A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2017. (VI. 30.) HM rendelet

a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. § A honvédelmi szervezeteknél a környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében, az 1. melléklet szerinti tevékenységek ellátása esetén legalább a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontja szerinti középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyikével rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell - állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített beosztásban vagy munkakörben, ennek hiányában megbízási szerződés alapján - foglalkoztatni.

3. § A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokat, amelyek esetében környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni, az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 8/2017. (VI. 30.) HM rendelethez

A honvédelmi tevékenységgel összefüggő sajátos környezethasználatok és az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok

A B C D
1. Tevékenység
2. Feladat-
csoport
Honvédelmi feladat Környezethasználatok Környezet-, víz- és természetvédelmi feladatok
3. I. Kiképzési és szolgálati feladatok végrehajtása Kézifegyverekkel, torony-
fegyverekkel, lövegekkel, tüzérségi eszközökkel, illetve rakétákkal történő lövészet végrehajtása
1. Védett természeti és Natura 2000 természetvédelmi kezelési irányelveinek érvényesítése a kiképzési feladatok tervezésében és végrehajtásában
2. Gyakorlatot elrendelő belső rendelkezés környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
4. Harcászati és vezetési gyakorlatok 3. Gyakorlatterv környezetvédelmi mellékletének kidolgozása a környezet- és természetvédelmi követelményeknek megfelelően
5. Robbantási, imitációs gyakorlatok 4. Gyakorlatra vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel (szükség esetén)
6. Robbanó anyagok megsemmisítése 5. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett vízügyi igazgatósággal
7. Tűzakadálypálya használata 6. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett víziközmű üzemeltetőjével
8. Vegyivédelmi mentesítési gyakorlatok 7. Nemzetközi gyakorlatokra vonatkozó egyezmények kidolgozása és egyeztetése
9. Ideiglenes és állandó helikopter-leszállóhelyek igénybevétele 8. Fogadó nemzet környezetvédelmi előírások kidolgozása
9. Gyakorlatra vonatkozó egyeztetés végrehajtása vízbázis védőövezetén a vízbázis, távlati vízbázis üzemeltetőjével
10. Légijárművek kis magasságon történő repülése
11. Pilóta nélküli légijárművek alkalmazása, a szükséges leszállóhelyek működtetése
12. Vízfelszínen és annak közelében végzett híd- és kompátkelő helyek építése és működtetése
13. Felszíni vizek közelében víznyerő helyek és víztisztító állomások, víztisztító pontok telepítése és üzemeltetése
14. Műszaki zárak létesítése, utak karbantartása, ideiglenes hidak építése, földmunkák, tüzelőállások kialakítása
15. II. Katonai létesítmények üzemeltetése Veszélyes anyagok, készítmények tárolása, felhasználása 1. Környezetvédelmi kockázatbecslés elkészítése
2. Objektum Környezetvédelmi Szabályzat elkészítése, felülvizsgálata
16. Hőtermelő berendezés üzemeltetése 3. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
4. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
17. Egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetése 5. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végzése
18. Olaj- és iszapfogó műtárgy üzemeltetése 6. Környezetvédelmi hatósági engedélyezési, fenntartási eljárásokban való részvétel
7. Előzetes egyeztetés lefolytatása a területileg érintett víziközmű üzemeltetőjével
8. Vízbázisvédelmi előírások betartása
9. Környezet- és természetvédelmi tárgyú pályázatok, projektek megvalósításában való közreműködés
19. III. Lő- és gyakorlótér üzemeltetése, katonai táborok kialakítása, Bázishasználati és bázisüzemeltetési műszaki munkák kivitelezése 1. Részvétel védett természeti és Natura 2000 területtel érintett gyakorlótér természetvédelmi kezelési, fenntartási tervének összeállításában, felülvizsgálatában
20. üzemeltetése Tábori élelmezési ellátó pont üzemeltetése 2. Lőtérhasználati Utasítás környezetvédelmi fejezet kidolgozása
21. Tábori egészségügyi ellátó pont üzemeltetése 3. Környezetvédelmi Terv kidolgozása
4. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
22. Tábori elhelyezési körletek kialakítása, működtetése 5. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása
6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
23. Tábori vizesblokkok üzemeltetése 7. Illegális hulladéklerakás felszámolásával kapcsolatos feladatok, ügyintézés
24. Tábori hulladéktároló hely kialakítása 8. Tábori körülmények közötti objektumüzemeltetés környezetvédelmi feltételeinek kialakítása
25. Ideiglenes telephely üzemeltetése 9. Környezetkárosítás esetén eredeti állapot visszaállítása
26. Javító pont üzemeltetése, gép- és harcjárművek karbantartása, javítása
27. Üzemanyag feltöltő pont üzemeltetése
28. Tábori veszélyesanyag-tároló hely létesítése és üzemeltetése
29. IV. Haditechnikai eszköz üzemeltetése Haditechnikai eszköz javítása, karbantartása, kiszolgálása 1. Felhasznált veszélyes anyag kezelése
2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
3. Hadfelszerelési anyaggal szemben előírt hadrafoghatósági
30. Haditechnikai eszköz tárolása követelmények teljesítését biztosító környezetvédelmi
31. Haditechnikai eszköz mosása alkalmazási feltételek megteremtése
32. Hadihajó használata
33. Hadihajó-kikötők, javító bázisok
34. V. Veszélyes anyagok kezelése, felhasználása, veszélyes hulladékok kezelése Állandó és ideiglenes üzemanyagtöltő állomások, hordós tárolók üzemeltetése 1. Anyagfajták mennyiségének nyilvántartása anyagmérleg alapján
2. Környezetvédelmi szakanyag biztosítása kármentesítési feladatok ellátása céljából
35. Üzemanyag át-, lefejtése 3. Veszélyes hulladék elszállítása és kezelése
36. Üzemanyag, illetve veszélyes anyag szállítása 4. Környezeti Kárelhárítási Terv elkészítése
5. Üzemi gyűjtőhely okmányainak elkészítése, vezetése
37. Harcanyagok tárolása 6. Hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végzése
38. Munkahelyi veszélyeshulladék- gyűjtőhely üzemeltetése
39. Üzemi veszélyeshulladék- gyűjtőhely üzemeltetése
40. MH központi veszélyeshulladék- gyűjtőhely üzemeltetése
41. VI. MH katonai szervezeteinek hadfelszereléssel és harcanyaggal történő ellátása Veszélyes anyagok beszerzése 1. Fejlesztések környezetvédelmi szempontjainak, elérhető legjobb technológia elvének érvényesítése
2. Hulladékmenedzsment-rendszer működtetése
42. Haditechnikai eszközök beszerzése
43. Élelmezési anyagok, üzemanyag és ruházati anyagok, készletek beszerzése és központi tárolása
44. VII. Az ország függetlenségének, szuverenitásának és területi épségének védelmére vonatkozó műveleti feladatok Műveleti tevékenység végrehajtásából adódó környezeti igénybevételek 1. Környezeti kockázatelemzés
2. Műveleti terv környezetvédelmi fejezetének kidolgozása
45. VIII. Nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletekben való részvétel Országhatárokon kívüli műveleti területeken végrehajtott katonai tevékenységek 1. Fogadó nemzettel, vezető nemzettel való környezetvédelmi együttműködés
2. Nemzeti felelősségi körbe tartozó környezetvédelmi feladatok teljesítése
46. Gyakorlatok, lövészetek, kiképzési feladatok során jelentkező környezethasználatok 3. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete katonai környezetvédelmi előírásainak műveleti feladatokba történő integrálása
4. Befogadó nemzeti támogatás környezetvédelmi előírásainak és feladatainak megállapítása
47. IX. Honvédelmi célú állami repülések céljára szolgáló repülőtér üzemeltetése Légijármű üzemeltetése 1. Repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése
2. Zajvédelmi program kidolgozása, felülvizsgálata
48. Légijármű javítása, karbantartása 3. Repülőtérrend zajvédelmi fejezetének kidolgozása, felülvizsgálata
49. Repülő-üzemanyag tárolása és kiszolgálása 4. Repülések, gyakorlatok környezetvédelmi, természetvédelmi (madárvédelmi) biztosítása
50. Repülő-üzemanyag vizsgáló labor üzemeltetése 5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok
6. Környezeti Kárelhárítási Terv kidolgozása
51. Haditechnikai eszköz üzemanyagának tárolása és kiszolgálása 7. Üzemeltetési, engedélyezési eljárások lefolytatása
8. Környezetvédelmi szakanyagok biztosítása
9. Adminisztrációs tevékenység
52. Egyéb veszélyes anyag tárolása és felhasználása
53. Repülőgépmosó üzemeltetése
54. Légijármű jégtelenítése
55. Légszennyező pontforrások üzemeltetése
56. Haditechnikai eszközök és harcanyagok technikai kiszolgálása
57.
58. X. Honvédelmi célú állami repülések végrehajtása Légi utántöltés 1. Környezeti kockázatok számbavétele
2. Kárelhárítási Terv kidolgozása
59. Kis magasságú, földközeli repülés 3. Repülési tervek környezetvédelmi, természetvédelmi (madárvédelmi) fejezetének kidolgozása
60. Vészledobás
61. Ideiglenes leszállóhely kijelölése, üzemeltetése
62. Honvédelmi célú repülési feladatokra kijelölt légterek használata
63. XI. Az MH hadrendjéből kivont, további felhasználásra feleslegessé vált inkurrens eszközök kezelése Hadfelszerelések, harcanyagok tárolása A rendszerből történő kivonási - különösen selejtezés, értékesítés, megsemmisítés - folyamatok felügyelete
64. Inkurrens anyag tárolása

  Vissza az oldal tetejére