Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet a Kiegészítő Jegyzőkönyv 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kiegészítő Jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása kezdetének és hatálybalépésének, illetve az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XVIII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei - a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai - képviseletében az Európai Unió Tanácsa,

és

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről,

és

A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Kolumbia)

és

A PERUI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Peru)

a továbbiakban szintén: andoki aláíró országok

másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012. június 26-án Brüsszelben aláírták, és annak egyes rendelkezéseit a 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1-je, illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1-je óta alkalmazzák;

MIVEL a Horvát Köztársaságnak (a továbbiakban: Horvátország) az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták és az 2013. július 1-jén hatályba lépett;

MIVEL Horvátországnak a csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése szerint Horvátország csatlakozása a megállapodáshoz az ahhoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján történik;

MIVEL a megállapodás 6. cikke kimondja, hogy „E megállapodás alkalmazásában: »Fél«: az Európai Unió vagy annak tagállamai, vagy az Európai Unió vagy annak tagállamai az Európai Unióról szóló szerződésből vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződésből fakadó, megfelelő hatáskörükön belül (a továbbiakban: Uniós Fél), vagy az egyes aláíró andoki országok”;

MIVEL a megállapodás 9. cikke megállapítja, hogy „E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Unió működéséről szóló szerződést alkalmazzák, az említett szerződésekben meghatározott feltételek szerint, másrészről pedig Kolumbia és Peru területén”;

MIVEL a megállapodás rendelkezéseket tartalmaz az új tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozása által a megállapodásra gyakorolt hatások kezelésére vonatkozóan;

MIVEL Horvátország azt megelőzően csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy a megállapodást Kolumbiában alkalmazták volna, és a megállapodás nem rendelkezett olyan esetről, hogy egy ország azt megelőzően csatlakozna az Európai Unióhoz, mielőtt azt a három félre alkalmaznák;

MIVEL a Felek a megállapodás 328. cikkének tárgyából és céljából következően elfogadják, hogy az - a Horvátországéhoz hasonló esetekben - lehetővé teszi új európai uniós tagállamok megállapodáshoz való csatlakozását;

MIVEL a felek a fent említettekkel összhangban megállapodtak abban, hogy Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozását, valamint a csatlakozásból fakadó bármiféle hatást e jegyzőkönyv útján kezelik.

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A FELEK

1. Cikk

Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.

II. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

2. Cikk

A megállapodás II. melléklete 17. cikkének (4) bekezdése és 18. cikkének (2) bekezdése e jegyzőkönyv I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően módosul.

3. Cikk

A megállapodás II. melléklete 4. függelékének helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének szövege lép.

4. Cikk

(1) A megállapodás rendelkezései alkalmazandók azon Kolumbiából vagy Peruból Horvátországba, illetve Horvátországból Kolumbiába vagy Peruba exportált árukra, amelyek megfelelnek a megállapodás II. melléklete rendelkezéseinek, és amelyek e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjában Kolumbiában, Peruban vagy Horvátországban éppen úton voltak, vagy ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad területen álltak.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló Fél vámhatóságai által visszamenőlegesen kiállított származási igazolást e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától számított tizenkét hónapon belül benyújtják az importáló Fél vámhatóságainak, amennyiben szükséges azon okmányokkal együtt, amelyek igazolják, hogy az árukat a II. melléklet 13. cikkével összhangban közvetlenül szállították.

III. SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM

5. Cikk

A megállapodás VII. mellékletének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének rendelkezései lépnek.

6. Cikk

A megállapodás VIII. mellékletének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének rendelkezései lépnek.

7. Cikk

A megállapodás IX. melléklete 1. függelékének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének rendelkezései lépnek.

8. Cikk

A megállapodás IX. melléklete 2. függelékének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv VI. mellékletének rendelkezései lépnek.

9. Cikk

A megállapodás X. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VII. mellékletének rendelkezései lépnek.

IV. SZAKASZ

KÖZBESZERZÉSEK

10. Cikk

(1) A megállapodás XII. melléklete 1. függeléke B. szakaszának megfelelő alkaszaszai kiegészülnek Horvátország e jegyzőkönyv VIII. mellékletében felsorolt szervezeteivel.

(2) Horvátországot felveszik a megállapodás XII. melléklete 1. fejezete B. szakaszának 1. alszakaszában található azon termékek és felszerelések jegyzékét illetően, amelyeket a védelmi minisztériumok és védelmi vagy biztonsági tevékenységet végző ügynökségek szereznek be.

(3) A megállapodás XII. mellékletének 2. függeléke kiegészül a Horvátország e jegyzőkönyv IX. mellékletében meghatározott közzétételi eszközeit tartalmazó listával.

V. SZAKASZ

WTO

11. Cikk

Kolumbia és Peru vállalja, hogy Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatban nem lép fel semmilyen igénnyel, nem ad be keresetet vagy előterjesztést, és nem módosítja vagy vonja vissza a GATT 1994. XXIV. 6. cikke és XXVIII. fejezete vagy a GATS XXI. fejezete szerint biztosított bármely engedményt.

VI. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

(1) E jegyzőkönyv megkötése az Uniós Fél, Kolumbia és Peru saját belső eljárásainak megfelelően történik.

(2) Az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok írásban értesítik az e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik lezárásáról az összes többi Felet, valamint az (5) bekezdésben szereplő Letéteményest.

(3) E jegyzőkönyv az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok között az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy beérkezett a (2) bekezdés szerinti utolsó értesítés az Uniós Fél és az adott andoki aláíró ország tekintetében.

(4) A (3) bekezdés ellenére a Felek megállapodnak abban, hogy az Uniós Fél e jegyzőkönyv hatálybalépésével kapcsolatos belső eljárásainak lezárultáig a Felek e jegyzőkönyvet ideiglenesen is alkalmazhatják. Minden egyes Fél értesíti a Letéteményest és valamennyi másik Felet a jelen jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásához szükséges belső eljárások lezárásáról. E jegyzőkönyv az Uniós Fél és az egyes andoki aláíró országok között az attól számított tizedik (10.) napon alkalmazandó, amikor a Letéteményeshez beérkezett az utolsó értesítés az Uniós Fél és az adott andoki aláíró ország részéről.

(5) Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki e jegyzőkönyv Letéteményese.

(6) Abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerint a megállapodásnak valamely rendelkezését a Felek a jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően alkalmazzák, akkor az ilyen rendelkezésre utaló minden hivatkozás a jegyzőkönyv hatálybalépése vonatkozásában azt a napot jelenti, amelyik naptól kezdődően a Felek megállapodása alapján azt a rendelkezést a (4) bekezdésben előírtak szerint alkalmazzák.

13. Cikk

Ez a jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Európai Unió megküldi Kolumbiának és Perunak a megállapodás horvát nyelvű változatát. E jegyzőkönyv hatálybalépésétől függően a horvát nyelvű változat az e jegyzőkönyv jelenlegi nyelvein készült változatokra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé. A megállapodás 337. cikke ennek megfelelően módosul.

14. Cikk

Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

E jegyzőkönyv mellékletei annak szerves részét képezik.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták e jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának harmincadik napján.

I. MELLÉKLET

A KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS II. MELLÉKLETÉBEN TALÁLHATÓ ADMINISZTRATÍV MEGJEGYZÉSEK ÚJ NYELVI VÁLTOZATAI

1. A 17. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(...)

„A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványokon fel kell tüntetni az alábbi bejegyzések egyikét:

BG »ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

HR »NAKNADNO IZDANO«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAHRUG RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

RO »EMIS A POSTERIORI«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

SL »IZDANO NAKNADNO«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”

2. A 18. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(...)

„Az (1) bekezdés szerint kiállított másodlatot az alábbi szöveg egyikével kell ellátni:

BG »ДУБЛИКАТ«

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

HR »DUPLIKAT«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

RO »DUPLICAT«

SK »DUPLIKÁT«

SL »DVOJNIK«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«”

II. MELLÉKLET

4. FÜGGELÉK
SZÁMLANYILATKOZAT

A számlanyilatkozat kiállítására vonatkozó egyedi követelmények

A számlanyilatkozatot, amelynek szövege lent található, az alábbi nyelvi változatok egyikén és az exportáló Fél nemzeti jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban kell kiállítani. A kézzel írt nyilatkozatot tintával és nyomtatott betűkkel kell megírni. A számlanyilatkozatot a vonatkozó lábjegyzetekkel összhangban kell elkészíteni. A lábjegyzeteket nem kell megismételni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ....

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ...) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ....

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental]

authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l’autorité gouvernementale compétente no ...) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ....

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... preferencijalnog podrijetla.

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell’autorità governativa competente n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....

Lett változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ...), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ....

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali ....

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no ...) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ....

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ....

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ....

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ...)izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita.

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ....) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung

Kelt (hely és dátum)

...

(Az exportőr aláírása; a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvasható írással is fel kell tüntetni)”

III. MELLÉKLET

(A megállapodás VII. mellékletének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 114. cikkében)

A LETELEPEDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKAT TARTALMAZÓ LISTA

(e megállapodás 114. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

1. Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket és - fenntartásokkal - azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az aláíró andoki országok vállalkozásaira és befektetőire vonatkoznak a megfelelő ágazatokban. A lista az alábbi elemekből áll:

a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben a Fél kötelezettséget vállal, illetve a liberalizáció azon terjedelme, amelyre a fenntartások vonatkoznak és

b) a második oszlop pedig az alkalmazandó fenntartásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket vállalnak az érintett ágazatban.

Az alábbi listában nem említett ágazatok és alágazatok nem esnek kötelezettségvállalás alá.

2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor

a) az „ISIC rev 3.1” a gazdasági tevékenységek ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott nemzetközi ágazati osztályozási rendszere (Statistical Papers, M sorozat, 4. sz., ISIC REV 3.1, 2002) és

b) a „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.); és

c) a „CPC ver. 1.0” az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, műszaki szabványokkal, engedélyezési követelményekkal és eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 112. és 113. cikke értelmében nem korlátozzák a piacra jutást vagy nemzeti elbánást. Az ilyen intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, megkülönböztetésmentességi követelmények, bizonyos tevékenységek végzésének tilalma környezetvédelmi övezetekben vagy kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken) még akkor is minden esetben vonatkoznak az aláíró andoki országok befektetőire, ha nem szerepelnek a listában.

4. E megállapodás 107. cikkének 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

5. E megállapodás 112. cikkével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a letelepedés jogi formájának típusaival kapcsolatos megkülönböztetésmentességi követelményeket.

6. A kötelezettségvállalások listájából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott.
VALAMENNYI ÁGAZAT Közüzemi szolgáltatások
EU: A nemzeti vagy helyi szinten közüzemi szolgáltatásnak tekintett gazdasági tevékenységekre állami monopóliumok vagy magánüzemeltetőkre ruházott kizárólagos jogok vonatkozhatnak
VALAMENNYI ÁGAZAT A letelepedés típusai
EU: Az azoknak a (harmadik országbeli vállalkozások) leányvállalatainak biztosított elbánást, amelyek egy európai uniós tagállam jogával összhangban alakultak meg, és ahol a leányvállalatok létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyintézési helye vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unió területén van, nem terjesztik ki egy harmadik országbeli vállalkozás által egy európai uniós- tagállamban létrehozott fióktelepekre vagy képviseletére.
BG: A fióktelepek létrehozása engedélyhez kötött.
EE: Az igazgatótanács tagjai legalább felének az Európai Unióban lakóhellyel kell rendelkeznie.
FI: Egy finn betéti társaság vagy korlátlan felelősségű társaság partnereként kereskedelmet folytató külföldinek kereskedelmi engedélyre van szüksége, és állandó tartózkodási helyének az Európai Unióban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazatban az igazgatóság rendes és helyettes tagjai legalább felének állampolgársággal és tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Bizonyos vállalkozások azonban mentességet kaphatnak. Amennyiben egy külföldi szervezet egy fióktelep finnországi alapításán keresztül akar kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet folytatni, kereskedelmi engedély szükséges. Külföldi szervezetnek vagy olyan magánszemélynek, aki nem európai uniós állampolgár, engedélyre van szüksége ahhoz, hogy korlátolt felelősségű társaság alapítójaként járjon el. A távközlési szolgáltatások esetében az alapítók felénél és az igazgatóság tagjainak felénél lakóhely szükséges. Amennyiben az alapító jogi személy, annak illetőséggel is rendelkeznie kell.
IT: Az ipari, kereskedelmi és kisüzemi tevékenység felvételéhez tartózkodási engedély és a tevékenység folytatására vonatkozó egyedi engedély szükséges.
BG, PL: A képviseleti iroda működési köre csak az iroda által képviselt külföldi anyavállalkozás reklámozására és promóciójára terjedhet ki.
PL: A pénzügyi szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás a fióktelepekre. Európai Unión kívüli befektetők csak betéti társaság, korlátolt felelősségű részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság formájában kezdhetnek meg és folytathatnak gazdasági tevékenységeket (jogi szolgáltatások esetében pedig csak bejegyzett társulás és betéti társaság formájában).
RO: Az egyedüli ügyvezető vagy az igazgatóság elnöke, valamint a kereskedelmi vállalkozások összes ügyvezetőjének legalább fele román állampolgár, kivéve, ha a társasági szerződés vagy az alapszabály másként rendelkezik. A kereskedelmi vállalkozások többségének könyvvizsgálói és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: Külföldi vállalkozásnak (amely nem hozott létre jogi személyt Svédországban) kereskedelmi tevékenységét egy Svédországban letelepedett, független ügyvezetéssel és külön könyvvitellel működő fióktelepen keresztül kell folytatnia. A kevesebb mint egy éves időtartamú építési projektek mentesülnek a fióktelep létesítésére vagy belföldi képviselő kinevezésére vonatkozó követelmények alól. Korlátolt felelősségű társaságot (részvénytársaságot) egy vagy több alapító hozhat létre. Az alapító fél vagy letelepedett Svédországban, vagy pedig svéd jogi személy. A társulás csak akkor lehet alapító fél, ha a társulás mindegyik tagja letelepedett Svédországban. Ennek megfelelő feltételek vonatkoznak a szervezetek minden egyéb formájának létrehozására. Az igazgatótanács tagjai legalább 50 százalékának lakóhellyel kell rendelkeznie Svédországban. A Svédországban lakóhellyel nem rendelkező külföldi és svéd állampolgárok, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni Svédországban, egy belföldi képviselőt jelölnek ki és jegyeztetnek be a helyi hatóságoknál, aki ezekért a tevékenységekért felel. A tartózkodásra vonatkozó követelmények felfüggeszthetők, amennyiben bizonyítható, hogy ezek az adott esetben nem szükségesek.
SI: Külföldi vállalkozások fióktelepeinek létrehozása ahhoz a feltételhez kötött, hogy az anyavállalkozásot legalább egy éve bejegyezték a származási ország cégbíróságán.
SK: Annak a külföldi magánszemélynek, akinek a vállalkozó nevében eljáró felhatalmazott személyként be kell jegyezni a nevét a cégjegyzékbe, a Szlovákiában érvényes tartózkodási engedélyt kell benyújtania.
VALAMENNYI ÁGAZAT Befektetések
ES: Külföldi kormányok és külföldi állami szervek (a gazdasági érdekeik mellett általában nem gazdasági érdekekre is kiterjedő) spanyolországi befektetéseihez, amelyeket közvetlenül vagy a külföldi kormányok által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozásokon keresztül hajtanak végre, a kormány előzetes engedélye szükséges.
BG: Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél a részvénytőkében az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedés meghaladja a 30 százalékot, e részvények harmadik felek részére történő átruházásához előzetes engedély szükséges. Az állami vagy köztulajdon hasznosításához vagy használatához kapcsolódó bizonyos gazdasági tevékenységekre a koncessziókról szóló törvény rendelkezései szerint nyújtott koncessziók vonatkoznak. Külföldi befektetők a privatizációban nem vehetnek részt. Külföldi befektetőknek és olyan bolgár jogi személyeknek, amelyekben külföldiek ellenőrző részesedéssel rendelkeznek, engedélyt kell szerezniük a) a természeti erőforrások feltárására, fejlesztésére és kiaknázására a kontinentális talapzat területi határán és a kizárólagos gazdasági övezetekben; és b) ellenőrző részesedés megszerzéséhez olyan vállalkozásokban, amelyek részt vesznek az a) pontban meghatározott tevékenységek bármelyikében.
FR: Azokra a külföldi befektetőkre, akik meglévő francia vállalkozásokban 33,33 százalékot meghaladó tőkerészesedést vagy szavazati jogot vásárolnak, illetve 20 százalékot vásárolnak nyilvánosan jegyzett francia vállalkozásokban, a következő szabályozások vonatkoznak:
- kevesebb mint 7,6 millió EUR-s befektetés
76 millió EUR-nál nem nagyobb forgalmú francia vállalkozásokba szabadon teljesíthető az előzetes értesítést követő 15 napos haladékot és annak ellenőrzését követően, hogy a fenti összegek teljesülnek;
- az előzetes értesítést követő egyhónapos időszak után hallgatólagosan más befektetésekre is megadják az engedélyt, kivéve ha a gazdasági miniszter kivételes körülmények között gyakorolja a befektetés elhalasztására vonatkozó jogát.
Újonnan privatizált vállalkozásokban való külföldi részesedésszerzés a nyilvánosság számára felkínált részvénytőkének egy változó összegére korlátozott, amelyet a francia kormány határoz meg eseti alapon. Bizonyos kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén a letelepedéshez külön engedély szükséges, amennyiben az ügyvezető igazgató nem rendelkezik állandó tartózkodási engedéllyel.
FI: Külföldi tulajdonosoknak a szavazati jogok egyharmadát meghaladó részesedésszerzéséhez főbb finn vállalkozásokban vagy üzleti vállalkozásokban (amelyeknek több mint 1 000 alkalmazottja van, vagy forgalmuk meghaladja a 168 millió EUR-t, vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 168 millió EUR-t) a finn hatóságok jóváhagyása szükséges; ez a jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha fontos nemzeti érdek kerül veszélybe. E korlátozások nem vonatkoznak a távközlési szolgáltatásokra.
HU: Nincs kötelezettségvállalás az újonnan privatizált vállalkozásokban való részesedésszerzésre vonatkozóan.
IT: Kizárólagos jogok adhatók vagy tarthatók fenn az újonnan privatizált vállalkozásokra vonatkozóan. Bizonyos esetekben korlátozhatók a szavazati jogok az újonnan privatizált vállalkozásokban. Öt évig a védelem, a közlekedési szolgáltatások, a távközlés és az energia terén működő vállalkozásokban jelentős tőkeérdekeltség szerzése az illetékes hatóságok jóváhagyásához kötött.
VALAMENNYI ÁGAZAT Földrajzi övezetek
FI: Az Åland-szigeteken korlátozzák olyan természetes személyek letelepedési jogát, akik nem rendelkeznek regionális állampolgársággal Ålandon, illetve olyan jogi személyek letelepedési jogát, amelyek nem rendelkeznek az Åland-szigetek illetékes hatóságainak engedélyével.
1. MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat
AT, HR, HU, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás a mezőgazdasági tevékenységekre.
CY: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
FR: Mezőgazdasági vállalkozások Európai Unión kívüli állampolgárok általi létesítése és szőlőültetvények Európai Unión kívüli befektetők általi vásárlása engedélyhez kötött.
IE: Európai Unión kívüli illetőségű személyek malomipari tevékenységének megkezdése engedélyhez kötött.
B. Erdőgazdálkodás és fakitermelés
(ISIC rev 3.1: 020) a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások kivételével
BG: Nincs kötelezettségvállalás az erdőgazdálkodási tevékenységekre.
2. Halászat, halgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 0501, 0502) a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások kivételével
AT: A hajók legalább 25 százalékát Ausztriában kell regisztrálni.
BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Belgiumban, Finnországban, Írországban, Hollandiában, Lettországban, Portugáliában és Szlovákiában, nem birtokolhatnak belga, finn, ír, holland, litván, portugál, illetve szlovák lobogó alatt hajózó hajókat.
CY, EL: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
DK: Európai Unión kívüli illetőségűek a kereskedelmi halászattal foglalkozó vállalkozásoknak legfeljebb egyharmadát birtokolhatják. Európai Unión kívüli illetőségűek csak Dániában bejegyzett vállalkozáson keresztül birtokolhatnak dán lobogó alatt hajózó hajót.
FR: Nem európai uniós állampolgárok nem vehetnek részt az állami tulajdonú tengereken hal/kagyló/alga tenyésztésében. Az olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Franciaországban, legfeljebb 50 százalékban lehetnek tulajdonosai a francia lobogó alatt hajózó hajóknak.
DE: Csak a Németország lobogója alatt hajózó hajók kaphatnak tengeri halászati engedélyt. E halászhajók többségi résztulajdonosai európai uniós állampolgárok vagy az Európai Unió szabályaival összhangban létrehozott olyan társaságok, amelyek üzleti tevékenységének fő helye valamely európai uniós tagállamban van. A hajók használatát Németországban tartózkodó személyeknek kell vezetniük és felügyelniük. Halászati engedély megszerzéséhez valamennyi halászhajót regisztrálni kell azokban a tengerparti államokban, amelyekben a hajók hazai kikötője van.
EE: Egy hajó csak akkor közlekedhet észt lobogó alatt, ha Észtországban van és többségi tulajdonosai korlátlan felelősségű vagy betéti társaságban részt vevő észt állampolgárok vagy olyan más észtországi jogi személyek, akiknek igazgatóságában észt állampolgárok gyakorolják a szavazati többséget.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás.
IT: Az Európai Unióban illetőséggel nem rendelkező külföldiek nem rendelkezhetnek többségi részesedéssel olasz lobogó alatt hajózó hajóban, és nem rendelkezhetnek meghatározó érdekeltséggel olyan hajótulajdonos cégekben, amelyek központi ügyintézési helye Olaszországban van. Olaszország területi vizein csak olasz lobogó alatt hajózó hajók halászhatnak.
SE: Az olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Svédországban, legfeljebb 50 százalékban lehetnek tulajdonosai a svéd lobogó alatt hajózó hajóknak. Külföldi befektetők 50 százalékot meghaladó részesedésszerzése a svéd vizeken kereskedelmi halászati tevékenységgel foglalkozó cégekben engedélyköteles.
SI: Egy hajó akkor közlekedhet szlovén lobogó alatt, ha a hajó legalább fele arányban európai uniós állampolgárok vagy valamely európai uniós tagállamban központi ügyintézési hellyel rendelkező jogi személyek tulajdonában van.
UK: Fenntartás az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó hajók megszerzésével kapcsolatban, kivéve, ha a befektetés 75 százaléka brit állampolgárok és/vagy olyan társaságok tulajdonában van, amelyek legalább 75 százalékban brit állampolgárok tulajdonában vannak, akiknek minden esetben egyesült királysági illetőséggel és lakóhellyel kell rendelkezniük. A hajókat az Egyesült Királyságból kell kezelni, irányítani és ellenőrizni.
3. Bányászat, kőfejtés
A. Szén és lignit bányászata, tőzeg és tőzegbrikett kitermelése
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Kőolaj és földgáz kitermelése
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Fémtartalmú érc bányászata
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Egyéb bányászat és kőfejtés
(ISIC rev 3.1: 14)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Nincs kötelezettségvállalás a kőolaj és földgáz kitermelésére.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi befektetésre vonatkozóan a stratégiai ásványok terén.
4. Feldolgozóipar
A. Élelmiszer és ital gyártása
(ISIC rev 3.1: 15)
Nincs korlátozás
B. Dohánytermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 16)
Nincs korlátozás
C. Textília gyártása
(ISIC rev 3.1: 17)
Nincs korlátozás
D. Ruházati termék gyártása, szőrme kikészítése
(ISIC rev 3.1: 18)
Nincs korlátozás
E. Bőrkikészítés; táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása
(ISIC rev 3.1: 19)
Nincs korlátozás
F. Fa- és faipari és parafatermékek feldolgozása, kivéve bútoráruk; szalma és fonott áru gyártása
(ISIC rev 3.1: 20)
Nincs korlátozás
G. Papír, papírtermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 21)
Nincs korlátozás
H. Kiadói, nyomdai tevékenység és egyéb sokszorosítás
(ISIC rev 3.1: 22, kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenységet)
IT: A kiadók és nyomdák tulajdonosainak állampolgársággal kell rendelkezniük.
I. Kokszgyártás
(ISIC rev 3.1: 231)
Nincs korlátozás
J. Kőolaj-feldolgozás
(ISIC rev 3.1: 232)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
K. Vegyi anyag és termék gyártása robbanóanyagok kivételével
(ISIC rev 3.1: 24 a robbanóanyagok gyártása kivételével)
Nincs korlátozás
L. Gumi-, műanyag termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 25)
Nincs korlátozás
M. Egyéb nemfém ásványi termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 26)
Nincs korlátozás
N. Fémalapanyag gyártása
(ISIC rev 3.1: 27)
Nincs korlátozás
O. Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével
(ISIC rev 3.1: 28)
Nincs korlátozás
P. Gép gyártása
a) Általános rendeltetésű gép gyártása
(ISIC rev 3.1: 291)
Nincs korlátozás
b) Speciális rendeltetésű gép gyártása a fegyverek és lövészeti termékek kivételével
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
Nincs korlátozás
c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 293)
Nincs korlátozás
d) Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása
(ISIC rev 3.1: 30)
Nincs korlátozás
e) Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 31)
Nincs korlátozás
f) Híradástechnikai termék, készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 32)
Nincs korlátozás
Q. Orvosi-, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás
(ISIC rev 3.1: 33)
Nincs korlátozás
R. Közúti gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi gyártása
(ISIC rev 3.1: 34)
Nincs korlátozás
S. Egyéb (nem hadászati) jármű gyártása
(ISIC rev 3.1: 35 hadihajó, harci repülőgép és egyéb hadászati jármű gyártása kivételével)
Nincs korlátozás
T. Bútorgyártás; máshova nem sorolt feldolgozóipar
(ISIC rev 3.1: 361, 369)
Nincs korlátozás
U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból
(ISIC rev 3.1: 37)
Nincs korlátozás
5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS MELEGVÍZ-ELŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -ELOSZTÁS
(a nukleáris alapú VILLAMOSENERGIAtermelés kivételével)
A. Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4010)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
B. Gázgyártás; saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken
(részben ISIC rev. 3.1: 4020)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
C. Gőz- és melegvíz-előállítás; saját gőz- és melegvíz-elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4030)
EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat
AT: A külföldi ügyvédek (akiknek hazájukban teljes körű képesítéssel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot. Nem lehet döntő befolyásuk a döntéshozatalra.
BE: Kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő megjelenésre.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d’Etat” hivatásokat.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett ügyvédi irodák rendelkezhetnek részesedéssel dán ügyvédi irodákban. Dán ügyvédi irodák ügyvezetésében csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek vehetnek részt. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
FR: Bizonyos jogi formák („association d’avocats” és „société en participation d’avocat”) olyan ügyvédeknek van fenntartva, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának. A francia és az uniós joggal kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi irodában a részvények 75 százalékát birtokló társult tagok 75 százalékának olyan ügyvédeknek kell lenniük, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának.
HR: A felek bíróságok előtti képviseletét kizárólag a horvát ügyvédi kamara tagjai (»odvjetnici«) láthatják el. A horvát ügyvédi kamarai tagság horvát állampolgársághoz kötött.
HU: A kereskedelmi jelenlét történhet egy magyar ügyvéddel létrehozott társulás, vagy ügyvédi iroda, vagy pedig képviseleti iroda formájában.
PL: Míg az európai unióbeli ügyvédek számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi ügyvédek csak bejegyzett társulás vagy betéti társaság formájában működhetnek.
b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
AT: A külföldi könyvelők (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)
AT: A külföldi könyvvizsgálók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
CZ, SK: A tőkerészesedés vagy szavazati jogok legalább 60 százalékát az állampolgároknak tartják fenn.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyike tekintetében.
HR: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy könyvvizsgálást csak jogi személyek végezhetnek.
LV: A hites könyvvizsgálók kereskedelmi társaságában a szavazatra jogosító tőkerészesedés legalább 50 százalékát európai unió-beli hites könyvvizsgálók vagy hites könyvvizsgálók EU-beli kereskedelmi társasága birtokolja.
LT: Az üzletrészek legalább 75 százalékának európai unió-beli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában kell lennie.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak az előbbi személyek birtokolhatnak részesedést vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.
SI: A külföldi személyek könyvvizsgáló társaságban való részesedése nem haladhatja meg a saját tőke 49 százalékát.
c) Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863)
AT: A külföldi adótanácsadók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot; ez csak azokra vonatkozik, akik nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
d) Építészeti szolgáltatás és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások
(CPC 8671 és CPC 8674)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
LV: A építészeti szolgáltatásoknál a teljes körű jogi felelősséggel és egy projekt aláírási jogával járó üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély megszerzése érdekében 3 éves lettországi projektvezetői gyakorlat és egyetemi oklevél szükséges.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás és
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a fogorvosi ellátást és a pszichológusokat és pszichoterapeutákat, ahol nincs korlátozás.
DE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, amennyiben az orvosok és a fogorvosok engedéllyel rendelkeznek az állami biztosítási rendszerek biztosítottjainak ellátására. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
FI: Nincs kötelezettségvállalás
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
BG, LT: A szolgáltatásnyújtás engedélyköteles, amely a szükségletek függvényében kialakított egészségügyi ellátási terven alapul, figyelembe véve a népességet és a már meglévő orvosi és fogorvosi ellátást.
SI: Nincs kötelezettségvállalás a társadalmi orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a vérellátásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra és a boncnoki tevékenységre.
UK: Az orvosok Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében történő letelepedése az orvosi munkaerő alakulásával kapcsolatos tervezéstől függ.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
AT: Nincs kötelezettségvállalás
BG: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: munkaerő-piaci helyzet az ágazatban.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)
BG, FI, MT, SI: Nincs kötelezettségvállalás.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 egy része)
AT: A külföldi befektetők csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek.
BG, MT: Nincs kötelezettségvállalás.
FI, SI: Nincs kötelezettségvállalás a fizioterápiás és paramedicinális személyzetre vonatkozóan.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak „société d’exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a fizioterapeuta és paramedicinális személyzetre vonatkozóan. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az adott régióban.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások
AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és a meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
Nincs korlátozás
C. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
a) Természettudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 851)
b) Társadalomtudományi és humán kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)
c) Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési szolgáltatás
(CPC 853)
Az a) és c) pont esetében:
EU: Az állami forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak európai uniós- állampolgároknak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
A b) pont esetében: Nincs korlátozás
D. Ingatlanügyletek
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
Nincs korlátozás
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
Nincs korlátozás
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
LT: A hajók tulajdonosai csak litván természetes személyek vagy Litvániában letelepedett vállalkozások lehetnek.
SE: Amennyiben külföldi tulajdonosi érdekeltség van a hajókban, ahhoz, hogy a hajó svéd lobogó alatt közlekedhessen, bizonyítani kell a meghatározó svéd befolyást a működésben.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni. A légi jármű tulajdonosa csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat (ideértve az igazgatók állampolgárságát is). Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
Nincs korlátozás
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
Nincs korlátozás
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás a CPC 83202 tekintetében
f) Távközlési cikkek kölcsönzése
(CPC 7541)
Nincs korlátozás
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Hirdetés
(CPC 871)
Nincs korlátozás
b) Piac- és közvélemény-kutatás
(CPC 864)
Nincs korlátozás
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
Nincs korlátozás
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
HU: Nincs kötelezettségvállalás a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
Nincs korlátozás
