Hatály: közlönyállapot (2017.XII.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői tevékenység) az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik

a) az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott képesítéssel, és

b) az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

2. § (1) A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.

(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező.

3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési program kötelező moduljai:

a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és

b) az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaga.

(2) A gázszerelő továbbképzés kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely személyes jelenléthez kötött.

(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gázszerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló vagy csőhálózatszerelő szakmai tárgyú hatósági jellegű képzés elvégzésével teljesíthető a (2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése mellett.

(4) A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.

4. § Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú, a műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,

c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,

d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.

(2) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.

(3) Az a gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a

a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésének megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor, vagy

b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor.

6. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel az 1. mellékletben meghatározott tevékenységek elláthatók.

(2) A gázfogyasztó készülék garanciális üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira.

(3) A csatlakozó- és fogyasztói vezeték létesítésére az 1. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

(4) A telephelyi vezetékkel kapcsolatos gázszerelői tevékenységre vonatkozó jogosultságok tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében a csatlakozóvezetékekre és a felhasználói berendezésekre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelők a tevékenységüket e rendelet hatálybalépését követően a gázszerelői igazolványban meghatározott időpontig az 1-4. §-ban és 6. §-ban foglalt követelmények teljesítése nélkül folytathatják tovább.

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § Az 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg lép.

11. § (1) A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:

az új készülék besorolása:)

dc) EK típusvizsgálati tanúsítványa szerint a 2. melléklet 5.2.4.2.1.2. pontjának megfelelően alkalmas, nem a gázkészülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel történő szerelésre és az alkalmazott égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer gyártójának a 2. mellékletben megadott részletekre kiterjedő utasítása alapján szerelik, valamint a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.”

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerint feljogosított gázszerelőnek a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat A:6-A:8 mezője vagy A:9 és A:10 mezője szerinti tevékenység végzésére történő jogosultság mellett

a) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 és A:3 mezője vagy

b) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:4 és A:5 mezője

szerinti tevékenység végzésére is jogosultsággal kell rendelkeznie.”

(3) Az R. 10. § (2) bekezdésében az „a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM 2. melléklet 3. pontja szerinti” szövegrész helyébe az „a gázszerelők nyilvántartásáról szóló NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:6-A:8 mezője vagy A:9 és A:10 mezője szerinti” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet.

1. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez

Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekhez előírt képesítés és gyakorlati idő

A B C D
1. Végezhető tevékenység Végzettség Szakképesítés Gyakorlati idő
2. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása - gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga,
- épületgépész technikus szakképesítés vagy
- gázipari technikus szakképesítés
- -
3. - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök vagy
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő szakképesítés 3
4. Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, - gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- épületgépész technikus szakképesítés vagy
- gázipari technikus szakképesítés
- -
5. - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök
gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő szakképesítés 3
6. - gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés-
és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló szakképesítés -
7. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW) - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló szakképesítés -
8. a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő
-
9. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW) - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló szakképesítés 3
10. a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő
-

2. melléklet a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelethez

A gázszerelői bejelentés adattartalma

1. Tevékenység megnevezése

2. Bejelentő

2.1. neve

2.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)

2.3. anyja neve

2.4. lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám)

2.5. értesítési címe

2.6. telefonszáma

2.7. elektronikus levélcíme

2.8. faxszáma

3. Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki)

4. Díjfizető neve

5. Számlázási címe

6. A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele

7. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy az értesítési címének a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, a Hatóság információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.

8. A bejelentő nyilatkozata arról, hogy a telefonszámának, elektronikus levélcímének, faxszámának a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, a Hatóság információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárul-e.

9. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata esetében a bejelentő nyilatkozata arról, hogy végzi-e olyan felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia [11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. § 2. pont] műszaki biztonsági felülvizsgálatát, amelynek együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW

10. Képesítés megjelölése

10.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga, vagy központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga

10.1.1. száma

10.1.2. kelte

10.1.3. kiállító intézmény megnevezése

10.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

10.2.1. száma

10.2.2. kelte

10.2.3. kiállító intézmény megnevezése

10.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

10.3.1. száma

10.3.2. kelte

10.3.3. kiállító intézmény megnevezése

10.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

10.4.1. száma

10.4.2. kelte

10.4.3. kiállító intézmény megnevezése

10.5. Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

10.5.1. száma

10.5.2. kelte

10.5.3. kiállító intézmény megnevezése

10.6. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés

10.6.1. száma

10.6.2. kelte

10.6.3. kiállító intézmény megnevezése

10.7. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

10.7.1. száma

10.7.2. kelte

10.7.3. kiállító intézmény megnevezése

10.8. Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

10.8.1. száma

10.8.2. kelte

10.8.3. kiállító intézmény megnevezése

11. Ha a szakképesítésről szóló bizonyítvány eredeti példányát nem mutatják be, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

12. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

13. Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

14. A legalább 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat


  Vissza az oldal tetejére
//