A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet

a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Ha az Európai Unió valamely szerve vagy más nemzetközi szervezet az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) által kiadott International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) szerinti besorolású igazságügyi statisztikai adatkéréssel él Magyarország felé, a kért statisztikai adatokat az 1. melléklet szerinti bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszere (a továbbiakban: BNSOR) alapján kell teljesíteni.

2. § A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az igazságügyi statisztikai adatok gyűjtéséért felelős szervezetekkel együttműködve biztosítja a BNSOR karbantartását, és elősegíti annak alkalmazását. Ennek keretében a KSH elkészíti és rendszeresen felülvizsgálja a BNSOR-t kiegészítő tartalmi meghatározásokat, valamint gondoskodik azok honlapján való közzétételéről.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2017. (IX. 11.) MvM rendelethez

A bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszere (BNSOR), 2017

01 Halálhoz vezető vagy halál okozásának szándékával elkövetett cselekmények

0101 Szándékos emberölés

0102 Szándékos emberölés kísérlete

0103 Nem szándékos emberölés

01031 Tudatos gondatlansággal elkövetett emberölés

01032 Hanyag gondatlanságból elkövetett emberölés

010321 Járművezetés során gondatlanságból elkövetett emberölés

010322 Nem járművezetés során gondatlanságból elkövetett emberölés

0104 Öngyilkosságban közreműködés vagy öngyilkosságra való felbujtás

01041 Öngyilkosságban közreműködés

01049 Öngyilkosságban való közreműködéssel vagy öngyilkosságra való felbujtással kapcsolatos egyéb cselekmények

0105 Eutanázia

0106 Jogellenes magzatelhajtás

0107 Fegyveres konfliktus során elkövetett jogellenes emberölés

0109 Halálhoz vezető vagy halál okozásának szándékával elkövetett egyéb cselekmények

02 Sérelmet okozó vagy sérelem okozására irányuló személy elleni cselekmények

0201 Testi sértés és fenyegetés

02011 Testi sértés

020111 Súlyos testi sértés

020112 Könnyű testi sértés

02012 Fenyegetés

020121 Súlyos fenyegetés

020122 Enyhe fenyegetés

02019 Egyéb testi sértések és fenyegetések

0202 Szabadság elleni cselekmények

02021 Kiskorú jogellenes elvitele

020211 Kiskorú jogellenes elvitele szülő által

020212 Kiskorú jogellenes elvitele más családtag által

020213 Kiskorú jogellenes elvitele törvényes gyám által

020219 Kiskorú jogellenes elvitelével kapcsolatos egyéb cselekmények

02022 Szabadságtól való megfosztás

020221 Emberrablás

020222 Jogellenes fogvatartás

020223 Jármű eltérítése

020229 Szabadságtól való egyéb megfosztás

02029 Szabadság elleni egyéb cselekmények

020291 Jogellenes örökbefogadás

020292 Kényszerházasság

020299 Máshova nem sorolható egyéb szabadság elleni cselekmények

0203 Rabszolgaság és kizsákmányolás

02031 Rabszolgaság

02032 Kényszermunka

020321 Háztartási munkára kényszerítés

020322 Ipari munkára kényszerítés

020323 Állami munkára vagy fegyveres erők szolgálatára kényszerítés

020329 Egyéb kényszermunka

02039 Rabszolgasággal és kizsákmányolással összefüggő egyéb cselekmények

0204 Emberkereskedelem

02041 Emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából

02042 Emberkereskedelem kényszermunka vagy -szolgálat céljából

02043 Emberkereskedelem szerveltávolítás céljából

02049 Emberkereskedelem egyéb célból

0205 Kényszerítés

02051 Zsarolás

02059 Kényszerítéshez kapcsolódó egyéb cselekmények

0206 Mulasztással összefüggő cselekmények

02061 Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló személyekkel szemben

020611 Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló gyermekkel szemben

020612 Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló függő helyzetben lévő egyéb személlyel szemben

020619 Egyéb gondozási kötelezettség elmulasztása

02062 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

02063 Jármű vezetésével összefüggő gondatlanság

02069 Mulasztással összefüggő egyéb cselekmények

0207 Veszélyeztetés

02071 Egészséget veszélyeztető cselekmények

02072 Járművezetés pszichoaktív anyag hatása alatt

020721 Járművezetés alkohol hatása alatt

020722 Járművezetés tiltott kábítószer hatása alatt

020729 Járművezetés egyéb pszichoaktív anyag hatása alatt

02079 Veszélyeztetéssel összefüggő egyéb cselekmények

0208 Félelem vagy érzelmi megrázkódtatás okozására irányuló cselekmények

02081 Zaklatás

020811 Munkahelyi zaklatás

020819 Egyéb zaklatás

02082 Követés

02089 Félelem vagy érzelmi megrázkódtatás okozásának szándékával elkövetett egyéb cselekmények

0209 Rágalmazás vagy becsületsértés

02091 Rágalmazás vagy becsületsértés az áldozat jellemzői és külső jegyei miatt

02092 Rágalmazás vagy becsületsértés az áldozatnak tulajdonított meggyőződés vagy értékrend miatt

02099 Egyéb rágalmazás vagy becsületsértés

0210 Hátrányos megkülönböztetés

02101 Személlyel szembeni hátrányos megkülönböztetés

02102 Csoporttal szembeni hátrányos megkülönböztetés

02109 Egyéb hátrányos megkülönböztetés

0211 Személlyel szembeni jogsértést megvalósító cselekmények

02111 Magánélet megsértése

02119 Személlyel szembeni jogsértést megvalósító egyéb cselekmények

0219 Sérelmet okozó vagy sérelem okozására irányuló személy elleni egyéb cselekmények

03 Szexuális természetű bűncselekmények

0301 Szexuális erőszak

03011 Erőszakos közösülés

030111 Erőszakos közösülés kényszer alkalmazásával

030112 Erőszakos közösülés kényszer alkalmazása nélkül

030113 Beleegyezési korhatár alatti vagy törvény alapján beleegyezésre képtelen személy sérelmére elkövetett erőszakos közösülés

030119 Egyéb erőszakos közösülés

03012 Szexuális bántalmazás

030121 Fizikai jellegű szexuális bántalmazás

030122 Nem fizikai jellegű szexuális bántalmazás

030129 Máshova nem sorolható egyéb szexuális bántalmazás

03019 Egyéb erőszakos szexuális cselekmények

0302 Szexuális kizsákmányolás

03021 Felnőttek szexuális kizsákmányolása

03022 Gyermekek szexuális kizsákmányolása

030221 Gyermekpornográfia

030222 Gyermekprostitúció

030223 Gyermekek bizalmába férkőzés szexuális visszaélés céljából

030229 Gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos egyéb cselekmények

03029 Szexuális kizsákmányolással kapcsolatos egyéb cselekmények

0309 Szexuális természetű egyéb káros cselekmények

04 Erőszakkal vagy fenyegetéssel járó vagyon elleni cselekmények

0401 Rablás

04011 Személy ellen elkövetett rablás

040111 Személy ellen elkövetett rablás közterületen

040112 Személy ellen elkövetett rablás magánterületen

040119 Személy ellen elkövetett egyéb rablás

04012 Áruk vagy értéktárgyak szállítás során történő elrablása

040121 Autó vagy jármű elrablása

040129 Áruk vagy értéktárgyak szállítás során történő egyéb elrablása

04013 Szervezet vagy intézmény ellen elkövetett rablás

040131 Pénzügyi intézmény ellen elkövetett rablás

040132 Nem pénzügyi intézmény ellen elkövetett rablás

04014 Haszonállatok elrablása

04019 Egyéb rablási cselekmények

0409 Erőszakkal vagy fenyegetéssel járó vagyon elleni egyéb cselekmények

05 Kizárólag vagyon elleni cselekmények

0501 Betöréses vagy besurranásos lopás

05011 Betöréses vagy besurranásos lopás üzlethelyiségből

05012 Betöréses vagy besurranásos lopás magántulajdonú lakóhelyiségből

050121 Betöréses vagy besurranásos lopás állandó jelleggel lakott magán-lakóhelyiségből

050122 Betöréses vagy besurranásos lopás nem állandó jelleggel lakott magán-lakóhelyiségből

05013 Betöréses vagy besurranásos lopás köztulajdonban levő helyiségből

05019 Betöréses vagy besurranásos lopással kapcsolatos egyéb cselekmények

0502 Lopás

05021 Gépi meghajtású jármű vagy részeinek lopása

050211 Gépi meghajtású szárazföldi jármű lopása

050212 Gépi meghajtású szárazföldi jármű jogtalan használata

050213 Gépi meghajtású szárazföldi jármű részeinek lopása

050219 Gépi meghajtású jármű vagy részeinek egyéb lopása

05022 Magántulajdon lopása

050221 Magántulajdon lopása személytől

050222 Magántulajdon lopása járműből

050229 Magántulajdon egyéb lopása

05023 Üzleti tulajdon lopása

050231 Bolti lopás

050239 Üzleti tulajdon egyéb lopása

05024 Köztulajdon lopása

05025 Állatállomány lopása

05026 Szolgáltatások lopása

05029 Egyéb lopási cselekmények

0503 Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények

0504 Vagyontárgyban történő károkozás

05041 Köztulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás

05042 Magántulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás

05043 Üzleti tulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás

05049 Vagyontárgyban történő egyéb károkozás

0509 Kizárólag vagyon elleni egyéb cselekmények

06 Ellenőrzött kábítószerekkel vagy egyéb pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos cselekmények

0601 Ellenőrzött kábítószerekkel vagy kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos jogellenes cselekmények

06011 Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes birtoklása, vásárlása, felhasználása, termesztése vagy előállítása

060111 Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes birtoklása, vásárlása vagy használata

060112 Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes termesztése vagy előállítása

06012 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek vagy kábítószer-prekurzorok jogellenes kereskedelme, termesztése vagy előállítása

060121 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes kereskedelme

060122 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes előállítása

060123 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes termesztése

060124 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószer-prekurzorok jogellenes terjesztése

060129 Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek vagy kábítószer-prekurzorok jogellenes kereskedelmével, termesztésével vagy előállításával kapcsolatos egyéb cselekmények

06019 Ellenőrzött kábítószerekkel vagy kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyéb jogellenes cselekmények

0602 Alkoholhoz, dohányáruhoz vagy egyéb ellenőrzött anyagokhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények

06021 Alkoholtermékek jogellenes előállítása, kezelése, birtoklása vagy használata

060211 Alkoholtermékek jogellenes birtoklása vagy felhasználása

060212 Alkoholtermékek jogellenes előállítása, kereskedelme vagy forgalomba hozatala

060219 Alkoholtermékek jogellenes előállításával, kezelésével, birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények

06022 Dohánytermékek jogellenes előállítása, kezelése, birtoklása vagy használata

060221 Dohánytermékek jogellenes birtoklása vagy használata

060222 Dohánytermékek jogellenes előállítása, kereskedelme vagy forgalmazása

060229 Dohánytermékek jogellenes előállításával, kezelésével, birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények

06029 Alkohollal, dohányáruval vagy más, ellenőrzött anyaggal kapcsolatos egyéb jogellenes cselekmények

0609 Ellenőrzött kábítószerekkel vagy más pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb cselekmények

07 Csalással, megtévesztéssel vagy korrupcióval kapcsolatos cselekmények

0701 Csalás

07011 Pénzügyi csalás

070111 Állam elleni pénzügyi csalás

070112 Természetes vagy jogi személyek elleni pénzügyi csalás

07019 Egyéb csalási cselekmények

0702 Hamisítás

07021 Fizetőeszköz hamisítása

070211 Készpénz hamisítása

070212 Készpénz-helyettesítő fizetőeszköz hamisítása

07022 Termékhamisítással kapcsolatos cselekmények

07023 Dokumentumhamisítással kapcsolatos cselekmények

07029 Egyéb hamisítási cselekmények

0703 Korrupció

07031 Vesztegetés

070311 Aktív vesztegetés

070312 Passzív vesztegetés

07032 Sikkasztás

07033 Hivatali visszaélés

07034 Befolyással üzérkedés

07035 Jogtalan gazdagodás

07039 Egyéb korrupciós cselekmények

0704 Bűncselekményből származó jövedelmekkel kapcsolatos cselekmények

07041 Pénzmosás

07042 Kulturális javak tiltott kereskedelme

07049 Bűncselekményből származó jövedelmekkel kapcsolatos egyéb cselekmények

08 A közrend, a közhatalom és az állam rendje elleni cselekmények

0801 A közrendet szolgáló viselkedési normák megsértésével kapcsolatos cselekmények

08011 Közrend elleni erőszakos cselekmények

08012 A társadalmi együttélésre és a vallásra vonatkozó közrendi normák és előírások megsértésével kapcsolatos cselekmények

08019 A közrendet szolgáló viselkedési normák megsértésével kapcsolatos egyéb cselekmények

0802 Szexualitásra vonatkozó közrendi normák elleni cselekmények

08021 Prostitúcióval összefüggő jogellenes cselekmények

08022 Pornográfiával összefüggő jogellenes cselekmények

08029 Szexualitásra vonatkozó közrendi normák elleni egyéb cselekmények

0803 Véleménynyilvánítás szabadságával vagy korlátozásával kapcsolatos cselekmények

08031 Véleménynyilvánítás szabadsága elleni cselekmények

08032 Korlátozás alá eső társadalmi meggyőződések és normák kinyilvánításával kapcsolatos cselekmények

080321 Vallási meggyőződéssel/nézetekkel kapcsolatos normák megsértése

080322 Uszítás és gyűlöletkeltés

080329 Korlátozás alá eső társadalmi meggyőződések és normák kinyilvánításával kapcsolatos egyéb cselekmények

08039 A véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos egyéb cselekmények

0804 Állami bevételeket érintő vagy hatósági/igazgatási rendelkezések elleni cselekmények

08041 Állami bevételekkel kapcsolatos rendelkezések elleni cselekmények

08042 Kereskedelmi vagy pénzügyi szabályozás elleni cselekmények

08043 Szerencsejátékra és fogadásra vonatkozó rendelkezések elleni cselekmények

08044 Árucsempészet

08045 Piacbefolyásolás vagy bennfentes kereskedelem

08049 Közigazgatási vagy hatósági rendelkezések elleni egyéb cselekmények

0805 Bevándorláshoz kapcsolódó cselekmények

08051 Bevándorlók csempészetével kapcsolatos jogsértések

08059 Bevándorláshoz kapcsolódó egyéb jogellenes cselekmények

0806 Igazságszolgáltatási rendszer elleni cselekmények

08061 Igazságszolgáltatás akadályozása

08062 Igazságszolgáltatási rendelkezések megszegése

08063 Bűnelkövetési szándék

08064 Bűnelkövetésre szövetkezés

08069 Igazságszolgáltatási rendszer elleni egyéb cselekmények

0807 Demokratikus választásokhoz kapcsolódó cselekmények

08071 Választási eljárás során a választók jogellenes befolyásolására irányuló cselekmények

08079 Demokratikus választásokhoz kapcsolódó egyéb cselekmények

0808 Munkajogba ütköző cselekmények

08081 Kollektív munkajog megsértése

08082 Egyéni munkajog megsértése

0809 A közrend, a közhatalom és az állam rendje elleni egyéb cselekmények

09 Közbiztonság és az állam biztonsága elleni bűncselekmények

0901 Fegyverrel, robbanóanyaggal és más pusztító hatású anyaggal kapcsolatos cselekmények

09011 Fegyver és robbanóanyag jogellenes birtoklása vagy használata

090111 Lőfegyver jogellenes birtoklása vagy használata

090112 Egyéb fegyver vagy robbanóanyag jogellenes birtoklása vagy használata

090113 Vegyi, biológiai vagy radioaktív anyagok jogellenes birtoklása vagy használata

090119 Fegyver vagy robbanóanyag birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények

09012 Jogellenes fegyver- és robbanóanyag-kereskedelem

090121 Jogellenes lőfegyver-kereskedelem

090122 Egyéb fegyver és robbanóanyag jogellenes kereskedelme

090123 Vegyi, biológiai vagy radioaktív anyagok jogellenes kereskedelme

090129 Jogellenes fegyver-, illetve robbanóanyag-kereskedelemmel kapcsolatos egyéb cselekmények

09019 Fegyverekkel, illetve robbanóanyagokkal kapcsolatos egyéb cselekmények

0902 Egészség és biztonság elleni cselekmények

09021 Munkahelyi egészség és biztonság elleni cselekmények

09029 Egészség és biztonság elleni egyéb cselekmények

0903 Számítástechnikai rendszerek elleni cselekmények

09031 Számítástechnikai rendszerhez való jogellenes hozzáférés

09032 Számítástechnikai rendszerbe vagy adatba való jogellenes beavatkozás

090321 Számítástechnikai rendszerbe való jogellenes beavatkozás

090322 Számítástechnikai adatba való jogellenes beavatkozás

09033 Számítástechnikai adatok jogellenes megszerzése vagy azokhoz való jogellenes hozzáférés

09039 Számítástechnikai rendszerek elleni egyéb cselekmények

0904 Az állam biztonsága elleni cselekmények

0905 Szervezett bűnözői csoporthoz kapcsolódó cselekmények

09051 Részvétel szervezett bűnözői csoportban

09059 Szervezett bűnözői csoporthoz kapcsolódó egyéb cselekmények

0906 Terrorizmus

09061 Terroristacsoportban való részvétel

09062 Terrorizmus finanszírozása

09069 Terroristacsoport tevékenységével összefüggő egyéb cselekmények

0907 Személyi sérülést nem okozó közlekedési jogsértések

0909 Közbiztonság és az állam biztonsága elleni egyéb cselekmények

10 A természeti környezet elleni cselekmények

1001 Környezetszennyezést vagy a környezet károsodását okozó cselekmények

10011 Légszennyezést vagy a levegő károsodását okozó cselekmények

10012 Vízszennyezést vagy a víz károsodását okozó cselekmények

10013 Talajszennyezést vagy a talaj károsodását okozó cselekmények

10019 Környezetszennyezést vagy a környezet károsodását okozó egyéb cselekmények

1002 Hulladék mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények

10021 Hulladék nemzeti határokon belüli mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények

10022 Hulladék nemzeti határokat átlépő mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények

1003 Védett vagy tilalom alá eső növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme

10031 Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme

100311 Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy nemzeti határokon belüli kereskedelme

100312 Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme a nemzeti határok átlépésével

10032 Tilalom vagy korlátozás alá eső állatfajok kereskedelme vagy birtoklása

10039 Védett vagy tilalom alá eső növény-, illetve állatfajok birtoklásával vagy kereskedelmével kapcsolatos egyéb cselekmények

1004 A természeti erőforrások minőségi romlását vagy megfogyatkozását eredményező cselekmények

10041 Illegális fakitermelés

10042 Illegális vadászat, halászat vagy vadon élő állatok és növények gyűjtése

10043 Illegális bányászat

10049 A természeti erőforrások minőségi romlását vagy megfogyatkozását eredményező egyéb cselekmények

1009 A természeti környezet elleni egyéb cselekmények

10091 Állatok elleni cselekmények

10099 A természeti környezet elleni máshová nem sorolható egyéb cselekmények

11 Máshová nem sorolható bűncselekmények

1101 Egyetemes joghatóság alá tartozó cselekmények

11011 Kínzás

11012 Kalózkodás

11013 Háborús bűncselekmények

110131 Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó jogellenes emberölés, halált vagy súlyos testi sérülést okozó, illetve halál vagy súlyos testi sérülés okozásának szándékával elkövetett cselekmények

110132 Vagyontárgyak fegyveres konfliktushoz kapcsolódó jogellenes megrongálása vagy megsemmisítése

110133 Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó szexuális erőszak

110134 Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó, emberi szabadság és méltóság elleni cselekmények

110135 Gyerekkatonák toborzása és besorozása

110139 Egyéb háborús bűncselekmények

11014 Népirtás

11015 Emberiesség elleni bűncselekmények

11016 Agresszió bűncselekménye

11019 Egyetemes joghatóság alá tartozó egyéb cselekmények

1102 Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések elleni cselekmények

11021 Kiskorúak által vagy kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények

11029 A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések elleni egyéb cselekmények

1109 Máshová nem sorolható egyéb bűncselekmények


  Vissza az oldal tetejére