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881 egy része)
CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882 egy része)
Nincs korlátozás
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)
Nincs korlátozás
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
BE, FR, IT: Állami monopólium
DE: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a munkaerőpiac helyzete és alakulása
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
IT: Állami monopólium
i) 4. modellügynökségi szolgáltatás
(a CPC 87209 egy része)
Nincs korlátozás.
j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)
BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
DK: Állampolgársági és tartózkodási követelmények az igazgatóság tagjaira vonatkozóan. Nincs kötelezettségvállalás a repülőtéri őrző-védő szolgáltatásra.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Csak állampolgároknak és nyilvántartásba vett nemzeti szervezeteknek adható engedély.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Előzetes engedélyezés szükséges a piacra lépéshez.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
FR: Külföldi befektetőknek külön engedélyt kell beszerezniük a vizsgálati és előrejelzési szolgáltatásokra.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
Nincs korlátozás
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
LV: Állami monopólium.
SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy része)
SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
Nincs korlátozás
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
Nincs korlátozás
m) Épületek takarítása
(CPC 874)
Nincs korlátozás
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
CY, EE, MT: Nincs kötelezettségvállalás
o) Csomagolás
(CPC 876)
Nincs korlátozás
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
LT, LV: A kiadói szektorban letelepedési jogot csak nemzeti szinten hivatalosan bejegyzett jogi személynek adnak (fióktelepeknek nem).
PL: Az újságok és napilapok főszerkesztőinek állampolgársággal kell rendelkeznie.
SE: A kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosainak lakóhellyel kell rendelkeznie.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 egy része)
Nincs korlátozás
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
DK: A tevékenységi kört korlátozhatja az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok engedélyezése.
HR: Kötelezettség nélkül a horvát bíróságok számára/előttük végzett fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a hites tolmácsolási szolgáltatásokra.
BG, HU, SK: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
r) 2. Belsőépítészeti és egyéb speciális formatervezés
(CPC 87907)
Nincs korlátozás
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
IT, PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
BE: A fogyasztói hitelekkel kapcsolatos adatbankok tekintetében a befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
IT, PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)
Nincs korlátozás
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
Nincs korlátozás
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
Nincs korlátozás
7. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Postai és futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények kezelésével kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van:
i. Címzett írásbeli kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai hordozón, ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is;
ii. Címzett csomagküldemények vagy csomagok kezelése,
iii. Címzett sajtótermékek kezelése,
iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre vonatkozóan,
vi. Nem címzett küldemények kezelése,
vii. Dokumentumcsere
Nincs korlátozás
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50 gramm, valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része és a CPC 73210 egy része)
B. Távközlés
E szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és
vételéből álló szolgáltatás, a műsorszolgáltatás kivételével
Nincs korlátozás
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások EU: ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretével összhangban védelmezzék.
BE: Nincs kötelezettségvállalás
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok alvállalkozóiként kell eljárniuk.
CY, CZ, HU, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
Valamennyi alábbi alágazat
AT: Nincs kötelezettségvállalás a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására. A gyógyszertermékek és dohánytermékek forgalmazása tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok és gyógyszertermékek forgalmazására.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a dohánytermékek forgalmazására.
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Nincs korlátozás
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
Nincs korlátozás
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Nincs korlátozás
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 egy része)
Nincs korlátozás
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét)
FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
FR: A gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és a meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.
C. Kiskereskedelem
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 egy része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét) (CPC 632, kivéve CPC 63211 és 63297)
ES, FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Az áruházak engedélyezése
(FR-ban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
IE, SE: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok kiskereskedelmére.
SE: Ruhák, cipők és olyan élelmiszerek ideiglenes kereskedelme, amelyeket nem az értékesítései ponton fogyasztanak el, a gazdasági szükségesség vizsgálatától függhet. Fő kritérium: a meglévő áruházakra gyakorolt hatás a szóban forgó földrajzi területen.
D. Franchise
(CPC 8929)
Nincs korlátozás
10. OKTATÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
C. Felsőoktatás
(CPC 923)
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
EU: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött.
AT: Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra. Nincs kötelezettségvállalás a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi természetes személyek és szövetségek által nyújtott alap- és középfokú oktatásra, valamint a felsőoktatásra.
CZ, SK: Az igazgatóság tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
EL: Az alap- és középfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezettségvállalás az államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményekre.
ES, IT: Szükségességi vizsgálat olyan magánegyetemek megnyitását illetően, amelyek államilag elismert oklevelet vagy fokozatot adnak ki; az eljárás során konzultálnak a parlamenttel. Fő kritérium: népesség és a meglévő létesítmények földrajzi sűrűsége.
HR: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú oktatásra (CPC 921). A középfokú oktatás esetében: Korlátozás nélkül jogi személyek esetében.
HU, SK: Az engedélyezésért felelős helyi hatóságok (illetve főiskolák vagy más felsőoktatási intézmények esetében a központi hatóságok) korlátozhatják a létesítendő iskolák számát.
LV: Nincs kötelezettségvállalás a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaikra (CPC 9224).
SI: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú iskolákra. A közép- és felsőfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
CZ, SK: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött. Az igazgatóság tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 9406 egy része)
E. Zaj- és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 egy része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő
szolgáltatások
(CPC 9409)
Nincs korlátozás
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások AT: Meg kell tagadni a külföldi biztosító fióktelepének engedélyezését, ha a biztosító hazai jogi formája nem felel meg a részvénytársaságnak vagy kölcsönös biztosító társaságnak vagy ahhoz hasonló jogi formának.
BG, ES: Mielőtt egy fióktelep vagy képviselet bizonyos biztosítástípusok szolgáltatása céljából letelepedne Bulgáriában vagy Spanyolországban, a külföldi biztosítónak legalább öt éve engedéllyel kell rendelkeznie ugyanezen biztosítástípus nyújtására a származási országában.
EL: A letelepedés joga nem terjed ki a biztosítótársaságok képviseleti irodáinak vagy más állandó jelenlétének létrehozására, kivéve amennyiben az ilyen irodák létrehozása ügynökségek, fióktelepek vagy központi irodák formájában történik.
FI: A biztosítótársaság alapítóinak és az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok legalább felének a tartózkodási helye az Európai Unióban van, kivéve ha az illetékes hatóságok mentességet adtak ez alól. Finnországban külföldi biztosítók fióktelepként nem kaphatnak engedélyt kötelező nyugdíjbiztosítási tevékenységre.
IT: A fióktelepek letelepedésének engedélyezése végső soron a felügyeleti hatóságok értékelésétől függ.
BG, PL: Biztosításközvetítéshez helyi cégbejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
PT: Portugáliai fióktelep létrehozásához a külföldi biztosítótársaságoknak bizonyítaniuk kell, hogy legalább ötéves működési tapasztalattal rendelkeznek. Fióktelep közvetlen létrehozása nem megengedett olyan biztosításközvetítésnél, amely egy európai uniós tagállam jogával összhangban létrehozott társaságok számára van fenntartva.
SK: Külföldi állampolgár részvénytársaság formájában alapíthat biztosítótársaságot, vagy olyan leányvállalatokon keresztül folytathat biztosítási tevékenységet, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye a Szlovákiában van (fióktelep nem megengedett).
SE: Svédországban nem bejegyzett biztosításközvetítő vállalkozások csak fióktelepen keresztül telepedhetnek le.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) EU: Csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik befektetési alapok eszközeinek letétkezelését. Olyan szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához és a befektetési társaságok tevékenységéhez, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és tevékenységének központi helye ugyanabban az európai uniós tagállamban van.
BG: A nyugdíjbiztosítási tevékenységet bejegyzett nyugdíjbiztosító társaságban való részesedésszerzéssel lehet folytatni (fióktelep nem megengedett). Az irányító testület vezetőjének és az igazgatóság elnökének állandó tartózkodási hellyel kell rendelkeznie Bulgáriában.
CY: Csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjai (brókerek) folytathatnak értékpapír-közvetítési tevékenységet Cipruson. Brókercég csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjaként jegyezhető be, amennyiben azt Ciprus társasági törvényével összhangban hozták létre és jegyezték be (fióktelep nem megengedett).
FI: Az alapítók legalább felének, az igazgatótanács tagjainak és a felügyelő bizottság legalább egy rendes és egy helyettes tagjának, valamint a hitelintézet aláírásra jogosult személyének az Európai Unióban tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Az illetékes hatóságok felmentést adhatnak e követelmények alól.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az elszámolási és klíring szolgáltatásokat, melyek esetében a Központi Letétkezelő Ügynökség (KLÜ) a kizárólagos szolgáltató Horvátországban.
A KLÜ szolgálataihoz megkülönböztetésmentes módon a Horvátországban nem letelepedett személyek is hozzáférnek.
HU: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatást magánnyugdíjalapok vagy kockázati tőke kezelése tekintetében. A pénzügyi intézmény igazgatóságának legalább két tagja magyar állampolgár, a vonatkozó devizaszabályozás értelmében devizabelföldi, és legalább egy éve állandó tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon.
IE: Befektetési alapként és változó tőkéjű befektetési társaságként létrehozott kollektív befektetési formák esetében (az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások kivételével) a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek vagy az alapkezelő társasának egy Írországban vagy egy másik európai uniós tagállamban hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie (fióktelep nem megengedett). Befektetési betéti társaság esetében legalább egy beltagot hivatalosan be kell jegyezni Írországban.
Ahhoz, hogy Írországban tőzsdetaggá váljon, egy szervezetnek a) felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely megköveteli, hogy be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság legyen írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel, vagy
b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Ahhoz, hogy engedélyezzék az értékpapír-elszámolási rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Ahhoz, hogy engedélyezzék a központi értékpapír-letétkezelői rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Az uniós jog alapján harmonizált, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokon (ÁÉKBV-k) kívüli kollektív befektetési rendszerek esetében a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek Olaszországban vagy egy másik európai uniós tagállamában hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie, és egy fióktelepen keresztül le kell telepednie Olaszországban. Az uniós jog alapján nem harmonizált ÁÉKBV-k alapkezelő társaságait szintén be kell jegyezni Olaszországban (fióktelep nem megengedett). Csak olyan bankok, biztosítótársaságok, uniós jog alapján harmonizált ÁÉKBV-ket kezelő befektetési cégek és társaságok, amelyeknél a tevékenység végzésének központja az Európai Unióban van, valamint az Olaszországban bejegyzett ÁÉKBV-k végezhetik nyugdíjalapok forráskezelését. A házaló kereskedés során a közvetítőknek az egyik európai uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező, meghatalmazott pénzügyi ügynököket kell alkalmazniuk. A külföldi közvetítők képviseleti irodái nem végezhetnek befektetési szolgáltatásra irányuló tevékenységet.
LT: Vagyonkezeléshez szakosodott alapkezelő társaságként való bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett). Csak olyan cégek lehetnek letétkezelők, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye Litvániában van.
PT: Nyugdíjalap-kezelést csak olyan vállalkozások végezhetnek, amelyeket Portugáliában e célból bejegyeztek, vagy olyan biztosítótársaságok, amelyeket Portugáliában alapítottak és felhatalmazással rendelkeznek az életbiztosítási üzletágat illetően, továbbá a másik európai uniós tagállamban nyugdíjalap-kezelésre engedéllyel rendelkező szervezetek (nincs kötelezettségvállalás közvetlen fióktelep létrehozására nem európai uniós országokból).
RO: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatásokat.
SK: A Szlovákiában befektetési szolgáltatásokat olyan bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok és értékpapír-kereskedők nyújthatnak, amelyek a törvényben előírt részvénytőkével rendelkező részvénytársaság formájában működnek (fióktelep nem megengedett).
SI: Nincs kötelezettségvállalás a magánnyugdíjalapokra (önkéntes nyugdíjalapok).
SE: Takarékpénztár alapítója csak az Európai Unióban letelepedett természetes személy lehet.
13. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
D. Szociális ellátás
(CPC 933)
EU: A magánszolgáltatók részvétele egészségügyi és szociális hálózatban engedélyhez kötött. Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, közlekedési infrastruktúra, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra és a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra.
CZ, FI, MT, SE, SK: Nincs kötelezettségvállalás
HU, SI: Nincs kötelezettségvállalás a szociális ellátásra.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra.
BE, UK: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
CY: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
14. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést
BG: Hivatalos bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata szükséges a bároknál, kávéházaknál és éttermeknél. Fő kritérium: népesség és a meglévő létesítmények földrajzi sűrűsége.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PT: Kereskedelmi társaság létrehozása szükséges, amelynek társasági székhelye Portugáliában van (nincs kötelezettségvállalás a fióktelepekre).
CZ: Gazdasági szükségesség vizsgálata népsűrűségi kritériumok alapján.
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
BG, CY, HU, LT, MT, PL: Nincs kötelezettségvállalás
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás
BG: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191); a alkotótevékenységet (CPC 96192);
az előadó-művészethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Nincs kötelezettségvállalás az egyéb szórakoztatásra
(CPC 96199), kivéve a filmszínházat.
LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
FR: Francia nyelvű publikációkat kiadó vállalkozásokban a külföldi részesedés nem haladhatja meg a társaság tőkéjének vagy a szavazati jogoknak a 20 százalékát. Sajtóügynökség külföldi befektetők általi létrehozása viszonossághoz kötött.
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
AT, LT: Gazdasági magánszereplők könyvtári, levéltári, múzeumi és más kulturális tevékenységekben való részvétele koncesszióhoz vagy engedélyhez kötött.
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
E. Szabadidőparki és vízparti szolgáltatások
(CPC 96491)
Nincs korlátozás
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi teherszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)
EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Gyűjtőszolgáltatások engedélyezés alapján.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221)
b) Teherszállítás
(CPC 7222)
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személyként telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI: Csak finn lobogó alatt hajózó hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
C. Vasúti közlekedés
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
EU: Külföldi befektetők nem nyújthatnak szállítási szolgáltatásokat egy európai uniós tagállamon belül (kabotázs), kivéve a nem menetrendszerű buszjáratok bérbeadását személyzettel együtt.
EU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a taxiszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
ES: Gazdasági szükségesség vizsgálata a CPC 7122 tekintetében. Fő kritérium: helyi kereslet.
IT, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a limuzinszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
ES, IE, IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a városok közötti buszjáratokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
FR: Nincs kötelezettségvállalás a városok közötti buszjáratokra.
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő szállítását).
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.
IT, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium a helyi kereslet.
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével
(CPC 7139)
AT: Kizárólagos jogok csak európai unióstagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetén.
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a tengeri rakománykezelési szolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: c) vámkezelés, d) konténerek állomásoztatása és raktározása, e) tengeri szállítmányozás és f) tengeri árutovábbítás. Az a) tengeri rakománykezelés, b) a tárolás, raktározás, j) az egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve), h) a vontatás és tolatás, valamint i) a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetében: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy a külföldi jogi személyeknek vállalkozást kell alapítaniuk Horvátországban, amelynek közbeszerzési eljárást követően koncessziót kell szereznie a kikötői hatóságtól. A szolgáltatók számát a kikötő kapacitásának függvényében korlátozhatják.
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749 egy része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a belvízi szállítást támogató szolgáltatás esetén.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személyként telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
HU: Állami részvétel lehet szükséges a letelepedett vállalkozásban.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
g) Vámkezelés
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Vontatás és tolatás és g) Vámkezelés.
HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakóhellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
AT: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
FI: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzéséhez engedély szükséges, nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti járműveket támogató szolgáltatás
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
g) Vámkezelés
HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel és g) Vámkezelés.
HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
D. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is) EU: A tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PL: A fagyasztott vagy hűtött áruk tárolása és a folyadékok vagy gázok ömlesztett tárolása tekintetében a tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HU: Nincs kötelezettségvállalás
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy - ha az engedélyező európai uniós tagállam megengedi - egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
A légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.
e) Értékesítés és marketing EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.
g) Repülőtér kezelése BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
PL: Külföldiek számára a részesedésszerzés
49 százalékig megengedett.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
h) Vámkezelés BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
HR, HU: Nincs kötelezettségvállalás
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakóhellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
E. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742 egy része)
Nincs korlátozás
18. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)
Nincs korlátozás
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása
(CPC 7131)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása
(a CPC 742 egy része)
CY, CZ, MT, PL, SK: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
D. Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagok, valamint kapcsolódó termékek nagykereskedelme
(CPC 62271)
és villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelme
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelmére
E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)
F. Háztartási tüzelőolaj, palackos gáz, szén és fa kiskereskedelme
(CPC 63297)
és villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelme
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelmére.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A tüzelőanyag, palackozott gáz, szén és fa kiskereskedelme tekintetében az áruházak engedélyezése (Franciaországban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.
G. Energiaelosztási szolgáltatás
(CPC 887)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: A konzultációs szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.
SI: A gázelosztással járó szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.
19. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
Nincs korlátozás
b) Fodrászat
(CPC 97021)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják
(CPC ver. 1.0 97230)
Nincs korlátozás
g) Távközlési összekapcsolási szolgáltatás
(CPC 7543)
Nincs korlátozás”

