A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2017. (XI. 30.) IM rendelet

az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nyilvántartó területi ügyvédi kamara (a továbbiakban: területi kamara) az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult természetes személy arcképes igazolványát (a továbbiakban: igazolvány) biztonsági okmányként adja ki.

(2) Az igazolvány az ügyvédi tevékenység folytatására való jogosultságot igazolja, és egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

2. § (1) Az igazolvány tartalmazza

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult

aa) családi és utónevét, valamint doktori címét,

ab) kamarai nevét, ha az az aa) pont szerinti névtől eltér,

ac) anyja születési családi és utónevét,

ad) születési helyét és idejét,

ae) arcképét,

af) ügyvédi kamarai azonosító számát;

b) az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, kamarai jogtanácsos, európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt vagy jogi előadó kamarai működési forma megjelölését;

c) a területi kamara megjelölését;

d) az igazolvány okmányazonosítóját.

(2) Az igazolvány az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) ügyvéd vagy európai közösségi jogász esetében

aa) az egyéni ügyvéd vagy egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász megjelölést vagy

ab) annak az ügyvédi irodának a nevét, amelynek a tagjaként az ügyvédi tevékenységet folytatja;

b) alkalmazott ügyvéd, alkalmazott európai közösségi jogász és ügyvédjelölt esetében az alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda nevét;

c) külföldi jogi tanácsadó esetében az együttműködő magyar ügyvéd vagy ügyvédi iroda megjelölését.

(3) Az igazolványon az „ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGET GYAKORLÓ IGAZOLVÁNYA” megnevezést kell feltüntetni.

3. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult köteles

a) az igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,

b) a területi kamarának haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését, az igazolvány adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve a megrongálódott, az elveszett vagy eltulajdonított, de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg - ha annak feltételei fennállnak - új igazolványt kérni,

c) a visszavont igazolványt a területi kamarának haladéktalanul átadni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara

a) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat,

b) nyilvántartást vezet a kiállított és a visszavont igazolványokról.

(2) A területi kamara

a) a kiállított igazolványt - a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett - az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult részére átadja;

b) nyilvántartást vezet az átadott és az átvett igazolványokról;

c) az igazolványt az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott esteken túl visszavonja, ha

ca) az igazolvány a 2. § (1) bekezdésében megjelölt adataiban változás következik be,

cb) az igazolvány a 2. § (2) bekezdésében megjelölt adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére alkalmatlanná vált,

cc) az igazolvány megrongálódott,

cd) az igazolvány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült;

d) új igazolvány kiállításáról gondoskodik, ha az igazolvány visszavonására a ca)-cd) alpontban foglaltak miatt került sor;

e) intézkedik a visszavont igazolvány okmányazonosítójának és a visszavonás okának a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi kamara honlapján történő közzététele érdekében;

f) a visszavont, valamint az előkerült igazolványt átveszi, és gondoskodik annak megsemmisítéséről;

g) az ügyvédi tevékenység szüneteltetése vagy felfüggesztése esetén az igazolványt átveszi, és gondoskodik annak megőrzéséről.

(3) Az igazolványt kibocsátó az okmányok előállításához szükséges adatokat és arcképet elektronikus úton is közölheti az okmány előállítójával. Az okmány előállítása az információk elektronikus úton történő közlése miatt nem tagadható meg.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet alapján kiadott igazolványok visszavonásukig használhatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolványokra az 1. §-t és a 3. §-t alkalmazni kell azzal, hogy visszavonásukra az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet 2017. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § * 


  Vissza az oldal tetejére