A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságát jelöli ki a Budapest 24429/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatt található ingatlan tekintetében megvalósított KMOP-3.1.1/C-09-2009-0020 azonosító számú, „Galéria és panorámaterasz létrehozása Budapest több ütemben kialakítandó legrangosabb kulturális palotájában, a Pesti Vigadó épületében” című projekt (a továbbiakban: Projekt) fenntartási kötelezettségének - a Projekt eredeti kedvezményezettjének jogutódjaként történő - ellátására.

(2) A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága e rendelet hatálybalépésének napjától gyakorolja a Projekttel kapcsolatos jogokat és terhelik az azzal kapcsolatos kötelezettségek.

2. § A Projekt kedvezményezettje mint jogelőd és az 1. § (1) bekezdése szerinti jogutódja megállapodást kötelesek kötni a Projekt átadásának jogszabályban nem szabályozott kérdéseinek rendezése céljából. E megállapodásban részletesen meg kell határozniuk az elszámolásra, a Projekt szerinti beruházás jelenértékére és a fenntartási költségekre vonatkozó szabályokat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére