A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás engedélyezése iránti kérelem

1. § (1) Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, formai megkötés nélkül kérhető.

(2) Az áldozatsegítésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az érdekérvényesítés elősegítése keretében az Áldozatsegítő Központ (a továbbiakban: Központ) útján telefonon, illetve a Központot felkereső ügyfelek részére személyesen tájékoztatást nyújt, valamint az érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét a Központban biztosítja.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érdekérvényesítés elősegítése érdekében az e célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalon folyamatosan tájékoztatást nyújt.

(4) Az azonnali pénzügyi segély és az állami kárenyhítés iránti kérelem adattartalmát az 1. melléklet, az áldozati státusz igazolása iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

2. Az esetnapló

2. § (1) A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt szolgáltatások iránt benyújtott kérelemről az áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat) és a Központ esetnaplót vezet. Az esetnapló a következő adatokat tartalmazza:

a) az ügyintéző neve és az ügy száma,

b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,

c) az Ást. 10. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt adatok,

d) azt, hogy sor került-e az áldozat szükségleteinek a miniszter által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján történő felmérésére, és ha nem, ennek okát,

e) az áldozatsegítő szolgálat által felkínált segítség típusai,

f) az áldozat által igényelt segítség,

g) az áldozatsegítő szolgálat által megtett intézkedések.

(2) Az Ást. 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt adatokat nem kell feltüntetni az esetnaplóban, ha azok a kérdőíven már szerepelnek.

(3) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt adatokat a területi áldozatsegítő szolgálat vagy a Központ ügyintézője az ügyintézés megkezdésekor, az (1) bekezdés g) pontjában foglalt adatokat pedig folyamatosan, az adott intézkedés megtételekor rögzíti. Az esetnaplóba azonos alkalommal tett bejegyzéseket az ügyintéző a bejegyzés megtörténtének dátumával és aláírásával látja el.

(4) Az esetnaplóhoz mellékelni kell az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt iratok (a továbbiakban: irat) valamelyikét.

(5) Érdekérvényesítés elősegítése esetén az iratot csak akkor kell mellékelni, ha az rendelkezésre áll. Az irat hiánya a szolgáltatás nyújtásának nem akadálya.

(6) Érdekérvényesítés elősegítése esetén a területi áldozatsegítő szolgálat vagy a Központ soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül megteszi az első intézkedést az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, annak elintézése iránt a területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított nyolc napon belül intézkedik.

3. Az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány

3. § A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti adattartalmú nyomtatványokat (a továbbiakban: nyomtatvány) díjmentesen, kitölthető és letölthető formában közzéteszi a honlapján.

4. § (1) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon elegendő hely álljon rendelkezésre a nyilatkozatok megtételéhez, és azon az aláírások és a bélyegzőlenyomat helyét is ki kell alakítani.

(2) Ha a nyomtatványon nincs elegendő hely a szükséges nyilatkozatok megtételéhez, vagy a nyomtatvány rovatainak száma nem elegendő, az ügyfél a nyomtatvány szerinti tartalommal pótlapot csatolhat a nyomtatványhoz. Erre a tényre a nyomtatvány közlemény rovatában utalni kell.

4. A nyomtatványok kitöltésének részletes szabályai

5. § A nyomtatványt az ügyfél tölti ki és írja alá büntetőjogi felelőssége mellett. Ha az ügyfél nem jogosult személyes eljárásra, a nyomtatványt törvényes képviselője írja alá.

6. § (1) *  A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-ellátásról, illetve egyéb támogatásról (a továbbiakban együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.

(2) A jövedelem igazolásakor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemről kell nyilatkozni.

7. § (1) Állami kárenyhítés iránti kérelemben az ügyféllel közös háztartásban élő személy - kivéve, ha a büntetőeljárás terheltje, vagy bírósági vagy hatósági eljárásban ellenérdekű fél - jövedelméről is nyilatkozni kell. Ha a jövedelem igazolására valamely okból nincs mód, e tényt, valamint annak okát a közlemény rovatában fel kell tüntetni.

(2) Az ügyféllel közös háztartásban élő nagykorú, cselekvőképes vagy e körben cselekvőképességében nem korlátozott személynek - kivéve, ha az eljárásban ellenérdekű fél - a nyomtatvány rá vonatkozó részét alá kell írnia. Ha az aláírásnak akadálya van, ennek okát a nyomtatvány közlemény rovatában fel kell tüntetni.

8. § (1) E rendelet alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt és társas vállalkozás tagját.

(2) A vállalkozónak a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a havi nettó jövedelméről, melyet igazolnia kell. Havi jövedelemként az éves adózott jövedelem tizenketted részét kell feltüntetni a nyomtatványon. Ez a rendelkezés nem mentesíti az ügyfelet a 6. § szerinti egyéb jövedelmének megfelelő igazolása alól.

