A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatott

a) kormánytisztviselők részére történő személyi illetmény,

b) kormánytisztviselők és munkavállalók (a továbbiakban együtt: munkatárs) részére feltételekhez kötött személyi juttatás

megállapítására terjed ki.

2. § (1) A személyi illetményt úgy kell megállapítani, hogy annak összege

a) a vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 14-szeresét, de ne haladja meg az illetményalap 26-szorosát,

b) az I. besorolási osztályban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje az illetményalap 7-szeresét, de ne haladja meg a 19-szeresét,

c) a II. besorolási osztályban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje az illetményalap 5-szörösét, de ne haladja meg az illetményalap 10-szeresét.

(2) A Szerencsejáték Felügyelet elnöke (a továbbiakban: elnök) és elnökhelyettesei részére személyi illetmény nem állapítható meg.

3. § A személyi illetményt a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ismételten meg kell állapítani

a) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés,

b) nem vezetői munkakörből vezetői munkakörbe történő kinevezés,

c) alacsonyabb vezetői munkakörből magasabb vezetői munkakörbe történő kinevezés,

d) magasabb vezetői munkakörből alacsonyabb vezetői munkakörbe történő kinevezés és

e) a II. besorolási osztályból az I. besorolási osztályba történő átsorolás

esetén.

4. § (1) Feltételekhez kötött személyi juttatás a Szerencsejáték Felügyelet számára előírt intézményi feladatok intézményi szintű teljesülése esetén fizethető ki.

(2) Az intézményi feladatokat a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletével összefüggő stratégiai tervdokumentumokkal és a kapcsolódó kormányzati intézkedésekkel összhangban, az elnök javaslata alapján határozza meg.

(3) Az intézményi feladatok meghatározása során biztosítani kell, hogy

a) a megvalósítás pénzügyi háttere adott legyen, valamint a pénzügyi ráfordítások arányban álljanak az elérni kívánt eredményekkel;

b) illeszkedjenek az összkormányzati célkitűzésekhez és a más szakpolitikai területekre vonatkozó stratégiai tervdokumentumokhoz;

c) releváns és megalapozott adatokra, információkra épüljenek, a megállapított mérhető célokhoz mutatók legyenek rendelve;

d) jelenjenek meg bennük az államháztartási, európai uniós és nemzetközi összefüggések.

5. § (1) Az intézményi feladatok meghatározását követően az elnök gondoskodik azok teljesülésének nyomon követéséről.

(2) A nyomon követés során az intézményi feladatok meghatározása keretében megállapított nyomonkövetési rendszerben és mutatók alapján kell végezni az adat- és információgyűjtést, valamint ezek elemzését.

(3) Az elnök a nyomon követés során a minisztert az adott tárgynegyedévet követő első hónap tizenötödik napjáig felterjesztett beszámolóban tájékoztatja az intézményi feladatok megvalósulásáról.

(4) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) az intézményi feladatok meghatározása során megállapított célok és eredmények megvalósulásának százalékos mértékét,

b) az intézményi feladatok megvalósulása érdekében tett intézkedéseket és a felhasznált erőforrásokat,

c) terv-tény elemzést és az eltérés okait, valamint

d) az eltérések kezelésére vonatkozó megtett és tervezett intézkedéseket.

(5) A miniszter a beszámoló jóváhagyásáról az adott tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig tájékoztatja az elnököt.

(6) A feltételekhez kötött személyi juttatás kifizetéséről az elnök az adott tárgynegyedéves beszámoló jóváhagyását követő hónap tizenötödik napjáig dönt. A kifizetésre a tárgynegyedévi keretösszegnek a (4) bekezdés a) pontja szerinti százalékos mértékkel megegyező arányú mértékéig, az adott tárgynegyedéves beszámoló jóváhagyását követő hónap utolsó napjáig kerül sor.

6. § (1) A feltételekhez kötött személyi juttatásra való jogosultság megállapításánál tekintettel kell lenni:

a) a munkakörbe tartozó feladatok összetettségére, a munkakörhöz kapcsolódó felelősség mértékére, a munkakör betöltőjének szaktudására,

b) a munkavégzés színvonalára, mérhető teljesítményének szintjére, továbbá

c) a negyedévre vonatkozóan előírt feladatok teljesítésére.

(2) Nem részesülhet feltételekhez kötött személyi juttatásban

a) az „elfogadhatatlan”, valamint az „átlag alatti” minősítésű kormánytisztviselő a minősítés hatályának fennállása alatt,

b) a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló kormánytisztviselő,

c) az a munkatárs, akinek a tárgynegyedévben keletkezett jogviszonya a Szerencsejáték Felügyeletnél, illetve ekkor került áthelyezéssel a Szerencsejáték Felügyelethez,

d) az a munkatárs, akinek hozzájárulása az elért eredményekhez a tárgynegyedévben tartós távolléte miatt - tekintet nélkül annak okára - nem értékelhető,

e) akinek jogviszonya a Szerencsejáték Felügyeletnél a tárgynegyedévben megszűnt vagy megszüntetésre került,

f) aki a tárgynegyedévben már a foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő munkavégzés alóli mentesítési idejét tölti, kivéve, ha jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, valamint

g) a kirendelés időtartama alatt az, akit a tárgynegyedévben Szerencsejáték Felügyelettől más közigazgatási szervhez rendeltek ki, és tevékenysége a Szerencsejáték Felügyelet eredményessége szempontjából nem értékelhető.

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére