A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. § tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 16. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet - a gépjárműmotorok műszaki követelményeire figyelemmel, az egészség- és a környezetvédelmi érdekek érvényesülése, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából - meghatározza a közúti gépjárművek, a nem közúti mozgó gépek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi hajók és a kedvtelési célú vízi járművek motorhajtóanyagainak minőségi követelményeit, valamint az azokkal kapcsolatos számítási módszereket és jelentéstételi követelményeket.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. dízelgázolaj: minden olyan ásványolajtermék, amelynek rendeltetése kompressziós gyújtású belső égésű motorok működtetése (KN-kód 2710 19 43-2710 19 48 és 2710 20 11-2710 20 19), beleértve a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban, valamint a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szánt gázolajat is;

2. forgalmazó: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) tartalma szerint

a) motorhajtóanyagot szabad forgalomba bocsátó személy és

b) az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott motorhajtóanyagot a tagállamból beszerző, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedő;

3. forgalomba hozatal: a 2. pont a) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a szabad forgalomba bocsátás, ideértve az importálással szabad forgalomba bocsátást is, a 2. pont b) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében az Európai Unió más tagállamából történő beszerzés;

4. gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 3. pontja szerinti gyártó;

5. hagyományos nyersolaj: bármely, származási helyén a tárolórétegben az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság (a továbbiakban: ASTM) D287 vizsgálati módszere szerint mérve az Amerikai Kőolajipari Intézet (a továbbiakban: API) sűrűségbesorolása szerint 10-nél magasabb fokozatú, 2714 KN-kóddal jelölt meghatározás alá nem tartozó kőolaj-finomítói nyersanyag;

6. határérték: az egyes motorhajtóanyagok adott műszaki paraméterének, fizikai vagy kémiai jellemzőjének mérőszámmal és mértékegységgel meghatározott - minőségileg megfelelő - értéke, amely alsó vagy felső határérték lehet;

7. kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely motorhajtóanyagot üzemanyagtöltő állomáson fogyasztónak kiszolgál;

8. meghatalmazott képviselő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti meghatalmazott képviselő;

9. *  motorhajtóanyag: a motorbenzin, a dízelgázolaj, a biodízel, az E85, a sűrített földgáz és a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia;

10. motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási érték: motorhajtóanyagokra vonatkozó, fosszilis motorhajtóanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatású gázkibocsátáson alapuló kiindulási érték;

11. olajpala-nyersanyag: szilárd kerogént tartalmazó kőzetformációban található bármely, 2714 KN-kóddal jelölt olajpala meghatározása alá tartozó kőolaj-finomítói nyersanyagforrás, amelynek kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik;

12. termelésoldali kibocsátás: a nyersanyagoknak a motorhajtóanyagot előállító kőolaj-finomítóba vagy feldolgozóüzembe történő beérkezése előtt keletkező üvegházhatású gázkibocsátás;

13. természetes bitumen: a kőolaj-finomítás nyersanyagforrása, amely:

a) kitermelési helyén a tárolórétegben az ASTM D287 vizsgálati módszerében meghatározottak szerint az API sűrűségbesorolása szerint 10-es vagy alacsonyabb fokozatú,

b) tárolórétegbeli hőmérsékleten az alábbi egyenlettel számított értéknél magasabb éves átlagos viszkozitással rendelkezik: Viszkozitás (Centipoise) = 518,98e-0,038T; ahol T a Celsius-fokban kifejezett hőmérséklet,

c) a 2714 KN-kóddal jelölt kátrányos homok meghatározása alá tartozik, és

d) kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik, amely esetben a hőenergiát elsősorban nem magából a nyersanyagforrásból nyerik.

(2) A motorbenzin, valamint a bioüzemanyag fogalmát a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Büat.), az E85 és a KN-kód fogalmát a Jöt.-ben, továbbá a biodízel fogalmát a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Büat. Vhr.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(3) Ahol e rendelet szabvány alkalmazását írja elő, azon a szabvánnyal egyenértékű más műszaki megoldást is érteni kell.

2. Minőségi követelmények

3. § (1) Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel

a) motorbenzin esetében az 1. melléklet,

b) dízelgázolaj esetében a 2. melléklet,

c) biodízel esetében a 3. melléklet,

d) E85 esetében a 4. melléklet,

e) a sűrített földgáz esetében az MSZ EN ISO 15403-1 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány,

f) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz esetében az MSZ EN 589 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány,

g) *  a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány

szerinti követelményeknek.

(2) Az 1-4. mellékletekben meghatározott minőségi követelményeknek történő megfelelés vizsgálata során az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.

(3) Azt a motorhajtóanyagot, amely a mindenkor érvényes nemzeti szabvány vagy az azzal egyenértékű európai szabvány - az 1-4. mellékletekben foglalt határértékekkel összhangban álló - követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(4) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil adalékának mangántartalma nem haladhatja meg a 2 mg/liter értéket.

(5) Ha a kőolaj-finomítók esetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1. § 5. pontjában meghatározott kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet az (1) és (4) bekezdésben foglalt minőségi követelmények betartását időlegesen akadályozza, a minőségi követelmények teljesüléséről az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az Európai Bizottságot.

3. Vizsgálat és tanúsítás

4. § (1) A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását

a) motorbenzin esetében az MSZ EN 228,

b) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590,

c) biodízel esetében az MSZ EN 14214,

d) E85 esetében a CEN/TS 15293,

e) a sűrített földgáz esetében az MSZ EN ISO 15403-1,

f) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz esetében az MSZ EN 589,

g) *  a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160

legkésőbbi évjelzetű termékszabványban megadott analitikai módszer alkalmazásával kell elvégezni.

(2) Az a gyártó, amely tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmaz, a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon (a továbbiakban: EGT) kívüli harmadik országban vagy EGT-n belüli, tanúsított minőségirányítási rendszert nem alkalmazó gyártó által előállított motorhajtóanyag esetében a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését a miniszter által a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletnek megfelelően kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) tanúsítja.

(4) A megfelelőség tanúsítására tanúsító szervezetet kell igénybe venni, ha a tanúsítást kérő nem bizonyítja, hogy

a) a vizsgálati eredményeket kiállító laboratórium rendelkezik az adott vizsgálati módszerekre történő akkreditációval, vagy

b) a vizsgálati jegyzőkönyv a tanúsítási kérelem tárgyát képező motorhajtóanyag vonatkozásában tanúsítja az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(5) A tanúsítást kérő a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének a (4) bekezdés a) pontja esetében az akkreditált laboratórium azonosításához szükséges adatok, a (4) bekezdés b) pontja esetében a szállítási dokumentáció (fuvarokmány és minőségi bizonyítvány) rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

5. § (1) A tanúsító szervezet a motorhajtóanyag 4. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatáért és a megfelelőség tanúsításáért jogosult díjat szedni.

(2) A tanúsító szervezet a vizsgálat során

a) ellenőrzi a tanúsítást kérő által a motorhajtóanyag minőségére vonatkozóan benyújtott dokumentumokat, valamint

b) vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a motorhajtóanyag megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(3) A tanúsító szervezet az Európai Unió valamelyik tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati eredménye alapján vizsgálat nélkül tanúsítja a motorhajtóanyag megfelelőségét.

6. § A tanúsítvány tartalmazza

a) a tanúsító szervezet nevét, kijelölési okiratának számát és címét;

b) a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét;

c) a vizsgált motorhajtóanyag megnevezését és típusát;

d) a motorhajtóanyag biokomponens tartalmát és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatot;

e) a vizsgálat során alkalmazott szabványokat, vagy ha nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az attól eltérő feltételeket annak bizonyítására, hogy az alkalmazott analitikai módszer legalább ugyanakkora pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett;

f) azon szabvány megnevezését, amelynek a motorhajtóanyag megfelel;

g) a vizsgálat eredményeit;

h) egyedi motorhajtóanyag-tételek tanúsítása esetén a tanúsított motorhajtóanyag mennyiségét.

4. Jelentés

7. § (1) A motorhajtóanyagok minőségi adatairól szóló jelentést a miniszter készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentés a minőségi adatok mellett a következőket tartalmazza:

a) az ország területén forgalmazott motorbenzin és dízelgázolaj teljes mennyiségét,

b) a legfeljebb 10 mg/kg kéntartalmú ólmozatlan motorbenzin és dízelgázolaj forgalmazott mennyiségét, és

c) a b) pontban meghatározott motorhajtóanyagok földrajzilag megfelelően kiegyensúlyozott eloszlásban való hozzáférhetőségét.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében közreműködő szervezetet bíz meg.

(3) A közreműködő szervezet a forgalmazótól a jelentéshez a motorbenzin, valamint a dízelgázolaj esetében mintát vesz.

(4) A közreműködő szervezet

a) a mintavételezést az MSZ EN 14275 szabvány;

b) a minőségi jellemzők vizsgálatát

ba) motorbenzin esetében az MSZ EN 228 termékszabvány,

bb) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590 termékszabvány;

c) a jelentés összeállítását az MSZ EN 14274 szabvány

szerint végzi.

(5) A jelentést az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat mellékletének megfelelően kell elkészíteni.

(6) Ha a közreműködő szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során jogsértést észlel, erről - a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok megküldésével - értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, valamint az állami adó- és vámhatóságot.

