Hatály: 2018.VII.1. - 2018.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben −,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben −

a következőket rendelem el:

1-7. * 

1-9. § * 

8. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

10. § * 

11. § A Hr. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottakról törzskartont vezet. A törzskarton az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott személyazonosító adatokon túl a 3. és 4. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A biztosított részéről a 3. számú melléklet 8. pontja és a 4. számú melléklet 8. pontja szerinti adatok szolgáltatása önkéntes, erről a biztosítottat tájékoztatni kell.

(2) A biztosított vizsgálatakor a biztosított állapota szerinti vizsgálati értékeket és állapotokat rögzíteni kell a törzskartonban. A biztosított a törzskarton adatait írásban vagy elektronikus úton is a háziorvos rendelkezésére bocsáthatja.

(3) Ha a háziorvos vegyes körzetben látja el a hozzá bejelentkezetteket, 18 év felettiek esetén a 3. számú melléklet szerinti, 18 év alattiak esetén a 4. számú melléklet szerinti törzskartont kell vezetnie.

(4) A háziorvosi ellátás során használatos informatikai rendszereknek képesnek kell lenniük a 3. és 4. számú mellékletben meghatározott adattartalmak kezelésére. Vegyes körzet esetén az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy mindkét típusú törzskarton vezetésére alkalmas legyen.

(5) A törzskartont vezető informatikai rendszernek képesnek kell lennie az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő kapcsolódásra. A törzskarton szerinti adatok az EESZT-ben található adatok alapján is kitölthetők.

(6) A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszernek

a) képesnek kell lennie az EESZT-ben tárolt, a törzskarton szempontjából releváns adatok fogadására,

b) alkalmasnak kell lennie arra, hogy más háziorvoshoz történő átjelentkezés támogatása érdekében az új választott háziorvos számára a törzskartont a (9) bekezdés szerint közzétett formátumban előállítsa, valamint az újonnan átvett biztosítottak esetében a korábbi háziorvos rendszeréből e bekezdés és a (9) bekezdés szerinti formátumban előállított törzskarton adatokat be tudja olvasni.

(7) A törzskarton adattartalmát lehetőség szerint, a biztosított orvosi vizsgálaton történő megjelenéseit is figyelembe véve, 3 évente felül kell vizsgálni, azzal, hogy be-, illetve átjelentkezéskor, valamint egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a szükséges változások rögzítése szükséges. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabály által kötelezően elvégzendő vizsgálatok gyakoriságát, illetve az ezzel összefüggésben szükségessé váló adatfelvételt.

(8) A törzskartonba történő bejegyzést követően a biztosított részére összefoglaló dokumentum kerül átadásra, amelyről a beteg lemondhat.

(9) A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a (6) bekezdés szerinti formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK a honlapján közzéteszi.

(10) A törzskarton kitöltéséről szóló útmutatót az Egészségügyi Szakmai Kollégium a honlapján közzéteszi.”

12. § * 

13. § A Hr. a következő 22. §-sal egészül ki:

„22. § A Módr.2.-vel megállapított törzskarton adatait a háziorvos 2018. július 1-jétől számított 3 éven belül tölti fel a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerbe, azzal, hogy évente legalább a bejelentkezett biztosítottak 30%-ának adatait szükséges feltöltenie.”

14. § (1) A Hr. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(2) A Hr. a 4. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

15. § A Hr. 3/B. § (2) és (5) bekezdésében a „kivonatát” szövegrész helyébe az „adattartalmát” szöveg lép.

9-14. * 

16-30. § * 

15. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 11. §, a 13-15. §, valamint a 3. és 4. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1-2. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez * 

3. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

„3. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Háziorvosi törzskarton
a 18 év feletti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Családi anamnézis

65 éves életkor alatti páciens esetén kötelező a kitöltése.

APA ANYA TESTVÉR
..... fő
GYERMEK
..... fő
NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI, NAGYNÉNI, ELSŐFOKÚ UNOKA-
TESTVÉR
fiatalon
(<55 év)
idősebb korban fiatalon
(<65 év)
idősebb korban fiatalon idősebb korban fiatalon idősebb korban fiatalon idősebb korban
Szívkoszorúér- betegség, infarktus
Magas vérnyomás
Szélütés, agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es típusú, típusa nem ismert)
Várandóssági cukorbetegség
Légúti allergiás betegség
Öröklődő vesebetegség
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
Daganat:
(többszörös választás: emlő, petefészek, vastagbél-végbél, hasnyálmirigy, tüdő, here, prosztata)

Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívüli megbetegedések felsorolása, például trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió, genetikai betegség, autoimmun betegség stb.): ......................................................................................................................................................

2. Krónikus betegségek rögzítendő adatai

2.1. Krónikus betegségek adatai

a) diagnózis megállapításának dátuma*

b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) gyógyult állapot időpontja

*Ha adott diagnózis már szerepel a törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.

2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek

a) gyógyszer felírásának dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) gyógyszeradatok

d) javaslat időtartama

2.3. Ismert allergiás megbetegedések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb

d) allergia jellege, mértéke

2.4. Védőoltások

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) oltás fajtája

d) oltóanyag megnevezése

e) oltóanyag gyártási száma

f) oltás beadásának helye

g) bejelentett oltási szövődmény

2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) engedély érvényessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.

2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) alkalmatlanság oka

e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.

3. Klinikai vizsgálatok

3.1. Fizikális vizsgálat

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter*

d) lelet** vagy az aktuálisan mért adat***

e) legmagasabb mért érték és átlagos érték****

* Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.

** Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.

*** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar.

**** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus.

Megjegyzés:

Minden fizikális vizsgálat esetén meghatározandó, hogy a vizsgáló az alapstátuszban talált változást, vagy pedig egy átmeneti, akut státuszt rögzít-e. Ha az alapstátusz változik, a törzskarton az új adattal felülírandó.

3.2. EKG

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) EKG lelet

Megjegyzés:

Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, pozitív családi anamnézis, arrythmiás szívműködés esetén javasolt.

3.3. Boka/kar index és/vagy doppler

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) BKI lelet

Megjegyzés:

Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, nem tapintható ADP esetén javasolt.

4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai

4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter típusa*

d) vizsgálat eredménye

* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR.

4.2. Nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.3. Urológiai szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.4. Mammográfiás szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.5. Szemészeti vizsgálat

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.6. Vastagbél szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) széklet vérzés szűrése

aa) vizsgálat dátuma

ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

ac) lelet

ad) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

b) colonoscopia

ba) vizsgálat dátuma

bb) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

bc) lelet

4.7. Tüdőszűrés

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.8. Fogyatékosság

Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság

Megjegyzés:

Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) fogyatékosság mértéke*

e) önellátó képesség**

* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.

** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

4.9. A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állás ténye és mértéke

Megjegyzés:

Csak abban az esetben kitöltendő, ha valakit gondnokság alá helyeznek.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) gondnokság mértéke

5. Műtétekre, kórházi kezelésekre vonatkozó adatok

5.1. Műtétek

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) beavatkozás

5.2. Kórházi kezelések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) fődiagnózis (BNO szerint)

6. Dohányzásra vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

Rögzítendő kérdések:

6.1. Dohányzik-e jelenleg?

1 - igen, naponta

2 - igen, alkalmanként

3 - soha nem dohányoztam

4 - nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba

5 - nem, több mint egy éve hagytam abba

6.2. Hány évig dohányzott?

6.3. Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?

6.4. Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?

7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.

8. Egyéb információk

8.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?

01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló

02 - részmunkaidős alkalmazásban álló

03 - segítő családtag

04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)

05 - részmunkaidős vállalkozó

06 - alkalmi munkás, napszámos

07 - munkanélküli

08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas

09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos

10 - nappali tagozaton tanul

11 - gyermekgondozási ellátáson van

12 - háztartásbeli, illetve családját látja el

13 - egyéb inaktív

88 - nem tud válaszolni

99 - nem kíván válaszolni

8.2. Milyen az Ön egészsége általában?

a) nagyon jó

b)

c) kielégítő

d) rossz

e) nagyon rossz

f) nem tud válaszolni

g) nem kíván válaszolni

8.3. Véleménye szerint Ön mennyit tehet az egészségéért?

a) nagyon sokat tehet

b) sokat tehet

c) keveset tehet

d) semmit sem tehet

e) nem tud válaszolni

f) nem kíván válaszolni

8.4. Táplálkozásra vonatkozó kérdések

Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt?

a) mindennap

b) nem mindennap

8.5. Testmozgásra vonatkozó kérdések

a) Végez-e legalább 30 perces mérsékelt fizikai tevékenységet naponta?

aa) igen

ab) nem

b) Végez-e legalább heti háromszor, összesen legalább 75 perc erőteljes vagy 150 perc mérsékelt testmozgást?

ba) igen

bb) nem

c) Mennyi időt tölt Ön ülve egy átlagos napon?

Ez magában foglalja azt az időt, amikor íróasztal mellett ül, vagy meglátogatja a barátait, és velük üldögél, esetleg tanul vagy tévézik.

ca) legfeljebb 5 és fél óra (0:00-5:30)

cb) több, mint 5 és fél óra, de legfeljebb 8 és fél óra (5:31-8:30)

cc) több, mint 8 és fél óra (8:31-)

cd) nem tud válaszolni

ce) nem kíván válaszolni

8.6. Alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések

a) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön alkoholtartalmú italt? (Például sör, bor, pezsgő, pálinka, vodka, rum, whisky, koktél, likőr, alkoholos üdítő, házilag előállított alkohol)

1 - soha

2 - havonta vagy kevesebbszer

3 - kétszer vagy négyszer egy hónapban

4 - kétszer vagy háromszor egy héten

5 - négyszer vagy többször egy héten

8 - nem tud válaszolni

9 - nem kíván válaszolni

b) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön egy alkalommal 6 vagy annál több alkoholtartalmú italt? (Egy ital alatt egy korsó sört vagy két dl bort vagy fél dl röviditalt értve; például egy buli alatt, étkezés közben, baráti összejövetel, esti kikapcsolódás alkalmával, vagy akár egyedül, otthon)

01 - mindennap vagy majdnem mindennap

02 - hetente 5-6 napon

03 - hetente 3-4 napon

04 - hetente 1-2 napon

05 - havonta 2-3 napon

06 - havonta egyszer

07 - ritkábban mint havonta egyszer

08 - az elmúlt 12 hónapban egyszer sem

09 - soha nem fordult még elő

88 - nem tudok válaszolni a kérdésre

99 - nem kívánok válaszolni a kérdésre

8.7. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések

a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?

b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?

ba) 5 percen belül

bb) 6-30 perc múlva

bc) 31-60 perc múlva

bd) több mint 60 perc múlva

be) nem tud válaszolni

bf) nem kíván válaszolni

c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?

ca) semennyit vagy szinte semennyit

cb) naponta kevesebb mint 1 órát

cc) naponta 1-5 órát

cd) naponta több mint 5 órát

8.8. Lelki egészség

a) nem tudok válaszolni a kérdésekre

b) nem kívánok válaszolni a kérdésekre

Egyáltalán nem igaz Részben igaz Nagymértékben igaz Teljes mértékben igaz
1. Sötéten látom a jövőmet. 0 1 2 3
2. Sosem fognak úgy alakulni a dolgok, ahogy én akarom. 0 1 2 3
3. Fölösleges igazán törni magam valamiért, amit akarok, mert valószínűleg úgysem érem el. 0 1 2 3
4. Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen, és a helyzetem nem fog változni. 0 1 2 3

A 8.8./5-13. kérdések felvétele csak a releváns rizikócsoport esetében szükséges.

Egyáltalán nem jellemző Alig jellemző Jellemző Teljesen jellemző
5. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt. 0 1 2 3
6. Semmiben nem tudok dönteni többé. 0 1 2 3
7. Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok újra elaludni. 0 1 2 3
8. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak. 0 1 2 3
9. Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt, hogy másra nem tudok gondolni. 0 1 2 3
10. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni. 0 1 2 3
11. Úgy látom, hogy a jövő reménytelen, és a helyzetem nem fog javulni. 0 1 2 3
12. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok. 0 1 2 3
13. Állandóan hibáztatom magam. 0 1 2 3”

4. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

„4. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Házi gyermekorvosi törzskarton
a 18 év alatti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Anamnézisre vonatkozó adatok

a) Újszülöttkori anamnézis

aa) dátum

ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

ac) paraméter*

ad) mért értékek

* Gestációs hét, Születési súly, Születési hossz, Apgar, Szülés típusa, Szülési sérülés.

b) Családi anamnézis

APA ANYA TESTVÉR
..... fő
NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI, NAGYNÉNI, ELSŐFOKÚ UNOKATESTVÉR
fiatalon
(<55 év)
idősebb korban fiatalon
(<65 év)
idősebb korban fiatalon idősebb korban fiatalon idősebb korban
Szívkoszorúér-betegség, infarktus
Magas vérnyomás
Szélütés, agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es típusú, típusa nem ismert)
Várandóssági cukorbetegség
Légúti allergiás betegség
Öröklődő vesebetegség
Mentális zavar (depresszió, szkizofrénia)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
Daganat:
(többszörös választás: emlő, petefészek, vastagbél-végbél, hasnyálmirigy, tüdő, here, prosztata)

Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívül, például trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió, genetikai betegség, autoimmun betegség stb.):

............................................................................................................................................................

2. Krónikus betegségek diagnózisai (BNO-k), gondozást igénylő krónikus betegségek

2.1. Krónikus betegségek adatai

a) diagnózis megállapításának dátuma*

b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) gyógyult állapot időpontja

*Ha adott diagnózis már szerepel a Törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.

2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek

a) gyógyszer felírásának dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) gyógyszeradatok

d) javaslat időtartama

2.3. Ismert allergiás megbetegedések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb

d) allergia jellege, mértéke

2.4. Védőoltások

a) beadás dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) oltás fajtája

d) oltóanyag megnevezése

e) oltóanyag gyártási száma

f) oltás beadásának helye

g) bejelentett oltási szövődmény

2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok - 17 éves kor alatt nem releváns

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) engedély érvényessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői.

2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) alkalmatlanság oka

e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői.

3. Klinikai vizsgálatok

3.1. Fizikális vizsgálat

Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben meghatározott adattartalom szerint:

VÉDŐNŐI ADATRÖGZÍTÉS HÁZI (GYERMEK-) ORVOSI ADATRÖGZÍTÉS
Újszülött eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
1 hó eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
3 hó eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
6 hó eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
1 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
2 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
3 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
4 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
5 év szemészeti eltérés nincs szemészeti eltérés nincs
szemészeti eltérés van, jellege: szemészeti eltérés van, BNO:
hallás eltérés nincs hallás eltérés nincs
hallás eltérés van, jellege: hallás eltérés van, BNO:
egyéb eltérés nincs egyéb eltérés nincs
egyéb eltérés van, jellege: egyéb eltérés van, BNO:
6 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
8 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
10 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
12 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
14 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:
16 év eltérés nincs eltérés nincs
eltérés van, jellege: eltérés van, BNO:

Szakorvosi vizsgálat: nem szükséges/szükséges, indoka (BNO) Ha megtörtént, akkor eredménye (BNO)

Megjegyzés:

A rendszerben az adat születést követően felmenő rendszerben rögzítendő.

3.2. EKG

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) EKG lelet

Megjegyzés:

Végzése arrythmiás szívműködés, kardiális jellegű panasz, versenyszerű sport esetén javasolt.

4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai

4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter típusa*

d) vizsgálat eredménye

* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR, Fe.

4.2. Nőgyógyászati szűrés/anamnézis

a) A nemi érés korának megfelelő jelei észlelhetők-e?

aa) igen

ab) nem

b) Lányok esetén első menstruáció:

ba) igen, időpontja: ............................................... (év/hó/nap)

bb) még nem volt

bc) Ha igen, akkor, a menstruáció

1. rendszeres

2. rendszertelen

bd) egyéb nőgyógyászati anamnézis: .................................................................

4.3. Szemészeti vizsgálat

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.4. Tüdőszűrés

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.5. Fogyatékosság

Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság

Megjegyzés:

Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) fogyatékosság mértéke*

e) önellátó képesség**

* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.

** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

4.6. Korai fejlesztés/Fejlesztés:

a) nem igényel

b) igényel

c) ha igényel, indoka:

d) típusa:

e) kezdete:

f) vége:

5. Műtétek, kórházi kezelések

5.1. Műtétek

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) beavatkozás

5.2. Kórházi kezelések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) fődiagnózis (BNO szerint)

6. Dohányzás - 12 éves kor alatt nem releváns

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

Rögzítendő kérdések:

a) Dohányzik-e jelenleg?

aa) igen, naponta

ab) igen, alkalmanként

ac) soha nem dohányoztam

ad) nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba

ae) nem, több mint egy éve hagytam abba

b) Hány évig dohányzott?

c) Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?

d) Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?

7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.

8. Egyéb információk

8.1. Társadalmi-gazdasági státusz (szülőkre vonatkoztatva)

8.1.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?

01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló

02 - részmunkaidős alkalmazásban álló

03 - segítő családtag

04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)

05 - részmunkaidős vállalkozó

06 - alkalmi munkás, napszámos

07 - munkanélküli

08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas

09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos

10 - nappali tagozaton tanul

11 - gyermekgondozási ellátáson van

12 - háztartásbeli, illetve családját látja el

13 - egyéb inaktív

88 - nem tud válaszolni

99 - nem kíván válaszolni

8.2. Táplálkozás

8.2.1. Hat hónapos korig történő táplálás

a) kizárólagosan szoptatott/női tejjel táplált

b) vegyesen táplált

c) mesterségesen táplált

8.2.2. Milyen gyakran fogyaszt friss zöldséget és/vagy gyümölcsöt?

a) mindennap

b) nem mindennap

Megjegyzés:

Csak 6 hónapos kor felett rögzítendő!

8.2.3. Tápláltsági állapot

a) BMI

b) BMI percentilis

8.2.4. Diétát tart: nem/igen, jellege: .........................

8.3. Testmozgás

Megjegyzés:

Az adat 7 éves kortól rögzítendő!

8.3.1. Köznevelési intézményben történő normál testnevelés alól felmentés: van/nincs

a) Ha van, akkor kategóriája:

b) Jár-e gyógyúszásra: igen/nem

c) Jár-e gyógytornára: igen/nem

8.3.2. Köznevelési intézményben történő testnevelésen kívül sportol-e gyermeke?

a) nem

b) igen, jellege: .........................

8.3.3. Hetente hány órát sportol (beleértve a testnevelést is): ......................... (óra)

8.4. Alkohol

Megjegyzés:

14 éves kor felett rögzítendő!

8.4.1. Ivott-e már alkoholtartalmú italt? igen/nem

A 8.4.2. pont szerinti kérdést csak a 8.4.1. pont szerinti kérdés igenlő válasza esetén szükséges feltenni.

8.4.2. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?

a) soha

b) havonta vagy kevesebbszer

c) kétszer vagy négyszer egy hónapban

d) kétszer vagy háromszor egy héten

e) négyszer vagy többször egy héten

f) nem tud válaszolni

g) nem kíván válaszolni

8.4.3. Volt-e már részeg életében? igen/nem

Ha igen, az elmúlt egy hónapban hány alkalommal: ......................... (alkalom)

8.5. Szexuális életre vonatkozó kérdések - 14 éves kor felett rögzítendő

8.5.1. Él-e szexuális életet? igen/nem

8.5.2. Fogamzásgátló módszert alkalmaz-e?

a) nem

b) igen, típusa: .........................

8.6. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések - 12 éves kor alatt nem releváns

a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?

b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?

ba) 5 percen belül

bb) 6-30 perc múlva

bc) 31-60 perc múlva

bd) több mint 60 perc múlva

be) nem tud válaszolni

bf) nem kíván válaszolni

c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?

ca) semennyit vagy szinte semennyit

cb) naponta kevesebb mint 1 órát

cc) naponta 1-5 órát

cd) naponta több mint 5 órát

8.7. Az orvos (védőnő) egyéb megjegyzései:

8.7.1. A szülő együttműködő-e? igen/nem

8.7.2. Gyermekvédelmi rendszer felé jelzés történt-e? nem/igen, ideje: ......................... Ha jelzés történt, akkor ennek az oka (több választás is lehetséges):

a) elégtelen jövedelem, lakhatási problémák

b) családi problémák, szülő/gyermek betegsége

c) elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés

d) szenvedélybeteg szülő/gyerek

e) gyermek magatartásproblémái

f) tankötelezettségi problémák

g) egyéb: .........................”

5-7. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére