A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2017. (I. 23.) FM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések megvalósítására vonatkozó, egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

2. A támogatható célok és intézkedések

2. § (1) E rendelet alapján az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban (a továbbiakban: Méhészeti Program) foglaltak szerint vehető igénybe támogatás.

(2) Támogatás az alábbi intézkedések vonatkozásában vehető igénybe:

a) technikai segítségnyújtáshoz a méhészek és a méhészek szervezetei részére [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés a) pont]:

aa) a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtéséhez és terjesztéséhez,

ab) regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezéséhez és azokon való részvételhez, valamint elméleti ismeretterjesztéshez,

ac) szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez,

ad) bemutató méhészetek látogatásához,

ae) méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,

af) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzéséhez;

b) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek - ideértve a varroatózis - elleni védekezéshez [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés b) pont]:

ba) a varroa atka, a nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezéshez,

bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetéséhez,

bc) a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzésekhez;

c) a vándorméhészet ésszerűsítéséhez [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk, (4) bekezdés c) pont]:

ca) kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,

cb) vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez;

d) a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatását célzó intézkedésekhez annak elősegítése érdekében, hogy a méhészek forgalmazzák termékeiket és növeljék azok értékét [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk, (4) bekezdés d) pont];

e) az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatására irányuló intézkedésekhez [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk, (4) bekezdés e) pont];

f) együttműködés szakosodott szervekkel a méhészettel és a méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatási programok végrehajtása terén [1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet cikk, (4) bekezdés f) pont]:

fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításához és működtetéséhez,

fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz,

fc) egyéb alkalmazott kutatáshoz, szakmai tanulmányok és diplomamunkák támogatásához.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a

a) 2016. augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig (a továbbiakban: I. végrehajtási időszak),

b) 2017. augusztus 1-jétől 2018. július 31-éig (a továbbiakban: II. végrehajtási időszak),

c) 2018. augusztus 1-jétől 2019. július 31-éig (a továbbiakban: III. végrehajtási időszak)

tartó időszakokban kell megvalósítani.

(4) A Méhészeti Program a tagállamok által a 2016/1102/EU bizottsági végrehajtási határozat szerint jóváhagyott nemzeti program, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az internetes honlapján tesz közzé.

3. Az egyes támogatások igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések támogatása iránti kérelmek (a továbbiakban: kifizetési kérelem) bírálatával és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el.

(2) A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig közleményben közzétett nyomtatványon, intézkedésenként külön-külön - a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés kivételével - a Kincstárhoz kell benyújtani. A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában a kifizetési kérelmet a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Ha a kifizetési kérelemhez egyidejűleg más szerv által kiállított okiratot vagy bizonylatot is mellékelni kell, akkor arról - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - másolat is benyújtható.

(3) A kifizetési kérelmet

a) az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan az e rendelet hatálybalépését követő harmincegyedik naptól,

b) a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2017. október 16-ától,

c) a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2018. október 16-ától

folyamatosan, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Kincstárhoz, a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

(4) A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje

a) a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetében az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2017. április 6-a, a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2018. április 6-a, a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2019. április 6-a,

b) a 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont bb) alpontja és c) pont ca) alpontja szerinti intézkedéseknél a keretek megjelölésére alkalmas, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott Radio Frequency IDentification-chip (a továbbiakban: rádiófrekvenciás azonosító) beszerzés támogatása esetében, továbbá c) pont cb) alpontja szerinti intézkedés esetében az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2017. július 3-a, a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2018. július 3-a, a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2019. július 3-a,

c) a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti intézkedésnél a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásának támogatása esetében az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2017. augusztus 3-a, a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2018. augusztus 3-a, a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2019. augusztus 3-a,

d) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontja, valamint c) pont ca) alpontja szerinti intézkedéseknél a kaptárazonosító rendszer működtetése, továbbá a rendszer adminisztrációjának támogatása esetében, továbbá b) pont bc) alpontja, d) pontja, valamint e) pontja szerinti intézkedéseknél a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból történő vizsgálatának, adatgyűjtésnek támogatása esetében, valamint f) pontja szerinti intézkedés esetében az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2017. augusztus 15-e, a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2018. augusztus 15-e, a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2019. augusztus 15-e.

(5) A hiánypótlás benyújtási határideje az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2017. szeptember 1-je, a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2018. szeptember 1-je, a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2019. szeptember 1-je.

(6) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja, valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedések esetében az e rendelet hatálybalépését megelőzően megrendezett regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, elméleti ismeretterjesztés, bemutató méhészet látogatása, és a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzés vonatkozásában a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik nap.

(7) A Kincstár a kifizetési kérelmeket az I. végrehajtási időszak tekintetében 2017. október 15-éig, a II. végrehajtási időszak tekintetében 2018. október 15-éig, a III. végrehajtási időszak tekintetében 2019. október 15-éig bírálja el, és fizeti ki a jóváhagyott támogatások összegét.

(8) A kifizetési kérelmek bírálata - a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlása intézkedések kivételével - a kifizetési kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik.

(9) Hiányosan vagy hibásan benyújtott kifizetési kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetében a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz történő beérkezésének napja határozza meg.

(10) Ha a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás, a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlás nem megfelelő vagy a megadott határidőn túl kerül teljesítésre, a Kincstár a kifizetési kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt vagy az eljárást megszünteti. Az elbírálási sorrendben a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő nyolcadik napot kell tekinteni.

(11) A 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után, az adott intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett kifizetési kérelmeket a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti, a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlása intézkedések esetében, amennyiben a 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után a jóváhagyható támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, úgy az egyes kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell.

4. § (1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma - az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában -

a) az I. végrehajtási időszak tekintetében 2016. augusztus 1. és 2017. július 31.,

b) a II. végrehajtási időszak tekintetében 2017. augusztus 1. és 2018. július 31.,

c) a III. végrehajtási időszak tekintetében 2018. augusztus 1. és 2019. július 31.

közötti időszakra esik.

(2) Amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma 2016. augusztus hónapjára esik, nem igényelhető támogatás, ha a kérelmező az adott számla vagy egyéb bizonylat költsége vonatkozásában a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet alapján már támogatást vett igénybe.

(3) Támogatás csak olyan - kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott - új termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Ha a kifizetést átutalással teljesítik, akkor a pénzügyi tranzakciót igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kifizetési kérelemhez.

(4) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetében a forintra történő átszámítást a számlán feltüntetett szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. Ha a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, akkor a forintra történő átszámítást a pénzügyi teljesítési időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyamon kell elvégezni.

(5) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja, b) pont bc) alpontja, illetve f) pont fa) alpontja szerinti intézkedések esetében az útiköltség elszámolásához a kifizetési kérelemmel benyújtandó gépjármű-használati nyilvántartásnak (a továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmaznia kell a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 5. számú melléklet II. pont 7. alpontjában meghatározott adatokat.

(6) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab), bc) és fa) alpontja szerinti intézkedések esetében

a) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett személygépkocsi használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetében a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár és általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével, útnyilvántartás alapján kiszámított összeg,

b) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett egyéb gépjármű használatakor a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú gépkocsi esetében a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1/A. melléklete szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.

(7) A támogatás alapja - a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kérelmező által megtérített ellenértékű számla általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélküli összege.

(8) Ha a kérelmező

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) értelmében áfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát tartalmazó bruttó összköltsége,

b) az ÁFA tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa-visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az ÁFA tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével nő a támogatási alapként elszámolható költségek összege,

c) nem alanya az ÁFA tv.-nek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható számlák áfát tartalmazó bruttó összköltsége.

(9) A Kincstártól előzetes megkeresésre kapott adatok alapján, a tényleges támogatási igények ismeretében, az egyes intézkedések támogatására elkülönített keretösszegek közötti átcsoportosítást a miniszter engedélyezheti.

(10) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont ba) és bb) alpontja, c) pont cb) alpontja szerinti intézkedések, továbbá a c) pont ca) alpontja szerinti intézkedésnél a rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása esetében, illetve e) pontja szerinti intézkedésnél a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlása támogatása esetében a támogatási jogosultság alapja

a) az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak szerint megtett és az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2017. november 15-éig, a III. végrehajtási időszakban 2018. november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett, és

c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.

(11) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pont cb) alpontja szerinti intézkedések esetén a méhcsaládszámhoz nem kötött eszközök támogatására vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása esetén - a (10) bekezdés a) és b) pontjától eltérően - elegendő a tenyészetkód TIR-nyilvántartásban történő megléte.

(12) A (11) bekezdés szerinti intézkedések kivételével az adott végrehajtási időszakban szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR-nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető.

(13) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a (10) bekezdés szerinti, a kifizetési kérelem bírálatához szükséges adatokat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés 19. pontja alapján az I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül, a II. végrehajtási időszakban 2017. november 30-áig, a III. végrehajtási időszakban 2018. november 30-áig átadja a Kincstár részére.

(14) A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag a (13) bekezdés szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A (11) bekezdés szerinti intézkedések kivételével a kifizetési kérelemben megjelölt, a NÉBIH által a (13) bekezdés szerint átadott TIR-adatlistákon nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.

4. Támogatásra jogosultak köre

5. § Támogatás igénybevételére az a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer), a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett vagy legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely megfelel az e rendeletben előírt egyes támogatási célok megvalósítására vonatkozó feltételeknek.

5. A támogatás forrása

6. § A támogatás forrása

a) az adott gazdasági évre a központi költségvetésben a Földművelésügyi Minisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti Program jogcímen a 2. §-ban, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a 2016/1102/EU bizottsági végrehajtási határozat szerint a Méhészeti Programban

meghatározott célok megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.

6. A támogatás folyósítása

7. § A 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezését követően - a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével - a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról vagy a támogatás arányos csökkentéséről a Kincstár jogosult dönteni.

8. § (1) A Kincstár a támogatás összegét - a forrás rendelkezésre állása esetén - annak megállapításától számított harminc napon belül utalja át a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha forrás nem áll rendelkezésre, az átutalási határidő azon a napon kezdődik, amelyen a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(2) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró-forint átváltásra az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

II. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása

9. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására, internetes honlap fenntartására, valamint

b) a méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, külföldi szakmai információk közzétételére

vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 105 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július havi tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havonta igényelhető. Külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzése esetében, ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, legfeljebb 985 000 forint/hó,

b) az internetes honlap fenntartása és frissítése esetében legfeljebb 720 000 forint/év,

c) elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 150 000 forint/év,

d) a koordinátor szakmai tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése havonta, legfeljebb a lapkiadás dokumentumokkal igazolt cikkre eső költségeinek mértékéig.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, az I-III. végrehajtási időszakban pedig csak akkor kell ismételten benyújtani, ha a koordinátor személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:

aa) a koordinátor vállalkozói szerződésének másolati példányát,

ab) a koordinátor vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés másolati példányát,

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok másolati példányát (kérelmező nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

c) a koordinátori tevékenységről szóló havi jelentést, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót,

d) a koordinátor tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk OMME szaklapjában történő megjelentetéskor a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumokat, az ehhez tartozó költségelszámolást és az adott szaklap egy példányát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti cél támogatása esetén a kapcsolódó költségek méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében legfeljebb 3,0 forint/karakterig támogathatóak szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető figyelembe.

(9) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok másolati példányát (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum), ahol a méhegészségügyi szakirodalom fordításáról szóló számlának tartalmaznia kell az adott cikk eredeti címét, valamint a „fordítás” tevékenység megjelölést és a teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetében a számlának tartalmaznia kell az előfizetés időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kérelmező erről szóló nyilatkozatát,

b) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében a fordítási tevékenységre kötött vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, a bérkifizetési lista, valamint a fordítást végző személynek a fordítási tevékenység elvégzése évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, és a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát,

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámolót,

d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű másolati példányát,

e) az OMME szaklapjában történő megjelentetés esetén a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumokat, valamint az ehhez tartozó költségelszámolást, valamint

f) a megjelentetett kiadvány egy eredeti példányát.

(10) A megjelenési költségeken felül nem igényelhető támogatás olyan szakmai lap, tanulmány, statisztika és méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, amelyet

a) a koordinátor vagy a szaktanácsadók készítettek, illetve

b) az OMME az adott végrehajtási időszak végéig nem tett közzé a honlapján, ágazati szaklapban, vagy a „Méhegészségügyi ismeretek” című, önálló kiadványban.

8. Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása

10. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhészeti szakmai ismeretek és méhészkedéssel kapcsolatos új információk átadására és méhészeti eszközök bemutatására szolgáló,

a) legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló, regionális rendezvény megszervezéséhez és az azon való részvételhez,

b) legalább húsz fő részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez, valamint

c) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és az azokon való részvételhez (a továbbiakban együtt: program) vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege

a) az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 275 000,

b) a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 285 000,

c) a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 285 000

eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti céltámogatás igénylésére az adott programot szervező, a lebonyolítási költségeket viselő OMME és a tagszervezete jogosult.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti céltámogatás igénylésére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal, de adott program vonatkozásában csak egyszer nyújtható be.

