A jogszabály mai napon ( 2020.12.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2017. (V. 18.) BM rendelet

„A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010-2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016” címmel készített határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) „A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010-2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016” címmel készített határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010-2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán

A Magyar-Horvát Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2010-2015. évi ötödik időszakos ellenőrzési munkáit.

A Vegyesbizottság 2016. június 6-10. között megtartott tizenhetedik rendes ülésszakán az alábbi Zárójegyzőkönyvet fogadta el.

I. Bevezető

A magyar-horvát államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973-1979. között végrehajtott újfelmérés alapján ellenőrizték. E munkálatok eredményeit a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok tartalmazzák, amelyek határszakaszonként határtérképekből és határleírásból állnak.

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első közös ellenőrzését 1983-1984., a másodikat 1988-1989., a harmadikat 1997-1998. és a negyediket 2002-2009. években végezte el.

II. A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság az ötödik közös ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő rendes ülésszakokon hozta meg:

- tizenegyedik rendes ülésszakán, Pulában, 2009. szeptember 7-10. között,

- tizenkettedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2010. október 19-21. között,

- tizenharmadik rendes ülésszakán, Eszéken, 2011. október 17-20. között,

- tizennegyedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2012. október 1-4. között,

- tizenötödik rendes ülésszakán, Kaproncán, 2013. november 4-7. között,

- tizenhatodik rendes ülésszakán, Siklóson, 2014. október 14-17. között,

- tizenhetedik rendes ülésszakán, Valbandonban, 2016. június 6-10. között.

Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.

A Vegyesbizottság a tizenegyedik rendes ülésszakán döntött arról, hogy a határátkelőhelyek környezetében a 2010. évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását.

A Vegyesbizottság a tizenkettedik rendes ülésszakán ütemtervet fogadott el a határjelek ötödik közös ellenőrzéséhez, és megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.

A vegyes munkacsoport a munkákat egy magyar és egy horvát földmérő szakember irányításával végezte el.

A munkaerőt, anyagokat, járműveket és geodéziai mérőfelszerelést mindkét Szerződő Fél önállóan biztosította.

Az azonos teherviselés érdekében a munkák a Vegyesbizottság hatodik rendes ülésszakán készült jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező, „A határvonal megjelölésével és a határjelek felújításával kapcsolatos kötelezettségek megosztásának módosítása” című okmány alapján kerültek végrehajtásra.

A vegyes munkacsoport a határjelek ötödik közös ellenőrzését az „Utasítás a magyar-horvát államhatáron a határvonal megjelölési, a határjelek felújítási és karbantartási munkáinak végrehajtására” című okmányban (a Vegyesbizottság első ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete) foglaltak szerint végezte el.

Az államhatáron a határvonal megjelölésének, határjelek ellenőrzésének, felújításának és karbantartásának terepmunkálatait a vegyes munkacsoport

- 2010. április 8. és július 16. között,

- 2011. május 30. és szeptember 29. között,

- 2012. május 2. és szeptember 30. között,

- 2013. március 8. és szeptember 3. között,

- 2014. július 1. és december 19. között és

- 2015. március 23-27. között

végezte el, melyek során:

1. 2004 határjelet rendben lévőnek talált,

2. 131 határjel helyzetét geodéziailag ellenőrizte,

3. 388 enyhén sérült határjelet kijavított,

4. 17 nem kijavítható határjelet újjal pótolt,

5. 3 hiányzó határjelet újjal pótolt,

6. 362 ferde, kidőlt, süllyedt vagy túlzottan kiálló határjelet megfelelő helyzetbe állított,

7. 2 határjelet pontos helyére visszaállított,

8. 6 határjelet biztonságos helyre áthelyezett,

9. 9 közbeiktatott határjelet helyezett el a határvonalon, két szomszédos határpont egyenesében,

10. 27 esetben a határvonal megjelölésének jellegét megváltoztatta (a határvonal közvetlen jelölését közvetettre változtatta, illetve fordítva; megszüntetett határjeleket, illetve új határjeleket helyezett el),

11. határjel típusát nem változtatta meg,

12. 7 sérült földalatti jelet cserélt ki,

13. 1720 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,

14. 2703 határjelet fehérre festett, és a feliratokat fekete színnel kifestette,

15. 130 km tisztított nyiladékot a vegyes munkacsoport horvát tagozata,

16. 2728 határjel körül kitisztította az 1 méter sugarú területet,

Valamennyi közúti és vasúti határátkelőhelyen felfestette a határvonalat az Egyezmény szerinti piros sávval.

Magyarország elnevezésének változása miatt valamennyi érintett határjelen az „MK” felségjelzést „M” felségjelzésre cserélte, lecserélte a határtáblákat a határhidakon és kicserélte a Berzence-Gola közúti határátkelőhelyen a határcsapot.

A határjelek ötödik közös ellenőrzését követőn a magyar-horvát államhatárt a B és a C határszakaszon 2900 db határjel jelöli. A magyar-horvát államhatár vonalának hossza a B1 és D1 számú határjelek közötti 265 km.

III. A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkákról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a határvonal megjelölését érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése is szerepel. A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, azokat az ülésszakokról készült jegyzőkönyveihez csatolta.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése és a jóváhagyott jegyzőkönyvek szerinti változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2016” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2016) című határokmányban tartja nyilván.

A Kiegészítés és módosítás 2016 a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését tartalmazza, melyek a határjelek negyedik közös ellenőrzésének befejezése (2009) óta történtek, csakúgy, mint a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését.

A Vegyesbizottság felülvizsgálata és jóváhagyta a Kiegészítés és módosítás 2016 okmányt, amelynek a két eredeti, kétnyelvű példányát a Vegyesbizottság küldöttségeinek elnökei aláírásukkal hitelesítettek.

A Kiegészítés és módosítás 2016 jelen Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.

A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszáról (a határvonal ötödik, 2010-2015. évi közös ellenőrzését követően)” című okmányt, amely e Zárójegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyarország és a Horvát Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően - figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat - a határjelek ötödik közös ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.

A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek ötödik közös ellenőrzésének befejezése után a magyar-horvát államhatár a terepen egyértelműen felismerhető és jól látható.

A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek ötödik közös ellenőrzése során feladataikat jó együttműködésben hajtották végre.

Mivel az 1973-1979 között végrehajtott felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki követelményeknek, a Vegyesbizottság szükségesnek tartja korszerű technológiával (digitális ortofotó, műholdas helymeghatározó rendszer stb.) kidolgozott, új határokmányok elkészítését úgy, hogy a műszaki adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a vegyes szakértői csoport megkezdte az új határokmányok mintáinak kidolgozását. A minták kidolgozását célzó pilot projekt eredményesen befejeződött.

Jelen Zárójegyzőkönyvet az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján két állam illetékes szervei elé terjesztik jóváhagyásra. A jóváhagyásról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és horvát nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Mellékletek száma: 1 db.

Valbandon, 2016. június 10.

Dr. Hajnal Gábor
a Vegyesbizottság
magyar küldöttségének elnöke
Tanja Uštar
a Vegyesbizottság
horvát küldöttségének elnöke

Melléklet a 2016. június 10-én kelt Zárójegyzőkönyvhöz

Statisztikai adatok
a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszáról
(a határvonal ötödik, 2010-2015. évi közös ellenőrzését követően)
Határszakasz B C Összesen
Szárazföldön 119643.3 20944.2 140587.5
A határvonal hossza (m) Vízben 58905.1 65509.6 124414.7
Összesen 178548.4 86453.8 265002.2
A határ- vonalon I. típusú határjel 486 55 541
(db) II. típusú határjel 0 0 0
III. típusú határjel törésponton 975 159 1134
vonalponton 142 31 173
IV. típusú határjel törésponton 11 0 11
vonalponton 1 0 1
Hármashatárjel 0 0 0
Határcsap 1 0 1
Határtábla 6 4 10
Meg nem jelölt töréspont 1198 707 1905
Szigetek 23 11 34
Horvát területen I. típusú határoszlop 235 262 497
(db) II. típusú határoszlop 0 0 0
Szigetek 59 40 99
Magyar területen I. típusú határoszlop 254 262 516
(db) II. típusú határoszlop 0 0 0
Háromszögelési pontok 95 92 187
Szigetek 22 22 44
ÖSSZESEN I. típusú határoszlop 975 579 1554
(db) II. típusú határoszlop 0 0 0
III. típusú határoszlop 1117 190 1307
IV. típusú határjel 12 16 28
Hármashatárjel 0 0 0
Határcsap 1 0 1
Határtábla 6 4 10
Háromszögelési pontok 95 92 187
Meg nem jelölt töréspont 1198 707 1905
Szigetek 104 73 177
HATÁRJEL ÖSSZESEN (db) 2111 789 2900
HÁROMSZÖGELÉSI ÉS SOKSZÖGPONT ÖSSZESEN (db) 95 92 187
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN (db) 3316 1500 4816
SZIGETEK ÖSSZESEN (db) 104 73 177

2. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez

Kiegészítés és módosítás
a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz
2016


  Vissza az oldal tetejére