(3) Ha a mezőgazdasági őstermelő ügyfél a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles, ennek tényét jeleznie kell a nyomtatvány megfelelő rovatában. Ebben az esetben a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben megszerzett nettó jövedelem tizenketted részét kell - külön igazolás nélkül - a nyomtatványon havi nettó jövedelemként feltüntetni.

9. § Ha az ügyfél az Ást. 6. § (3) bekezdése alapján jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendő áldozat, az 1. melléklet szerinti nyomtatványnak az ügyfél és a vele közös háztartásban élő személy jövedelmére vonatkozó pontjait nem kell kitölteni.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet

a) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

Az azonnali pénzügyi segély és az állami kárenyhítés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség

1.10. vállalkozó kérelmező

1.10.1. vállalkozói tevékenységének típusa

1.10.2. adóbevallásra és egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére sem köteles mezőgazdasági őstermelő

1.11. nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén tartózkodásának jogcíme

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó adatok

2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei

2.1.2. elkövetésének helye

2.1.3. elkövetésének ideje

2.2. a kérelmezőt ért

2.2.1. testi sérülés

2.2.2. lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás

2.2.3. vagyoni kár

2.2.4. egyéb sérelem

3. Az igényelt támogatásokra vonatkozó adatok

3.1. az azonnali pénzügyi segély

3.1.1. indoka

3.1.2. leírása

3.1.3. célja

3.2. az állami kárenyhítéssel kapcsolatban

3.2.1. a kérelmezővel jogosultságára vonatkozó adatok

3.2.2. az igényelt kárenyhítés formája és mértéke

3.2.3. a vagyoni kár

3.2.3.1. összege

3.2.3.2. igazolására szolgáló iratok megnevezése

3.2.3.3. kár esetleges megtérülésének forrása

3.2.3.4. a megtérült kár összege

3.2.3.5. a megtérítés formája

3.2.4. járadék igénylése esetén a keresőképtelenség fennállása és várható időtartama

3.2.5. járadék igénylése esetén a járadék havi összege és folyósításának időtartama

3.2.6. a kérelmező jövedelmére vonatkozó adatok

3.2.6.1. a rászorultság vizsgálatát kizáró, törvényben meghatározott körülmény fennállása

3.2.6.2. a kérelmező munkáltatójának adatai

3.2.6.2.1. név

3.2.6.2.2. cím

3.2.6.2.3. a fél részére kifizetett havi nettó jövedelem

3.2.6.3. a kérelmező havi összes nettó jövedelme

3.2.7. a közös háztartásban élő személyek száma összesen

3.2.8. a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 1.1-1.4., 1.10-1.11. és 3.2.6.2. és 3.2.6.3. pont szerinti adatai

3.2.9. a közös háztartásban egy főre eső havi nettó jövedelem

3.2.10. a kárenyhítés iránti döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok

3.2.10.1. a kérelmező ellen a kárenyhítésre okot adó bűncselekmény miatt, vagy azzal összefüggésben indult büntetőeljárás megjelölése

3.2.10.2. a kérelmező által elkövetett, a kárenyhítésre okot adó, jogerős bírósági határozatban megállapított bűncselekmény megnevezése

3.2.11. ha a kérelmezővel közös háztartásban élő személyre vonatkozó adat hiányzik, ennek oka

3.3. a pénzben nyújtott szolgáltatás kifizetésének módjára vonatkozó adatok

3.3.1. pénztári kifizetés

3.3.2. postai utalvánnyal történő kifizetés és az ehhez szükséges

3.3.2.1. cím

3.3.3. saját névre szóló fizetési számlára történő utalás és az ehhez szükséges

3.3.3.1. pénzforgalmi szolgáltató megnevezése

3.3.3.2. számlaszám

4. Mellékletek felsorolása

5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal, illetve jogi segítségnyújtással kapcsolatos díj visszafizetési kötelezettségről

5.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról

5.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról

5.4. arról, hogy a kérelmet az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte-e ki az áldozat jelenlétében

5.5. az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntés rövid úton való közlésével kapcsolatban

5.6. egyéb

6. Tájékoztató

2. melléklet a 29/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség

2. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, tulajdon elleni szabálysértésre vonatkozó adatok

2.1. a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés

2.1.1. megnevezése és lényeges körülményei

2.1.2. elkövetésének helye

2.1.3. elkövetésének ideje

3. A kérelem benyújtásának indoka

3.1. a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott támogatás igénybevétele

3.2. eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlása

3.2.1. az eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok tételes felsorolása

3.3. más hatóság, szerv vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának igénybevétele

3.4. egyéb

4. Közlemény, benne nyilatkozat

4.1. a korábbi, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal, illetve jogi segítségnyújtással kapcsolatos díjvisszafizetési kötelezettségről

4.2. a kérelemben feltüntetett cselekménnyel összefüggő egyéb támogatásról

4.3. valótlan adatszolgáltatás vagy ellenőrzés akadályoztatása miatti támogatást kizáró okról

4.4. egyéb

5. Tájékoztató


  Vissza az oldal tetejére