(6) Minden programra vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a program kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző időszakra vonatkoznak (ideértve újsághirdetés, meghívó készítés, postázás, egyéb nyomdai munka költségei), akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától. A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított hatvan nap.

(7) A kérelmező köteles a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, helyszínét, és a program típusát, továbbá az előadó nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. A bejelentést a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy telefax útján kell benyújtani legkésőbb a program kezdő időpontját megelőző nyolcadik napig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát és helyszínét, akkor az érintett program költségei nem támogathatóak.

(8) Az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napot megelőzően megrendezett program esetében a (7) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(9) Szaktanácsadó által tartott előadás esetében előadói díj akkor támogatható, ha az OMME-val szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart a szaktanácsadó előadást.

(10) A támogatási feltételek teljesítését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díj legfeljebb 40 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) előadók és tolmácsok elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) előadók és tolmácsok felmerült étkezési költsége, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/rendezvény;

d) előadók és tolmácsok utazási költsége:

da) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű használata,

db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/rendezvény értékben, ha a hirdetés a szakmai előadás címét, illetve az előadó nevét is tartalmazza;

f) rendezvényújság-készítés költségének 70%-a, de legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

g) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költsége legfeljebb 100 000 forint/rendezvény;

h) épülethelyiség-bérlés, karbantartás és takarítás költségének 70%-a;

i) rendezvénysátor bérleti díjának 70%-a;

j) pavilon installáció - pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás - költsége, továbbá a pavilonok felszerelésének - ideértve az áramellátás kiépítését - költsége;

k) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költsége;

l) a rendezvény egészségügyi, közegészségügyi és rendészeti, gondnoksági (ideértve fűtés, világítás, takarítás biztosítása), hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége;

m) regionális rendezvényről szóló beszámolók, információk OMME szaklapjában történő megjelentetésének költsége, havonta legfeljebb a lapkiadás cikkre eső, dokumentumokkal igazolt költségeinek mértékéig.

(2) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetében a vállalkozói vagy a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, valamint az előadónak vagy a tolmácsnak a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) az előadók és tolmácsok

ca) gépjárművel történő utazása esetében a forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű esetében a haszonkölcsön-szerződés másolati példányát,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazása esetében a vonatjegy vagy buszjegy, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló útiköltség-elszámolást;

d) regionális rendezvény szervezése esetében a rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatás igénybevételéhez kötött szerződés másolati példányát, ha ezen szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe - épülethelyiség bérlése esetében szerződést csak a 20 000 forint/alkalom feletti összegű bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolása esetében a kiküldött meghívó eredeti példányát, amely tartalmazza a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolása esetében a hirdetés eredeti példányát, amely tartalmazza a rendezvény megnevezését, időpontját, helyszínét, valamint a szakmai előadások címét és az előadók nevét;

g) rendezvényújság készítése költségének elszámolása esetében a rendezvényújság egy eredeti példányát;

h) a rendezvényen elhangzott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

i) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetében, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát és - ha a számlán nincs feltüntetve - a kérelmező nyilatkozatát a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

m) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be; és

n) a regionális rendezvényről szóló beszámolók, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése esetében a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumoknak és az ehhez tartozó költségelszámolásnak a másolati példányát, valamint az adott szaklap egy eredeti példányát.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díjak legfeljebb 40 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény, étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/ rendezvény összegig;

c) előadók utazási költsége:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű használatának költsége,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásának költsége;

d) meghívók készítésének és fénymásolásának, sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 50 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költsége 20 000 Ft/alkalom összegig, az ezt meghaladó bérleti díj legfeljebb 70%-a;

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

g) a végrehajtási időszak alatt legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzése, elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint étkezési költségek legfeljebb 3000 forint/nap/fő/rendezvény összegig.

(2) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát;

b) előadói díj elszámolása esetében a vállalkozói vagy a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, valamint az előadónak az elméleti ismeretterjesztés megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozatának, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) az előadók

ca) gépjárművel történő utazása elszámolása esetében a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű esetében a haszonkölcsön-szerződés másolati példányát,

cb) tömegközlekedéssel történő utazása esetében a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolást;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát - ha e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe - épülethelyiség bérlése esetében szerződést csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, fénymásolása, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetében a kiküldött meghívó egy eredeti példányát, amely tartalmazza legalább az elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét és az előadás témáját, valamint ha az adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

f) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetében, ha a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nevére és címére kiállított - az elméleti ismeretterjesztés dátumát tartalmazó - számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát és a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát és - ha a számlán nincs feltüntetve - egy nyilatkozatát a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

i) a résztvevők nevét, címét, aláírását, az előadó nevét, az előadás címét, az elméleti ismeretterjesztés helyszínét és időpontját tartalmazó jelenléti ívet;

j) szaktanácsadók képzése esetében a képzésen való részvételt igazoló dokumentum (ha nem az összes szaktanácsadó vett részt a képzésen, akkor a vezető szaktanácsadó igazolását a távolmaradásról), valamint a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről; és m) az OMME tagság igazolását, ha a kifizetési kérelmet tagszervezete nyújtja be.

13. § (1) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) legfeljebb negyvenöt fő utazási költsége, legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:

aa) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű használata,

ab) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

ac) bérelt busszal történő utazás költsége, ami a résztvevők felszállási helye és a rendezvény helyszíne közötti távolságra számolható el,

ad) repülővel, reptéri transzferrel történő utazás költsége,

ae) a kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzésének költsége;

b) legfeljebb negyvenöt fő szállásköltsége legfeljebb 30 000 forint/fő/éj összegig;

c) legfeljebb negyvenöt fő regisztrációs, illetve részvételi díja;

d) legfeljebb három fő napidíja legfeljebb 100 euró/fő/nap és közterhei összegig;

e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költsége - ideértve a bérleti díj, valamint a szerződés alapján végzett standberendezés, installáció bérlésének vagy gyártásának, valamint szállításának, helyszínen történő építésének és bontásának díját -, továbbá a standok felszereltségének, karbantartásának, takarításának, szemétszállításnak szerződés alapján történő biztosításához kapcsolódó költségek (a kiállítási terület bérleti díjában foglalt költségek összegének levonásával);

f) kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló beszámolók, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése havonta legfeljebb a lapkiadás cikkre eső, dokumentumokkal igazolt költségeinek mértékéig.

(2) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát, továbbá az idegen nyelven kiállított számla, bizonylat esetében - angol, francia, német nyelv kivételével - a számla, bizonylat fordítását;

b) résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:

ba) gépjárművel történő utazás esetében a forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű esetében a haszonkölcsön-szerződés másolati példányát,

bb) tömegközlekedés igénybevétele esetében a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolást,

bc) bérelt busszal történő utazás esetében - a rendezvény helyszínére utazók és az onnan visszautazók pontos létszámát és az útvonalat feltüntető - menetlevelet, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát, akkor az utaslistát is mellékelni kell,

bd) repülőgéppel történő utazás esetében a turistaosztályra szóló beszállókártya, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát,

be) reptéri transzferrel történő utazás esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, külföldön igénybevett reptéri transzfer esetében az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát,

bf) kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzése esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a kérelmező nyilatkozatát a kiutazás pontos időpontjáról, helyszínéről és azon kiutazók névsoráról, akik a kiutazáshoz szükséges engedélyt megkapták;

c) a kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen való részvétellel kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, ha ezen szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület bérletére vonatkozó - legalább a stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz), megrendelőjének megnevezését tartalmazó - szerződés vagy más igazoló dokumentum másolati példányát;

d) a legfeljebb negyvenöt fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjának elszámolása esetében - ha ezen szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, akik után a kérelmező nem igényel támogatást - egy nyilvántartást, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az adott számlák alapján a támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi utazási költséget, szállásköltséget, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjat igényel a kérelmező, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett regisztrációs, illetve részvételi díjat fizetni;

e) napidíj elszámolása esetében a bérkifizetési listát, valamint a kiutazónak az utazás évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a napidíj bérkifizetési lista alapján történő kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

f) a rendezvény meghívóját vagy a programleírást, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar nyelvű fordítását;

g) szakmai beszámolót a rendezvényről;

h) a résztvevő OMME tagságáról szóló igazolást vagy az OMME-vel kötött megbízási szerződés másolati pédányát;

i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a jelenléti ívet, amelynek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a szakmai program megnevezését, a résztvevők nevét, címét, aláírását; és

j) kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló beszámolók, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése esetében a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumokat, az ehhez tartozó költségelszámolást és a lap egy eredeti példányát.

(3) Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár az OMME-t a (2) bekezdés a) pontja szerinti, idegen nyelven kiállított számla, bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt napidíj esetében a forintra történő átszámítást a külföldi kiküldetés első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(5) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díj külföldi előadó esetében legfeljebb 100 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetében ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetében ennek közterhekkel növelt összege;

b) kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen országonként legfeljebb három fő előadó és tolmács elszállásolási költsége legfeljebb 20 000 forint/nap/fő/rendezvény, felmerült étkezési költségeik, valamint az OMME elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen országonként legfeljebb három fő előadó és tolmács utazási költsége:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű használata,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

cc) külföldi előadó, résztvevő esetében a repülőjegy, reptéri transzfer költsége;

d) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

f) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költsége legfeljebb 100 000 forint/rendezvény;

g) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költsége;

h) rendezvénysátor bérleti díja;

i) pavilon installáció - pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás - költsége, továbbá a pavilonok felszereltségének - ideértve az áramellátás kiépítését - költsége;

j) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége.

(6) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetében a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát, ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési listát, valamint az előadónak vagy a tolmácsnak a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók, tolmácsok, résztvevők utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetében a forgalmi engedély másolati példányát, továbbá az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű esetében a haszonkölcsön-szerződés másolati példányát,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetében a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolást,

cc) külföldi előadó, résztvevő esetében a repülőjegy másolati példányát és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát,

cd) külföldi előadó, résztvevő esetében a reptéri transzferrel történő utazásról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény szervezésénél a rendezvény szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, ha ezen szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe - épülethelyiség-bérlés esetében szerződés csatolása csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolása esetében a kiküldött meghívó eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolása esetében a hirdetés eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetében a rendezvényújság eredeti példányát;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

i) a kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló beszámolót;

j) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetében, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nevére és címére kiállított - a rendezvény dátumát tartalmazó - számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

k) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor a kérelmező nyilatkozatát a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

l) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat; és m) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.

9. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

14. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a szaktanácsadó a tanácsadást az OMME elnöke által igazoltan, hetente legalább huszonöt órában végzi, amely időtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 450 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) az OMME által megyei szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 500 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget;

b) az OMME által a vezető szaktanácsadó részére éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 985 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget;

c) a szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez szükséges irodai archiválás eszközei, informatikai adattároló eszközök, szoftverek, munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök beszerzése, javítása, pótlása, nyomdai fénymásolási és sokszorosítási költségek 4 000 000 forint/év összegig;

d) a szaktanácsadók két héten túli távolléte esetében az OMME elnökének utasítására történő helyettesítés esetében a helyettesítéssel járó vállalkozói díj;

e) a szaktanácsadók tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése esetében havonta legfeljebb a lapkiadás cikkre eső, dokumentumokkal igazolt költségeinek mértékéig.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, az I-III. végrehajtási időszakban pedig csak akkor kell ismételten benyújtani, ha bármely szaktanácsadó, illetve a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a szaktanácsadók vállalkozói szerződésének másolati példányát,

ab) a szaktanácsadók vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozásnál a társasági szerződés másolati példányát;

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok - kérelmező nevére és címére kiállított számla -, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányait;

c) a szaktanácsadók által a havi tevékenységükről készített összefoglaló jelentéseket, amelyek tartalmazzák az átvett nyomtatványok felhasználásának ismertetését, valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

d) a fogadóórákról szóló nyilvántartások másolati példányát;

e) a nyomtatványok szaktanácsadó által történő átvételének igazolását;

f) az OMME elnöke által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy minden egyes szaktanácsadó a tanácsadást hetente legalább huszonöt órában végzi, amelyből legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére; és

g) a szaktanácsadók tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése estében a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumokat, az ehhez tartozó költségelszámolást és a lap egy példányát.

10. Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

15. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás az OMME által elfogadott bemutató méhészetek látogatásához, ismertetéséhez vehető igénybe. Támogatás csak olyan bemutató méhészet látogatásához igényelhető, amelyen a látogatók száma legalább húsz fő, és a bemutató méhészet szerepel az OMME honlapján közzétett listában.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME és a tagszervezete jogosult.

(4) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje az (1) bekezdés szerinti látogatás zárónapjától számított hatvan nap.

(5) A támogatás igénylője köteles a látogatás dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, típusát (bemutató méhészet látogatása), továbbá a bemutató méhészet nevét és a bemutató témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. A bejelentést a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy telefax útján kell benyújtani legkésőbb a látogatás kezdő időpontját megelőző nyolcadik napig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a látogatás dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, és helyszínét, akkor az érintett látogatás költsége nem támogatható.

(6) Az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napot megelőzően megrendezett program esetében az (5) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) méhészet telephelyén tartott gyakorlati bemutató költsége legfeljebb 100 000 forint/alkalom, amely megbízási szerződés esetében tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;

b) résztvevők utazási költsége (az összes - oda-vissza - utazási költség és az utazók összlétszáma hányadosának figyelembevételével számítva) legfeljebb 6500 forint/fő összegig, ugyanazon oda-vissza utazás alatt történő, más bemutató méhészet látogatása esetén legfeljebb 9000 forint/fő összegig:

ba) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

bb) bérelt busszal történő utazás költsége, amely a résztvevők felszállási helye és a bemutató méhészet helyszíne közötti távolságra számolható el;

c) résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 3000 forint/fő összegig, ha az oda-vissza út távolsága a 400 kilométert meghaladja.

(8) A támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum, illetve megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista) másolati példányát;

b) a résztvevők utazási költsége elszámolása esetében:

ba) tömegközlekedés igénybevétele esetében a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolást,

bb) bérelt busszal történő utazás esetében - a bemutató helyszínére utazó és onnan visszautazók pontos létszámát és az útvonalat feltüntető - menetlevelet, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint - ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát - az utaslistát;

c) a résztvevők szállásköltségének elszámolása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d) a látogatás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni a bemutatót vezető nevét;

e) a résztvevők nevét, címét és aláírását, valamint a bemutató méhészet nevét, a látogatás témáját és időpontját, a bemutató méhészet helyszínét is tartalmazó jelenléti ívet;

f) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi díjat;

g) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről; és

h) az OMME tagsági igazolását, ha a kifizetési kérelmet tagszervezete nyújtja be.

(9) Az OMME a bemutató méhészetekkel kötött együttműködési megállapodásokat, valamint megbízási szerződéssel történő munkavégzés esetében az előadónak a látogatás megtartása évében szerzett jövedelmek számfejtése módjáról tett nyilatkozatának másolati példányát az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül a Kincstár rendelkezésére bocsátja. Az együttműködési megállapodás módosítása esetén az OMME a módosított együttműködési megállapodást a módosítást követő nyolc napon belül a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

11. Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

16. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez - a (4) bekezdésben felsorolt eszközökre - vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 450 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező termelő - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(4) A támogatás új pergető, pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz, fedelezőgép, mézszivattyú, léptároló és fedelezőállvány, fedelezőkád, mézletöltőgép, letöltőtartály, mézkimelegítő készülék, viasz-méz elválasztó berendezés, viaszolvasztó berendezés beszerzéséhez, valamint léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.

(5) Új fedelezőgép és mézletöltőgép beszerzéséhez legalább nyolcvan méhcsalád megléte esetén igényelhető támogatás.

(6) Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és meghosszabbított - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet] 2. melléklete szerinti, az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve feldolgozásához az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított - hatósági állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező kérelmező igényelhet.

(7) Új léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez legalább száz méhcsalád megléte esetén igényelhető támogatás.

(8) A kérelmező a (4) bekezdés szerinti eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(9) A kérelmező - termelői csoport kivételével - eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben ugyanolyan eszközcsoportra nem kapott támogatást.

(10) Termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett, ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(11) Támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.

(12) A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként az eszköz beszerzési és üzembe helyezési árának 50%-a, de legfeljebb 400 eurónak megfelelő forintösszeg, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetében a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forintösszeg.

(13) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) az új pergető, pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz, fedelezőgép, léptároló és fedelezőállvány, fedelezőkád, mézletöltőgép, letöltőtartály, mézkimelegítő készülék, viasz-méz elválasztó berendezés, viaszolvasztó berendezés, léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezés vásárlása és üzembe helyezése, valamint mézszivattyú vásárlása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell az eszköz (4) bekezdésnek megfelelő megnevezését, valamint e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát az e rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be Kincstárhoz; és

c) új mézletöltőgép beszerzése esetében az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti - hatósági állatorvos által, az eszközbeszerzés napját megelőzően legalább három évvel korábban kiállított és meghosszabbított - hatósági állatorvosi bizonyítvány másolati példányát.

(14) A (4) bekezdés szerinti eszköz beszerzésénél a kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosító számát fel kell tüntetni, ha azzal az eszköz rendelkezik.

(15) A támogatott eszköz üzemben tartására vonatkozó feltétel teljesülését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(16) Ha a kérelmező a (8) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási kötelezettségének, az igénybevett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(17) A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményről nem kell a Kincstár felé bejelentést tenni.

12. Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása

17. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás termelői mézesüvegek gyártásához szükséges szerszám beszerzésének költségére vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely csak az I. végrehajtási időszakban vehető igénybe.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) Kifizetési kérelem kizárólag az I. végrehajtási időszakban nyújtható be.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a formagarnitúra elkészítésére, valamint a termelői mézesüvegek gyártására vonatkozó szerződés, és

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum)

másolati példányát.

13. A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása

18. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez - a (2) bekezdés szerinti készítmények és eszközök beszerzéséhez - igényelhető.

(2) A támogatás a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), valamint az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok kijuttatásához szükséges eszközök, a méhész egészségvédelmét szolgáló munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált cukor beszerzésének számlával igazolt költségére vehető igénybe.

(3) A cukor, a gyógyhatású állatgyógyászati készítmények, a méhészetben használatos vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges eszközök, illetve a légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények együttes vásárlása esetén.

(4) A szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz, gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor), és a cukorlepény beszerzésének költsége nem támogatható.

(5) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 2 140 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(6) A támogatás igénylésére érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező termelő - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(7) Varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.

(8) A méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek - ideértve a varroatózis - állategészségügyi kezeléséhez az alábbi készítmények után igényelhető támogatás:

a) jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények,

b) jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(9) A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként - számla alapján - legfeljebb öt eurónak megfelelő forintösszeg mértékéig igényelhető támogatás, amelyből a méhészetben használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekre és a cukor beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 2,5 eurónak megfelelő forintösszeg mértékéig igényelhető támogatás. A méhészetben használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekre és a cukor beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények,

b) a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekhez,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges eszközökhöz, valamint

d) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz

jóváhagyott támogatás mértékét.

(10) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a (8) bekezdés szerinti készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, illetve a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc vásárlásáról - a kérelmező nevére és címére - kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; és

c) a cukor vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(11) A jóváhagyott vagy részben jóváhagyott kifizetési kérelme esetében a kérelmezőnek a támogatott vényköteles és nem vényköteles gyógyszerek, illetve a gyógyhatású készítmények csomagolóanyagát - amennyiben az a szakszerű kezeléshez nem szükséges - az I. végrehajtási időszakban legalább 2017. október 15-éig, a II. végrehajtási időszakban legalább 2018. október 15-éig, a III. végrehajtási időszakban legalább 2019. október 15-éig meg kell őriznie. Ha a kérelmező nem őrzi meg a csomagolóanyagot, a csomagolóanyag nélküli készítmény, továbbá az annak kijuttatásához vásárolt eszköz és légzésvédő teljes álarc, illetve az ahhoz felhasznált cukor beszerzési költsége után igénybevett támogatás jogosulatlannak minősül.

(12) Az intézkedés keretében elszámolt készítmények - jogszabályban előírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján történő - felhasználását és a csomagolóanyagokat a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

14. A varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetésének támogatása

19. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához és a varroa atka fertőzöttség felméréséhez vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 250 eurónak, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 254 eurónak, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 15 248 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező termelő - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(4) A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban egy alkalommal igényelhető, ha a kérelmező a benyújtást megelőző öt évben higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett igénybe támogatást.

(5) A támogatás legfeljebb a (3) bekezdés szerinti méhcsaládszám 20%-ának megfelelő mennyiségű méhcsaládszámra alkalmazható, rostaszövettel, kihúzható tálcával ellátott higiénikus aljdeszka beszerzéséhez vehető igénybe.

(6) Egy higiénikus aljdeszka támogatásának mértéke a beszerzési ár 80%-a, de legfeljebb 3000 forint/darab.

(7) A kérelmező a támogatott eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. Ha a kérelmező nem tesz eleget a megőrzési kötelezettségének, az adott kifizetési kérelemre igénybevett támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolását, és

b) a higiénikus aljdeszka vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, ha a termék megnevezéseként higiénikus aljdeszka van feltüntetve.

15. A méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzések támogatása

20. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhegészségügyi felelősök részére a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzések költségeire vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME és a tagszervezete jogosult.

(4) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is, de adott képzés vonatkozásában csak egyszer nyújtható be. Minden képzésre vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a képzés kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a képzés előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától. A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a képzés zárónapjától számított hatvan nap.

(5) A kérelmező köteles a képzés dátumát, kezdő időpontját és várható időtartamát, helyszínét, típusát (képzés), továbbá az előadó nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. A bejelentést a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy telefax útján kell benyújtani legkésőbb a képzés kezdő időpontját megelőző nyolcadik napig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza a képzés dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát és helyszínét, akkor az érintett képzés költsége nem támogatható.

(6) Az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napot megelőzően megrendezett program esetében az (5) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) az előadói díj legfeljebb 40 000 forint/alkalom összegig, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) az előadó elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény, étkezési költség legfeljebb 3000 forint/nap/fő/rendezvény mértékéig;

c) az előadó utazási költsége vonatkozásában:

ca) saját vagy haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű használata,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) meghívók készítésének és fénymásolásának, sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 50 000 forint/rendezvény összegig;

e) épülethelyiség bérlésének költsége 20 000 Ft/alkalom összegig 100%-ban, az ezt meghaladó bérleti díj maximum 70%-a összegig;

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát;

b) előadói díj elszámolása esetében a vállalkozói vagy a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, valamint az előadónak az elméleti ismeretterjesztés megvalósulása évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) az előadók utazási költsége elszámolása esetén:

ca) gépjárművel történő utazás esetében a forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát, haszonkölcsön-szerződéssel igénybevett gépjármű esetében a haszonkölcsön-szerződés másolati példányát,

cb) tömegközlekedés igénybevétele esetében a vonatjegy vagy buszjegy, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolást;

d) a képzés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe - épülethelyiség-bérlés esetében szerződés csatolása csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, fénymásolása vagy sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetében a kiküldött meghívó egy példányát, amely tartalmazza a képzés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét, az előadás témáját, valamint ha az adott meghívón több képzés időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a képzések között;

f) a képzés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetében, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, és - amennyiben a számlán nincs feltüntetve - a kérelmező nyilatkozatát a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

i) a résztvevők nevét, címét, aláírását, az előadó nevét, az előadás címét, a képzés helyszínét és időpontját tartalmazó jelenléti ívet;

j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

k) az OMME nyilatkozatát a képzés Méhészeti Programba illeszkedéséről; és

l) az OMME tagsági igazolását, ha a kifizetési kérelmet tagszervezet nyújtja be.

(9) A támogatási feltételek teljesítését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

16. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása

21. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a méhegészségügyi nyomon követhetőség, minőségbiztosítási rendszerek bevezetéséhez, adminisztrációjához (operátori tevékenység), a rendszerek fejlesztéséhez, továbbá a kaptárazonosító rendszer működtetéséhez, valamint

b) a méhészetek és a méhészeti felszerelések vagyonvédelmét szolgáló, azonosító és nyilvántartó rendszer kialakításához, fenntartásához

vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként, amelyből az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás keretében felmerülő költségekre legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti, rádiófrekvenciás azonosító támogatására legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel végrehajtási időszakonként.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a július havi tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő

végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) operátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja esetében legfeljebb 285 000 forint/hó;

b) informatikai rendszer működtetésének költsége - vállalkozói szerződés alapján - legfeljebb 250 000 forint/hó,

c) számítástechnikai eszközök beszerzése, szoftverfejlesztés, szoftverszolgáltatás, illetve szoftverértékesítés esetében legfeljebb 17 000 000 forint/év összegig,

d) kaptárak megjelölésének költsége,

e) azonosítási, jelölési és nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges tárgyi eszközök vásárlásának, javításának költsége.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a megbízási szerződés másolati példányát, amelyet az I-III. végrehajtási időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha a szerződések tartalmában, adataiban vagy ha az operátor, illetve az informatikus személyében változás következik be, valamint informatikai rendszer működtetése esetében a vállalkozói szerződés és a teljesítés igazolás másolati példányát;

b) számítástechnikai eszközök beszerzése, szoftverfejlesztés, szoftverszolgáltatás, szoftverértékesítés esetében a szerződések másolati példányát;

c) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló, továbbá az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló dokumentum) másolati példányát; és

d) az operátor havi tevékenységéről szóló, általa készített összefoglaló jelentést.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylésére érvényes OMME tagsági jogviszonnyal rendelkező termelő - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.

(9) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás a végrehajtási időszakban a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján, méhcsaládonként az I-III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb negyven darab rádiófrekvenciás azonosító vásárlásához vehető igénybe. Ha a kérelmező adott végrehajtási időszakban nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő végrehajtási időszakban több méhcsaládszámmal rendelkezik, akkor a támogatás a következő végrehajtási időszakban a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

(10) Egy rádiófrekvenciás azonosító támogatásának összege a számlán feltüntetett beszerzési ár 80%-a, de legfeljebb 60 forint/darab.

(11) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolását,

b) a rádiófrekvenciás azonosító vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, és

c) az OMME igazolását a rádiófrekvenciás azonosító kaptárazonosító rendszerben történő nyilvántartásba vételéről.

17. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

22. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti intézkedésre vonatkozó támogatás a méhek vándoroltatását elősegítő, új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 510 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként, amelyből 260 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott eszköz, 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés i)-u) pontjában meghatározott eszköz beszerzésének támogatásához használható fel.

(3) A támogatás igénylésére érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező termelő - a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján - jogosult.

(4) A támogatás

a) kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi,

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú, nyitott rakfelülettel is rendelkező teherautó,

c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti differenciálzárral ellátott, legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó,

d) teherautóra szerelhető daru,

e) emelőhátfal,

f) terepjáró villástargonca,

g) kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,

h) méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,

i) benzines vagy elektromos szívó-fúvógép,

j) benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,

k) legfeljebb 8 kW elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,

l) csörlő,

m) kézi hidraulikus emelő (béka),

n) legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,

o) robbanómotoros szivattyú,

p) elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,

r) kaptáremelő (kaptárlift),

s) napelemes áramellátó berendezés,

t) méhlesöprő berendezés,

u) magasnyomású mosó beszerzéséhez vehető igénybe.

(5) A (4) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal, a (4) bekezdés h) pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal, a (4) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal rendelkező kérelmező igényelhet.

(6) A kérelmező - termelői csoport kivételével - eszközcsoportonként egy új eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt évben ugyanolyan eszközcsoportra nem kapott támogatást.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három új eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó, új eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.

(9) A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként az elszámolható költség - így a beszerzési ár, valamint a (4) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-a szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal közúti gépjármű-közlekedési hatósági feladatkörében megyei illetékességgel eljáró járási hivatal által elvégzett műszaki vizsga díja - 50%-a, de a (4) bekezdés a), e) és h) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forintösszeg.

(10) A (4) bekezdés b), c), d), f) és g) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a támogatás mértéke legfeljebb 2000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(11) A támogatás mértéke legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés i), j), l), m), n), o), r), s), t) és u) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 200 eurónak megfelelő forintösszeg, 3 kW feletti elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés p) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 400 eurónak megfelelő forintösszeg.

(12) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

b) a (4) bekezdés szerinti eszköz vásárlásáról szóló,

ba) a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példányát, amely tartalmazza az eszköz (4) bekezdésnek megfelelő megnevezését, teherautó vagy pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot, továbbá a számla eredeti példányának tartalmaznia kell - e rendelet számának feltüntetésével - annak megjelölését, hogy a számlát e rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be a Kincstárhoz, valamint

bb) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-ában meghatározottak szerint a gépjármű vagyonszerzési illetéke, a forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;

c) új teherautó vagy pótkocsi vásárlása esetében a forgalmi engedély másolati példányát; és

d) a (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a műszaki dokumentáció másolati példányát.

(13) A (4) bekezdés szerinti eszköz beszerzésénél a kiállított számlákon - az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított számlák kivételével - az eszközök egyedi azonosító számát fel kell tüntetni.

(14) A kérelmező a (4) bekezdés szerinti új eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni, amely feltétel teljesítését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

(15) Ha a kérelmező nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybevett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(16) A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt nem kell a Kincstárnak bejelenteni.

18. A méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása

23. § (1) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, vizsgálati minták begyűjtéséhez és szállításához szükséges, egy darab kishaszongépjármű beszerzéséhez, üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a minták vizsgálatához és a vizsgálat eredményének közzétételéhez vehető igénybe. Az OMME a vizsgálati eredményeket legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján vagy egy szakmai kiadványban közzétenni.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) A kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát,

b) részletes ismertetést a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről,

c) az OMME-vel - a méz vizsgálata tárgyában - kötött vállalkozói szerződés vagy árajánlat másolati példányát,

d) a közjegyzői jegyzőkönyv másolatát, amennyiben a bolti mintavételezést közjegyző jelenlétében veszik igénybe,

e) a megyei termelői mintavételezéssel kapcsolatos méz-zárszalag mintavételi jegyzőkönyvet,

f) a hivatalos vizsgálati eredményekről szóló jegyzőkönyv és az ahhoz kapcsolódó szakmai vélemény másolati példányát,

g) azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették, és

h) kishaszongépjármű beszerzésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére igénybe vett támogatás esetében a kapcsolódó bizonylatok másolati példányát, kivéve az üzemanyagköltségek bizonylatait.

19. Az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása

24. § (1) A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (méhanya támogatás), valamint

b) a tenyészanyag vizsgálatához és ahhoz kapcsolódó adatgyűjtéshez vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb 375 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként, amelyből az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatásra 355 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatásra 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylésére az az érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező termelő jogosult, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) listáján szereplő, minősített törzscsaládtól származó, származási igazolással rendelkező, párzott petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, vagy anyabölcsőt vásárol a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(4) Az MMOE az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2017. május 31-éig, a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2018. május 31-éig, a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2019. május 31-éig a Kincstár rendelkezésére bocsátja az engedélyezett méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a méhanya-nevelő telep üzemeltetője és a vele közös gazdálkodást folytató személy nevét, címét, adószámát és a törzscsalád azonosító számát.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal,

a) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott méhanyára,

b) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,

c) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, vagy

d) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának mértékéig az a)-c) pont szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, az a)-c) pontok feltételeinek figyelembevételével

vehető igénybe.

(6) A támogatás mértéke

a) párzott, petéző méhanyánként legfeljebb öt eurónak megfelelő forintösszeg,

b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb két eurónak megfelelő forintösszeg.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező - kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolást, és

b) a párzott, petéző méhanya, a párzatlan méhanya, illetve az anyabölcső vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(8) A kérelmezőnek a származási igazolást három évig meg kell őriznie, amely kötelezettség teljesítését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

(9) A tenyészanyag vizsgálatához és a felhasználással kapcsolatos adatgyűjtéshez az OMME és az MMOE által elkészített és elfogadott vizsgálat támogatásának igénylésére az OMME jogosult. A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal igényelhető.

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az OMME és az MMOE által elfogadott tesztüzemi vizsgálati tematikát,

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok másolati példányát,

c) vizsgálati díj elszámolása esetében a vállalkozói vagy a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, valamint a vizsgálatot végzőnek a megvalósulás évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát,

d) a vizsgálatokról és az adatgyűjtésről szóló jelentést,

e) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást és

f) az ágazati szakmai lap vonatkozó részének másolatát.

20. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása

25. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző, méhész önkéntesekből álló, országos hálózat kialakításához és működtetéséhez vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.

(5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni telepítésének, karbantartásának és javíttatásának költsége,

b) központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésének, karbantartásának és üzemeltetésének költsége, és

c) megfigyelők képzésének költsége.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum), az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát,

b) a vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, valamint a teljesítési igazolás másolati példányát,

c) a megfigyelőkkel kötött együttműködési megállapodás másolati példányát, és d) az elvégzett feladatokról szóló beszámolót.

21. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

26. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a méhcsaládok méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata elvégzéséhez, valamint

b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményének közzétételéhez

vehető igénybe.

(2) Az OMME az (1) bekezdés b) pontja szerinti eredményeket legkésőbb a vizsgálat elvégzését követő végrehajtási időszak december 31-éig a honlapján és egy ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni.

(3) A támogatás keretösszege az I-III. végrehajtási időszakban legfeljebb 85 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(4) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha egy adott végrehajtási időszakban az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, akkor ezen költség az adott évi monitoring vizsgálatot követő végrehajtási időszakban is elszámolható.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, méh kártevők és kórokozók, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor - ideértve a faji analízis -, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, méhkenyér, valamint egyéb méhészeti termékek és méhtakarmányok laboratóriumi vizsgálatának költsége,

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költsége,

c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, az OMME-vel e tevékenységre kötött vállalkozói szerződés szerint kiállított számla alapján legfeljebb évi 800 000 forint,

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát,

b) az OMME-vel - a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában - kötött vállalkozói szerződés másolati példányát,

c) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a megkötött vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, és

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyvének másolati példányát, és - amennyiben kapcsolódik hozzá - szakmai vélemény másolati példányát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló dokumentum) másolati példányát,

b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámolót,

c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást, és

d) annak a szakmai kiadványnak egy példányát, amelyben az eredményeket közzétették.

22. Egyéb alkalmazott kutatás, szakmai tanulmányok, diplomamunkák támogatása

27. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás

a) a mézelő növények mézelésének vizsgálatához, a mézek jellemző profiljának meghatározásához, méhanyák teljesítmény vizsgálatához, méhészeti tárgyú, alkalmazott kutatás elvégzéséhez,

b) szakmai tanulmányok és diplomamunkák elkészítéséhez, az eredmények közzétételéhez, valamint

c) az a) pont szerinti kutatáshoz szükséges méhcsaládok beállításához egy fő, a kutatások folyamatos szakmai koordinálását végző kutatási koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozásához vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett méhészeti tárgyú kutatásra vonatkozó kutatási tervet az OMME készíti el, amelyet a miniszter hagy jóvá. Az OMME a vizsgálati, kutatási eredményeket legkésőbb a vizsgálat, kutatás elvégzését követő végrehajtási időszak december 31-éig a honlapján köteles közzétenni, és az eredményekről egy ágazati szakmai lapban összefoglalót megjelentetni.

(3) A támogatás keretösszege az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 290 000 eurónak megfelelő, a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 300 000 eurónak megfelelő, a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.

(4) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(5) Kifizetési kérelem az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha egy adott végrehajtási időszakban az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, akkor ezen költség elszámolható az adott évi kutatást, vizsgálatot követő végrehajtási időszakban. Ha a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma nem az adott végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen az adott végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatóak az adott végrehajtási időszakban, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(6) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti, alkalmazott kutatás céltámogatása keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előzetes vizsgálati, kutatási tervnek megfelelő, az OMME által elfogadott kutatási beszámoló alapján kiállított számlán szereplő forintösszeg,

b) méhcsaládok vásárlásáról kiállított számlán vagy adásvételi szerződésen szereplő forintösszeg,

c) kutatási koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, legfeljebb 500 000 forint/hó értékben,

d) koordinátor szakmai tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk, kutatási beszámolók OMME szaklapjában történő megjelentetése havonta, legfeljebb a lapkiadás dokumentumokkal igazolt cikkre eső költségeinek mértékéig.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltámogatás keretében

a) az OMME honlapján meghirdetett felhívás alapján előzetesen elfogadott témák támogathatóak, és

b) szakmai tanulmányonként, diplomamunkánként a szakmai bíráló bizottság utólagos értékelése alapján legalább 100 000, de legfeljebb 500 000 forint számolható el tanulmányonként vagy diplomamunkánként.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, az I-III. végrehajtási időszakban pedig csak akkor kell ismételten benyújtani, ha a koordinátor személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a kutatási koordinátor vállalkozói szerződésének másolati példányát,

ab) a kutatási koordinátor vállalkozói igazolványának vagy az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés másolati példányát;

b) a kutatási koordinátori tevékenységről szóló havi jelentést, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

c) a kutatási koordinátor tevékenységével összefüggő beszámolók, tanulmányok, információk OMME szaklapjában történő megjelentetése esetében a lapkiadás költségeit igazoló dokumentumokat, az ehhez tartozó költségelszámolást és az adott szaklap egy példányát;

d) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló kutatást végző, valamint a kutatási koordinátor által az OMME nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok, megbízás esetén a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, valamint az adott évben szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozat, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

e) az OMME-vel az alkalmazott kutatás támogatása tárgyában kötött szerződés másolati példányát;

f) az előzetesen az OMME részére benyújtott kutatási terv másolati példányát;

g) a miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolást;

h) az OMME által elfogadott kutatási beszámoló másolati példányát;

i) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást;

j) a méhcsaládok vásárlásáról kiállított számla vagy adásvételi szerződés másolati példányát; és k) a szakmai bíráló bizottság döntésének írásos indokolását.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés

29. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1308/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. május 11-i 2015/1366/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) az 1308/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. augusztus 6-i 2015/1368/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 2016. július 5-i 2016/1102/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére