A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános iskolai tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) szerinti nevelési-oktatási intézményben általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló;

2. fenntartó: a nemzeti köznevelési törvény 4. § 9. pontja szerinti természetes vagy jogi személy;

3. * 

4. megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal;

5. nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), h) és j) pontjában meghatározott intézmények; a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti intézmény abban az esetben vehet részt a programban, ha végez általános iskolai nevelési-oktatási tevékenységet;

6. óvodás: a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermek;

7. összevont termékkategória: azon termékek együttese, amelyek esetében a 15. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban és (3) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott támogatási alap felső határa azonos;

8. sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő általános iskolai tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

9. sajátos nevelési igényű óvodás: az a különleges bánásmódot igénylő óvodás, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

10. *  szállító: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 5. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

11. szállítási időszakok:

a) adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,

b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,

c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,

d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka és

e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;

12. *  végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók, sajátos nevelési igényű óvodások és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók együttesen.

2. A támogatás forrása

2. § (1) Az óvoda- és iskolatej program (a továbbiakban: program) lebonyolítása során a 4. §-ban meghatározott termékek kiosztása során a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2013/EU tanácsi rendelet) 5. cikk (3) bekezdése szerint meghatározásra kerülő közösségi forrás (a továbbiakban: közösségi forrás) vehető igénybe, amely kiegészül a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrással (a továbbiakban: nemzeti forrás).

(2) A közösségi forrásigényt az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikkében foglaltak szerint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) bevonásával jelzi.

(3) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32a. cikkét kell alapul venni.

(4) A 15. §-ban meghatározott támogatási összegek a közösségi forrásból és nemzeti forrásból származó támogatási keretből kerülnek kifizetésre. Ha a fenntartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésre jogosult, akkor a kiosztásra kerülő termékek ellenértékének ÁFA tartalma uniós forrásból nem finanszírozható, és a számla nettó értéke vehető figyelembe a támogatási összeg megállapításakor.

(5) A nemzeti forrás terhére történő kifizetésekről a Kincstár minden hónap 15-éig elektronikus úton - a 9. melléklet szerinti formátumban - tájékoztatást küld a miniszter részére.

3. Visszaosztási eljárás

3. § (1) Ha a 12. § szerint benyújtott szállítási szerződések összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 2. §-ban meghatározott támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 2. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 12. § szerint jóváhagyható szerződésekben foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a szerződések alapján az adott tanév vonatkozásában igényelhető támogatási összeg fenti arányszám figyelembevételével történő csökkentésével - a jóváhagyható szerződések alapján - a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét, valamint a szerződő partnerenkénti és összevont termékkategóriák szerinti termékmennyiségeket arányosan csökkenti.

(2) A szerződésben szereplő, de a Kincstár által az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentés miatt jóvá nem hagyott termékmennyiségek kiszállítására a szállító nem kötelezhető.

4. A támogatható termékek köre, tejegyenértékek

4. § (1) A program keretében a végső kedvezményezettek számára az alábbi termékek kerülhetnek kiosztásra: * 

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

b) „I/a. zsírszegény tej”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5-1,8% m/m%) tej, amely megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerinti zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”: a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész 1.3. pontja szerinti zsírszegény kategóriába esik, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

e) *  „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 100 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - legalább 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet, valamint megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

h) „III. ömlesztett sajt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételnek.

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet III. rész 1. pontja szerinti tejből kell készülniük, és meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) *  A kiszállított termék kizárólag közvetlenül a végső kedvezményezett részére kerülhet kiosztásra. A kiosztásra kerülő termékeket a nevelési-oktatási intézmény más célra - így tovább feldolgozási, kereskedelmi, közétkeztetésben ételkészítési alapanyagul - nem használhatja fel.

(4) *  A program keretében egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, végső kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermék után igényelhető támogatás.

(5) A (4) bekezdés szerinti 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségi korlát figyelembevételekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott és ellátott tanulók létszámát kell tekintetbe venni.

(6) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:

a) 1 liter kiszállított „I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, „I/b. zsírszegény ízesített tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 1 liter,

b) 1 kg kiszállított „III. ömlesztett sajt”: 2,912 liter,

c) 1 kg kiszállított „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 0,971 liter,

d) 1 kg kiszállított „II. gyümölcsdarabos joghurt”: 0,87 liter

tejegyenértéknek felel meg.

5. A támogatás igénybevétele

5. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között az 6. § és a 9-12. § szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szállítási szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(1a) *  A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje minden esetben a kérelmező.

(2) A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik a Kincstár intézkedésben történő részvételre vonatkozó - 8. § szerinti - előzetes jóváhagyásával.

6. § E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító olyan szállítási szerződést kötött egymással, amely szerződésben meghatározott termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) foglaltaknak, így különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett üzemben állították elő, továbbá megfelelnek a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

6. Az előzetes jóváhagyási kérelem, a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közös szabályok

7. § (1) A kérelmező a 8. § (2) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét (a továbbiakban: előzetes jóváhagyási kérelem), a 12. § (1) bekezdése szerinti szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 14. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét, és azok mellékleteit a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani.

(2) Az a kérelmező jogosult az (1) bekezdés szerinti bármely kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, olvasható formában kell csatolni az adott kérelemhez.

(4) Az előzetes jóváhagyási kérelem és a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a 12. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 14. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig elektronikus úton módosítható. A kérelem módosítása esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(5) Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott a Kincstár részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét - kivéve a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokat - kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(6) *  Ha az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása, valamint az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően a meghatalmazottnak a Kincstár és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként, ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, továbbá az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania személyesen vagy postai úton a meghatalmazó lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére.

(7) A meghatalmazást a Kincstár által erre a célra rendszeresített papíralapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott ügyfél-azonosítóját,

c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,

d) azon intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,

e) a meghatalmazó nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá

f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(8) A Kincstár kizárólag a (7) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(9) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton benyújtott meghatalmazást - a (14) bekezdésben foglaltak kivételével - kinyomtatva és a meghatalmazó által aláírva az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a meghatalmazó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. A Kincstár a meghatalmazást a papíralapú beérkezést követő három napon belül - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően - nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A (14) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.

(10) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben, amit papír alapon nem kell eljuttatni a Kincstár vagy a meghatalmazó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére.

(11) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(12) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre rendszeresített elektronikus vagy papíralapú nyomtatványon nyújtható be a Kincstárhoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi megszüntetése esetén a bejelentéshez csatolni kell annak igazolását, hogy a meghatalmazott a meghatalmazás megszüntetéséről értesítette a meghatalmazót. Az igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányában nem hatályos.

(13) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni a Kincstárhoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi egyoldalú megszüntetése esetén a papíralapú bejelentéshez csatolni kell a (12) bekezdés szerinti igazolást. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás és az igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányába nem hatályos.

(14) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a meghatalmazott által, ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. A meghatalmazó által elektronikusan jóváhagyott elektronikus meghatalmazást, módosítást vagy megszüntetést papír alapon nem kell eljuttatni a Kincstár részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a meghatalmazást kinyomtatva és a meghatalmazó által aláírva, postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a meghatalmazó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére a (9) és a (13) bekezdésben foglaltak szerint.

(15) Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az elektronikus kérelemkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be.

(16) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, a Kincstár az iratokat az ügyfél által az iratok átvételére írásban kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti, az ügyfél általi ilyen kijelölés hiányában vagy több írásbeli kijelölés esetén az irat - az ügyfél egyidejű értesítésével - az adott jogcímben utoljára eljáró, hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

7. A programban történő részvétel előzetes jóváhagyása

8. § (1) A kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyási kérelmét legkésőbb a szállítási szerződésnek a 12. § (1) bekezdése szerinti benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a Kincstárhoz a 7. §-ban foglaltak szerint.

(2) A 2015/2016-os tanévtől benyújtott előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában hozott jóváhagyások visszavonásig érvényesek.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján alakított önkormányzati társulás esetében, ha a társulás az előfinanszírozó fél, az előzetes jóváhagyási kérelmet kizárólag a társulás nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelemhez önkormányzati társulások esetében csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodást.

(4) Az előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában a Kincstár a kérelem Kincstárhoz történő beérkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz.

8. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása

9. § (1) A szállítási szerződést egy teljes tanév vonatkozásában kell kötni.

(1a) *  A 12. § (2a) bekezdése szerinti esetben az előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval az új szerződést egy teljes tanévnél rövidebb időszakra vonatkozóan is meg lehet kötni.

(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő feladatellátási hely tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.

10. § (1) *  A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.

(2) *  Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló végső kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell.

(3) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(4) A szállítók rangsorolását az alábbi többletpontok szerint kell elvégezni:

a) *  annak a szállítónak az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, 9 pont adható;

b) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, 7 pont adható;

e) ha a szállító vállalja az előfinanszírozást, akkor részére 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, 5 pont adható;

g) *  annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/a. zsírszegény tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 25 pont,

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 20 pont,

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 8 pont,

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont,

h) „III. ömlesztett sajt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont.

(6) Többletpont nem adható az olyan, az adott intézmény kapcsán a szállítói ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(7) A szállítónak a 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(8) A (4), (5) és (7) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(9) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával el kell látni. A jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a miniszter részére.

(10) A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell küldenie miniszter részére.

(11) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, az intézmény és a szállító erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a következő évi ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a szállító ajánlatát. Ha a következő tanévi ajánlattételi felhívás során a szállító az egyetlen ajánlattevő, úgy a fenntartó a következő tanévre más szállítóval is köthet szerződést.

(12) A vállalások - különösen a promóciós intézkedések - megvalósulását a miniszter is jogosult helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrizni.

(13) *  Abban az esetben, ha a folyamatban levő tanév során a leszállított termék minősége egy hónapon belül legalább három esetben, dokumentáltan nem felelt meg a 2. mellékletben meghatározott minőségi előírásoknak, és a minőségi problémák kialakulásáért a szállító tehető felelőssé, akkor az ajánlattételi felhívás során egyetlen fenntartó sem köteles figyelembe venni az adott szállító ajánlatát.

11. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím, adóazonosító jel, vállalkozás esetén székhely, cégjegyzékszám, adószám),

b) a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

d) a fenntartó - Oktatási Hivatal által kiadott - azonosítója,

e) az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, címe, OM azonosító szám),

f) a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,

g) *  a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működési engedélyszáma],

h) a tanév megjelölése,

i) feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,

j) *  feladatellátási helyenként az ellátni kívánt végső kedvezményezettek száma végső kedvezményezett típusonként,

k) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

l) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

m) feladatellátási helyenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékek mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,

n) a megrendelés és annak módosításának menete és teljesítése,

o) a minőségi kifogás kezelésének módja,

p) a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

q) *  a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is (OM azonosító, feladatellátási hely kód, részt vevő végső kedvezményezettek létszáma)],

r) a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

s) az iratmegőrzési hely meghatározása,

t) *  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) *  A szállítási szerződésben a végső kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy amennyiben a szerződés megkötésének pillanatában az intézménybe beiratkozott tanulók száma a keretlétszámnál kevesebb, úgy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) *  A 11. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült, feladatellátási helyenkénti és végső kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán szereplő keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 12. § (5) bekezdése szerinti döntésében köteles elutasítani.

(5) *  Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben - csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) *  A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.

(8) *  A szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

12. § (1) A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 7. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére. A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a Kincstár az (1) bekezdés szerinti kérelmet az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott vizsgálat során megállapított szabálytalanságok miatt elutasítja, akkor az elutasított kérelemhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan a fenntartó jogosult a 10. § (10) bekezdése szerinti rangsorban következő, előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval új szerződést kötni.

(2b) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerinti esetben az elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekről a fenntartókat tájékoztatja.

(2c) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseket kizárólag az eredeti, elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézmények, termékkategóriák vonatkozásában, és legfeljebb az abban megjelölt termékmennyiségek erejéig hagyja jóvá.

(2d) *  A kérelmezőnek a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseinek jóváhagyása iránti kérelmét legkésőbb a szerződéssel érintett szállítási időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtania.

(3) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(4) *  A Kincstár az (1) bekezdés szerint benyújtott szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-éig döntést hoz.

(5) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező köteles a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatni.

(6) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezik. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott szállító és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.

(7) *  Az (1) és (2d) bekezdésekben meghatározott határidőt követően új feladatellátási helyek bevonására, továbbá a szállító és fenntartó viszonylatában az összevont termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.

(8) A kérelmező jogosult - a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján - az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag a szállítási szerződésben a fogadó intézményre vonatkozóan jóváhagyott összevont termékkategóriák tekintetében kerülhet sor. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(9) A kérelmező minden egyes szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben köteles jelezni a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő, adott tanévi OM azonosító-változást, intézmény-összevonást, megszűnést, átalakítást, fenntartói jog átadást és fenntartói jog átalakulást. Fenntartói jog átadás és átalakulás esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az új fenntartó képviselője által aláírt, 11. melléklet szerinti mintának megfelelő adattartalmú nyilatkozatot. A változást igazoló dokumentumokat kizárólag a változást követő első kifizetési kérelemhez kell mellékelni. Az intézmény fenntartója a szállítót köteles a fenti változásokról értesíteni.

(10) A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagyott jóvá.

(10a) *  A szállítás - a kérelmező felelősségére - a Kincstárnak a (2d) bekezdés szerint benyújtott kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak a Kincstár általi jóváhagyást követően nyújtható be.

(11) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(12) A nevelési-oktatási intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztását a közétkeztetés időpontjaitól eltérő időpontban végzi el.

9. A kiszállított termékekről kiállított számlával kapcsolatos szabályok

13. § (1) A szállító a termékek kiszállításáról szállításonként a bizonylati rendre vonatkozó előírásoknak megfelelő szállítólevelet köteles kiállítani. A termék átvevője a termékek átvételét a szállítólevélen köteles aláírásával igazolni. A nevelési-oktatási intézmény a szállító által átadott szállítólevelet köteles megőrizni. A Kincstár a szállítóleveleket és a termékek átvételét igazoló aláírásokat helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(2) A kiállított számlának az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában leírt kötelező adattartalmon felül tételesen tartalmaznia kell

a) az ellátott feladatellátási hely nevét, pontos címét, OM azonosítóját, a feladatellátási hely kódját;

b) *  az ellátott végső kedvezményezett típusát, az adott végső kedvezményezett típusú gyermekeknek leszállított termékmennyiséget (db), valamint az adott végső kedvezményezett típusú gyermekeknek leszállított termékmennyiség bruttó ellenértékét abban az esetben, amikor a számlán szereplő termékek eltérő végső kedvezményezett típusú gyermekek részére kerültek leszállításra, és az egyes végső kedvezményezett típusú gyermekek esetében eltérő a támogatási intenzitás;

c) a leszállított termék 4. § (1) bekezdése szerinti pontos kategóriáját és kiszerelését - tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát is.

(3) Ha a szállító az előfinanszírozó, akkor a (2) bekezdésben rögzített adatokon felül a kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát is. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 15. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott maximális összeget.

(4) Ha a szállító az előfinanszírozó és a bruttó számlaérték meghaladja a számla támogatástartalmát, akkor a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltétel fenntartó hibájából eredő nemteljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a kieső támogatás összegét megfizetni.

10. A kifizetési kérelem benyújtása

14. § (1) A kérelmező az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét az 1. § 11. pontjában meghatározott szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be a Kincstárhoz a 7. §-ban foglaltak szerint.

(2) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(3) Ha a támogatás előfinanszírozója az Mötv. alapján alakított önkormányzati társulás, az (1) bekezdés szerinti kifizetési kérelmet kizárólag a társulás nyújthatja be.

(4) A kifizetési kérelemhez az erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen csatolni kell az adott szállítási időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat, továbbá minden számla vonatkozásában elektronikus úton be kell nyújtani az 5. melléklet 4. pontja szerinti adatokat.

(5) A Kincstár a kifizetési kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és a forrás rendelkezésre állása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti határidőn belül elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

(6) *  A kérelemben végső kedvezményezett típusonként megbontva fel kell tüntetni a termékmennyiséget és a bruttó vételárat, abban az esetben is, ha a végső kedvezményezett típusok támogatási intenzitása azonos.

(7) A kifizetési kérelemben a 7. § (4) bekezdésében meghatározott módosítási határidő lejártáig fel nem tüntetett, vagy a kifizetési kérelemhez csatolt számlákon nem szereplő termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe a támogatási összeg meghatározása során.

(8) A támogatási összeg megállapítása a számlán feltüntetett nettó egységár és általános forgalmi adókulcs alapján történik a 15. §-ban meghatározottak szerint.

11. A program keretében igényelhető támogatás mértéke

15. § (1) Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 7. és 8. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba történő besorolás az adott település viszonylatában mérhető egy főre jutó adóerő-képesség, valamint fennálló finanszírozási hiányt jelképező rendkívüli önkormányzati támogatásban való részesülés figyelembevételével történik.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén igényelhető támogatás mértéke a 7. mellékletben meghatározott székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében - figyelemmel a 2. § (4) bekezdésében foglaltakra - a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb

a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 32,5 Ft/dl,

b) az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 13,2 Ft/dl,

c) az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 395 Ft/kg,

d) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 460 Ft/kg,

e) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 485 Ft/kg,

f) a „III. ömlesztett sajt” esetében 1400 Ft/kg.

(3) *  Az óvodások, valamint a 8. mellékletben meghatározott székhelyű nevelési-oktatási intézménybe járó általános iskolai tanulók ellátása esetén igényelhető támogatás mértéke legfeljebb

a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 20 Ft/dl,

b) az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 10 Ft/dl,

c) az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 230 Ft/kg,

d) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 260 Ft/kg,

e) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 270 Ft/kg,

f) a „III. ömlesztett sajt” esetében 800 Ft/kg.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott igényelhető támogatási összeg minden egyes termékkategória esetében tartalmazza az 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdés szerinti támogatási felső határértéket is.

(5) A sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott összeg, függetlenül attól, hogy a tanuló vagy óvodás gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval vagy óvodással együtt, azonos iskolai osztályban vagy óvodai csoportban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

(6) A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő feladatellátási hely esetén a 7. és 8. melléklet szerinti besorolás alapját az a település képezi, ahol a tagintézmény működik.

12. Elektronikus kapcsolattartás

16. § (1) Az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott az elektronikus kérelemkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.

(2) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartást választ, a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, döntéseit - amennyiben ennek a technikai feltételei fennállnak - elektronikus úton közli az ügyféllel vagy meghatalmazottjával.

(3) Az ügyfél vagy a meghatalmazott az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát visszavonhatja.

(4) Az ügyfél vagy a meghatalmazott által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén a Kincstár a másik kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat a korábbi kapcsolattartási formában is megküldheti az ügyfél részére.

13. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés, nyomonkövetés

17. § (1) *  A nevelési-oktatási intézmény köteles - a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint - nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett végső kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 15. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény vezetője által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni.

(2) Ha az adott nevelési-oktatási intézmény több, a programban részt vevő feladatellátási hellyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást feladatellátási helyenként köteles vezetni.

(3) Ha a támogatás igénylője a szállító, akkor köteles - a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint - nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

(4) A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál helyszíni ellenőrzést végezhet.

(5) A kérelmező a helyszíni ellenőrzés során köteles a székhelyén biztosítani a támogatással érintett eredeti dokumentumok, nyilvántartások rendelkezésre állását.

(6) Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat - különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartásvezetési kötelezettségére -, az érintett támogatás összege a fenntartónál a 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(7) Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény csak részben teljesítette az e rendeletben foglaltakat, akkor a Kincstár jogosult a korábban igényelt és kifizetett támogatás meghatározott részének visszafizetését kezdeményezni.

(8) Ha a támogatás igénylője a fenntartó, és a támogatás átutalását megelőző ellenőrzés során a Kincstár megállapítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat - különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartásvezetési kötelezettségére -, a kérelmező nem jogosult az érintett nevelési-oktatási intézmény esetében igényelhető támogatás igénybevételére.

(9) Ha a szállító által az adott fenntartóhoz tartozó intézmények részére a tanév során kiszállított termékek összevont termékkategóriánkénti mennyisége kevesebb, mint a Kincstár által az adott fenntartó kapcsán az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiség 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.

(10) *  Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet célkitűzéseivel ellentétesen az ugyanezen rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése abban az esetben áll fenn, amennyiben bármely természetes vagy jogi személy az 1. § 3. pontjában meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el az óvoda- és iskolatej programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(11) *  Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában, ha az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtéséhez szükséges, a jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés meglétét az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, az így megszerzett előny a (6) bekezdésben hivatkozott jogosulatlan támogatásnak minősül.

18. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év október 31-éig, november 30-éig, február 28-áig és április 30-áig elektronikus úton megküldi az óvodai, és általános iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, feladatellátási hely neve, megyéje, települése, címe, feladatellátási helyek közül az intézmény székhelyének megjelölése, a fenntartó neve és azonosítója, fenntartó adószáma és típusa, az intézmény székhelye, székhelyének címe, nevelés-oktatás jellege, feladatellátási hely férőszáma, nappali képzésben felvehető maximális létszám) a Kincstár, valamint a miniszter részére.

19. § A 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikkében meghatározott értékelés megküldéséről a Kincstárnak kell gondoskodnia, a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

14. A programot népszerűsítő plakát

20. § (1) A programban részt vevő intézménynek a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet Mellékletében foglalt minimumfeltételeknek megfelelő programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.

(2) A népszerűsítő plakát gyártásáról, intézménybe történő szállításáról, annak esetleges pótlásáról a szállítónak kell gondoskodnia.

15. A programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása

21. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a program népszerűsítését célzó, valamint a tejtermékek fogyasztását ösztönző edukációs program folytatható, amely tevékenység éves szinten a nemzeti forrás legfeljebb 3%-áig, a közösségi forrás legfeljebb 15%-áig támogatható.

(2) Az edukációs programnak közvetlenül kapcsolódnia kell az e rendelet szerinti programhoz, annak a szélesebb nyilvánossághoz kell szólnia, és az alábbi kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében valósulhat meg:

a) tájékoztató kampányok folytatása műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, internetes felület kialakítása, valamint egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén;

b) a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató rendezvények szervezése során;

c) tájékoztató és promóciós anyagok készítése révén;

d) egyéb, a (3) bekezdés szerinti pályázati kiírásban részletezésre kerülő tevékenység során.

(3) A miniszter a támogatás igénybevételére vonatkozóan pályázati kiírást tesz közzé.

(4) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként a Kincstár, a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: Terméktanács) szakértőiből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter ideiglenes hatállyal nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(5) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg. A programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter jogosult szerződést kötni.

(7) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz napon belül - a miniszter írásban értesíti a pályázót, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére.

(8) A kifizetési kérelmet a Kincstárhoz kell benyújtani a megvalósítást alátámasztó dokumentumokkal, kifizetési bizonylatokkal együtt. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megbízási vagy vállalkozási szerződést, és a miniszter arról szóló igazolását, hogy a nyertes pályázó által történt megvalósítást teljesítettnek ítéli (teljesítésigazolás).

16. Stratégia

22. § Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (8) és (9) bekezdésében foglalt stratégia elkészítéséről a miniszter a Kincstár és a Terméktanács bevonásával gondoskodik.

17. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017/2018-as és az azt követő tanévekre vonatkozóan nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

24. § Ez a rendelet

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, és

d) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. § * 

1. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Az előzetes jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.

2. Kérelmező neve.

3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, székhely, e-mail-cím, telefonszám, faxszám).

4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító vagy fenntartó).

5. Ha a kérelmező a fenntartó, akkor a fenntartó típusa (tankerületi központ, óvodafenntartó települési önkormányzat, óvodafenntartó önkormányzati társulás, országos nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyházi jogi személy vagy egyéb) és azonosítója.

6. Nyilatkozatok:

6.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.

6.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.

6.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.

6.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, sajátos nevelési igényű óvodás, általános iskolai tanuló, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), az adott tanítási vagy nevelési napon jelenlévő tanulók, óvodások számát, és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét.

6.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.

6.6. Kijelenti, hogy a Kincstár tudomására hoz mindennemű, az előzetes jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül.

6.7. Tudomásul veszi, hogy ha az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a Kincstár hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

6.8. Kijelenti, hogy a 6.1. és 6.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény fenntartójával megismerteti, és gondoskodik ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.

6.9. Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az előzetes jóváhagyási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

2. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Az óvoda- és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minőségi előírásai

1. A termék meghatározása

Az óvoda- és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott, tehéntejből készített termékek, amelyeket az óvodákban ellátott gyermekek és a köznevelésben részt vevő iskolák 1-8. évfolyamában ellátott tanulóinak osztanak ki.

2. Minőségi követelmények

2.1. A termékek minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzőinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai előírásoknak.

2.2. A tejtermékek a hőkezelésének módjától függően:

2.2.1. Pasztőrözöttek

2.2.2. Ultramagas hőmérsékleten hőkezeltek (UHT) lehetnek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények

3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez.

3.2. A hűtést igénylő termékeket úgy kell szállítani, hogy hőmérsékletük a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hőmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelő kapacitásuk a beérkező, hűtve tárolást igénylő termékek hűtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követő két órán belül a tanulók és az óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről, vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő takarmányozási célú átadásáról. A fel nem használt tej- és tejtermék gyártóüzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt termékek szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységű termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzen be.

3. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez * 

A szállítási szerződés mintája

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a ..................................................................................................

székhelye: ...........................................................................................................................

adószáma: .............................................. ügyfél-azonosító: .................................................

képviselő neve: ....................................................................................................................

képviselő címe: ....................................................................................................................

kapcsolattartó neve: .............................................................................................................

kapcsolattartó címe: .............................................................................................................

kapcsolattartó e-mail-címe: ..................................................................................................

kapcsolattartó telefonszáma: ......................................... faxszáma: .......................................

(a továbbiakban: szállító),

másrészről a ........................................................................................................................

székhelye: ............................................................................................................................

adószáma: ................................................. ügyfél-azonosító: ...............................................

képviselő neve: ....................................................................................................................

képviselő címe: ....................................................................................................................

kapcsolattartó neve: .............................................................................................................

kapcsolattartó címe: .............................................................................................................

kapcsolattartó e-mail-címe: ..................................................................................................

kapcsolattartó telefonszáma: ........................................... faxszáma: ......................................

fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: ................................................................

(a továbbiakban: fenntartó) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek) (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:

Intézmény neve: ...................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: .....................................................................................................

székhely pontos címe: ...........................................................................................................

OM azonosító száma: ...........................................................................................................

képviselője: ..........................................................................................................................

Intézmény neve: ...................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: .....................................................................................................

székhely pontos címe: ...........................................................................................................

OM azonosító száma: ...........................................................................................................

képviselője: ..........................................................................................................................

Intézmény neve: ...................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: .....................................................................................................

székhely pontos címe: ...........................................................................................................

OM azonosító száma: ...........................................................................................................

képviselője: ..........................................................................................................................

az alábbi feltételek mellett:

A támogatás előfinanszírozója: a szállító/fenntartó.

A fenntartó köznevelési tevékenysége tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult: Igen/Nem

1. A szerződés tárgya

A szállító vállalja, hogy a .../.... tanévben ... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ... napjáig (szállítás vége dátum) az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, valamint a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi, és a kedvezményezettek (óvodások, sajátos nevelési igényű óvodások, általános iskolai tanulók és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók) részére kiosztja.

2. Tanév során szállítandó termékek összesítése

A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A teljesítés helyszíne és a szállítandó termékek

3.1. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

..............................................................................................................................................

□□□□ ............ (megye) ........................ (helység) ........................ (út/utca/tér) ........ (házszám)

OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□

Ellátott általános iskolai tanulók száma: ................... fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: .................. fő

Ellátott óvodások száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: .................. fő

Ellátott összes kedvezményezett száma: .................. fő

3.1.1. A tanév adatai:

A tanévben a tanítási napok száma A tanévben a kiosztási napok száma *  Kiosztási napok (H, K, SZ, CS, P)

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):

hetente ... nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)

A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

□ első tanóra előtt; □ tanórán; □ tanórák közti szünetben;

□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .....................................

3.1.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

Termék megnevezése Termékkategória Termék kiszerelése Tanév során szállítani tervezett termékmennyiség
(liter/kg)
Bruttó egységár
(Ft/liter, Ft/kg)
pl. „Igyál meg!” tej Teljes/félzsíros tej pl. 0,2 liter pl. (500 gyerek * 0,2 liter *
100 kiosztási nap=) 10 000 liter
pl. 325 Ft/liter
pl. „Isteni joghurt” Gyümölcsleves/
ízesített joghurt
pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek * 0,175 kg *
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 460 Ft/kg
pl. „Epres joghurt” Gyümölcsdarabos joghurt pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek * 0,175 kg *
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 485 Ft/kg

3.2. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

............................................................................................................................................

□□□□ ................ (megye) .................. (helység) ...................... (út/utca/tér) ........ (házszám)

OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□

Ellátott általános iskolai tanulók száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: .................. fő

Ellátott óvodások száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: .................. fő

Ellátott összes kedvezményezett száma: .................. fő

3.2.1. A tanév adatai:

A tanévben a tanítási napok száma A tanévben a kiosztási napok száma *  Kiosztási napok (H, K, SZ, CS, P)

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):

hetente ... nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)

A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

□ első tanóra előtt; □ tanórán; □ tanórák közti szünetben;

□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .....................................

3.2.2. Tanév során szállítandó termékek adatai:

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

Termék megnevezése Termékkategória Termék kiszerelése Tanév során szállítani tervezett termékmennyiség
(liter/kg)
Bruttó egységár
(Ft/liter, Ft/kg)
pl. „Igyál meg!” tej Teljes/félzsíros tej pl. 0,2 liter pl. (500 gyerek * 0,2 liter *
100 kiosztási nap=) 10 000 liter
pl. 325 Ft/liter
pl. „Isteni joghurt” Gyümölcsleves/
ízesített joghurt

pl. 0,175 kg
pl. (500 gyerek * 0,175 kg *
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 460 Ft/kg
pl. „Epres joghurt” Gyümölcsdarabos joghurt
pl. 0,175 kg
pl. (500 gyerek * 0,175 kg *
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 485 Ft/kg

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége

Az intézmények a napi, illetve heti megrendelést a tárgynapot vagy tárgyhetet megelőző napon vagy héten ... (nap) ... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax) vagy telefonon a ... telefonszámon történhet.

A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.

5. A megrendelés teljesítése

A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik, és gondoskodnak azok kiosztásáról.

Minden szállítást ... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy példányát az intézmény köteles megőrizni.

6. Minőségi kifogások

A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletében előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles ... napon belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni.

7. Számlázás és fizetési feltételek

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente, havonta, illetve szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.

A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 15. §-ának figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a rendeletben szabályozott módon, a szállító mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg.

Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésekben megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak.

Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

8. Promóciós intézkedések

A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

□ szállító; □ fenntartó; □ közösen.

A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

□ helyi (kizárólag egy-egy adott nevelési-oktatási intézményt ér el);

□ régiós (egy nagyobb földrajzi egységbe tartozó valamennyi ellátni kívánt nevelési-oktatási intézményt elér);

□ országos (valamennyi ellátni kívánt nevelési-oktatási intézményt elér).

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos vagy régiós, úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei:

Promóciós intézkedés Tervezett költség Megvalósítás időpontja (legalább év és hónap pontossággal)
□ Az óvoda- és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége: .....................................................................................................
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.
□ A tanulók tej- és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej és tejtermékek kóstoltatása.
□ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható (azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

9. A felek kötelezettségei

A fenntartó köteles

1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott intézmények tanulói fogyasztják;

2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;

3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók részére;

4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben foglaltak szerint, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók, illetve óvodások számára osztották ki;

5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó hibájából nem teljesül;

6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladatellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;

7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére;

8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 20. §-ában megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.

A szállító köteles

1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben meghatározott, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók, illetve óvodások számára osztották ki, vagy ha a támogatást a rendeletben meghatározott mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;

2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót tájékoztatni.

A szerződő felek kötelesek

1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;

2. a rendelet 17. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;

3. alávetni magukat az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

Az átvevő köteles

1. a tanulók, illetve az óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. a támogatott termékeket a tanulók, illetve az óvodások részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. a tanulóknál, illetve az óvodásoknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;

5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;

7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül a Kincstárt értesíteni;

8. az óvoda- és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

10. Iratmegőrzési helyek

A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása:

1. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................

2. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................

3. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................

4. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................

11. Egyéb (szerkeszthető) rendelkezések

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány az átvevőt, egy példány a fenntartót illeti meg.

........................................................, .............. év ............. hónap .......... nap

..................................................
szállító
....................................................
fenntartó

A szállítási szerződés 1. számú melléklete

Termék megnevezése Termék-
kategória
Termék kiszerelése A tanév során összességében szállítani tervezett mennyiség (liter/kg) Saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg) Saját üzem(ek)
neve
Saját üzem(ek) engedély-
száma
Bérgyártott termék mennyisége
(liter/kg)
Bérgyártó üzem(ek) neve Bérgyártó üzem(ek)
engedély-
száma
Beszerzett termék mennyisége
(liter/kg)
A beszerzett termék(ek)et előállító üzem(ek)
neve
A beszerzett termék(ek) et előállító üzem(ek) engedély-
száma

A szállítási szerződés 2. számú melléklete

Tanulmányút
Tervezett költsége:
...................................... Ft
Verseny, pályázat szervezése, jutalom adása
Tervezett költsége:
...................................... Ft
Kóstoltatás
Tervezett költsége:
................................... Ft
A termékek hűtésére berendezés biztosítása Tervezett költsége:
.................................. Ft
OM azonosító és
Feladatellátási hely kód
Nevelési-oktatási intézmény neve Érintett tanulók száma
(fő)
Megvalósítás időpontja (legalább
év és hónap pontossággal)
Érintett tanulók száma
(fő)
Megvalósítás időpontja (legalább
év és hónap pontossággal)
Érintett tanulók száma
(fő)
Megvalósítás időpontja (legalább
év és hónap pontossággal)
Érintett tanulók száma
(fő)
Megvalósítás időpontja (legalább
év és hónap pontossággal)
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□
□□□□□□ - □□□

4. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem adattartalma

1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.

1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.

1.2. Kérelmező neve.

1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail-cím, telefonszám, faxszám).

1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító vagy fenntartó).

1.5. Amennyiben a kérelmező a fenntartó, úgy a fenntartó típusa (tankerületi központ, óvodafenntartó települési önkormányzat, óvodafenntartó önkormányzati társulás, országos nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, egyházi jogi személy, egyéb).

1.6. Előfinanszírozó megnevezése.

2. A tanév meghatározása.

3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.

4. Szerződések főbb adatai.

4.1. Szerződő felek adatai (név, adószám).

4.2. Fenntartó azonosítója.

4.3. *  Terméket gyártó üzem neve és részére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott üzemengedély száma.

4.4. Intézmények adatai (OM azonosító, feladatellátási hely azonosító, név, megye, cím).

4.5. Kedvezményezettek típusonkénti létszáma.

4.6. Tanítási napok száma, kiosztási napok száma, kiosztási napok megnevezése.

4.7. Termékek adatai (neve, kategóriája, az adott tanév során szállítani tervezett mennyisége, mennyiségi egysége, bruttó egységára).

5. Nyilatkozatok.

5.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.

5.2. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.

5.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.

5.4. Kijelenti, hogy olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, sajátos nevelési igényű óvodás, általános iskolai tanuló, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási, nevelési napon jelenlévő tanulók, illetve óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).

5.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.

5.6. Kijelenti, hogy haladéktalanul a Kincstár tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül.

5.7. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a Kincstár hatósági átutalási megbízását a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

5.8. Kijelenti, hogy az 5.1. és 5.3. pontokban részletezett kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott intézmény fenntartójával megismertette, és gondoskodott ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről.

5.9. Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Kérelmezőre vonatkozó adatok.

1.1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.

1.2. Kérelmező neve.

1.3. Kérelmező kapcsolattartójának adatai (név, cím, e-mail-cím, telefonszám, faxszám).

1.4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/fenntartó).

1.5. Ha a kérelmező a fenntartó, akkor a fenntartó típusa (tankerületi központ/óvodafenntartó települési önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás/országos nemzetiségi önkormányzat/alapítvány/ egyházi jogi személy/egyéb), fenntartó azonosítója.

1.6. Előfinanszírozó megnevezése.

2. Kérelem összesítő alapadatai.

2.1. Tanév.

2.2. Kérelemmel érintett szállítási időszak.

2.3. Kedvezményezettek típusonkénti összesített létszáma.

2.4. Termékkategóriánkénti elszámolni kívánt összesített mennyiségek.

3. Ellátott intézmények adatai.

3.1. OM azonosító, feladatellátási hely kód, intézményegység neve, székhely megyéje, pontos címe.

3.2. Intézmény fenntartójának neve.

3.3. Nyári szünet kezdőnapja (ha a kérelem az adott tanév május-júliusi időszakára vonatkozik).

3.4. Kiosztási napok száma a kérelemmel érintett szállítási időszakban.

3.5. Kedvezményezettek típusa, létszáma.

4. Elszámolásra benyújtott számlák adatai.

4.1. Számlaszám.

4.2. Számlakiállító adatai (neve, adószáma).

4.3. Vevő adatai (neve, adószáma).

4.4. Teljesítés időpontja (teljesítés dátuma).

4.5. Bizonylat típusa (számla, sztornó számla, helyesbítő számla stb).

4.6. Számlán szereplő termékkel a vevő által fenntartott teljesítési helyszínen ellátott kedvezményezettek típusa.

4.7. Számlán szereplő termékek adatai [termék megnevezése, termék kategóriája, kiszerelése, kiszerelés mértékegysége, termék mennyisége, termék mennyiségi egysége (db), számlán szereplő termék mennyisége literben vagy kilogrammban, kiosztott mennyiség (db), kiosztott termék mennyisége literben vagy kilogrammban].

4.8. Termék nettó egységára, kiosztott termék bruttó értéke.

4.9. Támogatás intenzitása.

5. Csatolt dokumentumok száma.

6. Nyilatkozatok.

6.1. Tudomásul veszi, hogy a Kincstárral a kapcsolattartás a 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik.

6.2. Tudomásul veszi, hogy az adatok megváltozása esetében a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles a Kincstár felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - a 2007. évi XVII. törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények terhelik.

6.3. Tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be.

6.4. Tudomásul veszi, hogy ha az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a Kincstár hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

6.5. Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kifizetési kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

6. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Az óvoda- és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések

1. Az óvoda- és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy rendszeres frissítése.

Ajánlott tartalom:

1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése.

1.2. Tájékoztatók az óvoda- és iskolatej programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek.

1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok.

1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság.

1.2.3. Tanulóknak: az óvoda- és iskolatej program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában.

1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej és tejtermékek beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők, tanárok részére opcionálisan.

1.4. Oktatási segédanyagok: a különböző tejtermékek bemutatása.

1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél, és az elérhetőségeik.

2. A termék előállítójához (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) egy tanévben legalább egyszer szervezett tanulmányút, amelynek keretében lehetőség nyílik tej és tejtermékek előállításának adott üzemre jellemző fázisainak bemutatására. A tanulók lehetőség szerint legalább egy órát tartózkodjanak a fogadó félnél.

3. A gyermekek tej- és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitűző, írószer, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer).

4. Kóstoltatás: óvoda- és iskolatej program keretében lehetőség szerint legalább egy alkalommal tej- és tejtermék kóstoltatás.

5. Az ellátott intézményeknél a termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

7. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Sorszám KSH kód Önkormányzat neve
1 0717376 Aba
2 1612441 Abádszalók
3 0212548 Abaliget
4 1024554 Abasár
5 0526718 Abaújkér
6 0503595 Abaújszántó
7 0811882 Abda
8 1104428 Ács
9 1318573 Acsa
10 1807214 Acsád
11 1118139 Ácsteszér
12 1023241 Adács
13 1406080 Ádánd
14 1907302 Adásztevel
15 0708925 Adony
16 1931307 Adorjánháza
17 0317686 Ágasegyháza
18 0804880 Ágfalva
19 0509362 Aggtelek
20 0829407 Agyagosszergény
21 1508776 Ajak
22 0321944 Akasztó
23 0533093 Alacska
24 0726824 Alap
25 1625265 Alattyán
26 1331653 Albertirsa
27 0715176 Alcsútdoboz
28 1006345 Aldebrő
29 0213329 Almamellék
30 0429595 Almáskamarás
31 0927641 Álmosd
32 0520482 Alsóberecki
33 0519664 Alsódobsza
34 1729665 Alsónána
35 2019512 Alsónemesapáti
36 1711563 Alsónyék
37 1930526 Alsóörs
38 2032081 Alsópáhok
39 1216425 Alsópetény
40 0725283 Alsószentiván
41 0233279 Alsószentmárton
42 1822549 Alsószölnök
43 0528839 Alsószuha
44 1822725 Alsóújlak
45 0529814 Alsóvadász
46 0521032 Alsózsolca
47 0616197 Ambrózfalva
48 1529975 Anarcs
49 1428714 Andocs
50 1017987 Andornaktálya
51 1134227 Annavölgy
52 1520303 Apagy
53 1333561 Apaj
54 1726125 Aparhant
55 0614252 Apátfalva
56 1808873 Apátistvánfalva
57 1007241 Apc
58 1310108 Áporka
59 0321148 Apostag
60 1509353 Aranyosapáti
61 0514331 Arló
62 0503771 Arnót
63 0503823 Ároktő
64 0619062 Árpádhalom
65 0903319 Ártánd
66 0610339 Ásotthalom
67 0826921 Ásványráró
68 0504233 Aszaló
69 1123852 Ászár
70 1316188 Aszód
71 1006503 Átány
72 1016090 Atkár
73 1732735 Attala
74 0205403 Babarc
75 1430474 Babócsa
76 1428316 Bábonymegyer
77 0815042 Babót
78 0310719 Bácsalmás
79 0310180 Bácsbokod
80 0327234 Bácsborsód
81 0330155 Bácsszőlős
82 1922327 Badacsonytomaj
83 1903267 Badacsonytördemic
84 1309131 Bag
85 0920011 Bagamér
86 2030368 Bagod
87 0828769 Bágyogszovát
88 1129212 Baj
89 0303522 Baja
90 1817020 Bajánsenye
91 1116744 Bajna
92 1129355 Bajót
93 2004738 Bak
94 0915167 Bakonszeg
95 1124244 Bakonybánk
96 1923746 Bakonybél
97 0708730 Bakonycsernye
98 1929513 Bakonyjákó
99 1907287 Bakonykoppány
100 1925991 Bakonynána
101 1930410 Bakonyoszlop
102 1125229 Bakonysárkány
103 1923922 Bakonyszentiván
104 1922813 Bakonyszentkirály
105 0805944 Bakonyszentlászló
106 1122381 Bakonyszombathely
107 1924129 Bakonytamási
108 0629106 Baks
109 0203975 Baksa
110 0518184 Baktakék
111 1502325 Baktalórántháza
112 1213657 Balassagyarmat
113 0623676 Balástya
114 1011527 Balaton
115 1925308 Balatonakali
116 1905838 Balatonalmádi
117 1427377 Balatonberény
118 1433853 Balatonboglár
119 1912238 Balatonederics
120 1419460 Balatonendréd
121 1420729 Balatonfenyves
122 1929461 Balatonfőkajár
123 1407117 Balatonföldvár
124 1902219 Balatonfűzfő
125 2017002 Balatongyörök
126 1905148 Balatonkenese
127 1407375 Balatonkeresztúr
128 1433862 Balatonlelle
129 1414562 Balatonmáriafürdő
130 1416601 Balatonszabadi
131 1424907 Balatonszárszó
132 1422822 Balatonszemes
133 1421324 Balatonszentgyörgy
134 1403559 Balatonvilágos
135 1526958 Balkány
136 0313408 Ballószög
137 0902918 Balmazújváros
138 1805102 Balogunyom
139 0325937 Balotaszállás
140 1515963 Balsa
141 1424457 Bálványos
142 1131422 Bana
143 1914173 Bánd
144 0525159 Bánhorváti
145 1224341 Bánk
146 2008439 Bánokszentgyörgy
147 0521953 Bánréve
148 0224378 Bár
149 1526480 Barabás
150 0707047 Baracs
151 0708581 Baracska
152 0926693 Báránd
153 0224749 Baranyajenő
154 0806196 Barbacs
155 1432799 Barcs
156 1403735 Bárdudvarnok
157 1220048 Bárna
158 1108624 Bársonyos
159 1711712 Báta
160 1708864 Bátaszék
161 1432337 Baté
162 0303656 Bátmonostor
163 1233534 Bátonyterenye
164 1502990 Bátorliget
165 0418102 Battonya
166 0311961 Bátya
167 2024864 Batyk
168 2018698 Bázakerettye
169 2023144 Becsehely
170 1212016 Becske
171 2018360 Becsvölgye
172 1420710 Bedegkér
173 0933446 Bedő
174 0506929 Bekecs
175 0409760 Békés
176 0415200 Békéscsaba
177 0426189 Békéssámson
178 0402680 Békésszentandrás
179 1004400 Bekölce
180 1033260 Bélapátfalva
181 1406910 Bélavár
182 1728662 Belecska
183 0810588 Beled
184 1417127 Beleg
185 2009168 Belezna
186 0419390 Bélmegyer
187 0708466 Beloiannisz
188 1325098 Bénye
189 1232911 Bér
190 1832124 Bérbaltavár
191 1202389 Bercel
192 1520677 Beregsurány
193 0918467 Berekböszörmény
194 1634005 Berekfürdő
195 0912788 Berettyóújfalu
196 1933127 Berhida
197 1209034 Berkenye
198 0216461 Berkesd
199 1507472 Berkesz
200 1318777 Bernecebaráti
201 0526356 Berzék
202 1430119 Berzence
203 1513639 Besenyőd
204 1027517 Besenyőtelek
205 1611305 Besenyszög
206 0716346 Besnyő
207 1521227 Beszterec
208 0829805 Bezenye
209 0810560 Bezi
210 0213310 Bicsérd
211 0710481 Bicske
212 0919956 Biharkeresztes
213 0924828 Biharnagybajom
214 0929887 Bihartorda
215 0429610 Biharugra
216 1711970 Bikács
217 0204899 Bikal
218 1502945 Biri
219 1829203 Boba
220 2017543 Bocfölde
221 1022354 Boconád
222 0308305 Bócsa
223 0934102 Bocskaikert
224 0718254 Bodajk
225 1410506 Bodrog
226 0523737 Bodroghalom
227 0530784 Bodrogkeresztúr
228 0533808 Bodrogkisfalud
229 0514401 Bodrogolaszi
230 0505926 Bódvaszilas
231 0525195 Bogács
232 0232151 Bogád
233 0221892 Bogádmindszent
234 1703425 Bogyiszló
235 0804367 Bogyoszló
236 0914137 Bojt
237 1107311 Bokod
238 1003452 Boldog
239 0518944 Boldogkőújfalu
240 0514474 Boldogkőváralja
241 0508396 Boldva
242 1413994 Bolhás
243 1418120 Bolhó
244 1706497 Bonyhád
245 1714818 Bonyhádvarasd
246 0608192 Bordány
247 0206725 Borjád
248 0319327 Borota
249 2010056 Borsfa
250 0530669 Borsodbóta
251 0506707 Borsodivánka
252 0505315 Borsodnádasd
253 0530207 Borsodszentgyörgy
254 0516799 Borsodszirák
255 1209894 Borsosberény
256 1930252 Borzavár
257 1522239 Botpalád
258 1806390 Bozzai
259 1805023 Bozsok
260 1805476
261 1426532 Böhönye
262 1511299 Bököny
263 1706558 Bölcske
264 0833950 Bőny
265 0806619 Börcs
266 0815501 Bősárkány
267 0413471 Bucsa
268 2020613 Búcsúszentlászló
269 1312052 Budakeszi
270 0332823 Bugac
271 1519707 Buj
272 1214234 Buják
273 1417358 Buzsák
274 0513596 Bükkábrány
275 0527890 Bükkaranyos
276 0223162 Bükkösd
277 1002963 Bükkszék
278 1010621 Bükkszenterzsébet
279 0508022 Bükkszentkereszt
280 0532887 Bükkzsérc
281 1408703 Büssü
282 0713152 Cece
283 1509681 Cégénydányád
284 1311341 Cegléd
285 1320640 Ceglédbercel
286 1203665 Cered
287 1622938 Cibakháza
288 0503939 Cigánd
289 1719284 Cikó
290 0815954 Cirák
291 0431334 Csabacsűd
292 0730544 Csabdi
293 1930924 Csabrendek
294 1512928 Csaholc
295 1916072 Csajág
296 1803911 Csákánydoroszló
297 0705360 Csákberény
298 0720002 Csákvár
299 0602121 Csanádalberti
300 0420455 Csanádapáca
301 0605379 Csanádpalota
302 1016841 Csány
303 0219901 Csányoszró
304 0622293 Csanytelek
305 2006132 Csapi
306 0808563 Csapod
307 0425502 Csárdaszállás
308 1529416 Csaroda
309 1116416 Császár
310 0310472 Császártöltés
311 0326471 Csátalja
312 2023436 Csatár
313 0316373 Csávoly
314 1230270 Csécse
315 1526107 Csegöld
316 1819488 Csehi
317 1812724 Csehimindszent
318 1305184 Csemő
319 0632285 Csengele
320 1530641 Csenger
321 1524095 Csengersima
322 1526851 Csengerújfalu
323 0312344 Csengőd
324 1809070 Csénye
325 0508493 Csenyéte
326 1118272 Csép
327 1613170 Csépa
328 1812140 Csepreg
329 0506974 Cserépfalu
330 0525575 Cserépváralja
331 1221935 Cserháthaláp
332 1222594 Cserhátsurány
333 1605795 Cserkeszőlő
334 0528459 Csernely
335 2007135 Cserszegtomaj
336 2002583 Csesztreg
337 1931699 Csetény
338 1318476 Csévharaszt
339 0315699 Csikéria
340 1730094 Csikóstőttős
341 0813505 Csikvánd
342 0534111 Csincse
343 1826064 Csipkerek
344 1205050 Csitár
345 0505333 Csobád
346 0520774 Csobaj
347 1306822 Csobánka
348 0721908 Csókakő
349 1405971 Csokonyavisonta
350 0514289 Csokvaomány
351 1118926 Csolnok
352 0312025 Csólyospálos
353 1333118 Csomád
354 0605111 Csongrád
355 2031149 Csonkahegyhát
356 1902185 Csopak
357 0709779 Csór
358 0804039 Csorna
359 0426709 Csorvás
360 1932878 Csót
361 1932814 Csögle
362 0912450 Csökmő
363 1424314 Csököly
364 2029364 Csömödér
365 1822390 Csönge
366 1334333 Csörög
367 1804224 Csörötnek
368 0706734 Csősz
369 1326985 Csővár
370 1421315 Csurgó
371 1309247 Dabas
372 1917172 Dabronc
373 1928237 Dabrony
374 1133163 Dad
375 1122910 Dág
376 1920154 Dáka
377 1729230 Dalmand
378 1331811 Dánszentmiklós
379 1318397 Dány
380 1431352 Darány
381 0821865 Darnózseli
382 0734342 Daruszentmiklós
383 0914678 Darvas
384 0310533 Dávod
385 1724989 Decs
386 0504686 Dédestapolcsány
387 0732753 Dég
388 1212511 Dejtár
389 1309973 Délegyháza
390 1517756 Demecser
391 1008660 Demjén
392 0207773 Dencsháza
393 0832595 Dénesfa
394 0905573 Derecske
395 0607834 Derekegyház
396 0624077 Deszk
397 0424819 Dévaványa
398 1932276 Devecser
399 1711688 Diósberény
400 1206743 Diósjenő
401 2028778 Dióskál
402 0232373 Diósviszló
403 1910870 Doba
404 0433190 Doboz
405 0630535 Dóc
406 0525690 Domaháza
407 0613383 Domaszék
408 0424031 Dombegyház
409 0422132 Dombiratos
410 1707685 Dombóvár
411 1514508 Dombrád
412 1304808 Domony
413 1007515 Domoszló
414 1030261 Dormánd
415 1224439 Dorogháza
416 1702565 Döbrököz
417 1503647 Döge
418 1106594 Dömös
419 1329647 Dömsöd
420 0821917 Dör
421 0506123 Dövény
422 0217419 Drávafok
423 0228608 Drávaszabolcs
424 0221698 Drávasztára
425 1208156 Drégelypalánk
426 1902936 Dudar
427 1133835 Dunaalmás
428 1325362 Dunabogdány
429 0321069 Dunaegyháza
430 0312566 Dunafalva
431 0307861 Dunapataj
432 0821078 Dunaszeg
433 0209186 Dunaszekcső
434 0311606 Dunaszentbenedek
435 1709539 Dunaszentgyörgy
436 0815875 Dunaszentpál
437 0810454 Dunasziget
438 0314766 Dunatetétlen
439 0703115 Dunaújváros
440 0307612 Dunavecse
441 0304109 Dusnok
442 0816708 Écs
443 1017181 Ecséd
444 1204251 Ecseg
445 0409432 Ecsegfalva
446 1324518 Ecser
447 0510728 Edelény
448 1020491 Eger
449 0228918 Egerág
450 1933871 Egeralja
451 1012821 Egerbakta
452 1026019 Egerbocs
453 1016610 Egercsehi
454 1002981 Egerfarmos
455 0505865 Egerlövő
456 1024758 Egerszalók
457 1013648 Egerszólát
458 2033428 Egervár
459 1828796 Egervölgy
460 0820288 Egyed
461 0915741 Egyek
462 1217659 Egyházasdengeleg
463 0815237 Egyházasfalu
464 1205980 Egyházasgerge
465 0216498 Egyházasharaszti
466 1830429 Egyházashollós
467 1910445 Egyházaskesző
468 0227401 Egyházaskozár
469 1825946 Egyházasrádóc
470 0432957 Elek
471 0720358 Előszállás
472 0504677 Emőd
473 0533048 Encs
474 1532328 Encsencs
475 1225496 Endrefalva
476 0815033 Enese
477 0702802 Enying
478 0622992 Eperjes
479 1518528 Eperjeske
480 1933941 Eplény
481 1129638 Epöl
482 1330988 Érd
483 0525326 Erdőbénye
484 0522503 Erdőhorváti
485 1313480 Erdőkertes
486 1028556 Erdőkövesd
487 1222655 Erdőkürt
488 0218704 Erdősmecske
489 1221795 Erdőtarcsa
490 1024235 Erdőtelek
491 1020118 Erk
492 1510852 Érpatak
493 0311864 Érsekcsanád
494 1221582 Érsekvadkert
495 1708448 Értény
496 0213499 Erzsébet
497 0925469 Esztár
498 2006178 Eszteregnye
499 1125131 Esztergom
500 1106664 Ete
501 1215370 Etes
502 0702316 Etyek
503 1523250 Fábiánháza
504 0619974 Fábiánsebestyén
505 1724192 Fácánkert
506 1718980 Fadd
507 0502741 Fáj
508 0303230 Fajsz
509 0512557 Fancsal
510 0833996 Farád
511 0534272 Farkaslyuk
512 1309122 Farmos
513 1616647 Fegyvernek
514 1518971 Fehérgyarmat
515 0806956 Fehértó
516 0732203 Fehérvárcsurgó
517 0729939 Felcsút
518 1020747 Feldebrő
519 0622646 Felgyő
520 0833251 Felpéc
521 1813587 Felsőcsatár
522 0509742 Felsődobsza
523 0531723 Felsőkelecsény
524 0333598 Felsőlajos
525 1715820 Felsőnána
526 0532762 Felsőnyárád
527 1717914 Felsőnyék
528 1924369 Felsőörs
529 1306035 Felsőpakony
530 1224323 Felsőpetény
531 2021476 Felsőrajk
532 0302954 Felsőszentiván
533 0208819 Felsőszentmárton
534 1823287 Felsőszölnök
535 1016328 Felsőtárkány
536 0531671 Felsőtelekes
537 0523533 Felsővadász
538 0502848 Felsőzsolca
539 1522415 Fényeslitke
540 0618999 Ferencszállás
541 0809885 Fertőd
542 0809487 Fertőendréd
543 0810658 Fertőhomok
544 0812414 Fertőrákos
545 2019187 Fityeház
546 0302149 Foktő
547 0517932 Fony
548 1414632 Fonyód
549 0633020 Forráskút
550 0530483 Forró
551 0609210 Földeák
552 0903258 Földes
553 0522123 Fulókércs
554 0916993 Furta
555 0706114 Füle
556 1510791 Fülesd
557 0922150 Fülöp
558 0331468 Fülöpháza
559 0333622 Fülöpjakab
560 0314058 Fülöpszállás
561 1717950 Fürged
562 0511378 Füzérkomlós
563 1003276 Füzesabony
564 0412256 Füzesgyarmat
565 0918175 Gáborján
566 1513727 Gacsály
567 0505494 Gadna
568 0409511 Gádoros
569 0503744 Gagyvendégi
570 2012991 Galambok
571 1225663 Galgaguta
572 1313295 Galgagyörk
573 1319503 Galgahévíz
574 1327128 Galgamácsa
575 1406585 Gálosfa
576 1406451 Gamás
577 0715750 Gánt
578 0331848 Gara
579 0510904 Garadna
580 0710296 Gárdony
581 1830906 Gasztony
582 0326383 Gátér
583 1505801 Gávavencsellő
584 1503629 Géberjén
585 0303577 Géderlak
586 1505670 Gégény
587 0523719 Gelej
588 1504613 Gelénes
589 2008068 Gellénháza
590 2012089 Gelse
591 1513000 Gemzse
592 1824183 Gencsapáti
593 1826152 Gérce
594 0407393 Gerendás
595 0202857 Geresdlak
596 1705731 Gerjen
597 1830942 Gersekarát
598 0417394 Geszt
599 0515608 Gesztely
600 1528893 Geszteréd
601 0520969 Gibárt
602 1916717 Gic
603 0218333 Gilvánfa
604 0521564 Girincs
605 1918193 Gógánfa
606 0513134 Golop
607 1309441 Gomba
608 0233233 Gödre
609 1430571 Gölle
610 0515936 Gönc
611 0518643 Göncruszka
612 0802060 Gönyű
613 0916568 Görbeháza
614 0230438 Görcsöny
615 0209636 Görcsönydoboka
616 1414599 Görgeteg
617 1529443 Gulács
618 2002097 Gutorfölde
619 1325627 Gyál
620 0826860 Gyarmat
621 1430960 Gyékényes
622 2023302 Gyenesdiás
623 1928671 Gyepükaján
624 0218315 Gyód
625 0820400 Gyömöre
626 1329735 Gyömrő
627 1005236 Gyöngyös
628 1811943 Gyöngyösfalu
629 1017534 Gyöngyöshalász
630 1013338 Gyöngyösoroszi
631 1008323 Gyöngyöspata
632 1019123 Gyöngyössolymos
633 1028088 Gyöngyöstarján
634 0808721 Győrasszonyfa
635 1725539 Györe
636 0505069 Györgytarló
637 1712326 Györköny
638 0813198 Győrladamér
639 0831316 Győrság
640 0819309 Győrsövényház
641 0815653 Győrszemere
642 1510126 Győrtelek
643 0807481 Győrújbarát
644 0831787 Győrújfalu
645 1809724 Győrvár
646 0815228 Győrzámoly
647 0405032 Gyula
648 1507676 Gyulaháza
649 1730359 Gyulaj
650 1909520 Gyulakeszi
651 0715918 Gyúró
652 1533774 Gyüre
653 1418634 Hács
654 2010269 Hahót
655 0926170 Hajdúbagos
656 0903045 Hajdúböszörmény
657 0912803 Hajdúdorog
658 0910393 Hajdúhadház
659 0922406 Hajdúnánás
660 0931097 Hajdúsámson
661 0917473 Hajdúszovát
662 1915361 Hajmáskér
663 0318759 Hajós
664 0826790 Halászi
665 1309690 Halásztelek
666 1907898 Halimba
667 0527942 Halmaj
668 0511226 Hangács
669 0525104 Hangony
670 0723427 Hantos
671 1714164 Harc
672 0807649 Harka
673 0308350 Harkakötöny
674 0221528 Harkány
675 1408837 Háromfa
676 0505847 Harsány
677 1925566 Hárskút
678 0318458 Harta
679 1022309 Hatvan
680 0812308 Hédervár
681 1416726 Hedrehely
682 0817905 Hegyeshalom
683 1832188 Hegyfalu
684 1818032 Hegyhátszentjakab
685 0818403 Hegykő
686 1203993 Héhalom
687 0506655 Hejőbába
688 0504604 Hejőkeresztúr
689 0516780 Hejőpapi
690 0512159 Hejőszalonta
691 0304093 Helvécia
692 0929391 Hencida
693 0530137 Hercegkút
694 0312937 Hercegszántó
695 1020242 Heréd
696 1111891 Héreg
697 1205324 Herencsény
698 1923658 Herend
699 1309849 Hernád
700 0524165 Hernádkak
701 0531200 Hernádnémeti
702 0517136 Hernádszentandrás
703 0519840 Hernádvécse
704 1409928 Hetes
705 0207126 Hetvehely
706 1014526 Heves
707 1010241 Hevesaranyos
708 1004084 Hevesvezekény
709 1313949 Hévízgyörk
710 0206798 Hidas
711 0511697 Hidasnémeti
712 0525672 Hidvégardó
713 0227933 Himesháza
714 0804020 Himod
715 0233932 Hobol
716 1513019 Hodász
717 0608314 Hódmezővásárhely
718 0531167 Hollóháza
719 1233242 Hollókő
720 0327845 Homokmégy
721 1419150 Homokszentgyörgy
722 0521236 Homrogd
723 1213204 Hont
724 1004145 Hort
725 0904118 Hortobágy
726 1816887 Horvátzsidány
727 0230836 Hosszúhetény
728 0906266 Hosszúpályi
729 1820880 Hosszúpereszteg
730 1726055 Hőgyész
731 1216878 Hugyag
732 0433297 Hunya
733 1525636 Ibrány
734 1411192 Igal
735 0717738 Igar
736 0525399 Igrici
737 1419619 Iharos
738 1427784 Iharosberény
739 1811387 Ikervár
740 0820604 Ikrény
741 1509654 Ilk
742 0308095 Imrehegy
743 0508086 Ináncs
744 1332106 Inárcs
745 1426301 Inke
746 1328097 Ipolydamásd
747 1201508 Ipolyszög
748 1203328 Ipolytarnóc
749 1229319 Ipolyvece
750 1704701 Iregszemcse
751 1307807 Isaszeg
752 1010074 Istenmezeje
753 1421333 Istvándi
754 0732018 Iszkaszentgyörgy
755 0702200 Isztimér
756 1013879 Ivád
757 0831635 Iván
758 1831680 Ivánc
759 0713462 Iváncsa
760 1727711 Izmény
761 0321999 Izsák
762 0505591 Izsófalva
763 1813958 Ják
764 0317923 Jakabszállás
765 1806406 Jákfa
766 0520233 Jákfalva
767 1415927 Jákó
768 1517075 Jánd
769 1507843 Jánkmajtis
770 0309469 Jánoshalma
771 1622859 Jánoshida
772 0526657 Járdánháza
773 1517589 Jármi
774 1917437 Jásd
775 1622929 Jászágó
776 1630711 Jászalsószentgyörgy
777 1622202 Jászapáti
778 1615811 Jászboldogháza
779 1617978 Jászdózsa
780 1623579 Jászfelsőszentgyörgy
781 1625186 Jászjákóhalma
782 1311004 Jászkarajenő
783 1622798 Jászkisér
784 1621111 Jászladány
785 1613514 Jászszentandrás
786 0308378 Jászszentlászló
787 1623135 Jásztelek
788 1513143 Jéke
789 0715972 Jenő
790 0806646 Jobaháza
791 1208712 Jobbágyi
792 0515680 Jósvafő
793 1417279 Juta
794 0902307 Kaba
795 1426453 Kadarkút
796 0812113 Kajárpéc
797 0721342 Kajászó
798 1714100 Kajdacs
799 1702033 Kakasd
800 1332230 Kakucs
801 1032179 Kál
802 1829957 Káld
803 1208642 Kálló
804 1531404 Kállósemjén
805 1406105 Kálmáncsa
806 1527225 Kálmánháza
807 0306442 Kalocsa
808 0716683 Káloz
809 1804640 Kám
810 0404279 Kamut
811 1502671 Kántorjánosi
812 1405272 Kánya
813 1914553 Kapolcs
814 1015307 Kápolna
815 0721926 Kápolnásnyék
816 1433394 Kapoly
817 1409098 Kaposfő
818 1418227 Kaposmérő
819 1420473 Kaposvár
820 1718962 Kaposszekcső
821 1406424 Kaposszerdahely
822 1914270 Káptalanfa
823 1005935 Karácsond
824 1405263 Karád
825 1218625 Karancsalja
826 1225548 Karancsberény
827 1208855 Karancskeszi
828 1221041 Karancslapujtő
829 1226897 Karancsság
830 1604923 Karcag
831 0521218 Karcsa
832 2018041 Karmacs
833 0530508 Karos
834 1330696 Kartal
835 0330605 Kaskantyú
836 0422752 Kaszaper
837 0311280 Katymár
838 1327827 Káva
839 1228389 Kazár
840 0506691 Kazincbarcika
841 0513374 Kázsmárk
842 0319789 Kecel
843 1104525 Kecskéd
844 2032902 Kehidakustány
845 1528431 Kék
846 1514359 Kékcse
847 0327571 Kelebia
848 0512034 Kelemér
849 0318166 Kéleshalom
850 1519992 Kemecse
851 1322345 Kemence
852 1919734 Kemeneshőgyész
853 1812247 Kemenesmagasi
854 1813426 Kemenesmihályfa
855 1912478 Kemenesszentpéter
856 0210542 Kémes
857 1617145 Kenderes
858 0505458 Kenézlő
859 1607418 Kengyel
860 1809937 Kenyeri
861 1028079 Kerecsend
862 0322530 Kerekegyháza
863 1034379 Kerekharaszt
864 1110995 Kerékteleki
865 1334166 Kerepes
866 1925654 Kerta
867 0412618 Kertészsziget
868 1231413 Keszeg
869 0529249 Kesznyéten
870 2018421 Keszthely
871 1129577 Kesztölc
872 0403461 Kétegyháza
873 1411174 Kéthely
874 1619813 Kétpó
875 0403106 Kétsoprony
876 0208572 Kétújfalu
877 1721731 Kéty
878 0431574 Kevermes
879 0814748 Kimle
880 0702343 Kincsesbánya
881 0532090 Királd
882 0220552 Királyegyháza
883 0613666 Királyhegyes
884 0712636 Kisapostag
885 1519424 Kisar
886 1227243 Kisbágyon
887 0822886 Kisbajcs
888 1424387 Kisbajom
889 1424493 Kisbárapáti
890 1117330 Kisbér
891 0418838 Kisdombegyház
892 1717710 Kisdorog
893 0522840 Kisgyőr
894 0227021 Kisharsány
895 1233400 Kishartyán
896 0528875 Kishuta
897 1413781 Kiskorpád
898 1018281 Kisköre
899 0309344 Kiskőrös
900 0320297 Kiskunfélegyháza
901 0332434 Kiskunhalas
902 0324396 Kiskunmajsa
903 0728990 Kisláng
904 1528477 Kisléta
905 1930173 Kislőd
906 1706512 Kismányok
907 0915477 Kismarja
908 1333738 Kismaros
909 1012502 Kisnána
910 1305227 Kisnémedi
911 1329850 Kisoroszi
912 1529300 Kispalád
913 1334157 Kistarcsa
914 0631024 Kistelek
915 0512399 Kistokaj
916 1703869 Kistormás
917 1625919 Kisújszállás
918 1509265 Kisvárda
919 1512672 Kisvarsány
920 0209548 Kisvaszar
921 1731185 Kisvejke
922 0626666 Kiszombor
923 0328158 Kisszállás
924 1509751 Kisszekeres
925 1102510 Kocs
926 1332771 Kocsér
927 1722433 Kocsola
928 1507445 Kocsord
929 1331361 Kóka
930 0917455 Kokad
931 1930182 Kolontár
932 0902167 Komádi
933 1105449 Komárom
934 0226408 Komló
935 0516559 Komlóska
936 1527146 Komoró
937 1023995 Kompolt
938 0532498 Kondó
939 0410287 Kondoros
940 0811262 Kóny
941 0925964 Konyár
942 0806895 Kópháza
943 1721184 Koppányszántó
944 0824633 Koroncó
945 1327687 Kosd
946 1324679 Kóspallag
947 1523728 Kótaj
948 0528547 Kovácsvágás
949 0206336 Kozármisleny
950 1516665 Kölcse
951 1710463 Kölesd
952 0217899 Kölked
953 1014535 Kömlő
954 1107630 Kömlőd
955 1523612 Kömörő
956 0313806 Kömpöc
957 1813532 Körmend
958 0526602 Köröm
959 1415510 Kőröshegy
960 0410764 Körösnagyharsány
961 0412900 Köröstarcsa
962 1332975 Kőröstetétlen
963 0931130 Körösszakál
964 0908943 Körösszegapáti
965 0730650 Kőszárhegy
966 1816832 Kőszeg
967 1826046 Kőszegpaty
968 1820109 Kőszegszerdahely
969 1418148 Kötcse
970 0406804 Kötegyán
971 1611235 Kőtelek
972 1923454 Kővágóörs
973 0215538 Kővágószőlős
974 1925858 Köveskál
975 0519576 Krasznokvajda
976 0734209 Kulcs
977 0305856 Kunadacs
978 0416045 Kunágota
979 0306044 Kunbaja
980 0307728 Kunbaracs
981 1605254 Kuncsorba
982 0329027 Kunfehértó
983 1622567 Kunhegyes
984 1623171 Kunmadaras
985 0331918 Kunpeszér
986 0331893 Kunszállás
987 1632504 Kunszentmárton
988 0328130 Kunszentmiklós
989 1926541 Kup
990 1720507 Kurd
991 0511819 Kurityán
992 2019479 Kustánszeg
993 1428857 Kutas
994 0614410 Kübekháza
995 1916142 Külsővat
996 1115255 Lábatlan
997 1428291 Lábod
998 1416258 Lad
999 0305786 Ladánybene
1000 0707506 Lajoskomárom
1001 0317677 Lajosmizse
1002 0515857 Lak
1003 2033792 Lakhegy
1004 0306202 Lakitelek
1005 1411040 Lakócsa
1006 0233330 Lánycsók
1007 1521290 Laskod
1008 1414863 Látrány
1009 0804376 Lázi
1010 1330809 Leányfalu
1011 1125487 Leányvár
1012 0833668 Lébény
1013 1230395 Legénd
1014 0511660 Legyesbénye
1015 0503531 Léh
1016 1724411 Lengyel
1017 1426675 Lengyeltóti
1018 2012575 Lenti
1019 0707269 Lepsény
1020 1921962 Lesenceistvánd
1021 1917871 Lesencetomaj
1022 0905768 Létavértes
1023 2012122 Letenye
1024 1322682 Letkés
1025 1530979 Levelek
1026 0217604 Liget
1027 0816221 Lipót
1028 0222974 Lippó
1029 1904552 Litér
1030 1204871 Litke
1031 1918856 Lókút
1032 1526091 Lónya
1033 1309140 Lórév
1034 0719114 Lovasberény
1035 2028167 Lovászi
1036 1905087 Lovászpatona
1037 0421209 Lőkösháza
1038 1507995 Lövőpetri
1039 1220190 Lucfalva
1040 1202778 Ludányhalászi
1041 0503902 Mád
1042 0323357 Madaras
1043 1729337 Madocsa
1044 1310922 Maglód
1045 0206813 Mágocs
1046 1529984 Magosliget
1047 1516629 Magy
1048 0727678 Magyaralmás
1049 1410427 Magyaratád
1050 0427906 Magyarbánhegyes
1051 0225177 Magyarbóly
1052 0605962 Magyarcsanád
1053 1226967 Magyargéc
1054 1926374 Magyargencs
1055 0205430 Magyarhertelend
1056 0903683 Magyarhomorog
1057 0813912 Magyarkeresztúr
1058 1706017 Magyarkeszi
1059 1803221 Magyarlak
1060 0205412 Magyarmecske
1061 1232407 Magyarnándor
1062 1817288 Magyarszecsőd
1063 0222600 Magyarszék
1064 2013064 Magyarszerdahely
1065 1310755 Majosháza
1066 0227863 Majs
1067 1304394 Makád
1068 0519600 Makkoshotyka
1069 1027696 Maklár
1070 0607357 Makó
1071 1903610 Malomsok
1072 0527395 Mályi
1073 0514915 Mályinka
1074 1517826 Mándok
1075 0723490 Mány
1076 1929294 Marcalgergelyi
1077 1418500 Marcali
1078 1922220 Marcaltő
1079 1122637 Máriahalom
1080 0812283 Máriakálnok
1081 0214483 Máriakéménd
1082 1304570 Márianosztra
1083 1519655 Máriapócs
1084 1932212 Márkó
1085 0806770 Markotabödöge
1086 0610515 Maroslele
1087 0625733 Mártély
1088 0704659 Martonvásár
1089 1518874 Mátészalka
1090 0327809 Mátételke
1091 1019965 Mátraballa
1092 1014872 Mátraderecske
1093 1220075 Mátramindszent
1094 1224332 Mátraszele
1095 1204330 Mátraszőlős
1096 1233525 Mátraterenye
1097 1230100 Mátraverebély
1098 0716948 Mátyásdomb
1099 0215051 Matty
1100 0233756 Máza
1101 0213444 Mecseknádasd
1102 0827359 Mecsér
1103 0420765 Medgyesbodzás
1104 0430128 Medgyesegyháza
1105 1730562 Medina
1106 0521768 Megyaszó
1107 0423931 Méhkerék
1108 1529799 Méhtelek
1109 0316018 Mélykút
1110 1303692 Mende
1111 0525618 Méra
1112 1507463 Mérk
1113 1423630 Mernye
1114 1814809 Mersevát
1115 1630234 Mesterszállás
1116 1416106 Mesztegnyő
1117 0513833 Mezőcsát
1118 1430854 Mezőcsokonya
1119 0717552 Mezőfalva
1120 0404206 Mezőgyán
1121 0411873 Mezőhegyes
1122 1626286 Mezőhék
1123 0511323 Mezőkeresztes
1124 0705689 Mezőkomárom
1125 0430322 Mezőkovácsháza
1126 0519433 Mezőkövesd
1127 1532656 Mezőladány
1128 0518379 Mezőnagymihály
1129 0511749 Mezőnyárád
1130 0812812 Mezőörs
1131 0931033 Mezőpeterd
1132 0918847 Mezősas
1133 1025089 Mezőszemere
1134 0706576 Mezőszentgyörgy
1135 0729036 Mezőszilas
1136 1031662 Mezőtárkány
1137 1604260 Mezőtúr
1138 0503443 Mezőzombor
1139 2027526 Miháld
1140 1213222 Mihálygerge
1141 1904668 Mihályháza
1142 0821980 Mihályi
1143 1420905 Mike
1144 1324466 Mikebuda
1145 0924217 Mikepércs
1146 1031282 Mikófalva
1147 0524253 Mikóháza
1148 1830599 Mikosszéplak
1149 1531750 Milota
1150 0621555 Mindszent
1151 0216285 Mindszentgodisa
1152 0330632 Miske
1153 0530456 Miskolc
1154 1126930 Mocsa
1155 1317783 Mogyoród
1156 1128255 Mogyorósbánya
1157 1227915 Mohora
1158 2021014 Molnári
1159 1803294 Molnaszecsőd
1160 0507825 Monok
1161 1310551 Monor
1162 1334397 Monorierdő
1163 1924040 Monostorapáti
1164 0925894 Monostorpályi
1165 1720701 Mórágy
1166 0802556 Mórichida
1167 1431343 Mosdós
1168 0833677 Mosonszentmiklós
1169 0229540 Mozsgó
1170 1713620 Mucsfa
1171 1707029 Mucsi
1172 0521546 Múcsony
1173 0502158 Muhi
1174 2025210 Murakeresztúr
1175 2033987 Muraszemenye
1176 0411989 Murony
1177 1519211 Nábrád
1178 0727599 Nadap
1179 1806716 Nádasd
1180 0713903 Nádasdladány
1181 0928103 Nádudvar
1182 1415909 Nágocs
1183 1923551 Nagyacsád
1184 1927979 Nagyalásony
1185 1504710 Nagyar
1186 1417941 Nagyatád
1187 0802361 Nagybajcs
1188 1421652 Nagybajom
1189 0426028 Nagybánhegyes
1190 0325955 Nagybaracska
1191 0529188 Nagybarca
1192 1216391 Nagybárkány
1193 1429063 Nagyberény
1194 1421449 Nagyberki
1195 1314775 Nagybörzsöny
1196 0802495 Nagycenk
1197 0505582 Nagycsécs
1198 1522743 Nagycserkesz
1199 1910001 Nagydém
1200 1521485 Nagydobos
1201 0233899 Nagydobsza
1202 1718388 Nagydorog
1203 1506488 Nagyecsed
1204 0620914 Nagyér
1205 1923180 Nagyesztergár
1206 1026879 Nagyfüged
1207 1908262 Nagygyimót
1208 1527155 Nagyhalász
1209 0202653 Nagyharsány
1210 1621689 Nagyiván
1211 1524785 Nagykálló
1212 0404242 Nagykamarás
1213 2030933 Nagykanizsa
1214 2020589 Nagykapornak
1215 0707001 Nagykarácsony
1216 1313435 Nagykáta
1217 0908907 Nagykereki
1218 0526505 Nagykinizs
1219 1727182 Nagykónyi
1220 1432805 Nagykorpád
1221 1309991 Nagykovácsi
1222 0210940 Nagykozár
1223 1024943 Nagykökényes
1224 1319716 Nagykőrös
1225 1615574 Nagykörű
1226 2022178 Nagykutas
1227 0612779 Nagylak
1228 1221102 Nagylóc
1229 0732364 Nagylók
1230 0832939 Nagylózs
1231 0617233 Nagymágocs
1232 1714030 Nagymányok
1233 1331732 Nagymaros
1234 0214650 Nagynyárád
1235 1223986 Nagyoroszi
1236 0219877 Nagypall
1237 0227164 Nagypeterd
1238 0906309 Nagyrábé
1239 2014979 Nagyrécse
1240 1031486 Nagyréde
1241 1606318 Nagyrév
1242 0533181 Nagyrozvágy
1243 1127076 Nagysáp
1244 1826143 Nagysimonyi
1245 1425520 Nagyszakácsi
1246 1706761 Nagyszékely
1247 1527988 Nagyszekeres
1248 0408244 Nagyszénás
1249 0833543 Nagyszentjános
1250 1713709 Nagyszokoly
1251 1027605 Nagytálya
1252 1323409 Nagytarcsa
1253 1925201 Nagytevel
1254 0629179 Nagytőke
1255 1010418 Nagyút
1256 1533783 Nagyvarsány
1257 1919196 Nagyvázsony
1258 0723588 Nagyveleg
1259 0726134 Nagyvenyim
1260 1028282 Nagyvisnyó
1261 1702796 Nak
1262 1508420 Napkor
1263 1817367 Nárai
1264 1120163 Naszály
1265 0528033 Nekézseny
1266 2006169 Nemesapáti
1267 1824509 Nemesbőd
1268 2032948 Nemesbük
1269 1407913 Nemesdéd
1270 1905652 Nemesgörzsöny
1271 1902787 Nemesgulács
1272 0332540 Nemesnádudvar
1273 1417561 Nemesvid
1274 1921759 Nemesszalók
1275 1715006 Németkér
1276 1227580 Nemti
1277 1133826 Neszmély
1278 1209797 Nézsa
1279 1410959 Nikla
1280 1204358 Nógrád
1281 1232300 Nógrádkövesd
1282 1229832 Nógrádmarcal
1283 1212131 Nógrádmegyer
1284 1208387 Nógrádsáp
1285 1219497 Nógrádsipek
1286 1227340 Nógrádszakál
1287 1914757 Noszlop
1288 1018810 Noszvaj
1289 2003355 Nova
1290 1029276 Novaj
1291 0527191 Novajidrány
1292 1229425 Nőtincs
1293 1929009 Nyárád
1294 1323038 Nyáregyháza
1295 0323056 Nyárlőrinc
1296 1320066 Nyársapát
1297 0512885 Nyékládháza
1298 0932294 Nyírábrány
1299 0914003 Nyíracsád
1300 1924004 Nyirád
1301 0906187 Nyíradony
1302 1514845 Nyírbátor
1303 1515802 Nyírbéltek
1304 1531158 Nyírbogát
1305 1528802 Nyírbogdány
1306 1507904 Nyírcsaholy
1307 1525973 Nyírcsászári
1308 1505041 Nyírderzs
1309 1517206 Nyíregyháza
1310 1528440 Nyírgelse
1311 1509238 Nyírgyulaj
1312 1514696 Nyíribrony
1313 1531477 Nyírjákó
1314 1518290 Nyírkarász
1315 1532452 Nyírkáta
1316 1525928 Nyírkércs
1317 1511095 Nyírlövő
1318 1511271 Nyírlugos
1319 1512274 Nyírmada
1320 0932382 Nyírmártonfalva
1321 1523269 Nyírmeggyes
1322 1526365 Nyírmihálydi
1323 1510807 Nyírparasznya
1324 1533145 Nyírpazony
1325 1503878 Nyírpilis
1326 1528060 Nyírtass
1327 1513550 Nyírtelek
1328 1509256 Nyírtét
1329 1512098 Nyírtura
1330 1516522 Nyírvasvári
1331 0504215 Nyomár
1332 1822318 Nyőgér
1333 0812955 Nyúl
1334 0734306 Óbarok
1335 1304075 Ócsa
1336 0219646 Ófalu
1337 1522284 Ófehértó
1338 2027775 Óhíd
1339 0419257 Okány
1340 0218555 Olasz
1341 1819743 Olaszfa
1342 1926514 Olaszfalu
1343 0531778 Olaszliszka
1344 1511129 Olcsva
1345 0221704 Old
1346 0522558 Onga
1347 0522628 Ónod
1348 1527924 Ópályi
1349 0612797 Ópusztaszer
1350 1416823 Ordacsehi
1351 0316276 Ordas
1352 0211730 Orfű
1353 0316939 Orgovány
1354 0534069 Ormosbánya
1355 0423065 Orosháza
1356 2025052 Orosztony
1357 0815121 Osli
1358 1832629 Ostffyasszonyfa
1359 1027216 Ostoros
1360 1807667 Oszkó
1361 0502866 Oszlár
1362 1419770 Osztopán
1363 0514492 Ózd
1364 1705661 Ozora
1365 1708961 Őcsény
1366 1628006 Öcsöd
1367 1531769 Ököritófülpös
1368 1812043 Ölbő
1369 1526550 Ömböly
1370 1509025 Őr
1371 1308545 Őrbottyán
1372 0308679 Öregcsertő
1373 1407056 Öreglak
1374 1203249 Őrhalom
1375 1810630 Őriszentpéter
1376 1305281 Örkény
1377 1629382 Örményes
1378 1414012 Őrtilos
1379 1219318 Ősagárd
1380 1924068 Ősi
1381 1925450 Öskü
1382 0802635 Öttevény
1383 0631079 Öttömös
1384 1432115 Ötvöskónyi
1385 0515893 Pácin
1386 2031741 Pacsa
1387 1807162 Pácsony
1388 0318670 Páhi
1389 2029160 Páka
1390 2024271 Pakod
1391 0725751 Pákozd
1392 1709371 Pálfa
1393 0512362 Pálháza
1394 0819637 Páli
1395 1434041 Pálmajor
1396 0302705 Pálmonostora
1397 1034324 Pálosvörösmart
1398 0210135 Palotabozsok
1399 1205883 Palotás
1400 1322248 Pánd
1401 1823108 Pankasz
1402 0824305 Pannonhalma
1403 1529559 Panyola
1404 1527748 Pap
1405 1931945 Pápa
1406 1911855 Pápakovácsi
1407 1921607 Pápasalamon
1408 1931255 Pápateszér
1409 1907348 Papkeszi
1410 1532577 Papos
1411 1007436 Parád
1412 0526745 Parasznya
1413 1709618 Pári
1414 1531972 Paszab
1415 1207409 Pásztó
1416 1207199 Patak
1417 0728848 Pátka
1418 1512186 Pátroha
1419 1233880 Patvarc
1420 1523685 Pátyod
1421 0721786 Pázmánd
1422 0812715 Pázmándfalu
1423 1304057 Pécel
1424 1814988 Pecöl
1425 0219415 Pécs
1426 1922451 Pécsely
1427 0210825 Pécsvárad
1428 0216115 Pellérd
1429 1019567 Pély
1430 1318689 Penc
1431 1517084 Penészlek
1432 1532692 Penyige
1433 0815529 Pér
1434 1328185 Perbál
1435 0524420 Pere
1436 1813684 Perenye
1437 1808882 Peresznye
1438 0823773 Pereszteg
1439 0719354 Perkáta
1440 0533419 Perkupa
1441 1321847 Péteri
1442 1012070 Pétervására
1443 1517224 Petneháza
1444 1033686 Petőfibánya
1445 0315431 Petőfiszállás
1446 0822831 Petőháza
1447 1211590 Piliny
1448 1309821 Pilis
1449 1307144 Piliscsaba
1450 1121874 Piliscsév
1451 1334148 Pilisjászfalu
1452 1114669 Pilismarót
1453 1314340 Pilisvörösvár
1454 1305290 Pilisszántó
1455 1318731 Pilisszentkereszt
1456 1308457 Pilisszentlászló
1457 1719585 Pincehely
1458 1503391 Piricse
1459 0315398 Pirtó
1460 0606284 Pitvaros
1461 0911837 Pocsaj
1462 1304905 Pócsmegyer
1463 1511244 Pócspetri
1464 0217242 Pogány
1465 1427553 Pogányszentpéter
1466 2021050 Pókaszepetk
1467 0923117 Polgár
1468 0717525 Polgárdi
1469 1306372 Pomáz
1470 1517215 Porcsalma
1471 1820367 Pornóapáti
1472 1022196 Poroszló
1473 1411828 Porrog
1474 1923515 Porva
1475 2009867 Pölöske
1476 1733570 Pörböly
1477 0521272 Prügy
1478 1513860 Pusztadobos
1479 0405397 Pusztaföldvár
1480 1719938 Pusztahencse
1481 1419026 Pusztakovácsi
1482 2006530 Pusztamagyaród
1483 0606354 Pusztamérges
1484 1615246 Pusztamonostor
1485 0729018 Pusztaszabolcs
1486 2026639 Pusztaszentlászló
1487 0628592 Pusztaszer
1488 1323083 Pusztavacs
1489 0717774 Pusztavám
1490 1315583 Pusztazámor
1491 0527410 Putnok
1492 0812964 Püski
1493 1321388 Püspökhatvan
1494 0910162 Püspökladány
1495 1807278 Püspökmolnári
1496 1304303 Püspökszilágy
1497 0804792 Rábacsanak
1498 0833701 Rábacsécsény
1499 1826736 Rábagyarmat
1500 1803197 Rábahídvég
1501 0814793 Rábakecöl
1502 0825335 Rábapatona
1503 1826073 Rábapaty
1504 0824721 Rábapordány
1505 0815273 Rábaszentandrás
1506 0833710 Rábaszentmihály
1507 0815422 Rábatamási
1508 0702015 Ráckeresztúr
1509 1317260 Ráckeve
1510 1302370 Rád
1511 0506053 Ragály
1512 0826587 Rajka
1513 0529717 Rakaca
1514 0516133 Rakacaszend
1515 1514739 Rakamaz
1516 1234360 Rákóczibánya
1517 1614207 Rákóczifalva
1518 1612423 Rákócziújfalu
1519 1531857 Ramocsaháza
1520 0531909 Rásonysápberencs
1521 0512469 Rátka
1522 0821801 Ravazd
1523 1009609 Recsk
1524 1130012 Réde
1525 2031592 Rédics
1526 1715459 Regöly
1527 0326310 Rém
1528 0531884 Répáshuta
1529 0807746 Répcevis
1530 0833969 Rétalap
1531 1521573 Rétközberencs
1532 1905625 Révfülöp
1533 0509317 Révleányvár
1534 2023898 Rezi
1535 0519220 Ricse
1536 1228884 Rimóc
1537 1405078 Rinyabesenyő
1538 1426754 Rinyaszentkirály
1539 1420622 Rinyaújlak
1540 1524581 Rohod
1541 1212195 Romhány
1542 0224855 Romonya
1543 0204516 Rózsafa
1544 1517428 Rozsály
1545 1027650 Rózsaszentmárton
1546 0811068 Röjtökmuzsaj
1547 1826806 Rönök
1548 0523029 Rudabánya
1549 0534120 Rudolftelep
1550 1810597 Rum
1551 0603966 Ruzsa
1552 1212520 Ságújfalu
1553 1414942 Ságvár
1554 0527331 Sajóecseg
1555 0503081 Sajóhídvég
1556 0503212 Sajóivánka
1557 0514313 Sajókaza
1558 0526949 Sajókeresztúr
1559 0527173 Sajólád
1560 0522479 Sajólászlófalva
1561 0511332 Sajónémeti
1562 0508129 Sajóörös
1563 0518537 Sajópálfala
1564 0516638 Sajópetri
1565 0523782 Sajópüspöki
1566 0508970 Sajósenye
1567 0516054 Sajószentpéter
1568 0520738 Sajóvámos
1569 0527757 Sajóvelezd
1570 1225788 Salgótarján
1571 2027720 Salomvár
1572 0504729 Sály
1573 1224572 Sámsonháza
1574 0631705 Sándorfalva
1575 0926116 Sáp
1576 0925007 Sáránd
1577 0723694 Sárbogárd
1578 0702723 Sáregres
1579 2008101 Sárhida
1580 1126903 Sárisáp
1581 0425168 Sarkadkeresztúr
1582 0731802 Sárkeresztes
1583 0725344 Sárkeresztúr
1584 2014906 Sármellék
1585 0725140 Sárosd
1586 0527474 Sárospatak
1587 1704747 Sárpilis
1588 0923940 Sárrétudvari
1589 0830021 Sarród
1590 0731538 Sárszentágota
1591 1720817 Sárszentlőrinc
1592 0711776 Sárszentmihály
1593 1007180 Sarud
1594 0232160 Sásd
1595 0502875 Sáta
1596 0505120 Sátoraljaújhely
1597 0233482 Sátorhely
1598 1402051 Sávoly
1599 1427368 Segesd
1600 0525380 Selyeb
1601 0228741 Sellye
1602 1504491 Sényő
1603 0720206 Seregélyes
1604 0532531 Serényfalva
1605 0205519 Siklós
1606 0208800 Siklósnagyfalu
1607 1432780 Simonfa
1608 1720783 Simontornya
1609 1725645 Sióagárd
1610 1008527 Sirok
1611 1830748 Sitke
1612 0812627 Sokorópátka
1613 0329115 Solt
1614 0318218 Soltszentimre
1615 0319983 Soltvadkert
1616 0223472 Somberek
1617 1925779 Somlószőlős
1618 1926569 Somlóvásárhely
1619 1413824 Somodor
1620 0223807 Somogyapáti
1621 1431219 Somogyaszaló
1622 1418078 Somogyfajsz
1623 1420330 Somogygeszti
1624 0229142 Somogyhárságy
1625 1428963 Somogyjád
1626 1412876 Somogymeggyes
1627 1415626 Somogysámson
1628 1428723 Somogysárd
1629 1406600 Somogyszentpál
1630 1403416 Somogyszil
1631 1418546 Somogyszob
1632 1404853 Somogyudvarhely
1633 1421856 Somogyvámos
1634 1419442 Somogyvár
1635 1201526 Somoskőújfalu
1636 1523889 Sonkád
1637 0733321 Soponya
1638 0808518 Sopron
1639 1807171 Sorkifalud
1640 1829692 Sorokpolány
1641 1214881 Sóshartyán
1642 1306840 Sóskút
1643 0513268 Sóstófalva
1644 1822983 Sótony
1645 2019080 Söjtör
1646 1824800 Söpte
1647 0702893 Söréd
1648 0714951 Sukoró
1649 1131990 Súr
1650 2002404 Surd
1651 0321245 Sükösd
1652 1321713 Sülysáp
1653 1925593 Sümeg
1654 2021397 Sümegcsehi
1655 1905388 Sümegprága
1656 1108688 Süttő
1657 0728705 Szabadbattyán
1658 0718740 Szabadhídvég
1659 0431325 Szabadkígyós
1660 0325061 Szabadszállás
1661 0215079 Szabadszentkirály
1662 1428574 Szabás
1663 1519169 Szabolcs
1664 1522053 Szabolcsbáka
1665 1503586 Szabolcsveresmart
1666 0208475 Szajk
1667 1016063 Szajla
1668 1605874 Szajol
1669 0503805 Szakáld
1670 1704464 Szakály
1671 1710083 Szakcs
1672 0319530 Szakmár
1673 1504774 Szakoly
1674 1820932 Szakonyfalu
1675 1133516 Szákszend
1676 0222257 Szalánta
1677 0531015 Szalaszend
1678 1714711 Szálka
1679 0319947 Szalkszentmárton
1680 0516753 Szalonna
1681 1518005 Szamosangyalos
1682 1522017 Szamosbecs
1683 1510436 Szamossályi
1684 1513046 Szamosszeg
1685 1213754 Szanda
1686 0311794 Szank
1687 0808536 Szany
1688 1916489 Szápár
1689 0719549 Szár
1690 0815714 Szárföld
1691 1133491 Szárliget
1692 1210199 Szarvasgede
1693 1605777 Szászberek
1694 0233765 Szászvár
1695 1531237 Szatmárcseke
1696 0612007 Szatymaz
1697 0231060 Szava
1698 1206628 Szécsény
1699 1233011 Szécsényfelfalu
1700 0205607 Szederkény
1701 1716814 Szedres
1702 0533817 Szegi
1703 0531510 Szegilong
1704 0632489 Szegvár
1705 1531088 Székely
1706 0216771 Székelyszabar
1707 0714827 Székesfehérvár
1708 0612265 Székkutas
1709 1722761 Szekszárd
1710 1833172 Szeleste
1711 1620428 Szelevény
1712 0509830 Szemere
1713 1204507 Szendehely
1714 0508077 Szendrő
1715 0527456 Szendrőlád
1716 1415103 Szenna
1717 1411509 Szenta
1718 1903568 Szentantalfa
1719 1425706 Szentbalázs
1720 0232009 Szentdénes
1721 1209043 Szente
1722 0233613 Szentegát
1723 1315440 Szentendre
1724 0614456 Szentes
1725 1907922 Szentgál
1726 1412973 Szentgáloskér
1727 1831583 Szentgotthárd
1728 2018652 Szentgyörgyvölgy
1729 0522169 Szentistván
1730 0321120 Szentkirály
1731 1916267 Szentkirályszabadja
1732 0216355 Szentlászló
1733 0215866 Szentlőrinc
1734 1328653 Szentmártonkáta
1735 1821254 Szentpéterfa
1736 0919099 Szentpéterszeg
1737 2011165 Szentpéterúr
1738 2007700 Szepetnek
1739 0803887 Szerecseny
1740 0328820 Szeremle
1741 0530739 Szerencs
1742 0933437 Szerep
1743 1326259 Szigetbecse
1744 1307870 Szigetcsép
1745 1313277 Szigethalom
1746 1326213 Szigetmonostor
1747 1315185 Szigetszentmárton
1748 1322114 Szigetújfalu
1749 0226578 Szigetvár
1750 1924891 Szigliget
1751 1011013 Szihalom
1752 0521351 Szikszó
1753 0819266 Szil
1754 1207959 Szilaspogony
1755 0803364 Szilsárkány
1756 1005643 Szilvásvárad
1757 0520871 Szin
1758 1221634 Szirák
1759 0509496 Szirmabesenyő
1760 1324916 Szob
1761 1306947 Szokolya
1762 1627854 Szolnok
1763 1803009 Szombathely
1764 1122619 Szomód
1765 0518892 Szomolya
1766 1121421 Szomor
1767 1312690 Sződ
1768 1328866 Sződliget
1769 0516179 Szögliget
1770 1411101 Szőlősgyörök
1771 1013523 Szúcs
1772 1228194 Szuha
1773 0511110 Szuhakálló
1774 0524606 Szuhogy
1775 1410986 Szulok
1776 1219044 Szurdokpüspöki
1777 1009982 Szűcsi
1778 1408590 Tab
1779 0714465 Tabajd
1780 0325432 Tabdi
1781 1308332 Táborfalva
1782 0729267 Tác
1783 1331963 Tahitótfalu
1784 1913125 Takácsi
1785 1330720 Taksony
1786 0503708 Taktabáj
1787 0518245 Taktaharkány
1788 0528787 Taktakenéz
1789 0503133 Taktaszada
1790 1917321 Taliándörögd
1791 0512210 Tállya
1792 1724563 Tamási
1793 0814261 Táp
1794 1315015 Tápióbicske
1795 1317303 Tápiógyörgye
1796 1309405 Tápióság
1797 1331796 Tápiószecső
1798 1314146 Tápiószele
1799 1314571 Tápiószentmárton
1800 1302769 Tápiószőlős
1801 1832045 Táplánszentkereszt
1802 1929434 Tapolca
1803 1424615 Tapsony
1804 0821971 Tápszentmiklós
1805 1232896 Tar
1806 1416735 Tarany
1807 0521740 Tarcal
1808 0508165 Tard
1809 0514784 Tardona
1810 1130225 Tardos
1811 0433075 Tarhos
1812 1118935 Tarján
1813 0833914 Tarjánpuszta
1814 1120987 Tárkány
1815 1032966 Tarnabod
1816 1013240 Tarnalelesz
1817 1023348 Tarnaméra
1818 1014128 Tarnaörs
1819 1016160 Tarnaszentmiklós
1820 1017163 Tarnazsadány
1821 1304154 Tárnok
1822 1504312 Tarpa
1823 1413693 Táska
1824 0320525 Tass
1825 1404932 Taszár
1826 1108758 Tát
1827 1118157 Tatabánya
1828 0314544 Tataháza
1829 1327386 Tatárszentgyörgy
1830 0324998 Tázlár
1831 0923214 Téglás
1832 1829568 Telekes
1833 0412681 Telekgerendás
1834 0513763 Telkibánya
1835 1706901 Tengelic
1836 1432416 Tengőd
1837 1014076 Tenk
1838 0811457 Tényő
1839 0931042 Tépe
1840 1533358 Terem
1841 1204844 Terény
1842 1224174 Tereske
1843 1920570 Tés
1844 2008828 Teskánd
1845 0819035 Tét
1846 0919691 Tetétlen
1847 1731459 Tevel
1848 0530447 Tibolddaróc
1849 1508952 Tiborszállás
1850 1930465 Tihany
1851 1524475 Timár
1852 1307108 Tinnye
1853 1509423 Tiszaadony
1854 0324545 Tiszaalpár
1855 0502291 Tiszabábolna
1856 1517817 Tiszabecs
1857 1503850 Tiszabercel
1858 1520172 Tiszabezdéd
1859 1610773 Tiszabő
1860 1622770 Tiszabura
1861 0915644 Tiszacsege
1862 0529133 Tiszacsermely
1863 1506433 Tiszadada
1864 1616230 Tiszaderzs
1865 1512593 Tiszadob
1866 0503717 Tiszadorogma
1867 1509113 Tiszaeszlár
1868 1613815 Tiszaföldvár
1869 1629726 Tiszafüred
1870 1630304 Tiszagyenda
1871 0930845 Tiszagyulaháza
1872 1628699 Tiszaigar
1873 1620446 Tiszainoka
1874 1629346 Tiszajenő
1875 1508554 Tiszakanyár
1876 0513976 Tiszakarád
1877 1504446 Tiszakerecseny
1878 0513888 Tiszakeszi
1879 1508794 Tiszakóród
1880 1630386 Tiszakürt
1881 0519381 Tiszaladány
1882 1523524 Tiszalök
1883 0528398 Tiszalúc
1884 1511907 Tiszamogyorós
1885 1527252 Tiszanagyfalu
1886 1007083 Tiszanána
1887 1615787 Tiszaörs
1888 0508633 Tiszapalkonya
1889 1603373 Tiszapüspöki
1890 1510205 Tiszarád
1891 1620181 Tiszaroff
1892 1621494 Tiszasas
1893 1617695 Tiszasüly
1894 1513541 Tiszaszalka
1895 1622789 Tiszaszentimre
1896 1527544 Tiszaszentmárton
1897 0616966 Tiszasziget
1898 1607852 Tiszaszőlős
1899 0530377 Tiszatarján
1900 1514447 Tiszatelek
1901 1609627 Tiszatenyő
1902 0314094 Tiszaug
1903 1631866 Tiszavárkony
1904 1507597 Tiszavasvári
1905 1527261 Tisztaberek
1906 1321467 Tóalmás
1907 0518306 Tokaj
1908 1114155 Tokod
1909 1134023 Tokodaltáró
1910 0528051 Tolcsva
1911 0925876 Told
1912 1206381 Tolmács
1913 1725274 Tolna
1914 1711031 Tolnanémedi
1915 1609557 Tomajmonostora
1916 0514890 Tomor
1917 0328486 Tompa
1918 0721005 Tordas
1919 0222424 Tormás
1920 0518801 Tornanádaska
1921 2032638 Tornyiszentmiklós
1922 0529054 Tornyosnémeti
1923 1516957 Tornyospálca
1924 1829878 Torony
1925 1607490 Tószeg
1926 0416434 Tótkomlós
1927 2016382 Tótszentmárton
1928 2025113 Tótszerdahely
1929 1902714 Tótvázsony
1930 1324527 Tök
1931 1329823 Tököl
1932 0816674 Töltéstava
1933 0625900 Tömörkény
1934 1420093 Törökkoppány
1935 1322008 Törtel
1936 0204136 Töttös
1937 1513213 Tunyogmatolcs
1938 1309593 Tura
1939 1513602 Túristvándi
1940 1628228 Túrkeve
1941 1509919 Tuzsér
1942 2012609 Türje
1943 1904631 Tüskevár
1944 1531398 Tyukod
1945 1721360 Udvari
1946 1924767 Ugod
1947 0512487 Újcsanálos
1948 1533659 Újdombrád
1949 1526611 Újfehértó
1950 0923393 Újiráz
1951 1720561 Újireg
1952 1510117 Újkenéz
1953 0819673 Újkér
1954 0402352 Újkígyós
1955 1319682 Újlengyel
1956 0920419 Újléta
1957 0206062 Újpetre
1958 0831839 Újrónafő
1959 1615291 Újszász
1960 0614924 Újszentiván
1961 0932568 Újszentmargita
1962 1317808 Újszilvás
1963 0911925 Újtikos
1964 2032197 Újudvar
1965 1923010 Ukk
1966 1127632 Úny
1967 1528981 Ura
1968 0717622 Úrhida
1969 1328644 Úri
1970 1920853 Úrkút
1971 0316294 Uszód
1972 0621412 Üllés
1973 1324934 Vác
1974 1305917 Vácduka
1975 1330331 Vácegres
1976 1319886 Váchartyán
1977 1305698 Váckisújfalu
1978 1317668 Vácrátót
1979 1309104 Vácszentlászló
1980 0507223 Vadna
1981 0802237 Vág
1982 1518591 Vaja
1983 0530003 Vajdácska
1984 0228538 Vajszló
1985 0702459 Vajta
1986 0705829 Vál
1987 1317598 Valkó
1988 1506938 Vállaj
1989 1527322 Vámosatya
1990 1014580 Vámosgyörk
1991 1310737 Vámosmikola
1992 1508934 Vámosoroszi
1993 0908989 Vámospércs
1994 0515149 Vámosújfalu
1995 0812405 Vámosszabadi
1996 0916762 Váncsod
1997 1230915 Vanyarc
1998 1921777 Vanyola
1999 1732850 Váralja
2000 1409274 Varászló
2001 1027012 Váraszó
2002 0818412 Várbalog
2003 0521810 Varbó
2004 1709414 Várdomb
2005 1117251 Várgesztes
2006 1907065 Városlőd
2007 1911439 Várpalota
2008 1706637 Varsád
2009 1229498 Varsány
2010 2014182 Várvölgy
2011 1322585 Vasad
2012 0202264 Vásárosdombó
2013 1518324 Vásárosnamény
2014 0328343 Vaskút
2015 1527100 Vasmegyer
2016 1825982 Vassurány
2017 1804695 Vasvár
2018 1926648 Vaszar
2019 1829373 Vasszécseny
2020 1802246 Vát
2021 1005759 Vécs
2022 0431228 Végegyháza
2023 1826000 Velem
2024 0725016 Velence
2025 0220279 Véménd
2026 1826426 Vép
2027 0703498 Vereb
2028 1333729 Verőce
2029 1024147 Verpelét
2030 1322488 Verseg
2031 0219725 Versend
2032 0702750 Vértesacsa
2033 0713897 Vértesboglár
2034 1132586 Vérteskethely
2035 1115282 Vértessomló
2036 1129629 Vértestolna
2037 1131264 Vértesszőlős
2038 1408183 Vése
2039 1911767 Veszprém
2040 0822691 Veszprémvarsány
2041 0429531 Vésztő
2042 1621157 Vezseny
2043 0228024 Villány
2044 0511581 Vilmány
2045 1915705 Vilonya
2046 1419017 Visnye
2047 0505096 Viss
2048 1807940 Viszák
2049 1003513 Visznek
2050 0825797 Vitnyéd
2051 1429780 Vízvár
2052 1210320 Vizslás
2053 0521087 Vizsoly
2054 0205892 Vokány
2055 2012919 Vonyarcvashegy
2056 1803142 Vönöck
2057 1221661 Zabar
2058 0503063 Zádorfalva
2059 1614836 Zagyvarékas
2060 1021722 Zagyvaszántó
2061 1516203 Záhony
2062 1506275 Zajta
2063 1414623 Zákány
2064 1434403 Zákányfalu
2065 0605546 Zákányszék
2066 2017400 Zalaapáti
2067 2007579 Zalabaksa
2068 2024280 Zalabér
2069 2004002 Zalacsány
2070 2002486 Zalacséb
2071 2032054 Zalaegerszeg
2072 1929993 Zalaerdőd
2073 1927207 Zalagyömörő
2074 1912654 Zalahaláp
2075 2012496 Zalaistvánd
2076 2010348 Zalakomár
2077 2030313 Zalalövő
2078 2022947 Zalaszabar
2079 2033288 Zalaszántó
2080 2018564 Zalaszentbalázs
2081 2032522 Zalaszentgrót
2082 2033136 Zalaszentgyörgy
2083 2002608 Zalaszentiván
2084 2018096 Zalaszentjakab
2085 2007232 Zalaszentlászló
2086 2018449 Zalaszentmihály
2087 0225122 Zaláta
2088 2029683 Zalatárnok
2089 2013736 Zalavár
2090 1406008 Zamárdi
2091 0730243 Zámoly
2092 1920826 Zánka
2093 1714304 Závod
2094 1314960 Zebegény
2095 0531608 Zemplénagárd
2096 0215848 Zengővárkony
2097 0734263 Zichyújfalu
2098 1433057 Zics
2099 0519275 Ziliz
2100 1427614 Zimány
2101 1926499 Zirc
2102 1721625 Zomba
2103 0519105 Zubogy
2104 0406257 Zsadány
2105 0904817 Zsáka
2106 1325034 Zsámbék
2107 1322035 Zsámbok
2108 0804622 Zsira
2109 0617765 Zsombó
2110 1513037 Zsurk

8. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Sorszám KSH kód Önkormányzat neve
1 1327872 Abony
2 1906673 Ajka
3 634245 Algyő
4 1132346 Almásfüzitő
5 1323199 Alsónémedi
6 1119363 Bábolna
7 1903072 Balatoncsicsó
8 1921175 Balatonfüred
9 1728909 Bátaapáti
10 1528246 Beregdaróc
11 231927 Beremend
12 534290 Berente
13 1308891 Biatorbágy
14 233154 Bóly
15 505306 Bőcs
16 1303407 Budajenő
17 1323463 Budakalász
18 1323278 Budaörs
19 109566 Budapest
20 1332027 Bugyi
21 1802431 Bük
22 1827094 Celldömölk
23 1133640 Csém
24 1322804 Csömör
25 915130 Debrecen
26 1009201 Detk
27 1324013 Diósd
28 1110490 Dorog
29 1731501 Dunaföldvár
30 1309584 Dunaharaszti
31 1318616 Dunakeszi
32 827739 Dunakiliti
33 1320534 Dunavarsány
34 914614 Ebes
35 723603 Ercsi
36 333589 Érsekhalma
37 815343 Fertőszentmiklós
38 831440 Fertőszéplak
39 1332610 Fót
40 517109 Füzér
41 1323649 Göd
42 1332559 Gödöllő
43 1106521 Gyermely
44 433455 Gyomaendrőd
45 1730289 Gyönk
46 825584 Győr
47 905175 Hajdúszoboszló
48 1011411 Halmajugra
49 502282 Hejőkürt
50 1333552 Herceghalom
51 2003814 Hévíz
52 1927818 Homokbödöge
53 1303300 Iklad
54 1811679 Jánosháza
55 829221 Jánossomorja
56 1622105 Jászárokszállás
57 1618209 Jászberény
58 1623339 Jászfényszaru
59 828334 Kapuvár
60 412177 Kardoskút
61 326684 Kecskemét
62 1310816 Kiskunlacháza
63 1130553 Környe
64 411615 Körösladány
65 831626 Kunsziget
66 819239 Levél
67 1030401 Lőrinci
68 831194 Lövő
69 1015796 Ludas
70 1814021 Lukácsháza
71 1920437 Magyarpolány
72 1016540 Markaz
73 1602626 Martfű
74 1219372 Mátranovák
75 1029045 Mátraszentimre
76 419628 Mezőberény
77 1923560 Mezőlak
78 223959 Mohács
79 718485 Mór
80 604349 Mórahalom
81 804783 Mosonmagyaróvár
82 828149 Mosonszolnok
83 909478 Nagyhegyes
84 1122372 Nagyigmánd
85 2004455 Nagylengyel
86 505245 Nemesbikk
87 1902194 Nemesvámos
88 1115352 Nyergesújfalu
89 1130766 Oroszlány
90 427438 Örménykút
91 1704862 Paks
92 1315024 Páty
93 1934254 Pétfürdő
94 1329601 Pilisborosjenő
95 1311396 Pilisszentiván
96 709900 Rácalmás
97 1830881 Répcelak
98 1223825 Rétság
99 613161 Röszke
100 503504 Sajóbábony
101 530340 Sajószöged
102 428565 Sarkad
103 1821306 Sárvár
104 1417631 Siófok
105 1307384 Solymár
106 829090 Sopronhorpács
107 825724 Sopronkövesd
108 713259 Szabadegyháza
109 1321458 Szada
110 423870 Szarvas
111 1317312 Százhalombatta
112 633367 Szeged
113 421883 Szeghalom
114 1307542 Szentlőrinckáta
115 1328954 Szigetszentmiklós
116 1534388 Szorgalmatos
117 1218786 Szügy
118 1120127 Tata
119 1308280 Telki
120 330623 Tiszakécske
121 528352 Tiszaújváros
122 2005342 Tófej
123 1306859 Törökbálint
124 1627313 Törökszentmiklós
125 1306293 Újhartyán
126 1821537 Uraiújfalu
127 1312894 Üllő
128 1311934 Üröm
129 310667 Városföld
130 1830702 Vaskeresztes
131 530076 Vatta
132 1326815 Vecsés
133 1318342 Veresegyház
134 804589 Veszkény
135 1328413 Visegrád
136 1031246 Visonta
137 2011785 Zalakaros
138 315158 Zsana

9. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez


Kérelmező
ADOTT ÉV
augusztus-október időszak
ADOTT ÉV
november-december időszak
ADOTT ÉV
január-február időszak
ADOTT ÉV
március-április időszak
ADOTT ÉV
május-július időszak
Összes nemzeti Meg-
valósult/
neve Igényelt/
kifizetett (Ft)
Becsült
(Ft)
Igényelt/
kifizetett (Ft)
Becsült
(Ft)
Igényelt/
kifizetett (Ft)
Becsült
(Ft)
Igényelt/
kifizetett (Ft)
Becsült
(Ft)
Igényelt/
kifizetett (Ft)
Becsült
(Ft)
igény
(Ft)
becsült
arány

10. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Szállító ajánlattevő megnevezése:
4. § (1) bekezdés a) pont Bruttó ár
teljes/félzsíros tej 10. § (5) bekezdés a) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés b) pont Bruttó ár
zsírszegény tej 10. § (5) bekezdés b) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés c) pont Bruttó ár
zsíros/félzsíros ízesített tej 10. § (5) bekezdés c) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés d) pont zsírszegény ízesített tej Bruttó ár
10. § (5) bekezdés d) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés e) pont Bruttó ár
natúr joghurt 10. § (5) bekezdés e) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés e) pont Bruttó ár
natúr kefir 10 § (5) bekezdés e) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés f) pont Bruttó ár
gyümölcsleves/ízesített joghurt 10. § (5) bekezdés f) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés g) pont Bruttó ár
gyümölcsdarabos joghurt 10. § (5) bekezdés g) pont szerinti értékelés
4. § (1) bekezdés h) pont Bruttó ár
ömlesztett sajt 10. § (5) bekezdés h) pont szerinti értékelés
10. § (4) bekezdés a) pont feldolgozóüzem vagy tejelő szarvasmarha állomány, legalább 80% tulajdoni hányad (9 pont)
10. § (4) bekezdés b) pont mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont)
10. § (4) bekezdés c) pont termékvariáció (7 pont)
10. § (4) bekezdés d) pont újrafelhasználható csomagolóanyag (7 pont)
10. § (4) bekezdés e) pont előfinanszírozás vállalása (8 pont)
Pontszám összesen:
Rangsor:

11. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat minta a programban történő részvételről fenntartóváltás esetére

Alulírott ............................................... (címe: .........................................., telefonszáma: .........................), mint a(z) .............................. (fenntartó neve: ...................., székhelye: ................., adószáma: .........................., Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti fenntartó azonosítója: ...............) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet gyakorolja ................. (év, hónap, nap) napjától a fenntartói jogokat az ... OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény esetében. Egyúttal nyilatkozom, hogy a korábbi fenntartó (korábbi fenntartó neve: ...................., székhelye: .................., adószáma: ......................) és a szállító (név: .............................., cím: .........................., adószám: ....................., képviselő neve:

............................, képviselő címe: .............................., képviselő telefonszáma: .......................) között .................... (tanév) tanév vonatkozásában .......................... (év, hónap, nap) napján a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek óvoda- és iskolatej programban támogatott tejjel és tejtermékekkel történő ellátása céljából kötött szerződést megismertem, a programban a vonatkozó tanév során az intézmény továbbra is a szerződésben megjelöltek szerint részt kíván venni, az ezzel járó kötelezettségeket a fenntartó vállalja.

Kijelentem, hogy a program végrehajtását szabályozó uniós és nemzeti jogszabályokban leírtakat a fenntartó megismerte, azokat betartja és betartatja.

Kelt: ....................................... (település), .................................... (év, hónap, nap)

....................................................................
fenntartó
....................................................................
szállító

  Vissza az oldal tetejére