8. § (1) A Büat. 10. § (1) bekezdésének alkalmazásában a forgalmazók az 5. mellékletben előírt számítási módszert használják az általuk forgalmazott motorhajtóanyagok üvegházhatású gázkibocsátási intenzitásának meghatározására.

(2) *  A Büat. 9. § (2) bekezdésének alkalmazásában a forgalmazók:

a) a motorhajtóanyag típusára,

b) a motorhajtóanyag mennyiségére,

c) az üvegházhatásúgáz-intenzitására,

d) a termelésoldali kibocsátáscsökkentésekre,

e) a származási helyre és

f) a beszerzési helyre

vonatkozó adatokat az 5. mellékletben szereplő fogalommeghatározások és számítási módszer használatával évente, az Európai Bizottság számára az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök vagy a 6. mellékletben meghatározott minta használatával jelentik az állami adó- és vámhatóságnak.

(3) Amennyiben a forgalmazók csoportja együttesen tesz eleget a Büat. 10. § (1) bekezdés szerinti csökkentési kötelezettségnek, a forgalmazói csoport a Büat. 9. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének közös jelentés benyújtásával tesz eleget.

(4) A kis- és középvállalkozásnak minősülő forgalmazó az 5. mellékletben meghatározott egyszerűsített módszert alkalmazza a jelentés elkészítéséhez.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a forgalmazók által jelentett adatokat összesítve megküldi a miniszternek.

(6) *  A miniszter a motorhajtóanyagok tekintetében a forgalmazók által az állami adó- és vámhatóságnak szolgáltatott, összesített adatokat szolgáltatja az Európai Bizottság számára az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök vagy a 6. melléklet szerinti sablon felhasználásával.

9. § A forgalmazókra vonatkozó, Büat. 10. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzéséhez a forgalmazók a motorhajtóanyagok terén elért, a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátásukra vonatkozó csökkentéseket összevetik a 7. mellékletben meghatározott, motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási értékkel.

5. A fogyasztók tájékoztatása

10. § (1) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopot

a) 5 térfogatszázaléknál több etanolt tartalmazó, 2,7 tömegszázaléknál magasabb oxigéntartalmú motorbenzin esetében az „E10”, „E10 motorbenzin” vagy „magas etanoltartalmú motorbenzin”;

b) 100%-os biodízel esetében „Biodízel”;

c) E85 esetében „E85”;

d) fémtartalmú adalékot tartalmazó motorhajtóanyag esetében „Fémtartalmú adalékot tartalmaz”

jelöléssel kell ellátni, és fel kell hívni a figyelmet a motorhajtóanyagok rendeltetésszerű használatára.

(1a) *  A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopon és annak töltőpisztolyán az MSZ EN 16942 legkésőbbi évjelzetű szabványban meghatározott jelöléseket kell elhelyezni.

(2) *  Az (1) és (1a) bekezdés szerinti jelölésnek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie.

11. § (1) A kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó töltőállomásán köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa forgalmazott motorhajtóanyagban a hozzákevert bioüzemanyag részaránya nem éri el a 10 térfogatszázalékot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dízelgázolaj esetében a kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a dízelgázolaj zsírsav-metil-észter (FAME) tartalmának e rendelet 2. melléklet szerinti határértéknek való megfeleléséről.

(3) Ha a kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó töltőállomásán a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti motorbenzint, bioüzemanyagot vagy olyan motorhajtóanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot eléri vagy meghaladja, akkor figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a motorhajtóanyag

a) megnevezéséről;

b) bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra; és

c) a környezetre és a gépjármű üzemeltetésére gyakorolt hatásairól.

12. § A 10. és 11. §-okban foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

14. § A forgalmazó a 8. § (2) bekezdése szerinti, a 2017. május és december közötti adatokkal feltöltött jelentést 2018. március 31-ig küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.

15. § (1) Ez a rendelet

a) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való - az irányelv 10. cikkének megfelelő - hozzáigazításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/71/EK bizottsági irányelvnek;

c) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1-4., 7-8. és 13. pontjának, valamint 3. cikkének;

e) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2011. június 1-i 2011/63/EU bizottsági irányelvnek;

f) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 10-i 2014/77/EU bizottsági irányelvnek;

g) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló, 2015. április 20-i (EU) 2015/652/EU tanácsi irányelvnek;

h) *  az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16-17. § * 

1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott motorbenzin minőségi követelményei

A B C D
1 Jellemző Mértékegység Határérték
2 Minimum Maximum
3 Kísérleti oktánszám 95 -
4 Motoroktánszám 85 -
5 Gőznyomás, május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban kPa - 60,0
6 Desztilláció:
7 100 °C-ig elpárologtatott % (V/V) 46,0 -
8 150 °C-ig elpárologtatott % (V/V) 75,0 -
9 Szénhidrogén-összetétel:
10 - Olefintartalom % (V/V) - 18,0
11 - Aromás anyag-tartalom % (V/V) - 35,0
12 - Benzoltartalom % (V/V) - 1,0
13 Oxigéntartalom % (m/m) - 3,7
14 Oxigenátok:
15 - Metanol (stabilizáló adalékok hozzáadása szükséges) % (V/V) - 3
16 - Etanol (stabilizáló adalékok hozzáadására lehet szükség) % (V/V) - 10
17 - Izopropil-alkohol % (V/V) - 12
18 - Tercier-butil-alkohol % (V/V) - 15
19 - Izobutil-alkohol % (V/V) - 15
20 - Molekulánként öt vagy több szénatomot tartalmazó éterek % (V/V) - 22
21 - Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2012 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végső forráspontú egyéb monoalkoholok és éterek] % (V/V) - 15
22 Kéntartalom mg/kg - 10
23 Ólomtartalom g/l - 0,005

2. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott dízelgázolaj minőségi követelményei

A B C D
1 Jellemző Mértékegység Határérték
2 Minimum Maximum
3 Cetánszám 51,0 -
4 Sűrűség 15 °C-on kg/m3 - 845
5 Desztilláció: 95% (V/V) átdesztillált °C - 360
6 Policiklikus aromás szénhidrogének % (m/m) - 8
7 Kéntartalom mg/kg - 10
8 Zsírsav-metil-észter tartalom - MSZ EN 14078 % (V/V) - 7*
* A FAME-nek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214 szabvány követelményeit.

3. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott biodízel minőségi követelményei

A B C D
1 Jellemző Mértékegység Határértékek
2 Minimum Maximum
3 FAME-tartalom % (m/m) 96,5
4 Sűrűség 15 °C-on kg/m3 860 900
5 Kinematikai viszkozitás 40 °C-on mm2/s 3,50 5,00
6 Lobbanáspont °C 101 -
7 Kéntartalom mg/kg - 10,0
8 Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási maradékból) % (m/m) - 0,30
9 Cetánszám 51,0
10 Szulfáthamu-tartalom % (m/m) - 0,02
11 Víztartalom mg/kg - 500
12 Összes szennyeződés mg/kg - 24
13 Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C) fokozat 1. osztály
14 Oxidációs stabilitás, 110 °C óra 8,0 -
15 Savszám mg KOH/g 0,50
16 Jódszám g jód/100 g 120
17 Linolénsav-metil-észter % (m/m) 12,0
18 Politelítetlen metil-észter (≥ 4 kettős kötés) % (m/m) 1
19 Metanoltartalom % (m/m) 0,20
20 Monogliceridtartalom % (m/m) 0,70
21 Digliceridtartalom % (m/m) 0,20
22 Trigliceridtartalom % (m/m) 0,20
23 Szabad glicerin % (m/m) 0,02
24 Összes glicerin % (m/m) 0,25
25 I. főcsoport fémei (Na+K) mg/kg 5,0
26 II. főcsoport fémei (Ca+Mg) mg/kg 5,0
27 Foszfortartalom mg/kg 4,0

4. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott E85 minőségi követelményei

A B C D
1. Jellemző Mértékegység Határértékek
2. Minimum Maximum
3. Sűrűség 15 °C-on kg/m3 760,0 800,0
4. Oxidációs stabilitás perc 360 -
5. Gyantatartalom (oldószerrel mosott) mg/100 ml - 5
6. Rézkorrózió (3 óra 50 °C-on) fokozat 1. osztály
7. Savasság (ecetsavban kifejezve) % (m/m) - 0,005
8. Elektromos vezetőképesség μS/cm 1,5
9. Metanoltartalom % (V/V) - 1,0
10. Nagyobb szénatomszámú (C3-C5) alkoholok % (V/V) - 6,0
11. Éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámúak) % (V/V) - 11,0
12. Víztartalom % (m/m) - 0,400
13. Szervetlen klorid-tartalom mg/kg - 1,2
14. Réztartalom mg/kg 0,10
15. Foszfortartalom mg/l 0,15
16. Kéntartalom mg/kg 10,0
17. Szulfáttartalom mg/kg 4,0

5. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A MOTORHAJTÓANYAGOK TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-INTENZITÁSA FORGALMAZÓK ÁLTALI KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK MÓDSZERE

I. A forgalmazók által forgalmazott motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának kiszámítása

1. A motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását az egy megajoule motorhajtóanyagra jutó szén-dioxid egyenérték grammjában (gCO2eq/MJ) kell kifejezni.

2. A motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása kiszámításának alkalmazásában a következő üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni: szén-dioxid (CO2), dinitrogén-oxid (N2O) és metán (CH4). A CO2-egyenérték kiszámításához e gázok kibocsátásait a következő CO2-egyenértékű kibocsátási értékekkel kell figyelembe venni:

A B
1 CO2 1
2 CH4 25
3 N2O 298

3. A fosszilis motorhajtóanyagok kitermeléséhez, gyártásához, finomításához és fogyasztásához használt gépek és berendezések gyártásához kapcsolódó kibocsátások az üvegházhatású gázok mennyiségének számításában nem kerülnek figyelembevételre.

4. A forgalmazó által forgalmazott összes motorhajtóanyag teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi képlet segítségével kell kiszámítani:

ahol:

4.1. Az „i” jelölés a forgalmazó azonosítására (azaz a jövedéki adó megfizetésére kötelezett személy azonosítására) szolgál, és a 684/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározottak szerint a kereskedő jövedéki számát [az 1-5 és 8 rendeltetésihely-típuskódra vonatkozó, az említett rendelet I. melléklete 1. táblázata 5. pontjának a) alpontja szerinti, jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) szerinti nyilvántartási számot vagy hozzáadottértékadó-azonosítószámot] jelenti, amely alapján a forgalmazó a jövedéki adó fizetésére köteles személyként azonosítható a jövedékiadó-kötelezettség keletkezésének időpontjában.

4.2. Az „x” jelölés az e rendelet hatáskörébe tartozó, KN-kód szerinti motorhajtóanyagot jelöli.

4.3. Az „MJx” jelölés a forgalmazott, az x motorhajtóanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:

4.3.1. Az egyes motorhajtóanyagok mennyisége típusonként

A 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának d), f) és o) alpontja szerint bejelentett adatok alapján kell meghatározni. A bioüzemanyag-mennyiségek alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Büat. Vhr. 1. mellékletében meghatározott üzemanyag-energiasűrűségeknek megfelelően történik. A nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok mennyiségének alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Közös Kutatóközpont-EUCAR-CONCAWE (JEC) 2013. júliusi Well-to-tank jelentésének (4. változat) 1. függeléke alapján történik.

4.3.2. Fosszilis motorhajtóanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

4.3.2.1. A feldolgozás a forgalmazott motorhajtóanyag életciklusa során történő, a termék molekulaszerkezetének megváltozásával járó módosítást jelenti. A denaturálószer hozzáadása nem tartozik a feldolgozáshoz. A nem biológiai eredetű motorhajtóanyagokkal egyidejűleg előállított bioüzemanyagok mennyiségének tükröznie kell a bioüzemanyag feldolgozás utáni állapotát. Az egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyag mennyiségét az energiamérleg és az egyidejű feldolgozási folyamat hatékonysága alapján kell meghatározni a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatásúgázkibocsátás-elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet] 1. melléklet 17. pontjában foglaltaknak megfelelően.

4.3.2.2. Amennyiben a fosszilis motorhajtóanyagokba többfajta bioüzemanyagot is bekevernek, minden egyes bioüzemanyag mennyiségét és típusát bele kell venni a számításba és a forgalmazó által elküldött jelentésbe.

4.3.2.3. A forgalmazott, a Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyag-mennyiség fosszilis motorhajtóanyagnak számít.

4.3.2.4. Az E85 benzin-etanol keverék mennyiségét a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének alkalmazásában külön motorhajtóanyagként kell számítani.

4.3.3. *  A villamosenergia-fogyasztás mennyisége

4.3.3.1. Az elektromos gépjárművek által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amely érintett energiamennyiséget a forgalmazó az állami adó- és vámhatóság részére az alábbi képlet szerint jelenti be: Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km).

4.4. Termelésoldali kibocsátáscsökkentés (UER)

A „termelésoldali kibocsátáscsökkentés” a termelésoldali üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentésnek a forgalmazó javára jóváírandó, gCO2eq egységben kifejezett értéke, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelően számszerűsítik és jelentik be:

4.4.1. Jogosultsági feltételek

4.4.1.1. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a benzinre, a dízelolajra, a sűrített földgázra és a cseppfolyósított szénhidrogéngázra vonatkozó átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási részére alkalmazandók, amely átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási része:

A B
1 Üzemanyag típus Átlagos alapérték termelésoldali kibocsátás része
[gCO2eq/MJ]
2 benzin 11,0
3 dízelgázolaj 11,3
4 sűrített földgáz 9,1
5 cseppfolyósított propán-bután gáz 6,2
6 cseppfolyósított földgáz 15,0

4.4.1.2. A valamely országban bekövetkezett termelésoldali kibocsátáscsökkentések bármely forgalmazó által forgalmazott bármely nyersanyagforrásból előállított motorhajtóanyag üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéseként beszámítható.

4.4.1.3. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a 2011. január 1. után indult projektek esetében számíthatók be.

4.4.1.4. Nem szükséges bizonyítani, hogy az e rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelmény hiányában a termelésoldali kibocsátáscsökkentések nem következtek volna be.

4.4.2. Számítás

4.4.2.1. A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, konkrétan az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 szabványban meghatározott, önkéntes alapú rendszerek keretében alkalmazott elvekkel összhangban és normák szerint kell megbecsülni és értékelni.

4.4.2.2. A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket és a kibocsátási referenciaértékeket az ISO 14064 szabványnak megfelelően kell jelenteni, hitelesíteni és nyomon követni, és az eredményeknek a 600/2012/EU és a 601/2012/EU bizottsági rendeletben előírttal egyenértékű megbízhatóságúaknak kell lenniük. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések megbecslésekor használt módszerek hitelesítésének meg kell felelnie az ISO 14064-3 szabványnak, a hitelesítést végző szervezetnek pedig az ISO 14065 szabványban leírtaknak megfelelő akkreditációval kell rendelkeznie.

4.5. A „GHGix” az „x” motorhajtóanyag egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. A forgalmazónak az egyes motorhajtóanyagok egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi módon kell meghatároznia:

4.5.1. *  a nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása az e melléklet II. részének 5. pontjában található táblázat utolsó oszlopában felsorolt motorhajtóanyag-típusokra vonatkozó „súlyozott, teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitás”;

4.5.2. a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása;

A Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását a 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kell kiszámítani. Amennyiben a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó adatok egy, a Büat. Vhr. 2. § (3) és (4) bekezdésére vonatkozó megállapodásnak vagy rendszernek megfelelően lettek összegyűjtve, az adatok felhasználandók a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának e rendelet céljaira történő megállapítására is. A Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása megegyezik a megfelelő, hagyományos kőolajból vagy földgázból származó fosszilis motorhajtóanyagokéval;

4.5.3. nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

A fosszilis motorhajtóanyagokkal egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának tükröznie kell a bioüzemanyagok feldolgozás utáni állapotát;

4.5.4. *  a villamos energia a II. rész 7. pontjában leírtak alapján számítandó.

4.6. *  Az „AF” a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

A B
1 Jellemző átalakítási technológia Hatékonysági együttható
2 Belső égésű motor 1
3 Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc 0,4
4 Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc 0,4

II. Forgalmazói jelentéstétel a bioüzemanyagoktól eltérő motorhajtóanyagok tekintetében

1. Fosszilis motorhajtóanyagok termelésoldali kibocsátáscsökkentései

Ahhoz, hogy a termelésoldali kibocsátáscsökkentések a jelentéstételi és számítási módszer célkitűzéseinek megfeleljenek, a forgalmazónak jelentenie kell a következőket közreműködő szervezetnek:

1.1. a projekt kezdetének időpontját, amelynek 2011. január 1-jénél későbbinek kell lennie;

1.2. a gCO2eq-ként kifejezett éves kibocsátáscsökkentést;

1.3. azt az időszakot, amelyben a jóváírandó csökkentések történtek;

1.4. a kibocsátások forrásához legközelebb eső projekthelyszín földrajzi szélességét és hosszúságát fokokban, négy tizedesnyi pontossággal meghatározva;

1.5. az éves kibocsátási alapértékeket a kibocsátáscsökkentési intézkedések bevezetése előtt, valamint az ilyen intézkedések bevezetését követő éves kibocsátásokat az előállított nyersanyag gCO2eq/MJ-jában kifejezve;

1.6. a program és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jóváírandó csökkentésének egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható tanúsítványszámot;

1.7. a számítási módszer és az ahhoz kapcsolódó rendszer egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható számot;

1.8. amennyiben a projekt olajkitermeléssel kapcsolatos, az oldat átlagos gáz-olaj arányát (GOR) a korábbi évek és a jelentéstételi év vonatkozásában, a tárolórétegbeli nyomást, a mélységet és a kút kőolajkitermelési sebességét.

2. Származás

2.1. A „származás” a nyersanyag e melléklet II. rész 6. pontjában szereplő kereskedelmi neve, de kizárólag azon esetekben, ahol a fogalmazó rendelkezik a szükséges információkkal, mivel:

2.1.1. olyan személy, vagy vállalkozás, amely kőolajat importál harmadik országokból, vagy a 2964/95/EK tanácsi rendelet 1. cikke alapján kőolajszállítmányt kap egy másik tagállamtól; vagy

2.1.2. megállapodással rendelkezik más forgalmazókkal a megosztandó információkkal kapcsolatban.

2.2. Minden egyéb esetben a származás arra utal, hogy a motorhajtóanyag uniós vagy nem uniós eredetű.

2.3. A forgalmazók által gyűjtött és a tagállamoknak bejelentett, a motorhajtóanyagok származására vonatkozó információ bizalmas jellegű.

2.4. Bioüzemanyagok esetén a származás a 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott bioüzemanyag-előállítási folyamatot jelenti.

2.5. Amennyiben többfajta nyersanyag kerül felhasználásra, a forgalmazók az adott feldolgozó üzemben a jelentés évében feldolgozott nyersanyagtípusonként jelentést tesznek a késztermék tonnában megadott mennyiségéről.

3. Beszerzési hely

A „beszerzési hely” azon országot és azon feldolgozóüzem nevét jelenti, amelyben a motorhajtóanyag a Bizottság 2454/93/EGK rendelete alapján a motorhajtóanyag származását meghatározó utolsó alapvető változáson átmegy.

4. Kis- és középvállalkozások

A 2. és 3. pontban foglaltaktól eltérően azon forgalmazók esetében, amelyek kis- és középvállalkozások, a „származás” vagy a „beszerzési hely” - esettől függően - EU vagy nem EU, függetlenül attól, hogy a forgalmazók kőolajat importálnak vagy kőolajszármazékokat és bitumenes ásványokból nyert kőolajat forgalmaznak.

5. A bioüzemanyagoktól és villamos energiától eltérő motorhajtóanyagok átlagos teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitási alapértékei

A B C D

1

Nyersanyagforrás és folyamat

Forgalomba hozott
motorhajtóanyag
Teljes életciklusra számított ÜHG-
intenzitás (gCO2eq/MJ)
Súlyozott, teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás
(gCO2eq/MJ)
2 Hagyományos nyersolaj Benzin 93,2 93,3
3 Természetes gáz-folyadék 94,3
4 Szén-folyadék 172
5 Természetes bitumen 107
6 Olajpala 131,3
7 Hagyományos nyersolaj Dízelolaj vagy gázolaj 95 95,1
8 Természetes gáz-folyadék 94,3
9 Szén-folyadék 172
10 Természetes bitumen 108,5
11 Olajpala 133,7
12 Bármilyen fosszilis energiaforrás Cseppfolyósított szénhidrogéngáz szikragyújtású motorban 73,6 73,6
13 Földgáz, EU-mix Sűrített földgáz szikragyújtású motorban 69,3 69,3
14 Földgáz, EU-mix Cseppfolyósított földgáz szikragyújtású motorban 74,5 74,5
15 Hidrogén Sabatier-reakciója nem biológiai eredetű megújuló energiaforrás elektrolíziséből Sűrített szintetikus metángáz szikragyújtású motorban 3,3 3,3
16 Gőzreformálással átalakított földgáz Sűrített hidrogén üzemanyagcellában 104,3 104,3
17 Teljes mértékben nem biológiai eredetű megújuló energiaforrással táplált elektrolízis Sűrített hidrogén üzemanyagcellában 9,1 9,1
18 Szén Sűrített hidrogén üzemanyagcellában 234,4 234,4
19 A technológiai kibocsátások szén-dioxid-tartalmának leválasztása és tárolása mellett átalakított szén Sűrített hidrogén üzemanyagcellában 52,7 52,7
20 Fosszilis nyersanyagokból származó műanyaghulladék Benzin, dízelolaj vagy gázolaj 86 86

6. Nyersanyag kereskedelmi neve

A B C D
1 Ország Nyersanyag kereskedelmi neve API Kén (tömeg%)
2 Abu-Dzabi Al Bunduq 38,5 1,1
3 Abu-Dzabi Mubarraz 38,1 0,9
4 Abu-Dzabi Murban 40,5 0,8
5 Abu-Dzabi Zakum (Lower Zakum/Abu
Dhabi Marine)
40,6 1
6 Abu-Dzabi Umm Shaif (Abu Dhabi
Marine)
37,4 1,5
7 Abu-Dzabi Arzanah 44 0
8 Abu-Dzabi Abu Al Bu Khoosh 31,6 2
9 Abu-Dzabi Murban Bottoms 21,4 nincs adat (n.a.)
10 Abu-Dzabi Top Murban 21 n.a.
11 Abu-Dzabi Upper Zakum 34,4 1,7
12 Algéria Arzew 44,3 0,1
13 Algéria Hassi Messaoud 42,8 0,2
14 Algéria Zarzaitine 43 0,1
15 Algéria Algerian 44 0,1
16 Algéria Skikda 44,3 0,1
17 Algéria Saharan Blend 45,5 0,1
18 Algéria Hassi Ramal 60 0,1
19 Algéria Algerian Condensate 64,5 n.a.
20 Algéria Algerian Mix 45,6 0,2
21 Algéria Algerian Condensate
(Arzew)
65,8 0
22 Algéria Algerian Condensate
(Bejaia)
65,0 0
23 Algéria Top Algerian 24,6 n.a.
24 Angola Cabinda 31,7 0,2
25 Angola Takula 33,7 0,1
26 Angola Soyo Blend 33,7 0,2
27 Angola Mandji 29,5 1,3
28 Angola Malongo (West) 26 n.a.
29 Angola Cavala-1 42,3 n.a.
30 Angola Sulele (South-1) 38,7 n.a.
31 Angola Palanca 40 0,14
32 Angola Malongo (North) 30 n.a.
33 Angola Malongo (South) 25 n.a.
34 Angola Nemba 38,5 0
35 Angola Girassol 31,3 n.a.
36 Angola Kuito 20 n.a.
37 Angola Hungo 28,8 n.a.
38 Angola Kissinje 30,5 0,37
39 Angola Dalia 23,6 1,48
40 Angola Gimboa 23,7 0,65
41 Angola Mondo 28,8 0,44
42 Angola Plutonio 33,2 0,036
43 Angola Saxi Batuque Blend 33,2 0,36
44 Angola Xikomba 34,4 0,41
45 Argentína Tierra del Fuego 42,4 n.a.
46 Argentína Santa Cruz 26,9 n.a.
47 Argentína Escalante 24 0,2
48 Argentína Canadon Seco 27 0,2
49 Argentína Hidra 51,7 0,05
50 Argentína Medanito 34,93 0,48
51 Örményország Armenian Miscellaneous n.a. n.a.
52 Ausztrália Jabiru 42,3 0,03
53 Ausztrália Kooroopa (Jurassic) 42 n.a.
54 Ausztrália Talgeberry (Jurassic) 43 n.a.
55 Ausztrália Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.a.
56 Ausztrália Woodside Condensate 51,8 n.a.
57 Ausztrália Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.a.
58 Ausztrália Harriet 38 n.a.
59 Ausztrália Skua-3 (Challis Field) 43 n.a.
60 Ausztrália Barrow Island 36,8 0,1
61 Ausztrália Northwest Shelf
Condensate
53,1 0
62 Ausztrália Jackson Blend 41,9 0
63 Ausztrália Cooper Basin 45,2 0,02
64 Ausztrália Griffin 55 0,03
65 Ausztrália Buffalo Crude 53 n.a.
66 Ausztrália Cossack 48,2 0,04
67 Ausztrália Elang 56,2 n.a.
68 Ausztrália Enfield 21,7 0,13
69 Ausztrália Gippsland (Bass Strait) 45,4 0,1
70 Azerbajdzsán Azeri Light 34,8 0,15
71 Bahrein Bahrain Miscellaneous n.a. n.a.
72 Fehéroroszország Belarus Miscellaneous n.a. n.a.
73 Benin Seme 22,6 0,5
74 Benin Benin Miscellaneous n.a. n.a.
75 Belize Belize Light Crude 40 n.a.
76 Belize Belize Miscellaneous n.a. n.a.
77 Bolívia Bolivian Condensate 58,8 0,1
78 Brazília Garoupa 30,5 0,1
79 Brazília Sergipano 25,1 0,4
80 Brazília Campos Basin 20 n.a.
81 Brazília Urucu (Upper Amazon) 42 n.a.
82 Brazília Marlim 20 n.a.
83 Brazília Brazil Polvo 19,6 1,14
84 Brazília Roncador 28,3 0,58
85 Brazília Roncador Heavy 18 n.a.
86 Brazília Albacora East 19,8 0,52
87 Brunei Seria Light 36,2 0,1
88 Brunei Champion 24,4 0,1
89 Brunei Champion Condensate 65 0,1
90 Brunei Brunei LS Blend 32 0,1
91 Brunei Brunei Condensate 65 n.a.
92 Brunei Champion Export 23,9 0,12
93 Kamerun Kole Marine Blend 34,9 0,3
94 Kamerun Lokele 21,5 0,5
95 Kamerun Moudi Light 40 n.a.
96 Kamerun Moudi Heavy 21,3 n.a.
97 Kamerun Ebome 32,1 0,35
98 Kamerun Cameroon Miscellaneous n.a. n.a.
99 Kanada Peace River Light 41 n.a.
100 Kanada Peace River Medium 33 n.a.
101 Kanada Peace River Heavy 23 n.a.
102 Kanada Manyberries 36,5 n.a.
103 Kanada Rainbow Light and Medium 40,7 n.a.
104 Kanada Pembina 33 n.a.
105 Kanada Bells Hill Lake 32 n.a.
106 Kanada Fosterton Condensate 63 n.a.
107 Kanada Rangeland Condensate 67,3 n.a.
108 Kanada Redwater 35 n.a.
109 Kanada Lloydminster 20,7 2,8
110 Kanada Wainwright-Kinsella 23,1 2,3
111 Kanada Bow River Heavy 26,7 2,4
112 Kanada Fosterton 21,4 3
113 Kanada Smiley-Coleville 22,5 2,2
114 Kanada Midale 29 2,4
115 Kanada Milk River Pipeline 36 1,4
116 Kanada Ipl-Mix Sweet 40 0,2
117 Kanada Ipl-Mix Sour 38 0,5
118 Kanada Ipl Condensate 55 0,3
119 Kanada Aurora Light 39,5 0,4
120 Kanada Aurora Condensate 65 0,3
121 Kanada Reagan Field 35 0,2
122 Kanada Synthetic Canada 30,3 1,7
123 Kanada Cold Lake 13,2 4,1
124 Kanada Cold Lake Blend 26,9 3
125 Kanada Canadian Federated 39,4 0,3
126 Kanada Chauvin 22 2,7
127 Kanada Gcos 23 n.a.
128 Kanada Gulf Alberta L & M 35,1 1
129 Kanada Light Sour Blend 35 1,2
130 Kanada Lloyd Blend 22 2,8
131 Kanada Peace River Condensate 54,9 n.a.
132 Kanada Sarnium Condensate 57,7 n.a.
133 Kanada Saskatchewan Light 32,9 n.a.
134 Kanada Sweet Mixed Blend 38 0,5
135 Kanada Syncrude 32 0,1
136 Kanada Rangeland - South L & M 39,5 0,5
137 Kanada Northblend Nevis 34 n.a.
138 Kanada Canadian Common
Condensate
55 n.a.
139 Kanada Canadian Common 39 0,3
140 Kanada Waterton Condensate 65,1 n.a.
141 Kanada Panuke Condensate 56 n.a.
142 Kanada Federated Light and
Medium
39,7 2
143 Kanada Wabasca 23 n.a.
144 Kanada Hibernia 37,3 0,37
145 Kanada BC Light 40 n.a.
146 Kanada Boundary 39 n.a.
147 Kanada Albian Heavy 21 n.a.
148 Kanada Koch Alberta 34 n.a.
149 Kanada Terra Nova 32,3 n.a.
150 Kanada Echo Blend 20,6 3,15
151 Kanada Western Canadian Blend 19,8 3
152 Kanada Western Canadian Select 20,5 3,33
153 Kanada White Rose 31,0 0,31
154 Kanada Access 22 n.a.
155 Kanada Premium Albian Synthetic
Heavy
20,9 n.a.
156 Kanada Albian Residuum Blend
(ARB)
20,03 2,62
157 Kanada Christina Lake 20,5 3
158 Kanada CNRL 34 n.a.
159 Kanada Husky Synthetic Blend 31,91 0,11
160 Kanada Premium Albian Synthetic
(PAS)
35,5 0,04
161 Kanada Seal Heavy (SH) 19,89 4,54
162 Kanada Suncor Synthetic A (OSA) 33,61 0,178
163 Kanada Suncor Synthetic H (OSH) 19,53 3,079
164 Kanada Peace Sour 33 n.a.
165 Kanada Western Canadian Resid 20,7 n.a.
166 Kanada Christina Dilbit Blend 21,0 n.a.
167 Kanada Christina Lake Dilbit 38,08 3,80
168 Chile Chile Miscellaneous n.a. n.a.
169 Csád Doba Blend (Early
Production)
24,8 0,14
170 Csád Doba Blend (Later
Production)
20,8 0,17
171 Kína Taching (Daqing) 33 0,1
172 Kína Shengli 24,2 1
173 Kína Beibu n.a. n.a.
174 Kína Chengbei 17 n.a.
175 Kína Lufeng 34,4 n.a.
176 Kína Xijiang 28 n.a.
177 Kína Wei Zhou 39,9 n.a.
178 Kína Liu Hua 21 n.a.
179 Kína Boz Hong 17 0,282
180 Kína Peng Lai 21,8 0,29
181 Kína Xi Xiang 32,18 0,09
182 Kolumbia Onto 35,3 0,5
183 Kolumbia Putamayo 35 0,5
184 Kolumbia Rio Zulia 40,4 0,3
185 Kolumbia Orito 34,9 0,5
186 Kolumbia Cano-Limon 30,8 0,5
187 Kolumbia Lasmo 30 n.a.
188 Kolumbia Cano Duya-1 28 n.a.
189 Kolumbia Corocora-1 31,6 n.a.
190 Kolumbia Suria Sur-1 32 n.a.
191 Kolumbia Tunane-1 29 n.a.
192 Kolumbia Casanare 23 n.a.
193 Kolumbia Cusiana 44,4 0,2
194 Kolumbia Vasconia 27,3 0,6
195 Kolumbia Castilla Blend 20,8 1,72
196 Kolumbia Cupiaga 43,11 0,082
197 Kolumbia South Blend 28,6 0,72
198 Kongó (Brazzaville) Emeraude 23,6 0,5
199 Kongó (Brazzaville) Djeno Blend 26,9 0,3
200 Kongó (Brazzaville) Viodo Marina-1 26,5 n.a.
201 Kongó (Brazzaville) Nkossa 47 0,03
202 Kongó (Kinshasa) Muanda 34 0,1
203 Kongó (Kinshasa) Congo/Zaire 31,7 0,1
204 Kongó (Kinshasa) Coco 30,4 0,15
205 Elefántcsontpart Espoir 31,4 0,3
206 Elefántcsontpart Lion Cote 41,1 0,101
207 Dánia Dan 30,4 0,3
208 Dánia Gorm 33,9 0,2
209 Dánia Danish North Sea 34,5 0,26
210 Dubaj Dubai (Fateh) 31,1 2
211 Dubaj Margham Light 50,3 0
212 Ecuador Oriente 29,2 1
213 Ecuador Quito 29,5 0,7
214 Ecuador Santa Elena 35 0,1
215 Ecuador Limoncoha-1 28 n.a.
216 Ecuador Frontera-1 30,7 n.a.
217 Ecuador Bogi-1 21,2 n.a.
218 Ecuador Napo 19 2
219 Ecuador Napo Light 19,3 n.a.
220 Egyiptom Belayim 27,5 2,2
221 Egyiptom El Morgan 29,4 1,7
222 Egyiptom Rhas Gharib 24,3 3,3
223 Egyiptom Gulf of Suez Mix 31,9 1,5
224 Egyiptom Geysum 19,5 n.a.
225 Egyiptom East Gharib (J-1) 37,9 n.a.
226 Egyiptom Mango-1 35,1 n.a.
227 Egyiptom Rhas Budran 25 n.a.
228 Egyiptom Zeit Bay 34,1 0,1
229 Egyiptom East Zeit Mix 39 0,87
230 Egyenlítői-Guinea Zafiro 30,3 n.a.
231 Egyenlítői-Guinea Alba Condensate 55 n.a.
232 Egyenlítői-Guinea Ceiba 30,1 0,42
233 Gabon Gamba 31,8 0,1
234 Gabon Mandji 30,5 1,1
235 Gabon Lucina Marine 39,5 0,1
236 Gabon Oguendjo 35 n.a.
237 Gabon Rabi-Kouanga 34 0,6
238 Gabon T’Catamba 44,3 0,21
239 Gabon Rabi 33,4 0,06
240 Gabon Rabi Blend 34 n.a.
241 Gabon Rabi Light 37,7 0,15
242 Gabon Etame Marin 36 n.a.
243 Gabon Olende 17,6 1,54
244 Gabon Gabonian Miscellaneous n.a. n.a.
245 Grúzia Georgian Miscellaneous n.a. n.a.
246 Ghána Bonsu 32 0,1
247 Ghána Salt Pond 37,4 0,1
248 Guatemala Coban 27,7 n.a.
249 Guatemala Rubelsanto 27 n.a.
250 India Bombay High 39,4 0,2
251 Indonézia Minas (Sumatron Light) 34,5 0,1
252 Indonézia Ardjuna 35,2 0,1
253 Indonézia Attaka 42,3 0,1
254 Indonézia Suri 18,4 0,2
255 Indonézia Sanga Sanga 25,7 0,2
256 Indonézia Sepinggan 37,9 0,9
257 Indonézia Walio 34,1 0,7
258 Indonézia Arimbi 31,8 0,2
259 Indonézia Poleng 43,2 0,2
260 Indonézia Handil 32,8 0,1
261 Indonézia Jatibarang 29 0,1
262 Indonézia Cinta 33,4 0,1
263 Indonézia Bekapai 40 0,1
264 Indonézia Katapa 52 0,1
265 Indonézia Salawati 38 0,5
266 Indonézia Duri (Sumatran Heavy) 21,1 0,2
267 Indonézia Sembakung 37,5 0,1
268 Indonézia Badak 41,3 0,1
269 Indonézia Arun Condensate 54,5 n.a.
270 Indonézia Udang 38 0,1
271 Indonézia Klamono 18,7 1
272 Indonézia Bunya 31,7 0,1
273 Indonézia Pamusian 18,1 0,2
274 Indonézia Kerindigan 21,6 0,3
275 Indonézia Melahin 24,7 0,3
276 Indonézia Bunyu 31,7 0,1
277 Indonézia Camar 36,3 n.a.
278 Indonézia Cinta Heavy 27 n.a.
279 Indonézia Lalang 40,4 n.a.
280 Indonézia Kakap 46,6 n.a.
281 Indonézia Sisi-1 40 n.a.
282 Indonézia Giti-1 33,6 n.a.
283 Indonézia Ayu-1 34,3 n.a.
284 Indonézia Bima 22,5 n.a.
285 Indonézia Padang Isle 34,7 n.a.
286 Indonézia Intan 32,8 n.a.
287 Indonézia Sepinggan - Yakin Mixed 31,7 0,1
288 Indonézia Widuri 32 0,1
289 Indonézia Belida 45,9 0
290 Indonézia Senipah 51,9 0,03
291 Irán Iranian Light 33,8 1,4
292 Irán Iranian Heavy 31 1,7
293 Irán Soroosh (Cyrus) 18,1 3,3
294 Irán Dorrood (Darius) 33,6 2,4
295 Irán Rostam 35,9 1,55
296 Irán Salmon (Sassan) 33,9 1,9
297 Irán Foroozan (Fereidoon) 31,3 2,5
298 Irán Aboozar (Ardeshir) 26,9 2,5
299 Irán Sirri 30,9 2,3
300 Irán Bahrgansar/Nowruz
(SIRIP Blend)
27,1 2,5
301 Irán Bahr/Nowruz 25,0 2,5
302 Irán Iranian Miscellaneous n.a. n.a.
303 Irak Basrah Light (Pers. Gulf) 33,7 2
304 Irak Kirkuk (Pers. Gulf) 35,1 1,9
305 Irak Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.a.
306 Irak Bai Hasson (Pers. Gulf) 34,1 2,4
307 Irak Basrah Medium (Pers. Gulf) 31,1 2,6
308 Irak Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24,7 3,5
309 Irak Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35,1 2
310 Irak N. Rumalia (Pers. Gulf) 34,3 2
311 Irak Ras el Behar 33 n.a.
312 Irak Basrah Light (Red Sea) 33,7 2
313 Irak Kirkuk (Red Sea) 36,1 1,9
314 Irak Mishrif (Red Sea) 28 n.a.
315 Irak Bai Hasson (Red Sea) 34,1 2,4
316 Irak Basrah Medium (Red Sea) 31,1 2,6
317 Irak Basrah Heavy (Red Sea) 24,7 3,5
318 Irak Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1,9
319 Irak N. Rumalia (Red Sea) 34,3 2
320 Irak Ratawi 23,5 4,1
321 Irak Basrah Light (Turkey) 33,7 2
322 Irak Kirkuk (Turkey) 36,1 1,9
323 Irak Mishrif (Turkey) 28 n.a.
324 Irak Bai Hasson (Turkey) 34,1 2,4
325 Irak Basrah Medium (Turkey) 31,1 2,6
326 Irak Basrah Heavy (Turkey) 24,7 3,5
327 Irak Kirkuk Blend (Turkey) 34 1,9
328 Irak N. Rumalia (Turkey) 34,3 2
329 Irak FAO Blend 27,7 3,6
330 Kazahsztán Kumkol 42,5 0,07
331 Kazahsztán CPC Blend 44,2 0,54
332 Kuvait Mina al Ahmadi (Kuwait
Export)
31,4 2,5
333 Kuvait Magwa (Lower Jurassic) 38 n.a.
334 Kuvait Burgan (Wafra) 23,3 3,4
335 Líbia Bu Attifel 43,6 0
336 Líbia Amna (high pour) 36,1 0,2
337 Líbia Brega 40,4 0,2
338 Líbia Sirtica 43,3 0,43
339 Líbia Zueitina 41,3 0,3
340 Líbia Bunker Hunt 37,6 0,2
341 Líbia El Hofra 42,3 0,3
342 Líbia Dahra 41 0,4
343 Líbia Sarir 38,3 0,2
344 Líbia Zueitina Condensate 65 0,1
345 Líbia El Sharara 42,1 0,07
346 Malajzia Miri Light 36,3 0,1
347 Malajzia Tembungo 37,5 n.a.
348 Malajzia Labuan Blend 33,2 0,1
349 Malajzia Tapis 44,3 0,1
350 Malajzia Tembungo 37,4 0
351 Malajzia Bintulu 26,5 0,1
352 Malajzia Bekok 49 n.a.
353 Malajzia Pulai 42,6 n.a.
354 Malajzia Dulang 39 0,037
355 Mauritánia Chinguetti 28,2 0,51
356 Mexikó Isthmus 32,8 1,5
357 Mexikó Maya 22 3,3
358 Mexikó Olmeca 39 n.a.
359 Mexikó Altamira 16 n.a.
360 Mexikó Topped Isthmus 26,1 1,72
361 Hollandia Alba 19,59 n.a.
362 Semleges terület Eocene (Wafra) 18,6 4,6
363 Semleges terület Hout 32,8 1,9
364 Semleges terület Khafji 28,5 2,9
365 Semleges terület Burgan (Wafra) 23,3 3,4
366 Semleges terület Ratawi 23,5 4,1
367 Semleges terület Neutral Zone Mix 23,1 n.a.
368 Semleges terület Khafji Blend 23,4 3,8
369 Nigéria Forcados Blend 29,7 0,3
370 Nigéria Escravos 36,2 0,1
371 Nigéria Brass River 40,9 0,1
372 Nigéria Qua Iboe 35,8 0,1
373 Nigéria Bonny Medium 25,2 0,2
374 Nigéria Pennington 36,6 0,1
375 Nigéria Bomu 33 0,2
376 Nigéria Bonny Light 36,7 0,1
377 Nigéria Brass Blend 40,9 0,1
378 Nigéria Gilli Gilli 47,3 n.a.
379 Nigéria Adanga 35,1 n.a.
380 Nigéria Iyak-3 36 n.a.
381 Nigéria Antan 35,2 n.a.
382 Nigéria OSO 47 0,06
383 Nigéria Ukpokiti 42,3 0,01
384 Nigéria Yoho 39,6 n.a.
385 Nigéria Okwori 36,9 n.a.
386 Nigéria Bonga 28,1 n.a.
387 Nigéria ERHA 31,7 0,21
388 Nigéria Amenam Blend 39 0,09
389 Nigéria Akpo 45,17 0,06
390 Nigéria EA 38 n.a.
391 Nigéria Agbami 47,2 0,044
392 Norvégia Ekofisk 43,4 0,2
393 Norvégia Tor 42 0,1
394 Norvégia Statfjord 38,4 0,3
395 Norvégia Heidrun 29 n.a.
396 Norvégia Norwegian Forties 37,1 n.a.
397 Norvégia Gullfaks 28,6 0,4
398 Norvégia Oseberg 32,5 0,2
399 Norvégia Norne 33,1 0,19
400 Norvégia Troll 28,3 0,31
401 Norvégia Draugen 39,6 n.a.
402 Norvégia Sleipner Condensate 62 0,02
403 Omán Oman Export 36,3 0,8
404 Pápua Új-Guinea Kutubu 44 0,04
405 Peru Loreto 34 0,3
406 Peru Talara 32,7 0,1
407 Peru High Cold Test 37,5 n.a.
408 Peru Bayovar 22,6 n.a.
409 Peru Low Cold Test 34,3 n.a.
410 Peru Carmen Central-5 20,7 n.a.
411 Peru Shiviyacu-23 20,8 n.a.
412 Peru Mayna 25,7 n.a.
413 Fülöp-szigetek Nido 26,5 n.a.
414 Fülöp-szigetek Philippines Miscellaneous n.a. n.a.
415 Katar Dukhan 41,7 1,3
416 Katar Qatar Marine 35,3 1,6
417 Katar Qatar Land 41,4 n.a.
418 Rász el-Haima Rak Condensate 54,1 n.a.
419 Rász el-Haima Ras Al Khaimah
Miscellaneous
n.a. n.a.
420 Oroszország Urals 31 2
421 Oroszország Russian Export Blend 32,5 1,4
422 Oroszország M100 17,6 2,02
423 Oroszország M100 Heavy 16,67 2,09
424 Oroszország Siberian Light 37,8 0,4
425 Oroszország E4 (Gravenshon) 19,84 1,95
426 Oroszország E4 Heavy 18 2,35
427 Oroszország Purovsky Condensate 64,1 0,01
428 Oroszország Sokol 39,7 0,18
429 Szaúd-Arábia Light (Pers. Gulf) 33,4 1,8
430 Szaúd-Arábia Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27,9 2,8
431 Szaúd-Arábia Medium (Pers. Gulf)
(Khursaniyah)
30,8 2,4
432 Szaúd-Arábia Extra Light (Pers. Gulf)
(Berri)
37,8 1,1
433 Szaúd-Arábia Light (Yanbu) 33,4 1,2
434 Szaúd-Arábia Heavy (Yanbu) 27,9 2,8
435 Szaúd-Arábia Medium (Yanbu) 30,8 2,4
436 Szaúd-Arábia Berri (Yanbu) 37,8 1,1
437 Szaúd-Arábia Medium (Zuluf/Marjan) 31,1 2,5
438 Sardzsa Mubarek Sardzsa 37 0,6
439 Sardzsa Sharjah Condensate 49,7 0,1
440 Szingapúr Rantau 50,5 0,1
441 Spanyolország Amposta Marina North 37 n.a.
442 Spanyolország Casablanca 34 n.a.
443 Spanyolország El Dorado 26,6 n.a.
444 Szíria Syrian Straight 15 n.a.
445 Szíria Thayyem 35 n.a.
446 Szíria Omar Blend 38 n.a.
447 Szíria Omar 36,5 0,1
448 Szíria Syrian Light 36 0,6
449 Szíria Souedie 24,9 3,8
450 Thaiföld Erawan Condensate 54,1 n.a.
451 Thaiföld Sirikit 41 n.a.
452 Thaiföld Nang Nuan 30 n.a.
453 Thaiföld Bualuang 27 n.a.
454 Thaiföld Benchamas 42,4 0,12
455 Trinidad és Tobago Galeota Mix 32,8 0,3
456 Trinidad és Tobago Trintopec 24,8 n.a.
457 Trinidad és Tobago Land/Trinmar 23,4 1,2
458 Trinidad és Tobago Calypso Miscellaneous 30,84 0,59
459 Tunézia Zarzaitine 41,9 0,1
460 Tunézia Ashtart 29 1
461 Tunézia El Borma 43,3 0,1
462 Tunézia Ezzaouia-2 41,5 n.a.
463 Törökország Turkish Miscellaneous n.a. n.a.
464 Ukrajna Ukraine Miscellaneous n.a. n.a.
465 Egyesült Királyság Auk 37,2 0,5
466 Egyesült Királyság Beatrice 38,7 0,05
467 Egyesült Királyság Brae 33,6 0,7
468 Egyesült Királyság Buchan 33,7 0,8
469 Egyesült Királyság Claymore 30,5 1,6
470 Egyesült Királyság S.V. (Brent) 36,7 0,3
471 Egyesült Királyság Tartan 41,7 0,6
472 Egyesült Királyság Tern 35 0,7
473 Egyesült Királyság Magnus 39,3 0,3
474 Egyesült Királyság Dunlin 34,9 0,4
475 Egyesült Királyság Fulmar 40 0,3
476 Egyesült Királyság Hutton 30,5 0,7
477 Egyesült Királyság N.W. Hutton 36,2 0,3
478 Egyesült Királyság Maureen 35,5 0,6
479 Egyesült Királyság Murchison 38,8 0,3
480 Egyesült Királyság Ninian Blend 35,6 0,4
481 Egyesült Királyság Montrose 40,1 0,2
482 Egyesült Királyság Beryl 36,5 0,4
483 Egyesült Királyság Piper 35,6 0,9
484 Egyesült Királyság Forties 36,6 0,3
485 Egyesült Királyság Brent Blend 38 0,4
486 Egyesült Királyság Flotta 35,7 1,1
487 Egyesült Királyság Thistle 37 0,3
488 Egyesült Királyság S.V. (Ninian) 38 0,3
489 Egyesült Királyság Argyle 38,6 0,2
490 Egyesült Királyság Heather 33,8 0,7
491 Egyesült Királyság South Birch 38,6 n.a.
492 Egyesült Királyság Wytch Farm 41,5 n.a.
493 Egyesült Királyság Cormorant North 34,9 0,7
494 Egyesült Királyság Cormorant South
(Cormorant „A”)
35,7 0,6
495 Egyesült Királyság Alba 19,2 n.a.
496 Egyesült Királyság Foinhaven 26,3 0,38
497 Egyesült Királyság Schiehallion 25,8 n.a.
498 Egyesült Királyság Captain 19,1 0,7
499 Egyesült Királyság Harding 20,7 0,59
500 Alaszka, USA ANS n.a. n.a.
501 Colorado, USA Niobrara n.a. n.a.
502 Új-Mexikó, USA Four Corners n.a. n.a.
503 Észak-Dakota, USA Bakken n.a. n.a.
504 Észak-Dakota, USA North Dakota Sweet n.a. n.a.
505 Texas, USA WTI n.a. n.a.
506 Texas, USA Eagle Ford n.a. n.a.
507 Utah, USA Covenant n.a. n.a.
508 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Beta n.a. n.a.
509 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Carpinteria n.a. n.a.
510 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Dos Cuadras n.a. n.a.
511 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Hondo n.a. n.a.
512 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Hueneme n.a. n.a.
513 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Pescado n.a. n.a.
514 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Point Arguello n.a. n.a.
515 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Point Pedernales n.a. n.a.
516 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Sacate n.a. n.a.
517 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Santa Clara n.a. n.a.
518 USA szövetségi külső kontinentális talapzat Sockeye n.a. n.a.
519 Üzbegisztán Uzbekistan Miscellaneous n.a. n.a.
520 Venezuela Jobo (Monagas) 12,6 2
521 Venezuela Lama Lamar 36,7 1
522 Venezuela Mariago 27 1,5
523 Venezuela Ruiz 32,4 1,3
524 Venezuela Tucipido 36 0,3
525 Venezuela Venez Lot 17 36,3 0,9
526 Venezuela Mara 16/18 16,5 3,5
527 Venezuela Tia Juana Light 32,1 1,1
528 Venezuela Tia Juana Med 26 24,8 1,6
529 Venezuela Officina 35,1 0,7
530 Venezuela Bachaquero 16,8 2,4
531 Venezuela Cento Lago 36,9 1,1
532 Venezuela Lagunillas 17,8 2,2
533 Venezuela La Rosa Medium 25,3 1,7
534 Venezuela San Joaquin 42 0,2
535 Venezuela Lagotreco 29,5 1,3
536 Venezuela Lagocinco 36 1,1
537 Venezuela Boscan 10,1 5,5
538 Venezuela Leona 24,1 1,5
539 Venezuela Barinas 26,2 1,8
540 Venezuela Sylvestre 28,4 1
541 Venezuela Mesa 29,2 1,2
542 Venezuela Ceuta 31,8 1,2
543 Venezuela Lago Medio 31,5 1,2
544 Venezuela Tigre 24,5 n.a.
545 Venezuela Anaco Wax 41,5 0,2
546 Venezuela Santa Rosa 49 0,1
547 Venezuela Bombai 19,6 1,6
548 Venezuela Aguasay 41,1 0,3
549 Venezuela Anaco 43,4 0,1
550 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16,8 2,4
551 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20,4 2,1
552 Venezuela BCF-21.9 21,9 n.a.
553 Venezuela BCF-24 23,5 1,9
554 Venezuela BCF-31 31 1,2
555 Venezuela BCF Blend 34 1
556 Venezuela Bolival Coast 23,5 1,8
557 Venezuela Ceuta/Bach 18 18,5 2,3
558 Venezuela Corridor Block 26,9 1,6
559 Venezuela Cretaceous 42 0,4
560 Venezuela Guanipa 30 0,7
561 Venezuela Lago Mix Med. 23,4 1,9
562 Venezuela Larosa/Lagun 23,8 1,8
563 Venezuela Menemoto 19,3 2,2
564 Venezuela Cabimas 20,8 1,8
565 Venezuela BCF-23 23 1,9
566 Venezuela Oficina/Mesa 32,2 0,9
567 Venezuela Pilon 13,8 2
568 Venezuela Recon (Venez) 34 n.a.
569 Venezuela 102 Tj (25) 25 1,6
570 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0,6
571 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12,1 2,7
572 Venezuela Mesa-Recon 28,4 1,3
573 Venezuela Oritupano 19 2
574 Venezuela Hombre Pintado 29,7 0,3
575 Venezuela Merey 17,4 2,2
576 Venezuela Lago Light 41,2 0,4
577 Venezuela Laguna 11,2 0,3
578 Venezuela Bach/Ceuta Mix 24 1,2
579 Venezuela Bachaquero 13 13 2,7
580 Venezuela Ceuta - 28 28 1,6
581 Venezuela Temblador 23,1 0,8
582 Venezuela Lagomar 32 1,2
583 Venezuela Taparito 17 n.a.
584 Venezuela BCF-Heavy 16,7 n.a.
585 Venezuela BCF-Medium 22 n.a.
586 Venezuela Caripito Blend 17,8 n.a.
587 Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18,1 n.a.
588 Venezuela Morichal 10,6 n.a.
589 Venezuela Pedenales 20,1 n.a.
590 Venezuela Quiriquire 16,3 n.a.
591 Venezuela Tucupita 17 n.a.
592 Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.a.
593 Venezuela Curazao Blend 18 n.a.
594 Venezuela Santa Barbara 36,5 n.a.
595 Venezuela Cerro Negro 15 n.a.
596 Venezuela BCF22 21,1 2,11
597 Venezuela Hamaca 26 1,55
598 Venezuela Zuata 10 15 n.a.
599 Venezuela Zuata 20 25 n.a.
600 Venezuela Zuata 30 35 n.a.
601 Venezuela Monogas 15,9 3,3
602 Venezuela Corocoro 24 n.a.
603 Venezuela Petrozuata 19,5 2,69
604 Venezuela Morichal 16 16 n.a.
605 Venezuela Guafita 28,6 0,73
606 Vietnam Bach Ho (White Tiger) 38,6 0
607 Vietnam Dai Hung (Big Bear) 36,9 0,1
608 Vietnam Rang Dong 37,7 0,5
609 Vietnam Ruby 35,6 0,08
610 Vietnam Su Tu Den (Black Lion) 36,8 0,05
611 Jemen North Yemeni Blend 40,5 n.a.
612 Jemen Alif 40,4 0,1
613 Jemen Maarib Lt. 49 0,2
614 Jemen Masila Blend 30-31 0,6
615 Jemen Shabwa Blend 34,6 0,6
616 Egyéb Olajpala n.a. n.a.
617 Egyéb Palaolaj n.a. n.a.
618 Egyéb Földgáz: vezetéken keresztül, a forrástól n.a. n.a.
619 Egyéb Földgáz: cseppfolyósított földgázból n.a. n.a.
620 Egyéb Palagáz: vezetéken keresztül,
a forrástól
n.a. n.a.
621 Egyéb Szén n.a. n.a.

