A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2017. (III. 17.) MvM rendelet

az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,

2. állományilletékes parancsnok: az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségi alkalmassága megállapításakor betöltött szolgálati beosztás szerinti állományilletékes parancsnok,

3. egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/A. § (1) bekezdés szerinti rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék,

4. FÜV Bizottság: az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti, az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárást végző bizottság,

5. FÜV határozat: az ER.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Jelenlegi beosztására alkalmatlan” vagy „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” megállapítást tartalmazó végrehajtható határozata,

6. miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,

7. személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatait ellátó szervezeti eleme.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása

3. § (1) A FÜV határozat alapján az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik, hogy a személyügyi szerv a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.

(2) Az eljárás megindításával egyidejűleg a személyügyi szerv írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját az egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A tájékoztatásnak ki kell térnie az egészségkárosodási ellátásra jogosultság szabályaira, a felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat határidejére, a felajánlott álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire, valamint a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerinti, a felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E tájékoztatásban részletesen ki kell térni az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és a felmentéssel történő szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.

(3) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a személyügyi szerv a (2) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatást nyújt a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítésre irányuló kérelem benyújtásának lehetőségéről.

(4) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az állományilletékes parancsnok soron kívül, de legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

(5) Az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 10 munkanapon belül köteles megvizsgálni, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységnél van-e a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely. Ha a szervezeti egységnél nincs a feltételeknek megfelelő betöltetlen álláshely, az állományilletékes parancsnok soron kívül kezdeményezi a személyügyi szervnél a betöltetlen álláshelyek hivatali szintű vizsgálatát.

(6) A személyügyi szerv az állományilletékes parancsnok (5) bekezdés szerinti kezdeményezésétől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a Hivatal valamely szervezeti egységénél van-e a hivatásos állomány tagja egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely.

4. § (1) Ha a 3. § szerinti eljárás nem vezet eredményre, a személyügyi szerv köteles intézkedni az állománytáblázatban a szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré történő átminősítése vagy szükség szerint az új álláshely létrehozása érdekében.

(2) Az átminősítési eljárást vagy az új szolgálati beosztás létrehozására irányuló eljárást az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet 7. §-ában és 9. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával 20 napon belül le kell folytatni.

5. § (1) A 3-4. §-ban meghatározott eljárás eredményeként felajánlható álláshelyről a személyügyi szerv soron kívül személyzeti megbeszélést tart. A személyzeti megbeszélés a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a Hivatal hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is megtartható. A személyügyi szerv a megbeszélés időpontjáról legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a hivatásos állomány tagját.

(2) A személyzeti megbeszélésen a hivatásos állomány tagja, az állományilletékes parancsnok vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró, valamint a személyügyi szerv képviselője köteles részt venni. A megbeszélésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja részére a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél betölthető álláshely felajánlására kerül sor, a személyzeti megbeszélésen a felajánlott álláshely szerinti szervezeti egység állományilletékes parancsnoka vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró is köteles részt venni.

(4) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra került, a személyzeti megbeszélésen több - legfeljebb azonban három - álláshelyet kell felajánlani, amelyek bármelyikének elfogadása a felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Több felajánlott álláshely esetén a hivatásos állomány tagjának egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Az írásbeli nyilatkozattétel határidejére, továbbá a kiválasztott álláshely megjelölésének kötelezettségére a hivatásos állomány tagjának figyelmét a személyzeti megbeszélésen külön fel kell hívni.

(5) A felajánlott álláshely elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozatot a hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnokhoz címzetten a személyügyi szervhez nyújtja be.

6. § (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét az állományilletékes parancsnoknak címzetten a személyügyi szervhez nyújtja be.

(2) A személyügyi szerv a kérelmet - az állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett - haladéktalanul felterjeszti a Hivatal főigazgatójának (a továbbiakban: főigazgató).

