A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § és a 24. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. §, valamint az 5., 6., 7. és 8. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § és a 25. §, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az e rendeletben meghatározottak szerint – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

a) állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézmény) intézményvezetője,

b) integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője,

c) intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy

d) vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető

[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: vezető].

(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

a) *  az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;

b) a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;

c) *  a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaiban vezetői munkakörben foglalkoztatott személyre;

d) *  arra a személyre, aki a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének napján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti;

e) *  a szociális szakvizsgával rendelkező személyre;

f) *  a felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser vagy gondoskodáspolitikai menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyre;

g) *  bölcsődében, mini bölcsődében a pedagógus szakvizsgával rendelkező személyre.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető vezetői megbízása egy éven túl meghosszabbításra kerül, vagy a vezető ismételten megbízásra kerül, a vezetőképzésben való részvételi kötelezettségének kezdete a meghosszabbítás vagy az ismételt megbízás kezdő időpontja.

(4) *  Az állami, egyházi vagy nem állami fenntartó dönthet arról, hogy a fenntartásában működő intézményben foglalkoztatott vezető a 11. § (1) bekezdésében meghatározottak közül mely képzésszervező felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: képzésszervező) által indított vezetőképzésen vegyen részt.

2. § (1) A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.

(2) *  Az 1. § (2) bekezdés a), c), e), f) és g) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

(4) Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét az e rendelet szerint rá irányadó képzési időszakban nem teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.

3. § *  A vezetőképzés olyan jogszabály alapján szervezett képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.

4. § (1) A vezetőképzés szintjei:

a) az alap vezetőképzés és

b) a mester vezetőképzés.

(2) Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és megújító képzési szakaszokból áll.

5. § (1) A vezető – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – alap vezetőképzés teljesítésére köteles.

(2) Mester vezetőképzés teljesítésére köteles:

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető és

b) a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.

6. § A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében

a) a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá

b) *  az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított négy éven belül, majd ezt követően négyévenként megújító képzés teljesítésére

köteles.

7. § (1) Az alap vezetőképzésre kötelezett:

a) alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra az elméleti és 50 óra a gyakorlati képzés;

b) megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra az elméleti és 10 óra a gyakorlati képzés.

(2) A mester vezetőképzésre kötelezett:

a) alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés;

b) megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra az elméleti és 15 óra a gyakorlati képzés.

8. § (1) A 6. § szerinti képzési időszakok számításánál nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt a vezető szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot, hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe.

(2) Ha a vezető vezetői megbízása módosul, vagy a vezető új vezetői megbízást kap, és

a) mindkét vezetői megbízás alapján azonos szintű vezetőképzésre köteles, vagy a korábbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre köteles, a korábbi képzési időszaka tovább folytatódik,

b) a korábbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre köteles, a képzési időszak a későbbi vezetői megbízástól számítva újrakezdődik.

(3) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszak számítására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a korábbi vezetői megbízás megszűnésének időpontja és az újabb vezetői megbízás kezdő időpontja közötti időszakot a képzési időszak számításánál nem kell figyelembe venni.

(4) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő hat hónap elteltét követően újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszaka újrakezdődik.

9. § (1) Ha a vezető a mester vezetőképzés alapozó képzését teljesítette, azt az alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéseként is el kell fogadni.

(2) Ha a vezető a mester vezetőképzés megújító képzését az adott képzési időszakra nézve teljesítette, azt az alap vezetőképzés megújító képzésének az adott képzési időszakra vonatkozó teljesítéseként is el kell fogadni.

9/A. § *  (1) Új vezető megbízása esetén az általa a vezetői megbízását megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.

(2) Ha a vezetőt foglalkoztató intézmény fenntartója megváltozik, a vezető által a fenntartóváltást megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.

10. § (1) *  A vezetőképzés a szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(2) Az oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, valamint intézkedik annak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.

10/A. § * 

10/B. § *  (1) *  A képzésszervező a képzés megkezdése előtt a képzés szervezésére irányuló, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) által rendszeresített és a Szociális Ágazati Portálon közzétett kérelmet nyújt be. A képzésszervező képzési szintenként és szakaszonként külön kérelem benyújtására köteles.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a képzésszervező által képzési szintenként és szakaszonként kidolgozott oktatási programot.

(3) A képzésszervező kérelmenként díjat fizet, amely a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének 25 százaléka.

(3a) *  Az NSZI a kérelem alapján megvizsgálja a képzés lebonyolításával kapcsolatos személyi, tárgyi és szakmai feltételek megfelelőségét, valamint az oktatási programot, és a kijelöléssel kapcsolatos javaslatát a kérelem benyújtását követő 15 napon belül felterjeszti a miniszternek.

(4) *  A miniszter a kérelem benyújtását követő 30 napon belül írásban dönt a kijelölésről.

(5) *  A kijelölésről a miniszter által vezetett minisztérium értesíti a képzésszervezőt, aki a döntést tartalmazó értesítés átvételét követően kezdheti meg a vezetőképzést.

(6) * 

11. § (1) * 

(2) A képzésszervező

a) ellátja a vezetőképzéshez kapcsolódó teljes körű képzésmenedzsmentet,

b) kidolgozza és szükség szerint aktualizálja az oktatási programot,

c) szervezi a képzéseket,

d) lebonyolítja a képzéseket,

e) kidolgozza a képzés tananyagait, vizsgatémáit, vizsgafeladatait,

f) koordinálja a vizsgára, pótvizsgára jelentkezéseket,

g) szervezi, lebonyolítja és végzi a képzésen részt vevők vizsgáztatását,

h) vizsgaszabályzatot készít, valamint ellenőrzi a vizsgák szabályszerű lebonyolítását,

i) a képzésen részt vevők részére sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki,

j) biztosítja a hálózati működést a képzésben korábban részt vettek körében,

k) kezdeményezi és koordinálja a szakmai fejlesztéseket, innovációkat,

l) biztosítja a minőségfejlesztést,

m) kezdeményezi és szervezi az ágazati kutatásokat, és

n) szervezi és lebonyolítja a képzésben részt vevő oktatók képzését, és évente szakmai konzultációt biztosít számukra.

(3) A képzésszervező minden év januárjában közleményt jelentet meg a honlapján az adott évben meghirdetett képzésekkel kapcsolatban. A közleménynek tartalmaznia kell:

a) az adott képzés szintjének megjelölését,

b) a képzés alapozó vagy megújító szakaszának megjelölését,

c) a képzés elméleti és gyakorlati óraszámait,

d) a képzésre történő jelentkezés határidejét, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információkat,

e) a képzés tervezett időpontját, helyszínét,

f) a képzés lebonyolításának módját,

g) a képzési, valamint a vizsgadíjat és

h) a képzési és vizsgaszabályzatot.

12. § (1) *  A vezetőképzésre a miniszter által kijelölt szerv által vezetett jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás elektronikus felületén kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.

(2) A vezetőképzésre jelentkező a képzésszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy a személyes adatainak a képzésszervező által történő kezeléséhez hozzájárul.

(3) A vezetőképzésre jelentkezhet az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is, aki e rendelet szerint nem kötelezett vezetőképzésre. A jelentkezés az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl, a vezetőképzésre kötelezettek jelentkezésének elfogadását követően az adott képzésen fennmaradó szabad létszámkeret terhére kerülhet elfogadásra.

(4) A képzésszervező a jelentkezési határidőt követő 15 napon belül a jelentkezés elfogadásáról és a képzés indulásának várható időpontjáról, helyszínéről elektronikus levélben visszaigazolást küld a képzésre jelentkező részére.

13. § A vezetőképzésre kötelezett esetében a vezetőképzés rá irányadó szintjére, illetve szakaszára vonatkozó képzési díj, vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét idejére munkaidő-kedvezményt és távolléti díjat köteles biztosítani.

14. § (1) *  Az oktatási programban foglaltak megvalósulását az NSZI jogosult ellenőrizni.

(1a) *  Ha az NSZI az ellenőrzés során megállapítja, hogy a képzésszervező az oktatási programban vagy a 10/B. § (1) bekezdése szerinti kérelmében foglaltaktól eltér, határidő tűzése mellett felhívja a képzésszervezőt a jogszerű tevékenység folytatására.

(1b) *  Ha a képzésszervező az (1a) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az NSZI a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, és a felfüggesztéstől számított 5 napon belül kezdeményezi a miniszternél a kijelölés visszavonását.

(2) A képzésszervező a miniszter részére minden év január 31-ig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

15. § (1) A vezetőképzés írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a képzési órák legalább 85%-án történt és igazolt részvétel.

(2) A vizsgára jelentkezés határidejéről, valamint a vizsga időpontjáról a képzésszervező a képzés befejezését követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a képzésen részt vevőket.

(3) A vizsgára a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével és a vizsgadíj egyidejűleg történő megfizetésével lehet jelentkezni.

(4) A vizsgán elérhető eredmény:

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „jól megfelelt”,

c) „megfelelt” vagy

d) „nem felelt meg”

lehet.

16. § Ha a vizsgázó a vizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását igazolja, részére – az elmulasztott vizsgát követő hatvan napon belüli időpontra – második vizsgaidőpontot kell kijelölni. A vizsgázót a vizsgaidőpontról a vizsga napját legalább tizenöt nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell.

17. § (1) A sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy két alkalommal elmulasztott vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy második alkalommal elmulasztott vizsga időpontját követő hatvan napon belül pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását igazolja, részére – az elmulasztott pótvizsgát követő hatvan napon belül – újabb pótvizsga-lehetőséget kell biztosítani.

(2) A pótvizsga díjköteles, melynek mértéke a pótolni kívánt vizsga díjával megegyező.

18. § (1) A képzésszervező a 15. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti sikeres vizsgát követő 8 napon belül tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére.

(2) *  A tanúsítványt a miniszter által jóváhagyott és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában kell kiállítani.

(3) A képzésszervező az általa kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

19. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § *  (1) Akinek a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége 2021. január 1-jét megelőzően keletkezett, annak az első képzési időszaka, amely során az alapozó képzést teljesítenie kell, – a 6. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig tart.

(2) Aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig kell teljesítenie.

21. § *  (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az e rendelet 10/A. §-ának és 10/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22–25. § * 

1–4. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez * 

5–10. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez *