A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kormánytisztviselőire, valamint kormányzati ügykezelőire (a továbbiakban együtt: kihelyezett) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra és a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra történő kihelyezés érdekében pályázatot benyújtó személyekre.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a külképviseletekre szakdiplomata munkakörben történő kihelyezés érdekében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján a szaktárca által kiírt pályázatra pályázatot benyújtó személyekre.

2. § A külképviseleteken a diplomata, az adminisztratív és technikai munkaköröket - a 6. §-ban foglalt kivétellel - a kihelyező szerven belüli belső pályázat útján kell betölteni.

2. A pályázók köre és a pályázat kiírása, benyújtása

3. § (1) A külképviseleten megüresedő munkakörre zárt körű pályázatot - a 8. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: pályázó) nyújthat be, aki megfelel a 7. § szerinti pályázati feltételeknek, továbbá eredményes külügyi szakmai vizsgát tett, és

a) első tartós külszolgálatra benyújtott pályázat esetén a tartós külszolgálatra történő kihelyezés várható időpontjáig a minisztérium belföldi állományában megszakítás nélkül legalább két évet eltöltött (a továbbiakban: várakozási idő), vagy

b) a pályázat benyújtásakor az előző tartós külszolgálata megszűnését követően legalább két év várakozási időt, a 3. mellékletben megjelölt állomáshelyeken és külképviseleteken megüresedő munkakörre történő pályázat benyújtása esetén legalább egy év várakozási időt eltöltött, vagy

c) akinek közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően a külképviselet bezárása, átszervezése, illetve létszámcsökkentése miatt megszűnik a tartós külszolgálata, és tartós külszolgálatának időtartama annak megszűnésekor nem éri el a három évet.

(2) A várakozási időbe nem számít bele a fizetés nélküli szabadság időtartama.

(3) Rendkívül indokolt esetben vagy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 7. pontja szerinti hivatali érdek fennállta esetén a miniszter az (1) bekezdés szerinti várakozási idő alól felmentést adhat.

4. § (1) A külképviseleten betölthető vagy a pályázat kiírásakor betöltött, de legkésőbb a pályázatban megjelölt határidőre megüresedő munkakörre a minisztérium zárt körű pályázatot hirdet.

(2) A pályázatot a pályázat benyújtására előírt határidő utolsó napját legalább tizenöt - az e rendelet szerinti rendkívüli és pótpályázat esetén hét - nappal megelőzően kell a minisztérium belső honlapján meghirdetni.

(3) A pályázati kiírás

a) a meghirdetésre kerülő külképviseleti munkakörnek a Külszoltv. 1. melléklete szerinti megnevezését (a továbbiakban: elsődleges munkakör),

b) több munkakör ellátására irányuló pályázati kiírás esetén az elsődleges munkakör mellett ellátandó, a Külszoltv. 23. § (2) bekezdése szerinti további munkakört és kiegészítő feladatkört,

c) a munkakör betöltésének 7. § szerinti követelményeit,

d) a pályázat benyújtásának határidejét,

e) a Külszoltv. 25. § (13) bekezdésében meghatározott, lakhatásra vonatkozó tájékoztatást, valamint

f) a pályázattal kapcsolatos egyéb követelményeket és információkat

tartalmazza.

5. § (1) A nem tervezhető, év közben megüresedő és betöltendő külképviseleti munkakörre a minisztérium rendkívüli pályázatot (a továbbiakban: rendkívüli pályázat) hirdet meg.

(2) Ha a 4. § szerint kiírásra kerülő pályázat vagy a rendkívüli pályázat eredménytelen, a minisztérium ismételt pályázatot (a továbbiakban: pótpályázat) ír ki.

(3) Pótpályázatot a pályázat kiírása idején a pályázatban megjelölt munkakörben tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezett is benyújthat (a továbbiakban: hosszabbítás).

(4) Rendkívüli és pótpályázat kiírása esetén e rendelet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy ezekre pályázat a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti várakozási idő meglétének hiányában is benyújtható.

6. § (1) A speciális szaktudást igénylő munkakörök esetében a minisztérium a külképviseleten megüresedő munkakört a zárt körű pályázat mellett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti pályázati eljárás (a továbbiakban: nyílt pályázat) keretében is meghirdeti.

(2) A minisztérium az 5. § (2) bekezdése szerinti pótpályázat eredménytelensége esetén a külképviseleten megüresedő munkakört a Kttv. szerinti nyílt pályázat keretében is meghirdetheti.

3. A kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények

7. § (1) A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra kiírt munkakör ellátásához szükséges, (2) bekezdés szerinti feltételek megléte, valamint a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvének okirattal igazolt ismerete, továbbá a pályázatban meghatározott esetleges egyéb kiegészítő követelményeknek való megfelelés. Több munkanyelv esetén az elsőként megjelölt munkanyelv ismerete előnyt jelent.

(2) A Külszoltv. 1. mellékletében meghatározott vezetői, diplomata, illetve konzuli feladatot ellátó diplomata munkakör esetén

a) - a nyílt pályázat kivételével - a Külszoltv. szerinti diplomáciai rang megléte,

b) felsőfokú iskolai végzettség,

c) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga

a munkakör betöltésének feltétele.

(3) A „B” kategóriájú vezetői engedély megléte a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

(4) Külképviselet-vezető, első beosztott diplomata, első beosztott konzul, valamint a külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos munkakör betöltésének az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túli feltétele a minisztérium által szervezett külképviseleti gazdálkodási ismereteket tartalmazó felkészítésen való részvétel, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése.

(5) A gazdasági régiók igazgatásáért felelős feladatkört magában foglaló diplomata munkakör betöltésének (1) bekezdésben meghatározottakon túli további feltétele

a) felsőoktatásban gazdaságtudományi vagy jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség megléte,

b) a minisztérium által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítés keretében biztosított képzésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése, valamint

c) „B” kategóriájú vezetői engedély megléte.

(6) Pénztárellenőr kiegészítő feladatkör betöltésének további feltétele a pénztárellenőri feladatok ellátásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése.

(7) A konzuli feladatot ellátó diplomata munkakör betöltésének az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túli további feltétele

a) a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény szerinti érvényes konzuli szakmai vizsga, valamint

b) „B” kategóriájú vezetői engedély

megléte.

(8) Adminisztratív munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények

a) gazdasági vezető munkakör esetén

aa) felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

ab) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

ac) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

ad) „B” kategóriájú vezetői engedély;

b) gazdasági felelősi munkakör esetén

ba) a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy legalább érettségi végzettség és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés,

bb) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

bc) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

bd) „B” kategóriájú vezetői engedély;

c) gazdasági ügyintézői munkakör esetén

ca) pénzügyi ellenjegyzői és érvényesítői feladatkör ellátása esetén felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy legalább középfokú iskolai végzettség és pénzügyi-számviteli szakképesítés,

cb) egyéb feladatkör ellátása esetén legalább érettségi végzettség,

cc) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga legalább megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

cd) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga, valamint

ce) „B” kategóriájú vezetői engedély;

d) regionális rendszergazda, valamint rendszergazda munkakör esetén

da) felsőfokú szakirányú végzettség, valamint

db) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga;

e) kommunikációs munkatárs munkakör esetén

ea) legalább érettségi végzettség és legalább középszintű informatikai szakmacsoportba tartozó szakirányú szakképesítés, valamint

eb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

f) titkárnő munkakör vagy titkos ügykezeléssel összefüggő, a Külszoltv. 23. § (2) bekezdés szerinti kiegészítő feladatkör ellátása esetén

fa) legalább érettségi végzettség,

fb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

fc) érvényes titkos ügykezelői vizsga;

g) konzuli ügyintéző munkakör esetén

ga) legalább érettségi végzettség,

gb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

gc) érvényes konzuli ügyintézői vizsga;

gd) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély;

h) gépkocsivezető munkakör esetén

ha) legalább érettségi végzettség,

hb) hivatásos gépjárművezetői engedély,

hc) legalább ötéves releváns szakmai gyakorlat, valamint

hd) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

i) gondnok, hivatalsegéd munkakör esetén

ia) legalább középszintű szakképesítés,

ib) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély,

ic) állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű, komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

j) szakács munkakör esetén

ja) legalább középszintű szakképesítés, valamint

jb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

k) rejtjelzői kiegészítő feladatkör ellátása esetén

ka) érvényes rejtjelzői vizsga, valamint

kb) gépi rejtjelzés esetén legalább kétéves, kézi rejtjelzés esetén legalább egyéves, a minisztériummal fennálló kormányzati szolgálati jogviszony.

(9) A (4)-(8) bekezdésekben felsorolt vizsgakötelezettségek teljesítésének hiánya miatt nem lehet érvénytelennek tekinteni a pályázatot, amennyiben a pályázó írásban vállalja, hogy az e rendelet szerint az általa megpályázott munkakörre vonatkozó vizsgakötelezettségeket legkésőbb a tartós külszolgálatra történő kihelyezése napjáig teljesíti.

(10) Amennyiben a pályázó a (9) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, tartós külszolgálatra nem helyezhető ki, és egy évig pályázatot érvényesen nem nyújthat be. Az így megüresedő külképviseleti munkakörre rendkívüli pályázatot kell meghirdetni.

4. A pályázat benyújtása és elbírálása

8. § (1) A pályázó a 7. § (1) bekezdése szerint kiírt pályázaton legfeljebb három állomáshelyre nyújthat be pályázatot, amelyek között fontossági sorrendet jelöl meg.

(2) A pályázónak a Külszoltv. 2. § 8. pontjában meghatározott házastársa pályázatot nyújthat be a pályázó által megjelölt állomáshelyen meghirdetett diplomata, adminisztratív és technikai munkakörre, ha megfelel a 7. § szerinti pályázati feltételeknek.

(3) A benyújtott pályázat

a) az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő pályázati adatlapot - amelynek formanyomtatványát a 4. melléklet tartalmazza -, valamint

b) a Kttv. 176. § (4) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal kitöltött önéletrajzot

tartalmazza.

(4) Pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázatban megjelölt címre.

9. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn túl érkezik, illetve

b) nem felel meg az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban előírt feltételeknek.

(2) A pályázó nem helyezhető ki arra a munkakörre tartós külszolgálatra, amely tekintetében pályázata érvénytelen volt.

10. § (1) A benyújtott pályázatokról

a) az adminisztratív és technikai munkakörök esetén a Külszoltv. szerinti kihelyező vezető (a továbbiakban: kihelyező vezető),

b) diplomata munkakörök esetén a miniszter

dönt.

(2) A pályázó - a kihelyező vezető döntése esetén - a pályázattal összefüggő szakmai, illetve diplomáciai kompetenciáinak felmérésére

a) személyes interjún, illetve

b) írásbeli alkalmassági teszten

vesz részt.

(3) Az írásbeli alkalmassági teszt elektronikus formában is megszervezhető.

(4) A pályázat eredményét a minisztérium a belső honlapján a tartós külszolgálatra történő kihelyezést megelőzően legkésőbb kilencven nappal, rendkívüli pályázat és pótpályázat esetén legkésőbb negyvenöt nappal közzéteszi, és egy évig megőrzi.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiírásra kerülő tartós külszolgálati álláspályázatok vonatkozásában kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

Hivatalos és munkanyelvek a bilaterális külképviseleteken

A B C
1. Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv
2. Albánia albán angol, olasz
3. Algéria arab francia
4. Angola portugál portugál
5. Argentína spanyol spanyol, angol
6. Ausztrália angol angol
7. Ausztria német német, angol
8. Azerbajdzsán azeri orosz, angol
9. Belarusz Köztársaság belorusz, orosz orosz, angol
10. Belgium francia, holland, német francia, angol
11. Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát, szerb angol
12. Brazília portugál portugál, angol
13. Bulgária bolgár angol, bolgár, orosz
14. Chile spanyol spanyol, angol
15. Ciprus görög angol
16. Csehország cseh angol, cseh, szlovák, német
17. Dánia dán angol
18. Dél-afrikai Köztársaság angol angol
19. Ecuador spanyol spanyol, angol
20. Egyesült Arab Emírségek arab angol
21. Egyiptom arab angol
22. Észtország észt angol
23. Etiópia amhara angol
24. Finnország finn, svéd angol
25. Franciaország francia francia
26. Fülöp-szigetek fillipínó (tagalog), angol angol
27. Georgia grúz angol
28. Ghána angol angol
29. Görögország görög angol
30. Hollandia holland angol
31. Horvátország horvát angol, horvát, szerb
32. India hindi angol
33. Indonézia indonéz angol
34. Irak arab, kurd angol, arab
35. Irán perzsa angol
36. Írország angol, ír angol
37. Izrael héber angol
38. Japán japán angol
39. Jordánia arab angol
40. Kanada angol, francia angol, francia
41. Katar arab angol
42. Kazahsztán kazah, orosz orosz, angol
43. Kenya angol, szuahéli angol
44. Kína kínai angol
45. Kolumbia spanyol spanyol, angol
46. Koreai Köztársaság koreai angol
47. Koszovó albán, szerb angol
48. Kuba spanyol spanyol, angol
49. Kuvait arab angol
50. Lengyelország lengyel angol, lengyel
51. Lettország lett angol
52. Libanon arab francia, angol
53. Líbia arab angol
54. Litvánia litván angol
55. Macedónia macedón angol
56. Malajzia maláj angol
57. Marokkó arab francia
58. Mexikó spanyol spanyol, angol
59. Moldova moldovai angol, orosz, román
60. Mongólia mongol angol, orosz
61. Montenegró montenegrói angol, szerb
62. Nagy-Britannia angol angol
63. Németország német német, angol
64. Nigéria angol angol
65. Norvégia norvég angol
66. Olaszország olasz olasz, angol
67. Oroszország orosz angol, orosz
68. Pakisztán angol, urdu angol
69. Palesztina arab angol
70. Peru spanyol spanyol, angol
71. Portugália portugál angol, portugál
72. Románia román angol, román, francia
73. Spanyolország spanyol, katalán spanyol, angol
74. Svájc francia, német, olasz német, francia, angol, olasz
75. Svédország svéd angol
76. Szaúd-Arábia arab angol, arab
77. Szerbia szerb angol
78. Szingapúr angol, kínai angol
79. Szíria arab angol, francia
80. Szlovákia szlovák angol, szlovák, cseh, német
81. Szlovénia szlovén angol, szlovén
82. Thaiföld thai angol
83. Törökország török angol
84. Tunézia arab francia
85. Új-Zéland angol, maori angol
86. Ukrajna ukrán angol, orosz
87. USA angol angol
88. Üzbegisztán üzbég orosz, angol
89. Vatikán olasz olasz, angol, francia
90. Vietnam vietnami angol, francia

2. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

Hivatalos és munkanyelvek a multilaterális külképviseleteken

A B C
Ország Külképviselet Munkanyelv
1. Ausztria Bécs/EBESZ angol, francia
2. Ausztria Bécs/ENSZ angol, francia
3. Belgium Brüsszel/NATO angol, francia
4. Franciaország Párizs/OECD-UNESCO angol, francia
5. Franciaország Strasbourg/ET Állandó Képviselet angol, francia
6. Svájc Genf ENSZ/WTO angol, francia
7. USA New York/ENSZ angol, francia

3. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

A várakozási idő szempontjából kiemelt állomáshelyek és külképviseletek

A
1. Állomáshely, külképviselet
2. Abuja
3. Accra
4. Addisz-Abeba
5. Algír
6. Ankara
7. Asztana
8. Baku
9. Bejrút
10. Chisinau
11. Doha
12. Havanna
13. Iszlámábád
14. Kairó
15. Kuvait
16. Luanda
17. Mexikóváros
18. Minszk
19. Nairobi
20. Pretória
21. Pristina
22. Rijád
23. Taskent
24. Tbiliszi
25. Teherán
26. Tunisz
27. Ulanbator
28. Almati Főkonzulátus
29. Csungking Főkonzulátus
30. Erbil Főkonzulátus
31. Isztambul Főkonzulátus
32. Jekatyerinburg Főkonzulátus
33. Kazany Főkonzulátus
34. Mumbai Főkonzulátus
35. Sanghaj Főkonzulátus

4. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTÓS KÜLSZOLGÁLATHOZ

I. A pályázó tölti ki
A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai
Név*:
Születési név*:
Születési hely*:
Születési idő*:
Anyja születési neve*:
Adószám*:
TAJ szám*:
Magyar mellett egyéb másik állampolgársága:
Családi állapota:
Telefonszáma (mobil):
Jelenlegi KKM jogviszony típusa:
Jelenlegi KKM jogviszony kezdet éve/időtartama
Jelenlegi munkahelye:
Diplomáciai rangja:
1. Iskola megnevezése (/kar):
1. Iskolai szak(képzettség):
2. Iskola megnevezése (/kar):
2. Iskolai szak(képzettség):
3. Iskola megnevezése (/kar):
3. Iskolai szak(képzettség):
Nyelvvizsgái: Nyelv Szint Típus Vizsga éve Nyelv Szint Típus Vizsga éve
1
2
3
4
5
6
Jogosítvány kategóriái:
Külszolgálaton vele együtt élő gyermekei: Név Szüle-
tési év
1
2 Házastársa/élettársa
3 pályázása esetén számára
4 külön űrlapot töltsön ki!
5
6
Pályázó utóbbi külszolgálatai: -tól -ig Város Munkakör
1
2
3
4
5
6
Megpályázott állomáshelyek és munkakörök: Sor-
szám
Állomáshely Munkakör
1. helyen < Az álláshely sorszáma
2. helyen < Az álláshely sorszáma
3. helyen < Az álláshely sorszáma
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendeletben foglaltakat ismerem.
Tájékozódtam a fogadó ország és a külképviselet jellemző élet- és munkakörülményeiről, valamint az iskoláztatási feltételekről.
A nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és az orvosi alkalmassági vizsgálatnak családommal együtt alávetem magam.
Kijelentem, hogy a pályázatban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja szerint ezennel írásbeli hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy személyes adataimat a Külgazdasági és Külügyminisztérium a jogszabályban előírt módon kezelje.
Kelt:
................................................ .................................................
Pályázó aláírása Házastárs/élettárs aláírása
Egyéb közölnivalók:
II. A munkahelyi vezető tölti ki
(ha a munkakör a házastárs/élettárs munkakörével együtt került kiírásra és a házastárs/élettárs a KKM-mel jogviszonyban áll, az adatlapot mindkét személy munkahelyi vezetőjének ki kell töltenie)
A munkahelyi vezető véleménye, érdemi indoklás:


Keltezés, a munkahelyi vezető neve, aláírása:


  Vissza az oldal tetejére