(3) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a hivatásos állomány tagja számára felajánlható betöltetlen álláshelyek vizsgálatát a kérelem miniszter általi elbírálásáig folytatni kell. A hivatásos állomány tagját a miniszter elutasító döntése esetében, annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül lehet nyilatkoztatni a felajánlott álláshely elfogadásáról.

(4) Az egészségi állapota miatt az ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is előterjesztheti.

7. § (1) A hivatásos állomány tagjának elsősorban az egészségi állapotának és képzettségének megfelelő, alacsonyabb megterheléssel járó álláshely ajánlható fel. Ezen túl - az egyedi körülmények vizsgálata alapján - az egészségi állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A személyügyi szerv a felajánlható álláshelyek és a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni.

(2) A személyügyi szerv a rendelkezésre álló iratok alapján, a FÜV Bizottság munkájában részt vevő orvos vagy az ER.-ben meghatározott alapellátó orvos közreműködésével

a) vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét,

b) alakítja ki - a továbbfoglalkoztatott bevonásával - a foglalkoztatás feltételeit, így különösen a szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.

(3) Ha az új álláshely betöltésekor a hivatásos állomány tagja számára a Hivatal valamely képzés elvégzését írja elő, annak költségeit a Hivatal biztosítja.

8. § (1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy

a) a Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal ellentétben a hivatásos állomány tagja saját jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,

b) a Hszt. 82/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a jogerős minősítő határozat alapján megállapítható, és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a FÜV határozatban foglaltak alapján a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy

c) a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,

akkor a 3. §-ban meghatározott eljárást a személyügyi szerv befejezi.

(2) A Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállását, a Hszt. 82/A. § (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a tényleges szolgálati idő tartamát a személyügyi szerv a személyügyi nyilvántartásban ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában - annak megjelölésével és részletes indokolással együtt - nem tesz előterjesztést a főigazgatónak egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására.

(4) A hivatásos állomány tagja - ha az abban foglaltakat vitatja - a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti az iratok főigazgatóhoz történő felterjesztését. A (3) bekezdés szerinti tájékoztatásban a hivatásos állomány tagjának figyelmét e kérelem benyújtásának lehetőségére fel kell hívni.

(5) A hivatásos állomány tagjának ilyen irányú kérelme esetén az állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül felterjeszti az iratokat a főigazgatónak, aki azokat megvizsgálja, és 8 napon belül döntést hoz az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha nem állapítható meg az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállása, a főigazgató döntését követően az állományilletékes parancsnok az eljárást folytatja.

9. § Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, a kérelmet a munkáltatói jogkör gyakorlójának címezve a személyügyi szervhez kell benyújtani.

10. § (1) A Hszt. 82/D. § (1) bekezdése alapján az állományilletékes parancsnok az egészségkárosodási ellátás megállapítására irányuló eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a főigazgatónak:

a) a rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági vélemény vagy az annak eredményét tartalmazó hatósági döntés,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) a felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv vagy a miniszteri mentesítéssel kapcsolatos iratok,

f) a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,

g) az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,

h) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás,

i) a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok és

j) a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.

(2) Az iratokat a személyügyi szerv szerzi be és küldi meg az állományilletékes parancsnoknak legkésőbb a Hszt. 82/B. § (4) bekezdésében foglalt határidő lejártát követő első munkanapon.

11. § A főigazgató a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát a 10. § (1) bekezdésében meghatározott iratok alapján hozza meg.

12. § (1) A főigazgató a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik

a) az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról,

b) az egészségkárosodási ellátás típusáról,

c) az egészségkárosodási ellátás mértékéről,

d) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,

e) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.

(2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267-269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségére történő tájékoztatást, továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre vonatkozó figyelemfelhívást.

(3) A főigazgató az egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot elutasító döntését indokolni köteles.

13. § A személyügyi szerv, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása

14. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a személyügyi szerv gondoskodik a határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak érdekében, hogy a Hszt. 82/E. § (1)-(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság meghosszabbítása időben végrehajtható legyen.

15. § (1) Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, a rokkantsági ellátással vagy a rehabilitációs ellátással összefüggésben az egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül köteles a személyügyi szervet a rehabilitációs hatóság által megállapított felülvizsgálat időpontját követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni.

(2) A tájékoztatást a rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági vélemény vagy az annak eredményét tartalmazó hatósági döntés eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával vagy az eredeti irat hiteles másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.

16. § (1) A személyügyi szerv az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 120 nappal megküldi a FÜV Bizottságnak az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának megállapításával kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a hivatásos szolgálatra alkalmasság vizsgálatára. A FÜV Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi állapotra vonatkozó iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes meghallgatásra is behívhatja őt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat felhívhatja arra, hogy nyújtsa be a rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítési bizottsági véleményt vagy az annak eredményét tartalmazó hatósági döntést. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult a 15. § alapján köteles az ott megjelölt iratok csatolására. A felhívást a FÜV Bizottság az iratok kézhezvételétől számított 8 napon belül adhatja ki az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő 60 napos határidő tűzésével.

(3) A FÜV Bizottság az (1) bekezdés szerinti állásfoglalását és az iratokat legkésőbb az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a személyügyi szerv részére.

(4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a személyügyi szerv megvizsgálja, hogy van-e a Hszt. 82/J. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az egészségkárosodási ellátásra jogosult képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás. Felajánlható szolgálati beosztás esetén a személyügyi szerv - a felajánlható szolgálati beosztás helye szerinti állományilletékes parancsnok bevonásával - intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása érdekében.

(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosult nyilatkozatától függően - a Hszt. 36. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén - a hivatásos állományba visszavételre kerül sor, vagy a személyügyi szerv gondoskodik az egészségkárosodási ellátás megszüntetése érdekében.

17. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges adatokat a személyügyi szerv hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.

18. § A főigazgató az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozatában rendelkezik annak időtartamáról és az egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást ad a Hszt. 267-269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása

19. § Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt pénzfizetési számlára utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

20. § (1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján módosítani kell, a főigazgató határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.

(2) A határozatot a foglalkoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a rendvédelmi illetményalap megváltozását követő 15 munkanapon belül hivatalból, a baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését vagy - ha ez az időpont korábbi - a hivatalos tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül kell meghozni.

(3) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, akkor a személyügyi szerv az egészségkárosodási ellátásra jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 10 munkanapon belül felhívja az iratok csatolására, kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára vonatkozó, (2) bekezdés szerinti határidő a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.

(4) A személyügyi szerv köteles figyelemmel kísérni az állomány rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult tagja illetményének esetleges változását. Változás esetén az ügy elbírálásához szükséges iratok felterjesztésével 3 munkanapon belül tájékoztatja a főigazgatót, aki dönt a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés módosításáról.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése

21. § (1) A személyügyi szerv évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése szerinti megszűnési okok fennállnak-e.

(2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről a főigazgató határozatot hoz.

22. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a személyügyi szerv intézkedik az egészség-károsodási ellátás folyósításának megszüntetésére.

23. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot a főigazgatónak címezetten írásban, a személyügyi szervnél nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában

24. § (1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a 3. § (5) és (6) bekezdésétől eltérően a Hszt. 82/B. § (2) bekezdése szerinti eljárást a személyügyi szerv és a fogadó rendvédelmi szerv személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme végzi.

(2) A 21. § (1) bekezdésében szabályozott eljárásában a fogadó rendvédelmi szerv személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme együttműködik a személyügyi szervvel.

7. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § 2017. január 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakban a Hszt. 82/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hivatásos állomány egészségkárosodási ellátásra jogosultságot szerzett tagja folyamatban lévő ügyében e rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától alkalmazni kell azzal, hogy a Hszt. alapján elvégzett eljárási cselekményeket nem kell megismételni. E rendelkezés alkalmazásakor folyamatban lévő ügynek kell tekinteni az eljárást, ha az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság elbírálásáról e rendelet hatálybalépéséig érdemi határozat nem született.


  Vissza az oldal tetejére