7. *  Villamos energia

A forgalmazók a villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a jelentett adatokból kiindulva az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján határozzák meg.

6. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A JELENTETT ADATOK KONZISZTENCIÁJÁT BIZTOSÍTÓ SABLON JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ

1. Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia) - Egyedüli forgalmazók * 

A B C D E F G H I J K
1 Mennyiség2 Termelés- Csökkentés

2
Bejegyzés Közös jelentéstétel
(IGEN/NEM)
Ország Forgalmazó1 Motor-
hajtóanyag-
típus6
Motor-
hajtóanyag
KN-kódja6

literenként

energia alapján
Átlagos
ÜHG-
intenzitás
oldali kibocsátás-
csökkentés5
a 2010-es átlaghoz képest
3 1
4 KN-kód ÜHG-
intenzitás4
Nyersanyag KN-kód ÜHG-
intenzitás4
fenntartható (IGEN/NEM)
5 F.1 összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.1 összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
6
7 F.n összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.m összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
8
9
10 k
11 KN-kód6 ÜHG-
intenzitás4
Nyersanyag KN-kód 6 ÜHG-intenzitás4 fenntartható (IGEN/NEM)
12 F.1 összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.1 összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
13
14 F.n összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.m összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
15
16

2. Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia) - Közös forgalmazók * 

A B C D E F G H I J K
1 Mennyiség2 Termelés- Csökkentés

2
Bejegyzés Közös jelentéstétel
(IGEN/NEM)
Ország Forgalmazó1 Motor-
hajtóanyag-
típus6
Motor-
hajtóanyag
KN-kódja6

literenként

energia alapján
Átlagos
ÜHG-
intenzitás
oldali kibocsátás-
csökkentés5
a 2010-es átlaghoz képest
3 1 IGEN
4 IGEN
5 Részösszeg
6 KN-kód ÜHG-
intenzitás4
Nyersanyag KN-kód ÜHG-
intenzitás4
fenntartható
(IGEN/NEM)
7 F.1 összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.1 összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
8
9 F.n összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.m összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
10
11
12 x IGEN
13 IGEN
14 Részösszeg
15 KN-kód6 ÜHG-
intenzitás4
Nyersanyag KN-kód6 ÜHG-
intenzitás4
fenntartható
(IGEN/NEM)
16 F.1 összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.1 összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
17
18 F.n összetevő
(fosszilisüzemanyag-összetevő)
B.m összetevő
(bioüzemanyag-összetevő)
19
20

2A. *  Villamos energia

A B C D E F G
1 Közös jelentéstétel (IGEN/NEM) Ország Forgalmazó1 Energiatípus6 Mennyiség10 ÜHG-intenzitás Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest
2 Energia alapján
3 NEM
A B C D E F G
1 Forgalmazói csoport adatai
2 Ország Forgalmazó1 Energiatípus6 Mennyiség10 ÜHG-intenzitás Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest
3 Energia alapján
4 IGEN
5 IGEN
6 Részösszeg

3. Származási hely - Egyedüli forgalmazó7

A B C D E F G H I J K L
1 1. bejegyzés F.1 összetevő 1. bejegyzés F.n összetevő k bejegyzés F.1 összetevő k bejegyzés F.n összetevő

2
Nyersanyag kereskedelmi neve
API-sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve
API-sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve
API-sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve
API-sűrűség3

Tonna
A B C D E F G H I J K L
1 1. bejegyzés B.1 összetevő 1. bejegyzés B.m összetevő k bejegyzés B.1 összetevő k bejegyzés B.m összetevő
2 Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna

4. Származási hely - Közös forgalmazók7

A B C D E F G H I J K L
1 1. bejegyzés F.1 összetevő 1. bejegyzés F.n összetevő X bejegyzés F.1 összetevő X bejegyzés F.n összetevő

2
Nyersanyag kereskedelmi neve API-
sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve API-
sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve API-
sűrűség3

Tonna
Nyersanyag kereskedelmi neve API-
sűrűség3

Tonna
A B C D E F G H I J K L
1 1. bejegyzés B.1 összetevő 1. bejegyzés B.m összetevő X bejegyzés B.1 összetevő X bejegyzés B.m összetevő
2 Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna Biológiai folyamat API-sűrűség3 Tonna

5. Beszerzési hely8

A B C D E F G H I J K L M N


1


Bejegyzés


Összetevő
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
Kőolaj-
finomítók/
feldolgozó-
üzemek neve


Ország
2 1 F.1
3 1 F.n
4 1 B.1
5 1 B.m
6 k F.1
7 k F.n
8 k B.1
9 k B.m
10 l F.1
11 l F.n
12 l B.1
13 l B.m
14 X F.1
15 X F.n
16 X B.1
17 X B.m

6. Összes bejelentett energia és elért csökkentés tagállamonként

A B C
1 Mennyiség (energia alapján)9 ÜHG-intenzitás Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

Formátummal kapcsolatos megjegyzések

A származási helyre vonatkozó táblázatoknál (mind az egyedüli forgalmazó, mind a közös forgalmazók esetében) a bioüzemanyag-összetevők esetében az API-sűrűségre vonatkozó cellákat nem kötelező kitölteni.

1. A forgalmazó azonosítása az 5. melléklet I. rész 3. pont a) alpontjában van meghatározva.

2. A motorhajtóanyag mennyisége az 5. melléklet I. rész 3. pont c) alpontjában van meghatározva.

3. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) szerinti sűrűség meghatározása az ASTM D287 tesztelési módszer szerint történik.

4. Az üvegházhatásúgáz-intenzitás az 5. melléklet I. rész 3. pont e) alpontjában van meghatározva.

5. *  A termelésoldali kibocsátáscsökkentés az 5. melléklet I. rész 4.4. alpontjában van meghatározva; a jelentéstételi előírások az 5. melléklet II. rész 1. pontjában vannak meghatározva.

6. *  A motorhajtóanyag-típusok és a megfelelő KN-kódok az 5. melléklet I. rész 4.2. alpontjában vannak meghatározva.

7. A származási hely az 5. melléklet II. rész 2. és 4. pontjában van meghatározva.

8. A beszerzési hely az 5. melléklet II. rész 3. és 4. pontjában van meghatározva.

9. *  A fogyasztott energia (motorhajtóanyag) teljes mennyisége.

10. *  A villamos energia mennyisége az 5. melléklet II. részének 7. pontja szerint kerül meghatározásra.

7. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A MOTORHAJTÓANYAGOKRA VONATKOZÓ KIINDULÁSI ÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA A FOSSZILIS MOTORHAJTÓANYAGOK TEKINTETÉBEN

1. Számítási módszer

A motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a fosszilis motorhajtóanyagok közül a benzin, a dízelolaj, a gázolaj, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz és a sűrített földgáz átlagos országos fogyasztása alapján kell kiszámítani, a következőképpen:

ahol:

1.1. x az e rendelet hatálya alá tartozó, a lenti táblázatban meghatározott különböző motorhajtóanyagokat jelöli;

1.2. GHGix az e rendelet hatálya alá tartozó x motorhajtóanyag piacon értékesített éves mennyiségének gCO2eq/MJ-ban kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitása. Az 5. melléklet II. rész 5. pontjában feltüntetett, fosszilis motorhajtóanyagokra vonatkozó értékeket kell alkalmazni;

1.3. MJx a forgalmazott, az x motorhajtóanyag jelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energia.

2. Fogyasztási adatok

Az érték kiszámításához használt fogyasztási adatok a következők:

A B C
1 Motorhajtóanyag Energiafogyasztás
(MJ)
Forrás
2 dízel 7 894 969x106 2010. évi tagállami jelentés az
3 nem közúti felhasználású gázolaj 240 763x106 UNFCCC részére
4 benzin 3 844 356x106
5 cseppfolyósított szénhidrogéngáz 217 563x106
6 sűrített földgáz 51 037x106

3. Üvegházhatásúgáz-intenzitás

A 2010. évi, motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási érték: 94,1 gCO2eq/MJ


  Vissza az oldal tetejére