A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet

az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóság

1. § (1) Az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) ellen indított katonai büntetőeljárásban - ha a nyomozást nem a katonai ügyész vagy a legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi - a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnok a főigazgató (a továbbiakban: parancsnok).

(2) A parancsnok a nyomozó hatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátására kijelölt nyomozótiszt útján gyakorolja.

(3) Kijelölt nyomozótiszt hiányában, illetve abban az esetben, ha a nyomozótiszt a feladata ellátásában akadályozott vagy az eljárásból kizárt, és helyette más nyomozótiszt nem jelölhető ki, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi.

2. A parancsnok hatásköre

2. § Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok valamelyike kapcsán a nyomozás nem tartozik a hatáskörébe, a feljelentés, továbbá az eljárás során keletkezett iratok egyidejű megküldésével három napon belül átteszi a nyomozást a katonai ügyészhez.

3. A nyomozótiszt

3. § (1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltjei közül a hivatásos állomány

a) jogi egyetemi vagy a Rendőrtiszti Főiskolán vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező és

b) tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó

tagja jelölhető ki.

(2) A parancsnok a nyomozótisztet parancsban jelöli ki. A kijelölésről a parancsnok a katonai ügyészt a parancs egy példányának megküldésével értesíti.

(3) A parancsnok kezdeményezi a katonai ügyésznél a nyomozótiszt arcképes nyomozótiszti igazolvánnyal történő ellátását.

(4) A nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a parancsnok visszavonta. A parancsnok erről a katonai ügyészt nyolc napon belül értesíti, és ezzel egyidejűleg a bevont nyomozótiszti igazolványt számára visszaküldi.

4. § Nyomozótisztként - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) meghatározott kizáró okokon túl - nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.

5. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozótiszti feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

6. § (1) A parancsnok irányítja a nyomozást, ellenőrzi annak törvényességét, és a nyomozás során utasíthatja a nyomozótisztet.

(2) A nyomozótiszt a nyomozás során követi a parancsnok utasítását, és köteles a parancsnokot a nyomozás minden lényeges körülményéről tájékoztatni.

7. § A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

4. A parancsnoki nyomozás

8. § (1) A parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok hatáskörébe tartozik

1. a nyomozótiszt kizárása,

2. a nyomozás elrendelése,

3. a feljelentéskiegészítés elrendelése,

4. a feljelentés áttétele,

5. a feljelentés elutasítása,

6. a nyomozás felfüggesztése,

7. a nyomozás megszüntetése,

8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,

9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,

10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,

11. a szakértő díjának megállapítása,

12. a tanú és a szakértő mentességre hivatkozásának elbírálása,

13. az igazolási kérelem elbírálása,

14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,

15. a házkutatás és a motozás elrendelése,

16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,

17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,

18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,

19. az elővezetés elrendelése,

20. a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után a gyanúsított vagy a védő indítványával kapcsolatos határozat meghozatala,

21. az iratok katonai ügyészhez - a katonai ügyész intézkedésére irányuló előterjesztéssel - való megküldése,

22. a panasznak helyt adó határozat meghozatala, vagy a panasz elbírálás végett történő felterjesztése, valamint

23. a panaszolt határozat végrehajtásának a panasz elbírálásáig történő felfüggesztése.

(2) A bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a parancsnok a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel tájékoztatja a katonai ügyészt.

9. § (1) A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

(2) Ha a katonai ügyész nyomoz és a parancsnokot nyomozási cselekmény elvégzésére utasítja, a parancsnok a katonai ügyész iránymutatása szerint jár el.

10. § Ha a parancsnok a megindulásától számított két hónapon belül nem fejezi be a nyomozást, e határidő lejárta előtt legalább tíz nappal a nyomozás határidejének meghosszabbítására a katonai ügyészhez előterjesztést tesz. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

11. § (1) A nyomozótiszt a jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő ügyben a nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett bemutatja a parancsnoknak.

(2) A nyomozási terv tartalmazza a nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett ütemezését.

(3) Az eljárás során feltárt új adatok figyelembevételével a nyomozótiszt szükség szerint módosítja a nyomozási tervet, és azt jóváhagyás végett bemutatja a parancsnoknak.

12. § Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az ennek érdekében megtett intézkedéséről a parancsnok értesíti a katonai ügyészt, és a nem a parancsnok hatáskörébe tartozó intézkedésekre előterjesztést tesz.

13. § Az iratot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - annyi példányban kell elkészíteni, a más módon keletkezett, az eljárás során beszerzett vagy benyújtott iratból annyi másolati példányt kell előállítani, hogy abból az iratokhoz három példányt lehessen csatolni.

14. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt erről haladéktalanul értesíti, és ezzel egyidejűleg a kényszerintézkedés elrendelésére - az iratokat mellékelve - írásban előterjesztést tesz.

(2) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.

(3) A parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a katonai ügyésznek, ha az előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

(4) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó előterjesztését - az iratok egy példányával együtt - a letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a katonai ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

(5) Ha a hivatásos állomány tagjával szemben a bíróság távoltartást rendel el, a parancsnok megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

15. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele elrendelése iránt a parancsnok tesz előterjesztést a katonai ügyészhez.

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele elrendelése iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell

a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügy számát,

b) a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megjelölését,

c) a bűncselekmény történeti tényállását,

d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek fennállását alátámasztó bizonyítékokat,

e) előterjesztést a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolítására,

f) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatként

fa) IP címet IPv4 vagy IPv6 szabvány szerint és az alhálózati maszkot,

fb) domain nevet,

fc) URL címet,

fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult nevének és címének a megjelölését.

(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében, ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a cím vagy székhely szerinti államban működő nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei, az előterjesztés az erre való utalást is tartalmazza.

(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha a nyomozást a parancsnok megszüntette - kivéve, ha a Be. 569. §-a szerinti eljárás lefolytatásának van helye -, haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

(7) E § alkalmazásában

1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,

2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve az SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást meghatározó jelzőszám, valamint

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

16. § (1) A nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt - amennyiben annak három napon belül nem ad helyt - a parancsnok az iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos álláspontjával együtt küldi meg a katonai ügyésznek.

(2) A nyomozás során szóban tett panaszt a nyomozótiszt írásba foglalja.

17. § (1) A nyomozás befejezését követően a parancsnok az iratok két példányát a nyomozás határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a katonai ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattározza.

(2) Az iratok részeként továbbítani kell

a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,

b) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló okmányok másolatát,

c) az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá

d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

(3) A bűnjelet az iratokkal együtt kell megküldeni. Ha a bűnjel csatolása - annak jellegénél fogva - nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell az iratokhoz csatolni.

18. § (1) Ha a parancsnok lehetőséget lát a bűncselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására, az iratokat a katonai ügyésznek a Be. 485/A. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára vonatkozó előterjesztéssel haladéktalanul megküldi.

(2) Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a parancsnok a fegyelmi eljárást lezáró, jogerős határozatot a katonai ügyésznek megküldi.

19. § (1) Ha a nyomozás során olyan személy vagy szerv kéri az iratok megismerését, aki vagy amely jogszabály alapján jogosult az iratokban szereplő személyes adat megismerésére, a parancsnok a nyomozótiszt útján a betekintést biztosítja, kérésre az iratokat vagy az annak részét képező, megismerési igénnyel érintett iratot megküldi.

(2) Ha az (1) bekezdésen kívüli szerv vagy személy számára a parancsnok engedélyezi az irat megismerését, a betekintés vagy megküldés csak az iratban szereplő személyek azonosítására alkalmatlan módon hajtható végre, kivéve, ha az érintett személy a személyes adatai továbbításához írásban hozzájárul.

(3) A betekintésről a nyomozótiszt jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az iratot megismerő személyek adatait, a betekintés helyét, idejét és időtartamát, valamint a tanulmányozásra átadott irat azonosításra alkalmas megjelölését.

(4) Az iratok vagy az iratok részét képező egyes irat kimenő példányát a nyomozótiszt a Hivatal iratkezelési szabályai szerint készíti elő továbbításra.

20. § A parancsnoki nyomozás során, a nyomozás befejezéséig a sajtó részére a parancsnok adhat tájékoztatást.

5. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § * 


  Vissza az oldal tetejére