Hatály: közlönyállapot (2017.VII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelethez

Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása
3 a) kiserőművi összevont engedély
4 aa) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
5 ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
6 ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 500
7 b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése
8 ba) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
9 bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
10 bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
11 c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére
12 ca) 50-200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
13 cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5 000
14 d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke
15 da) 50 MW-ot nem éri el 1 000
16 db) 50-200 MW 2 000
17 dc) 200 MW-nál nagyobb 5 000
18 e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására
19 ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
20 eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
21 f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre 12 000
22 g) villamosenergia-elosztásra 6 000
23 h) villamosenergia-kereskedelemre 6 000
24 i) egyetemes szolgáltatásra 6 000
25 j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére 12 000
26 k) magánvezeték
27 ka) létesítésére vagy bővítésére 1 000
28 kb) megszüntetésére 100
29 l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére 1 000
30 m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma
31 ma) 1000 db-ot meg nem haladó 100
32 mb) 1000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó 300
33 mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó 600
34 md) 50 000 db feletti 1 000
35 n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély 4 000
36 Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
37 a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében
38 aa) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
39 ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 200
40 ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 300
41 b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében
42 ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 400
43 bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 800
44 c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
45 ca) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
46 cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
47 cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 500
48 cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
49 ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5 000
50 d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
51 da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
52 db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
53 e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében 1 000
54 f) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása 200
55 g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás együttes díja 10
56 h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása 1 000
57 i) egyéb esetben az adott engedély kiadása díjának 20%-a
58 Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében az adott engedély kiadása díjának 50%-a
58/A Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében 50
59 Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat
60 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10 000
61 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
62 Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]
63 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
64 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 300
65 Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít 200
66 Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat
67 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 4 000
68 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 400
69 Belső kiválasztási szabályzat
70 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000
71 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
72 Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
73 a) termelő esetében
74 aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében 1 000
75 ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében 3 000
76 b) átviteli rendszerirányító esetében 5 000
77 c) elosztó esetében 5 000
78 d) villamosenergia-kereskedő esetében 1 000
79 e) egyetemes szolgáltató esetében 5 000
80 f) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében 1 000
81 g) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében 200
82 Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása 10
83 Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása 1 000
84 Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 5 000
85 Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése 2 000
86 Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
87 a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében 5 000
88 b) egyéb engedélyes esetében 1 000
89 Villamosenergia-ellátási krízisterv
90 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
91 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
92 Rotációs kikapcsolási rend
93 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
94 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
95 Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 10 000
96 Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10
97 Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása 1 000
98 Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása 5 000
99 Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés
100 a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása 2 000
101 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
102 Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 500
103 Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása 12 000
104 Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 1 000
105 Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás
106 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 2 000
107 b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 1 000
108 A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása 50
109 Megfelelési program
110 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000
111 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
112 Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
113 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 50
114 Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 100
115 A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott, kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozat módosítása
116 a) egyéb állami támogatás változása vagy a helyrajzi szám telephely fizikai változatlansága melletti módosulása miatt 10
117 b) egyéb okból 55
118 A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti új kötelező átvételi jogosultság mértékének megállapítása 49
119 A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása 99
120 Kötelező átvételi vagy Prémium típusú támogatási jogosultság visszavonása 5
121 Barna prémiumra jogosultság megállapítása
122 a) 5 MW alatt 90
123 b) 5 MW-tól 500
124 Demonstrációs projektté minősítés 200
125 A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása 50
126 Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása
127 a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 10
128 b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 50
129 c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
130 d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
131 e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
132 f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
133 Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása
134 a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5
135 b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 10
136 c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 50
137 d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
138 e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
139 f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
140 g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
141 Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem) elbírálása 10 forint/MWh
142 Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem elbírálása 10 forint/MWh
143 Származási garancia törlési kérelem elbírálása 5 forint/MWh
144 Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése) 500
145 Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem elbírálása 50
146 A VET. 145. § (4) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása 100
147 Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély
148 a) kiadására vonatkozó kérelem elbírálása 500
149 b) módosítására vonatkozó kérelem elbírálása az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén 100
150 Villamosenergia-tároló
151 a) összevont (létesítési és működési) engedély kiadására, a működés megszüntetésére, a működés szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása, és az engedély időbeli hatályának módosítása
152 aa) 0,05-0,499 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 250
153 ab) 0,5-4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 500
154 ac) 5-19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 1 000
155 ad) 20-49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 2 000
156 b) létesítésére és a működés megszüntetésre irányuló kérelem elbírálása 50 MW
vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében
2 500
157 c) működésére vagy időbeli hatályának módosítására irányuló kérelem elbírálása
50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében
2 500
158 d) tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély 500
159 e) engedély módosítása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-tároló összevont engedély, villamosenergia-tároló működésére és villamosenergia-tároló létesítésére vonatkozó engedély esetében az adott engedély kiadása díjának 50%-a
160 f) engedély visszavonása, abban az esetben, ha a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg az adott engedély kiadása díjának 50%-a
161 Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele 250
162 Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása 500
163 Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 1 000
164 Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat
165 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 5 000
166 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
167 2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem elbírálása
168 a) „A” kategória 250
169 b) „B” kategória 500
170 c) „C” kategória 1 000
171 d) „D” kategória 2 000
172 2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem elbírálása 1 000

  Vissza az oldal tetejére