A jogszabály mai napon ( 2021.01.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő, a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, ideértve a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó mintavételi igazgatási szolgáltatási díj, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban együtt: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1) A díjat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján vagy átutalással kell befizetni.

(2) A díj a minisztérium bevétele.

3. § (1) *  A díjat a díj ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2) A minisztérium a díjról számlát állít ki, és azt a kiállítást követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3) *  A befolyt díjakból a laboratóriumi és egyéb vizsgálati díj a minisztérium, a minta költségét is tartalmazó mintavételi díj pedig azon fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4) *  A díj befizetését követő harminc napon belül a befolyt díj fővárosi és megyei kormányhivatalt megillető részét a minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

(5) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet visszatérítését, a befizetéstől számított három éven belül. A minisztérium a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet az ellenőrzést követő harminc napon belül visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

4. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

7. § * 

1. melléklet a 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelethez

A B
1. Tevékenység Díj (forint)
2. Mintavételi eljárás 4 000 + a minta ára
3. Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel) 20 170
4. Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának meghatározása
(GC-vel és Karl Fischer-módszerrel)
20 220
5. Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes meghatározása
(GC-vel és CO-analizátorral)
23 740
6. Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának együttes meghatározása
(GC-vel, Karl Fischer-módszerrel és CO-analizátorral)
23 460
7. Cigaretta főfüst szén-monoxid tartalmának meghatározása 10 320
8. Cigaretta szivarka és szivar méretének meghatározása 4 850
9. Fogyasztói csomagolásban lévő darabszám meghatározása 3 730
10. Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása 4 850
11. Cigaretta gyújtási képességének meghatározása 35 710
12. Dohánytermék nyilvántartásba vétele 15 000
13. A 2-11. pontban nem szereplő vizsgálatok esetében a díjat a következő módon kell meghatározni: a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget. 3 000

  Vissza az oldal tetejére