A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kormánytisztviselőire, politikai (fő)tanácsadóira, kabinetfőnökre, munkaviszonyban álló foglalkoztatottaira terjed ki.

(1a) *  E rendelet hatálya a vonatkozó rendelkezések tekintetében kiterjed továbbá a miniszter által közvetlenül irányított vagy felügyelt központi hivatali formában működő kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőire, a miniszter által irányított, továbbá a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság munkavállalóira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra és a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra történő kihelyezés érdekében pályázatot benyújtó személyekre.

(3) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a külképviseletekre szakdiplomata tartós külszolgálati munkakörben történő kihelyezés érdekében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján a szaktárca által kiírt pályázatra pályázatot benyújtó személyekre.

2. § *  A külképviseleteken a diplomata, az adminisztratív és technikai tartós külszolgálati munkaköröket - a 6. §-ban foglalt kivétellel - a kihelyező szerven belüli belső pályázat útján kell betölteni.

2. A pályázók köre és a pályázat kiírása, benyújtása

3. § (1) A külképviseleten megüresedő tartós külszolgálati munkakörre zárt körű pályázatot - a 8. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, aki megfelel a 7. § szerinti pályázati feltételeknek, továbbá eredményes külügyi szakmai vizsgát tett, és * 

a) első tartós külszolgálatra benyújtott pályázat esetén a tartós külszolgálatra történő kihelyezés várható időpontjáig a minisztérium belföldi állományában megszakítás nélkül legalább két évet eltöltött (a továbbiakban: várakozási idő), vagy

b) *  a pályázat benyújtásakor az előző tartós külszolgálata megszűnését követően legalább két év várakozási időt, a 3. mellékletben megjelölt állomáshelyeken és külképviseleteken megüresedő tartós külszolgálati munkakörre történő pályázat benyújtása esetén legalább egy év várakozási időt eltöltött, vagy

c) akinek közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően a külképviselet bezárása, átszervezése, illetve létszámcsökkentése miatt megszűnik a tartós külszolgálata, és tartós külszolgálatának időtartama annak megszűnésekor nem éri el a három évet.

(1a) *  A miniszter által közvetlenül irányított vagy felügyelt központi hivatali formában működő kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője, valamint a miniszter által irányított, továbbá a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó elsődlegesen külgazdasági, így különösen exportösztönzési, külkereskedelem-fejlesztési, beruházásösztönzési, exportfinanszírozási, exporthitelezési, valamint kapcsolódó hitelintézeti feladatokat ellátó gazdasági társaság munkavállalója pályázatot nyújthat be külgazdasági attasé feladatot ellátó diplomata munkakör betöltésére, ha megfelel a 7. § (1), (2) és (7a) bekezdés a) és c) pontja szerinti pályázati feltételeknek, valamint

a) írásban vállalja, hogy sikeres pályázat esetén legkésőbb a tartós külszolgálati kihelyezés napjáig eredményes külügyi szakmai vizsgát tesz, és

b) a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételeket a miniszter által közvetlenül irányított vagy felügyelt központi hivatali formában működő kormányzati igazgatási szerv, vagy a miniszter által irányított, továbbá a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó elsődlegesen külgazdasági, így különösen exportösztönzési, külkereskedelem-fejlesztési, beruházásösztönzési, exportfinanszírozási, exporthitelezési, valamint kapcsolódó hitelintézeti feladatokat ellátó gazdasági társaság munkavállalója állományában teljesítette.

(1b) *  Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság munkavállalója pályázatot nyújthat be a 7. § (8) bekezdése szerinti munkakör betöltésére.

(2) A várakozási időbe nem számít bele a fizetés nélküli szabadság időtartama.

(3) Rendkívül indokolt esetben vagy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 7. pontja szerinti hivatali érdek fennállta esetén a miniszter az (1) bekezdés szerinti várakozási idő alól felmentést adhat.

4. § (1) *  A külképviseleten betölthető vagy a pályázat kiírásakor betöltött, de legkésőbb a pályázatban megjelölt határidőre megüresedő tartós külszolgálati munkakörre a minisztérium zárt körű pályázatot hirdet.

(2) *  A pályázatot - ide nem értve a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetet - a pályázat benyújtására előírt határidő utolsó napját legalább tizenöt - rendkívüli és pótpályázat esetén hét - nappal megelőzően kell a minisztérium a tartós külszolgálati pályázati- és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren meghirdetni a minisztériummal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, pályázatbenyújtásra jogosultak számára.

(3) A pályázati kiírás

a) *  a meghirdetésre kerülő tartós külszolgálati munkakörnek a Külszoltv. 1. melléklete szerinti megnevezését (a továbbiakban: elsődleges tartós külszolgálati munkakör),

b) *  több tartós külszolgálati munkakör ellátására irányuló pályázati kiírás esetén az elsődleges tartós külszolgálati munkakör mellett ellátandó, a Külszoltv. 23. § (2) bekezdése szerinti további tartós külszolgálati munkakört és kiegészítő feladatkört,

c) *  a tartós külszolgálati munkakör betöltésének 7. § szerinti követelményeit,

d) a pályázat benyújtásának határidejét,

e) a Külszoltv. 25. § (13) bekezdésében meghatározott, lakhatásra vonatkozó tájékoztatást, valamint

f) a pályázattal kapcsolatos egyéb követelményeket és információkat

tartalmazza.

5. § (1) *  A nem tervezhető, év közben megüresedő és betöltendő tartós külszolgálati munkakörre a minisztérium rendkívüli pályázatot (a továbbiakban: rendkívüli pályázat) hirdet meg.

(2) Ha a 4. § szerint kiírásra kerülő pályázat vagy a rendkívüli pályázat eredménytelen, a minisztérium ismételt pályázatot (a továbbiakban: pótpályázat) ír ki.

(3) *  Pótpályázatot a pályázat kiírása idején a pályázatban megjelölt tartós külszolgálati munkakörben tartós külszolgálatot teljesítő e rendelet 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott személy is benyújthat (a továbbiakban: hosszabbítás).

(4) Rendkívüli és pótpályázat kiírása esetén e rendelet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy ezekre pályázat a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti várakozási idő meglétének hiányában is benyújtható.

6. § (1) *  A speciális szaktudást igénylő tartós külszolgálati munkakörök esetében, vagy hivatali érdekből a minisztérium a külképviseleten megüresedő tartós külszolgálati munkakört a zártkörű pályázat mellett a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti nyílt pályázati eljárás keretében és a tartós külszolgálati pályázati- és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren keresztül is meghirdetheti.

(2) *  A minisztérium az 5. § (2) bekezdése szerinti pótpályázat eredménytelensége esetén a külképviseleten megüresedő tartós külszolgálati munkakört a Kit. szerinti nyílt pályázat keretében és a tartós külszolgálati pályázati- és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren keresztül is meghirdetheti.

3. A kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények

7. § (1) *  A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra kiírt tartós külszolgálati munkakör ellátásához szükséges, (2) bekezdés szerinti feltételek megléte, valamint a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvének okirattal igazolt ismerete, továbbá a pályázatban meghatározott esetleges egyéb kiegészítő követelményeknek való megfelelés. Több munkanyelv esetén az elsőként megjelölt munkanyelv ismerete előnyt jelent.

(2) *  A Külszoltv. 1. mellékletében meghatározott vezetői, diplomata, illetve konzuli feladatot ellátó diplomata tartós külszolgálati munkakör esetén

a) *  - a nyílt pályázat és a 3. § (1a) bekezdésében foglaltak kivételével - a Külszoltv. szerinti diplomáciai rang megléte,

b) felsőfokú iskolai végzettség,

c) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga

a tartós külszolgálati munkakör betöltésének feltétele.

(3) A „B” kategóriájú vezetői engedély megléte a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

(4) *  Külképviselet-vezető, első beosztott diplomata, első beosztott konzul, valamint a külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos tartós külszolgálati munkakör betöltésének az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túli feltétele a minisztérium által szervezett külképviseleti gazdálkodási ismereteket tartalmazó felkészítésen való részvétel, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése.

(5) *  A gazdasági régiók igazgatásáért felelős feladatkört magában foglaló diplomata tartós külszolgálati munkakör betöltésének (1) bekezdésben meghatározottakon túli további feltétele

a) felsőoktatásban gazdaságtudományi vagy jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség megléte,

b) a minisztérium által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítés keretében biztosított képzésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése, valamint

c) „B” kategóriájú vezetői engedély megléte.

(6) Pénztárellenőr kiegészítő feladatkör betöltésének további feltétele a pénztárellenőri feladatok ellátásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése.

(7) *  A konzuli feladatot ellátó diplomata tartós külszolgálati munkakör betöltésének az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túli további feltétele

a) a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény szerinti érvényes konzuli szakmai vizsga, valamint

b) „B” kategóriájú vezetői engedély

megléte.

(7a) *  A külgazdasági attasé feladatot ellátó diplomata munkakör betöltésének az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túli további feltétele

a) legalább 2 év gazdasági, külgazdasági területen szerzett - így különösen a kereskedelmi, külkereskedelmi, beruházásösztönzési, külgazdaság-fejlesztési vagy egyéb üzleti tárgyalási és döntéshozói tevékenységgel kapcsolatos - szakmai gyakorlat megléte,

b) a kihelyező vezető által a külgazdasági attasé feladatot ellátó diplomata munkakör betöltésének feltételéül előírt szakmai továbbképzés és vizsga (külgazdasági szakmai vizsga) eredményes teljesítése, valamint

c) „B” kategóriájú vezetői engedély megléte.

(8) *  A Külszoltv. 1. melléklete szerinti adminisztratív- és technikai munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények

a) gazdasági vezető tartós külszolgálati munkakör esetén

aa) felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

ab) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

ac) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

ad) „B” kategóriájú vezetői engedély;

b) gazdasági felelősi tartós külszolgálati munkakör esetén

ba) a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy legalább érettségi végzettség és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés,

bb) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

bc) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

bd) „B” kategóriájú vezetői engedély;

c) gazdasági ügyintézői tartós külszolgálati munkakör esetén

ca) pénzügyi ellenjegyzői és érvényesítői feladatkör ellátása esetén felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy legalább középfokú iskolai végzettség és pénzügyi-számviteli szakképesítés,

cb) egyéb feladatkör ellátása esetén legalább érettségi végzettség,

cc) a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga legalább megfelelt eredménnyel történő teljesítése,

cd) a fogadó ország vagy nemzetközi szervezet 1. és 2. mellékletben meghatározott hivatalos vagy legalább egy munkanyelvéből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga, valamint

ce) „B” kategóriájú vezetői engedély;

d) regionális rendszergazda, valamint rendszergazda tartós külszolgálati munkakör esetén

da) *  felsőfokú szakirányú végzettség és legalább egy év; vagy középfokú szakirányú végzettség és legalább három év, a minisztérium informatikai biztonságért felelős szervezeti egységénél szerzett releváns szakmai tapasztalat, valamint

db) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga;

e) kommunikációs munkatárs tartós külszolgálati munkakör esetén

ea) legalább érettségi végzettség és legalább középszintű informatikai szakmacsoportba tartozó szakirányú szakképesítés, valamint

eb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

f) titkárnő tartós külszolgálati munkakör vagy titkos ügykezeléssel összefüggő, a Külszoltv. 23. § (2) bekezdés szerinti kiegészítő feladatkör ellátása esetén

fa) legalább érettségi végzettség,

fb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

fc) érvényes titkos ügykezelői vizsga;

g) konzuli ügyintéző tartós külszolgálati munkakör esetén

ga) legalább érettségi végzettség,

gb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, valamint

gc) érvényes konzuli ügyintézői vizsga;

gd) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély;

h) gépkocsivezető tartós külszolgálati munkakör esetén

ha) legalább érettségi végzettség,

hb) hivatásos gépjárművezetői engedély,

hc) legalább ötéves releváns szakmai gyakorlat, valamint

hd) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

i) gondnok, hivatalsegéd tartós külszolgálati munkakör esetén

ia) legalább középszintű szakképesítés,

ib) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély,

ic) állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű, komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

j) szakács tartós külszolgálati munkakör esetén

ja) legalább középszintű szakképesítés, valamint

jb) az (1) bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga;

k) rejtjelzői kiegészítő feladatkör ellátása esetén

ka) érvényes rejtjelzői vizsga, valamint

kb) gépi rejtjelzés esetén legalább kétéves, kézi rejtjelzés esetén legalább egyéves, a minisztériummal fennálló kormányzati szolgálati jogviszony.

(9) *  A (4)-(8) bekezdésekben felsorolt vizsgakötelezettségek teljesítésének hiánya miatt nem lehet érvénytelennek tekinteni a pályázatot, amennyiben a pályázó írásban vállalja, hogy az e rendelet szerint az általa megpályázott tartós külszolgálati munkakörre vonatkozó vizsgakötelezettségeket legkésőbb a tartós külszolgálatra történő kihelyezése napjáig teljesíti.

(10) *  Amennyiben a pályázó a (9) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, tartós külszolgálatra nem helyezhető ki, és egy évig pályázatot érvényesen nem nyújthat be. Az így megüresedő tartós külszolgálati munkakörre rendkívüli pályázatot kell meghirdetni.

4. A pályázat benyújtása és elbírálása

8. § (1) *  A pályázó a 7. § (1) bekezdése szerint kiírt pályázaton legfeljebb három állomáshelyre és legfeljebb három tartós külszolgálati munkakörre nyújthat be pályázatot, amelyek között fontossági sorrendet jelöl meg.

(2) *  A pályázónak a Külszoltv. 2. § 8. pontjában meghatározott házastársa pályázatot nyújthat be a pályázó által megjelölt állomáshelyen meghirdetett diplomata, adminisztratív és technikai tartós külszolgálati munkakörre, ha megfelel a 7. § szerinti pályázati feltételeknek.

(3) A benyújtott pályázat

a) *  az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő pályázati adatlapot és kapcsolódó dokumentumokat, valamint

b) *  a Kit. 83. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal kitöltött önéletrajzot,

c) *  a 3. § (1) bekezdése szerinti pályázó esetében a pályázó - minisztériummal jogviszonyban álló - közvetlen felettes vezetője, illetve a 3. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti pályázó esetében a szerv vezetője véleményét

tartalmazza.

(4) *  Pályázat

a) *  a minisztériummal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, pályázatbenyújtásra jogosultak részéről tartós külszolgálati pályázati- és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren keresztül elektronikus úton,

b) *  a Külszoltv. 10. § (1) bekezdése szerinti pályázatbenyújtásra jogosultak részéről a tartós külszolgálati pályázati- és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren keresztül elektronikus úton vagy papír alapon nyújtható be.

9. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn túl érkezik, illetve

b) nem felel meg az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban előírt feltételeknek,

c) *  nem tartalmazza a 3. § (1) bekezdése szerinti pályázó esetében a pályázó - minisztériummal jogviszonyban álló - közvetlen felettes vezetője, illetve a 3. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti pályázó esetében a szerv vezetője véleményét.

(2) *  A pályázó nem helyezhető ki arra a tartós külszolgálati munkakörre tartós külszolgálatra, amely tekintetében pályázata érvénytelen volt.

10. § (1) A benyújtott pályázatokról

a) *  az adminisztratív és technikai tartós külszolgálati munkakörök esetén a Külszoltv. szerinti kihelyező vezető (a továbbiakban: kihelyező vezető),

b) *  diplomata tartós külszolgálati munkakörök esetén a miniszter

dönt.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglalt döntés előkészítése során véleményezési joggal rendelkező, a minisztériummal politikai szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőket közigazgatási államtitkári utasítás határozza meg.

(2) A pályázó - a kihelyező vezető döntése esetén - a pályázattal összefüggő szakmai, illetve diplomáciai kompetenciáinak felmérésére

a) személyes interjún, illetve

b) írásbeli alkalmassági teszten

vesz részt.

(3) Az írásbeli alkalmassági teszt elektronikus formában is megszervezhető.

(4) *  A pályázat eredményét a minisztérium a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárást, valamint felkészítést támogató informatikai szakrendszeren a tartós külszolgálatra történő kihelyezést megelőzően legkésőbb kilencven nappal, rendkívüli pályázat és pótpályázat esetén legkésőbb negyvenöt nappal közzéteszi, és egy évig megőrzi.

(5) *  A Külszoltv. 10. § (1) bekezdése szerinti pályázatbenyújtásra jogosultakat a minisztérium a pályázat eredményéről elektronikus úton is értesíti.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiírásra kerülő tartós külszolgálati álláspályázatok vonatkozásában kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról szóló 6/2019. (X. 28.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően kiírásra kerülő tartós külszolgálati álláspályázatok vonatkozásában kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez * 

Hivatalos és munkanyelvek a bilaterális külképviseleteken és a nem önálló képviseleteken, irodákon

A B C
1. Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv
2. Albánia albán angol, olasz
3. Algéria arab francia
4. Angola portugál portugál, angol
5. Argentína spanyol spanyol
6. Ausztrália angol angol
7. Ausztria német német, angol
8. Azerbajdzsán azeri orosz, angol
9. Belarusz Köztársaság belorusz, orosz orosz, angol
10. Belgium francia, holland, német francia, angol
11. Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát, szerb angol
12. Brazília portugál portugál
13. Bulgária bolgár angol, bolgár, orosz
14. Chile spanyol spanyol
15. Ciprus (nem önálló képviselet) görög angol
16. Csehország cseh angol, cseh, szlovák, német
17. Dánia dán angol
18. Dél-afrikai Köztársaság angol angol
19. Ecuador spanyol spanyol
20. Egyesült Arab Emírségek arab angol
21. Egyiptom arab angol

22.
Elefántcsontpart (nem önálló képviselet)
francia

francia
23. Észtország észt angol
24. Etiópia amhara, angol angol
25. Finnország finn, svéd angol
26. Franciaország francia francia
27. Fülöp-szigetek filippínó (tagalog), angol angol
28. Georgia grúz angol, orosz
29. Ghána angol angol
30. Görögország görög angol
31. Hollandia holland angol
32. Horvátország horvát angol, horvát, szerb
33. India hindi angol
34. Indonézia indonéz angol
35. Irak arab, kurd angol, arab
36. Irán perzsa angol
37. Írország angol, ír angol
38. Izrael héber angol
39. Japán japán angol
40. Jordánia arab angol
41. Kambodzsa (nem önálló képviselet) khmer angol
42. Kanada angol, francia angol, francia
43. Katar arab angol
44. Kazahsztán kazah, orosz orosz, angol
45. Kenya angol, szuahéli angol
46. Kína kínai angol
47. Kolumbia spanyol spanyol
48. Koreai Köztársaság koreai angol
49. Koszovó albán, szerb angol
50. Kuba spanyol spanyol
51. Kuvait arab angol
52. Laosz (nem önálló képviselet) lao angol
53. Lengyelország lengyel angol, lengyel
54. Lettország lett angol
55. Libanon arab francia, angol
56. Líbia arab angol
57. Litvánia litván angol
58. Luxemburg (nem önálló képviselet) luxemburgi német, francia, angol
59. Észak-Macedónia macedón angol
60. Malajzia maláj angol
61. Marokkó arab francia
62. Málta (nem önálló képviselet) máltai, angol angol
63. Mexikó spanyol spanyol
64. Moldova moldovai angol, orosz, román
65. Mongólia mongol angol, orosz
66. Montenegró montenegrói angol, szerb
67. Nagy-Britannia angol angol
68. Németország német német
69. Nigéria angol angol
70. Norvégia norvég angol
71. Olaszország olasz olasz
72. Omán arab angol
73. Oroszország orosz orosz, angol
74. Pakisztán angol, urdu angol
75. Palesztina arab angol
76. Panama (nem önálló képviselet) spanyol spanyol, angol
77. Peru spanyol spanyol
78. Portugália portugál angol, portugál
79. Románia román angol, román, francia
80. Spanyolország spanyol, katalán spanyol
81. Svájc francia, német, olasz német, francia, angol, olasz
82. Svédország svéd angol
83. Szaúd-Arábia arab angol, arab
84. Szenegál (nem önálló képviselet) francia francia, wolof
85. Szudán (nem önálló képviselet) arab, angol angol, arab
86. Szerbia szerb angol
87. Szingapúr angol, maláj, mandarin, tamil angol
88. Szíria arab angol, francia
89. Szlovákia szlovák angol, szlovák, cseh, német
90. Szlovénia szlovén angol, szlovén
91. Szudán arab, angol angol, arab
92. Thaiföld thai angol
93. Törökország török angol
94. Tunézia arab francia
95. Uganda (nem önálló külképviselet) angol, szuahéli angol
96. Új-Zéland angol, maori angol
97. Ukrajna ukrán angol, orosz
98. Uruguay (nem önálló képviselet) spanyol spanyol
99. USA angol angol
100. Üzbegisztán üzbég orosz, angol
101. Vatikán olasz olasz, angol, francia
102. Vietnám vietnámi angol
103. Zimbabwe (nem önálló képviselet) angol angol

2. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

Hivatalos és munkanyelvek a multilaterális külképviseleteken

A B C
Ország Külképviselet Munkanyelv
1. Ausztria Bécs/EBESZ angol, francia
2. Ausztria Bécs/ENSZ angol, francia
3. Belgium Brüsszel/NATO angol, francia
4. Franciaország Párizs/OECD-UNESCO angol, francia
5. Franciaország Strasbourg/ET Állandó Képviselet angol, francia
6. Svájc Genf ENSZ/WTO angol, francia
7. USA New York/ENSZ angol, francia

3. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez

A várakozási idő szempontjából kiemelt állomáshelyek és külképviseletek

A
1. Állomáshely, külképviselet
2. Abuja
3. Accra
4. Addisz-Abeba
5. Algír
6. Ankara
7. Asztana
8. Baku
9. Bejrút
10. Chisinau
11. Doha
12. Havanna
13. Iszlámábád
14. Kairó
15. Kuvait
16. Luanda
17. Mexikóváros
18. Minszk
19. Nairobi
20. Pretória
21. Pristina
22. Rijád
23. Taskent
24. Tbiliszi
25. Teherán
26. Tunisz
27. Ulanbator
28. Almati Főkonzulátus
29. Csungking Főkonzulátus
30. Erbil Főkonzulátus
31. Isztambul Főkonzulátus
32. Jekatyerinburg Főkonzulátus
33. Kazany Főkonzulátus
34. Mumbai Főkonzulátus
35. Sanghaj Főkonzulátus

4. melléklet a 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére