A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XXVII. törvény

az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„AZ EU-LAC NEMZETKÖZI ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás Felei:

EMLÉKEZTETVE a Latin-Amerika és a Karib-térség (a továbbiakban: LAC), valamint az Európai Unió (EU) között 1999 júniusában a Rio de Janeiró-i csúcstalálkozó keretében létrejött stratégiai partnerségre,

SZEM ELŐTT TARTVA a LAC és az EU állam-, illetve kormányfőinek kezdeményezését, amelyet a Limában (Perui Köztársaság) megtartott ötödik EU-LAC csúcstalálkozón fogadtak el 2008. május 16-án,

EMLÉKEZTETVE az EU és a LAC állam-, illetve kormányfőinek, az Európai Tanács elnökének, valamint a Bizottság elnökének 2010. május 18-án Madridban (Spanyolország), a hatodik EU-LAC csúcstalálkozón elfogadott, az EU-LAC Alapítvány létrehozásáról szóló határozatára,

EMLÉKEZTETVE a 2011-ben a Németországi Szövetségi Köztársaságban létrehozott átmeneti alapítványra, amely befejezi tevékenységét és feloszlik, amikor az EU-LAC Alapítvány nemzetközi alapító megállapodása hatályba lép, MEGERŐSÍTVE annak szükségességét, hogy létre kell hozni egy, a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó, kormányközi természetű nemzetközi szervezetet „az EU-LAC Alapítvány nemzetközi alapító megállapodása által, amely a madridi VI. EU-LAC csúcstalálkozó során megtartott miniszteri találkozón elfogadott megbízáson alapul,” amely hozzájárul a Latin-Amerika és a Karib-térség, valamint az EU és az uniós tagállamok között fennálló kötelékek megerősítéséhez,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

Cél

(1) E megállapodás létrehozza az EU-LAC Nemzetközi Alapítványt (a továbbiakban: az Alapítvány vagy az EU-LAC Alapítvány).

(2) Ez a megállapodás meghatározza az Alapítvány céljait, valamint rögzíti a tevékenységére, szerkezetére és működésére vonatkozó általános szabályokat és iránymutatásokat.

2. CIKK

Az Alapítvány jellege és székhelye

(1) Az EU-LAC Alapítvány a nemzetközi közjog szabályaival összhangban létrehozott kormányközi jellegű nemzetközi szervezet. Az Alapítvány az EU és az uniós tagállamok, valamint a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) közötti biregionális partnerség megerősítésére összpontosít.

(2) Az EU-LAC Alapítvány székhelye Hamburg Szabad Hanzaváros (Németországi Szövetségi Köztársaság).

3. CIKK

Az Alapítvány tagjai

(1) A latin-amerikai és karibi államok, az uniós tagállamok, valamint az EU, miután belső jogi eljárásaik szerint kinyilvánították arra vonatkozó egyetértésüket, hogy e megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el, az EU-LAC Alapítvány kizárólagos tagjaivá válnak.

(2) Az EU-LAC Alapítványban való részvétel nyitva áll a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) előtt is.

4. CIKK

Jogi személyiség

(1) Az EU-LAC Alapítvány nemzetközi jogi személyiséggel és szükséges jogképességgel rendelkezik ahhoz, hogy célkitűzéseit és tevékenységeit minden tagjának területén azok hazai jogával összhangban megvalósítsa.

(2) Az Alapítvány szerződések megkötésére, ingó és ingatlan vagyon szerzésére és elidegenítésére, valamint bírósági eljárások megindítására is jogosult.

5. CIKK

Az Alapítvány céljai

(1) Az EU-LAC Alapítvány:

a) elősegíti a CELAC-EU biregionális partnerségi folyamat megerősítését a civil társadalom és más társadalmi szereplők részvétele és hozzájárulása révén;

b) ösztönzi a két régió közötti további kölcsönös megismerést és megértést;

c) javítja a két régiónak, valamint magának a biregionális partnerségnek a kölcsönös láthatóságát.

(2) Az EU-LAC Alapítvány mindenekelőtt:

a) előmozdítja és koordinálja a biregionális kapcsolatokat elősegítő eredményközpontú tevékenységeket, amelyek célja a CELAC-EU csúcstalálkozókon megállapított prioritások végrehajtása;

b) kutatás és tanulmányok ösztönzése révén előmozdítja az előbbiekben említett prioritások végrehajtására irányuló közös stratégiákról szóló eszmecserét;

c) elősegíti az eredményes cseréket és új hálózatépítési alkalmakat teremt a civil társadalom és a többi társadalmi szereplő körében.

6. CIKK

A tevékenységek kritériumai

(1) Az e megállapodás 5. cikkében meghatározott célkitűzések elérése érdekében az EU-LAC Alapítvány:

a) tevékenysége az állam-, illetve kormányfők szintjén a csúcstalálkozókon tárgyalt prioritásokon és témákon alapul, a biregionális kapcsolat megerősítése érdekében meghatározott szükségletekre összpontosítva;

b) tevékenységeinek keretén belül és a lehetséges mértékben bevonja a civil társadalmat és más társadalmi szereplőket, például akadémiai intézményeket, amelyek véleményét nem kötelező alapon veszi figyelembe. E célból minden tag meghatározhat a biregionális párbeszéd nemzeti szinten történő megerősítésén dolgozó megfelelő intézményeket és szervezeteket;

c) hozzáadott értéket nyújt a meglévő kezdeményezésekhez;

d) láthatóságot biztosít a partnerség számára, különösen a multiplikátorhatással bíró tevékenységekre összpontosítva.

(2) Tevékenységek kezdeményezésekor vagy az azokban való részvétel során az EU-LAC Alapítvány kezdeményező, dinamikus és eredményközpontú megközelítést érvényesít.

7. CIKK

Az Alapítvány tevékenységei

(1) Az 5. cikkben meghatározott célkitűzések elérése érdekében az EU-LAC Alapítvány egyebek között az alábbi tevékenységeket vállalja:

a) ösztönzi a vitát szemináriumok, konferenciák, műhelytalálkozók, vitacsoportok, tanfolyamok, kiállítások, kiadványok, bemutatók, szakmai képzés, a bevált módszerek és különleges szaktudás cseréje révén;

b) előmozdítja és támogatja a CELAC-EU csúcstalálkozókon tárgyalt témákhoz, valamint a CELAC-EU vezető tisztviselői üléseinek prioritásaihoz kapcsolódó eseményeket;

c) biregionális figyelemfelhívó programokat és kezdeményezéseket hoz létre, ideértve a meghatározott prioritási területeken folytatott cseréket is;

d) ösztönzi a mindkét régió által azonosított problémák tanulmányozását;

e) kihasználja az új kapcsolatteremtési lehetőségeket és alkalmat is teremt ilyenekre, különös tekintettel azokra a személyekre vagy intézményekre, akik nem ismerik a CELAC-EU biregionális partnerséget;

f) internetes platformot és/vagy elektronikus kiadványt hoz létre.

(2) Az EU-LAC Alapítvány köz- és magánszervezetekkel, uniós intézményekkel, nemzetközi és regionális intézményekkel, latin-amerikai és karib-térségi államokkal, valamint uniós tagállamokkal társulva indíthat kezdeményezéseket.

8. CIKK

Az Alapítvány szervezeti felépítése

Az EU-LAC Alapítványt az alábbiak alkotják:

a) a Kormányzótanács;

b) az elnök; továbbá

c) az ügyvezető igazgató.

9. CIKK

Kormányzótanács

(1) A Kormányzótanács az EU-LAC Alapítvány tagjainak képviselőiből áll. Vezető tisztviselők szintjén ülésezik, és adott esetben - a CELAC-EU csúcstalálkozók alkalmával - a külügyminiszterek szintjén.

(2) A Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségét (CELAC) a Kormányzótanácsban a soros elnökség képviseli, az érintett ország nemzeti minőségében történő részvételének sérelme nélkül.

(3) Az Euro-Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés (EuroLat) Végrehajtó Bizottsága felkérést kap, hogy régiónként jelöljön ki egy képviselőt a Kormányzótanács megfigyelőjeként.

(4) Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS)-EU Közös Parlamenti Közgyűlés felkérést kap, hogy jelöljön ki egy képviselőt az EU-ból, és egy képviselőt a Karibi térségből a Kormányzótanács megfigyelőjeként.

10. CIKK

A Kormányzótanács elnöksége

A Kormányzótanácsot két elnök vezeti, az egyik az EU, a másik pedig a latin-amerikai és karibi államok képviselője.

11. CIKK

A Kormányzótanács hatásköre

Az EU-LAC Alapítvány Kormányzótanácsa az alábbi hatásköröket gyakorolja:

a) kinevezi az Alapítvány elnökét és ügyvezető igazgatóját;

b) elfogadja az Alapítvány munkájának általános iránymutatásait és meghatározza működési prioritásait és eljárási szabályzatát, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság garantálását célzó megfelelő intézkedéseket, különös tekintettel a külső finanszírozásra;

c) jóváhagyja a székhely-megállapodás megkötését, valamint bármilyen egyéb olyan megállapodás megkötését, amelyet az Alapítvány a latin-amerikai és karibi államokkal és az uniós tagállamokkal köthet a kiváltságokról és mentességekről;

d) elfogadja a költségvetést és a személyzeti szabályzatot az ügyvezető igazgató javaslata alapján;

e) jóváhagyja az Alapítvány szervezeti felépítésének módosításait az ügyvezető igazgató javaslata alapján;

f) elfogadja a többéves munkaprogramot, ideértve a többéves (elvben négyéves időtartamra szóló) előzetes költségvetést, az ügyvezető igazgató által benyújtott tervezet alapján;

g) elfogadja az éves munkaprogramot, ezen belül a következő évre vonatkozó projekteket és tevékenységeket az ügyvezető igazgató által benyújtott tervezet alapján és a többéves munkaprogram keretén belül;

h) elfogadja a következő pénzügyi évre vonatkozó éves költségvetést;

i) jóváhagyja az Alapítvány projektjeinek nyomon követésére és ellenőrzésére, valamint az azokról való jelentéstételre vonatkozó kritériumokat;

j) elfogadja az előző évre vonatkozó éves jelentést és pénzügyi kimutatásokat;

k) iránymutatással és tanácsadással szolgál az elnök és az ügyvezető igazgató részére;

l) e megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat tesz a Feleknek;

m) értékeli az Alapítvány tevékenységének alakulását és intézkedik az ügyvezető igazgató által benyújtott jelentések alapján;

n) rendezi a Felek között az e megállapodás és módosításainak értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitákat;

o) visszavonja az elnök és/vagy az ügyvezető igazgató kinevezését;

p) jóváhagyja a stratégiai partnerségek létrehozását;

q) jóváhagyja a 15. cikk (4) bekezdésének i) pontjával összhangban tárgyalt bármilyen jogi eszköz vagy megállapodás megkötését.

12. CIKK

A Kormányzótanács ülései

(1) A Kormányzótanács évente két rendes ülést tart. Ezek az ülések egybeesnek a CELAC-EU vezető tisztviselőinek üléseivel.

(2) A Kormányzótanács rendkívüli ülést tart az egyik elnök vagy az ügyvezető igazgató utasítására, vagy a tagjai legalább harmadának kérésére.

(3) A Kormányzótanács titkári funkcióit az Alapítvány ügyvezető igazgatójának felügyelete mellett kell ellátni.

13. CIKK

A Kormányzótanács döntéshozatala

A Kormányzótanács minden egyes régióból származó tagjainak több mint fele jelenlétében hozza döntéseit. A döntéseket a jelen lévő tagok konszenzusa alapján hozzák meg.

14. CIKK

Az Alapítvány elnöke

(1) A Kormányzótanács az elnököt az EU-LAC Alapítvány tagjai által benyújtott jelöltek közül választja ki. Az elnök kinevezése négy évre szól, és egyszer megújítható.

(2) Az elnök Latin-Amerikában és a Karib-térségben, valamint az Európai Unióban egyaránt jól ismert, nagy tiszteletnek örvendő személyiség. Az elnök megbízatását önkéntes alapon látja el, de joga van bármilyen szükséges és megfelelően igazolt kiadás megtérítésére.

(3) Az elnöki hivatalt váltakozva tölti be uniós tagállam állampolgára, valamint latin-amerikai vagy karibi állam állampolgára. Amennyiben a kinevezett elnök uniós tagállamból jön, a kinevezett ügyvezető igazgató latin-amerikai vagy karibi-térségi állam polgára, és fordítva.

(4) Az elnök a következő feladatokat látja el:

a) képviseli az Alapítványt annak külkapcsolataiban, látható és reprezentatív szerepet biztosít a latin-amerikai és karibi államok, valamint az EU és az uniós tagállamok hatóságaival és más partnerekkel kialakított magas szintű kapcsolatok révén;

b) jelentést készít a külügyminiszterek találkozóira, más miniszteri találkozókra, a Kormányzótanács számára és szükség szerint más egyéb fontos találkozókra;

c) tanácsot nyújt az ügyvezető igazgatónak a Kormányzótanácshoz jóváhagyásra beterjesztendő többéves és éves munkaprogram-tervezet, valamint a költségvetési tervezet elkészítésében;

d) ellátja a Kormányzótanács által megállapított egyéb feladatokat.

15. CIKK

Az Alapítvány ügyvezető igazgatója

(1) Az Alapítványt az ügyvezető igazgató irányítja, akit a Kormányzótanács az EU-LAC Alapítvány tagjai által előterjesztett jelöltek közül nevez ki, egyszer megújítható, négyéves hivatali időszakra.

(2) A Kormányzótanács hatáskörének sérelme nélkül az ügyvezető igazgató egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el utasítást.

(3) Az ügyvezető igazgató díjazásban részesül, és az ügyvezető igazgatói hivatalt váltakozva tölti be uniós tagállam polgára, valamint latin-amerikai vagy karibi állam polgára. Amennyiben a kinevezett ügyvezető igazgató uniós tagállamból jön, a kinevezett elnök latin-amerikai vagy karibi állam polgára, és fordítva.

(4) Az ügyvezető igazgató az Alapítvány jogi képviselője és az alábbi feladatokat látja el:

a) elkészíti az Alapítvány többéves és éves munkaprogramját és költségvetését az elnökkel folytatott konzultációt követően;

b) az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban kinevezi és irányítja az Alapítvány személyzetét;

c) végrehajtja a költségvetést;

d) időszakos és éves tevékenységi jelentéseket, valamint pénzügyi kimutatásokat nyújt be a Kormányzótanácsnak elfogadásra, átlátható eljárások fenntartásával, és az összes, az Alapítvány által elvégzett vagy támogatott tevékenységre vonatkozó információk megfelelő terjesztésével, ezen belül egy aktualizált jegyzéket tart fenn a nemzeti szinten meghatározott, valamint az Alapítvány tevékenységében részt vevő intézményekről és szervezetekről;

e) benyújtja a 18. cikkben említett jelentést;

f) előkészíti az üléseket és segíti a Kormányzótanácsot;

g) szükség esetén konzultációt folytat a civil társadalom megfelelő képviselőivel és más társadalmi szereplőkkel, nevezetesen azokkal az intézményekkel, amelyeket az EU-LAC Alapítvány tagjai adott esetben kijelöltek, a felmerülő kérdéstől és a konkrét szükségletektől függően, tájékoztatva a Kormányzótanácsot ezen kapcsolatfelvételek eredményeiről a további megfontolás érdekében;

h) konzultációkat és tárgyalásokat folytat az Alapítványt fogadó országgal és a megállapodás többi részes Felével az ezekben az államokban az Alapítvány rendelkezésére bocsátott létesítmények részleteivel kapcsolatban;

i) tárgyalásokat folytat nemzetközi szervezetekkel, államokkal, valamint köz- és magánintézményekkel az Alapítvány adminisztratív, napi működésén túlmutató kérdéseket érintő, nemzetközi joghatással bíró megállapodásokról vagy jogi eszközökről, miután megfelelően konzultált a Kormányzótanáccsal és értesítést küldött számára az ilyen tárgyalások megkezdéséről és várható befejezéséről, valamint rendszeresen konzultációt folytatott a megállapodás vagy jogi eszköz tartalmáról, hatályáról és valószínű kimeneteléről;

j) jelentést készít a Kormányzótanács részére az Alapítványt érintő bármilyen jogi eljárásról.

16. CIKK

Az Alapítvány finanszírozása

(1) A befizetések önkéntes alapon történnek, és nem befolyásolják a Kormányzótanácsban való részvételt.

(2) Az Alapítványt elsősorban a tagjai finanszírozzák. A Kormányzótanács - a biregionális egyensúly tiszteletben tartása mellett - az Alapítvány tevékenységeinek egyéb finanszírozási módjait is mérlegelheti.

(3) Különleges esetekben, a Kormányzótanács előzetes értesítését és az azzal való konzultációt követően, az Alapítvány engedélyt kap további források előteremtésére köz- és magánintézményektől származó külső finanszírozás révén, ezen belül megrendelésre készülő jelentések és elemzések készítése révén. Az ilyen források kizárólag az Alapítvány tevékenységeire használhatók fel.

(4) A Németországi Szövetségi Köztársaság saját költségére és az Alapítványhoz való pénzügyi hozzájárulása keretében megfelelően felszerelt létesítményeket biztosít az Alapítvány részére, valamint biztosítja azok fenntartását, közüzemi költségeit és biztonságát.

17. CIKK

A számviteli kimutatások ellenőrzése és közzététele

(1) A Kormányzótanács független könyvvizsgálókat nevez ki az Alapítvány könyvelésének ellenőrzése érdekében.

(2) Minden pénzügyi év végén a lehető legkorábban, de legkésőbb a pénzügyi év vége után hat hónappal a tagok rendelkezésére bocsátják az Alapítvány eszközeiről, kötelezettségeiről, bevételeiről és kiadásairól vezetett, független könyvvizsgáló által ellenőrzött számviteli kimutatást, amelyet a Kormányzótanács legközelebbi ülésén jóváhagyás céljából megvizsgál.

(3) Az ellenőrzött számviteli kimutatás és mérleg összefoglalóját közzéteszik.

18. CIKK

Az Alapítvány értékelése

E megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdve az ügyvezető igazgató négyévente az Alapítvány tevékenységeiről készült jelentést nyújt be a Kormányzótanácsnak. A Kormányzótanács átfogóan értékeli ezeket a tevékenységeket, és döntést hoz az Alapítvány jövőbeli tevékenységére vonatkozóan.

19. CIKK

Stratégiai partnerségek

(1) Az Alapítványnak kezdetben négy stratégiai partnere lesz: Az EU részéről a franciaországi „L’Institut des Amériques” és az olaszországi „Regione Lombardia”, valamint a latin-amerikai és karibi részről a Dominikai Köztársaságban található Globális Alapítvány a Demokráciáért és a Fejlődésért (Global Foundation for Democracy and Development (FUNGLODE)) és az ENSZ Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottsága (ECLAC).

(2) Céljainak megvalósítása érdekében az EU-LAC Alapítvány jövőbeli stratégiai partnerségeket hozhat létre mindkét régióból származó kormányközi szervezetekkel, államokkal, valamint köz- és magánintézményekkel, mindig tiszteletben tartva a biregionális egyensúlyt.

20. CIKK

Kiváltságok és mentességek

(1) Az Alapítvány természetét és jogi személyiségét a 2. és 4. cikk határozza meg.

(2) Az Alapítvány, a Kormányzótanács, az elnök, az ügyvezető igazgató, a személyzet tagjai és a tagok képviselőinek státusza, kiváltságai és mentességei - feladataik Németországi Szövetségi Köztársaság területén való ellátása érdekében - a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és az Alapítvány között megkötött székhelymegállapodás hatálya alá tartoznak.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett, a székhely-megállapodás e megállapodástól független.

(4) Az Alapítvány a Kormányzótanács által jóváhagyandó egyéb megállapodásokat köthet egy vagy több latin-amerikai és karibi állammal, valamint uniós tagállammal az Alapítvány területükön való megfelelő működéséhez esetlegesen szükséges kiváltságokra és mentességekre vonatkozóan.

(5) Hivatalos tevékenységi körén belül az Alapítvány, annak eszközei, bevétele és egyéb vagyona mentes minden közvetlen adó alól. Az Alapítvány nem mentesül a nyújtott szolgáltatásokért történő fizetés alól.

(6) Az Alapítvány ügyvezető igazgatója és személyzete mentesül az Alapítvány által fizetett bérek és díjazások nemzeti adóztatása alól.

(7) Az Alapítvány személyzetének tagjai az ügyvezető igazgató által kinevezett valamennyi személyzeti tagot jelentik azon munkatársak kivételével, akiket a helyszínen toboroznak és órabérben fizetnek ki.

21. CIKK

Az Alapítvány nyelvei

Az Alapítvány munkanyelvei azok a nyelvek, amelyeket a Latin-Amerika és a Karib-térség, valamint az Európai Unió közötti stratégiai partnerség használ 1999. júniusi létrejötte óta.

22. CIKK

Vitarendezés

E megállapodás és módosításainak alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatban a Felek között felmerülő bármely vitát annak mielőbbi rendezése céljából a Felek közvetlenül egymás között megtárgyalják. Amennyiben a vita ily módon nem rendeződik, a vitát a Kormányzótanács elé terjesztik.

23. CIKK

Módosítások

(1) Ez a megállapodás az EU-LAC Alapítvány Kormányzótanácsának kezdeményezésére, vagy bármely részes Fél kérésére módosítható. A módosítási javaslatokat a letéteményesnek továbbítják, aki azokról minden részes Felet értesít mérlegelés és tárgyalás céljából.

(2) A módosításokat konszenzus alapján fogadják el, és harminc nappal azután lépnek hatályba, hogy a letéteményes megkapta az e célból szükséges valamennyi formalitás teljesüléséről szóló utolsó értesítést.

(3) A letéteményes értesíti a részes Feleket a módosítások hatálybalépéséről.

24. CIKK

Megerősítés és csatlakozás

(1) 2016. október 25-től a megállapodás hatálybalépéséig valamennyi latin-amerikai és karibi állam, az uniós tagállamok, valamint az EU aláírhatja ezt a megállapodást, amelyet meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a letéteményesnél helyezik letétbe.

(2) Az EU-nak és minden olyan latin-amerikai és karibi államnak, valamint uniós tagállamnak, amely nem írta alá a megállapodást, lehetősége van a megállapodáshoz való csatlakozásra. A megfelelő csatlakozási okiratokat a letéteményesnél helyezik letétbe.

25. CIKK

Hatálybalépés

(1) Ez a megállapodás harminc nappal azután lép hatályba, hogy minden régióból nyolc részes Fél, ideértve a Németországi Szövetségi Köztársaságot és az EU-t, letétbe helyezte megerősítő vagy csatlakozási okiratát a letéteményesnél. Azon többi latin-amerikai és karibi állam és uniós tagállam tekintetében, amelyek megerősítő vagy csatlakozási okiratukat a hatálybalépés időpontját követően helyezik letétbe, ez a megállapodás harminc nappal azután lép hatályba, hogy e latin-amerikai és karibi államok és uniós tagállamok letétbe helyezték megerősítő vagy csatlakozási okiratukat.

(2) A letéteményes minden részes Felet értesít a megerősítő vagy csatlakozási okirat kézhezvételéről, valamint e megállapodás hatálybalépésének napjáról e cikk (1) bekezdésével összhangban.

26. CIKK

Időbeli hatály és felmondás

(1) Ez a megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

(2) A megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja a letéteményeshez címzett írásbeli értesítés útján. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított tizenkét hónap elteltével lép hatályba.

27. CIKK

Megszűnés és felszámolás

(1) Az Alapítvány megszűnik:

a) amennyiben az Alapítvány minden tagja, vagy egy tag kivételével az Alapítvány minden tagja felmondja a megállapodást; vagy

b) amennyiben az Alapítvány tagjai annak megszüntetéséről döntenek.

(2) Megszüntetés esetén az Alapítvány kizárólag a felszámolása céljából létezik. Tevékenységét felszámolók számolják fel, akik értékesítik az Alapítvány eszközeit és megszüntetik a kötelezettségeket. A mérleget a tagok között arányosan osztják fel, azok pénzügyi hozzájárulásának arányában.

28. CIKK

Letéteményes

E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkársága.

29. CIKK

Fenntartások

(1) E megállapodás aláírásakor vagy megerősítésekor vagy az ahhoz történő csatlakozáskor a Felek fenntartásokat és/vagy nyilatkozatokat fogalmazhatnak meg a megállapodás szövegezése tekintetében, feltéve, ha azok nem összeegyeztethetetlenek annak tárgyával és céljával.

(2) A megfogalmazott fenntartásokat és nyilatkozatokat közlik a letéteményessel, aki értesíti azokról a megállapodás Feleit.

30. CIKK

Átmeneti rendelkezések

E megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai alapján 2011-ben létrehozott átmeneti alapítvány befejezi tevékenységét és feloszlik. Az átmeneti alapítvány eszközei és kötelezettségei, erőforrásai, pénzeszközei, valamint egyéb szerződéses kötelezettségei átszállnak az e megállapodás alapján létrehozott EU-LAC Alapítványra. E célból az EU-LAC Alapítvány és az átmeneti alapítvány megköti a Németországi Szövetségi Köztársasággal a szükséges jogi eszközöket és eleget tesz a vonatkozó jogi követelményeknek.

A fentiek hiteléül az alulírott, e célból kellően meghatalmazott megbízottak aláírták ezt a megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles, és az Európai Unió Tanácsának levéltárában helyezik letétbe, amely e megállapodás minden részes Fele részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Kelt Santo Domingóban a 2016. év október havának 25. napján.

Az Európai Unió részéről

Voor het Koninkrijk België

Pour el Royaume de Belgique

Für das Köningreich Belgien

Зa Peпyбликa България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā -

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Soumen tasavallan poulesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

For the Commonwealth of the Bahamas

For Barbados

For Belize

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Pela República Federativa do Brasil

Por la República de Chile

Por la República de Colombia

Por la República de Costa Rica

Por la República de Cuba

For the Commonwealth of Dominica

Por la República Dominicana

Por la República de Ecuador

Por la República de El Salvador

For Grenada

Por la República de Guatemala

For the Cooperative Republic of Guyana

Pour la République d’Haïti

Por la República de Honduras

For Jamaica

Por los Estados Unidos Mexicanos

Por la República de Nicaragua

Por la República de Panamá

Por la República de Paraguay

Por la República del Perú

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Voor de Republiek Suriname

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Por la República Bolivariana de Venezuela”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére