A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein, Magyarország kereskedelmi képviseletein (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre, valamint kormányzati ügykezelőkre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

2. § A külképviselet biztonsági szolgálatot, ennek keretében állandó biztonsági szolgálatot, távfelügyeleti biztonsági szolgálatot és ideiglenes biztonsági szolgálatot működtet a külképviseleti biztonsági feladatok ellátása érdekében, különös tekintettel a külképviselet személyzete és a személyzet családtagjai életének, testi épségének és egészségének védelme, a külképviselet működőképességének fenntartása, valamint a külképviselet vagyonának megóvása érdekében.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. biztonsági felelős: a külképviseleti biztonsági feladatok szakmai irányításáért, összehangolásáért és felügyeletéért, valamint a négy főt meg nem haladó külképviseleten a technikai jellegű biztonsági feladatok ellátásáért felelős, diplomáciai ranggal rendelkező kihelyezett, távolléte esetén a biztonságtechnikai felelős helyettesíti;

2. biztonsági szolgálat: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényben meghatározott biztonsági szolgálat;

3. biztonságtechnikai felelős: a külképviselet műszaki, valamint a négy főt meghaladó külképviseleten a technikai jellegű biztonsági feladatok ellátására adminisztratív munkakörben foglalkoztatott kihelyezett, távolléte esetén a biztonsági felelős helyettesíti;

4. külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás: a biztonsági felelős által - a külképviseletre kihelyezettek éves szabadságolási tervének figyelembevételével - készített és a külképviselet vezetője által jóváhagyott és kiadott munkáltatói intézkedés, amely tartalmazza a biztonsági szolgálat ellátásának személyi beosztását és helyettesítésének rendjét, valamint a külképviseletre kihelyezettek elérhetőségét és a kidolgozott értesítési rendet;

5. veszélyhelyzet: minden olyan, a külképviseletet érintő esemény vagy folyamat, amely Magyarország szuverenitását, a külképviselet alapvető feladatainak ellátását, működését, vagyonát, valamint a kihelyezettek és családtagjaik életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy őket mozgásukban, feladatellátásukban akadályozza.

3. A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás és a biztonsági szolgálat típusai

4. § (1) A biztonsági szolgálatot a külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás szerint kell ellátni. A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztásban foglaltaktól eltérni a külképviselet-vezető előzetes jóváhagyásával lehet, azzal, hogy a biztonsági területek védelmét folyamatosan biztosítani kell.

(2) A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztást a kihelyezettekkel a biztonsági felelős havonta, a tárgyhót megelőző második hét végéig ismerteti. A kihelyezettek a külképviseleti biztonsági szolgálati beosztásban foglaltak megismerését aláírásukkal igazolják.

(3) A biztonsági szolgálat ellátásához a külképviselet ügyeleti mobiltelefon-készüléket biztosít.

(4) A biztonsági szolgálat hatékony ellátása érdekében a biztonsági szolgálatot ellátó munkatárs gondoskodik arról, hogy a készülék folyamatosan bekapcsolt, feltöltött és a riasztás fogadására alkalmas állapotban legyen. A készülék meghibásodását a biztonsági szolgálatot ellátó munkatárs azonnal jelzi a külképviselet felé, amely tartalék készüléket biztosít.

5. § (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti „Bizalmas!”-nál magasabb minősítési szintre akkreditált biztonsági területtel rendelkező külképviseleteken állandó biztonsági szolgálatot (a továbbiakban: állandó biztonsági szolgálat) kell ellátni.

(2) Amennyiben az állandó biztonsági szolgálat ellátása kihelyezettekkel nem biztosítható, annak ellátására olyan vagyonvédelmi feladatokat ellátó gazdálkodó szervezettel kell szerződést kötni, amely érvényes és kockázatmentes, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti biztonsági szakvéleménnyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat.

(3) Az állandó biztonsági szolgálatba beosztott kihelyezett a szolgálatot a külképviseleti ingatlanban látja el.

(4) Az állandó biztonsági szolgálat a külképviseleten működő egyéb ügyeleti szolgálatoktól független, egyéb ügyeleti szolgálattal nem vonható össze.

6. § (1) Távfelügyeleti biztonsági szolgálatot valamennyi, biztonsági területtel nem rendelkező külképviseleten el kell látni. A távfelügyeleti biztonsági szolgálat ellátása során az állomáshely közigazgatási határán kívül a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett csak akkor tartózkodhat, ha tartózkodási helyéről legfeljebb húsz perc alatt a külképviselet épülete elérhető.

(2) A távfelügyeleti biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a külképviseletről érkező biztonsági riasztás esetén haladéktalanul intézkedik, szükség esetén a helyszínen ellátja a 9. § szerinti feladatokat.

7. § (1) Ideiglenes biztonsági szolgálatot kell ellátni azon külképviseletek esetében, ahol a fogadó országban olyan politikai, társadalmi vagy egyéb folyamatok zajlanak, amelyek a külképviselet biztonságát veszélyeztetik, és huzamosan a külképviselet vagy tagjainak élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető helyzet áll fenn, de a fenyegetettség mértéke nem éri el a működés felfüggesztéséhez szükséges szintet.

(2) Az ideiglenes biztonsági szolgálat felállításáról a külképviselet-vezető dönt. Az ideiglenes biztonsági szolgálatot elsődlegesen a külképviselet kijelölt helyiségében vagy a külképviselet-vezető által meghatározott helyen kell ellátni.

(3) A külképviselet-vezető a helyi körülményeket és a veszélyhelyzet jellegét figyelembe véve egyedi utasításban rendelkezhet az ideiglenes biztonsági szolgálat ellátásáról.

8. § A külképviselet-vezető a külképviselet létszámhelyzete és a működési sajátosságok figyelembevételével intézkedhet a külképviseleti ügyeleti szolgálatok külképviseleti biztonsági szolgálattal történő összevonásáról, figyelemmel az 5. § (4) bekezdésében foglaltakra.

4. A külképviselet-vezető biztonsági szolgálattal kapcsolatos feladatai

9. § A külképviselet-vezető

a) gondoskodik a biztonsági szolgálattal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásáról, valamint a külképviseleti veszélyhelyzeti terv elkészítéséről és végrehajtásáról,

b) szükség esetén intézkedik a biztonsági szolgálatban lévő állomány megerősítéséről, valamint

c) ellenőrzi a biztonsági szolgálat ellátását.

5. A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett feladatai

10. § (1) Ha a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a külképviselet biztonsági rendszerein riasztást észlel, haladéktalanul ellenőrzi a riasztás okát, és intézkedik az ok elhárítása érdekében.

(2) Ha a biztonsági terület védelmére felszerelt riasztóról érkezik riasztás, a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett ellenőrzi a biztonsági terület környezetét, és megteszi az ok elhárításához szükséges intézkedéseket, valamint haladéktalanul értesíti a biztonsági felelőst vagy helyettesét, távollétük esetében az állomáshelyen tartózkodó, a biztonsági területre belépésre jogosult, legmagasabb diplomáciai rangú kihelyezettet.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a biztonsági területre csak a belépésre és intézkedésre jogosulttal együtt léphet be.

11. § (1) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett veszélyhelyzet bekövetkezése esetén megteszi a veszélyhelyzet elhárítása érdekében szükséges - a saját és a többi jelenlévő életét, testi épségét és egészségét nem veszélyeztető - azonnali intézkedéseket; ennek keretében minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti a külképviselet személyi állománya és családtagjaik testi épségének megőrzését, minősített adatot tartalmazó iratok, illetve eszközök, valamint a külképviselet vagyonának és berendezési tárgyainak megóvását.

(2) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a veszélyhelyzet bekövetkezéséről haladéktalanul tájékoztatja a biztonsági felelőst és a külképviselet-vezetőt.

(3) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a biztonsági szolgálat ellátásáról, a veszélyhelyzeti eseményekről és a megtett intézkedésekről szolgálati naplót vezet.

(4) A külképviselet-vezető a veszélyhelyzeti eseményről és a megtett intézkedésekről írásban tájékoztatja a minisztériumot.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére