Hatály: közlönyállapot (2017.III.16.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi VII. törvény

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés

a) a Megállapodást és

b) a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet,

c) az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet, valamint

d) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet [a b)-d) pont a továbbiakban együtt: Kiegészítő Jegyzőkönyvek]

e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet, a Kiegészítő Jegyzőkönyvek hiteles magyar nyelvű szövegét a 2-4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1-4. melléklet a Megállapodás 6. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek, illetve a 2. §, a 3. §, valamint az 1-4. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi VII. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ,

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,

IZLAND,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban: az EFTA-államok, a továbbiakban együttesen: a jelenlegi szerződő felek,

valamint

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

MIVEL 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban a csatlakozási szerződés);

MIVEL az 1992. május 2-án Portóban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 128. cikke alapján minden olyan európai államnak, amely a Közösség tagjává válik, kérnie kell, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) részes felévé váljon;

MIVEL a Horvát Köztársaság kérelmezte, hogy az EGT-megállapodás szerződő felévé váljon;

MIVEL a részvétel feltételei a jelenlegi szerződő felek és a részvételét kérő állam közötti megállapodás tárgyát képezik,

ELHATÁROZTÁK, hogy megkötik a következő megállapodást:

1. cikk

1. A Horvát Köztársaság (a továbbiakban: az új szerződő fél) az EGT-megállapodás szerződő felévé válik.

2. E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az EGT-megállapodás rendelkezései, az EGT Vegyes Bizottság 2011. június 30-a előtt elfogadott határozataiban foglalt módosításokkal együtt, az új szerződő félre nézve a jelenlegi szerződő felekre vonatkozó feltételek és az e megállapodásban megállapított feltételek szerint kötelezőek.

3. Az e megállapodáshoz csatolt mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

2. cikk

1. AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS FŐSZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI

a) Preambulum:

i. A szerződő felek felsorolása a Francia Köztársaságot követően az alábbival egészül ki: „A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,”

ii. A „Magyar Köztársaság” kifejezés helyébe a „Magyarország” kifejezés lép;

iii. A „MÁLTA” kifejezés helyébe a „MÁLTAI Köztársaság” kifejezés lép;

b) 2. cikk:

i. Az f) pontot el kell hagyni;

ii. Az e) pont után a szöveg az alábbival egészül ki:

f) a 2011. december 9-i csatlakozási okmány: a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló, 2011. december 9-én Brüsszelben aláírt okmány.”;

c) 117. cikk:

A 117. cikk szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A finanszírozási mechanizmusokra irányadó rendelkezéseket a 38. jegyzőkönyv, a 38a. jegyzőkönyv, a 38a. jegyzőkönyv kiegészítése, a 38b. jegyzőkönyv és a 38b. jegyzőkönyv kiegészítése tartalmazza.”;

d) 129. cikk:

i. Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Gazdasági Térség bővítése következtében e megállapodás bolgár, cseh, észt, horvát, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, román, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén hiteles”f;

ii. az (1) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A mellékletekben hivatkozott jogi aktusok angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett szövege egyaránt hiteles, és ezeket hitelesítés céljából izlandi és norvég nyelven is meg kell szövegezni és az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.”

2. AZ EGT MEGÁLLAPODÁS JEGYZŐKÖNYVEINEK KIIGAZÍTÁSA

a) A származási szabályokról szóló 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

i. A IVa. melléklet (a számlanyilatkozat szövege) a következőképpen módosul:

aa) A számlanyilatkozat szövegének olasz változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.”;

ii. A IVb. melléklet (az EUR-MED számlanyilatkozat szövege) a következőképpen módosul:

aa) Az EUR-MED számlanyilatkozat szövegének olasz változata elé a következő szöveget kell illeszteni:

„Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)”.

b) A 38b. jegyzőkönyv az alábbiakkal egészül ki:

„KIEGÉSZÍTÉS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSRÓL SZÓLÓ 38B. JEGYZŐKÖNYVHÖZ

1. cikk

1. A 38b. jegyzőkönyv értelemszerűen alkalmazandó a Horvát Köztársaságra.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, a 38b. jegyzőkönyv 3. cikke (3) bekezdésének első mondata nem alkalmazandó.

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a 38b. jegyzőkönyv 6. cikke nem alkalmazandó. Horvátország esetében a kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközök más kedvezményezett állam részére történő átcsoportosításának nincs helye.

2. cikk

A Horvát Köztársaság részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás kiegészítő összege a 2013. július 1-jétől 2014. április 30-ig tartó időszakban 5 millió EUR; ez az összeg a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás vagy e megállapodás átmeneti alkalmazásáról szóló megállapodás hatálybalépésétől kezdődően, egy csomagban válik elérhetővé.”

c) A 44. jegyzőkönyv szövege helyébe a következő szöveg lép:

„AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL

1. A megállapodás 112. cikkének alkalmazása az általános gazdasági védzáradékra, valamint a személyek szabad mozgása és a közúti fuvarozás területén bevezetett átmeneti intézkedésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra

A megállapodás 112. cikkét azokban a helyzetekben is alkalmazni kell, amelyeket a következő rendelkezések határoznak meg vagy amelyekre a következő rendelkezések hivatkoznak:

a) a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 37. cikkének, a 2005. április 25-i csatlakozási okmány 36. cikkének és a 2011. december 9-i csatlakozási okmány 37. cikkének rendelkezései, valamint

b) az V. mellékletben (A munkavállalók szabad mozgása) és a VIII. mellékletben (Letelepedési jog) az »Átmeneti időszak« cím alatt, továbbá a XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) 30. pontjában (az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve), valamint a XIII. melléklet (Közlekedés) 26c. pontjában (a Tanács 3118/93/EGK rendelete) és 53a. pontjában (a Tanács 3577/92/EGK rendelete) foglalt átmeneti intézkedésekben rögzített védintézkedési mechanizmusokban meghatározott, illetve hivatkozott helyzetekben, az említett rendelkezésekben meghatározott határidőkkel, hatállyal és hatásoknak megfelelően.

2. Belső piaci védzáradék

A megállapodásban előírt általános döntéshozatali eljárást az Európai Közösségek Bizottsága által a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 38. cikke, a 2005. április 25-i csatlakozási okmány 37. cikke és a 2011. december 9-i csatlakozási okmány 38. cikke alapján hozott határozatok meghozatala esetén szintén alkalmazni kell.”

3. cikk

1. Az Európai Unió intézményei által elfogadott, az EGT-megállapodásba foglalt jogi aktusoknak a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmányban (a továbbiakban: a 2011. december 9-i csatlakozási okmány) foglalt módosításai beépülnek az EGT-megállapodásba és annak részévé válnak.

2. Ennek megfelelően az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek az európai uniós intézmények vonatkozó jogi aktusaira való hivatkozásokat tartalmazó pontjai a következő francia bekezdéssel egészülnek ki:

„- 1 2012 J003: A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló, 2011. december 9-én elfogadott okmány (HL L 112., 2012.4.24., 21. o.).”.

3. Ha a (2) bekezdésben említett francia bekezdés az adott pontban az első francia bekezdés lenne, akkor a következő kifejezés előzi meg: „az alábbi módosítással:”.

4. Az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek azokat a pontjait, amelyeket a (2) és (3) bekezdésben említett szövegekkel kell kiegészíteni, az e megállapodáshoz csatolt A. melléklet sorolja fel.

5. Amennyiben az új szerződő fél részvétele miatt az EGT-megállapodásba e megállapodás hatálybalépése előtt belefoglalt jogi aktusok kiigazítására van szükség és a szükséges kiigazításokról ez a megállapodás nem rendelkezik, a szóban forgó kiigazításokat az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokkal összhangban kell kezelni.

4. cikk

1. A 2011. december 9-i csatlakozási okmányban foglalt, e megállapodás B. mellékletében hivatkozott rendelkezések beépülnek az EGT-megállapodásba és annak részévé válnak.

2. Minden olyan, a 2011. december 9-i csatlakozási okmányban említett vagy annak alapján elfogadott EGT-vonatkozású intézkedésre, amelyet az e megállapodáshoz csatolt B. melléklet nem tartalmaz, az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

5. cikk

E megállapodás szerződő felei a megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármilyen kérdéssel az EGT Vegyes Bizottsághoz fordulhatnak. Az EGT Vegyes Bizottság megvizsgálja az ügyet azzal a céllal, hogy az EGT-megállapodás megfelelő működésének fenntartása érdekében elfogadható megoldást találjon.

6. cikk

1. E megállapodást a jelenlegi szerződő feleknek és az új szerződő félnek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

2. E megállapodás a jelenlegi szerződő felek vagy az új szerződő fél utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okirata letétbe helyezését követő napon lép hatályba, amennyiben az alábbi kapcsolódó jegyzőkönyvek ugyanazon a napon szintén hatályba lépnek:

a) a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv;

b) az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv; valamint

c) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv.

7. cikk

E megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, valamint izlandi és norvég nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden további szerződő fél kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

A. MELLÉKLET

A megállapodás 3. cikkében említett lista
I. RÉSZ
AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZON JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2011. DECEMBER 9-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT

Az EGT-megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a következő szöveghelyeken egészülnek ki a 3. cikk (2) bekezdésében említett francia bekezdéssel:

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) XXVII. fejezete (Szeszes italok):

- 3. pont (A Tanács 1601/91/EGK rendelete)

VII. melléklet (A szakképesítések kölcsönös elismerése):

1. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve)

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

6a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete)

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások):

14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve)

XX. melléklet (Környezetvédelem):

21al. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve)

II. RÉSZ
AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEINEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI

Az EGT-megállapodás mellékletei a következőképpen módosulnak:

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás - II. rész):

A XV. fejezet 12a. pontjában (A Tanács 91/414/EGK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, II. rész) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VII. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, II. rész) Románia számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A XVII. fejezet 7. pontjában (Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 2. pont) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 2. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A XVII. fejezet 8. pontjában (Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A XXV. fejezet 3. pontjában (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 7. fejezet) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VI. melléklet, 7. fejezet) Bulgária számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

VIII. melléklet (Letelepedési jog):

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások):

A 31b. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 2. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 2. fejezet) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 2. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 2. fejezet) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

A XI. mellékletben (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom):

Az 5 cm. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 9. fejezet) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VI. melléklet, 9. fejezet) Bulgária számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

XII. melléklet (A tőke szabad mozgása):

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 3. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 3. fejezet) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 3. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 3. fejezet) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

XIII. melléklet (Közlekedés):

A 15a. pontban (A Tanács 96/53/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 18a. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 6. fejezet, 3. pont) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VII. melléklet, 6. fejezet, 3. pont) Románia számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 19. pontban (A Tanács 96/26/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 5. fejezet, 2. pont) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VI. melléklet, 5. fejezet, 2. pont) Bulgária számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 26c. pontban (a Tanács 3118/93/EGK rendelete) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 5. fejezet, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

XV. melléklet (Állami támogatás):

A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” cím alatt az „, illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyvben” szavakat el kell hagyni;

Az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 4. fejezet) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VII. melléklet, 4. fejezet) Románia számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni” mondat lép.

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” cím alatt az „, illetve adott esetben a 2005. április 25-i csatlakozási jegyzőkönyvben” szavakat el kell hagyni.

XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód):

A 30. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) csatlakozásáról szóló 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben a Bulgária (VI. melléklet, 1. fejezet) és Románia (VII. melléklet, 1. fejezet) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

XX. melléklet (Környezet):

Az 1f. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 1. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 1. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 1. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

A 7a. pontban (A Tanács 98/83/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 5. pont) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 5. pont) Románia számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 13. pontban (A Tanács 91/271/EGK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 4. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 4. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 19a. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 3. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 2. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 3. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 21ad. pontban (A Tanács 1999/32/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz, 2. pont) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz, 2. pont) Bulgária számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 32d. pontban (A Tanács 1999/31/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 3. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet,

10. fejezet, B. szakasz, 3. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 3. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 32f. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Románia csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 2. pont) kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 2. pont) Románia számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép;

A 32fa. pontban (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve) az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány, illetve adott esetben a Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 4. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 4. pont) csatlakozásáról szóló, 2005. április 25-i jegyzőkönyv mellékleteiben foglalt átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat helyébe az „A 2005. április 25-i csatlakozási okmány mellékleteiben Bulgária (VI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 4. pont) és Románia (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 4. pont) számára megállapított átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni.” mondat lép.

B. MELLÉKLET

A megállapodás 4. cikkében említett lista

Az EGT-megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a következőképpen módosulnak:

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügyi kérdések):

1. Az I. fejezet 1.1. részének 4. pontja (A Tanács 97/78/EK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, IV. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

2. Az I. fejezet 6.1. részének 16. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdés után a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, II. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

3. Az I. fejezet 6.1. részének 17. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, II. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

4. Az I. fejezet 9.1. részének 8. pontja (A Tanács 1999/74/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdés után a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, I. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

5. A III. fejezet 1. részének 10. pontja (A Tanács 2002/53/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, III. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

6. A III. fejezet 1. részének 12. pontja (A Tanács 2002/55/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 5. fejezet, III. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):

1. A XII. fejezet 54zr. pontja (A Tanács 2001/113/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 4. fejezet, I. szakasz, 1. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

2. A XIII. fejezet 15q. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdés és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 1. fejezet) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

3. A XV. fejezet 12zc. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete) a kiigazító szöveg előtt a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, VI. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

A szöveg az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a védintézkedési mechanizmusokról szóló bekezdések között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 2. fejezet) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

VIII. melléklet (Letelepedési jog):

A szöveg az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatt az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a védintézkedési mechanizmusokról szóló bekezdések között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 2. fejezet) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

XII. melléklet (A tőke szabad mozgása):

A szöveg az „ÁTMENETI IDŐSZAK” cím alatti bekezdések után a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 3. fejezet) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

XIII. melléklet (Közlekedés):

Az 53a. pont (A Tanács 3577/92/EGK rendelete) a kiigazító szöveg előtt a következő bekezdésekkel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 7. fejezet, 1. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.

Az előző bekezdésekben említett átmeneti intézkedésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BŐVÍTÉSE SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET kell alkalmazni.”

XV. melléklet (Állami támogatás):

A szöveg a „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” cím alatt a következő szöveggel egészül ki:

„A létező támogatási programokra a 2011. december 9-i csatlakozási okmány IV. mellékletének 2. fejezetében (Versenypolitika) megállapított intézkedéseket kell alkalmazni a szerződő felek között.”

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

A szöveg a „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” cím alatt a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány IV. mellékletének 1. fejezetében (Szellemi tulajdonjogok) megállapított intézkedéseket kell alkalmazni a szerződő felek között.”

XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód):

A 30. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a védintézkedési mechanizmusokról szóló bekezdés között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 2. fejezet) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

XX. melléklet (Környezet):

1. A 7a. pont (A Tanács 98/83/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések után a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, IV. szakasz, 2. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

2. A 13. pont (A Tanács 91/271/EGK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, IV. szakasz, 1. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

3. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések és a kiigazító szöveg között a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, V. szakasz, 2. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

4. A 21ab. pont (A Tanács 1999/13/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, V. szakasz, 1. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

5. A 21al. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve) a kiigazító szöveg előtt a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, I. szakasz, 1. pont) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

6. A 32d. pont (A Tanács 1999/31/EK irányelve) az átmeneti intézkedésekről szóló bekezdések után a következő szöveggel egészül ki:

„A 2011. december 9-i csatlakozási okmány mellékleteiben (V. melléklet, 10. fejezet, III. szakasz) Horvátország számára megállapított átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni.”

2. melléklet a 2017. évi VII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG

TEKINTETTEL a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásra,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy felveszik Horvát Köztársaságot a 2009-2014 időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusba,

ÉS ELFOGADJÁK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

1. A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) értelemszerűen alkalmazandó a Horvát Köztársaságra.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, a megállapodás 3. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó.

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a megállapodás 6. cikke nem alkalmazandó. A Horvát Köztársaság esetében a kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközök más kedvezményezett állam részére történő átcsoportosításának nincs helye.

2. cikk

A Horvát Köztársaság részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás kiegészítő összege a 2013. július 1-jétől 2014. április 30-ig tartó időszakban 4,6 millió EUR; ez az összeg a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás vagy ez utóbbi megállapodás és e jegyzőkönyv átmeneti alkalmazásáról szóló megállapodás hatálybalépésétől kezdődően, egy csomagban válik elérhetővé.

3. cikk

E jegyzőkönyvet a feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

A jegyzőkönyv az utolsóként letétbe helyezett megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő napon lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodást megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot is letétbe helyezték.

4. cikk

E jegyzőkönyvet, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint norvég nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden további fél számára eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

3. melléklet a 2017. évi VII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel

AZ EURÓPAI UNIÓ, és

IZLAND

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), valamint a halak és halászati termékek Izland és a Közösség közötti kereskedelmére alkalmazandó jelenlegi szabályokra,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt, egyes halak és halászati termékek Unióba történő behozatalára 2009-2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvre,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra, TEKINTETTEL a halak és halászati termékek Izland és a Horvát Köztársaság közötti kereskedelmének fennálló rendszerére,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy közös megegyezéssel meghatározzák a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel a megállapodásban elvégzendő kiigazításokat,

ÉS ELFOGADJÁK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

A megállapodás, az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek és jegyzőkönyvek, valamint a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövege horvát nyelven készült, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. A horvát szöveget a vegyes bizottság hagyja jóvá.

2. cikk

1. Az Izlandról származó egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó különleges rendelkezéseket e jegyzőkönyv állapítja meg.

2. Az e jegyzőkönyv 3. cikkében megállapított vámkontingens-mennyiségek a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásától a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmus végéig fennmaradó (2013. július 1-jétől 2014. április 30-ig tartó) tíz hónapos időszakra alkalmazandók. Ezen időszak végéig minden érintett érdekeit figyelembe véve felülvizsgálják a kontingensmennyiségeket.

3. A vámkontingensek a 4. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárásoknak megfelelően az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása hatálybalépésének napjától alkalmazandók és ettől az időponttól kezdve tizenkét hónapig állnak rendelkezésre.

3. cikk

Az Unió az alábbi kiegészítő vámmentes kontingenseket nyitja meg az Izlandról származó termékek részére:

- Fagyasztott norvég homár (Nephrops norvegicus) (KN-kód: 0306 15 90): 60 tonna nettó tömeg.

- Vörösálsügér-filé (Sebastes spp.), friss vagy hűtött (KN-kód: 0304 49 50): 100 tonna nettó tömeg.

4. cikk

1. E jegyzőkönyvet a feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk.

A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

2. A jegyzőkönyv az utolsóként letétbe helyezett megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő napon lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig az alábbi kapcsolódó megállapodásokat megerősítő, illetve jóváhagyó okiratokat is letétbe helyezték:

i. a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás;

ii. a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv;

iii. az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv.

3. Ezt a jegyzőkönyvet az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett eljárások befejezéséig az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

E jegyzőkönyvet, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, valamint izlandi nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden további fél számára eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

4. melléklet a 2017. évi VII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), valamint a halak és halászati termékek Norvégia és a Közösség közötti kereskedelmére alkalmazandó jelenlegi szabályokra,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, egyes halak és halászati termékek Unióba történő behozatalára 2009-2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvre és különösen annak 1. cikkére,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra, TEKINTETTEL a halak és halászati termékek Norvégia és a Horvát Köztársaság közötti kereskedelmének fennálló rendszerére,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy közös megegyezéssel meghatározzák a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel a megállapodásban elvégzendő kiigazításokat,

ÉS ELFOGADJÁK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

A megállapodás, az annak szerves részét képező mellékletek és jegyzőkönyvek, valamint a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövege horvát nyelven készült, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. A horvát szöveget a vegyes bizottság hagyja jóvá.

2. cikk

1. A Norvégiából származó egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára alkalmazandó különleges rendelkezéseket e jegyzőkönyv állapítja meg.

2. Az e jegyzőkönyv 3. cikkében megállapított vámkontingens-mennyiség a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásától a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmus végéig fennmaradó (2013. július 1-jétől 2014. április 30-ig tartó) tíz hónapos időszakra alkalmazandók. Ezen időszak végéig minden érintett érdekeit figyelembe véve felülvizsgálják a kontingensmennyiséget.

3. A vámkontingens a 4. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárásoknak megfelelően az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása hatálybalépésének napjától alkalmazandó és ettől az időponttól kezdve tizenkét hónapig áll rendelkezésre.

4. A 3. cikkben említett vámkontingensre alkalmazandó származási szabályok megegyeznek a megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyvben megállapítottakkal.

3. cikk

Az Unió az alábbi kiegészítő vámmentes kontingenst nyitja meg:

- Hering, fűszerezve és/vagy ecetben pácolva, sós lében tartósítva (KN-kódok: ex 1604 12 91, ex 1604 12 99): 1400 tonna nettó száraz tömeg.

4. cikk

1. E jegyzőkönyvet a feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk.

A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

2. A jegyzőkönyv az utolsóként letétbe helyezett megerősítő vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő napon lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig az alábbi kapcsolódó megállapodásokat megerősítő, illetve jóváhagyó okiratokat is letétbe helyezték:

i. a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás;

ii. a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv;

iii. az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv.

3. Ezt a jegyzőkönyvet az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett eljárások befejezéséig az erről szóló utolsó értesítés letétbe helyezését követő harmadik hónap első napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

E jegyzőkönyvet, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, valamint norvég nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden további fél számára eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.


  Vissza az oldal tetejére