12 99
7606 91 00
7606 92 00
Aluminium foil
7607 11 10
7607 11 90
7607 19 10
7607 19 91
7607 19 99
7607 20 10
7607 20 91
7607 20 99
Aluminium tubes and pipes:
7608 10 90
7608 20 30
7608 20 91
7608 20 99
Aluminium tube or pipe fittings
7609 00 00
Aluminium structures
7610 10 00
7610 90 10
7610 90 90
Aluminium reservoirs, tanks, vats
7611 00 00
Aluminium casks, drums, cans, boxes
7612 10 00
7612 90 10
7612 90 20
7612 90 91
7612 90 98
Aluminium containers for compressed or liquefied
7613 00 00
Stranded wire, cables, plaited bands and the like
7614 10 00
7614 90 00
Table, kitchen or other household articles
7615 11 00
7615 19 10
7615 19 90
7615 20 00
Other articles of aluminium:
7616 10 00
7616 91 00
7616 99 10
7616 99 90
Unwrought lead:
7801 10 00
7801 91 00
7801 99 91
7801 99 99
Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste
8101 10 00
8101 91 10
Molybdenum and articles thereof, including waste
8102 10 00
8102 91 10
8102 93 00
Magnesium and articles thereof, including waste
8104 11 00
8104 19 00
Cadmium and articles thereof, including waste
8107 10 10
Titanium and articles thereof, including waste
8108 10 10
8108 10 90
8108 90 30
8108 90 50
8108 90 70
8108 90 90
Zirconium and articles thereof, including waste
8109 10 10
8109 90 00
Antimony and articles thereof, including waste
8110 00 11
8110 00 19
Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium
8112 20 31
8112 30 20
8112 30 90
8112 91 10
8112 91 31
8112 99 30
Cermets and articles thereof, including waste
8113 00 20
8113 00 40
Nuclear reactors; fuel elements (cartridges)
8401 10 00
8401 20 00
8401 30 00
8401 40 10
8401 40 90
Hydraulic turbines, water wheels, and regulators
8410 11 00
8410 12 00
8410 13 00
8410 90 10
8410 90 90
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines
8411 11 90
8411 12 90
8411 21 90
8411 22 90
8411 81 90
8411 82 91
8411 82 93
8411 82 99
8411 91 90
8411 99 90
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors
8414 10 30
8414 10 50
8414 10 90
8414 20 91
8414 20 99
8414 30 30
8414 30 91
8414 30 99
8414 40 10
8414 40 90
8414 51 90
8414 59 30
8414 59 50
8414 59 90
8414 60 00
8414 80 21
8414 80 29
8414 80 31
8414 80 39
8414 80 41
8414 80 49
8414 80 60
8414 80 71
8414 80 79
8414 80 90
8414 90 90
Fork-lift trucks; other works trucks
8427 10 10
8427 10 90
8427 20 11
8427 20 19
8427 20 90
8427 90 00
Sewing machines, other than book-sewing machines
8452 10 11
8452 10 19
8452 10 90
8452 21 00
8452 29 00
8452 30 10
8452 30 90
8452 40 00
8452 90 00
Electro-mechanical domestic appliances
8509 10 10
8509 10 90
8509 20 00
8509 30 00
8509 40 00
8509 80 00
8509 90 10
8509 90 90
Electric instantaneous or storage water heaters
8516 29 91
8516 31 10
8516 31 90
8516 40 10
8516 40 90
8516 50 00
8516 60 70
8516 71 00
8516 72 00
8516 79 80
Turntables (record-decks), record-players, cassette-players
8519 10 00
8519 21 00
8519 29 00
8519 31 00
8519 39 00
8519 40 00
8519 93 31
8519 93 39
8519 93 81
8519 93 89
8519 99 12
8519 99 18
8519 99 90
Magnetic tape recorders and other sound recording
8520 10 00
8520 32 19
8520 32 50
8520 32 91
8520 32 99
8520 33 19
8520 33 90
8520 39 10
8520 39 90
8520 90 90
Video recording or reproducing apparatus
8521 10 30
8521 10 80
8521 90 00
Parts and accessories
8522 10 00
8522 90 30
8522 90 91
8522 90 98
Prepared unrecorded media for sound recording
8523 30 00
Records, tapes and other recorded media
8524 10 00
8524 32 00
8524 39 00
8524 51 00
8524 52 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 00
Reception apparatus for radio-telephony
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39 10
8527 39 91
8527 39 99
8527 90 91
8527 90 99
Reception apparatus for television
8528 12 14
8528 12 16
8528 12 18
8528 12 22
8528 12 28
8528 12 52
8528 12 54
8528 12 56
8528 12 58
8528 12 62
8528 12 66
8528 12 72
8528 12 76
8528 12 81
8528 12 89
8528 12 91
8528 12 98
8528 13 00
8528 21 14
8528 21 16
8528 21 18
8528 21 90
8528 22 00
8528 30 10
8528 30 90
Parts suitable for use solely or principally with ...
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 50
8529 10 70
8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 70
8529 90 81
8529 90 89
Electric sound or visual signalling apparatus
8531 10 20
8531 10 30
8531 10 80
8531 80 90
8531 90 90
Thermionic, cold cathode or photocathode valves
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 30
8540 20 90
8540 40 00
8540 50 00
8540 60 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 11
8540 89 19
8540 89 90
8540 91 00
8540 99 00
Electronic integrated circuits and microassemblies
8542 14 25
Insulated (including enamelled or anodised) wire
8544 11 10
8544 11 90
8544 19 10
8544 19 90
8544 20 00
8544 30 90
8544 41 10
8544 41 90
8544 49 20
8544 49 80
8544 51 00
8544 59 10
8544 59 20
8544 59 80
8544 60 10
8544 60 90
8544 70 00
Motor vehicles for the transport of ten or more persons
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
Motor vehicles for the transport of goods:
8704 10 11
8704 10 19
8704 10 90
8704 21 10
8704 21 91
8704 21 99
8704 22 10
8704 23 10
8704 31 10
8704 31 91
8704 31 99
8704 32 10
8704 90 00
Special purpose motor vehicles
8705 10 00
8705 20 00
8705 30 00
8705 40 00
8705 90 10
8705 90 30
8705 90 90
Works trucks, self-propelled, not fitted with lift
8709 11 10
8709 11 90
8709 19 10
8709 19 90
8709 90 10
8709 90 90
Motor-cycles (including mopeds)
8711 10 00
8711 20 10
8711 20 91
8711 20 93
8711 20 98
8711 30 10
8711 30 90
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
Bicycles and other cycles
8712 00 10
8712 00 30
8712 00 80
Photocopying apparatus
9009 11 00
9009 12 00
9009 21 00
9009 22 10
9009 22 90
9009 30 00
9009 90 10
9009 90 90
Liquid crystal devices
9013 10 00
9013 20 00
9013 80 11
9013 80 19
9013 80 30
9013 80 90
9013 90 10
9013 90 90
Wrist-watches, pocket-watches and other watches
9101 11 00
9101 12 00
9101 19 00
9101 21 00
9101 29 00
9101 91 00
9101 99 00
Wrist-watches, pocket-watches and other watches
9102 11 00
9102 12 00
9102 19 00
9102 21 00
9102 29 00
9102 91 00
9102 99 00
Clocks with watch movements
9103 10 00
9103 90 00
Other clocks:
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99 10
9105 99 90
Pianos, including automatic pianos; harpsichords
9201 10 10
9201 10 90
9201 20 00
9201 90 00
Revolvers and pistols
9302 00 10
9302 00 90
Other firearms and similar devices
9303 10 00
9303 20 30
9303 20 80
9303 30 00
9303 90 00
Other arms (for example, spring, air or gas guns)
9304 00 00
Parts and accessories of articles of heading Nos 9 ...
9305 10 00
9305 21 00
9305 29 10
9305 29 30
9305 29 80
9305 90 90
Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles
9306 10 00
9306 21 00
9306 29 40
9306 29 70
9306 30 10
9306 30 91
9306 30 93
9306 30 98
9306 90 90
Seats (other than those of heading No 9402)
9401 20 00
9401 90 10
9401 90 30
9401 90 80
Other furniture and parts thereof:
9403 40 10
9403 40 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
Mattress supports; articles of bedding
9404 10 00
9404 21 10
9404 21 90
9404 29 10
9404 29 90
9404 30 10
9404 30 90
9404 90 10
9404 90 90
Lamps and lighting fittings including searchlights
9405 10 21
9405 10 29
9405 10 30
9405 10 50
9405 10 91
9405 10 99
9405 20 11
9405 20 19
9405 20 30
9405 20 50
9405 20 91
9405 20 99
9405 30 00
9405 40 10
9405 40 31
9405 40 35
9405 40 39
9405 40 91
9405 40 95
9405 40 99
9405 50 00
9405 60 91
9405 60 99
9405 91 11
9405 91 19
9405 91 90
9405 92 90
9405 99 90
Prefabricated buildings:
9406 00 10
9406 00 31
9406 00 39
9406 00 90
Other toys; reduced-size („scale”) models
9503 10 10
9503 10 90
9503 20 10
9503 20 90
9503 30 10
9503 30 30
9503 30 90
9503 41 00
9503 49 10
9503 49 30
9503 49 90
9503 50 00
9503 60 10
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 80 90
9503 90 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 35
9503 90 37
9503 90 51
9503 90 55
9503 90 99
Brooms, brushes
9603 10 00
9603 21 00
9603 29 10
9603 29 30
9603 29 90
9603 30 10
9603 30 90
9603 40 10
9603 40 90
9603 50 00
9603 90 10
9603 90 91
9603 90 99

II. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

IPARI TERMÉKEK

2. jegyzék

Ipari termékek

EU offer

II. melléklet - 2. jegyzék

CN code 1996 Tariff quota or partial liberalisation
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more
5208 11 10
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
Woven fabrics of cotton, containing less than 85%
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
Woven fabrics of cotton, containing less than 85%
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
Other woven fabrics of cotton:
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
Woven fabrics of synthetic staple fibres
5512 11 00
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
Woven fabrics of synthetic staple fibres
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
Woven fabrics of synthetic staple fibres
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
Other woven fabrics of synthetic staple fibres:
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
Woven fabrics of artificial staple fibres:
5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
Twine, cordage, ropes and cables
5607 10 00
5607 21 00
5607 29 10
5607 29 90
5607 30 00
5607 41 00
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
5607 90 00
Knotted netting of twine, cordage or rope
5608 11 11
5608 11 19
5608 11 91
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00
Carpets and other textile floor coverings, woven
5702 10 00
5702 20 00
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 39 90
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 49 90
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00
Carpets and other textile floor coverings, tufted
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90
Carpets and other textile floor coverings, of felt
5704 10 00
5704 90 00
Other carpets and other textile floor coverings
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
5705 00 90
Other knitted or crocheted fabrics:
6002 10 10
6002 10 90
6002 20 10
6002 20 31
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
6002 20 90
6002 30 10
6002 30 90
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 11
6002 43 19
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 49 00
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 10
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99
6002 99 00
Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
Men’s or boys’ shirts, knitted or crocheted:
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted
6109 90 90
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
Babies’ garments and clothing accessories, knitted
6111 10 10
6111 10 90
6111 20 10
6111 20 90
6111 30 10
6111 30 90
6111 90 00
Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 19 90
6203 21 00
6203 22 10
6203 22 80
6203 23 10
6203 23 80
6203 29 11
6203 29 18
6203 29 90
6203 31 00
6203 32 10
6203 32 90
6203 33 10
6203 33 90
6203 39 11
6203 39 19
6203 39 90
Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers
6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 19 90
6204 21 00
6204 22 10
6204 22 80
6204 23 10
6204 23 80
6204 29 11
6204 29 18
6204 29 90
6204 31 00
6204 32 10
6204 32 90
6204 33 10
6204 33 90
6204 39 11
6204 39 19
6204 39 90
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 10
6204 49 90
Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses
6206 10 00
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
6206 90 10
6206 90 90
Babies’ garments and clothing accessories:
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00
Garments, made up of fabrics of heading No 5602, 5...
6210 10 10
6210 10 91
6210 10 99
6210 20 00
6210 30 00
6210 40 00
6210 50 00
Track suits, ski suits and swimwear; other garments
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 31 00
6211 32 10
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 32 90
6211 33 10
6211 33 31
6211 33 41
6211 33 42
6211 33 90
6211 39 00
6211 41 00
6211 42 10
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 42 90
6211 43 10
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6211 43 90
6211 49 00
Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen
6302 10 10
6302 10 90
6302 21 00
6302 22 10
6302 22 90
6302 29 10
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 10
6302 32 90
6302 39 10
6302 39 30
6302 39 90
6302 40 00
6302 51 10
6302 51 90
6302 52 00
6302 53 10
6302 53 90
6302 59 00
6302 60 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 92 00
6302 93 10
6302 93 90
6302 99 00
Curtains (including drapes) and interior blinds
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
Other furnishing articles
6304 11 00
6304 19 10
6304 19 30
6304 19 90
6304 91 00
6304 92 00
6304 93 00
6304 99 00

II. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

IPARI TERMÉKEK

3. jegyzék

Ipari termékek

EU offer

II. melléklet - 3. jegyzék

CN code 1996 Tariff quota or partial liberalisation
Hydrogen, rare gases and other non-metals:
2804 69 00
Colloidal precious metals; inorganic or organic
2843 10 90
2843 30 00
2843 90 90
Oxygen-function amino-compounds:
2922 41 00
Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
7201 50 90
Ferro-alloys:
7202 11 20
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10 consolidation of global duty free quota: 515 000 Tonne ferro-chromium
7202 41 91 consolidation of global duty free quota: 515 000 Tonne ferro-chromium
7202 41 99 consolidation of global duty free quota: 515 000 Tonne ferro-chromium
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
Ferrous products obtained by direct reduction
7203 90 00
Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots
7204 50 90
Iron and non-alloy steel in ingots or other
7206 10 00
7206 90 00
Semi-finished products of iron or non-alloy steel
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
Bars and rods, hot-rolled
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
Other bars and rods of iron or non-alloy steel
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
Other bars and rods of iron or non-alloy steel:
7215 90 10
Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
Stainless steel in ingots or other primary forms
7218 10 00
7218 91 11
7218 91 19
7218 99 11
7218 99 20
Flat-rolled products of stainless steel
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
Flat-rolled products of stainless steel
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
Bars and rods, hot-rolled
7221 00 10
7221 00 90
Other bars and rods of stainless steel
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
Other alloy steel in ingots or other primary forms
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
Flat-rolled products of other alloy steel
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
Flat-rolled products of other alloy steel
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
Bars and rods, hot-rolled
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Other bars and rods of other alloy steel
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Sheet piling of iron or steel
7301 10 00
Railway or tramway track construction material
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron:
7303 00 10
7303 00 90
Tube or pipe fittings (for example couplings)
7307 11 10
7307 11 90
7307 19 10
7307 19 90
7307 21 00
7307 22 10
7307 22 90
7307 23 10
7307 23 90
7307 29 10
7307 29 30
7307 29 90
7307 91 00
7307 92 10
7307 92 90
7307 93 11
7307 93 19
7307 93 91
7307 93 99
7307 99 10
7307 99 30
7307 99 90
Reservoirs, tanks, vats and similar containers
7309 00 10
7309 00 30
7309 00 51
7309 00 59
7309 00 90
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers
7310 10 00
7310 21 10
7310 21 91
7310 21 99
7310 29 10
7310 29 90
Containers for compressed or liquefied gas
7311 00 10
7311 00 91
7311 00 99
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands
7312 10 30
7312 10 51
7312 10 59
7312 10 71
7312 10 75
7312 10 79
7312 10 82
7312 10 84
7312 10 86
7312 10 88
7312 10 99
7312 90 90
Barbed wire of iron or steel
7313 00 00
Chain and parts thereof, of iron or steel:
7315 11 10
7315 11 90
7315 12 00
7315 19 00
7315 20 00
7315 81 00
7315 82 10
7315 82 90
7315 89 00
7315 90 00
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks
7318 11 00
7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00
7318 14 10
7318 14 91
7318 14 99
7318 15 10
7318 15 20
7318 15 30
7318 15 41
7318 15 49
7318 15 51
7318 15 59
7318 15 61
7318 15 69
7318 15 70
7318 15 81
7318 15 89
7318 15 90
7318 16 10
7318 16 30
7318 16 50
7318 16 91
7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00
7318 22 00
7318 23 00
7318 24 00
7318 29 00
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochets
7319 10 00
7319 20 00
7319 30 00
7319 90 00
Springs and leaves for springs, of iron or steel:
7320 10 11
7320 10 19
7320 10 90
7320 20 20
7320 20 81
7320 20 85
7320 20 89
7320 90 10
7320 90 30
7320 90 90
Stoves, ranges, grates, cookers
7321 11 10
7321 11 90
7321 12 00
7321 13 00
7321 81 10
7321 81 90
7321 82 10
7321 82 90
7321 83 00
7321 90 00
Radiators for central heating
7322 11 00
7322 19 00
7322 90 90
Table, kitchen or other household articles
7323 10 00
7323 91 00
7323 92 00
7323 93 10
7323 93 90
7323 94 10
7323 94 90
7323 99 10
7323 99 91
7323 99 99
Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel
7324 10 90
7324 21 00
7324 29 00
7324 90 90
Other cast articles of iron or steel:
7325 10 20
7325 10 50
7325 10 91
7325 10 99
7325 91 00
7325 99 10
7325 99 91
7325 99 99
Other articles of iron or steel:
7326 11 00
7326 19 10
7326 19 90
7326 20 30
7326 20 50
7326 20 90
7326 90 10
7326 90 30
7326 90 40
7326 90 50
7326 90 60
7326 90 70
7326 90 80
7326 90 91
7326 90 93
7326 90 95
7326 90 97
Unwrought zinc:
7901 11 00
7901 12 10
7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00
Zinc dust, powders and flakes:
7903 10 00
7903 90 00
Motor vehicles for the transport of ten or more persons
8702 10 11
8702 10 19
8702 90 11
8702 90 19
Motor vehicles for the transport of goods:
8704 21 31
8704 21 39
8704 22 91
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
8704 31 31
8704 31 39
8704 32 91
8704 32 99

II. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

IPARI TERMÉKEK

4. jegyzék

Industrial Products

EU offer

CN code 1996 Tariff quota or partial liberalisation
Motor cars and other motor vehicles
8703 10 10
8703 10 90
8703 21 10
8703 21 90
8703 22 11
8703 22 19
8703 22 90
8703 23 11
8703 23 19
8703 23 90
8703 24 10
8703 24 90
8703 31 10
8703 31 90
8703 32 11
8703 32 19
8703 32 90
8703 33 11
8703 33 19
8703 33 90
8703 90 10
8703 90 90
Chassis fitted with engines
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
Bodies (including cabs), for the motor vehicles
8707 10 10
8707 10 90
8707 90 10
8707 90 90
Parts and accessories of the motor vehicles
8708 10 10 50% reduction on MFN
8708 10 90 50% reduction on MFN
8708 21 10 50% reduction on MFN
8708 21 90 50% reduction on MFN
8708 29 10 50% reduction on MFN
8708 29 90 50% reduction on MFN
8708 31 10 50% reduction on MFN
8708 31 91 50% reduction on MFN
8708 31 99 50% reduction on MFN
8708 39 10 50% reduction on MFN
8708 39 90 50% reduction on MFN
8708 40 10 50% reduction on MFN
8708 40 90 50% reduction on MFN
8708 50 10 50% reduction on MFN
8708 50 90 50% reduction on MFN
8708 60 10 50% reduction on MFN
8708 60 91 50% reduction on MFN
8708 60 99 50% reduction on MFN
8708 70 10 50% reduction on MFN
8708 70 50 50% reduction on MFN
8708 70 91 50% reduction on MFN
8708 70 99 50% reduction on MFN
8708 80 10 50% reduction on MFN
8708 80 90 50% reduction on MFN
8708 91 10 50% reduction on MFN
8708 91 90 50% reduction on MFN
8708 92 10 50% reduction on MFN
8708 92 90 50% reduction on MFN
8708 93 10 50% reduction on MFN
8708 93 90 50% reduction on MFN
8708 94 10 50% reduction on MFN
8708 94 90 50% reduction on MFN
8708 99 10 50% reduction on MFN
8708 99 30 50% reduction on MFN
8708 99 50 50% reduction on MFN
8708 99 92 50% reduction on MFN
8708 99 98 50% reduction on MFN

II. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

III. MELLÉKLET

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
IPARI TERMÉKEK

1. jegyzék

Ipari termékek

SA offer

III. melléklet - 1. jegyzék

HS code 1996 Notes/tariff quota/reductions
Halogenated derivatives of hydrocarbons:
2903 19 10
Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes
2912 11 00
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids
2915 35 00
Amine-function compounds:
2921 11 00
2921 19 15
2921 29 80
2921 41 00
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only:
2933 69 40
Prepared binders for foundry moulds or cores
3824 10 10
3824 10 90
3824 20 10
3824 20 90
3824 30 10
3824 30 90
3824 50 10
3824 50 90
3824 90 23
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps
3923 90 20
Other articles of plastics and articles of other materials of heading Nos 3901 to 3914:
3926 90 20
3926 90 25
Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery
4204 00 00
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres
5305 11 00
5305 19 00
5305 21 00
5305 29 00
5305 91 00
5305 99 00
Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn:
5308 10 00
5308 30 00
Handkerchiefs:
6213 20 10
6213 90 10
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods:
6305 10 90
6305 90 90
Other made up-articles, including dress patterns:
6307 90 20
6307 90 40
Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
6801 00 00
Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof
6802 10 00
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers
7010 20 00
7010 91 10
7010 91 30
7010 92 10
7010 92 40
7010 93 10
7010 93 20
7010 94 10
7010 94 20
Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof
7011 10 00
7011 20 00
7011 90 00
Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics)
7019 40 90
7019 51 90
7019 52 90
7019 59 90
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal:
7115 10 20
7115 90 90
Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
7218 10 00
7218 90 10
7218 90 20
7218 90 30
7218 90 90
7218 91 00
7218 99 10
7218 99 20
7218 99 90
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation
8432 29 90
8432 30 10
8432 30 90
Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena
8524 90 90
8524 91 10
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting
8525 10 10
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading Nos 8525 to 8 ...
8529 90 60
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
8536 90 30
8536 90 40

III. MELLÉKLET

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

IPARI TERMÉKEK

2. jegyzék

Ipari termékek

SA offer

III. melléklet - 2. jegyzék

HS code 1996 Notes/tariff quota/reductions
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar
2707 99 90
Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils
2713 20 00
2713 90 00
Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites
2714 90 10
2714 90 20
2714 90 90
Fluorine, chlorine, bromine and iodine:
2801 10 00
2801 20 00
Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included):
2803 00 00
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid:
2806 10 00
Zinc oxide; zinc peroxide
2817 00 00
Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals
2843 29 00
2843 30 00
Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea
2847 00 15
Carbides, whether or not chemically defined:
2849 10 00
Halogenated derivatives of hydrocarbons:
2903 22 00
2903 23 00
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons
2904 10 90
2904 90 10
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
2905 12 00
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides
2909 60 00
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function
2914 11 00
2914 12 00
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids
2915 29 90
2915 39 90
2915 50 30
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids
2917 12 30
2917 19 90
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids
2918 90 90
Oxygen-function amino-compounds:
2922 43 00
Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid:
2924 29 90
Organo-sulphur compounds:
2930 90 05
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only:
2932 99 90
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only:
2933 40 90
2933 59 30
2933 59 90
2933 69 90
Nucleic acids and their salts; other heterocyclic compounds:
2934 20 90
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis
2936 29 00
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels
3207 10 00
3207 30 00
Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water
3210 00 40
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions)
3302 90 10
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations
3307 49 90
Modelling pastes, including those put up for children’s amusement
3407 00 00
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper
3702 41 00
3702 42 90
Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed:
3703 10 20
3703 10 90
3703 20 10
3703 20 90
3703 90 10
3703 90 90
Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed:
3704 00 90
Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film:
3705 10 00
3705 90 00
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products
3808 20 90
3808 30 05
3808 30 10
3808 30 30
3808 30 35
3808 30 40
3808 30 80
Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics
3812 30 90
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar
3818 00 90
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission
3819 00 90
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
3820 00 10
3820 00 90
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products
3824 60 10
3824 60 90
3824 71 90
Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms:
3909 40 40
3909 40 90
Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges)
3917 10 90
3917 29 85
3917 31 85
3917 32 05
3917 32 85
3917 39 65
Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls
3918 90 90
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics:
3919 10 90
3919 90 90
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced:
3920 72 00
3920 73 00
3920 79 90
3920 99 90
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics:
3921 14 00
3921 19 90
3921 90 05
3921 90 12
3921 90 90
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strips:
4002 11 90
4002 20 30
4002 31 30
4002 39 30
4002 41 90
4002 51 90
4002 70 30
4002 80 00
4002 91 90
Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip:
4005 10 10
Vulcanised rubber thread and cord
4007 00 20
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves), for all purposes
4015 19 10
Veneer sheets and sheets for plywood (whether or not spliced)
4408 10 00
Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins
4411 11 90
4411 19 90
4411 21 90
4411 29 90
4411 31 90
4411 39 90
4411 91 90
4411 99 90
Plywood, veneered panels and similar laminated wood:
4412 13 00
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 00
4412 23 00
4412 29 00
4412 92 00
4412 93 00
4412 99 00
Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood
4415 10 00
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood
4417 00 90
Newsprint, in rolls or sheets:
4801 00 20
Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes
4802 51 00
4802 52 00
4802 53 00
4802 60 00
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper
4803 00 00
Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets
4804 11 00
4804 19 00
4804 21 00
4804 29 00
4804 31 00
4804 41 00
4804 42 00
4804 49 00
4804 51 00
4804 52 00
4804 59 00
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed
4805 10 00
4805 21 00
4805 22 00
4805 23 00
4805 29 00
4805 50 00
4805 60 90
4805 70 90
4805 80 90
Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard
4807 10 00
4807 90 00
4807 99 00
Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped
4808 10 00
4808 20 00
4808 30 00
4808 90 00
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers
4809 10 00
Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (china clay)
4810 11 00
4810 12 00
4810 21 00
4810 29 00
4810 31 00
4810 32 00
4810 39 00
4810 91 00
4810 99 00
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated
4811 10 00
4811 29 00
4811 31 00
4811 39 00
4811 40 00
4811 90 00
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers
4816 10 00
Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose
4819 30 00
4819 40 00
Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard
4822 10 10
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins
6115 11 90
6115 12 90
6115 19 00
6115 20 90
Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted:
6116 10 00
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
Track suits, ski suits and swimwear; other garments:
6211 41 10
6211 42 10
6211 43 10
6211 49 10
Gloves, mittens and mitts
6216 00 00
Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories
6217 10 30
6217 10 90
6217 90 00
Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims
6501 00 00
Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material
6502 00 00
Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof
6802 91 00
6802 92 00
6802 93 00
6802 99 00
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate:
6803 00 90
Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles
7003 12 80
7003 12 90
7003 19 90
7003 20 00
7003 30 00
Drawn glass and blown glass, in sheets
7004 20 80
7004 20 90
7004 90 15
7004 90 25
7004 90 35
7004 90 45
7004 90 55
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets
7005 10 80
7005 21 13
7005 21 15
7005 21 17
7005 21 23
7005 21 25
7005 21 35
7005 21 45
7005 21 55
7005 21 65
7005 21 75
7005 21 85
7005 29 13
7005 29 15
7005 29 17
7005 29 23
7005 29 25
7005 29 35
7005 29 45
7005 29 55
7005 29 65
7005 29 75
7005 29 85
7005 30 00
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass
7010 10 90
7010 91 90
7010 92 20
7010 92 90
7010 93 15
7010 93 90
7010 94 15
7010 94 90
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading No 7015)
7014 00 90
Clock or watch glasses and similar glasses
7015 90 00
Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics)
7019 40 20
7019 51 10
7019 52 10