IV. MELLÉKLET

(A megállapodás VIII. mellékletének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 118. cikkében)

KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATBAN

(e megállapodás 118. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ
EUNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

1. Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 121. cikke alapján liberalizált szolgáltatási ágazatokat, és - fenntartásokkal - azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az andoki aláíró országok szolgáltatásaira és szolgáltatóira vonatkoznak a megfelelő ágazatokban. A lista az alábbi elemekből áll:

a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben a Fél kötelezettséget vállal, illetve a liberalizáció azon terjedelme, amelyre a fenntartások vonatkoznak; és

b) a második oszlop pedig az alkalmazandó fenntartásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket vállalnak az érintett ágazatban.

Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik, és amelyeket az alábbi lista nem említ, nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatások határon átnyúló nyújtására.

2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor

a) a »CPC« az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.); és

b) a »CPC ver. 1.0« az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, műszaki szabványokkal, engedélyezési követelményekkel és eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 119. és 120. cikke értelmében nem korlázották a piacra jutást vagy nemzeti elbánást. Az említett intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is), még ha nincsenek is felsorolva, az andoki aláíró országok szolgáltatóira minden esetben alkalmazandók.

4. Az alábbi lista nem érinti az 1. mód megvalósíthatóságát meghatározott szolgáltatási ágazatokban és alágazatokban, valamint a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és kizárólagos jogok fennállását.

5. E megállapodás 107. cikke 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

6. A kötelezettségvállalások listájából eredő jogok és kötelezettségeknem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Ingatlan
1. és 2. módozat
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott.
1. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, »huissiers de justice« vagy más »officiers publics et ministériels« által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat
1. és 2. módozat
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) praktizáláshoz szükséges, állampolgársághoz kötött.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a horvát jogi tevékenységek esetében.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Belgiumban kvótát alkalmaznak a »Cour de cassation« előtt nem büntetőügyekben történő megjelenésre.
BG: Külföldi ügyvédek külföldi állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgárság megléte mellett gyakorolhatják az »avocat auprès de la Cour de Cassation« és az »avocat auprès du Conseil d’Etat« hivatásokat.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Külföldi ügyvédek számára a jogi tevékenységek köre a jogi tanácsadásra korlátozott.
LV: Az esküt tett ügyvédeknek a büntetőeljárásokban jogi képviselőként történő eljáráshoz állampolgársággal kell rendelkezniük.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett jogi cégek nyújthatnak jogi tanácsadási szolgáltatásokat. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dániai engedély megszerzéséhez.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely a svéd »advokat« megnevezés használatának feltétele, lakóhely meglétéhez kötött.
b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a »könyvvizsgálat (auditálás)« kivételével,
CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
1. módozat
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.
2. módozat
Nincs korlátozás
b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)
1. módozat
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselet és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzése állampolgársághoz kötött.
HR: Külföldi könyvvizsgáló cégek akkor nyújthatnak könyvvizsgálati szolgáltatásokat Horvátország területén, ha fióktelepet hoztak létre.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak az előbbi személyek birtokolhatnak részesedést vagy létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból). A jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.
LT: A könyvvizsgálói jelentést egy Litvániában működési engedéllyel rendelkező könyvvizsgálóval közösen kell elkészíteni.
2. módozat
Nincs korlátozás
c) Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863)
1. módozat
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.
CY: Az adóügyi képviselőknek megfelelő pénzügyminiszteri engedéllyel kell rendelkezniük. Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Az alkalmazott kritérium a külföldi befektetések engedélyezése során alkalmazott kritériummal azonos (a horizontális ágazatnál felsorolva), mivel ezek a jelen alágazatra is vonatkoznak, mindenkor figyelembe véve az alágazat foglalkoztatási helyzetét.
BG, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
d) Építészeti szolgáltatás és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások
(CPC 8671 és CPC 8674)
1. módozat
AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tervezési szolgáltatásokat.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Nincs kötelezettségvállalás
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a nemzeti szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát építészi kamara jóváhagyásával nyújthatnak építészi szolgáltatásokat. Külföldön kidolgozott tervet vagy projektet a horvát jognak való megfelelés tekintetében el kell ismertetni (érvényesíttetni kell) egy erre engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy által Horvátországban. Nincs kötelezettségvállalás a településtervezésre.
HU, RO: Nincs korlátozás a tájrendezési szolgáltatásokra.
2. módozat
Nincs korlátozás
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás és
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
1. módozat
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tisztán tervezési szolgáltatásokat.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: Nincs kötelezettségvállalás.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát mérnöki kamara jóváhagyásával nyújthatnak mérnöki szolgáltatásokat. Külföldön kidolgozott tervet vagy projektet a horvát jognak való megfelelés tekintetében el kell ismertetni (érvényesíttetni kell) egy erre engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy által Horvátországban.
2. módozat
Nincs korlátozás
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, a telemedicina kivételével.
SI: Nincs kötelezettségvállalás a társadalom-orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a vérkészítményekre és transzplantátumokra, a boncnoki tevékenységre.
2. módozat
Nincs korlátozás
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás
UK: Nincs kötelezettségvállalás, az állatorvosok számára nyújtott állat-egészségügyi laboratóriumi és technikai szolgáltatások, illetve az általános tanácsadás, iránymutatás és tájékoztatás (pl. táplálás, viselkedés és kisállat-gondozás) kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 egy része)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
FI, PL: Nincs kötelezettségvállalás, az ápolók kivételével.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, a telemedicina kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások
1. módozat
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI,UK: Nincs kötelezettségvállalás
CZ, LV, LT: Nincs kötelezettségvállalás, a postai rendelés kivételével.
HU: Nincs kötelezettségvállalás, a CPC 63211 kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
C. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
a) Természettudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 851)
b) Társadalomtudományi és humán kutatási és fejlesztési szolgáltatások
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást)
c) Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési szolgáltatás
(CPC 853)
Az a) és c) pont esetében:
1. és 2. módozat
EU: Az állami forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak európai uniós állampolgároknak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
A b) pont esetében: Nincs korlátozás
D. Ingatlanügyletek
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
1. módozat
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat
Nincs korlátozás
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
1. módozat
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat
Nincs korlátozás
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)
1. módozat
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)
1. és 2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)
1. módozat
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
1. módozat
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
1. és 2. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
EE: Nincs kötelezettségvállalás, a műsoros videokazetták otthoni szórakoztató elektronikai berendezésben történő használatára szolgáló kölcsönzés kivételével.
f) Távközlési cikkek kölcsönzése
(CPC 7541)
1. és 2. módozat: Nincs korlátozás.
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Hirdetés
(CPC 871)
1. és 2. módozat: Nincs korlátozás.
b) Piac- és közvélemény-kutatás
(CPC 864)
1. és 2. módozat: Nincs korlátozás
c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
1. és 2. módozat: Nincs korlátozás.
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
1. és 2. módozat:
HU: Nincs kötelezettségvállalás a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
1. módozat
IT: Nincs kötelezettségvállalás a biológusok és a vegyelemzők hivatására.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásokra.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Nincs kötelezettségvállalás
HR: Nincs kötelezettségvállalás a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásokra.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881 egy része)
1. módozat
IT: Nincs kötelezettségvállalás az agronómusok és a »periti agrari« részére fenntartott tevékenységek tekintetében.
CY, EE, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882 egy része)
1. módozat
LV, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás.
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)
1. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)
1. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)
1. és 2. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)
1. és 2. módozat
HU: Nincs kötelezettségvállalás a CPC 87304 és a CPC 87305 tekintetében.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
1. módozat
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a feltárási szolgáltatásokra.
HR: A Horvátország területén nyújtott geológiai, geodéziai és bányászati tanácsadási alapszolgáltatások, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások kizárólag hazai jogászokkal együtt vagy rajtuk keresztül végezhetők
2. módozat
Nincs korlátozás
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
1. módozat
Tengeri szállítást végző hajókra: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás
Belvízi szállítást végző hajókra: EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
1. módozat
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy része)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
1. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
m) Épületek takarítása
(CPC 874)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
1. módozat
CY, MT: Nincs kötelezettségvállalás
BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás a légi fényképészeti szolgáltatások nyújtására.
HR, LV: Nincs kötelezettségvállalás a szakosodott fényképészeti szolgáltatásokra (CPC 87504).
2. módozat
Nincs korlátozás.
o) Csomagolás
(CPC 876)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 egy része)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
1. módozat
PL: Nincs kötelezettségvállalás az esküt tett tolmácsok szolgáltatásaira.
HU, SK: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos okmányokra.
2. módozat
Nincs korlátozás
r) 2. Belsőépítészeti és egyéb speciális formatervezés
(CPC 87907)
1. módozat
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a nemzeti szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
2. módozat
Nincs korlátozás
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
1. és 2. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
1. és 2. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
r) 5. Másolás
(CPC 87904)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Postai és futárpostai szolgáltatás
(Postai küldemények kezelésével kapcsolatos szolgáltatások az alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. Címzett írásbeli kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai hordozón, ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is; ii. Címzett csomagküldemények vagy csomagok kezelése, iii. Címzett sajtótermékek kezelése, iv. A fenti i-iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás a fenti i-iii. pontban említett küldeményekre vonatkozóan, vi. Nem címzett küldemények kezelése, vii. Dokumentumcsere.
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50 gramm, valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része és a CPC 73210 egy része)
B. Távközlés
E szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből alló szolgáltatás, a műsorszolgáltatás kivételével 1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások 1. és 2. módozat
EU: Nincs korlátozás az alábbi kivételekkel: ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretével összhangban védelmezzék.
BE: Nincs kötelezettségvállalás
3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
1. módozat
CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
4. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadianyagok forgalmazását)
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
jutalékos értékesítése
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)
B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
1. és 2. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a vegyipari termékek és a nemesfémek (és drágakövek) forgalmazására.
AT: Nincs kötelezettségvállalás a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgalmazására.
AT, BG: Nincs kötelezettségvállalás az orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi anyagok és orvosi felhasználású tárgyak forgalmazására.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a dohánytermékekre
1. módozat
AT, BG, PL, RO: Nincs kötelezettségvállalás a dohány és dohánytermékek forgalmazására.
IT: A nagykereskedelemben állami monopólium van a dohánytermékekre.
BG, FI, PL, RO: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok forgalmazására.
SE: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok kiskereskedelmére.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás a gyógyszerkészítmények forgalmazására.
BG, HU, PL: Nincs kötelezettségvállalás az árutőzsdei szolgáltatásokra.
FR: Jutalékos értékesítés esetében nincs kötelezettségvállalás olyan kereskedőkre és közvetítőkre, akik a 17 állami frissélelmiszer-piacon működnek. Nincs kötelezettségvállalás a gyógyszer-nagykereskedelemre.
MT: Nincs kötelezettségvállalás a jutalékos ügynöki szolgáltatásokra.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kiskereskedelmi értékesítés esetében nincs kötelezettségvállalás, kivéve a postai rendelést.
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 egy része)
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét)
C. Kiskereskedelem
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 egy része) Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét
(CPC 632, kivéve CPC 63211 és 63297)
D. Franchise
(CPC 8929)
5. OKTATÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
1. módozat
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
1. módozat
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
1. és 2. módozat
LV: Nincs kötelezettségvállalás a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatásaira (CPC 9224).
C. Felsőoktatás
(CPC 923)
1. módozat
AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
1. és 2. módozat
CZ, SK: Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)
1. és 2. módozat
AT: Nincs kötelezettségvállalás a rádiós
vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra.
CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)
1. és 2. módozat
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a levelezős oktatásra vagy a távközlésen keresztül történő oktatásra.
6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
(a CPC 94060 egy része)
E. Zaj- és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 egy része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
(CPC 94090)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tanácsadási szolgáltatásokat.
2. módozat
Nincs korlátozás
7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások 1. és 2. módozat
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítással, ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
AT: Tilos a promóciós tevékenység és közvetítés az Unióban le nem telepedett leányvállalat vagy az Ausztriában nem letelepedett fióktelep részéről (kivéve a viszontbiztosítást és a visszaengedményezést). Kötelező légi szállítási biztosítást, a nemzetközi kereskedelmi légi szállítás kivételével, csak az Európai Unióban letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában letelepedett fióktelep köthet. A biztosítási díjakra magasabb adó fizetendő olyan biztosítási szerződések esetében (kivéve a viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződéseket), amelyeket az Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep ír alá. A magasabb adók alól mentesség adható.
DK: Kötelező légi szállítási biztosítást csak az Unióban letelepedett cégek köthetnek. Dániában a dán jog vagy az illetékes dán hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül egyetlen személy vagy társaság (köztük biztosítótársaság) sem nyújthat közvetlen biztosításkötési segítséget üzleti célból a Dániában honos személyeknek a dániai hajókra vagy dániai vagyoneszközre.
DE: Kötelező légi szállítási biztosítási kötvényt csak az Unióban letelepedett leányvállalat vagy Németországban letelepedett fióktelep köthet. Amennyiben külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott létre Németországban, akkor biztosítási szerződést Németországban a nemzetközi szállítással kapcsolatban csak a Németországban létrehozott fióktelepen keresztül köthet.
FR: A szárazföldi szállításhoz kapcsolódó kockázatok biztosítását csak az Unióban letelepedett biztosítócégek végezhetik.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a viszontbiztosításra és visszaengedményezésre a nemzetközi kereskedelemben az árukhoz kapcsolódó kockázatok kivételével.
PT: Az árukat, légi járművet, hajótestet és felelősséget fedező légi és tengeri szállítási biztosítást csak az Európai Unióban letelepedett cégek köthetnek; csak az Európai Unióban letelepedett személyek vagy vállalkozások járhatnak el biztosításközvetítőként Portugáliában.
RO: A nemzetközi piacon a viszontbiztosítás csak akkor megengedett, ha a viszontbiztosított kockázat nem vihető át a hazai piacra.
ES: Biztosításmatematikai szolgáltatások esetén követelmény a tartózkodási hely és a hároméves szakirányú tapasztalat.
1. módozat
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítással, ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításra, kivéve a külföldi szolgáltató által külföldi személy számára a Bolgár Köztársaság területén nyújtott szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaság nem köthet közvetlenül olyan szállítási biztosítást, amely árukra vonatkozik, sem pedig gépjármű-biztosítást, illetve olyan felelősségbiztosítást, amely a Bolgár Köztársaság területén felmerülő kockázatokra terjed ki. Külföldi biztosítócég biztosítási szerződéseket csak fióktelepen keresztül köthet. Nincs kötelezettségvállalás a letétbiztosításra és hasonló kárrendezési rendszerekre, valamint a kötelező biztosítási rendszerekre.
CY, LV, MT: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítással, ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
LT: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítással, ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk, kivéve az olyan szárazföldi szállítást, ahol a kockázat Litvániában van.
BG, LV, LT, PL: Nincs kötelezettségvállalás a biztosításközvetítésre.
FI: Csak olyan biztosító nyújthat biztosítási szolgáltatást (együttes biztosítást is beleértve), amelynek ügyintézési helye az Európai Unióban van, illetve amelyfiókteleppel rendelkezik Finnországban. A biztosításalkuszi szolgáltatás feltétele, hogy a szolgáltató üzletvitelének állandó helye az Európai Unióban legyen.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyek számára;
b) nem-életbiztosítás: gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyek számára;
c) tengeri, légiközlekedési, közlekedési biztosítás.
HU: Magyarország területén közvetlen biztosítási szolgáltatást az Európai Unióban nem letelepedett biztosítótársaság csak Magyarországon bejegyzett fióktelepen keresztül nyújthat.
IT: Nincs kötelezettségvállalás a biztosításmatematikusi szakmára. Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
SE: Közvetlen biztosítás csak Svédországban engedélyezett biztosítási szolgáltatón keresztül nyújtható, feltéve hogy a külföldi szolgáltató és a svéd biztosítótársaság ugyanahhoz a vállalkozáscsoporthoz tartozik, illetve együttműködési megállapodást kötöttek.
2. módozat
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a közvetítésre.
BG: Közvetlen biztosítást bolgár természetes és jogi személyek, valamint a Bolgár Köztársaság területén üzleti tevékenységet folytató külföldi személyek csak olyan szolgáltatóval köthetnek bulgáriai tevékenységükre vonatkozóan, amelyek engedéllyel rendelkeznek biztosítási tevékenység folytatására a Bolgár Köztársaságban. Az e szerződésekből eredő biztosítás kárrendezést Bulgáriában kell kifizetni. Nincs kötelezettségvállalás a letétbiztosításra és hasonló kárrendezési rendszerekre, valamint a kötelező biztosítási rendszerekre.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyeknek biztosított lehetőség életbiztosítás kötésére;
b) nem-életbiztosítás:
i. a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyeknek biztosított lehetőség nem-életbiztosítás kötésére, a kötelező gépjármű-biztosítás kivételével;
ii. - a Horvátországban nem elérhető személyi, illetve vagyonbiztosítás; - a külföldön beruházó cégek tevékenységéhez és az ahhoz szükséges berendezésekhez kapcsolódó külföldön kötött biztosítás; - a külföldi kölcsönök visszafizetésének biztosítása (biztosíték biztosítása); - külföldi országban gazdasági tevékenységet végző 100%-ban tulajdonolt vállalkozások és közös vállalkozások személyi és vagyonbiztosítása, amennyiben ezt a külföldi ország jogszabályai, illetve a vállalkozás bejegyzése megköveteli; - építés és nagyjavítás alatt álló hajók, amennyiben azt a külföldi ügyféllel (vásárlóval) kötött szerződés előírja;
c) tengeri, légiközlekedési, közlekedési biztosítás.
IT: Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások
(a biztosítás kivételével)
1. módozat
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
BE: A befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásához belgiumi letelepedés szükséges.
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
CY: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az átruházható értékpapírokkal folytatott kereskedést, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
EE: Letétek átvételéhez az észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélye és az észt jog szerint részvénytársaságként, leányvállalatként vagy fióktelepként való bejegyzés szükséges.
EE: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a hitelnyújtási, pénzügyi lízing-, fizetési és pénzátutalási szolgáltatásokat, garanciákat és kötelezettségvállalásokat, pénzügynöki tevékenységet, pénzügyi információk és tanácsadási vagy egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtását és továbbítását, a közvetítést kivéve.
LT: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének és befektetési társaságok irányításának ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik.
IE: Befektetési szolgáltatás nyújtásához vagy befektetési tanácsadáshoz a következők valamelyike szükséges:
i. a szervezetnek felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely rendszerint megköveteli, hogy a szervezet be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság vagy kizárólagos tőzsdei kereskedő legyen, minden esetben írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezzen (bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem szükséges engedély, pl. ha harmadik országbeli szolgáltató üzletileg nincs jelen Írországban, és magánszemélyeknek nem nyújtanak szolgáltatást); vagy
ii. a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Nincs kötelezettségvállalás a »promotori di servizi finanziari« (pénzügyi kereskedő) szakmára.
LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a bármilyen típusú értékpapírok kibocsátásában való részvételt, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatfeldolgozást, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatásokat.
LT: A nyugdíjalap-kezeléshez üzleti tevékenység folytatása szükséges.
MT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a letétek átvételét, bármilyen típusú hitelezést, a pénzügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatásokat.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: Az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
RO: Nincs kötelezettségvállalás a pénzügyi lízingre, a pénzpiaci eszközökkel folytatott kereskedésre, a devizára, a származékos értékpapírokra, az árfolyammal és a kamatlábbal kapcsolatos eszközökre, az átruházható értékpapírokra és más forgatható értékpapírokra és pénzügyi eszközökre, bármilyen fajta értékpapír kibocsátásában való részvételre, a vagyonkezelésre, valamint pénzügyi eszközökre vonatkozó elszámolási és klíringszolgáltatásokra. Kifizetéseket és pénzátutalást csak letelepedett bankok teljesíthetnek.
SI:
1) Kincstárjegyek kibocsátásában való részvétel, nyugdíjalap-kezelés: Nincs kötelezettségvállalás.
2) Minden más alágazat, a pénzügyi tájékoztatás, pénzügyi információk átadása, hitelek befogadása (bármilyen típusú kölcsönzés), külföldi hitelintézetektől garanciák és kötelezettségvállalások elfogadása belföldi jogi személyek és egyéni vállalkozók által, valamint tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Nincs kötelezettségvállalás
A Szlovén Értéktőzsde tagjait be kell jegyezni a Szlovén Köztársaságban, illetve azoknak külföldi befektetési cégek vagy bankok fióktelepeinek kell lenniük.
2. módozat
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver tekintetében: Az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető hálózatának használatára vonatkozó követelmény.
8. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
1. módozat
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
D. Szociális ellátás
(CPC 933)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
BE: Nincs kötelezettségvállalás a szociális ellátásokra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
9. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az étkeztetést.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat
Nincs korlátozás
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is) (CPC 7471) 1. módozat
BG, CY, HU, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
1. módozat
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat
Nincs korlátozás
10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
1. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
BG: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az előadóművészetet (CPC 96191), a alkotótevékenységet (CPC 96192) és az előadóművészethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Nincs kötelezettségvállalás az egyéb szórakoztatásra (CPC 96199), kivéve a filmszínházat.
LT, LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
(CPC 963)
1. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
D. Sporttevékenység
(CPC 9641)
1. és 2. módozat
AT: Nincs kötelezettségvállalás a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
1. módozat
CY, EE: Nincs kötelezettségvállalás
E. Szabadidőparki és vízparti szolgáltatások
(CPC 96491)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi teherszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)
1. és 2. módozat
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI and SE: Gyűjtőszolgáltatások engedélyezés alapján.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221)
b) Teherszállítás
(CPC 7222)
1. és 2. módozat
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Jogi személy esetében a vezetőség, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás
C. Vasúti közlekedés
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás.
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő szállítását).
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat
Nincs korlátozás
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével
(CPC 7139)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a tengeri szállításnál történő rakománykezelés, a tárolás és raktározás, a vámkezelés, a konténerek állomásoztatása és raktározása, a vontatás és tolatás és a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetén
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése esetén.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az f) pont, a szállítmányozás esetében.
2. módozat: Nincs korlátozás
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
1. módozat
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (beleértve a Rajna-Majna-Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érintett országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás a tengeri szállításnál történő rakománykezelés, a tárolás és raktározás, a vontatás és tolatás és a belvízi szállítást támogató szolgáltatás esetén
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése esetén.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat: Nincs korlátozás
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a vontatás és tolatás tekintetében.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a c) pont, a teherszállítmányozás esetében.
2. módozat
Nincs korlátozás
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
1. módozat
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás a kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel történő kölcsönzése esetében.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a c) pont, a szállítmányozás és az f) pont, az engedélyköteles közúti szállítás támogató tevékenységei esetében
2. módozat
Nincs korlátozás
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is) 1. és 2. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az étkeztetést
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)
1. és 2. módozat
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy egy másik európai unióstagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.
e) Értékesítés és marketing
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer
1. és 2. módozat
EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes helyfoglalási rendszereket üzemeltető szolgáltatókra.
g) Repülőtér kezelése 1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742 egy része)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
13. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása
(CPC 7131)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása
(a CPC 742 egy része)
1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
D. Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagok, valamint kapcsolódó termékek nagykereskedelme
(CPC 62271)
és villamos áram, gőz és melegvíz nagykereskedelme
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos áram, gőz és melegvíz nagykereskedelmére
2. módozat
Nincs korlátozás
E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
F. Háztartási tüzelőolaj, palackos gáz, szén és fa kiskereskedelme
(CPC 63297)
és villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és melegvíz kiskereskedelme
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és melegvíz kiskereskedelmére
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fa-kiskereskedelemre nincs kötelezettségvállalás, a levélben történő rendelés kivételével, ahol nincs korlátozás.
2. módozat
Nincs korlátozás
G. Energiaelosztási szolgáltatás
(CPC 887)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás a konzultációs szolgáltatások kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás
14. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
b) Fodrászat
(CPC 97021)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják
(CPC ver. 1.0 97230)
1. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
g) Távközlési összekapcsolási szolgáltatás
(CPC 7543)
1. és 2. módozat
Nincs korlátozás”

V. MELLÉKLET

(A megállapodás IX. melléklete 1. függelékének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 124. cikkében)

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÜZLETI CÉLÚ IDEIGLENES TARTÓZKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS FENNTARTÁSOK

1. FÜGGELÉK

KULCSSZEMÉLYZET ÉS FELSŐFOKÚ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ GYAKORNOKOK

(e megállapodás 124. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

1. A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket, amelyekre e megállapodás 124. cikkével összhangban a kulcsszemélyzetre és felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozó korlátozások alkalmazandók, valamint meghatározza ezeket a korlátozásokat. A lista az alábbi elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a korlátozások alkalmazandók;

b) a második oszlop pedig a vonatkozó korlátozásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket vállalnak az érintett ágazatban.

Az Európai Unió és tagállamai semmiféle kötelezettséget sem vállalnak a kulcsszemélyzetre és a végzett gyakornokokra a nem liberalizált (kötelezettségvállalás nélkül maradó) gazdasági tevékenységek esetén e megállapodás 114. cikke szerint.

2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor

a) az »ISIC rev 3.1« a gazdasági tevékenységek ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott nemzetközi ágazati osztályozási rendszere (Statistical Papers, M sorozat, 4. sz., ISIC REV 3.1, 2002)

b) A »CPC« az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.).

c) A »CPC ver. 1.0« az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).

3. A kulcsszemélyzettel és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokkal kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor tervezett ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon érinti a munkavállalók és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.

4. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal, valamint a foglalkoztatási, munkaügyi és szociális biztonsági követelményekkel kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 112. és 113. cikke értelmében nem esnek korlátozás alá. Azok az intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés azon a területen, ahol a gazdasági tevékenységet ellátják, a befogadó ország minimálbérrel és kollektív bérmegállapodásokkal kapcsolatos nemzeti előírásainak és gyakorlatainak való megfelelés szükségessége), még ha nincsenek is felsorolva, a másik Fél befektetőinek kulcsszemélyzetére és felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokaira minden esetben alkalmazandók. E megállapodás 107. cikkének 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

5. Az Európai Unió és tagállamai jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési, tartózkodási, munkavállalási és szociális biztonsági intézkedésekre vonatkozik, továbbra is alkalmazandó, ideértve az alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapodásokra vonatkozó szabályozásokat.

6. Az alábbi lista nem érinti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és kizárólagos jogok fennállását.

7. Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok közé a megfelelő piac helyzetének értékelése tartozik az Európai Uniónak abban a tagállamában vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.

8. A fenntartások listájából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Gazdasági szükségesség vizsgálata
BG, HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
VALAMENNYI ÁGAZAT A vállalkozáson belüli áthelyezések hatóköre
BG: A vállalkozáson belül áthelyezettek száma nem haladhatja meg az adott bolgár jogi személy által alkalmazott európai uniós állampolgárok átlagos éves számának 10 százalékát. Ahol kevesebb mint 100 személyt foglalkoztatnak, a vállalkozáson belül áthelyezettek száma - engedélytől függően - meghaladhatja a 10 százalékot.
HU: Nincs kötelezettségvállalás olyan természetes személyekre, akik a másik Fél jogi személyének társult tagjai voltak.
VALAMENNYI ÁGAZAT Ügyvezető igazgatók és könyvvizsgálók
AT: Jogi személyek fióktelepei ügyvezető igazgatóinak Ausztriában kell letelepedniük; egy jogi személyben vagy fióktelepen az osztrák kereskedelmi törvény betartásáért felelős természetes személyek lakóhelyének Ausztriában kell lennie.
FI: Magánvállalkozóként kereskedelmet folytató külföldieknek kereskedelmi engedéllyel kell rendelkezniük, és lakóhelyüknek az Európai Unióban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazat tekintetében követelmény az állampolgárság és a tartózkodási hely a korlátolt felelősségű társaságok ügyvezető igazgatójára vonatkozóan. A távközlési szolgáltatásokat illetően követelmény az állandó tartózkodási hely az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan.
FR: Amennyiben egy kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén működő szervezet ügyvezető igazgatója nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, különleges engedély szükséges.
RO: A kereskedelmi vállalkozások többségének könyvvizsgálói és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: A jogi személyek vagy fióktelepek ügyvezetői igazgatóinak Svédországban tartózkodási hellyel kell rendelkezniük.
VALAMENNYI ÁGAZAT Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló európai uniós irányelvek csak az európai uniós állampolgárokra alkalmazandók. A szabályozott szakmai szolgáltatások egyik európai uniós tagállamban való gyakorlásának joga nem biztosít jogot e szakma másik európai uniós tagállamban való gyakorlására.
4. FELDOLGOZÓIPAR
H. Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás
(ISIC rev 3.1: 22), kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenységet
HR: A letelepedés követelmény a kiadók esetében.
IT: A kiadónak állampolgársággal kell rendelkeznie.
PL: Az újságok és napilapok főszerkesztőinek állampolgársággal kell rendelkezniük.
SE: A kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosainak lakóhellyel kell rendelkeznie.
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például közjegyző, »huissiers de justice« vagy más »officiers publics et ministériels« által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat
AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) praktizáláshoz szükséges, állampolgársághoz kötött. ES esetében az illetékes hatóságok mentességet adhatnak.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Belgiumban kvótát alkalmaznak a »Cour de cassation« előtt nem büntetőügyekben történő megjelenésre.
BG: Külföldi ügyvédek külföldi állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgárság megléte mellett gyakorolhatják az »avocat auprès de la Cour de Cassation« és az »avocat auprès du Conseil d’Etat« hivatásokat.
HR: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz (valamely EU tagállam állampolgársága) kötött.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Külföldi ügyvédek jogi tevékenységet csak jogi tanácsadás formájában végezhetnek, egy magyar ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött együttműködési megállapodás keretében.
LV: Az esküt tett ügyvédeknek a büntetőeljárásokban jogi képviselőként történő eljáráshoz állampolgársággal kell rendelkezniük.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek nyújthatnak. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dániai engedély megszerzéséhez.
LU: A luxemburgi és uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatások esetén állampolgársággal kell rendelkezni.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely a svéd »advokat« megnevezés használatának feltétele, lakóhely meglétéhez kötött.
b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a »könyvvizsgálat (auditálás)« kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
FR: A számviteli és könyvviteli szolgáltatások nyújtása a gazdasági, pénzügyi és ipari miniszter határozatától függ, amelyet az a külügyminiszterrel egyetértésben hoz meg. A tartózkodásra vonatkozó kötelező időszak nem haladhatja meg az 5 évet.
b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselet és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzése állampolgársághoz kötött.
DK: Tartózkodási helyhez kötött.
ES: A bejegyzett könyvvizsgálóknak és végrehajtóknak, az igazgatóknak és a társaságok tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük, kivéve, akikre, amelyekre a társasági jogról szóló 8. EGK-irányelv az irányadó.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyike tekintetében.
EL: A bejegyzett könyvvizsgálóknak állampolgársággal kell rendelkezniük.
HR: Kizárólag a horvát könyvvizsgálói kamara által hivatalosan elismert engedéllyel rendelkező hiteles könyvvizsgálók nyújthatnak könyvvizsgálói szolgáltatásokat.
IT: A végrehajtóknak, az igazgatóknak és a társaságok tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük, kivéve, akikre, amelyekre a társasági jogról szóló 8. EGK-irányelv az irányadó. Tartózkodási helyhez az egyéni könyvvizsgálók esetén
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. A jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.
c) Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863)
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.
BG, SI: A szakértőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.
HU: Tartókodási helyhez kötött.
d) Építészeti szolgáltatás és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások
(CPC 8671 és CPC 8674)
EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén. A településtervezési és tájrendezési szolgáltatáshoz állampolgársággal kell rendelkezni.
EL, HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás és
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén.
EL, HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
CZ, IT, SK: Tartózkodási helyhez kötött. CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
BG, CY, MT: Állampolgársághoz kötött.
DE: Állampolgársághoz kötött, amely alól
kivételes esetekben, közegészségügyi érdekből
mentesség adható.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez tartózkodási hely szükséges.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében a tevékenység végezhető.
LV: A helyi egészségügyi hatóság engedélye szükséges ahhoz, hogy külföldiek orvosi szakmát gyakoroljanak; az engedély az adott régióban az orvosok és fogorvosok iránti gazdasági igényt veszi alapul.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek a szakmai kamarákban.
PT: Tartózkodási helyhez kötött a pszichológusok esetében.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.
CZ, SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldi személyek kérelmezhetik a tevékenység folytatását.
j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)
AT: Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai praxis alapítását megelőzően legalább három évig gyakorolnia kellett.
BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
CZ, CY, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében a tevékenység végezhető.
HU: Állampolgársághoz kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV: A gazdasági szükségességet a szülészek teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldi személyek kérelmezhetik a tevékenység folytatását.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 egy része)
AT: A külföldi szolgáltatók csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek. Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai praxis alapítását megelőzően legalább három évig gyakorolnia kellett.
BE, FR, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
CY, CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
HU: Állampolgársághoz kötött.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez tartózkodási hely szükséges.
CY, CZ, EL, IT: A gazdasági szükségesség vizsgálatának függvényében: a döntés az álláshelyek regionális üresedésétől és a munkaerőhiánytól függ.
LV: A gazdasági szükségességet az ápolók teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban meghatározott kvóták keretében adott esetben harmadik országbeliek is felvehetik a tevékenységet, feltéve hogy a szolgáltató francia gyógyszerész diplomával rendelkezik.
DE, EL, SK: Állampolgársághoz kötött. HU: Állampolgársághoz kötött, kivéve a gyógyszer-kiskereskedelmet és a
gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiskereskedelmét (CPC 63211).
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
D. Ingatlanügyletek
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan
(CPC 821)
FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez. LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)
DK: Tartózkodási helyhez, kivéve ha a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség felmentést ad.
FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)
EU: Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz kötött a szakértők esetében.
f) Távközlési cikkek kölcsönzése
(CPC 7541)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött a biológusok és a vegyészek esetében.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881 egy része)
IT: Tartózkodási helyhez kötött az agronómus és a »periti agrari« szakmák esetében.
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és
CPC 87305)
BE: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőség esetében.
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
DK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetők és a repülőtéri őrző-védő szolgáltatás esetében.
ES, PT: Állampolgársághoz kötött a szakmai személyzet esetében.
FR: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
igazgatók és az igazgatók esetében.
IT: A biztonsági őrző-védő szolgálathoz és az értékrakomány szállításához szükséges engedély megszerzése állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás
(CPC 8675)
BG: Állampolgársághoz kötött a szakértők esetében.
DE: Állampolgársághoz kötött az államilag kinevezett földmérők esetében.
FR: Állampolgársághoz kötött a tulajdonjoggal és földtörvénnyel kapcsolatos »felmérő« tevékenységek esetében.
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
MT: Állampolgársághoz kötött.
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
LV: Állampolgársághoz kötött.
l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy része)
EU: Gépjárművek, motorkerékpár és motoros szánok karbantartása és javítása tekintetében állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
m) Épületek takarítása
(CPC 874)
CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Állampolgársághoz kötött a szakértők esetében.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)
HR, LV: Állampolgársághoz kötött a speciális fényképészeti szolgáltatások esetében.
PL: Állampolgársághoz kötött a légi fényképészeti szolgáltatások nyújtása esetében.
p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)
HR: A letelepedés követelmény a kiadók esetében.
SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosai esetében
r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)
FI: Tartózkodási helyhez kötött a minősített fordítók esetében
DK: Tartózkodási helyhez kötött az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok esetében, kivéve ha a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség ez alól mentességet ad.
q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 egy része)
SI: Állampolgársághoz kötött.
r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)
BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.
r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)
BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.
r) 5. Másolás
(CPC 87904)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szakértők és állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén.
9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek és hadianyagok forgalmazását)
C. Kiskereskedelem
c) Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
FR: Állampolgársághoz kötött a dohányértékesítők (azaz a »buraliste«-ek) esetében.
10. OKTATÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárok esetében.
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárok esetében.
LV: Állampolgársághoz kötött a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások esetében (CPC 9224).
C. Felsőoktatás
(CPC 923)
FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött a felsőoktatás esetében, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében.
DK: Állampolgársághoz kötött a professzorok esetében
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások AT: A fióktelep ügyvezetésében két olyan természetes személynek kell részt vennie, akiknek a lakóhelye Ausztriában van.
EE: A közvetlen biztosítást illetően a külföldi tőkerészesedéssel rendelkező biztosítási részvénytársaság igazgatóságában csak a külföldi tőkerészesedés arányában lehetnek külföldi állampolgárok, és számuk nem lehet több, mint az igazgatóság tagjainak a fele. Egy leányvállalat vagy független társaság irányító testülete vezetőjének tartózkodási hellyell kell rendelkeznie Észtországban.
ES: Tartózkodási helyhez és hároméves tapasztalathoz kötött a biztosításmatematikusi szakma esetében.
HR: Tartózkodási helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a biztosításmatematikusi szakma esetében.
FI: A biztosítótársaság ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának tartózkodási helye az Európai Unióban van, kivéve ha az illetékes hatóságok ez alól mentességet adtak. Egy külföldi biztosítótársaság vezérképviselőjének tartózkodási helye Finnországban van, kivéve ha a társaság tevékenységének központi helye az Európai Unióban van.
PL: Tartózkodási helyhez kötött a biztosításközvetítők esetében
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások
(a biztosítás kivételével)
BG: Az ügyvezető igazgató és a vezető megbízottak állandó tartózkodási helye Bulgáriában van.
FI: A hitelintézet ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának az Európai Unióban kell tartózkodási hellyel rendelkeznie, kivéve ha a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság ez alól mentességet adott. A származékos ügyletekkel foglalkozó alkusznak (magánszemély) az Európai Unióban kell tartózkodási hellyel rendelkeznie.
HR: Tartózkodási helyhez kötött. Az igazgatótanácsnak Horvátország területéről kell irányítania a hitelintézet üzleti tevékenységét. Az igazgatótanács legalább egy tagjának folyékonyan kell beszélnie horvátul.
IT: Az Európai Unió egyik tagállamának területén található állandó tartózkodási helyhez kötött a »promotori di servizi finanziari« (pénzügyi kereskedő) szakma esetében.
LT: Legalább egy vezetőnek uniós állampolgárnak kell lennie.
PL: Állampolgársághoz kötött a bank legalább egy ügyvezetője esetében.
13. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
E. Szociális ellátás
(CPC 933)
FR: A vezetői beosztások betöltéséhez szükséges engedély kiadásakor figyelembe veszik a helyi vezetők rendelkezésre állását.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata az orvosok, fogorvosok, szülészek, ápolók, fizioterapeuták és a paramedicinális személyzet tekintetében.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek a szakmai kamarákban.
14. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést
BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedése a bolgár vállalkozás részvénytőkéjében meghaladja az 50 százalékot
HR: Állampolgársághoz kötött a háztartásokban és vidéki otthonokban nyújtott vendéglátási és étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozóan.
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)
BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedése a bolgár vállalkozás részvénytőkéjében meghaladja az 50 százalékot
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)
ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Állampolgársághoz kötött
ES, IT: A szakma gyakorlásának joga az idegenvezetők helyi szervezete számára van fenntartva.
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
(CPC 9619)
FR: A vezető beosztások betöltéséhez szükséges engedély állampolgársághoz kötött, amennyiben több mint kétéves engedélyt írnak elő.
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi teherszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)
EU: Állampolgársághoz kötött a hajók személyzete esetében.
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többsége esetében.
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére.
DK, HR: Állampolgársághoz és állandó tartózkodási helyhez kötött a vezetők esetében.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő szállítását).
AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött
HR: Állampolgársághoz és állandó tartózkodási helyhez kötött a vezetők esetében.
E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével
(CPC 7139)
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók esetében.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
EU: Állampolgársághoz kötött a vontatás és tolatás, illetve a tengeri szállítást támogató szolgáltatás személyzete esetében.
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többségére vonatkozóan az a), d), g), h) és j) esetében.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
IT: Tartózkodási helyhez kötött a »raccomandatorio marittimo« tekintetében
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745 egy része)
EU: Állampolgársághoz kötött a személyzet esetében
C. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)
e) Vámkezelés
AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás képviseletére a kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel területén.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
D. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Vámkezelés
BG, MT: Állampolgársághoz kötött
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető,
hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Vámkezelés
BG, MT: Állampolgársághoz kötött
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető,
hogy vámügyi képviselőként járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagadják, ha a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem rendelkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának kiegészítő szolgáltatásai
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742 egy része)
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók esetében.
18. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883)
SK: Tartózkodási helyhez kötött.
19. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
b) Fodrászat
(CPC 97021)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
AT: Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
AT: Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
AT: Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs célból nyújtják
(CPC ver. 1.0 97230)
EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.”

VI. MELLÉKLET

(A megállapodás IX. melléklete 2. függelékének B. szakasza, hivatkozva a megállapodás 126. és 127. cikkében)

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÜZLETI CÉLÚ IDEIGLENES TARTÓZKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS FENNTARTÁSOK

2. FÜGGELÉK

A SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÓKRA ÉS FÜGGETLEN SZAKEMBEREKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

(e megállapodás 126. és 127. cikkében említettek szerint)

B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

ES Spanyolország

EE Észtország

EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát

FI Finnország

FR Franciaország

EL Görögország

HR Horvátország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxembourg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SK Szlovákia

SI Szlovénia

SE Svédország

UK Egyesült Királyság

1. A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 126. cikke 2. és 3. bekezdése, illetve a 127. cikke 2. és 3. bekezdése alapján az Uniós Fél által liberalizált szolgáltatási ágazatokat, valamint az azokra vonatkozó konkrét megkülönböztető korlátozásokat.

A lista az alábbi elemekből áll:

a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a korlátozások alkalmazandók;

b) a második oszlop pedig az alkalmazandó korlátozásokat tünteti fel.

Ahol e megállapodás IV. címében megfogalmazottak kivételével nem vonatkoznak meghatározott követelmények a szerződéses szolgáltatókra és a független szakemberekre, a vonatkozó európai uniós tagállam mellett »Nincs korlátozás« van feltüntetve.

2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításánál a »CPC« az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.).

3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal, valamint a foglalkoztatási, munkaügyi és szociális biztonsági követelményekkel kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 126. cikke 2. és 3. bekezdése, illetve a 127. cikke 2. és 3. bekezdése értelmében nem esnek megkülönböztető korlátozás alá. Azok az intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés a gazdasági tevékenység végzésének helyén, a befogadó ország minimálbérrel és kollektív bérmegállapodásokkal kapcsolatos nemzeti előírásainak és gyakorlatainak való megfelelés szükségessége), még ha nincsenek is felsorolva, a másik Fél szerződéses szolgáltatóira és független szakembereire minden esetben alkalmazandók.

4. E megállapodás 107. cikke 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.

5. Az Európai Unió és tagállamai jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési, tartózkodási, munkavállalási és szociális biztonsági intézkedésekre vonatkozik, továbbra is alkalmazandó, ideértve az alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapodásokra vonatkozó szabályozásokat.

6. Az alábbi lista nem érinti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és kizárólagos jogok fennállását.

7. Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok közé a megfelelő piac helyzetének értékelése tartozik az Európai Uniónak abban a tagállamában vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.

8. A fenntartások listájából eredő jogok és kötelezettségeknem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

9. A szerződéses szolgáltatókkal és a független szakemberekkel kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor tervezett ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon érinti a munkavállalók és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.

Ágazat vagy alágazat A fenntartások leírása
VALAMENNYI ÁGAZAT Átmeneti időszak
BG, RO: A kötelezettségvállalások 2014. január 1-től kezdődően lépnek hatályba.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Nincs korlátozás.
Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló európai uniós irányelvek csak az európai uniós tagállamok állampolgáraira alkalmazandók. A szabályozott szakmai szolgáltatások egyik európai uniós tagállamban való gyakorlásának joga nem biztosít jogot e szakma másik európai uniós tagállamban való gyakorlására.
Jogi tanácsadás a nemzetközi közjoggal és a külföldi (azaz nem európai uniós) joggal kapcsolatban
(a CPC 861 egy része)
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Nincs korlátozás.
ES, IT, HR, EL, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek nyújthatnak. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dániai engedély megszerzéséhez.
FR: Követelmény a teljes (egyszerűsített) kamarai felvétel alkalmassági vizsgálat útján.
HR: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz kötött.
Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a »könyvvizsgálat (auditálás)« kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
AT: A munkaadónak a hazájában a megfelelő szakmai szervezet tagjának kell lennie, ha létezik ilyen.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
FR: Engedélyhez kötött.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863)
CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
AT: A munkaadónak a hazájában a megfelelő szakmai szervezet tagjának kell lennie, ha létezik ilyen; az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
PT: Nincs kötelezettségvállalás.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.
Építészeti szolgáltatás valamint
Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)
CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
ES, HR, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
FI: A természetes személynek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a nyújtott szolgáltatáshoz szükséges speciális szakismerettel.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT: Csak tervezési szolgáltatások, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.
Mérnöki szolgáltatás valamint
Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)
CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
FI: A természetes személynek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a nyújtott szolgáltatáshoz szükséges speciális szakismerettel.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT: Csak tervezési szolgáltatások, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.
Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
SE: Nincs korlátozás.
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve pszichológiai és fogorvosi ellátást, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)
SE: Nincs korlátozás.
BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)
SE: Nincs korlátozás.
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 egy része)
SE: Nincs korlátozás.
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)
CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Nincs korlátozás.
ES, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a szerződéses szolgáltatók esetében. Nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Piac- és közvélemény-kutatás
(CPC 864)
CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Nincs korlátozás. ES, HR, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
LT, PT: Nincs kötelezettségvállalás a közvélemény-kutatásra
(CPC 86402).
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a közvélemény-kutatás (CPC 86402) kivételével, ahol: Nincs kötelezettségvállalás.
Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)
CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével.
AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602), ahol: Nincs kötelezettségvállalás.
Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Nincs korlátozás
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy része)
CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
UK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítójárművek karbantartása és javítása (CPC 6112, CPC 6122 és a CPC 8867 egy része) esetében.
Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 egy része)
CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)
CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munkabér meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Formatervezés AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Vegyészmérnöki, gyógyszervegyészeti és fotokémiai tevékenység AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
ES, IT: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Kozmetikai technológiai szolgáltatások AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Az autóipari technológia, műszaki tervezés, marketing és értékesítés területén nyújtott speciális szolgáltatások AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
IT: Nincs korlátozás a független szakemberek esetében; Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
A divattervezői textilipar, ruha, lábbeli és kiegészítők kereskedelmi tervezése és marketingje AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905, kivéve a hivatalos vagy tanúsított tevékenységet)
CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.”

VII. MELLÉKLET

(A megállapodás X. melléklete, hivatkozva a megállapodás 130. cikkében)

„A SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEMMEL, A LETELEPEDÉSSEL ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI PONTOK

(e megállapodás 130. cikkében említettek szerint)

KOLUMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ministry of Trade, Industry and Tourism)
Calle 28 No. 13A - 15. Bogotá
Colombia
Telephone: +57 1 606 76 76 Ext. 1316
Telefax: +57 1 2410479
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ European Commission - DG TRADE
Services and investment unit
Rue de la Loi 170
B-1000 BRUXELLES
E-mail: TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu
AUSZTRIA Federal Ministry of Economics and Labour
Department for Multilateral Trade Policy - C2/11
Stubenring 1
A-1011 Vienna
Austria
Telephone: ++ 43 1 711 00 (ext. 6915/5946)
Telefax: ++ 43 1 718 05 08
E-mail: post@C211.bmwa.gv.at
BELGIUM Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique
(Federal Public Service Economy, SMEs, Self-employed and Energy
Directorate - General Economic Potential)
Rue du Progrès, 50
B-1210 Brussels
Belgium
Telephone: (322) 277 51 11
Telefax: (322) 277 53 11
E-mail: info-gats@economie.fgov.be
BULGÁRIA Foreign Economic Policy Directorate
Ministry of Economy and Energy
12, Alexander Batenberg Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Telephone: (359 2) 940 77 61 / (359 2) 940 77 93
Telefax: (359 2) 981 49 15
E-mail: wto.bulgaria@mee.government.bg
HORVÁTORSZÁG Ministry of Foreign and European Affairs
Trade Policy Department
Trg N.Š.Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
CROATIA
tel. +385 1 6444 612
fax: +385 1 6444 601
e-mail: sluzba.t-politika@mvep.hr
CIPRUS Permanent Secretary
Planning Bureau
Apellis and Nirvana corner
1409 Nicosia
Cyprus
Telephone: (357 22) 406 801 / (357 22) 406 852
Telefax: (357 22) 666 810
E-mail: planning@cytanet.com.cy
maria.philippou@planning.gov.cy
CSEH KÖZTÁRSASÁG Ministry of Industry and Trade
Department of Multilateral and EU Common Trade Policy
Politických vězňů 20
Praha 1
Czech Republic
Telephone (420 2) 2485 2012
Telefax (420 2) 2485 2656
E-mail: brennerova@mpo.cz
DÁNIA Ministry of Foreign Affairs
International Trade Policy and Business
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Denmark
Telephone: (45) 3392 0000
Telefax: (45) 3254 0533
E-mail: eir@um.dk
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Department for Business Enterprise & Regulatory Reform
Trade Policy Unit
Bay 4127
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
England
United Kingdom
Telephone: (4420) 7215 5922
Fax: (4420) 7215 2235
E-mail: A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk
Web site:www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-gats/page22732/html
ÉSZTORSZÁG Ministry of Economic Affairs and Communications
11 Harju street
15072 Tallinn
Estonia
Telephone: (372) 639 7654 / (372) 625 6360
Telefax: (372) 631 3660
E-mail: services@mkm.ee
FINNORSZÁG Ministry for Foreign Affairs
Department for External Economic Relations
Unit for the EU Common Commercial Policy
PO Box 176
00161 Helsinki
Finland
Telephone: (358-9) 1605 5528
Telefax: (358-9) 1605 5599
FRANCIAORSZÁG Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE)
Service des Affaires multilatérales et du développement
Sous Direction Politique commerciale et Investissement
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle
(Ministry of Economy, Finance and Employment
Directorate General of Treasury and Economic Policy (DGTPE)
Multilateral Affairs and Development Department
Sub Directorate for Trade Policy and Investment
Office of Services, Investment and Intellectual Property)
139 rue de Bercy (télédoc 233)
75572 Paris Cedex 12
France
Telephone: +33 (1) 44 87 20 30
Telefax: +33 (1) 53 18 96 55
Secrétariat général des affaires européennes
(Secretariat General for European Affairs)
2, Boulevard Diderot
75572 Paris Cedex 12
Telephone: +33 (1) 44 87 10 13
Telefax: +33 (1) 44 87 12 61
GÖRÖGORSZÁG Ministry of Economy and Finance
Directorate for Foreign Trade Policy
1 Kornarou Str.
10563 Athens
Greece
Telephone: (30 210) 3286121, 3286126
Telefax: (30 210) 3286179
HOLLANDIA Ministry of Economic Affairs
Directorate-General for Foreign Economic Relations
Trade Policy & Globalisation (ALP: N/101)
P.O. Box 20101
2500 EC Den Haag
The Netherlands
Telephone: (3170) 379 6451 / (3170) 379 6250
Telefax: (3170) 379 7221
E-mail: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl
HORVÁTORSZÁG Ministry of Foreign and European Affairs
Trade Policy Department
Trg N.Š.Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
CROATIA
Telephone +385 1 6444 612
Telefax: +385 1 6444 601
e-mail: sluzba.t-politika@mvep.hr
ÍRORSZÁG Department of Enterprise, Trade & Employment
International Trade Section (WTO) Earlsfort Centre
Hatch St.
Dublin 2
Ireland
Telephone: (353 1) 6312533
Telefax: (353 1) 6312561
LENGYELORSZÁG Ministry of Economy
Department of Trade Policy
Ul. Żurawia 4a
00-507 Warsaw
Poland
Telephone: (48 22) 693 4826 / (48 22) 693 4856 / (48 22) 693 4808
Telefax: (48 22) 693 4018
E-mail: joanna.bek@mg.gov.pl
LETTORSZÁG WTO Division
Foreign Economic Relations and Trade Policy Department
Ministry of Economics
Brivibas Str. 55
Riga, LV 1519
Latvia
Telephone: (371) 67 013 008
Telefax: (371) 67 280 882
E-mail: pto@em.gov.lv
LITVÁNIA Division of International Economic Organisations,
Ministry of Foreign Affairs
J. Tumo Vaizganto 2
2600 Vilnius
Lithuania
Telephone: (370 52) 362 594 / (370 52) 362 598
Telefax: (370 52) 362 586
E-mail: teo.ed@urm.1t
LUXEMBURG Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Relations Economiques Internationales
(Ministry of Foreign Affairs
Directorate of International Economic Relations)
6, rue de l’Ancien Athénée
L-1144 Luxembourg
Luxembourg
Telephone: (352) 478 2355
Telefax: (352) 22 20 48
MAGYARORSZÁG Ministry of Economy and Transport
Trade Policy Department
Honvéd utca 13-15.
H-1055 Budapest
Hungary
Telephone: 361 336 7715
Telefax: 361 336 7559
E-mail: kereskedelempolitika@gkm.gov.hu
MÁLTA Director
International Economic Relations Directorate
Economic Policy Division
Ministry of Finance
St. Calcedonius Square
Floriana CMR02
Malta
Telephone: (356) 21 249 359
Telefax: (356) 21 249 355
Email: epd@gov.mt joseph.bugeja@gov.mt
NÉMETORSZÁG German Office for Foreign Trade - bfai
Agrippastrasse 87-93
50676 Köln
Germany
Telephone: (49221) 2057 345
Telefax: (49221) 2057 262
E-mail: zoll@bfai.de
OLASZORSZÁG Ministero degli Affari Esteri
(Ministry of Foreign Affairs)
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Rome
Italy
General Directorate for the Multilateral Economic and Financial Cooperation
WTO Coordination Office
Telephone: (39) 06 3691 4353
Telefax: (39) 06 3242 482
E-mail: dgce.omc@esteri.it
General Directorate for the European Integration
Office II - EU external relations
Telephone: (39) 06 3691 2740
Telefax; (39) 06 3691 6703
E-mail: dgie2@esteri.it
Ministero Attività Produttive
Area per l’internazionalizzazione (Ministry of Productive Activities Area for Internationalisation) Viale Boston, 25
00144 Rome
Italy
General Directorate for Commercial Policy
Division V
Telephone: (39) 06 5993 2589
Telefax: (39) 06 5993 2149
E-mail: polcom5@mincomes.it
PORTUGÁLIA Ministry of Economy
ICEP Portugal
Market Intelligence Unit
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisbon
Portugal
Telephone: (351 21) 790 95 00
Telefax: (351 21) 790 95 81
E-mail: informação@icep.pt
Ministry of Foreign Affairs
General Directorate for Community Affairs (DGAC)
R da Cova da Moura 1
1350-11 Lisbon
Portugal
Telephone: (351 21) 393 55 00
Telefax: (351 21) 395 45 40
ROMÁNIA Ministry for SMEs, Trade, Tourism and Liberal Professions
Department for Foreign Trade
Str. Ion Campineanu nr. 16
Sector 1
Bucharest
Romania
Telephone and telefax: (41 22) 401 05 58
Contact person:
Ms Natalia SCHINK
Head of Unit
SPANYOLORSZÁG Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios
(Ministry of Industry, Tourism and Trade
State Secretariat for Tourism and Trade
General Secretariat of Foreign Trade
Sub-General Directorate of International Trade in Services)
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
Spain
Telephone: (34 91) 349 3781
Telefax: (34 91) 349 5226
E-mail: sgcominser.sscc@mcx.es
SVÉDORSZÁG National Board of Trade
Global Trade Department
Box 6803
113 86 Stockholm
Sweden
Telephone: (46 8) 690 4800
Telefax: (46 8) 30 6759
E-mail: registrator@kommers.se
Web site: http://www.kommers.se
Ministry for Foreign Affairs
Department: UD-IH
103 39 Stockholm
Sweden
Telephone: 46 (0) 8 405 10 00
Telefax: 46 (0) 8723 11 76
E-mail: registrator@foreign.ministry.se
Web site: http://www.sweden.gov.se/
SZLOVÁKIA Ministry of Economy of the Slovak Republic
Trade and Consumer Protection Directorate
Trade Policy Department
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovak Republic
Telephone: (421-2) 4854 7110
Telefax: (421-2) 4854 3116
SZLOVÉNIA Ministry of Economy of the Republic of Slovenia
Mr. Dímitrij Grčar
Head of Multilateral Division
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenia
Telephone (386 1) 478 35 42 / (386 1) 478 35 53
Telefax: (386 1) 478 36 11
E-mail: dimitrij.grcar@gov.si
Web site: www.mg-rs.si
PERU
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Ministry of Foreign Trade and Tourism)
Vice Ministry of Foreign Trade
Calle Uno Oeste No. 50 Urb. Córpac, San Isidro
Lima 27
Peruú
Telephone: +51 1 5136119
Telefax: +51 1 5136100 ext 1265
E-mail: servicios@mincetur.gob.pe”

VIII. MELLÉKLET

(A megállapodás XII. melléklete 1. függelékének B. szakasza)

A KORMÁNYZATI BESZERZÉSEK ALKALMAZÁSI KÖRE

Az 1. alszakaszba (Központi kormányzati szervek) illesztendő:

„Croatia

- Croatian Parliament;

- President of the Republic of Croatia;

- Office of the President of the Republic of Croatia;

- Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;

- Government of the Republic of Croatia;

- Offices of the Government of the Republic of Croatia;

- Ministry of Economy

- Ministry of Regional Development and EU Funds

- Ministry of Finance

- Ministry of Defence

- Ministry of Foreign and European Affairs

- Ministry of the Interior

- Ministry of Justice

- Ministry of Public Administration

- Ministry of Entrepreneurship and Crafts

- Ministry of Labour and Pension System

- Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure

- Ministry of Agriculture

- Ministry of Tourism

- Ministry of Environmental and Nature Protection

- Ministry of Construction and Physical Planning

- Ministry of Veterans’ Affairs

- Ministry of Social Policy and Youth

- Ministry of Health

- Ministry of Science, Education and Sports

- Ministry of Culture

- State administrative organisations

- County state administration offices

- Constitutional Court of the Republic of Croatia

- Supreme Court of the Republic of Croatia

- Courts

- State Judiciary Council

- State attorney’s offices

- State Prosecutor’s Council

- Ombudsman’s offices;

- State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures

- Croatian National Bank

- State agencies and offices

- State Audit Office;”

A 2. alszakaszba (A központinál alacsonyabb szintű kormányzati szervek) illesztendő:

„Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 5. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában említett ajánlatkérők, azaz olyan jogi személyek, amelyek kifejezetten olyan közérdekű célra jöttek létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, és megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:

- finanszírozásuk több mint 50%-ban az állami költségvetésből, vagy települési, illetve területi önkormányzat költségvetéséből történik, vagy azt más ilyen jogi személy biztosítja, vagy

- irányításukat állami szervek, vagy települési, illetve területi önkormányzatok, illetőleg más ilyen jogi személyek látják el, vagy

- olyan felügyelő, ügyvezető vagy döntéshozó testülettel rendelkeznek, amely tagjainak több mint felét állami szervek, települési vagy területi önkormányzatok, vagy más ilyen jogi személyek nevezik ki.

Többek között a következők:

- Agency Alan d.o.o.;

- APIS IT d.o.o - Information Systems and Information Technologies Support Agency;

- National Folk Dance Ensemble of Croatia »Lado«;

- CARnet (Croatian Academic and Research Network);

- Help and care centres;

- Social welfare centres;

- Social care homes;

- Health care centres;

- State archives;

- State Institute for Nature Protection

- Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel;

- Fund for Indemnification of Seized Property;

- Fund for Reconstruction and Development of Vukovar;

- Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities;

- Environmental Protection and Energy Efficiency Fund;

- Croatian Academy of Science and Arts;

- Croatian Bank for Reconstruction and Development;

- Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);

- Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery);

- Croatian Heritage Foundation;

- Croatian Chamber of Agriculture;

- Croatian Radio Television;

- Croatian Association of Technological Culture;

- Croatian Audiovisual Centre;

- Croatian Centre for Horse Breeding - State Stud Farms Đakovo and Lipik;

- Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs;

- Croatian Mine Action Centre;

- Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War;

- Croatian Olympic Committee;

- Croatian Energy Market Operator;

- Croatian Paralympic Committee;

- Croatian Register of Shipping;

- Croatian Conservation Institute;

- Croatian Deaf Sport Federation;

- Croatian Institute of Emergency Medicine;

- Croatian National Institute of Public Health;

- Croatian Institute for Mental Health;

- Croatian Institute for Pension Insurance;

- Croatian Standards Institute;

- Croatian Institute for Telemedicine;

- Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping;

- Croatian National Institute of Transfusion Medicine;

- Croatian Employment Service;

- Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work;

- Croatian Institute for Health Insurance;

- Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health;

- Jadrolinija (shipping company);

- Public Institution Croatian Olympic Centre;

- Higher education public institutions;

- National parks public institutions;

- Nature parks public institutions;

- Public scientific institutes;

- Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units;

- Penitentiaries;

- Clinical hospitals;

- Clinical hospital centres;

- Clinics;

- »Miroslav Krleža« Institute of Lexicography;

- Port Authorities;

- Sanatoriums;

- Pharmacies founded by the units of regional self-government;

- Matica hrvatska (Matrix Croatia);

- International Centre for Underwater Archaeology;

- National and University Library;

- National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living;

- National Foundation for Civil Society Development;

-National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the

Republic of Croatia;

- National Centre for External Evaluation of Education;

- National Council for Higher Education;

- National Council for Science;

- Official Gazette (Narodne novine d.d.);

- educational/correctional institutes;

- Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government;

- General hospitals;

- Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation);

- Polyclinics;

- Special hospitals;

- Central Register of Insured Persons;

- University Computing Centre;

- Sports associations;

- Sports federations;

- Emergency medical treatment institutions;

- Palliative care institutions;

- Health care institutions;

- Foundation of Police Solidarity;

- Prisons;

- Institute for the Restoration of Dubrovnik;

- Institute for Seed and Seedlings;

- Public health institutes;

- Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno - tehnički centar d.d.);

- County road administrations.”

A 3. alszakaszba (Közüzemi szolgáltatások) illesztendő: az I .pont (Villamos energia termelése, szállítása vagy elosztása), a II. pont (Ivóvíz előállítása, szállítása vagy elosztása), a III. pont (Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz-szolgáltatások), a IV. pont (Tengeri vagy belvízi kikötők vagy más terminállétesítmények), az V. pont (Repülőtéri létesítmények), a VI. pont (Gáz vagy távhő szállítása vagy elosztása) és a VII. pont (Vasúti szolgáltatások) esetében:

„A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérő szervek, azaz olyan közvállalkozások vagy ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően az alábbi tevékenységek valamelyikét végzik:

(1) gáz- vagy hőenergia előállítása, szállítása és elosztása az energiatörvénnyel (Hivatalos Közlöny 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) összhangban kiadott, energiával kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély birtokában;

(2) rögzített hálózatok építése (rendelkezésre bocsátása) vagy üzemeltetése villamos energia előállításával, szállításával és elosztásával, valamint rögzített hálózatok villamosenergia-ellátásával kapcsolatosan nyújtott közszolgáltatáshoz; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben az energiatörvénnyel (Hivatalos Közlöny 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) összhangban kiadott, energiával kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély birtokában vesznek részt;

(3) rögzített hálózatok építése (rendelkezésre bocsátása) vagy üzemeltetése ivóvíz előállításával, szállításával és elosztásával, valamint rögzített hálózatok ivóvízellátásával kapcsolatosan nyújtott közszolgáltatáshoz; úgymint azok a szervek, amelyeket a helyi önkormányzatok az ivóvízre vonatkozó törvény (Hivatalos Közlöny 153/09 és 130/11) alapján, ivóvíz-szolgáltatással és vízelvezetéssel foglalkozó közszolgáltatóként hoztak létre;

(4) a lakosság számára nyújtott vasúti közlekedési szolgáltatás céljára hálózatok rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése;

(5) a városi vasúttal, automatizált rendszerekkel, villamossal, autóbusszal, trolibusszal és drótkötélpályán történő közlekedés terén a lakosság számára szolgáltatást nyújtó hálózatok rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket közszolgáltatásként látják el a közszolgáltatási törvénnyel (Hivatalos Közlöny 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) összhangban;

(6) valamely földrajzi területnek tengeri vagy folyami kikötő vagy más terminállétesítmény tengeri vagy folyami fuvarozók részére történő rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosítása; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben a tengerészeti ügyekről és tengeri kikötőkről szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny 158/03, 100/04, 141/06 és 38/09) összhangban odaítélt koncesszió birtokában vesznek részt;

(7) valamely földrajzi területnek repülőtér és más terminállétesítmények légi fuvarozók részére történő rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosítása; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben a repülőterekről szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny 19/98 és 14/11) összhangban odaítélt koncesszió birtokában vesznek részt.”

IX. MELLÉKLET

(a megállapodás XII. mellékletének 2. függeléke)

A BESZERZÉSI INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉT SZOLGÁLÓ MÉDIUMOK

A XII. melléklet 2. függelékébe (Központi kormányzati szervek) illesztendő:

„Horvátország

- Törvények, rendeletek, közigazgatási határozatok és bírósági ítéletek: Narodne Novine (Hivatalos Közlöny)


  Vissza az oldal tetejére