A jogszabály mai napon ( 2019.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein és Magyarország kereskedelmi képviseletein tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre (a továbbiakban: kihelyezett) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. házastárs: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 8. pontjában meghatározott házastárs vagy élettárs,

2. jövedelemszerző tevékenység: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől.

2. Nyilatkozattétel

3. § (1) A kihelyezett havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján az állomáshelyén nyilatkozik a házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapítása céljából.

(2) Ha a kihelyezett a tárgyhónap utolsó munkanapján nem tartózkodik az állomáshelyén, nyilatkozatát a távollétet megelőző munkanapon teszi meg.

(3) A nyilatkozatot a külképviselet gazdasági vezetője vagy felelőse számára kell átadni. A nyilatkozat formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A kihelyezett nyilatkozata alapján a tárgyhónap tekintetében a kihelyező szerv a központi bérszámfejtő rendszer külképviseleti moduljában rögzített adatok alapján megállapítja a kihelyezett házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságát, és gondoskodik annak a tárgyhavi egyéb juttatásokkal együtt a kihelyezett számára történő folyósításáról.

(2) Nyilatkozat hiányában a tárgyhónapra nem számfejthető a kihelyezett számára deviza-illetménypótlék.

(3) A nyilatkozatot a devizailletmény-számfejtés alapbizonylataként egy példányban a külképviseleten kell megőrizni, másolatát a pénztárnaplóban a tárgyhavi devizailletmény-kifizetés elszámolásához kell csatolni.

(4) Ha a kihelyezett házastársának három egymást követő hónapban a kihelyezett nyilatkozata alapján havonta 10 napot meghaladó távolléte vagy a nyilatkozat leadásának elmulasztása miatt nem jogosult deviza-illetménypótlékra, a kihelyezett házastársát a kihelyező okiratból törölni kell.

(5) Ha a kihelyezett házastársának a kihelyező okiratból történő törlését követően olyan körülmény merül fel, amely alapján a kihelyezett kérelmezi házastársa újbóli felvételét a kihelyező okiratba, ezt a Külszoltv. szerinti kihelyező vezetőnél kell kezdeményeznie a szükséges okiratok bemutatásával. A kihelyező szerv a kihelyező okirat módosítását követően folyósítja a jogosultság megállapítása után a kihelyezett számára a deviza-illetménypótlékot, illetve az átalány-költségtérítés vonatkozó elemeit.

5. § (1) A jogalap nélkül folyósított deviza-illetménypótlék az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt, a jogalap nélkül folyósított deviza-illetménypótlékkal érintett tárgyhónaptól számított összegét a kihelyezett köteles a hivatalos felszólítását követő öt munkanapon belül visszautalni a kihelyező szerv részére.

(2) A jogalap nélküli kifizetés esetén a kihelyező szerv e tény felismerését követő 10 munkanapon belül köteles belső fegyelmi eljárást indítani. Ha a fegyelmi eljárás során a kihelyezett részéről szándékosság állapítható meg, a kihelyező szerv a kihelyezettet azonnal berendelheti, és az illetékes hatóságnál feljelentést tesz.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezettek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelethez

Állomáshely: ..................................

Nyilatkozat
deviza-illetménypótlékra való jogosultság megállapításához

Alulírott .................................................... (név) Magyarország ............................................ (külképviseletére) a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) alapján tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő/kormányzati ügykezelő/munkavállaló * , büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában, a Külszoltv. 24. § (7) bekezdése alapján a házastársam után járó deviza-illetménypótlék megállapításához ........................ év ........................................ hónap (tárgyhónap) vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem:

A tartós külszolgálatom ideje alatt, a kihelyező okiratomban rögzítettek alapján házastársam

név: ............................................................... születési név: .......................................................

a) életvitelszerűen, közös háztartásomban velem együtt tartózkodott állomáshelyemen

igen/nem * 

b) jövedelemszerző tevékenységet folytatott/nem folytatott * 

c) a kihelyező okirat szerinti állomáshelyemtől az alábbi időpont(ok)ban volt távol tőlem:

Távollét időpontja:
1. ......................... év .................... hónap .................... napjától - .............................. év ....................... hónap ....................... napjáig
2. ......................... év .................... hónap .................... napjától - .............................. év ....................... hónap ....................... napjáig
3. ......................... év .................... hónap .................... napjától - .............................. év ....................... hónap ....................... napjáig
Összes távol töltött napok száma tárgyhónapban: ............... nap

Kelt: ..........................................

Látta:

............................................. .......................................................
nyilatkozó külképviselet-vezető

Intézkedésre: külképviselet gazdasági vezetője/gazdasági felelőse


  Vissza az oldal tetejére