A jogszabály mai napon ( 2019.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés m) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein és Magyarország kereskedelmi képviseletein tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre, továbbá

b) a tartós külszolgálatra történő kihelyezés érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium belföldi állományában felkészülésüket töltő, 45 napon belül kihelyezésre kerülő kormány-tisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre [az a)-b) pont alattiak a továbbiakban együtt: kihelyezett]

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

2. § A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: kihelyező szerv) a kihelyezett kérelmére indokolt esetben kamatmentes illetményelőleget (a továbbiakban: illetményelőleg) és átalány-költségtérítési előleget (a továbbiakban: költségtérítés-előleg) nyújthat az e rendeletben meghatározott feltételekkel, a kihelyező szerv mindenkori költségvetési helyzete függvényében.

3. § A kihelyező szerv a kihelyezett részére kizárólag gépkocsivásárlás céljára, kihelyezésenként egy alkalommal, visszatérítendő munkáltatói kölcsönt (a továbbiakban: gépkocsivásárlási kölcsön) nyújthat az e rendeletben meghatározott feltételekkel, a kihelyező szerv mindenkori költségvetési helyzete függvényében.

4. § Illetményelőleg, költségtérítés-előleg és gépkocsivásárlási kölcsön egymástól függetlenül, egy időben is igényelhető.

2. Illetményelőleg

5. § (1) Az illetményelőleg legmagasabb igényelhető összege megegyezik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott legmagasabb adómentes munkabérelőleg összegével.

(2) Az illetményelőleget a kihelyezett legkorábban 45 nappal a tartós külszolgálatra történő kihelyezést megelőzően, legkésőbb a külszolgálat befejezése előtt hat hónappal, külszolgálata során egy alkalommal kérelmezheti.

(3) A kihelyezett áthelyezése esetén illetményelőleget legkorábban az áthelyezést megelőző negyvenöt nappal, legkésőbb az áthelyezést követően, a tartós külszolgálat befejezése előtt hat hónappal igényelhet, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően abban az esetben is, ha kihelyezésével összefüggésben már igényelt illetményelőleget.

(4) Illetményelőleg az 1. melléklet szerinti kérelem útján igényelhető. A kérelemnek minden esetben indoklást kell tartalmaznia.

(5) A kérelmet a külszolgálaton lévő kihelyezett a külképviselet vezetőjének, a külszolgálat megkezdése előtt álló kihelyezett a kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének nyújtja be.

(6) A külképviselet vezetője a kérelmet a kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének továbbítja.

(7) A kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője a kérelmet beérkezése napjától számított 30 napon belül elbírálja.

3. Költségtérítés-előleg

6. § (1) A kihelyezett költségtérítés-előleg címén igényelheti a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény által a számára biztosított lakhatási, vegyes és a kihelyezett családi élethelyzetére tekintettel megállapított óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés e rendeletben meghatározott részét.

(2) A kihelyezett költségtérítés-előleget legkorábban 45 nappal a tartós külszolgálatra történő kihelyezését megelőzően, legkésőbb a kihelyezést követő egy éven belül, külszolgálata során egy alkalommal igényelhet.

(3) A kihelyezett áthelyezése esetén költségtérítés-előleg legkorábban az áthelyezést megelőző 45 nappal, legkésőbb az áthelyezést követő egy éven belül igényelhető, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően abban az esetben is, ha kihelyezését követően már igényelt költségtérítés előleget.

(4) A költségtérítés-előleg kizárólag egy vagy több, de legfeljebb hat egész hónapra (a továbbiakban: beszámítási időszak) járó költségtérítés összege lehet, és valamennyi költségtérítési elemet tartalmazza.

(5) A kihelyezett a költségtérítés-előleg folyósítását követő első bérszámfejtéstől kezdve a kérelemben foglalt beszámítási időszak lezárultáig költségtérítésre nem jogosult.

(6) Költségtérítés-előleg a 2. melléklet szerinti kérelem benyújtásával igényelhető. A kérelem tartalmazza az indokolást, valamint az indokolás megalapozottságát valószínűsítő dokumentumokat.

(7) A kérelmet a külszolgálaton lévő kihelyezett a külképviselet vezetőjének, a külszolgálat megkezdése előtt álló kihelyezett a kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének nyújtja be.

(8) A külképviselet vezetője a kérelmet és annak elbírálására vonatkozó javaslatát a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetőjéhez továbbítja. A külképviselet vezetőjének javaslata tartalmazza a kérelmezett költségtérítés-előleg iránti igény indokoltságát.

(9) A kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője a kérelmet beérkezése napjától számított 30 napon belül elbírálja.

7. § A költségtérítés-előleg felhasználását az azt felhasználó kihelyezett a felhasználást igazoló számla vagy egyéb bizonylatnak a külképviselet gazdálkodásáért felelős munkatárs részére történő bemutatásával igazolja.

8. § *  Ha a költségtérítés-előleg folyósítását követően bebizonyosodik, hogy a kérelemben megjelölt indok nem felel meg a valóságnak vagy a kihelyezett az összeget rendeltetésétől eltérően használta fel, a kérelmező kihelyezett köteles a folyósított költségtérítés-előlegnek a költségtérítés-előleg odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos felszólítását követő öt munkanapon belül visszautalni a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra.

4. Gépkocsivásárlási kölcsön

9. § (1) A gépkocsivásárlási kölcsön legmagasabb összege a központi költségvetésről szóló törvényben - a 2017. évben a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényben - meghatározott deviza-illetményalap összegének tizenkétszerese, de az nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát.

(2) A gépkocsivásárlási kölcsön kamatának mértéke 0%.

(3) A gépkocsivásárlási kölcsön a tartós külszolgálatra történő kihelyezés napjától, illetve az áthelyezés napjától számított egy éven belül igényelhető. Ha a kihelyezett kérelmét forráshiányra hivatkozva utasítják el, az igénylési időszak további fél évvel meghosszabbodik.

(4) A gépkocsivásárlási kölcsön a 3. melléklet szerinti kérelem és ott meghatározott mellékleteinek benyújtásával igényelhető.

(5) Ha egy háztartásban több kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő kerül kihelyezésre, a kérelmet kizárólag egy fő kihelyezett igényelheti.

(6) A kihelyezett a kérelmet a külképviselet vezetőjének nyújtja be, aki a kérelmet a kihelyező szerv hivatali szervezete vezetőjének továbbítja.

(7) A kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője a kérelmet beérkezése napjától számított 30 napon belül elbírálja.

10. § A gépkocsivásárlási kölcsön iránti kérelem jóváhagyása esetén a kihelyező szerv a kihelyezettel munkáltatói kölcsönszerződést köt.

11. § A gépkocsi megvásárlását a kihelyezett a vásárlást igazoló számla vagy egyéb bizonylat a külképviselet gazdálkodásáért felelős munkatársának történő bemutatásával igazolja.

12. § A kihelyezett a gépkocsivásárlási kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsira - legalább a kölcsön törlesztésének időtartamára - köteles a vásárlással egyidejűleg a jármű károsodásának vagy veszteségének megtérítésére casco vagy azzal egyenértékű biztosítást kötni, és annak kötvényét a külképviselet gazdálkodásáért felelős munkatársának haladéktalanul bemutatni.

13. § (1) A gépkocsivásárlási kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsit a kihelyezett - ha hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre vagy igénybevétele észszerűségi vagy gazdaságossági szempontból nem célszerű - jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében, a külszolgálat teljes időtartama alatt köteles a munkaköri leírásában rögzített, munkakörével összefüggő feladatai ellátásához is igénybe venni.

(2) A hivatalos célú gépkocsihasználatról - a térítési díj megállapítása céljából - útnyilvántartást kell vezetni.

14. § A kihelyezett nem kötelezhető arra, hogy

a) gépkocsija használatát - függetlenül attól, hogy azt a gépkocsivásárlási kölcsön felhasználásával vásárolta-e - harmadik személynek átengedje, vagy

b) gépkocsiját a munkakörével össze nem függő egyéb feladatok ellátására használja.

15. § *  Ha a gépkocsivásárlási kölcsön folyósítását követően bebizonyosodik, hogy az összeg felhasználása nem a munkáltatóval kötött szerződéses feltételek szerint történt, a kérelmező köteles a folyósított gépkocsivásárlási kölcsönnek a gépkocsivásárlási kölcsön odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos felszólítását követő öt munkanapon belül visszautalni a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra.

5. Az illetményelőleg, a költségtérítés-előleg és a gépkocsivásárlási kölcsön folyósítása és elszámolása

16. § (1) *  Az illetményelőleg és a költségtérítés-előleg folyósítása a minisztérium belföldi állományában felkészülését töltő, 45 napon belül kihelyezésre kerülő esetében forintban, az állomáshelyén tartós külszolgálatát töltő kihelyezett részére választása szerint forintban, euróban vagy USA dollárban történik. Az igényelt forint euróra vagy USA dollárra történő átváltása a folyósítás hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon (a továbbiakban: MNB árfolyamon) történik. A gépkocsivásárlási kölcsön igénylése, jóváhagyása és utalása forintban történik az alapértelmezett bankszámlára. Az igényelt forint euróra vagy USA dollárra történő átváltása a terhelés napján érvényes MNB árfolyamon történik.

(2) *  Az illetményelőleg és a költségtérítés-előleg a minisztérium belföldi állományában felkészülését töltő, 45 napon belül kihelyezésre kerülő esetében a kérelemben feltüntetett, Magyarországon vezetett forint bankszámlára, az illetményelőleg, a költségtérítés-előleg és a gépkocsivásárlási kölcsön az állomáshelyén tartós külszolgálatát töltő kihelyezettek alapértelmezett bankszámlájára, a kérelem elbírálását követő 15 napon belül, egy összegben, átutalással kerül folyósításra.

(3) Amennyiben az illetményelőleg, a költségtérítés-előleg, illetve a gépkocsivásárlási kölcsön a kihelyezést követően kerül kifizetésre, és az adott külképviselet vonatkozásában a fogadó állam bankrendszerének hiánya vagy fejletlensége miatt engedélyezett a devizailletmény készpénzben történő kifizetése, úgy a készpénzben történő kifizetés is lehetséges.

17. § Az illetményelőleg és a gépkocsivásárlási kölcsön a kihelyezett devizailletményéből a kihelyező szerv által az e rendeletben meghatározott időszak (a továbbiakban: elszámolási időszak) alatt részletekben levonásra kerül.

18. § (1) Az illetményelőleg a kihelyezett devizailletményéből legfeljebb 6 hónap alatt, egyenlő részletekben kerül levonásra.

(2) A levonást az illetményelőleg felvételét követő hónapra járó devizailletményből kell megkezdeni.

19. § (1) A gépkocsivásárlási kölcsön a kihelyezett devizailletményéből legfeljebb 12 hónap alatt, egyenlő részletekben kerül levonásra.

(2) A levonást a gépkocsivásárlási kölcsön felvételét követő hónapra járó devizailletményből kell megkezdeni.

20. § (1) *  Ha a kihelyezett külszolgálata az illetményelőleg iránti kérelemben foglalt elszámolási időszakban befejeződik, vagy más külképviseletre kerül áthelyezésre, a kihelyezett a felvett illetményelőleg devizailletményéből le nem vont részét külszolgálata befejezése előtt, de legkésőbb a külszolgálaton töltött utolsó munkanapon, egy összegben, forintban köteles banki átutalással a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra megfizetni.

(2) *  Ha a kihelyezett külszolgálata a költségtérítés-előleg iránti kérelemben foglalt beszámítási időszakban befejeződik, vagy más külképviseletre kerül áthelyezésre, a kihelyezett a felvett költségtérítés-előleg a beszámítási időszak hátralévő részével arányos, fennmaradó részét külszolgálata befejezése előtt, de legkésőbb a külszolgálaton töltött utolsó munkanapon, egy összegben, forintban köteles banki átutalással a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra megfizetni.

(3) *  Ha a kihelyezett külszolgálata a gépkocsivásárlási kölcsön visszafizetése előtt befejeződik, a kihelyezett a felvett kölcsön devizailletményéből le nem vont részét külszolgálata befejezése előtt, de legkésőbb a külszolgálaton töltött utolsó munkanapon, egy összegben, forintban köteles banki átutalással a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra megfizetni.

21. § (1) Ha a 20. §-ban meghatározott kötelezettségének a kihelyezett a külszolgálaton töltött utolsó munkanapjáig nem tesz eleget, a kihelyező szerv jogosult a fizetési késedelemmel érintett napokra a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

(2) Ha a kihelyezett a 20. §-ban meghatározott kötelezettségeit az ott megjelölt határidőn belül nem teljesíti, a kihelyező szerv végrehajtási eljárás elrendelése iránti kérelmet terjeszt elő.

22. § (1) Ha a külszolgálat a kihelyezett önhibáján kívül fejeződik be a beszámítási, illetve elszámolási időszakban, a visszatérítésre, illetve visszafizetésre a kihelyező szerv méltányosságból a fentieknél kedvezőbb feltételeket állapíthat meg azzal, hogy a visszatérítés, valamint a visszafizetés alól felmentést nem adhat.

(2) A külszolgálat a kihelyezett önhibáján kívüli, idő előtti befejezésének minősül különösen:

a) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti hivatali érdekből történő berendelés;

b) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti válsághelyzet miatt történő berendelés;

c) betegség következtében, egészségügyi okból történő berendelés;

d) a külképviselet bezárása miatt történő berendelés.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi okból történő berendelés esetén a kihelyezettnek be kell mutatnia a munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójának írásbeli szakvéleményét.

(4) A méltányosság iránti kérelmet a kihelyezett a külképviselet vezetője útján a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője számára terjeszti fel, aki a kérelmet annak beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja.

23. § (1) A kihelyezett halála esetén a költségtérítés-előleg még esedékes járandóságból le nem vonható része különös méltánylást érdemlő esetben az elhunyt kihelyezett hozzátartozóinak kérelmére részben vagy egészben elengedhető.

(2) A méltányosság iránti kérelmet a kihelyezett hozzátartozója a külképviselet vezetője útján a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője számára terjeszti fel, aki a kérelmet annak beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja.

6. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

25. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - a hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők esetében is alkalmazni kell.

(2) A 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között tartós külszolgálatra kihelyezett, illetve áthelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő számára legfeljebb öthavi, a 6. § (1) bekezdés szerinti költségtérítés-előleg nyújtható.

(3) A 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017. január 1-jét megelőző időszakban tartós külszolgálatra kihelyezett, illetve áthelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő számára legfeljebb háromhavi, 6. § (1) bekezdés szerinti költségtérítés-előleg nyújtható.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett e rendelet hatálybalépése előtt illetményelőleget vagy gépkocsivásárlási kölcsönt vett fel, tartós külszolgálata befejezéséig újabb illetményelőleget vagy gépkocsivásárlási kölcsönt nem vehet fel.

(5) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett által e rendelet hatálybalépése előtt felvett illetményelőleget és gépkocsivásárlási kölcsönt az igénylés időpontjában hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel kell a külképviselet házipénztárába készpénzben vagy banki átutalással a külképviselet bankszámlájára megfizetni.

(6) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezettek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

1. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez * 

Illetményelőleg iránti kérelem

Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), .................................................. (adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................ (előleg összege) összegű illetményelőleget szíveskedjenek folyósítani, az alábbi indokok miatt:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kérem, hogy tájékoztatásukat a döntésről a következő e-mail-címre továbbítsák:

.................................................. (e-mail-cím)

Kérem, hogy a megítélt illetményelőleg összegét szíveskedjenek (kérjük a megfelelőt bekarikázni)

a) a kihelyezésem előtt a következő magyarországi forint bankszámlámra átutalni:

Bank: ................................................... Bankszámlaszám: .............................................

b) a kihelyezésemet követően az alapértelmezett bankszámlámra átutalni/készpénzben kifizetni a házipénztárból *  (a megfelelő aláhúzandó).

............................................................
Kérelmező

Alulírott .................................................. (név) hozzájárulok, hogy .............................. hónap (törlesztés időtartama) alatt az illetményelőleg aktuális törlesztőrészletét a folyósító szerv a havi devizailletményemből levonja.

............................................................
Kérelmező

2. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez * 

Költségtérítés-előleg iránti kérelem

Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), .................................................. (adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................ (hónapok száma) havi költségtérítés-előleget szíveskedjenek folyósítani, a következő indokok miatt:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kérem, hogy tájékoztatásukat a döntésről a következő e-mail-címre továbbítsák:

.................................................. (e-mail-cím)

Kérem, hogy a megítélt költségtérítés-előleg összegét szíveskedjenek (kérjük a megfelelőt bekarikázni)

a) a kihelyezésem előtt a következő magyarországi forint bankszámlámra átutalni:

Bank: ................................................... Bankszámlaszám: .............................................

b) a kihelyezésemet követően az alapértelmezett bankszámlámra átutalni/készpénzben kifizetni a házipénztárból *  (a megfelelő aláhúzandó).

............................................................
Kérelmező

A kérelemben megjelölt indokok a fogadó állam körülményeit figyelembe véve (megfelelő aláhúzandó):

- megfelelnek a valóságnak és pénzügyi szempontból megalapozottak

- nem felelnek meg a valóságnak és pénzügyileg nem megalapozottak.

............................................................
Külképviselet-vezető

Tudomásul veszem, hogy pozitív elbírálás esetén a folyósítást követő első bérszámfejtéstől kezdve a költségtérítés-előleg iránti kérelemben érintett időszakban költségtérítésre nem vagyok jogosult.

Tudomásul veszem, hogy ha a költségtérítés-előleg folyósítását követően bebizonyosodik, hogy a kérelemben megjelölt indok nem felelt meg a valóságnak, vagy az összeget rendeltetésétől eltérően használtam fel, köteles vagyok a folyósított összegnek az összeg odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos felszólítását követő öt munkanapon belül a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra visszautalni.

............................................................
Kérelmező

3. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez * 

Gépkocsivásárlási kölcsön iránti kérelem

Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), .................................................. (adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................ (előleg összege) összegű, kizárólag gépkocsivásárlás céljára felhasználható kölcsönt szíveskedjenek folyósítani.

Kérem, hogy a megítélt gépkocsivásárlási kölcsön összegét szíveskedjenek az alapértelmezett bankszámlámra átutalni/készpénzben kifizetni a házipénztárból *  (a megfelelő aláhúzandó).

............................................................
Kérelmező

Alulírott .................................................. (név) hozzájárulok, hogy .............................. hónap (törlesztés időtartama) alatt a gépkocsivásárlási kölcsön aktuális törlesztőrészletét a folyósító szerv a havi devizailletményemből levonja.

Tudomásul veszem, hogy a gépkocsivásárlás céljára nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. Vállalom, hogy a gépkocsi megvásárlását számla bemutatásával igazolom. Vállalom, hogy a megvásárolni kívánt gépkocsi vételára a jelen kérelem mellékleteként csatolt árajánlatban szereplő összegnél [.................................................. (összeg devizában)] nem lesz kisebb.

Vállalom, hogy a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsira - a gépkocsivásárlási kölcsön törlesztésének időtartamára - a vásárlással egyidejűleg casco vagy annak megfelelő egyéb biztosítást kötök, és azt a kötvény bemutatásával igazolom.

Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsit - amennyiben hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre, vagy igénybevétele ésszerűségi vagy gazdaságossági szempontból nem célszerű - jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében a külszolgálat teljes időtartama alatt köteles vagyok a munkakörömmel összefüggő feladatok ellátására is használni.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gépkocsivásárlási kölcsön folyósítását követően bebizonyosodik, hogy az összeget nem a munkáltatóval kötött szerződéses feltételek szerint használtam fel, köteles vagyok a folyósított összegnek az összeg odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos felszólítását követő öt munkanapon belül a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra visszautalni.

Jelen kérelemhez mellékelten csatolom az elbírálásához szükséges alábbi dokumentumokat:

a) Kihelyező okirat

b) Gépjárművezetői engedély

c) Árajánlat

............................................................
Kérelmező


  Vissza az oldal tetejére