A jogszabály mai napon ( 2022.08.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) be nem takarítás: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 33. cikk (4) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedés;

b) ingyenes szétosztás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerinti piacról történő árukivonás;

c) leányvállalat: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. március 13-i 891/2017/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 891/2017/EU bizottsági rendelet) 2. cikk c) pontjában meghatározott vállalat, ideértve az olyan vállalatot is, amelyben egy vagy több termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, zöldség-gyümölcs termelői csoport, vagy termelő rendelkezik összesen ötven százalékot meg nem haladó részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseinek megvalósulásához;

d) működési alap: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikke szerinti alap;

e) Nemzeti Stratégia: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (2) bekezdése szerint elkészített, a gyümölcs- és zöldségpiachoz kapcsolódó, fenntartható operatív programokra vonatkozó stratégia, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján tesz közzé;

f) nem termelő tag: a termelői szervezetnek az a természetes vagy jogi személy tagja, aki vagy amely nem felel meg az 1. § g) pontjában foglaltak feltételeknek, vagy az az 1. § g) pontja szerinti termelő tag, aki vagy amely a termelői szervezetben nem rendelkezik a 891/2017/EU bizottsági rendelet által meghatározott, forgalmazott termék értékébe beszámítható valamely terméke vonatkozásában tagsági jogviszonnyal;

g) *  termelő tag: a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk b) pontja szerinti fogalom;

h) termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikke szerinti, a gyümölcs és zöldségágazatban - a 154. és 160. cikkben meghatározott feltételekkel - elismert szervezet;

i) *  szokásos piaci ár: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 255. §-a szerinti pénzösszeg.

2. A termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelem benyújtásának feltételei

2. § (1) A zöldség-gyümölcs termékek piaca közös szervezésének támogatási intézkedéseiben való részvételhez termelői szervezetként vagy termelői szervezetek társulásaként történő elismerés szükséges.

(2) Termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) nyújthat be az a szövetkezet vagy gazdasági társaság,

a) *  amely legalább tíz termelő taggal - gazdasági társaság esetén legalább tíz, kizárólag a termelő tagok által jegyzett társasági részesedéssel - rendelkezik, és

b) amelynek saját vagy termelő tagjainak bizonylatokkal igazolt, az elismerés hatálya alá tartozó, forgalmazható termékeinek értéke az elismerési kérelem benyújtását megelőző egy évben meghaladta a kettőszázötvenmillió forintot.

(2a) *  Egy termelő tagnak számít ugyanazon a - földhasználati nyilvántartásba vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodásban vagy hatósági bizonyítványban feltüntetett - földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytató valamennyi, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti természetes vagy jogi személy.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott termelők minimális létszáma tekintetében figyelembe vehető a jogi személyiséggel rendelkező termelő tag vállalkozásában tag termelő is, amennyiben ezen termelő teljesíti a vállalkozásnak a termelő tagságából eredő kötelezettségeit, függetlenül attól, hogy közvetlenül a termelő tagsági jogviszonnyal rendelkezik-e a termelői szervezetben.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti termék bármely, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó friss zöldség, gyümölcs, valamint ezek csoportja lehet.

(5) *  A forgalmazható termék értékére vonatkozó, (2) bekezdés b) pontja szerinti minimumfeltétel teljesülésének vizsgálata során az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt elszenvedett, a szövetkezet és a gazdasági társaság tagja részére

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet), illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: EMVA vis maior rendelet) szerint elismert vis maior, illetve

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) 14. §-a szerint elismert mezőgazdasági káresemény miatt bekövetkezett árbevétel-kiesést be kell számítani a forgalmazott termék értékébe azzal, hogy a b) pont szerinti esetben az árbevétel-kiesés mértékét a 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani.

(6) Az elismerési kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelmező

a) a tagjai részére folyamatosan biztosítja a piac igényei alapján összeállított és ellenőrzött termesztési technológiát, valamint az ezek végrehajtásához szükséges információs és szaktanácsadási rendszert;

b) rendelkezik integrált termesztés- és növényvédelemi technológia alkalmazását elősegítő ellenőrzött minőségtanúsítási rendszerrel, forgalmazási minőségszabványoknak való megfelelést szolgáló minőségi kézikönyvvel, és ezek alkalmazása érdekében a tagjai számára a szaktanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az integrált technológia tagok által történő alkalmazásához szükséges inputanyagokhoz való szervezett hozzáférést biztosítja;

c) a gazdasági ügyek, valamint a kereskedelem irányítására teljes napi munkaidőben olyan szakembert alkalmaz, aki feladatkörének megfelelően

ca) gazdasági vagy kereskedelmi felsőfokú végzettséggel vagy

cb) *  legalább ötéves munkaszerződéssel és munkaköri leírással vagy vállalkozói, megbízási szerződéssel igazolt, a gazdasági ügyek vagy kereskedelem irányításáért felelős munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; és

rendelkezik; és

d) - amennyiben gazdasági társaságként működik - a létesítő okiratában rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében foglaltakról.

3. A termelői szervezetek társulása

3. § (1) A termelői szervezet - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján történő elismerés céljából - más termelői szervezettel történő társulás révén új szervezetet hozhat létre, ha az összesített forgalmazható termékük értéke meghaladja az évi egymilliárd forintot.

(2) A termelői szervezetek társulásának - a 891/2017/EU bizottsági rendelet 20. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a termelői szervezeteken kívül tagja lehet összesen ötven százalékot meg nem haladó részesedéssel

a) zöldség-gyümölcs termelői csoport,

b) zöldség-gyümölcs termelői szervezet leányvállalata,

c) zöldség-gyümölcs termelő.

(3) A (2) bekezdés szerinti tagok részvétele esetén a termelői szervezetek társulásának biztosítania kell, hogy

a) a termelői szervezetek társulása a termelői szervezetek kezdeményezésére jöjjön létre,

b) minden termelői szervezet tag közvetlenül képviselve legyen a szervezet irányításában, valamint

c) a (2) bekezdés szerinti tagok összesített szavazati aránya ne haladja meg a leadható szavazatok harminc százalékát.

(4) A (2) bekezdés szerinti tag - közvetlenül vagy a termelői szervezet irányításában részt vevő képviselőjük útján leadott - szavazatát az operatív programot érintő döntések meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

4. Az elismerésre vonatkozó eljárási szabályok

4. § (1) *  A termelői szervezetekre vonatkozó elismerési kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen. Az elismerés iránti kérelemnek - legalább a (3) bekezdésben foglalt dokumentumok csatolásával - tartalmaznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a termelői szervezet teljesíti a 2. §-ban és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. és 160. cikkében meghatározott feltételeket.

(2) *  A termelői szervezetek társulására vonatkozó elismerési kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen. Az elismerési kérelemben be kell mutatni, hogy a társulás a tagok - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 891/2017/EU bizottsági rendelet 7. cikkében felsorolt - mely tevékenységeit mely termékek vonatkozásában kívánja elvégezni, és ezt milyen hatékonysággal képes megvalósítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:

a) a létesítő okirat cégbírósághoz benyújtott, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt elektronikusan benyújtott változatával megegyező példányát,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és elektronikus úton benyújtott kérelem egymással teljes mértékben megegyező,

c) *  a (3a) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adatlapot,

d) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti és uniós ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,

e) a termelői szervezet, illetve ezek tagjai rendelkezésére álló, az áru begyűjtéséhez, válogatásához, tárolásához, értékesítéséhez szükséges létesítmények, irodahelyiség vagy a termelői szervezet működéséhez szükséges bármilyen, az elismerési feltételek szempontjából figyelembe vehető ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati jogának igazolására szolgáló dokumentumot,

f) a termelői szervezetek társulásának az elismerési kérelemben meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények vagy a működéséhez szükséges bármilyen ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati jogának igazolására szolgáló dokumentumot,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy képes elősegíteni az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti környezetbarát eljárások alkalmazását, biztosítani a tagok által megtermelt áru begyűjtését, tárolását, csomagolását és értékesítését, továbbá tevékenységük megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét,

h) *  a 2. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését igazoló, következő dokumentumokat:

ha) a 2. § (6) bekezdés a) pontjában hivatkozott termesztési technológiának a tagság teljes körében történő végrehajtását biztosító szaktanácsadási rendszer bemutatását, valamint a munkaszerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel alkalmazott szaktanácsadóval vagy szaktanácsadó szervezettel kötött szerződést és a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 26. §-a szerinti bejelentés másolatát,

hb) a 2. § (6) bekezdés b) pontjában hivatkozott minőségtanúsítási rendszerről kiállított tanúsítványt és minőségi kézikönyvet, valamint ezek alkalmazása érdekében a tagjai számára biztosított szaktanácsadási szolgáltatást igazoló szerződést és

hc) a 2. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott szakember munkaszerződését, valamint a képzettségének, szakmai tapasztalatának igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) *  termelői szervezet külföldi tagja esetén az illetősége szerinti tagállam kifizető ügynöksége által kiállított igazolást a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti fogalomnak való megfelelésről,

j) *  a társasági formában működő tagok esetében a társaság létesítő okiratának társaságon belüli szavazati és tulajdoni arányokat tanúsító hitelesített kivonatát.

(3a) *  A (3) bekezdés c) pontja szerinti adatlap a következő adatokat tartalmazza:

a) a termelő tagra és a nem termelő tagra [név; ügyfél-azonosító szám; a termelői szervezetbe történő belépés, illetve a termelői szervezetből történő kilépés dátuma; a nem termelő tag székhelye, tevékenységi köre, főtevékenysége, a termelő tagokhoz viszonyított számaránya (%), szavazati arány (leadható szavazatok %-ában)],

b) a földterületre [megye és település neve, a földterület helyrajzi száma, nagysága (hektár), ebből a zöldség-, illetve gyümölcsterület nagysága (hektár)],

c) a termelésre [típusa (szabadföldi, termesztő berendezés), termék megnevezése, a földterület termésmennyisége (tonna)],

d) az értékesítésre [számla sorszáma, számla kibocsátásának kelte, számla kibocsátója és a vevő megnevezése, számla nettó értéke, az elismerés hatálya alá tartozó termékek és egyéb termékek nettó értéke (ezer Ft)],

e) a termelői szervezetek társulására [belépés dátuma, szervezet státusza (termelői szervezet, termelői csoport, leányvállalat, termelő), székhely, szavazati arány (leadható szavazatok %-ában), tag termőterületének nagysága (hektár), tag termőterületének termésmennyisége (tonna), tag által forgalomba hozott termék értéke (ezer Ft)] vonatkozó adatok.

(4) *  A termelői szervezet a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatlapot elektronikus formában, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével küldi meg a miniszter részére. Az adatlapot úgy kell kitölteni, hogy a termelés tekintetében a termelői szervezetre vagy annak tagjaira vonatkozó, a benyújtást megelőző tizenkét hónapos időszak adatait tükrözze, amely időszak leghamarabb a benyújtás évét megelőző év január 1-jén kezdődhet.

(5) Az elismerési kérelem elbírálása érdekében a miniszter a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb iratokat (szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrend, szerződés) is bekérhet, valamint helyszíni ellenőrzés lefolytatását is jogosult elrendelni.

(6) Ha a benyújtott elismerési kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 891/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. Ha a benyújtott hiánypótlás alapján továbbra sem állapítható meg az elismerési feltéteknek való megfelelés, akkor a miniszter azonos tárgyban ismételten hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal, legfeljebb az eredetileg megszabott időszak felével meghosszabbítható.

(7) *  A miniszter a termelői szervezet és a termelői szervezetek társulásának elismerésére vonatkozó döntését közli a kérelmezővel, a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár), valamint az elismert termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásainak tájékoztató listáját negyedévenként közzéteszi a minisztérium honlapján. A miniszter az elismerési kérelem elfogadásáról szóló döntésével egyidejűleg az elfogadott elismerési kérelmek egy példányát optikai adattároló lemezen megküldi a Kincstár részére.

(8) *  A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása a (3) bekezdésben felsorolt okiratokban, valamint a taglétszámban, a tagok (3a) bekezdés a), b), c), illetve e) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül írásban és elektronikus úton értesíti a minisztert. A (3a) bekezdés a), b), illetve c) pontjában meghatározott adatok változása esetén a változással érintett adatokat kizárólag elektronikus úton, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti felületen történő feltöltés útján kell megküldeni a miniszter részére.

5. A termelői szervezetek működésére vonatkozó szabályok

5. § (1) A gazdasági társaságként működő termelői szervezetnek a létesítő okiratában rendelkeznie kell arról, hogy adott termelő tag szavazati aránya csak abban az esetben haladhatja meg a leadható szavazatok harminc százalékát, ha az nem haladja meg a forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulása arányát. A forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulás arányának számítása során az elmúlt három év átlaga figyelembe vehető, amennyiben az adott termelő tag vonatkozásában a szükséges adatok rendelkezésre állnak. A szavazati felső határ vizsgálata tekintetében figyelembe kell venni a termelő tag, valamint azon termelő tag vállalkozások szavazati arányát, amelyben a termelő tag tulajdonrésszel rendelkezik. A szavazati arány számításánál a termelő tag vállalkozásnak a termelői szervezetben képviselt szavazati arányának és a tulajdonos termelő tagnak a vállalkozásban képviselt tulajdoni hányadának szorzatát össze kell adni a termelő tag zöldség-gyümölcs termelői szervezetben képviselt szavazati arányával.

(2) *  A döntéshozó szerv ülésén egy termelő tag csak abban az esetben képviselhet más termelő tagot, ha erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák. A döntéshozó szerv üléséről készített jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az e bekezdésben, valamint az 5. § (8) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése.

(3) *  A termelői szervezet tagjának a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján megállapított - külföldi tag esetén a tag illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által megállapított - ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.

(4) A termelői szervezet tagjának a tagsági jogviszonyából eredően hozzá kell járulnia, hogy a létesítő okiratban foglalt, a tagra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a termelői szervezet a tag tagsági jogviszonnyal érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintsen.

(5) *  A termelői szervezet a tagjai azonosító adatairól, a 2007. évi XVII. törvény szerint - külföldi tag esetén a tag illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által - nyilvántartott ügyfél-azonosítójáról, termelői státuszáról, tagsággal érintett termékeiről, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületéről és a termésmennyiségéről, valamint a tagság időtartamáról naprakész, tagonként elkülönített nyilvántartást vezet. Az adatokat a tagsági viszony létesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a tag által a tagsággal érintett termék beszállításának megkezdését megelőzően be kell vezetni a nyilvántartásba.

(6) Ha a termelői szervezet tagja a termelői szervezetből történő kilépési szándékának bejelentését követő hat hónapon belül nem lép ki a termelői szervezetből, és kilépési szándékának bejelentését sem vonja vissza, vagy a tag az e rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint a létesítő okiratban foglalt kötelezettségeit a termelői szervezet ismételt felszólítását követő hatvan napon belül sem teljesíti, akkor ezen időpontoktól a tag a termelői szervezet elismerése szempontjából nem minősül a termelői szervezet tagjának, és a termelői szervezet elismerésének hatálya az érintett gazdasági társaság vagy szövetkezet e tagot nem tartalmazó, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. cikk (1) bekezdése szerinti részére fog csak kiterjedni.

(7) A (6) bekezdés szerinti tényt a gazdasági társaságként vagy szövetkezetként működő vagy gazdasági társaság vagy szövetkezet meghatározott részeként működő termelői szervezet vezető tisztségviselője írásban megállapítja, és e tényt - annak bekövetkezése időpontjának megjelölésével - közli a termelői szervezet érintett tagjával, és egyidejűleg erről értesíti a minisztert.

(8) A (6) bekezdés szerinti, érintett tagnak az e rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 891/2017/EU bizottsági rendelet szerinti döntések meghozatala során leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni, valamint a (6) bekezdés szerinti tény bekövetkezését követően a tag a működési alap felhasználásával létrehozott vagyonból részesedésre nem tarthat igényt.

6. § (1) A termelő tag - a termelői szervezet jóváhagyásával - termékei legfeljebb huszonöt százalékát a 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja szerint értékesítheti, feltéve, ha az értékesítésről bizonylattal rendelkezik, és arról - a termelői szervezet által a létesítő okiratban vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban meghatározott módon - tájékoztatja a termelői szervezetet.

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazási feltételeiről, a vonatkozó döntési jogosultságokról és a döntés módjáról a termelői szervezetnek a létesítő okiratban vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban kell rendelkezni.

(3) A termelői szervezet tagjai által a termelői szervezeten kívül forgalomba hozott termékek aránya a 891/2017/EU bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjának megfelelően a saját termelői szervezetük által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesített, valamint az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében elérheti a negyven százalékot.

7. § (1) A termelői szervezetben a nem termelő tagok összesített aránya nem haladhatja meg a tagok tíz százalékát és szavazati arányuk nem lehet több a leadható szavazatok harminc százalékánál.

(2) *  Ha a termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői szervezet a létesítő okiratában megállapítja, akkor az e feltételeknek megfelelő tagot a termelést átmenetileg szüneteltető nem termelő tagnak kell tekinteni. A szántóművelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget, illetve gyümölcsöt nem termelő, a termelését átmenetileg szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál a termelését legfeljebb egybefüggően három évig szüneteltető tagot nem kell beszámítani a nem termelő tagok számába.

(3) Nem termelő tag nem lehet alapító tag, vezető tisztségviselő, valamint nem vehet részt az elismerési feltételeket és a működési alapot érintő döntések meghozatalában.

8. § (1) A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott feltételek szerint az ott meghatározott, termeléstől eltérő bármely tevékenységének teljesítésével harmadik felet bízhat meg az elismerési feltételek teljesítése érdekében (kiszervezés).

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikk (2) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül, ha a termelői szervezet olyan vállalkozásnak értékesíti tagjai azon termékeit vagy azok egy részét, amely termékek tekintetében a termelői szervezetet elismerték, amely vállalkozásban valamely tag vagy a termelői szervezet, vagy azok együttesen ötven százalékot meghaladóan tulajdonosok, akkor a 891/2017/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése szerinti elismerési feltételnek való megfelelést kizárólag kiszervezés útján valósíthatja meg.

(3) A kiszervezésre vonatkozó szerződést a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása döntéshozó szervének jóvá kell hagynia. A döntéshozó szerv által történő jóváhagyás során a kiszervezett tevékenység elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló fél, valamint a kiszervezett tevékenyég elvégzésére szerződésben kötelezettséget vállaló gazdálkodó szervezetben tag a termelői szervezetben meglévő tagsági jogviszonyából eredően nem szavazhat.

(4) *  A termelői szervezet vagy a termelői szervezet társulása köteles a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározottak szerint megkötött, kiszervezésre vonatkozó szerződés másolati példányát annak megkötésétől számított tizenöt napon belül, valamint a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13. cikk (3) bekezdés második albekezdése szerinti jegyzőkönyvek és jelentések másolati példányát a 26. § (4) bekezdésében meghatározott jelentéssel együtt megküldi a miniszter és a Kincstár részére.

6. A működési alap

9. § (1) A működési alap finanszírozásának módját és a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás mértékét kizárólag a termelői szervezet döntéshozó szerve állapíthatja meg.

(2) A működési alap felhasználásának módjáról a termelői szervezet létesítő okiratában meghatározott, a tagok képviseletében eljáró testület dönt. A döntésben nem vehet részt az a tag, akinek a gazdaságában a működési alap felhasználásával beruházás történik, vagy aki természetes személyként vagy egy jogi személy tulajdonosaként, képviselőjeként az operatív programban foglalt intézkedés vagy tevékenyég végrehajtására a termelői szervezettel szerződést köt.

(2a) *  A működési alap felhasználásáról szóló döntést a (2) bekezdés szerinti testület ülésének jegyzőkönyvében úgy kell dokumentálni, hogy abból megállapítható legyen a (2) bekezdésben fogalt feltételek teljesülése. A működési alap felhasználásáról szóló döntésről készült jegyzőkönyvet csatolni kell a 11. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez.

(3) *  A termelői szervezet által létrehozott működési alap a termelői szervezet által vezetett könyvvitel részét képezi, amelyet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően - a termelői szervezet közvetlen gazdasági érdekeire figyelemmel, a gazdasági tevékenységét szolgáló alaptevékenység részeként - lehet felhasználni. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás éven túl is felhasználható.

(4) *  A működési alaphoz tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy azok a működési alap és az operatív programban foglalt mely tevékenységekhez kapcsolódnak. A működési alapot egy külső könyvvizsgálónak évente meg kell vizsgálnia, és hitelesítenie kell annak kiadásait és bevételeit.

10. § (1) *  A nem transznacionális termelői szervezetnek és a termelői szervezetek nem transznacionális társulásának - a 2007. évi XVII. törvény szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján megállapított ügyfél-azonosítóval rendelkező - tagjai által termelt terméknek a 891/2017/EU bizottsági rendelet 23. cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott értékét kell alapul venni az európai uniós pénzügyi támogatás 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdésében hivatkozott felső korlátjának a kiszámítása során.

(2) *  A termelői szervezetnek a működési alapokhoz nyújtott európai uniós pénzügyi támogatás, a nemzeti támogatás, tagjai és a termelői szervezet hozzájárulása következő évre vonatkozó becsült összegét

a) az operatív program elfogadására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg,

b) az operatív program elfogadására irányuló kérelem hiányában legkésőbb november 15. napjáig

a működési alapra vonatkozó becslésről szóló, a minisztérium honlapján közzétett táblázat kitöltésével kell megküldeni a miniszter részére.

(3) *  A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a 891/2017/EU bizottsági rendelet 23. cikke szerinti referencia időszakban forgalmazott termék értékének a bejelentést megelőző időszak vonatkozásában a főkönyvi kivonat alapján a könyvvizsgáló által hitelesített tényadatokat, valamint adott esetben a hátralévő időszakra vonatkozó becsült értéket és a becslésnél figyelembe vett szempontok bemutatását, valamint

b) *  a termelői szervezet tulajdonában álló fuvareszközzel történő szállítás esetén a termékértékesítés során felmerült, főkönyvi kivonat és analitikus kimutatás alapján igazolt és a szállítóeszköz amortizációját is magában foglaló szállítási költséget.

(4) * 

7. Az operatív program

11. § (1) *  Az operatív programot egy eredeti példányban, papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen, legkésőbb annak végrehajtását megelőző év szeptember 30. napjáig kell benyújtani a minisztériumhoz.

(2) A termelői szervezetek társulása az elismerési kérelmével egyidejűleg vagy az elismerést követően operatív programot nyújthat be a minisztériumhoz. Ezzel egy időben a termelői szervezetek társulását alkotó termelői szervezeteknek is be kell nyújtaniuk az operatív programjukat vagy operatív programjuknak a termelői szervezetek társulása teljes operatív programjának megfelelő módosítási kérelmét.

(3) *  Az operatív programot és annak módosítását a Nemzeti Stratégiában foglalt feltételek figyelembevételével, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon - a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 892/2017/EU bizottsági rendelet) előírtak figyelembevételével - kell megküldeni a miniszter részére. Az operatív program mellékletében részletesen be kell mutatni a tevékenységek szakmai megalapozottságát, kapacitáskihasználtságát és költségkalkulációját, valamint a benyújtást követő évben és módosítás esetén a benyújtás évében végrehajtásra kerülő tevékenységek esetében a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat. A tevékenységek szakmai megalapozottságának bemutatása során - figyelemmel a termelői szervezet - valamint a termelő tagnál végrehajtott tevékenység esetén annak tagja - rendelkezésére álló eszközökre, a tagi termésmennyiség alakulására, a ráfordított munkaidőre és munkaerőre, valamint az immateriális javakra - számításokkal alátámasztott módon be kell mutatni, hogy az adott tevékenység tervezett kapacitással való megvalósítása a megadott időszakra vetítve mennyiben indokolt, és mennyiben járul hozzá az operatív programban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához.

(4) *  A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat - ha azok az operatív program részeként nem kerültek benyújtásra - legkésőbb a végrehajtás évében és a támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtását megelőzően, a végrehajtás évére vonatkozó módosítási kérelem részeként kell megküldeni a miniszter részére. A szokásos piaci árnak való megfelelés akkor is teljesül, ha a termelői szervezet az adott tevékenységtípus vonatkozásában a minisztérium honlapján meghatározott szabványos átalányösszegeket, egységköltség-alapú térítést vagy egyösszegű átalányokat alkalmazza, és ebben az esetben a termelői szervezet mentesül a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól.

(5) *  A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű intézkedések azon beruházási szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a háromszázezer forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó, a 12. § (4) és (5) bekezdése szerinti dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell megküldenie a miniszter részére, de a 12. § (4) bekezdésében fogalt feltétel teljesülését a Kincstár jogosult ellenőrizni. Nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén a 12. § (4) bekezdés a) pontja szerinti három árajánlat kiváltható a forgalmazó cégek hivatalos honlapján megtalálható árajánlatok dátummal ellátott, mentett képernyőképének bemutatásával.

(6) *  Az operatív programoknak tartalmazniuk kell kettő vagy több, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (5) bekezdésének megfelelő környezetvédelmi intézkedést, vagy az operatív programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani. A környezetvédelmi intézkedéseknek meg kell felelniük a minisztérium honlapján közzétett, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjába beépíthető környezetvédelmi tevékenységek nemzeti keretében foglalt előírásoknak.

(7) Azon környezetvédelmi intézkedések esetében, amelyek mezőgazdasági területhez kötődnek, az operatív programban meg kell adni az intézkedéssel érintett területek helyrajzi számát, blokkazonosítóját, valamint az érintett földhasználó 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosító számát.

(8) *  Az 1305/2013/EU rendelet 27. cikke szerinti támogatásban részesülő termelői szervezetek operatív programjai nem tartalmazhatják a Nemzeti Stratégia 4. fejezet 1. alcím D pont 1.1. alpontja szerinti Informatikai rendszer kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységtípusokat, a 2. alcím B pont 2.1. alpontja szerinti Piackutatás, a 3. alcím B pont 3.2. alpontja szerinti Üzleti témájú képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása, és 3.3. alpontja szerinti Egyéb képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása, 4. alcím B pont 4.1. alpontja szerinti Minőségtanúsítási rendszer létrehozása, 5. alcím B pont 5.2. alpontja szerinti Értékesítést segítő rendszerek, és 5.3. alpontja szerinti Hatékony működést segítő rendszerek tevékenységtípusokat.

(9) *  Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás igénybevétele érdekében az operatív program módosítására vonatkozó, a 11. § (1) bekezdése és a 16. § (1) bekezdése szerinti kérelmet, valamint a 16. § (5) bekezdése szerinti bejelentést a minisztérium honlapján közzétett, a nemzeti támogatás tervezett felhasználásáról szóló formanyomtatvány csatolásával kell megküldeni a miniszter részére. A nemzeti támogatás nem fordítható a 14. § (2) bekezdésében meghatározott bérköltségekre, használt eszközök beszerzésére, valamint beruházási típusú tevékenységek bérlet útján történő megvalósítására.

(10) * 

(11) * 

11/A. § * 

12. § (1) *  Az operatív programban szereplő tevékenységek azon költségei hagyhatóak jóvá, amelyek

a) *  a kedvezményezettnél ténylegesen felmerülnek, mértékük nem haladja meg az operatív program keretében igazolt szokásos piaci árat, valamint az ez alapján számított egységárakat, továbbá valós munkára alapozottak, és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, hatósági határozattal vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható, és az intézkedés operatív program keretében elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek,

b) *  alapját képező tevékenységek a jóváhagyott operatív program szerint az intézkedés céljainak végrehajtásához szükségesek, szakmailag megalapozottak, és kapacitásuk indokolt,

c) *  bérlet esetén nem a bérbeadó által megtermelt vagy az általa megvásárolt termék tekintetében merülnek fel,

d) *  képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása típusú tevékenység esetén nem a szolgáltatást nyújtó vagy annak tulajdonában álló vállalkozásként működő termelő tag tekintetében merülnek fel,

e) *  alapjául szolgáló tevékenység tekintetében teljesül a 9. § (2) bekezdésében foglalt feltétel.

(2) Az operatív programban költségek csak olyan mértékben hagyhatók jóvá, amilyen mértékben az intézkedéshez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.

(3) *  A szolgáltatások esetén a költségek szokásos piaci áraknak való megfelelését összehasonlítható egységárak számításával kell bemutatni. A költségtételeknek a tevékenység költségvetésének megfelelően részletezetteknek és ilyen módon ellenőrizhetőeknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen az egységárak szerinti besorolásuk.

(4) *  A tevékenységek költségei, valamint a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, amelyet

a) több lehetséges szállítótól vagy szolgáltatótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján,

b) független szakértők által igazoltan a piacon alkalmazott egységárak összehasonlításával vagy

c) a közbeszerzési eljárásban megállapított árral

kell igazolni azzal, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. §-a szerinti előkészítéséről készített, az ugyanezen törvény 46. § (1) bekezdése szerinti dokumentumot az e rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti szokásos piaci árnak való megfelelést igazoló dokumentumnak kell tekinteni.

(5) *  Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a termelői szervezettől független ajánlattevőtől kell származnia. A termelői szervezetnek igazolnia kell az ajánlattevők (6) bekezdés szerinti függetlenségét, valamint azt, hogy megvizsgálta az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, figyelemmel azok tevékenységi körére. A vizsgálat módját és a vizsgálat során figyelembe vett szempontokat magában foglaló igazolás az operatív program mellékletét képezi.

(5a) *  Ha a termelői szervezet több beszállítóval is felvette a kapcsolatot, és írásban, a vonatkozó dokumentumok másolatának csatolásával bizonyítja a kapcsolatfelvételt, valamint azt, hogy a beszállítók nem tettek árajánlatot beruházási típusú tevékenység célja szerinti eredmény elérését biztosító beszerzésre, illetve minőségirányítási, minőségtanúsítási, minőségbiztosítási rendszer tanúsítása tevékenységre, akkor háromnál kevesebb árajánlat benyújtására jogosult.

(5b) *  Egy árajánlat is elfogadható, ha a tevékenység közvetlenül kapcsolódik egy korábban végrehajtott tevékenységhez, feltéve, hogy a termelői szervezet igazolni tudja, hogy a tevékenység célja szerinti eredmény elérését biztosító beszerzésre más beszállító nem tud árajánlatot tenni, vagy más beszállító választása egy korábban végrehajtott tevékenység ellehetetlenülését eredményezné.

(5c) *  Az (5a) és (5b) bekezdés szerinti esetekben a tevékenység megvalósítója vonatkozásában is igazolni kell a (6) bekezdés szerinti feltételek fennállását.

(6) Nem független az az ajánlattevő,

a) amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy annak tulajdonosa, tagja, a nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törtvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol,

b) *  amelynek tulajdonosa, tagja, a nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy

c) ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi LXXXI. törvény) 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősül,

d) *  ha az ajánlat adásának idején a támogatást igénylővel vagy másik ajánlattevővel azonos székhelyen vagy telephelyen működött.

(7) *  A tevékenység szokásos piaci árának megállapítása során a miniszter a nyilvánosan elérhető forrásokon keresztül rendelkezésre álló adatokat is jogosult figyelembe venni.

(8) *  Az operatív programhoz mellékelt árajánlatok ajánlattevőitől eltérő féllel kötött szerződés alapján végrehajtott tevékenységek esetén a termelői szervezetnek a 26. § (4) bekezdése szerinti jelentés keretében kell indokolnia, hogy az eltérő fél által végrehajtott tevékenység szolgálta legjobban a célkitűzések megvalósulását.

13. § (1) Nem számolhatóak el a közvetítőkkel, tanácsadókkal vagy vevőkkel kötött szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, ha a szerződés a kifizetést a szerződésben rögzített tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza.

(2) *  Részteljesítés lehetőségét tartalmazó szerződés esetén a ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett az általános elszámolási szabályoknak megfelelően köteles alátámasztani a munka vagy a szolgáltatás teljesítésére és valós piaci értékére történő hivatkozással és részletes teljesítésigazolással.

(3) Ha a szerződésben a részteljesítés százalékos alapon meghatározott értéke magasabb, mint a valós piaci ár, a különbözet nem számolható el.

14. § (1) *  Képzési és szaktanácsadási tevékenységek esetén a költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy időszakonként, a tevékenység jellemzőinek megfelelően óránként, naponként vagy hetenként, az adott időszakban, adott tevékenység tekintetében szokásos piaci árak figyelembevételével kell tervezni és elszámolni.

(2) *  Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított negyedik vagy annál magasabb szintnek megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott esetén az intézkedés céljainak megvalósításával összefüggésben, foglalkoztatási jogviszony alapján - az operatív program mellékleteként benyújtott szerződés, munkaköri leírás és képesítést igazoló bizonyítvány szerint - közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatóak el, foglalkoztatottanként legfeljebb összesen heti hatvan óra időtartamra. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben számolhatóak el, amilyen mértékben a támogatott tevékenységhez kapcsolódnak. Ha a foglalkoztatott szakirányú képesítése nem éri el az ötödik szintet, akkor a munkaidő-kimutatás alapján igazolni kell, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordította közvetlenül az operatív programban meghatározott célkitűzések érdekében a 891/2017/EU bizottsági rendelet III. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti intézkedések megvalósítására.

(3) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a támogatott tevékenység keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.

(4) Nem elszámolható a túlóráért járó bér, bérköltség, a jutalom és más olyan kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

15. § (1) Beruházások esetén újnak minősül azon kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése, amelyeknél a kedvezményezett a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal rendelkezik.

(2) Használt eszköz beszerzése abban az esetben lehetséges, ha új eszköz beszerzése vagy lízing igénybevétele nem indokolt.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az eladó igazolja az eszköz eredetét, valamint hogy az adott eszközt az adásvételt megelőző hét évben nem uniós vagy nemzeti támogatásból szerezték be vagy állították elő.

(4) *  A használt eszköz értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.

(5) A használt eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.

(6) A használt ingatlan értéke, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége kizárólag független árszakértői vagy értékbecslői szakvélemény által megállapított összeg erejéig számolható el.

(7) *  A 891/2017/EU bizottsági rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti állagsérelem nélkül el nem távolítható beruházás megvalósítása esetén be kell nyújtani a termelő tag kilépése esetére kötött, a beruházás értékének vagy maradványértékének a termelői szervezet részére történő visszafizetésére garanciát nyújtó szerződést.

16. § (1) *  A termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása - a módosítások bemutatását, indokolását és a módosítások operatív programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányának papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen történő benyújtásával - évente legfeljebb két alkalommal, de legkésőbb

a) páros számú naptári évben a páros számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év június 30-áig, a páratlan elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év augusztus 31-éig,

b) páratlan számú naptári évben a páratlan számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év június 30-áig, a páros elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év augusztus 31-éig

kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak az év közben történő, valamint a következő évre vonatkozó módosítását.

(1a) *  A módosítási kérelemhez csatolni kell az operatív programnak a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti, egységes szerkezetbe foglalt szövegét papír alapon és optikai adathordozón, valamint mellékletként az operatív programban foglalt valamennyi tevékenységet alátámasztó, a 11. § (3) bekezdésében és a Nemzeti Stratégia 4. fejezetében meghatározott eredeti dokumentumok elektronikusan beolvasott (szkennelt) változatát optikai adathordozón.

(2) *  A működési alapot a termelői szervezet az év közben történő módosítás során legfeljebb az eredetileg jóváhagyott éves összeg negyven százalékával csökkentheti, azonban a működési alap mértéke és az egyes intézkedések keretösszege a módosítás eredményeképpen nem lehet kisebb, mint a módosítást megelőzően benyújtott részleges kifizetési kérelemben intézkedésenként elszámolt kiadások összege.

(3) *  A (10) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét - a döntés adott év december 15-éig történő meghozatalának hiányában adott év december 15-ét - követően a miniszter jóváhagyása nélkül módosítható az operatív programban foglalt tárgyévi tevékenységek megvalósítását szolgáló

a) tárgyi eszköz technikai paramétere, kapacitása és költsége,

b) szolgáltatás vagy munkavégzésre irányuló jogviszony technikai és mennyiségi paramétere, valamint

c) intézkedés költségvetése

feltéve, hogy ezzel a jóváhagyott működési alap összege nem növekszik, és ez a módosítás magában fogalja az a)-c) pont szerinti módosítások eredményeként az adott tevékenység meg nem valósításának eseteit is. * 

(4) * 

(5) *  A (3) bekezdés szerinti operatívprogram-módosítást a módosított tevékenységek megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb az adott év december 31-éig be kell jelenteni a miniszter részére. A bejelentéshez csatolni kell az operatív program módosítással érintett - a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, számozott oldalanként dátummegjelöléssel ellátott - fejezeteit, táblázatait, valamint a módosítással érintett tevékenységek szakmai megalapozottságát, kapacitáskihasználtságát, költségkalkulációját bemutató és a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat. Ha a bejelentés nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a bejelentést - annak beérkezését követő negyvenöt napon belül, de legkésőbb a benyújtást követő év január 31-éig - elutasítja.

(6) *  Ha az operatív program végrehajtása során végzett, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 57. cikk (3) bekezdése szerinti értékelés azt mutatja, hogy az igazolhatósági és ellenőrizhetőségi követelmények nem teljesülnek, az érintett tevékenységeket a miniszter felhívása alapján módosítani kell vagy be kell szüntetni.

(7) Egyesülés esetén az operatív program év közben úgy módosítható, hogy a működési alap nagysága elérje az egyesüléssel létrejött szervezet referencia időszaka alapján lehetséges legnagyobb mértéket. Egyesülés esetén az operatív programok módosítás útján történő egyesítése iránti kérelemhez csatolni kell azon dokumentumokat, amelyek a módosítás okát, jellegét és következményeinek bemutatását tartalmazzák.

(8) *  Ha a benyújtott operatív program vagy a módosításának elfogadása iránti kérelem nem felel meg az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, illetve a 892/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. Ha a benyújtott kérelem a hiánypótlást követően sem tartalmazza a 11. §-ban meghatározott mellékleteket, akkor a kérelem az érintett tevékenység tekintetében elutasításra kerül. Ha a benyújtott hiánypótlás alapján, a hiánytalanul benyújtott mellékletek ellenére továbbra sem állapítható meg az operatív program elfogadása feltételeinek való megfelelés, akkor a miniszter - figyelemmel a 891/2017/EU bizottsági rendelet 34. cikkében foglalt határidőkre - a kérelmezőt azonos tárgyban ismételten hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal - legfeljebb az eredetileg megállapított időszak felével - meghosszabbítható.

(9) * 

(10) *  A miniszter az operatív program és ezek módosításai, valamint a 29. § (3) bekezdése szerinti értesítés elfogadására vonatkozó döntését közli a kérelem benyújtójával és a Kincstárral. A miniszter az operatív program és módosításainak elfogadásáról szóló döntésével egyidejűleg az elfogadott program és módosításai egy példányát, valamint a (3) bekezdés szerinti operatívprogram-módosítást optikai adattároló lemezen megküldi a Kincstár részére.

8. Válságmegelőzés és -kezelés

17. § *  A termelői szervezetek és azok társulásai operatív programjaik keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (3) bekezdésében felsorolt válságmegelőzési és -kezelési eszközök közül

a) a promóció és kommunikáció, beleértve a gyümölcs- és zöldségpiacok diverzifikálását és megszilárdítását célzó intézkedéseket és tevékenységeket is,

b) a piacról történő árukivonás,

c) a be nem takarítás,

d) a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségek támogatása, valamint pénzügyi hozzájárulások a kölcsönös kockázatkezelési alapok feltöltéséhez azon termelő tagoknak fizetett ellentételezést követően, akiknek a kedvezőtlen piaci feltételek következtében jelentős mértékben visszaesett a jövedelme,

e) a betakarítási biztosítás és

f) az egyéb termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számára nyújtott személyre szabott tanácsadás

intézkedést alkalmazhatják.

9. Promóció és kommunikáció a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

18. § (1) A 892/2017/EU bizottsági rendelet 14. cikke alkalmazásában a folyamatban lévő promóciós és kommunikációs intézkedések kiegészítéseként alkalmazható promóciós és kommunikációs intézkedések a következők:

a) kiadványok szerkesztése, készíttetése, terjesztése,

b) reklámtevékenység,

c) együttműködés a kiskereskedelemmel a fogyasztás ösztönzése céljából,

d) egyéb, a termelői szervezet által bemutatott és a miniszter által az operatív program részeként jóváhagyott promóciós és kommunikációs eszköz, amely a válságmegelőzés és -kezelés célját szolgálja.

(2) Egy intézkedés az (1) bekezdés vonatkozásában akkor tekinthető kiegészítésként történő alkalmazásnak, ha annak tervezett időtartama az intézkedés jóváhagyásakor nem haladja meg a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk f) pont iii. alpontjában meghatározott promóciós és kommunikációs intézkedés éven belüli alkalmazásának az intézkedés jóváhagyásakor számított időtartamának egyharmadát.

(3) Az operatív programnak tartalmaznia kell egy akciótervet, amely magában foglalja, hogy a válsághelyzet megelőzése és kezelése érdekében a termelői szervezet az (1) bekezdésben felsorolt promóciós és kommunikációs intézkedések közül melyeket kívánja alkalmazni.

(4) Az operatív programban meg kell határozni az egyes intézkedések alkalmazásának célját és részletes leírását, a felmerülő költségtípusokat, az egységköltségeket, a közvetíteni kívánt főbb üzenettípusokat, továbbá az ezek alkalmazásától várható eredményeket.

(5) * 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az intézkedések megvalósítása érdekében kötött szerződések keretében felmerülő, a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bemutatott operatív programban elfogadott költségtípusok az elfogadott, szokásos piaci mértéket meg nem haladó egységköltségek mértékéig támogathatóak.

(7) *  Ha a válságmegelőzés és -kezelés érdekében alkalmazott fogyasztásösztönző promóciós és kommunikációs intézkedés keretében a Kincstár részére legkésőbb egy munkanappal az alkalmazást megelőzően bejelentett - egy másik ugyanilyen időszakhoz közvetlenül nem kapcsolódó - legalább három-, de legfeljebb kilencnapos időszakban a termelői szervezet által friss fogyasztásra értékesített termék vagy terméktípus mennyisége legalább huszonöt százalékkal meghaladja az intézkedést közvetlenül megelőzően, azzal megegyező időtartam alatt friss fogyasztásra értékesített termékmennyiséget, akkor az intézkedés keretében a legalább három, de legfeljebb kilencnapos időszakban értékesített termék vagy terméktípus értékesítési átlagára és a megelőző, megegyező időtartam alatt értékesített termékmennyiség értékesítési átlagára közötti árkülönbözet és az intézkedés által érintett időszakban értékesített mennyiség szorzata az intézkedés végrehajtása tekintetében jogosult költségként elszámolható kiadásnak minősül, amennyiben az adott időszakban nyújtott, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott üzletszabályzatban nyilvánosságra hozott, nem százalékos mértékben meghatározott szolgáltatásokat a termelői szervezet igazoltan igénybe vette. A szolgáltatások termelői szervezet által történő igénybevételét az operatív programban elfogadott igazoló dokumentumoknak a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti támogatási vagy 12. cikke szerinti részleges kifizetés iránti kérelmekkel együtt történő benyújtásával kell igazolni.

10. Piacról történő árukivonás a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

19. § (1) A piacról kivont árut az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott rendeltetésnek megfelelően, valamint állatokkal történő feletetés céljából lehet felhasználni.

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet IV. mellékletében fel nem sorolt termékek esetében a támogatás legnagyobb mértékét a miniszter az operatív program jóváhagyása során egyedileg állapítja meg a 891/2017/EU bizottsági rendelet 45. cikkére figyelemmel.

(3) A 892/2017/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti szállítási költségek támogatásának kiszámítása szempontjából a menetlevélen szereplő kilométeróra állása alapján számított távolságot kell figyelembe venni.

(4) *  A termelői szervezetnek a piacról történő árukivonási szándékáról szóló, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 44. cikkében meghatározott értesítést a kivonás időpontját legalább hét nappal megelőzően kell a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány hiánytalan kitöltésével benyújtania a Kincstárhoz. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivonással érintett termékek jegyzékét, a tárgyévben kivonni tervezett teljes becsült termékmennyiséget, az adott értesítés alapján kivonni tervezett termékek becsült mennyiségét és tervezett rendeltetését, valamint a kivonási műveletnek a 892/2017/EU bizottsági rendelet 29. cikkében meghatározott elsőfokú ellenőrzésére kijelölt helyszín és időszak megjelölését. Az értesítésben a termelői szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kivonással érintett termékek megfelelnek az alkalmazandó forgalmazási előírásoknak.

(5) A Kincstár a (4) bekezdés szerinti értesítésben meghatározott időszakon belül végrehajtja a 892/2017/EU bizottsági rendelet 29. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzést, amelyet követően - ha nem állapítható meg szabálytalanság - engedélyezi az ellenőrzés során megállapított kivonási műveletet, vagy a 892/2017/EU bizottsági rendelet 29. cikk (3) bekezdésében említett esetekben nem végzi el a 892/2017/EU bizottsági rendelet 29. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzést, és erről írásos telekommunikációs csatornán keresztül vagy elektronikus üzenet formájában értesíti a termelői szervezetet, valamint engedélyezi a bejelentett kivonási műveletet.

(6) *  A Kincstár a 892/2017/EU bizottsági rendelet 29. cikkében meghatározott elsőfokú ellenőrzéseket a kivonásra bejelentett, ingyenes szétosztásra szánt termékmennyiségek legalább tíz százalékának vonatkozásában végzi.

20. § (1) A piacról történő árukivonás intézkedés alkalmazása esetén támogatás csak akkor igényelhető, ha a piacról kivont árunak a 21. §-ban meghatározott fogadó szervezet részére történő átadása a termelői szervezet és a fogadó szervezet között kötött, az áru átadásának technikai feltételeiről szóló megállapodás alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a szállítható termékek körét,

b) a teljesítés helyszínét,

c) a szétosztott termékben részesülők maximális számát,

d) a szállítható termék minimális és maximális mennyiségét (kilogrammban, illetve darabszámban) a szállítások és a szétosztások ütemezése szerinti bontásban, valamint

e) a 891/2017/EU bizottsági rendelet 47. cikkében meghatározott feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti árukivonás alkalmazása esetén a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti támogatási kérelemhez - az 543/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikkében meghatározott esetek kivételével - mellékelni kell a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a kivonásra szánt termékek forgalmazási előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolást.

21. § (1) A piacról kivont termékek fogadó szervezete lehet

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (4) bekezdés a) pontja tekintetében a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján megalapított Karitatív Tanács tagja;

b) az az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (4) bekezdés b) pontja tekintetében

ba) a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt büntetés-végrehajtási intézet,

bb) a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett oktatási intézmény,

bc) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján működési engedéllyel rendelkező egészségügyi intézmény,

bd) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett szolgáltató.

(2) A 19. § (1) bekezdése szerinti - a 891/2017/EU bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdésében szabályozottaknak megfelelően - ingyenes szétosztástól eltérő egyéb rendeltetésként meghatározott állatokkal történő feletetés esetén fogadó szervezet lehet

a) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerint az Országos Adatbázisban nyilvántartásba vett tartási hely,

b) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett és működési engedéllyel rendelkező állatkert és cirkuszi menazséria,

c) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett vadászatra jogosult.

11. Be nem takarítási intézkedés alkalmazása a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

22. § (1) A termelői szervezet az operatív programja keretében be nem takarítási intézkedést a 891/2017/EU bizottsági rendelet 48. cikkében foglalt feltételekkel szerepeltethet.

(2) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 49. cikk a) pontja alapján az intézkedés keretében támogatható termékek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A termelői szervezetnek a be nem takarítási intézkedés alkalmazására vonatkozó szándékáról a 891/2017/EU bizottsági rendelet 49. cikk a) pontjában hivatkozott előzetes értesítést kell benyújtania a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon. Az előzetes értesítésnek tartalmaznia kell az intézkedés által érintett termék és területnagyság meghatározására és az intézkedés végrehajtása helyszínének és időpontjának azonosítására alkalmas adatokat. A hiánytalanul kitöltött értesítést legkésőbb hét nappal az adott termék betakarítási periódusát megelőzően kell megküldeni a Kincstárnak.

(4) Az igényelhető legmagasabb támogatási összegeket a 7. melléklet tartalmazza. A 7. mellékletben nem szereplő termékek esetében az igényelhető legmagasabb támogatási összegeket a miniszter az operatív programban - a 891/2017/EU bizottsági rendelet 48. cikk (3) bekezdés második albekezdése alkalmazása esetén az intézkedés végrehajtását követő hat hét termésmennyiségének vonatkozásában - 1 hektárra vetítve határozza meg.

(5) Az operatív programban szerepeltethető be nem takarítási intézkedések a következők:

a) denaturálás,

b) talajba történő bedolgozás (a bejelentett területen lévő termés lekaszálása, beszántása, betárcsázása, leégetése, valamint egyéb más intézkedés a be nem takarítás elvégzésére),

c) *  egyéb, a termelői szervezet által megfelelően indokolt és a miniszter által jóváhagyott intézkedés.

(5a) *  Az (5) bekezdés c) pontja szerinti intézkedést a miniszter akkor hagyja jóvá, ha az nem jár káros környezeti hatással, illetve növényegészségügyi kockázattal.

(6) A be nem takarítási intézkedés alapján csak abban az esetben vehető igénybe támogatás, ha a bejelentett terület vonatkozásában a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során is megállapítja az intézkedés alkalmazásával összefüggő szabályok maradéktalan betartását.

12. * 

23. § * 

13. Kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségek támogatása

24. § (1) A kölcsönös kockázatkezelési alapból a termelő tag részére kifizetés abban az esetben teljesíthető, ha az adott termelő esetében a jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelőző három évnek vagy a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított, átlagos éves jövedelem harminc százalékát. E bekezdés alkalmazásában a jövedelem a termelő tag által a zöldség-gyümölcs piacon szerzett bevételek összege, amelybe beleértendő minden, a zöldség-gyümölcs termékek tekintetében közpénzből származó támogatás, és amelyből le kell vonni az inputköltségeket. A kölcsönös kockázatkezelési alap által a termelő tag javára teljesített kifizetések a jövedelemveszteség kevesebb mint hetven százalékának erejéig nyújthatnak ellentételezést abban az évben, amelyben a termelő tag az ilyen támogatásra jogosultságot szerez.

(2) Támogatás igénybevétele esetén az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak

a) meg kell felelnie a vonatkozó uniós és nemzeti szabályozásnak,

b) az alapba történő befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében átláthatónak kell lennie,

c) a felmerülő tartozásokért történő felelősségvállalás szerint kell működnie.

(3) A kölcsönös kockázatkezelési alapot létrehozó termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása döntéshozó szerve meghatározza a kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a termelőknek válság esetén nyújtott kompenzációs kifizetések, valamint a szabályok betartásának felügyelete és monitoringja vonatkozásában. A kölcsönös kockázatkezelési alapot létrehozó termelői szervezetnek vagy a termelői szervezetek társulásának gondoskodnia kell arról, hogy a finanszírozásra vonatkozó szabályok kitérjenek a mezőgazdasági termelő gondatlanságból elkövetett cselekménye esetén alkalmazandó szankcióra is.

(4) *  A kockázatkezelési alap újra történő feltöltése az operatív program keretében az alapból a termelői szervezetek tagjai részére teljesített kifizetések mértékéig számolható el.

14. Betakarítási biztosítás

25. § A 891/2017/EU bizottsági rendelet 51. cikkére figyelemmel azon mezőgazdasági biztosítások díja foglalható be az operatív programba,

a) amelyet a miniszter a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény alapján előzetesen jóváhagyott,

b) amely megfelel a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló miniszteri rendelet által megállapított, a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződés általános feltételeinek, és

c) amelyet a termelő tagok mint biztosítottak javára a termelői szervezet mint szerződő fél köt meg.

14/A. *  Egyéb termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számára nyújtott személyre szabott szaktanácsadás

25/A. § *  (1) Az operatív program keretében nyújtott személyre szabott szaktanácsadásban részt vevő minden termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, termelői csoport vagy egyéni termelő tekintetében előzetes igényfelmérést kell készíteni a személyre szabott szaktanácsadás tartalma, időtartama, elvárt eredményei és dokumentációja tekintetében.

(2) Több termelői szervezet, termelői szervezetek társulása, termelői csoport vagy egyéni termelő részére csak abban az esetben tartható egyszerre személyre szabott szaktanácsadás, amennyiben az az előzetes igényfelmérés eredményei alapján indokolt.

(3) A személyre szabott szaktanácsadás esetén az operatív programban be kell mutatni a részt vevő termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számát, a személyre szabott szaktanácsadás alkalmainak számát, összesített időtartamát, összesített költségét költségtípusonként, valamint csatolni kell az előzetes igényfelmérés módszertanát, tervezett tartalmát és mintáját.

15. Adatszolgáltatás, jelentés

26. § (1) A 892/2017/EU bizottsági rendelet 21. cikkére figyelemmel a zöldség-gyümölcs termelői szervezet a következő adatokat köteles szolgáltatni:

a) tagjai ügyfél-azonosító számát, tagsági viszonyának kezdetét és végét,

b) a tagjai tulajdonában vagy használatában lévő, a tagsági jogviszony által érintett termőterület elhelyezkedésére vonatkozó adatok (megye, település megnevezése; helyrajzi szám; teljes terület és ezen belül a zöldség- és gyümölcstermelésre használt, fedett vagy szabadföldi terület nagysága hektárban, két tizedesjegy pontossággal kifejezve),

c) tagjai által megtermelt, valamint beszállított tényleges termésmennyiség növényfaj szerinti bontásban,

d) a megtermelt áru friss áruként belföldre és exportra történő értékesítésére, tagi értékesítésére, más termelői szervezeten keresztül történő értékesítésére, feldolgozására, feldolgozóiparnak történő értékesítésére vonatkozó adatok a betárolt áru mennyisége, az árukivonás mennyisége és minősége szerinti bontásban, valamint

e) a megvásárolt, illetve a termelői szervezet által saját maga termelt, az elismerés hatálya alá tartozó áru mennyiségére és forgalmazott értékére vonatkozó adatok a beszállító tagsági jogviszonya, valamint a beszállító által termelt vagy általa vásárolt termék szerinti bontásban.

(2) *  A termelői szervezet az (1) bekezdés szerinti adatokat a tárgyévet követő év április 30-áig elektronikus formában, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen történő feltöltés útján, valamint az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat - könyvvizsgáló által hitelesítve - postai úton is megküldi a miniszter részére. Az összesen forgalmazott termék mennyiségére és értékére vonatkozó - termelő tagi és nem termelő tagi bontásban feltüntetett - előzetes adatokat minden év január 31-éig kell feltölteni a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületre.

(3) *  A 891/2017/EU bizottsági rendelet 78. cikkének alkalmazásában a termelői szervezet tagjánál bekövetkezett, és a tag bejelentése alapján a vis maior rendelet, az EMVA vis maior rendelet vagy a 2011. évi CLXVIII. törvény szerint elismert vis maiorról szóló döntést a termelői szervezetnek a 4. § (1) és (2) bekezdése, és a 11. § (1) bekezdése szerinti operatív programmal vagy a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kell benyújtania a minisztériumhoz. Ennek biztosítása érdekében a tag a vis maior elismeréséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a zöldség-gyümölcs termelői szervezetet.

(4) *  A termelői szervezet és a termelői szervezetek társulása az operatív program tárgyévi végrehajtásáról a tárgyévet követő február 15-éig a 892/2017/EU bizottsági rendelet 21. cikkben foglalt információk - a minisztérium honlapján közzétett táblázat kitöltése útján történő - megadásával éves jelentést és az operatív program utolsó előtti évét követően a 891/2017/EU rendelet 57. cikk (3) bekezdésének megfelelő szöveges értékelést nyújt be a miniszter részére, valamint a működési alap éves támogatására vonatkozó kérelemhez csatolva a Kincstár részére. Ha a tárgyév vonatkozásában a 16. § (3) bekezdésének megfelelően az operatív program módosítására került sor, akkor a jelentéshez csatolni kell az operatívprogram-módosításnak a módosítás kiemelt megjelölésével történő részletes bemutatását.

(5) A termelői szervezetek társulása legkésőbb minden év március 31-éig jelentést küld a minisztérium részére a tagjai által forgalmazott termék értékéről és a 4. § (2) bekezdése szerinti, az elismerés hatálya alá tartozó tevékenységeknek a társulás által történt végrehajtásáról.

(6) *  Ha a benyújtott adatszolgáltatás vagy jelentés nem felel meg az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint a 892/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, akkor a miniszter a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal - legfeljebb az eredetileg megállapított időszak felével - meghosszabbítható.

(7) A miniszter a (4) bekezdés szerinti jelentés elfogadásáról tájékoztatja a Kincstárt.

16. Támogatás

27. § (1) A termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelműen elkülöníthető legyen az elismerés alá tartozó termékek esetében a termelő tagok és a nem termelő tagok által termelt termékek mennyisége, azok értékesítéséből származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel. A forgalmazott termék értékébe történő beszámítás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a mérvadó.

(2) A termelői szervezet a forgalomba hozott termék értékébe a melléktermékek értékét beszámíthatja.

(3) *  A termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését minden év október 31-éig igényelheti. A Kincstár a benyújtott részleges kifizetés iránti kérelemről a benyújtás napját megelőzően hozzá beérkezett, az operatív program vagy annak módosítása jóváhagyásáról szóló miniszteri döntés, valamint a 16. § (10) bekezdése szerint megküldött, a 16. § (3) bekezdésének megfelelő módosítás alapján dönt. Részleges kifizetés keretében a nemzeti támogatás összege a (4) bekezdésben foglalt arány mértékéig fizethető ki.

(3a) *  A termelői szervezetnek a működési alap támogatása iránti, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. és 12. cikke szerinti kérelmét alátámasztó, a tevékenységek megvalósítását és a kiadásokat igazoló, Nemzeti Stratégiában meghatározott dokumentumok elektronikusan beolvasott (szkennelt) változatát intézkedésenként és tevékenységenként rendezve, optikai adathordozón kell a kérelem mellékleteként benyújtania.

(4) *  Az elfogadott operatív programmal és működési alappal rendelkező termelői szervezet részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékű támogatáson felül a 35. cikk szerinti nemzeti támogatás nyújtható az operatív programban felmerült költségek legfeljebb a 34. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott arányában történő finanszírozására, amelynek összege nem haladhatja meg a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10%-át.

(4a) *  A (4) bekezdésben meghatározott, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás aránya az operatív program keretében felmerült költségek 80%-ára emelkedik a (4b) bekezdésben foglalt feltétel teljesítése esetén.

(4b) *  A termelői szervezet akkor jogosult a (4a) bekezdés szerinti támogatási arányra, ha a 891/2017/EU bizottsági rendelet 23. cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott termék értéke egymilliárd forint összegig terjedő része 0,5%-ának, valamint az egymilliárd és hárommilliárd forint közé eső része 0,4%-ának, valamint a hárommilliárd és ötmilliárd forint közé eső része 0,3%-ának és az ötmilliárd forintot meghaladó része 0,2%-ának megfelelő összeget a működési alapból a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig közzétett - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont vii. és xiii. alpontjában meghatározott célok elérését szolgáló - marketing- és képzési program végrehajtását célzó, a Nemzeti Stratégia 4. fejezet 3. pontja szerinti képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása, valamint 6. pontja szerinti termékpromóciós tevékenységekre fordít.

(5) *  A működési alap támogatásáról az operatív programban foglalt intézkedések végrehajtását követően, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke alapján benyújtott támogatási kérelem alapján a Kincstár dönt. Nemzeti támogatás igénylése esetén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében meghatározott támogatás a 34. cikk szerinti támogatási összegen felül vehető igénybe, amelynek összege nem haladhatja meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át. Ha a benyújtott kérelem a hiánypótlást követően sem tartalmazza a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket, akkor a kérelmet a Kincstár elutasítja. A Kincstár a döntéséről tájékoztatja a minisztert.

(6) Ha a termelői szervezet a 11. § (5) bekezdése szerinti beruházás esetén nem tudja bemutatni a szokásos piaci árnak való megfelelést igazoló dokumentumokat, akkor a Kincstár az érintett beruházásról szóló számlákat az operatív programmal összefüggésben felmerült kiadások tekintetében nem veszi figyelembe.

(7) A 11. § (7) bekezdése szerinti intézkedés tekintetében igényelt támogatás esetén a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy az egyes megvalósított intézkedések mely termelő tag mely területét érintették.

(8) *  A 891/2017/EU bizottsági rendelet III. melléklet 2. pont a) alpontjában meghatározott tevékenységek között az operatív program, az operatív programot és az operatív programban foglalt tevékenységeket megalapozó tanulmány, számítás, szakmai indokolás, igazolás, valamint az adatszolgáltatás, éves jelentés, támogatási kérelem vagy részleges kifizetés iránti kérelem elkészítése és az ezek elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtése és feldolgozása, valamint a működési alaphoz kapcsolódó könyvelés és könyvvizsgálat vehetők figyelembe.

(9) * 

(10) *  A 891/2017/EU bizottsági rendelet 61. cikk (3) bekezdésében meghatározott szankciót a 61. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott összeg és a 61. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kizárólag a támogatható tevékenységek tekintetében felmerült kiadások figyelembevételével meghatározott összeg különbségének alapulvételével kell alkalmazni. A 61. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti és a 61. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti összegeket az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35. cikke alapján jogosult összegek összértékeként kell meghatározni.

(11) *  Ha a (4b) bekezdésben rögzített tevékenységekre fordított kiadások támogatási jogosultsága részben vagy teljesen nem igazolható, és emiatt nem teljesül az ott előírt arány, akkor a nemzeti támogatás (4) bekezdésben meghatározott arányt meghaladó hányadát a nem igazolt kiadások arányában csökkenteni kell. A támogatáscsökkentést a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelem alapján jóváhagyható támogatás (10) bekezdés szerint számított szankcióval csökkentett összegéből kell elvégezni.

17. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

28. § (1) *  A 892/2017/EU bizottsági rendelet 24. és 25. cikkében hivatkozott helyszíni ellenőrzést és adminisztratív ellenőrzést a miniszter végzi. A 892/2017/EU bizottsági rendelet 26., 27., 29., 30. és 31. cikkében meghatározott ellenőrzést a Kincstár folyatja le. Az ellenőrzés alapját az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (1) bekezdésében feltüntetett adatok tekintetében a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen feltöltött adatok képezik. A 892/2017/EU bizottsági rendelet 27. cikkében meghatározott, valamint a 26. cikk keretében végzett ellenőrzés során az elismerési feltételeket érintő megállapításokat is tartalmazó dokumentum egy másolati példányát meg nem felelőség vagy szabálytalanság gyanúja esetén a Kincstár megküldi a miniszter részére.

(2) Ha a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 85. cikkének megfelelően az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerint elvégzett utólagos ellenőrzés alapján készült, a Kincstár részére megküldött vizsgálati jegyzőkönyv az elismerési feltételek sérelmének gyanújával kapcsolatos megállapításokat tartalmaz, akkor a Kincstár a jegyzőkönyvet megküldi a miniszter részére.

(3) Az elismerési feltételek sérelmével, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 60. cikkében meghatározott csalással, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkével, valamint a 892/2017/EU bizottsági rendelet 21. cikke szerinti tájékoztatás elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket a miniszter, az ezek alapján a támogatások folyósításának felfüggesztése vagy a korábban már folyósított támogatási összeg visszakövetelése vonatkozásában a Kincstár foganatosítja.

(4) A termelői szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és az azokban foglalt kötelezettségek teljesítésének adminisztratív úton történő ellenőrzéséről, valamint azon termelői szervezet vonatkozásában, amely nem rendelkezik operatív programmal, illetve nem nyújt be támogatási kérelmet, az elismerési követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséről - ideértve a helyszíni szemle lefolytatását is - a miniszter gondoskodik.

(5) A miniszter az elismerésnek a 891/2017/EU bizottsági rendelet 59. cikk szerinti felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozatát az érintett termelői szervezetnek és a Kincstárnak küldi meg.

(6) Ha a termelői szervezet a 26. § (4) bekezdésében meghatározott jelentését nem vagy nem a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően küldi meg, részére támogatás addig nem fizethető ki, amíg a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő jelentés megküldésre nem kerül.

(7) *  A 891/2017/EU bizottsági rendelet 31. cikk (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek való megfelelést a Kincstár - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt, a tárgyi eszközök nyilvántartására és azonosítására vonatkozó szabályokra figyelemmel - ellenőrzi.

29. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló eszközt a 891/2017/EU bizottsági rendelet 31. cikk (5) bekezdés b) pontjában meghatározott időszak letelte előtt a termelői szervezet elidegeníti, vagy az megsemmisül, akkor azt a termelői szervezet köteles helyettesíteni oly módon, hogy a helyettesítésül szolgáló eszköz értéke érje el az időszak végéig fennálló, az eredetileg vásárolt eszköz elszámolható értékcsökkenési leírásának összegét, vagy ha évente kerül sor a helyettesítésre, akkor az időarányosan, adott évre jutó, az időszak adott évére számolt értékcsökkenési értékét.

(2) Ha egy összegben történik a helyettesítés, a helyettesítést az eszköz elidegenítése vagy megsemmisülése évének utolsó napjáig kell végrehajtani. Ha az értékcsökkenés arányában évente kerül sor a helyettesítésre, akkor a helyettesítést minden év december 31-éig kell végrehajtani, addig, míg a teljes helyettesítés meg nem történik.

(3) A helyettesítésről a minisztériumot az eszköz elidegenítését vagy megsemmisülését követően a 16. § (1) bekezdésének megfelelően benyújtott, a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak a következő évre vonatkozó módosítási kérelmével együtt, de legkésőbb a következő év május 31-éig kell értesíteni.

(4) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 31. cikk (6) bekezdés harmadik és negyedik albekezdése alkalmazásában minden olyan beruházás helyettesítő beruházásnak tekintendő, amely a 891/2017/EU bizottsági rendelet alapján támogatásra lenne jogosult. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35. cikke szerinti támogatás felhasználásával megvalósított beruházás nem minősül az (1) bekezdés szerinti helyettesítésnek.

(5) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 31. cikk (6) bekezdés harmadik és negyedik albekezdését a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103a. cikke alapján nyújtott támogatások igénybevételével megvalósított beruházások helyettesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell.

(6) A termelői szervezetként való elismerés visszavonása esetén a visszavonás időpontját megelőző öt évben az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikke alapján nyújtott támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

30. § (1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet célkitűzéseivel ellentétesen az ugyanezen rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése abban az esetben áll fenn, ha a termelői szervezet az elismerési kérelem, továbbá az operatív programban szereplő intézkedéseknek a 892/2017/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti - az operatív programban foglalt, a Nemzeti Stratégiának megfelelő - célok megvalósítására való alkalmasságának és a szokásos piaci árnak való megfelelés elfogadtatását az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a Nemzeti Stratégiában foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(2) Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában, ha az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtéséhez szükséges, a jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés meglétét az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, az így megszerzett előny jogosulatlan támogatásnak minősül, és a jogszabály alapján alkalmazandó egyéb jogkövetkezmények sérelme nélkül a 891/2017/EU bizottsági rendelet 59. cikkében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után.

18. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

31. § * 

19. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 36. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezés

33. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően benyújtott, de el nem bírált elismerési kérelmekre és működési program módosítására vonatkozó kérelmekre is alkalmazni kell.

33/A. § *  E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VI. 22.) AM rendelettel [a továbbiakban: 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet] megállapított 16. § (1) bekezdését a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet hatálybalépését követően megkezdett tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

33/B. § *  E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] hatályon kívül helyezett 16. § (9) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

33/C. § *  (1) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel [a továbbiakban: 30/2019. (VI. 25.) AM rendelet] megállapított 11. § (9), (10) és (11), valamint 27. § (3) és (5) bekezdését a 2020-ban és az azt követő évben végrehajtott tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel megállapított 16. § (1), (3) és (5) bekezdését a 2019. január 1-jét követően megkezdett tevékenységek tekintetében is alkalmazni kell.

33/D. § *  (1) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 22/2020. (VI. 19.) AM rendelettel [a továbbiakban: 22/2020. (VI. 19.) AM rendelet] megállapított 11. § (5) bekezdését és 19. § (6) bekezdését a 22/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  A 2020. évi működési alap támogatása iránti, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. és - a 27. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően - 12. cikkében meghatározott kérelemben szereplő nemzeti támogatás összegét a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésétől függetlenül kell kifizetni. A 2020. évben a 17. § a)-c) pontja szerinti intézkedések alapján a termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését külön részleges kifizetés iránti kérelemben igényelheti.

(3) A 27. § (5) bekezdésétől eltérően a válságmegelőzés és -kezelés keretében alkalmazott promóció és kommunikáció, piacról történő árukivonás és be nem takarítás intézkedésekre 2020. évben igényelt támogatás összesen egy milliárd forint keretösszegig kizárólag nemzeti támogatásból kerül kifizetésre.

(4) A 2020. évben a 3. melléklet 3. „Egyes tevékenységtípusokra fordítható összegek aránya az elfogadott működési alap százalékában” című pontjában meghatározott százalékos arányokat nem kell alkalmazni.

33/E. § *  (1) A 2020. január 1. és 2022. december 31. között megvalósított tevékenységek esetében a támogatást igénylő - a 14. § (2) bekezdésétől eltérően - mentesül a bérként, bérjellegű juttatásként a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat] Mellékletében megállapított negyedik szintnek megfelelő szakirányú képesítés feltételének teljesítési kötelezettsége alól, ha a támogatást igénylő igazolja, hogy a támogatással érintett alkalmazott olyan képzésben vesz részt, amely az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított, legalább negyedik szintnek megfelelő szakirányú képzettséget eredményez.

(2) A 2020. évben - a 16. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően - a páros számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet a 17. § a)-c) pontjában foglalt intézkedések végrehajtása érdekében augusztus 31-éig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak az év közben történő módosítását.

(3) A 2020. évben megvalósított válságkezelés és -megelőzés érdekében alkalmazott promóciós és kommunikációs intézkedések tekintetében a 18. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) A 2020. évi működési alap támogatása a 27. § (4) bekezdésétől eltérően az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás legfeljebb a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értéke 10%-ának megfelelő összeg lehet.

(5) A 2020. évi működési alap támogatásának megállapításakor a 27. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási arányok kiszámításakor nem kell figyelembe venni támogatás kifizetése feltételeként - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) és 35. cikk (1) bekezdésének megfelelően - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás összegét. A 17. § a)-c) pontja szerinti intézkedésekre fizetendő 33/D. § (3) bekezdése szerinti támogatási összeg tekintetében a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételeket nem kell alkalmazni.

33/F. § *  E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 11/2021. (III. 19.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (10) és (11) bekezdését, valamint 11/A. §-át a 2019. és 2020. évi operatív programok tekintetében folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

34. § Ez a rendelet

a) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet,

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. március 13-i 891/2017/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

g) * 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. Módosító rendelkezések

35. § * 

36. § (1) * 

(2)-(3) * 

37-38. § * 

23. * 

39. § * 

1. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

2. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

3. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

4. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

5. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

6. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez

A válságmegelőzés és -kezelés érdekében végzett be nem takarítási intézkedés az alábbi termékek vonatkozásában alkalmazható

1. Alma

2. Bab

3. Bimbóskel

4. Cukkini

5. Csemegeszőlő

6. Cseresznye és meggy

7. Dió

8. Dinnye

9. Saláta

10. Fokhagyma

11. Görögdinnye

12. Kajszi

13. Káposzta

14. Karalábé

15. Karfiol

16. Körte

17. Mandula

18. Mogyoró

19. Őszibarack és nektarin

20. Paradicsom

21. Póréhagyma

22. Retek

23. Sárgadinnye

24. Sárgarépa, fehérrépa, gumós zeller

25. Spárga

26. Spenót

27. Szamóca

28. Szilva

29. Tojásgyümölcs

30. Uborka

31. Vöröshagyma

32. Zeller

33. Zöldborsó

34. Zöldpaprika

35. Fűszerpaprika

7. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez * 

A be nem takarítási intézkedés alkalmazása esetén az uniós hozzájárulást és a termelői szervezet vagy a tag hozzájárulását is tartalmazó kompenzáció összege

A B C

1.

Termék

KN-kód
A 22. § (4) bekezdése szerinti kompenzáció összege (EUR/ha)
2. Paradicsom 0702 00 00 10 422,22
3. Sárgarépa 0706 10 00 2 108,36
4. Káposzta 0704 90 10 864,27
5. Édes paprika 0709 60 10 9 368,01
6. Karfiol és brokkoli 0704 10 00 1 073,04
7. Uborka és apró uborka 0707 00 05
0707 00 90

3 993,12
8. Agaricus nemhez tartozó ehető gomba 0709 51 00 214 997,83
9. Alma 0808 10 1 906,39
10. Körte 0808 30 1 164,87
11. Szilva 0809 40 05 1 224,61
12. Bogyós gyümölcs 0810 20
0810 30
0810 40


247,25
13. Friss csemegeszőlő 0806 10 10 1 245,45
14. Hajtatott paradicsom* 0702 00 00 50 862,52
15. Hajtatott édes paprika* 0709 60 10 21 595,40
16. Hajtatott uborka* 0707 00 05 14 870,80
17. Őszibarack 0809 30 90 2 030,41
18. Nektarin 0809 30 10 1 308,95
19. Cseresznye 0809 29 00 1 114,81

* fűtött termesztőberendezésben


  Vissza az oldal tetejére