A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. § A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti Oktatási, Kulturális, Sport- és Ifjúsági Együttműködésről szóló Egyezmény

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködés fejlesztése érdekében, attól a szándéktól vezérelve, hogy az oktatás, a kultúra, a sport és az ifjúság által kölcsönösen erősítsék a két ország népei közötti megértést, bizalmat és barátságot; elhatározták, hogy egyezményt kötnek az oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről, és ebből a célból az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Felek támogatják a széles körű együttműködést az oktatás, a kultúra, a művészetek, a sport és az ifjúság terén. A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését.

2. cikk

A Felek ösztönzik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók, tudósok, valamint az ifjúság és a hallgatók cseréjét, az érintett ösztöndíjprogramok keretein belül, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

Az együttműködés részleteiről az illetékes szaktárcák külön állapodnak meg. A Felek emellett ösztönzik az oktatási és a kulturális küldöttségek képviselőinek cseréjét.

3. cikk

A Felek ösztönzik és elősegítik a felsőoktatási és kulturális intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen oktatási és kulturális kapcsolatokat, és - a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül - egyetemi oktatók és kutatók, kulturális szakemberek valamint az ifjúsági terület képviselőinek cseréjét.

4. cikk

A Felek támogatják a két ország felsőoktatási intézményei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében.

5. cikk

A Felek együttműködnek az UNESCO és más nemzetközi, kormányközi és nem kormányzati oktatási és kulturális szervezetek keretein belül, továbbá támogatják a nemzetközi regionális együttműködés keretein belül közösen kialakított kulturális projektek megvalósítására irányuló kezdeményezéseket.

6. cikk

A Felek ösztönzik a két ország művészei és kulturális intézményei között létrejövő kapcsolatokat és csereprogramokat a képzőművészet, előadó-művészet, dráma és audiovizuális művészet és az új média, az irodalom, fordítás és könyvkiadás, a múzeum-, levéltár- és könyvtár-igazgatás, az amatőr- és népművészet területén.

7. cikk

A Felek elősegítik csereprogramok megvalósulását (különös hangsúlyt fektetve az ifjúsági csereprogramokra, tájékoztatásra, tanácsadásra, ifjúsági részvételre és ifjúsági mobilitásra, nem formális oktatásra és ifjúsági szervezetek közötti együttműködésre); szakértői csereprogramokat az ifjúsági infrastruktúra területén (ifjúsági központok, ifjúsági klubok, információs központok); stratégiai dokumentumok (nemzeti és helyi irányelvek), ifjúságot érintő jogszabályok és működési szabályzatok cseréjét.

8. cikk

A Felek ösztönzik és bátorítják oktatási és kulturális hetek és napok szervezését a két ország kulturális intézményeiben.

9. cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, digitális tartalmak és minden, a két országban folyó oktatással, kutatással, ifjúsági eseményekkel, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. cikk

A Felek kölcsönösen fejlesztik a könyvtáraik, levéltáraik, muzeális és egyéb, a kultúra és a kulturális örökség területéért felelős intézményeik közötti közvetlen együttműködést, a tapasztalatok és szakemberek cseréjét. A Felek - jogszabályaiknak megfelelően - engedélyezik és lehetővé teszik a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban található anyagokhoz való hozzáférést kutatás céljából.

11. cikk

A Felek együttműködnek a kulturális örökség megőrzése és védelme - beleértve a szellemi kulturális örökség megőrzését és védelmét -, valamint a régészet területén, illetve ösztönzik a szakértők cseréjét, a jó gyakorlatok, módszertanok kölcsönös megosztását az örökséggazdálkodás-menedzsment, védelem és megőrzés területén, illetékes háttérintézményeik bevonásával.

12. cikk

A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások egymás országában való megszervezését, amelyek részleteiről az érintett intézmények külön állapodnak meg.

13. cikk

A Felek ösztönzik a másik Fél nyelvének oktatását, lektorok és vendégtanárok, szakmai anyagok cseréjét, a nyelvi és szakmai tanfolyamokon való részvételt.

14. cikk

A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági intézményei között.

15. cikk

Az Egyezmény cikkei nem értelmezhetők oly módon, amelyek érintenék a Felek azon nemzetközi szerződésekből eredő jogaikat és kötelezettségeiket, amelynek valamely Fél az aláírója.

16. cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó írásbeli jegyzék kézhezvétele utáni 30. napon lép hatályba, amelyen a Felek diplomáciai úton tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

Ez az Egyezmény hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a diplomáciai csatornákon keresztül írásban legalább hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a másik Felet, hogy a jelen Egyezményt meg kívánja szüntetni.

Amennyiben a jelen Egyezmény hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a még működő projektek és programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.

Ezt az Egyezményt Budapesten (helyszín) írták alá 2017. január 27-én (dátum) magyar, montenegrói és angol nyelven, kettő eredeti példányban, melyek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

.......................................... .........................................
Magyarország Kormánya nevében Montenegró Kormánya nevében

Agreement between the Government of Hungary and the Government of Montenegro on Cooperation in the Fields of Education, Culture, Sports and Youth

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter: „the Parties”), led by the desire to strengthen the ties of friendship between their countries and reaffirm the connection between the two nations, to enhance the education, cultural, sports and youth cooperation between them, to further contribute to the mutual understanding, trust and friendship between their peoples through education, culture, sports and youth, have decided to conclude an Agreement on education, cultural, sports and youth cooperation and agreed upon the following:

Article 1

The Parties shall promote extensive cooperation in the field of education, culture, arts, sports and youth. To this end, they shall support existing direct connections and encourage creating new ones.

Article 2

The Parties shall encourage the exchange of higher education officials, academia, researchers, youth and students, within the framework of their respective scholarship programs and their cooperation in areas of mutual interest.

The details of the cooperation shall be agreed upon by the relevant Ministries of the Parties. The Parties also encourage the exchange of educational and cultural delegations.

Article 3

The Parties shall promote and encourage direct educational and cultural cooperation between higher education and cultural institutions and research institutes and the exchange of academia, researchers, cultural experts and youth representatives, according to their financial capacities.

Article 4

The Parties shall encourage scientific cooperation between their respective higher education institutions and exchange data and information regarding mutual recognition and equivalency of certificates, diplomas and degrees awarded by them.

Article 5

The Parties shall cooperate within the framework of UNESCO and other international, intergovernmental and non-governmental education and cultural organizations and support the realization of joint cultural projects created in the framework of international regional cooperation.

Article 6

The Parties shall encourage direct interaction and exchange programs between cultural institutions, individual artists of both countries and in the field of fine arts, performance arts, dramatic and audiovisual arts and new media, literature, translation and publishing, museum archive and library management, amateur and folk arts.

Article 7

The Parties shall encourage exchange of programs (with special emphasis in youth exchange youth information and counseling, youth participation and youth mobility, non-formal education and cooperation between youth organizations); exchange of expertise in the field of youth infrastructures (Youth centers, Youth clubs, info-centers); exchange of Strategic documents (National and Local Youth Policies), Laws and by-laws regarding youth.

Article 8

The Parties shall promote and encourage the organization of educational and cultural days and weeks in their respective cultural institutions.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, publications, brochures, booklets, periodicals, documents, films and any other source material related to education and cultural activities, youth events and scientific research in their respective countries.

Article 10

The Parties shall mutually promote and enhance the exchange of experience and professionals and direct cooperation between their libraries, archives, museums and other institutions in the field of cultural heritage. The Parties shall, in accordance with their legal regulations, provide access to the material stored in their libraries, archives and museums for academic purposes.

Article 11

The Parties shall cooperate in the field of preservation of cultural heritage, conservation - also including the preservation and conservation of intangible cultural heritage - and archeology and encourage the exchange of professionals, good practices and methods in the field of heritage management, protection and preservation, with the inclusion of their background institutions.

Article 12

The Parties shall mutually promote the exchange of exhibitions between their countries, while the details of cooperation will be settled in a separate agreement between the institutions concerned.

Article 13

The Parties shall encourage the teaching of the language of the other Party and the exchange of foreign language lecturers, guest lecturers and academic material and the participation on linguistic and professional courses.

Article 14

The Parties shall promote the conclusion of separate agreements between their concerned educational, cultural, sport and youth institutions.

Article 15

The articles of this Agreement shall not be construed in a manner that may affect the rights and obligations of the Parties under international agreements that either Party is a signatory to.

Article 16

The present Agreement shall enter into force on the 30th day after receiving the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive 5 year periods, unless either Party notifies the other in writing about its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its expiry.

In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programs and projects until they are fully completed.

Done at Budapest on 27 January 2017 in two original copies, each in Hungarian, Montenegrin and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, English text shall prevail.

On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of Montenegro”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 16. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére