A jogszabály mai napon ( 2020.07.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés g) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóra, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére.

2. § (1) A külképviselet-vezető a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti, külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval (a továbbiakban: alkalmazott munkavállaló) a minisztérium nevében munkaszerződést köt, amelyre a fogadó állam jogát kell alkalmazni.

(2) A külképviselet-vezető a Külszoltv. szerinti, magyar társadalombiztosítási és adójogi illetőséggel rendelkező, külképviselet által foglalkoztatott házastárssal (a továbbiakban: házastárs munkavállaló) a minisztérium nevében munkaszerződést [az (1) és (2) bekezdés szerinti munkaszerződés a továbbiakban együtt: munkaszerződés] köt, amelyre a magyar jogot kell alkalmazni.

(3) A külképviselet által alkalmazott munkavállaló és a házastárs munkavállaló alkalmazása során a munkáltatói jogokat a külképviselet-vezető gyakorolja.

(4) A külképviselet-vezető a fogadó állam joga alapján készült munkaszerződést minden esetben a külképviselet által megbízott, a fogadó államban jogi tevékenység végzésére jogosult szakértővel vagy ügyvéddel (a továbbiakban együtt: jogi szakértő) készítteti el.

2. Jogviszony létesítésének szabályai az alkalmazott munkavállalóval

3. § (1) A külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló által betölthető álláshelyeket a fogadó államban szokásos módon meghirdeti.

(2) A jelentkezés határidejének lejártát követően a külképviselet-vezető a meghirdetett állásra jelentkezőket (a továbbiakban: jelentkező) személyesen meghallgatja.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti meghallgatást követően a kiválasztott jelentkező foglalkoztatásának szándékát a külképviselet-vezető írásban megküldi a minisztérium részére, amelyhez mellékeli a külképviselet erre feljogosított munkatársa, vagy a fogadó államban hivatalos fordításra jogosult természetes személy vagy egyéb szervezet által készített magyar nyelvű fordítással ellátott

a) jogi szakértő által készített, a fogadó állam jogának formai és tartalmi szempontból megfelelő munkaszerződés-tervezetet, a külképviselet által tett nyilatkozatot a költségvetési fedezet rendelkezésre állásáról, valamint munkakörileírás-tervezetet,

b) a biztonsági szempontú adatellenőrzés lefolytatásához kitöltött biztonsági személyi kérdőívet (a továbbiakban: személyi kérdőív),

c) a személyi kérdőívben foglalt adatokat igazoló okiratok, dokumentumok külképviselet által készített másolatát,

d) a jelentkező szakmai önéletrajzát,

e) a jelentkező személyazonosságának igazolására alkalmas, érvényes, fényképpel ellátott okmány külképviselet által készített másolatát,

f) a jelentkező büntetlen előéletét igazoló, a jelentkező állampolgársága szerinti állam erre feljogosított hatósága által kiállított okiratot.

(2) Többes állampolgárságú jelentkező esetén a büntetlen előéletet igazoló okiratokat valamennyi állampolgárság tekintetében mellékelni szükséges.

(3) A kiválasztott jelentkező foglalkoztatása kapcsán az alkalmazás biztonsági feltételeinek megvizsgálását követően a minisztérium 45 napon belül írásban nyilatkozik a külképviselet-vezető felé egyetértésről vagy elutasításáról.

3. Jogviszony létesítésének szabályai a házastárs munkavállalóval

5. § (1) Ha a külképviseleten dolgozó kihelyezett házastársa valamely 3. § (1) bekezdése szerinti álláshelyet kíván betölteni, és megfelel az ehhez szükséges feltételeknek, az álláshely betöltése tekintetében az egyéb jelentkezőkkel szemben előnyben kell részesíteni.

(2) A külképviselet-vezető az állásra jelentkező házastársat személyesen meghallgatja.

(3) A házastárs foglalkoztatásának szándékát a külképviselet-vezető írásban megküldi a minisztérium részére, amelyhez mellékeli

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek formai és tartalmi szempontból megfelelő munkaszerződés-tervezetet, a külképviselet által tett nyilatkozatot a költségvetési fedezet rendelkezésre állásáról, valamint a munkaköri leírás tervezetét,

b) a személyi kérdőívet,

c) a személyi kérdőívben foglalt adatokat igazoló okiratok, dokumentumok külképviselet által készített másolatát,

d) a jelentkező magyar nyelvű vagy magyar fordítással ellátott szakmai önéletrajzát,

e) a jelentkező személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes, fényképpel ellátott magyar okmány külképviselet által készített másolatát,

f) a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, illetve - külföldi vagy többes állampolgárságú házastárs esetén - egyéb állampolgársága szerinti állam erre feljogosított hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, magyar fordítással ellátott okiratot.

(4) A kiválasztott házastárs foglalkoztatása kapcsán az alkalmazás biztonsági feltételeinek megvizsgálását követően a minisztérium írásban nyilatkozik a külképviselet-vezető felé egyetértésről vagy elutasításáról.

(5) A házastárs munkavállaló járandóságainak számfejtése, valamint a hozzá kapcsolódó adó- és járulékfizetés Magyarországon történik.

4. A munkaszerződésre és foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

6. § (1) A külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló munkabérét a fogadó állam - illetékes szerve - által hivatalosan a szerződés megkötésekor legutóbb közzétett, az adott munkakörre vonatkozó bruttó átlagkeresetének alapulvételével állapítja meg.

(2) Az alkalmazott munkavállaló munkarendjét a külképviselet-vezető a fogadó állam jogszabályainak betartása mellett határozza meg. A külképviselet az alkalmazott munkavállaló munkavégzését, illetve távollétét a külképviseleten rendszeresített jelenléti íven tartja nyilván.

(3) Alkalmazott munkavállaló esetében foglalkoztatása során a fogadó állam által előírt közterheket a külképviselet köteles megfizetni az illetékes hatóságok felé.

(4) Alkalmazott munkavállaló távolléteit a fogadó állam jogszabályainak betartásával a külképviselet-vezető engedélyezi. Az alkalmazott munkavállaló rendes évi szabadságát a külképviselet-vezető hagyja jóvá. A távollétről a külképviselet - a fogadó állam jogszabályainak megfelelően - nyilvántartást vezet.

7. § (1) A külképviselet-vezető a házastárs munkavállaló munkabérét a szerződés megkötésekor - a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan legutóbb közzétett - az adott munkakörre vonatkozó hazai bruttó átlagkereset alapulvételével állapítja meg.

(2) A külképviselet-vezető a házastárs munkavállaló munkarendjét a magyar jog alapján határozza meg.

(3) Házastárs munkavállaló távollétét - a magyar jog alapján - a külképviselet-vezető engedélyezi. A házastárs munkavállaló rendes évi szabadságát a külképviselet-vezető hagyja jóvá. A külképviselet a házastárs munkavállaló munkavégzését, illetve távollétét a külképviseleten rendszeresített jelenléti íven tartja nyilván, és a szabadságát a minisztérium elektronikus szabadság-nyilvántartó rendszerében rögzíti.

8. § Biztonsági szempontú kockázat felmerülése esetén az érintett személy nem foglalkoztatható a külképviseleten. A biztonsági szempontú kockázat megjelölése vonatkozásában a döntési folyamatban részt vevőket indokolási kötelezettség nem terheli.

5. A jogviszony megszűnésével és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb rendelkezések

9. § (1) Ha a külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló vagy a házastárs munkavállaló foglalkoztatásának megszüntetését tervezi, a megszüntetés tényét, valamint annak okát haladéktalanul írásban jelzi a minisztérium felé, és az ezzel kapcsolatos okirat tervezetét előzetes egyetértés céljából megküldi a minisztériumnak.

(2) A fogadó ország joga alapján készült, a munkaviszony megszüntetésére - különösen annak költségeire - vonatkozó okirattervezethez a jogi szakértő állásfoglalását, valamint annak magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell.

(3) A megszüntetéssel kapcsolatos pénzügyi fedezetnek a külképviselet költségvetésében rendelkezésre kell állnia.

10. § (1) A házastárs munkavállaló munkabérének megállapítása, számfejtése forintban történik, és forintban, euróban vagy USA dollárban kerül folyósításra az általa választott fizetési számlára a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. Az igényelt forint euróra vagy USA dollárra történő átváltása a folyósítás hónapját megelőző hónap 10. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon történik. A munkabér összegét a kerekítés általános szabályai szerint egész euróra vagy USA dollárra kerekítve kell kifizetni. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő munkabér-megállapításnak.

(2) A házastárs munkavállaló munkabérének fizetési számlára történő átutalása kapcsán a Magyar Államkincstárnál felmerülő költségeket a minisztérium viseli.

(3) Az alkalmazott munkavállaló munkabérének és közterheinek kifizetését - a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra történő utalással - a külképviselet teljesíti, és annak szabályszerűségéért köteles helytállni.

(4) A házastárs munkavállaló részére csak munkabér állapítható meg, egyéb béren kívüli juttatás, illetve egyéb juttatás nem illeti meg.

(5) Ha az állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami az utalás biztonságát veszélyezteti, a kifizetés pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés útján a külképviseleten történik euróban vagy USA dollárban attól függően, hogy a külképviselet részére melyik valuta használata engedélyezett.

(6) A külképviselet a házastárs munkavállaló tárgyhónapi távollétéről a tárgyhónapot követő 3 napon belül tájékoztatja a kihelyező szervet.

11. § A külképviselet-vezető személyének változásakor, ha az előző külképviselet-vezető váltás óta már legalább két év eltelt, a külképviselet új vezetője a Külszoltv. szerinti állomáshelyre történő kiérkezését követő egy hónapon belül az alkalmazott munkavállaló és a házastárs munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó

a) aktualizált adatokat tartalmazó kitöltött személyi kérdőíveket,

b) az alkalmazott munkavállaló munkájának külképviselet-vezető általi értékelését és minden egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos lényeges körülményről szóló észrevételt, valamint a személyi kérdőívben foglalt adatokat igazoló okiratokat,

c) három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló, magyar nyelvű fordítással ellátott okiratokat,

d) személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes, fényképpel és magyar nyelvű fordítással ellátott okmányok másolatát

biztonsági ellenőrzés céljából megküldi a minisztériumnak.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A külképviselet-vezető

a) e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül felülvizsgálja az e rendelet hatálybalépésekor helyi alkalmazottként foglalkoztatott alkalmazott munkavállalókkal kötött munkaszerződéseket, és a felülvizsgálat eredménye alapján a hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében megteszi a szükséges lépéseket, valamint

b) három hónapon belül kezdeményezi a minisztériumnál azon munkavállalók biztonsági ellenőrzésének újbóli elvégzését, akik ellenőrzésére 2016. július 1-ét megelőzően került sor.


  Vissza az oldal tetejére