Hatály: 2024.VII.1. - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 6. pontjában, valamint 112. § (3) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 4. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában, valamint 112. § (4) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. és 16. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. és 16. pontjában, valamint a 112. § (3) bekezdés 3. pontjában,

a 11. és 12. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 13., 14. és 17. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 10. pontjában,

a 15. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 14. pontjában,

a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 7. pontjában,

a 18. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 19. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (4) bekezdés 2. pontjában,

a 20. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 11. pontjában,

a 21. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában, a 68. § b)–d) pont tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4., 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. dombvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága meghaladja a 250 métert, de nem haladja meg a 450 métert;

2. elegyfafaj: az erdőt a főfafajon, vagy főfafajokon kívül alkotó többi fafaj;

3. engedélyköteles erdészeti létesítmény: olyan erdészeti létesítmény, melynek létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez valamely hatóság engedélye szükséges;

4. erdei épület: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett épület;

5. erdei közjóléti berendezés: erdei közjóléti létesítményben, illetve erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen önállóan elhelyezett, közjóléti célú, ingyenesen használható eszköz, építmény;

6. erdei közjóléti létesítmény: az erdei közjóléti berendezés, valamint az erdő látogatását, bemutatását, illetve az erdő közjóléti – turisztikai, üdülési, sportolási – szolgáltatásait biztosító fejlesztését szolgáló, erdei közjóléti berendezésből álló, erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen kialakított erdészeti létesítmény;

7. főfafaj: az erdőtársulást, az erdő kezelését, valamint az erdőben folyó gazdálkodás módját döntően meghatározó fafaj;

8. határpászta: az erdőben mesterségesen kialakított, az erdőgazdálkodási egységek térbeli rendjének kialakítását szolgáló, a szélső fák tövénél mért távolsága 6 méternél keskenyebb, az erdő faállományának növőterébe tartozó, a határok töréspontjainak összeláthatóságát biztosító pászta;

9. hegyvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága meghaladja a 450 métert;

10. híd: az erdészeti magánút részét képező, 3 méternél nagyobb hídnyílású műtárgy;

11. hozami terület: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti erdőkre, azok elsődleges rendeltetésének, illetve további rendeltetéseinek és közcélú korlátozásainak figyelembevételével megállapított vágásérettségi kor alapján számított, az átlagos évenkénti véghasználati terület;

12. hozamvizsgálat: a fenntarthatóság követelményei szem előtt tartásával a faállománygazdálkodás tartamosságának biztosítása érdekében az egyes erdőtervezési ciklusok közötti átmenetet megalapozó elemzés;

13. síkvidék: erdő vonatkozásában azon erdőrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemző tengerszintfeletti magassága legfeljebb 250 méter, illetve, amelyek az árterek hullámterében vagy külterében helyezkednek el;

14. véghasználati időszak: a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén az első és az utolsó véghasználati fakitermelés között eltelt idő;

15. *  örökerdő modell: az örökerdő üzemmódban kitűzött erdőgazdálkodási célok főbb paramétereit összefoglaló célrendszer, amely megadja a faállomány célállapotának erdőszerkezetét és fafajösszetételét;

16. *  átalakítási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakasza, amíg a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet nem alakul ki;

17. *  fenntartási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás, ami a célállapotnak megfelelő erdőszerkezet fenntartására irányul;

18. *  javafa: az adott faállomány legjobb növekedést és fejlődést tanúsító, egészséges, jó korona- és törzsarányokkal rendelkező, kiemelkedő minőségű, kiválasztott, illetve a célátmérő elérésig megtartani tervezett egyedei;

19. *  biotóp fa: az erdőgazdálkodó által kijelölt, erdővédelmi és természetvédelmi célokat szolgáló olyan faegyed, amely a tervszerű erdőgazdálkodás keretében nem kerül kitermelésre;

20. *  célátmérő: az örökerdő tervben az adott termőhelyi viszonyoknak megfelelő, az adott fafaj javafáira, azok vágásérettségére az erdőgazdálkodó által megállapított mellmagassági átmérőre vonatkozó érték vagy értéktartomány;

21. *  erdőfelújítási tervezési egység: átmeneti üzemmódú erdőrészletekben fahasználati és erdőfelújítási szempontból azonosan kezelhető, legfeljebb 1,5 hektár nagyságú erdőterület;

22. *  erdőfelújítási ütem: az átmeneti üzemmódú erdőrészlet azon tervezési területegysége, amelyben azonos erdőtervi időszakban kezdődik meg az erdőfelújítás, vagy amelyben azonos erdőtervi időszakban az átalakítási és erdőfelújítási tervben foglaltak szerint legfeljebb 1,5 hektáros egybefüggő, végvágott területeket keletkeztető véghasználatra kerül sor;

23. *  fakitermelések erélye: a fakitermelés százalékban kifejezett aránya a becsült élőfakészlethez vagy annak körlapösszegéhez képest;

24. *  körlapösszeg: a faállományt alkotó faegyedek mellmagassági keresztszelvényének területösszege;

25. *  mellmagasság: a földfelszíntől számított 1,3 méter magasság.

(2) Az erdőt alkotó fafajok és cserjefajok jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az idegenhonos, az intenzíven terjedő, valamint a termesztésbe vonható idegenhonos fafajok fa- és cserjefajok jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

2. Az erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásának és természetességi állapotának valamint a felnyíló erdő és terméketlen terület megállapítása és a felnyitott erdő engedélyezése

2. § (1) Az Evt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárást kell megállapítani az Evt. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi állapotú, az állam 100%-os tulajdonában lévő erdőkre ahol az idegenhonos fafajok csak szálanként vagy legfeljebb 5%-nál kisebb elegyarányban fordulnak elő, és a cserjeszintben nincs intenzíven terjedő fa és cserjefaj.

(2) Az Evt. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes erdő természetességi állapot csak a körzeti erdőtervezés során folytatott igazgatási eljárásban állapítható meg.

(3) Azokban az erdőkben, ahol az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya nem több 20%-nál, csak abban az esetben lehet az Evt. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi állapotot megállapítani, ha

a) termőhelyén természetes módon elegyetlenül is előforduló faállományok kivételével az erdőrészletben az elegyfafajok aránya nem éri el a 10%-ot,

b) *  a vágásérettségi kor felénél idősebb állományokban a tuskósarj eredetű fafajok elegyaránya 50%-nál nagyobb, vagy

c) az erdő cserjeszintjének átlagos záródása meghaladja a 30%-ot, és a cserjeszinten belül az erdészeti tájidegen és idegenhonos fa- és cserjefajok térfoglalása 50%-nál nagyobb.

(4) Azon erdő természetességi állapotát, melynek faállománya átmenetileg hiányzik, az erdőfelújítás megkezdéséig a véghasználat előtti, illetve a kipusztult faállomány jellemzői alapján kell megállapítani.

3. § (1) Az erdészeti hatóság felnyíló erdővé minősíti át azt az erdőterületet, – így különösen az erdőssztyepp erdőket, sekély termőrétegű homoki és kavics termőhelyeken álló erdőket, karsztbokor erdőket és a láperdőket – ahol a termőhelynek megfelelő faállomány

a) csak gyenge, 50%-ot el nem érő, de legalább 30%-os átlagos záródású, és

b) természetes módon alacsony záródásban borítja a területet, ligetesek vagy erdő és sztyeppfoltok váltakozásával alakulnak ki.

(2) Az erdészeti hatóság terméketlenné minősíti át azt az erdőterületet, ahol

a) a talajvédelmi erdő valamely okból kipusztult és felújítása a jogszabályban meghatározott határidőre a megváltozott termőhelyi adottságok vagy jogszabályi rendelkezés miatt nem lehetséges, vagy

b) az erdőrészlet, vagy az erdőrészlet fél hektárt meghaladó részterülete

ba) a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás csak gyenge, 30%-os átlagos záródást el nem érő, vagy az erdőrészleten belül a jobban záródott faállománycsoportok területe jellemzően nem éri el a fél hektárt vagy a 20 méter szélességet,

bb) vízzel borított vagy időszakosan vízzel borított és faállomány fennmaradására alkalmatlan terület, vagy

bc) sziklás, köves, kavicsos vagy homokos termőréteg nélküli terület.

(3) Erdőgazdálkodó kérelmére erdő felnyitott erdőként való kialakításának és fenntartásának engedélyezésére kizárólag

a) közjóléti rendeltetés esetén,

b) szaporítóanyag-termelő rendeltetés esetén,

c) vadaskert rendeltetés esetén,

d) földalatti gomba termelő rendeltetés esetén,

e) erdészeti génrezervátum rendeltetés esetén,

f) a természetességi állapot fenntartása céljából, vagy

g) erdő szerkezet-átalakítás céljából

kerülhet sor.

(4) Vadaskert rendeltetés esetén az érintett természetben összefüggő erdőrészletek összterületének legfeljebb 10%-án engedélyezhető felnyitott erdő kialakítása és fenntartása.

3. Az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályok

4. § (1) *  Az Evt. 15. § (4) bekezdés szerint bejelentés köteles erdei közjóléti létesítményt létesíteni, bővíteni, illetve megszüntetni az erdőgazdálkodó előzetes hozzájárulásával lehet.

(2) *  Az Evt. 15. § (4) bekezdése szerinti bejelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódszáma;

b) erdészeti létesítmény, erdei közjóléti berendezés típusa;

c) erdészeti létesítmény, erdei közjóléti berendezés megnevezése;

d) erdészeti létesítmény, erdei berendezések elhelyezkedését legalább 5 méter pontossággal megadó EOV koordináta;

e) erdészeti létesítmény létesítésének tervezett kezdő és befejezési időpontja.

(3) Az ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó erdei közjóléti létesítmény bejelentéséhez létesítési tervet kell csatolni.

(4) A létesítési tervnek tartalmaznia kell:

a) a tervezési terület jellemzését (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra);

b) korábbi létesítmény bővítése esetén a meglévő erdei közjóléti létesítmény adatait;

c) erdei közjóléti létesítmény esetén a tervezett megközelítési lehetőségeit (gépkocsis, kerékpáros, lovas, gyalogos);

d) erdei közjóléti létesítmény esetén a tervezett erdei közjóléti berendezések jegyzékét, mennyiségi mutatóit;

e) a létesítmény helyét, illetve erdei közjóléti létesítmény esetén az erdei közjóléti berendezések tervezett helyét legalább 5 méter pontossággal bemutató erdészeti térképi mellékletet;

f) engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti berendezések műszaki vázlatait;

g) ha a bejelentést nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.

(5) *  Erdei közjóléti berendezés vagy erdei közjóléti létesítmény bejelentésekor igazolni kell, hogy annak létesítése megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak.

5. § *  Erdőben, kerítés létesítésekor és fenntartásakor – ha az turistaútvonalat, erdei kerékpáros turista útvonalat vagy erdei kerékpáros ösvényt keresztez – biztosítani kell a gyalogos vagy kerékpáros áthaladás biztonságos lehetőségét.

6. § (1) Az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az út műszaki leírását,

b) az út nyomvonalát ábrázoló erdészeti térképi mellékletet,

c) az út nyomvonalának ábrázolását – 30 napnál nem régebbi, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat adott célra alkalmas méretarányú másolatán feltüntetve –,

d) a részletes hossz-szelvényt,

e) a minta-keresztszelvényeket és keresztszelvényeket,

f) a földtömeg számítást és elosztást, valamint

g) a részletes műtárgy terveket.

(1a) *  Ha az erdészeti hatóság elvi engedélyezési eljárás keretében engedélyezte az erdő igénybevételét erdészeti magánút építése céljából, akkor az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemnek az (1) bekezdés szerinti kötelező mellékletei közül csak azokat kell a hatósághoz benyújtani, amelyek az elvi igénybevételi eljárás során még nem kerültek benyújtásra. A kérelmező egyúttal nyilatkozik arról, hogy az elvi engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentumokkal megegyező tartalommal kívánja létesíteni a magánutat.

(2) Az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemben igazolni kell, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak, valamint hogy az érintett közművek kezelői az erdészeti magánút építéséhez hozzájárultak (közműnyilatkozatok).

(3) Az erdészeti feltáró hálózathoz tartozó híd, áteresz építése esetén az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a híd műszaki leírását,

b) a vázlattervet általános helyszínrajzzal,

c) a híd fő méreteit igazoló statikai számítást,

d) a talajmechanikai szakvéleményt,

e) az általános és részletterveket, valamint

f) a vízműtani adatokat és számításokat.

(4) Az épített közelítő nyom építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek tartalmaznia kell

a) az épített közelítő nyom műszaki leírását,

b) az épített közelítő nyom nyomvonalát ábrázoló erdészeti térkép mellékletet.

7. § (1) *  Az erdei közjóléti berendezések és létesítmények jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza. Az erdei közjóléti berendezéseket és létesítményeket a 4. melléklet szerinti szakmai-műszaki meghatározások figyelembevételével kell megvalósítani.

(2) Az erdei közjóléti berendezésekhez és létesítményekhez kapcsolódó festett jelzések, irányító táblák az erdőgazdálkodó hozzájárulásával helyezhetőek el.

(3) Nem helyezhető el erdei közjóléti berendezésként gazdasági reklám célú irányító- és tájékoztató tábla.

(4) Élő fára tábla csak a fa növekedését nem akadályozó, egészségi állapotát nem veszélyeztető módon helyezhető el.

8. § *  Természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a közelítő nyomokat a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles azok használatával járó erdőgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt jól látható módon kijelölni.

4. Az erdőgazdálkodási egységek határainak jelölése

9. § (1) Határjelként határkő, határdomb, határoszlop, valamint fákra festett jelzés alkalmazható. A határvonal megjelölésére a nyiladék és a határpászta is alkalmas.

(2) *  Az erdőrészlet határának természetben történő állandósítása határpászta kialakításával úgy történhet, hogy a részlethatár a határpászta középvonalán helyezkedjen el, kivéve, ha a határpászta széle egyben birtokhatár is.

(3) Az Evt. 16. § (4) és (9) bekezdés szerinti esetben a részlethatárok közül a terepen nem szükséges megjelölni

a) az állandó tereptárgyakkal egyértelműen beazonosítható határt,

b) azt a részlethatárt, ahol a szomszédos erdőrészletek faállományának

ba) fafajösszetétele jelentősen elkülönül, vagy

bb) magasságkülönbsége legalább 4 méter, valamint

c) az Adattárban egyéb részletként nyilvántartott területek határait.

5. Az erdő rendeltetései megállapításának és megváltoztatásának szabályai

10. § (1) Az Evt. 23. § (2) bekezdés f) pont alkalmazása során az Evt. 24. § (2) bekezdés szerinti talajvédelmi erdő rendeltetést kell megállapítani

a) a meredek, (meghatározóan 25° vagy ennél nagyobb lejtésű, agyag vagy agyagos vályogfizikai talajféleség esetén 30°, vagy ezeknél nagyobb lejtésű)

b) erodált, erózió veszélynek fokozottan kitett, sekély termőrétegű,

c) gyenge fatermő-képességgel jellemzett termőhelyen lévő,

d) laza termőrétegű (futóhomokos, kotus),

e) pangó vízzel, a mozgó, vízmosással gyakran érintett, vagy

f) a bánya-, bányameddő-, szeméttelep rekultiváció során fákkal, cserjékkel betelepített

területeken lévő erdőkre.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó területeken lévő erdő talajvédelmi erdő rendeltetésének megállapítása termőhelyfeltárási szakvélemény alapján történhet.

11. § Ha egy erdőrészletnek csak egy rendeltetése volt, ami az Evt. 23. § (6) bekezdés vagy az Evt. 113. § (22) és (23) bekezdésben foglaltak alapján indított eljárásokban törlésre kerül, akkor az erdészeti hatóság az erdő rendeletetéseként faanyagtermelő rendeltetést állapít meg.

6. A körzeti erdőtervezés részletes szabályai

12. § (1) Az erdőtervezési körzeteket (a továbbiakban: körzet), és a körzeteket alkotó helységek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az erdőtervezés 2020-ig szóló ütemtervét (a továbbiakban: ütemterv) a 6. melléklet tartalmazza. Az egyes körzetekben körzeti erdőtervezésre az ütemtervben megjelölt évben, és azt követően tízévente kerül sor.

13. § (1) Az erdészeti hatóság az Evt 33. § (1) bekezdés a) pont szerinti igazgatási tevékenység keretében

a) *  a terepi helyszíneléssel és távérzékeléssel nyert adatok,

b) az erdőgazdálkodó által benyújtott adatok, javaslatok,

c) a (2) bekezdésben foglalt – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szerinti – állami alapadatok,

d) az erdőre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok,

e) a természetvédelmi kezelési tervek,

f) a Natura 2000 fenntartási tervek javaslatai, valamint

g) a nagyvízi meder kezelési tervek

összevetésével felülvizsgálja az Adattár Evt. 38. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt adatait.

(2) A körzeti erdőtervezés során felhasználandó állami alapadatok:

a) az alapponthálózati pontok adatbázisa a térképezés terepi munkálataihoz szükséges mértékben,

b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

c) az állami topográfiai térképi adatbázis,

d) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók.

14. § A körzeti erdőtervezés során az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez:

a) az erdészeti nyilvántartás és térbeli rend felülvizsgálata,

b) a természetességi állapot megállapítása,

c) az erdő rendeltetésének, az üzemmódjának, a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő erdőnevelési beavatkozások, erdőfelújítási és a véghasználati lehetőségek feltárása, valamint

d) a mindenkori erdőgazdálkodó kötelezettségeinek megállapítása

érdekében.

15. § (1) Az erdészeti hatóság az erdőrészlet szintű egyeztetés eredményeképpen létrejött adatok alapján a körzet területén 500 hektár vágásos és átmeneti üzemmódú területnél nagyobb 100%-os állami tulajdonú erdőket kezelő erdőgazdálkodó erdeire hozamvizsgálatot és a vizsgálat eredményétől függően hozamszabályozást végez.

(2) A hozamszabályozás során az erdők rendeltetései, és a faállományok állapota alapján megállapított véghasználati, erdőfelújítási lehetőségek csak kivételesen térhetnek el jelentősen a faállományok vágásérettségi kora alapján számított tartamos erdőgazdálkodást biztosító hozami területétől. Jelentős eltérés esetén az erdészeti hatóság egyeztet az erdőgazdálkodóval, és annak alapján állapítja meg a következő időszak véghasználati lehetőségeit.

16. § Az erdőgazdálkodás és a körzeti erdőtervezés egyes erdészeti tájcsoportokra vonatkozó egyedi szabályait a 7. melléklet tartalmazza.

17. § A körzeti erdőtervezés során az erdő faállomány-, termőhelyi, tulajdon- és erdőgazdálkodási viszonyai, közérdekű funkciói, valamint rendeltetései tekintetében jelentősen eltérő részeit lehetőség szerint a természetben jól fellelhető határok mentén, önálló erdőrészletként kell elhatárolni.

18. § (1) A körzeti erdőtervezés során az erdészeti hatósági nyilvántartások folytonossága, illetve az erdőgazdálkodási tevékenységek nyomonkövethetősége és értékelhetősége érdekében az erdőrészletek határai, valamint az erdőtagok és erdőrészletek erdészeti azonosítói kizárólag az alábbi esetekben módosíthatóak: * 

a) az erdőrészletek határainak természetbeni változása esetén, vagy ha a meglévő részlethatár a terepen nem azonosítható,

b) az Evt. 16. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, az erdőtag és az erdőrészlet kialakítására vonatkozó szempontok teljesülése érdekében,

c) az erdőrészletek erdészeti hatósági nyilvántartási adatok vonatkozásában történő egyértelmű besorolhatósága érdekében,

d) a körzeti erdőtervezési eljárásban talajvédelmi rendeltetésű erdő terület lehatárolása érdekében,

e) a körzeti erdőtervezési eljárásban lehatárolt terméketlen terület, illetve felnyíló erdő terület lehatárolása érdekében vagy

f) az erdőgazdálkodóval történő egyeztetés alapján

fa) az örökerdő és átmeneti üzemmódú erdőtömbök optimális kialakítása érdekében, illetve

fb) a 0,5 hektárnál nagyobb hagyásfa csoportok, illetve állományrészek erdőrészletként való lehatárolása érdekében.

(2) A jogszabályban erdészeti azonosító adatokkal lehatárolt, * 

a) védett vagy fokozottan védett természeti területen álló erdők, valamint

b) erdőrezervátumok

erdőtag- és erdőrészlet azonosítói csak a védetté nyilvánító jogszabályban foglalt területi lehatárolás Adattárban való egyértelmű nyomonkövethetőségének biztosításával változtathatók meg.

(3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezés során kialakított ingatlan-nyilvántartási határtól eltérő, új részlethatárok Evt. 16. § (10) bekezdésben foglaltak szerinti ismertetését a körzeti erdőtervezési eljárás részlet szintű tárgyalásán teszi meg.

19. § *  A véghasználatok után visszamaradó, 0,5 hektárnál nagyobb egybefüggő hagyásfa csoportok területét külön erdőrészletbe kell tervezni, olyan erdőrészlet kialakításával, ahol vágásos üzemmód esetén a vágásérettségi kor a korábbi vágásérettségi kor legalább másfélszerese.

20. § *  Körzeti erdőtervezéskor a már a természetben meglévő, fátlan állapotban lévő – az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló terület kivételével – erdei út, vonalas létesítményhez tartozó nyiladék, erdei vízfolyás, erdei tó és terméketlen egyéb részlet alakítható ki.

21. § (1) Vágásérettségi kort csak a vágásos és az átmeneti üzemmódú erdők faállományára kell meghatározni az adott erdőre vonatkozóan, meghatározott vágásérettségi szakasz határértékei között, az erdő termőhelyi viszonyai, fafajösszetétele, eredete, egészségi állapota és felújulóképessége figyelembevételével.

(2) A vágásérettségi szakasz felső határértékénél magasabb vágásérettségi kort meghatározni csak az erdőgazdálkodó egyetértésével vagy az adott határértéknél idősebb erdőben, vagy hagyásfa csoportokra lehet. A vágásérettségi szakasz felső határértékénél magasabb vágásérettségi kort az adott határértéknél idősebb erdőben csak az erdőgazdálkodó egyetértésével lehet meghatározni akkor, ha a vágásérettségi kor a körzeti erdőtervezés ciklusán túlmutat.

(3) A vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kort meghatározni és ahhoz kapcsolódóan rendkívüli véghasználatot tervezni csak a faállományban történt elháríthatatlan külső ok esetében, az erdő egészségi állapotának jelentős romlása vagy fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítás tervezése esetén lehet.

(4) A part- vagy töltésvédelmi erdőkben hosszú távú védelemre alkalmas, zárt, többszintű faállományt indokolt fenntartani, lehetőség szerint hosszabb vágásérettségi kor alkalmazásával.

(5) A korábban kialakult 50 hektárnál nagyobb, egykorú erdőtömbök felújítása esetén, átmeneti üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulásának megakadályozása érdekében, különleges esetben a tájcsoportonként meghatározott vágásérettségi szakaszoktól eltérően 10 évnél alacsonyabb vagy magasabb vágásérettségi kor is megállapítható.

(6) Tarvágást – az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdés szerinti erdőket kivéve – csak az erdő azon fafajára lehet tervezni, amelynek a kora a körzeti erdőterv időbeli hatálya alatt eléri a vágásérettségi kort.

(7) Fokozatos felújítóvágást és szálalóvágást úgy kell megtervezni, hogy a vágásérettségi kor a véghasználati időszak közepére essen.

(8) Egyéb termelés

a) közjóléti, természetvédelmi, örökségvédelmi vagy árvízvédelmi cél elérése érdekében,

b) a kiemelten látogatott területeken,

c) balesetveszély vagy káresetek megelőzése, elhárítása érdekében,

d) idegenhonos fafajok kitermelése, faállomány-szerkezet javítása, különösen a fenyvesek természetes folyamatra alapozott erdőszerkezet átalakítása esetén a megtelepedett hazai lombos állományrész felszabadítása érdekében,

e) ha az adott fakitermelés más tervezett fakitermelés keretében nem valósítható meg – az alacsonyabb vágásérettségi korú fafajokból álló erdőfoltok kitermelése céljából,

f) faanyagtermelést nem szolgáló erdőkben szükségessé váló fakitermelés esetében, valamint

g) erdőterület igénybevétele esetén

tervezhető.

(9) A véghasználat során fakitermelési korlátozás alá eső vagy kitermelni nem szándékozott faegyedek (a továbbiakban: hagyásfa csoport) visszahagyását csoportos jelleggel kell megtervezni oly módon, hogy azok a 2 hektár vagy annál nagyobb, végvágott vagy tarvágott területen lehetőség szerint legalább 0,05–0,5 hektár területű csoportokban maradjanak vissza.

(10) Egymással szomszédos, véghasználatra tervezett erdőrészletek esetében a hagyásfa csoportokat összevontan is ki lehet alakítani.

(11) A véghasználattal érintett erdőrészletekben egyéb indokoltság hiányában nem kell hagyásfa csoportokat visszahagyni a 2,0 hektárnál kisebb területű, zárvány erdők véghasználata esetén.

(12) A véghasználat során a hagyásfa csoportokat őshonos fafajokhoz tartozó, lehetőség szerint idősebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni.

(13) A hagyásfa csoportokat úgy kell kialakítani, hogy azok lehetőleg a természetvédelmi vagy közjóléti jelentőségű, ismert vonalas, illetve pontszerű helyszíneket – így különösen fokozottan védett madár fészke, forrás, patakmeder, barlang bejárata, erdei emlékmű vagy erdei közjóléti létesítmény, berendezés – is tartalmazzák.

(14) A véghasználat során a hagyásfa csoportok erdészeti tájban honos fafajú egyedeit csak kivételesen indokolt esetben, így különösen veszélyelhárítás, az erdő védelme és fenntartása érdekében lehet kitermelésre tervezni.

22. § Védett természeti területen, Natura 2000 rendeltetésű területen vagy jelölő erdei élőhelyként kijelölt erdőkben az erdőtervet az alábbiak figyelembevételével kell meghatározni:

a) ahol a természetvédelmi szempontok indokolják, és a természeti feltételek lehetővé teszik

aa) hosszabb véghasználati időszakú, egyenlőtlen bontáson alapuló, fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás tervezésével, valamint

ab) a tarvágások térben és időben tagolt tervezésével

vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás esetén is az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására kell törekedni,

b) a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy az erdészeti tájban honos fafajokkal jellemezhető faállomány-típusok, illetve a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok esetében erdőtömbönként a korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek,

c) a termőhelynek nem megfelelő vagy idegenhonos főfafajú erdők véghasználatának tervezésekor a fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként minden esetben meg kell tervezni.

23. § (1) A közjóléti rendeltetésű erdőkben az erdőfelújítás és az erdőnevelés során változatos korú, fafajösszetételű és szerkezetű faállományt kell tervezni, amelynek érdekében – az erdő természetességi állapotának fenntartása mellett –

a) az erdők esztétikai értékét növelő,

b) oktatási célokat szolgáló,

c) idegenhonos, nemesített,

d) intenzíven nem terjedő vagy

e) allergiás kockázatot nem növelő

fafajú vagy fajtájú faegyedek szálankénti, soros, illetve csoportos elegyítése vagy visszahagyása is tervezhető. Kerülni kell a nőivarú nemes nyár fajták alkalmazását.

(2) A közjóléti rendeltetésű erdők véghasználatát lehetőség szerint úgy kell megtervezni, hogy az erdei közjóléti létesítmények köré egy famagasság szélességű hagyásfa csoport, védőzóna maradjon.

24. § (1) A gyenge termőhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésű, mageredetű természetes felújításra alkalmas, természetes, természetszerű és származék erdőkben a véghasználatok tervezése során elsősorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell tervezni.

(2) Településvédelmi rendeltetésű erdőkben

a) az elegyes állományok létrehozására, a véghasználatok térben és időben több ütemben történő tervezésére kell törekedni,

b) erdőfelújítás és erdőtelepítés során tervezése során kerülni kell az erősen allergén fafajokat (égerek, fűzek, nyírek, eperfafélék, platán, mogyoró) és a nőivarú nemes nyár fajtákat.

(3) Műtárgyvédelmi rendeltetésű erdőkben a közlekedés biztonsága és a védelmi szerep folyamatos fenntartására érdekében többszöri, mérsékelt erélyű nevelővágást, részterületes véghasználatot, valamint szükség szerint egészségügyi termelést kell tervezni.

24/A. § *  (1) Örökerdő üzemmódban kezelt erdőben kizárólag készletgondozó használat fakitermelési mód tervezhető.

(2) Átmeneti üzemmódban minden, a vágásos üzemmódban egyébként is alkalmazható fakitermelési mód tervezhető.

6/A. *  Az örökerdő kezelési terv, valamint az átalakítási és erdőfelújítási terv készítésének szabályai

24/B. § *  (1) Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményeit a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az örökerdő kezelési terv készítése során az erdőgazdálkodó önellenőrzési módszert dolgoz ki, amely magában foglalja az örökerdő kezelési tervben megállapított,

a) a faállomány aktuális állapotának, a célállapottól való eltérésének és

b) két állapotfelvétel között eltelt időszakban keletkezett faállomány növedékének

meghatározását.

(3) Az örökerdő kezelési terv készítése során és az önellenőrzési módszer alkalmazásakor

a) főállomány alatt a legalább 12 cm mellmagassági átmérőjű fák alkotta faállományt,

b) utánpótlás állomány alatt az erdőben ténylegesen jelenlévő, 12 cm-nél vékonyabb mellmagassági átmérőjű fák alkotta faállományt,

c) a főállományt alkotó fafajok elegyaránya alatt azok körlapösszege szerinti arányát

kell érteni.

(4) Az átalakítási és erdőfelújítási terv tartalmi követelményeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az átalakítási és erdőfelújítási terv készítése során az erdőrészlet területét tervezési egységekre kell bontani, ahol meg kell határozni a fakitermelési beavatkozások módját, véghasználatok esetén az erdőfelújítás módját és célállományát.

(6) *  Az örökerdő kezelési terv, valamint az átalakítási és erdőfelújítási terv formai követelményeit, továbbá a kitöltési útmutatót az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi.

(7) Átmeneti üzemmódban a 80 évnél

a) nagyobb vágásérettségi korral tervezett faállománytípusok esetében legalább 30 évre,

b) kisebb vágásérettségi korral tervezett faállománytípusok esetén – legalább három erdőfelújítási ütemben – legalább 10 évre

kell a teljes erdőrészlet véghasználati időszakát megtervezni.

(8) Az Evt. 29. § (3) bekezdése alkalmazásában a végvágott területeket keletkeztető erdőfelújítási tervezési egységek egybefüggőnek minősülnek, ha legalább 10 méter hosszan csatlakoznak egymáshoz.

7. Az Országos Erdőállomány Adattárra vonatkozó szabályok

25. § (1) Az erdészeti hatóság az Adattárban

a) az Evt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, erdőnek minősülő területet – az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon – erdészeti igazgatási egységenként, helység, tagszám, erdőrészlet jel és alrészlet szám erdészeti területazonosító adatokkal,

b) az Evt. 13. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeket – az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon – erdészeti igazgatási egységenként, helység, tagszám egyéb részlet jel és alrészlet szám területazonosító adatokkal,

c) az engedély szerint megvalósított erdőtelepítést az elsőkivitel végrehajtását követően, valamint az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított erdőtelepítést a fennmaradás engedélyezését követően az a) pont szerint,

d) az Evt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőt az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel azonosítható módon – erdészeti igazgatási egységenként, helység, sorszám területazonosító adatokkal

tartja nyilván.

(2) Szabad rendelkezésű erdőre vonatkozóan az erdészeti hatóság az Evt. 38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatként a következőket tartja nyilván:

a) faállománytípus csoport a következő részletezettséggel: bükkös, tölgyes, cseres, akácos, nemes nyáras, hazai nyáras, egyéb lombos, fenyves,

b) faállomány átlagos záródása, és

c) faállomány átlagos kora vagy nem telepített faállomány esetén, illetve ha a kor nem pontosan meghatározható, a faállománynak a környező faállományok növekedését figyelembevételével becsült átlagkora.

26. § (1) Az erdészeti hatóság az erdei közjóléti létesítmények Evt. 38. § (2) bekezdés j) pont jc) alpontja szerint műszaki paramétereiként

a) a létesítmény befogadóképességét (fő),

b) a létesítmény által elfoglalt teljes területet 0,01 hektárra kerekített területtel megadva vagy hosszát 20 méteres pontossággal,

c) az elhelyezkedését jellemző súlypont EOV koordinátáját,

d) erdészeti térképi mellékleten ábrázolva súlypontját és nevét, továbbá vonalas létesítmény-típusnál nyomvonalát, 3 hektárnál nagyobb kiterjedés esetén területét és

e) a területén található erdei közjóléti berendezések típusait és mennyiségét

tartja nyilván.

(2) Az Adattárban a nem erdei közjóléti létesítményhez kapcsolódó erdei közjóléti berendezés alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) az erdei közjóléti berendezés megnevezése, és

b) az erdei közjóléti berendezés helyét legalább 5 méter pontossággal megadó EOV koordinátája vagy vonalas berendezés típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátái.

(3) A nem közjóléti erdészeti létesítményeket az erdészeti hatóság az erdészeti térképen a létesítmény típusának megfelelően feltüntetve tartja nyilván.

(4) Az Adattárban az Evt. 92. § (2) bekezdése szerint járműközlekedésre kijelölt utak alábbi adatait kell nyilvántartani:

a) az engedélyezett használat típusa, és

b) az út nyomvonala, legalább 5 méter pontossággal.

(5) Az Adattár működtetése során felhasználandó alapadatok:

a) az állami alapadatok közül:

aa) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók,

ab) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

b) ingatlan-nyilvántartási adatok közül az adott földrészlet nyilvántartott területe, művelési ága, szektorkódja.

27. § (1) Az Adattárból adatszolgáltatás szemle másolat kiadása útján történik.

(2) *  A szemle másolat az erdőrészletre vonatkozó erdőrészlet leíró lap kiállítás előtti napon aktuális adatait tartalmazza. Szemle másolatként meghatározott erdőrészletek körére vonatkozó, Adattárban rendszeresített statisztikai kimutatás, illetve erdészeti térképmásolat is kérelmezhető. Ha a kérelmező nem azonos az erdőgazdálkodóval, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező adat megismeréséhez fűződő, az Evt. 105/A. § (2) bekezdése szerinti jogos érdekének igazolását.

(3) Adattári szemle másolat kiadása iránti kérelmet az alábbi adatokat megjelölésével kell benyújtani:

a) adatszolgáltatást kérő természetes személyazonosító adatai,

b) költségviselő számlázási adatai,

c) kérelemmel érintett erdőnek minősülő föld ingatlan-nyilvántartás szerinti, vagy erdőgazdasági erdészeti területazonosító (helység, tag, részlet jel) adatai,

d) adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles szemle másolat),

e) feldolgozott adat, illetve erdészeti térképmásolat esetén a kérelmezett adatszolgáltatás egyértelmű módon meghatározott tartalma Adattári statisztikai kimutatás megnevezése,

f) igényelt példányszám,

g) dátum, valamint

h) adatszolgáltatást kérő személy aláírása.

(4) *  Az erdészeti hatóság a minisztérium honlapján közzétett, közhitelesnek nem minősülő generalizált erdőtérkép és az ahhoz kapcsolódó adatok megjelenítése útján bárkinek betekintést biztosít az Adattárba, a nyilvántartott erdőnek minősülő föld alábbi adataival, és egyéb térképi tartalommal: * 

a) erdészeti területazonosító adatai, területe, generalizált térképi alakzata,

b) az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói kódszáma,

c) a faállomány típusa,

d) az erdő elsődleges rendeltetése és további rendeltetései,

e) *  az erdő természetességi állapota és a természetességi állapotára vonatkozó alapelvárás,

f) tulajdonforma,

g) tűzveszélyesség besorolását,

h) természetvédelmi védettsége,

i) *  Natura 2000 terület érintettsége,

j) ingatlan-nyilvántartási azonosítója, generalizált térképi alakzata,

k) *  – ha az rendelkezésre áll – nagyvízi mederrel érintett területek határa,

l) – ha az rendelkezésre áll – vadászterületek határa, azonosítója,

m) *  erdősítési kötelezettség előírása.

8. Az éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése

28. § (1) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó erdőgazdálkodási tevékenység az erdőben tervezett

a) fakitermelés valamint az

b) alábbi erdősítési tevékenységek:

ba) az elsőkivitel, erdőfelújítások esetében az erdősítés megkezdése, és

bb) a pótlás.

(2) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó – erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultjának – neve, erdőgazdálkodói kódszáma,

b) *  az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

c) a bejelentéssel érintett részlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel, alrészlet szám),

d) a tervezett tevékenység típusa, területi mértéke és végrehajtásának ütemezése az összes végrehajtási ütem számának megadásával,

e) a keletkező erdőfelújítási kötelezettség területe,

f) a választott erdőtervi erdősítési előírás,

g) egyéb szöveges megjegyzések,

h) keltezés,

i) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

j) *  az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(3) Ha a bejelentett tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti, – örökerdő üzemmód esetének kivételével – a bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti térképi mellékletet.

(4) *  A bejelentés papír alapon három példányban készül. Ebből egy példány az erdőgazdálkodónál, egy példány az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzetnél marad – melyet a végrehajtási jogosultság Evt. 41. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti lejártáig meg kell őrizniük –, a fennmaradó példányt pedig az erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(5) A bejelentés időpontjának az erdészeti hatósághoz történő beérkezés napja számít.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy * 

a) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek módja és területi mértéke összhangban van-e az erdőtervben foglaltakkal,

b) a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek elvégzésének feltételeiről és szakmai szempontjairól tájékoztatta az erdőgazdálkodót,

c) tarvágás bejelentése esetén a tervezett tarvágás az Evt. 74. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelel,

d) természetvédelmi területen található erdő esetén a bejelentés megfelel

da) a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény 33. § (5) és (6) bekezdésében foglalt korlátozásoknak,

db) erdészeti hatóság által előírt, az Adattárban szereplő feltételeknek.

29. § (1) Az erdőgazdálkodó, illetve a b) pont esetében az erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultja

a) a tárgyévet megelőző év második felében vagy a tárgyév első felében megvalósult tevékenység tekintetében,

aa) az erdőtelepítés elvégzett elsőkivitelét és pótlását,

ab) az erdősítés megkezdését és pótlását,

ac) az erdősítés befejezési feltételeinek teljesülését

tárgyév június 30-ig,

b) az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti erdőnevelési és fakitermelési tevékenység esetében,

ba) a tárgyév első felében befejezett erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket – a június 30-i állapotnak megfelelően – tárgyév július 31-ig,

bb) a tárgyév második felében elvégzett, részben elvégzett, illetve elmaradt erdőnevelési és fakitermelési tevékenységeket – a december 31-i állapotnak megfelelően – a tárgyévet követő év január 31-ig

bejelenti az erdészeti hatóságnak.

(2) Ha az Evt. 41. § (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenység során erdei faválaszték felkészítése történik, az erdőgazdálkodó, igénybevétel esetén az engedély jogosultja a tevékenység végrehajtását az erdészeti hatóság részére az (1) bekezdés b) pontban foglalt időpontig bejelenti.

(3) Az Evt. 41. § (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó erdei haszonvétel során felkészített erdei faválaszték és az erdei faválasztékkal együtt történő forgalomba hozatal céljából kitermelt cserje mennyiségét az (1) bekezdés b) pont szerinti határidőre, a bruttó fatérfogat nélkül, az erdőgazdálkodó vagy az igénybevételi engedély jogosultja az erdészeti hatóságnak bejelenti.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tevékenység elvégzésének éve,

b) az erdőgazdálkodó – erdő engedélyezett igénybevétele esetén az engedély jogosultjának – neve, erdőgazdálkodói kódszáma,

c) *  az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

d) *  a bejelentéssel érintett terület erdészeti azonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel),

e) a bejelentett tevékenység érintett területe,

f) a kitermelt fa bruttó, és a felkészített erdei faválaszték (5) bekezdés szerinti nettó fatérfogata fafajonként,

g) az ütemezésre, valamint a megvalósítás módjára vonatkozó megjegyzések,

h) erdősítések esetében a választott erdősítési előírás megnevezése,

i) fakitermelésekre és egyéb erdei haszonvételekre vonatkozóan kiállított műveleti lap sorszáma, vagy az erdei haszonvételre jogosító egyéb irat azonosítója,

j) a keletkező erdőfelújítási kötelezettség mértéke,

k) arra vonatkozó információ, hogy turista útjelzéssel ellátott fa kivágásra került-e,

l) keltezés,

m) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

n) *  az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(5) A (4) bekezdés f) pontja alkalmazásában az adatokat fafajonként felkészített hengeres fa, sarangolt választék, egyéb faválaszték és apríték bontásban kell megadni. A fatermék térfogat mértékegysége tömör köbméter (m3), apríték esetén tömör köbméter (m3), vagy űrméter (űrm).

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerint az elsőkivitel, az erdősítés megkezdése és a pótlás bejelentéshez csatolni kell a mesterséges erdősítések elvégzése során felhasznált erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó, az erdészeti szaporítóanyag előállításáról és forgalomba hozataláról szóló jogszabály szerinti erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylat másolatát, amelyen az egyes mennyiségek tételes levezetésével fel kell tüntetni a bizonylaton szereplő szaporítóanyag felhasználási helyét.

(7) Ha a végrehajtott tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti – a (8) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a bejelentéshez erdészeti térképi mellékletet kell csatolni, amely a végrehajtással érintett részterületet legalább 5 méter pontosságú töréspontokkal ábrázolja.

(8) A bejelentéshez nem kell erdészeti térképi mellékletet csatolni

a) örökerdő üzemmód, és

b) az Evt. 41. § (8) bekezdésében foglalt, tárgyévben be nem fejezett tevékenység

esetén.

(9) *  Erdőtelepítés elsőkivitelének bejelentése esetén, ha az erdőtelepítés nem teljes földrészletet vagy alrészletet érint, a bejelentéshez – a (7) bekezdés szerinti térképi melléklet helyett – az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint elkészített változási vázrajzot kell csatolni, azzal az eltéréssel, hogy a vázrajz záradékolása nem szükséges.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ellenjegyzésével az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy * 

a) a végrehajtással érintett erdőrészletekben a bejelentésben szereplő mértékben kerültek végrehajtásra a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) az erdősítésben a szaporítóanyag felhasználása a (6) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően történt,

c) a jogszerűen végezhető erdőgazdálkodási tevékenységek szakszerű végrehajtását a helyszínen ellenőrizte,

d) a jogszerűtlenül végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenység típusát és mértékét a végrehajtás utáni valós állapotnak megfelelően feltüntették.

(11) *  A (10) bekezdés c) pontja tekintetében szakszerű végrehajtásnak tekinthető, ha az erdő megfelel az erdészeti hatóság végleges határozatában foglaltaknak, továbbá ha az intenzíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása a természetességi alapelvárásnak megfelelő szükséges mértékig megtörtént, a záródás nem csökkent az elvárt mérték alá, az erdő egészségi állapota nem romlott az erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtása következtében.

9. Az erdő telepítésének szabályai

30. § (1) Az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az Evt. 18. § (7) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt adatokat, kivéve:

aa) az Evt. 18. § (7) bekezdés c) pont ci) alpontjában,

ab) az erdőgazdálkodói nyilvántartásban még nem szereplő erdőtelepítő esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont ag), illetve b) pont bg) alpontjaiban, valamint

ac) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által még nem regisztrált erdőtelepítő esetén az Evt. 18. § (7) bekezdés a) pont af), illetve a b) pont bf) alpontjaiban

szereplő adatokat,

b) az erdőtelepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az erdőtelepítéshez, a telepíteni tervezett erdő erdőtelepítési-kivitelezési tervben javasolt elsődleges és további rendeltetéséhez, valamint üzemmódjához adott hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a földrészlet vagy alrészlet részterületén megvalósítani tervezett erdőtelepítés esetén a tervezett erdőtelepítés területének meghatározását az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 30 napnál nem régebbi másolaton feltüntetve,

d) az erdészeti térkép másolatát, amelyen fel kell tüntetni az erdőtelepítés eredményeképpen kialakítani tervezett erdőrészleteket,

e) a tervezett erdőtelepítés során kialakított ingatlan-nyilvántartási határtól eltérő, új részlethatárok határvonalának töréspontjainak EOV koordinátáit,

f) az erdő javasolt elsődleges és további rendeltetését,

g) az erdő javasolt üzemmódját,

h) a telepítendő földterület termőhelyi viszonyait bemutató, az erdőtelepítés fő- és elegyfafajainak alkalmazhatóságát alátámasztó, az erdészeti termőhely-feltárásról szóló jogszabály szerinti termőhely-feltárási szakvéleményt,

i) *  a telepíteni tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, erdőszegély tervezése esetén a cserjefajokat, azok elegyarányát, az elegyítés tervezett módjait, a létrehozni kívánt faállománytípust, illetve szabad rendelkezésű erdő esetén faállománytípus csoportot, hektáronként és fafajonként a műszaki befejezéshez szükséges darabszámokat,

j) az ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot), a felhasználni kívánt szaporítóanyag minőségét és mennyiségét, a talaj-előkészítés, valamint az ültetés, illetve magvetés módját,

k) az erdőtelepítés megvalósítása és védelme érdekében tervezett létesítmények (különösen bakhát, padka, kerítés, tűzpászta, cserjeszegély) leírását, méretezését, elhelyezkedését, mennyiségét,

l) a telepített erdő fejlődése érdekében szükséges ápolási műveleteket az erdősítés befejezéséig,

m) az erdőtelepítést az adott helyen várhatóan veszélyeztető károsítókat, valamint az ellenük való védekezés tervező által ajánlott módját,

n) az erdőtelepítéssel érintett ingatlanokon található vezetékeket, azok erdészeti térképi feltüntetését, a betartandó védőtávolságokat,

o) az erdőtelepítés megkezdésének tervezett időpontját, valamint befejezésének várható időpontját,

p) a következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok ütemezését,

q) a tervező által javasolt vágásérettségi kort,

r) az f)–q) pontokban foglalt tervrészek adatai alapján, erdőrészletenként kitöltött erdőrészlet leíró lapokat,

s) a településrendezési eszközökkel fennálló összhangról történő tervezői nyilatkozatot,

t) a nagyvízi mederkezelési tervvel fennálló összhangról történő tervezői nyilatkozatot,

u) a tervet készítő jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, erdészeti hatósági azonosító kódját és aláírását, valamint a telepítő aláírását,

v) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(2) Szabad rendelkezésű erdő létrehozására irányuló bejelentéshez egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési tervet kell csatolni, amelynek az (1) bekezdésben felsorolt tervrészek közül a földterület erdészeti azonosítójának megnevezése kivételével az a) pontban, az erdő tervezett rendeltetéséhez és üzemmódjához adott hozzájáruló nyilatkozat kivételével a b), c), e), i), n) és s) pontokban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) *  A nem elektronikus úton benyújtott erdőtelepítési-kivitelezési tervet két példányban kell a hatóság részére benyújtani.

(4) *  Az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezetté nyilvánítása során az erdőtelepítés fafajösszetétele és minősége tekintetében azt vizsgálja, hogy az erdőtelepítési tervben meghatározott célállományt alapul véve a meghatározott fafajú, másfél méter magasságú, és ép vezérhajtású faegyedek egyenletes eloszlás mellett a telepítési kiviteli tervben meghatározott egyedszámban jelen vannak-e. Ha a telepítési kivitelezési terv az egyedszámot nem tartalmazza, akkor a telepítés befejezéséhez a 8. mellékletben meghatározott faegyed-szám az irányadó.

(5) *  Az erdészeti hatóság a (4) bekezdés szerint erdőtelepítés befejezetté nyilvánításnál meghatározott egyedszámnál kevesebbel is engedélyezheti az erdőtelepítés befejezetté nyilvánítását, ha az erdőtelepítési kivitelezési terv szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja a 2 métert és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pont szerinti záródása meghaladja a 80%-ot.

30/A. § *  (1) A felújítási kötelezettség alatt nem álló erdőrészletekben vagy egyéb részletekben a 0,1 hektárt meg nem haladó területen a fajgazdagság növelése, erdőszegély kialakítása, vagy közjóléti célból végzett fa- és cserjeültetésre (a továbbiakban: állománykiegészítés) a fásítás létesítésének szabályait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állománykiegészítés nem végezhető intenzíven terjedő fafajjal, és a fafajmegválasztás nem lehet ellentétes a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárással.

10. Az erdő felújításának szabályai

31. § Az erdőfelújítási kötelezettség keletkezése tekintetében az erdészeti hatóságnak az Evt. 51. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt szempontokat erdőrészletenként kell vizsgálni. Ha az erdőrészlet területe nem éri el az Evt. 51. § (2) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott értéket, de az abban foglalt feltétel az erdőrészlet egész területére fennáll, akkor az erdőrészlet területén erdőfelújítási kötelezettség keletkezik.

32. § (1) Az erdőfelújítás célállományát az erdészeti hatóság a kitermelendő faállomány tulajdonságaival, az Evt. 51. § (8) bekezdésében foglaltakkal és az erdő rendeltetéseivel összhangban az erdőgazdálkodó javaslatára úgy határozza meg, hogy az erdőfelújítás eredményeképpen létesült, illetve létesített faállomány fennmaradása a termőhelyi viszonyok – elsősorban a klímaviszonyok, valamint a hidrológiai viszonyok – gyakoribb károsítások, várható változásait alapul véve is biztosított legyen.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az erdőfelújítás célállományát megalapozó, az erdő termőhelyi viszonyainak jellemzésére szolgáló, Adattárban nyilvántartott adatok módosítását az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott termőhelyfeltárással, valamint a klímaváltozás hatásaira való felkészülést elősegítő agrár döntéstámogatási rendszerben foglalt adatok figyelembevételével kell alátámasztani.

(3) A (2) bekezdésben foglalt módosítás megalapozhatja az erdő természetességi állapotára vonatkozó alapelvárás Evt. 7. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti módosítását is.

(4) *  Az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő esetében az erdészeti hatóság az erdőfelújítás célállományaként – az erdő rendeltetéseivel és az erdőgazdálkodással szemben fennálló közérdekű elvárásokkal összhangban – erdőgazdálkodói javaslat hiányában a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás kialakítását célzó célállományt határoz meg.

(5) Erdőgazdálkodói javaslat esetén a (4) bekezdés szerinti célállományt az erdészeti hatóság további lehetőségként határozza meg.

(6) *  Az Evt. 7. § (1) bekezdés e)–f) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű erdő esetében az erdőfelújítás célállományát a kötelező erdőszerkezet-átalakítás kivételével csak javaslatként kell meghatározni. Az erdőfelújítás során létesíteni tervezett célállományról az erdőgazdálkodó az Evt. 51. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban a véghasználati, illetve az erdősítési tevékenység éves bejelentése alkalmával szabadon rendelkezhet.

(7) *  Az erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományokat, az alkalmazható főfafajokat, a főfafajként értékelhető elegyfafajokat és a mageredetű erdőfelújításban a befejezéskori tőszámokat a 8. melléklet tartalmazza.

33. § *  (1) Mageredetű felújítás esetén a célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárást alapul véve a sarj eredetű fák elegyaránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

(2) Az erdészeti hatóság a tuskósarj eredetű felújítást

a) természetvédelmi, talajvédelmi, mezővédő, part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű erdő,

b) felnyíló erdő,

c) a magtermést tartósan akadályozó károsítás vagy természeti kár esetén engedélyezheti.

(3) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdők esetén az akác és a hazai nyár faállománytípusú erdők sarjról történő természetes felújítása – az erdészeti hatóság ellentétes döntése hiányában – csak gyökérsarjaztatással történhet.

33/A. § *  (1) Tuskók és gyökerek kitermelése természetes, természetszerű, származék és átmeneti természetességi állapotú erdőben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – tilos.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőfelújítás érdekében, amennyiben az a szerkezetátalakításhoz, a talajszerkezet vagy a tápanyagellátás javításához indokolt, engedélyezheti az erdőfelújítást akadályozó tuskók és gyökerek kitermelését.

34. § Mesterséges erdőfelújítás, illetve az erdőfelújítások mesterséges pótlása esetén felhasznált erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó, az erdészeti szaporítóanyag előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylaton az egyes mennyiségek tételes levezetésével fel kell tüntetni a bizonylaton feltüntetett szaporítóanyag felhasználási helyét, amennyiben az egyéb nyilvántartásból nem vezethető le. A szaporítóanyag szállítói származási bizonylatot az erdősítés befejezéséig meg kell őrizni.

35. § (1) Tarvágást követően az erdőfelújítás megkezdésének minősül, ha a fakitermelési technológiának megfelelő módon letakarított vágásterületen

a) *  gyökérsarjaztatás esetén a mageredetű célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárás másfélszeresének megfelelő mennyiségű sarj egyed található,

b) tuskósarjaztatás esetén a vágástakarítás és a sarjválogatás megtörtént,

c) *  mesterséges erdőfelújítás esetén – amennyiben az nincs korlátozva – az erdőfelújítási technológiának megfelelő talajelőkészítést követően a mageredetű célállományra vonatkozóan meghatározott tőszámelvárásnak másfélszeresének megfelelő – faültetvény természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású, továbbá égeres erdő esetén azzal megegyező – mennyiségű életképes facsemete illetve dugvány elültetésre került, vagy ennek biztosításához szükséges mag megfelelő technológiával elvetésre került.

(2) Ha az erdőfelújítás megkezdését – a fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás esetében a véghasználatok befejezését – követően az erdőfelújítás eredményes befejezését lehetővé tevő minőségű és mennyiségű újulat nem található meg a területen, azt az erdőgazdálkodó köteles a soron következő év május 15-ig mesterséges úton pótolni.

36. § (1) Az erdőfelújítások befejezetté nyilvánításának feltételeit az erdőfelújítási kötelezettség keletkezésének tárgyévét követően

a) molyhos tölgy vagy olasz tölgy főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetében tizennégy,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, cser magyar tölgy vagy bükk főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén tizenkettő,

c) fenyő, és az egyéb kemény lombos főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén tíz,

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó, egyéb főfafajú, mag eredetű erdőfelújítás esetén nyolc,

e) sarjról történő erdőfelújítás esetén öt

év alatt kell biztosítani.

(2) Fokozatos felújítóvágás, vagy szálalóvágás mellett történő erdőfelújítás esetén az erdősítés befejezetté nyilvánításának feltételeit a végvágás tárgyévét követően

a) molyhos tölgy vagy olasz tölgy főfafajú erdőfelújítás esetében tizenkettő,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, magyar tölgy, cser vagy bükk főfafajú erdőfelújítás esetében tíz,

c) az a) és b) pontok alá nem tartozó, egyéb főfafajú erdőfelújítás esetében nyolc

év alatt kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a végvágás tárgyéveként azt az évet kell tekinteni, amikor az erdőrészlet teljes vagy a természetben összefüggő egy hektárt meghaladó részterületén az idős állomány záródása 30% alá csökken.

(4) *  Az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása során az erdészeti hatóság az újulat fafajösszetétele, eredete, mennyisége tekintetében azt vizsgálja, hogy – az erdőterv erdősítési előírásában meghatározott célállományt, valamint az erdészeti hatóság határozatában foglalt további előírásokat alapul véve – a meghatározott fafajú és minőségű faegyedek egyenletes eloszlás mellett

a) mageredetű és gyökérsarj eredetű felújításban a 8. mellékletben foglalt egyedszámban jelen vannak-e,

b) tuskósarj eredetű felújításban – ideértve a pótlással kiegészített erdőfelújítást is mindaddig, amíg a pótlás terület aránya nem haladja meg a 70%-ot – az erdőfelújítási előírás szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja-e a 2 métert, és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pontja szerinti záródása meghaladja-e a 80%-ot.

(5) Az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása során az erdészeti hatóság az erdőfelújítás további fejlődésének biztosítottsága tekintetében azt vizsgálja, hogy

a) az erdő természetességi állapota szempontjából meghatározó idegenhonos, illetve intenzíven terjedő elegyfafajok – amennyiben azok jelenlétét az erdőterv erdősítési előírása és egyéb rendelkezések egyébként nem zárják ki – a véghasználatra került faállományt alapul véve nem fordulnak-e elő nagyobb elegyarányban, kivéve, ha erre az erdőterv erdősítési előírása lehetőséget biztosít,

b) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a főfafajként értékelhető és a természetességi alapelvárást biztosító elegyfafajok együttes aránya meghaladja-e a 10%-ot, kivéve

ba) ha az erdőrészlet 1 hektárnál kisebb,

bb) ha az előző állomány valamely okból kipusztult, és a helyén természetes úton létrejött állomány elegyetlen, valamint

bc) bükk, fűz, hazai nyár vagy mézgás éger főfaj esetén és

c) *  mageredetű és gyökérsarj eredetű felújításban az ép vezérhajtású faegyedek átlagos tőszáma eléri-e a 8. mellékletben meghatározott tőszám 90%-át, tuskósarj eredetű felújításban az ép vezérhajtású faegyedek aránya eléri-e a 90%-ot.

(6) Az erdészeti hatóság az erdő felújítását annak befejezésére az (1) vagy (2) bekezdésében vagy az erdészeti hatóságnak – az Evt. 52/A. § (5) bekezdése szerinti – határozatában megállapított határidő lejártát követően akkor is befejezetté nyilváníthatja, ha az erdősítés nem felel meg a 8. mellékletben foglalt mennyiségi feltételnek, de az erdőfelújítási előírás szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága meghaladja a 2 métert és az erdősítési részterületen ezek Evt. 5. § 12. pont szerinti záródása meghaladja a 80%-ot.

37. § (1) Az erdősítés megkezdése és az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása feltételeinek teljesülését az erdőfelújítással érintett erdőrészlet erdősítési határidők tekintetében eltérő részterületein (a továbbiakban: erdősítési részterületek) elkülönítve kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott erdősítési részterület területe több ütemben is befejezetté nyilvánítható, ha vágásos üzemmódban az így kialakuló újabb erdősítési részterületek nagysága eléri az egy hektárt, és az erdőgazdálkodó az egyes ütemek alkalmával befejezésre tervezett erdősítési részterületek erdőrészleten belüli elhelyezkedését – a töréspontok legalább 5 méter pontosságú EOV koordinátáin alapuló vonalakkal – ábrázoló erdészeti térképi mellékletét csatolja a befejezetté nyilvánítás feltételeinek teljesítésére vonatkozó bejelentéséhez.

(3) Az erdősítés vizsgálata során – a felnyíló erdő kivételével – az újulat meghatározott faegyedei akkor tekinthetőek egyenletes eloszlásúnak

a) ha a tőszámuk az erdősítés területének legfeljebb 20%-án, illetve annak legfeljebb 1,0 hektáros összefüggő részterületén nem éri el az átlagosan elvárt tőszámot, de legalább az elvárt tőszám fele jelen van,

b) talajvédelmi vagy bányászati rendeltetésű erdő esetén, ha az erdősítés területének 5%-án, de legfeljebb 0,5 hektárt el nem érő, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe nem haladja meg az erdősítés összterületének 20%-át,

c) ha a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van, és

d) ha az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egységesen kezelhető.

(4) Felnyíló erdő esetében az egyenletes eloszlás nem vizsgálandó.

(5) *  A talajvédelmi, árvízvédelmi, örökségvédelmi vagy bányászati rendeltetésű erdő esetében az erdősítések sikeresnek és befejezhetőnek minősíthetők, ha azok 8. mellékletben foglalt tőszám elvárásoknak átlagosan 50%-ában, felnyíló erdők valamint a folyók nagyvízi medrének elsődleges és másodlagos levezető sávjába eső erdő erdősítése esetében 30%-ában megfelelnek.

(6) Fokozatos felújító vágással vagy szálalóvágással érintett erdőben az újulat záródása alatt az erdőterv erdősítési előírásának, e rendelet előírásainak, és az erdészeti hatóság határozatában rögzített egyéb rendelkezéseknek megfelelő fafajú és eredetű, életképes, további fejlődésében nem akadályozott, a vizsgált területen közel egyenletes eloszlásban elhelyezkedő faegyedek átlagos tőszámának és az 8. mellékletben meghatározott minimálisan elvárt tőszám kétszeresének százalékban kifejezett hányadosát kell érteni.

(6a) *  Faültetvény természetességi állapotú faállomány záródása alatt, ha az Evt. 5. § 12. pont szerinti záródás nem éri el a 60%-ot, a faállomány aktuális egyedszámának és az ültetési hálózatból számított egyedszám százalékban kifejezett viszonyszámát kell érteni.

(7) Amennyiben a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását nem kezdeményezték, és a fakitermelés után a faállomány záródása természetben összefüggően legalább 1 hektáros részterületén 50% alá csökken, a szabad rendelkezésű erdő felújítását a fakitermelést követő két éven belül meg kell kezdeni.

(8) A szabad rendelkezésű erdő felújítására irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a földhasználó nevét,

b) a felújítással érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatait (helység, sorszám),

c) tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, erdőszegély tervezése esetén a cserjefajokat, azok elegyarányát, az elegyítés tervezett módjait, a létrehozni kívánt célállományt,

d) amennyiben a felújítás nem a szabad rendelkezésű erdő teljes területén történik, az a tervezett felújítással érintett területet ábrázoló erdészeti térképi mellékletét és

e) a bejelentő aláírását.

11. Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetésének szabályai

38. § (1) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer feladata

a) az erdők, a faállomány fejlődésének és egészségi állapotának folyamatos megfigyelése,

b) az erdőben keletkezett károk országos szintű becslése, felmérése,

c) az erdei termőhelyek állapotváltozásának vizsgálata,

d) az erdőre ható káros külső- és belső tényezők, valamint az erdei életközösség és annak termő- és élőhelyének változása közötti összefüggések vizsgálata,

e) a károsítók és kórokozók nagyobb mértékű elterjedésének előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése,

f) erdőkárok előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése, és

g) az új kártevők és kórokozók megjelenésének jelzése, terjedésének nyomon követése, erdőre gyakorolt hatásának vizsgálata.

(2) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer részei:

a) nagy területű egészségi állapotfelmérés;

b) az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata;

c) országos fénycsapda hálózat;

d) erdővédelmi előrejelző rendszer;

e) éghajlatváltozási monitoring rendszer;

f) vadállomány okozta élőhelyváltozás vizsgálati hálózata;

g) nemzeti szisztematikus erdőleltár;

h) Országos Erdőkár Nyilvántartás;

i) országos erdőtűz adattár;

j) erdőtűz kockázat értékelési rendszer;

k) erdőtűz korai észlelési rendszer.

(3) Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetése során felhasználandó állami alapadatok:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

b) az állami topográfiai térképi adatbázis,

c) az állami távérzékelési adatbázisok és ortofotók.

39. § (1) Az erdészeti hatóság az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer szolgáltatta eredmények alapján gondoskodik a szükségessé váló megelőző – a károk mérséklését szolgáló –, valamint a károsodott terület helyreállítását biztosító intézkedések megtételéről vagy kezdeményezéséről.

(2) *  Az erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során

a) *  a miniszter gondoskodik a 38. § (2) bekezdés a) és f)–h) pontja szerinti,

b) a Soproni Egyetem (a továbbiakban: SOE) gondoskodik – az Országos Erdőkár Nyilvántartás adatainak felhasználásával – a 38. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti,

c) *  a miniszter és a SOE együttesen gondoskodik a 38. § (2) bekezdés e) pontja szerinti,

d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gondoskodik a 38. § (2) bekezdés i)–k) pontja szerinti

alrendszerekben folyó adatgyűjtésről és kiértékelésről.

(3) *  A miniszter ellátja az erdővédelmi mérő és megfigyelő rendszer nemzeti és nemzetközi szintű koordinációs feladatait. Ennek keretében – a SOE és a NÉBIH közreműködésével – gondoskodik: * 

a) a rendszer egyes elemeinek összehangolásáról,

b) a rendszer – nemzetközi egyezményekben és európai uniós jogi aktusokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat is figyelembe vevő – fejlesztésről,

c) az előírt jelentések határidőre történő elkészítéséről és megküldéséről,

d) a nemzetközi adatszolgáltatásról,

e) a nemzeti és nemzetközi együttműködésből származó információk szétosztásáról, a mérő- és megfigyelőrendszer működtetésében közreműködő szervezetek és a szakközönség tájékoztatásáról, és

f) az adatok tárolásáról.

(4) *  A miniszter gondoskodik a vizsgálati adatokat és eredményeket tartalmazó adatállományok teljes körének – a 38. § (2) bekezdés szerinti alrendszerenként történő – hosszú távú, biztonságos tárolásáról és archiválásáról.

40. § (1) *  Az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer országos erdőkár nyilvántartási rendszer működtetése keretében az alkalmazott erdészeti szakszemélyzet a szakirányítási tevékenysége során kezelt erdőt ért károsításokat a minisztérium honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdővédelmi kárbejelentő lap”-on a miniszter részére bejelenti: * 

a) bejelentő személy neve, szakszemélyzeti kódszáma,

b) az erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódja,

c) a károsítás negyedéve,

d) a károsítás helye (erdőrészlet vagy EOV koordináta),

e) a károsított egyed fafaja,

f) a károsító kódja,

g) a károsítás gyakorisága és kárerélye,

h) a károsítással érintett terület,

i) *  a károsítással érintett fatérfogat,

j) a károsítás észlelésének időpontja,

k) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota,

l) zárlati károsító megerősítése.

(2) *  Az Erdővédelmi kárbejelentő lapokat naptári negyedévenkénti bontásban, az adott tárgynegyedévet követő hónap 8. napjáig, zárlati károsító esetén a káresemény észlelését követően haladéktalanul meg kell küldeni a miniszter részére.

12. Az erdei károsítók károkozása elleni védelem szabályai

41. § *  (1) Az erdőt károsító hatások megelőzése, az erdők állapotváltozásának nyomon követése érdekében a miniszter és a SOE

a) a 38. § (2) bekezdése szerinti alrendszerek működéséről évente szakmai jelentést készít, és azt elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé teszi,

b) az erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során nyert adatok és információk felhasználásával évente ismerteti az erdők egészségi állapotát,

c) évente előrejelzi a várható, erdőt érintő károsítások lehetőségét és valószínűségét, és

d) az évente elkészített előrejelzést az erdőgazdálkodók számára elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

(2) A miniszter – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – a 38. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, nemzeti szisztematikus erdőleltár adatai alapján ötévente összefoglaló jelentést készít, és az erdőleltár összefoglaló adatait elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé teszi.

13. Az erdei haszonvételek általános szabályai

42. § (1) Gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése, illetve forrásvíz elhordása

a) az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az egyéni szükségletet meghaladó mennyiségben erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben a haszonvételi joggyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával

gyakorolható.

(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb

a) 2 kg gomba,

b) 2 kg vadgyümölcs vagy

c) 2 kg gyógynövény

gyűjtése.

(3) Egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, gyógynövény illetve forrásvíz kereskedelmi forgalomba nem hozható.

(4) Erdei haszonvételként gyakorolt méhészeti tevékenységnek minősül a méhcsaládok nektárgyűjtés céljából erdőben történő elhelyezése, legeltetése.

(5) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben a méhészeti tevékenység szabadon végezhető, azonban a méhcsaládok elhelyezését és telepítési helyét az erdőgazdálkodóval előzetesen egyeztetni kell.

(6) A méhészeti tevékenység az egyéb erdőgazdálkodási tevékenységeket és az erdei turizmust nem zavarhatja. A méhészeti tevékenység gyakorlása során be kell tartani az erdő látogatására vonatkozó szabályokat is.

(7) Méhcsalád nem helyezhető el lakóépület, gazdasági épület, turistaút, erdei tornapálya, egyéb közjóléti erdei létesítmény 50 méteres körzetében.

14. A fakitermelés szabályai

43. § (1) *  Erdőben és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen jogszerűen végezhető fakitermelés megkezdése előtt az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdőgazdálkodót, erdő engedélyezett igénybevételekor az engedély jogosultját vagy annak megbízottját tájékoztatja az elvégzendő munkafolyamatról, valamint erről erdőrészletenkénti bontásban műveleti lapot állít ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveleti lap a következő adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó, illetve az engedély jogosultjának neve, címe, és elérhetősége, valamint erdőgazdálkodó esetén erdőgazdálkodói kódszáma,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, címe, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja és elérhetősége,

c) az erdőrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdőrészlet jel, alrészlet szám),

d) a fakitermelés módja és érintett területe,

e) a becsléssel meghatározott kitermelendő bruttó fatérfogat fafajonkénti bontásban,

f) a fakitermelés tervezett kezdete és befejezése,

g) a fakitermelés végrehajtására vonatkozó utasítások,

h) a fakitermelés végrehajtásának – az Evt. 16. § (9) bekezdés és az Evt. 73. § (1) bekezdés szerinti – jogszerű előkészítésére vonatkozó nyilatkozatok,

i) keltezés,

j) az erdőgazdálkodó aláírása, valamint

k) a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése.

(3) *  A műveleti lapon az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról és a kialakítandó közelítő nyom hálózatról.

(4) A műveleti lap saját példányának megsemmisülését, megrongálódását, elvesztését vagy eltulajdonítását – az érintett nyomtatvány sorszámának megjelölésével – a jogosult erdészeti szakszemélyzet haladéktalanul bejelenti az erdészeti hatóságnak.

(5) A műveleti lap egy példányát az erdőgazdálkodó, egy eredeti vagy annak egy másolati példányát pedig az erdőgazdálkodási tevékenységet végző részére kell átadni.

(6) A műveleti lapot az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet a kiállítástól számított 5 évig megőrzi.

(7) A műveleti lap kiállításával a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy

a) a (2) bekezdésben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek,

b) ha az erdészeti hatóság az Evt. 41. § (6) bekezdés szerint eljárást indított, a műveleti lapot az erdészeti hatóság korlátozó vagy tiltó határozatának figyelembevételével állította ki,

c) a műveleti lap megfelelő részletességgel tájékoztatást ad a tervezett munka céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról, az időbeli és térbeli korlátozásokról, valamint a kialakítandó közelítő nyom hálózatról,

d) a fahasználat időtartamára – attól eltérő hatósági engedély hiányában – csak a jogszabályban meghatározott időszakokat jelölte meg,

e) ha a műveleti lapon fokozatos felújítóvágással vagy szálalóvágással érintett erdőben bontóvágást jelölt meg, a fahasználat eredményeként a visszamaradó állomány záródása megfelel a jogszabályban előírt mértéknek,

f) *  természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben a használandó közelítő nyomokat jól látható módon kijelölte,

g) az erdőgazdálkodási tevékenységgel érintett terület és az erdőrészlet határait kijelölte, és

h) az ápoló- és tisztítóvágás, a felújítóvágás végvágása és a szálalóvágás végvágása, a tarvágás, valamint – kultúrerdők és faültetvények kivételével – a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése megtörtént.

(8) Ha az erdőfelújítás érdekében végzett vágástakarítás során erdei faválaszték felkészítése történik az (1) bekezdés szerinti műveleti lapot kell kiállítani, azzal, hogy fakitermelés alatt a vágástakarítást kell érteni.

44. § (1) Fásításban tervezett fakitermelés esetén a következő adatokat kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) fakitermelés tervezett végrehajtás éve,

b) a bejelentő neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

c) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

d) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,

e) *  amennyiben a fakitermelés nem a teljes földrészleten vagy alrészleten történik, a tervezett fakitermeléssel érintett terület

ea) az elektronikus felületen rendelkezésre álló ortofotón feltüntetve, vagy

eb) ha a fakitermeléssel érintett földrészlet vagy alrészlet az elektronikus felületen nem azonosítható, az ingatlannyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi, hiteles másolatán ábrázolva feltüntetve.

f) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,

g) a fatérfogat meghatározásának módja,

h) a bejelentő nyilatkozata arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek,

i) annak feltüntetése, hogy más személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, ami a fakitermelés végrehajtását akadályozná, vagy erről az érintett lemondott,

j) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése,

k) a bejelentő aláírása,

l) keltezés.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentés benyújtására

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földön található fásítás esetén a földrészlet vagy alrészlet földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználója,

b) az a) pont alá nem tartozó, egyéb fásítások esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa,

c) az ingatlan-nyilvántartásban Állami I. megnevezésű, művelés alól kivett területként nyilvántartott és nem a vagyonkezelő használatában álló fásítások esetén a vagyonkezelő egyetértésével az ingatlan használatára szerződés alapján jogosult személy vagy szerv, vagy ezek megbízottja,

d) *  termőföld más célú hasznosítása esetén az engedély jogosultja vagy annak megbízottja

jogosult.

(3) A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés esetén a következő adatokat kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) fakitermelés tervezett végrehajtás éve,

b) a földhasználó neve,

c) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatai (helység, sorszám),

d) a fakitermeléssel érintett terület nagysága,

e) az érintett területen a faállomány teljes vagy részleges kitermelése,

f) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,

g) a fatérfogat meghatározásának módja,

h) a földhasználó nyilatkozata arról, hogy a tervezett fakitermelés után a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe kívánja-e vonni,

i) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése,

j) a bejelentő aláírása,

k) keltezés.

(4) Ha a bejelentő a (3) bekezdés h) pontja szerint úgy nyilatkozik, hogy a szabad rendelkezésű erdőt mezőgazdasági művelésbe vonja, akkor a bejelentéséhez csatolni kell

a) *  az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint elkészített változási vázrajzot és területkimutatást, illetve

b) ha az igénybevétel teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet érint, a tervezett művelési ág változás határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének ábrázolását az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott 30 napnál nem régebbi másolaton feltüntetve.

(5) A szabad rendelkezésű erdőben a fakitermelés végrehajtása esetén a következő adatokat kell bejelenteni az erdészeti hatóságnak:

a) a földhasználó neve,

b) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésű erdő erdészeti igazgatási egység szerinti területazonosító adatai (helység, sorszám),

c) ha a fakitermelés nem a szabad rendelkezésű erdő teljes területén történik, az a tervezett fakitermeléssel érintett területet ábrázoló erdészeti térképi melléklet,

d) a bejelentő aláírása,

e) keltezés.

(6) Fásításban, szabad rendelkezésű erdőben a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani az (1), illetve a (3) bekezdés szerinti bejelentés másolati vagy másod példányát és a benyújtást igazoló dokumentumot.

(7) Ha a faanyag kitermelése kizárólag saját felhasználásra történik, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése nem szükséges, de erről a tényről a bejelentőnek nyilatkoznia kell.

(8) *  Az ellenjegyzéssel a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja, hogy a bejelentésben foglalt, az (1) bekezdés d), e), f) és g) pontja szerinti adatok a valóságnak megfelelnek.

45. § Ha a szabad rendelkezésű erdő faállománya bármilyen okból megsemmisül, szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonásának bejelentésekor a 44. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, azzal, hogy kitermelés alatt a faállomány megsemmisülését kell érteni.

46. § (1) A befejezett ápolás során az erdősítés befejezését követő ötödik évig tartó időszakban a faállomány fő- és elegyfafajú faegyedeinek megfelelő tőszámát és elegyarányát kell kialakítani, valamint biztosítani kell azok további fejlődési feltételeit.

(2) A tisztítás során az erdő rendeltetéseinek, a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő faállomány-szerkezet és elegyarányt kell kialakítani.

(3) A törzskiválasztó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelően biztosítja az erdő faállományának magassági növekedését, a megfelelő nagyságú korona kialakulását, és az állomány minőségi jellemzőinek javulását.

(4) A növedékfokozó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelően biztosítja az erdő faállományának erőteljes vastagsági növekedését és a minőségi faanyagtermesztés lehetőségét.

(5) A haszonvételi gyérítéssel az állam 100%-os tulajdonában nem álló, véghasználati kor elérése előtt lévő erdőben olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely kismértékű folyamatos faanyagnyerésre ad lehetőséget. A haszonvételi gyérítés felújítási kötelezettséget nem keletkeztethet. A haszonvételi gyérítés során 1–3 évente történő fakitermeléssel a faállomány átlagos záródása maximum 5%-kal csökkenhet.

(6) A szálalóvágás alkalmazásával a vágásos és az átmeneti üzemmódban kezelt erdők véghasználata és felújítása során a folyamatos erdőborításból fakadó ökológiai előnyök fokozottabb érvényesülését kell biztosítani.

(7) A készletgondozó használat során az örökerdő üzemmódban kezelt erdő vegyes korú, folyamatos erdőborítást biztosító faállomány-szerkezetének kialakítását és fenntartását kell biztosítani. Ennek érdekében a készletgondozó használat rendszeresen, az örökerdő kezelési terv szerint kell végezni, melynek során erdőfelújítási kötelezettség nem keletkezhet.

(8) Az Evt. 71. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazásában nem minősül egyéb termelésnek, ennek értelmében fakitermelésnek:

a) az erdősítés érdekében végzett ápolás,

b) *  a befejezett ápolás során végzett ápolóvágás,

c) a korábbi fakitermelésből származó faanyag felkészítése,

d) *  az örökerdő üzemmódú erdő utánpótlás állományának gondozása, ápolása.

(9) Ha az erdei haszonvétel gyakorlása során erdei faválaszték felkészítése történik, és a 43. § (1) bekezdés szerinti műveleti lap kiállítására nem kerül sor, az erdőgazdálkodó köteles a munka végrehajtója számára írásban rögzíteni az erdei haszonvétel gyakorlásának feltételeit. A haszonvétel gyakorlásának feltételeit rögzítő okiratot a munka végrehajtója köteles a munkavégzése során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására bemutatni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott haszonvétel gyakorlásának feltételeit rögzítő okirat a következő adatokat tartalmazza:

a) az erdőgazdálkodó neve, címe, erdőgazdálkodói kódszáma és elérhetősége,

b) *  az erdészeti azonosító adatai (helység, tagszám, részlet jel),

c) a haszonvétel módja és érintett területe,

d) a haszonvétellel érintett erdei faválaszték becsléssel meghatározott bruttó térfogata fafajonkénti bontásban,

e) a haszonvétel tervezett kezdete és befejezése,

f) a haszonvétel végrehajtására vonatkozó utasítások,

g) az erdőgazdálkodó aláírása.

47. § (1) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében bontóvágás csak az erdőtervi előírásnak megfelelő állomány alatti újulat megtelepedésének, illetve megmaradásának elősegítése céljából végezhető.

(2) Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód esetén fakitermelés csak

a) kísérleti és tanerdő rendeltetésű erdőben, kísérleti vagy oktatási céllal,

b) az Evt. 58. §-ában foglalt esetben,

c) intenzíven terjedő fafajok visszaszorítása érdekében,

d) erdővédelmi céllal,

e) utak, közelítő nyomok, ösvények, illetve létesítmények mellett élet és vagyonvédelmi okból,

f) erdőfelújítási kötelezettség keletkezése esetén, – ha annak teljesítése állománykiegészítéssel nem valósítható meg – erdőfelújítási céllal, valamint

g) egyéb természetvédelmi céllal

végezhető.

47/A. § *  (1) Az örökerdő üzemmódú erdőkben a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy az

a) biztosítsa a javafák következő beavatkozásig szükséges növőterét,

b) biztosítsa az utánpótlás állomány folyamatos betelepülését és fejlődését,

c) ne keletkeztessen a természetben összefüggően 0,25 hektárnál nagyobb, felújítandó üres vágásterületet vagy

csak újulat által borított területet.

(2) Az örökerdő üzemmódú erdőkben átalakítási szakasz során a faállomány stabilitásának és minőségének megőrzése érdekében az örökerdő modellben meghatározott célállapotot fokozatosan kell megközelíteni. Az átalakítási szakaszban és a fenntartási szakaszban a kezelési tervben meghatározott visszatérési idő szerint ütemezett fakitermelések erélye nem lehet nagyobb az aktuálisan rendelkezésre álló körlapösszeg 20%-ánál.

(3) Az örökerdő üzemmódú erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy a fakitermelések eredményeként a főállomány átlagos körlapösszege bármely tömbösen kijelölt egy hektárnyi területen nem lehet kevesebb az alábbi értékeknél:

a) bükkösökben: 15 m2/ha,

b) kocsányos és kocsánytalan tölgyesekben, cseresekben: 13 m2/ha,

c) az a) vagy b) pont alá nem tartozó faállománytípusokban: 13 m2/ha,

d) gyenge fatermőképességgel jellemzett termőhelyen lévő talajvédelmi rendeltetésű erdőkben: 10 m2/ha.

(4) Az örökerdő üzemmódú erdőkben fakitermeléseket az örökerdő tervben meghatározott visszatérési idő szerinti ütemnél korábban nem lehet végrehajtani.

15. Az erdőfelújítási biztosítékra vonatkozó szabályok

48. § (1) Az erdőfelújítási biztosíték összege hektáronként

a) kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, magyar tölgy, molyhostölgy vagy bükk főfafajú erdőfelújítás előírása esetén az erdővédelmi járulékalap tízszerese,

b) természetes sarj eredetű erdőfelújítás előírása esetén az erdővédelmi járulékalap háromszorosa,

c) az a) és b) pontba nem tartozó esetben az erdővédelmi járulékalap ötszöröse.

(2) Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja.

(3) Az erdőfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság akkor fogadja el, ha az a (1) bekezdésében meghatározott összegre szól és

a) az erdőfelújításra a 36. § (1) vagy (2) bekezdésében megállapított befejezési határidőt követő ötödik év december 31-ig,

b) az Evt. 52/A. § (2) bekezdése szerinti esetben a befejezési határidőt követő ötödik év december 31-ig

érvényes.

(4) Ha az erdőben, melyre az erdőgazdálkodó erdőfelújítási biztosítékot nyújtott az erdészeti hatóság az Evt. 106. § (1) bekezdése szerint az erdő felújításához kapcsolódó erdőgazdálkodási tevékenységet rendel el, az erdőfelújítási biztosítékot az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység költségeire kell fordítani.

49. § (1) Az erdőfelújítási biztosítékként nyújtott bankgarancia módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a pénzbetét felhasználásához az erdészeti hatóság hozzájárulása szükséges.

(2) Az erdészeti hatóság erdőfelújítási biztosítékként csak az (1) bekezdés szerinti kikötést tartalmazó fedezeti megállapodást fogad el.

(3) Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) a 48. § (1) bekezdésében meghatározott összegre szól és az erdőfelújítás 36. § (1) vagy (2) bekezdésében megállapított befejezési határidejéig, illetve az Evt. 52/A. § (2) bekezdése szerinti erdőfelújítási biztosíték esetében befejezési határidejét követő 5 évig érvényes,

b) okiratban a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az erdőfelújítás sikeres befejezése érdekében az Evt. 106. §-a szerinti esetben, az erdészeti hatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – legfeljebb 3 munkanapon belül – teljesít,

c) kizárólag az erdészeti hatóság jóváhagyásával vonható vissza, vagy visszavonhatatlan.

(4) A bankgaranciaként olyan szerződés fogadható el, mely tartalmazza

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,

b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel nem rendelkező külföldi hitelintézet garanciája esetén a felülgarantáló bank (hitelintézet) megnevezését, bankszámlaszámát,

c) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát,

d) a garancia összegét számmal és betűvel,

e) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját és

f) a (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

50. § (1) Az erdészeti hatóság letéti számlájára helyezett erdőfelújítási biztosítékra a bírósági letétre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) *  Az erdőfelújítási biztosíték hatósági letéti számlára, banki átutalással történő megfizetése esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni

a) a letét fajtáját (erdőfelújítási biztosíték) és

b) az erdőfelújítási biztosítékot megállapító határozat ügyiratszámát.

(3) A letétkezelő az erdőfelújítási biztosíték banki átutalással történő megfizetéséről igazolást állít ki, ha az erdőgazdálkodó az átutalási nyomtatványon szereplő adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként a letétkezelő rendelkezésére állnak, az erdőfelújítási biztosíték összegét a letéti számlán jóváírták, és a jóváírást tartalmazó számlakivonat a letétkezelőhöz megérkezett. A letétkezelő az igazolást az aláírásával és hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el, és azt az erdőgazdálkodó részére megküldi.

(4) Az erdőfelújítási biztosíték banki átutalással történő megfizetéséről szóló igazolás kiállításával egyidejűleg a letétkezelő az erdőfelújítási biztosítéknak nyilvántartási tételszámot ad.

(5) Ha az átutalt összeg az erdőfelújítási biztosítékként megállapított összeget meghaladja, a letétkezelő a többletösszeget – a visszautalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben – az erdőgazdálkodó részére visszautalja.

16. Erdőnevelés végrehajtására vonatkozó szabályok

51. § (1) Az Evt. 73. § (1) bekezdés szerinti megjelölést a fakitermelés bejelentéséig el kell végezni. Szakszerű jelölésnek minősül a kivágandó faegyedeknek a fakitermelési munka végrehajtója számára egyértelműen felismerhető jelöléssel való ellátása.

(2) Az erdőnevelések keretében elvégzett fakitermelések során – az erdő későbbi sikeres felújításának feltételeit is szem előtt tartva – törekedni kell az adott termőhelynek, valamint az erdő természetességi kategóriájának megfelelő, elegyes erdőtársulás kialakítására és fenntartására, az erdőszegély kíméletére, valamint az idegenhonos, illetve intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítására.

17. Tarvágás feltételeire vonatkozó szabályok

52. § (1) Az Evt. 74. § (1) bekezdés alkalmazásában az azonos erdőgazdálkodóhoz tartozó területen

a) felújítás alatt álló vágásterületnek minősül az üres vágásterületen felül a folyamatban levő erdőfelújítás területe is, amíg az erdészeti hatóság az erdőfelújítást befejezetté nem nyilvánítja;

b) a tervezett tarvágás területével egybefüggőnek minősülnek azok a felújítás alatt álló területek, amelyeket kevesebb, mint negyven méter széles, felújítás alatt nem álló, faállománnyal borított erdő vagy kevesebb, mint húsz méter széles, erdőnek nem minősülő terület választ el egymástól, de legalább negyven méter hosszan csatlakozik egymáshoz.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás végvágott területe számít folyamatban lévő felújításnak, illetve felújítás alatt álló területnek.

18. Az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésére vonatkozó szabályok

53. § Az Evt. 75. §-a alkalmazásában erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének minősül az erdei fafajok magjának, a faállomány alatt megtelepült csemetéinek gyűjtése, valamint a dugványozás céljából végzett hajtásszedés.

19. Az erdő igénybevételére vonatkozó szabályok

54. § (1) Az erdő igénybevételének engedélyezése érdekében szükséges, humuszos termőréteg feltárás a beépítéssel érintett területen a beruházás jellegének és a terepviszonyoknak megfelelő sűrűséggel fúrt szelvényből történik.

(2) A mintavétel legfeljebb 5 hektárt, vonalas létesítményeknél 500 métert jellemezhet. A mintavétel helyét alkalmas méretarányú erdészeti térképi mellékleten jelölni kell. A mintát a humuszos talajszintekből kell szedni, és laboratóriumi vizsgálat keretében kell kiértékelni.

(3) A humuszos termőréteg mentésére vonatkozó terv elkészítését, és a mentést akkor kell elvégezni, ha a (2) bekezdés szerinti feltárás alapján a humuszos termőréteg

a) mélysége legalább 20 cm,

b) humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,

c) talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz,

d) a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, és

e) a talaj, vízben oldható sótartalma 0,10%-nál kisebb.

(4) A humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírásnak tartalmaznia kell:

a) a talaj humuszos rétegének vastagságát cm-ben,

b) a humuszos talajanyag minőségi jellemzését, mennyiségét,

c) a humuszos réteg mentésére irányuló munkafolyamatok sorrendjét,

d) a depónia erózió, túlnedvesedés és gyomosodás elleni védelmének meghatározását,

e) javaslatot a mentendő humuszos termőréteg hasznosítására,

f) alkalmas méretarányú erdészeti térképi mellékletet a beépítésre szánt terület és a humuszos termőréteget feltáró mintavételi pontok helyének feltüntetésével, és szintvonalas helyszínrajzot a mentendő humuszos termőréteg vastagságok lehatárolásával.

55. § Ha az erdő igénybevételének engedélyezése során az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a kérelemben igénybe venni nem szándékozott erdő a kérelmezett igénybevétel megvalósítása nyomán nem felel meg az Evt. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak, úgy annak területe is az igénybevétel területének és az igénybevételi járulék – Evt. 81. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – megállapításának alapjául szolgáló területnek minősül.

20. Az erdőgazdálkodási tevékenység elrendelésének szabályai

56. § (1) *  Az Evt. 106. § szerint elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtásával erdészeti szakirányító vállalkozást lehet megbízni.

(2) *  Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtására megállapodást a miniszter által kiadott közleményben foglalt szolgáltatási egységdíjakat meg nem haladó mértékű árajánlat alkalmazásával lehet kötni.

(3) * 

21. Erdészeti térképezés

57. § (1) Az erdészeti térképezés célja

a) az Evt. 38. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Adattárban nyilvántartott terület földrajzi elhelyezkedésének, térbeli rendjének, a bennük folytatandó gazdálkodást befolyásoló és azt szolgáló természetes és mesterséges tereptárgyaknak valósághű, kellő áttekintést nyújtó, mérethelyes térképi ábrázolása és

b) az erdő- és az egyéb részletek valamint a szabad rendelkezésű erdők területének a gazdálkodás igényeihez igazodó pontosságú meghatározása.

(2) Az erdészeti térképet az erdészeti hatóság készíti.

(3) Az erdészeti térképen a térképi elemeket topológiai rendben kell ábrázolni. Az erdészeti térkép

a) vetületi rendszere: Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV);

b) szelvényezése: Egységes Országos Térképészeti Rendszer (EOTR);

c) referencia méretaránya: M = 1:10 000.

(4) Az erdészeti térképezés kizárólag ágazati célokat szolgál, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát nem érintő erdészeti térképezést e rendeletben foglaltak alapján kell végezni.

(5) A térképészeti munkával előállított erdészeti térkép állam- és szolgálati titkot nem tartalmazhat.

58. § Az EOV rendszerű, erdészeti térképek készítése során az erdőrészlet határainak meghatározásához csak olyan terepi adatgyűjtési eljárás során felvett adat, illetve az állami távérzékelési adatbázisban tárolt távérzékelési anyag használható fel, amelyeknél a határ töréspontjainak meghatározása 3 méternél pontosabb.

59. § (1) Az erdészeti térképrendszer részei:

a) erdészeti térkép,

b) erdészeti térképi vázlat,

c) erdőtervi térkép,

d) erdészeti átnézeti térkép,

e) honlapon megjelenített erdőtérkép.

(2) Az erdészeti térképi vázlat az erdészeti térkép felhasználásával készített örökerdő fenntartási, átalakítási, illetve erdőfelújítási terv térképi melléklete.

(3) Az erdőtervi térkép az erdőtervezés során előállított, az erdőterv mellékleteként kiadott, az erdészeti térképi 1:5000, 1:10 000 vagy 1:20 000 méretarányú térképmásolata.

(4) Az erdészeti átnézeti térkép az erdészeti térkép tartalmának kiválogatásával, generalizálásával EOTR szerint szelvényezetten vagy annak meghatározott területére készített térképmásolat.

(5) *  A honlapon megjelenített erdőtérkép a minisztérium által készített, csökkentett térképi tartalmú és pontosságú a minisztérium honlapján megjelenített generalizált erdőtérkép.

60. § Az erdőrészlet és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló részletek területét az elkészített alaptérkép felhasználásával 0,01 hektár pontossággal kell meghatározni.

61. § *  Az erdészeti térkép aktualizálását az erdészeti hatóság döntésének véglegessé válásával egyidejűleg, más esetben az átvezetéshez szükséges dokumentumok keletkezésétől vagy benyújtásától számított harminc napon belül kell elvégezni.

62. § *  Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet erdészeti térképi melléklet csatolását írja elő, akkor azon – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet másként nem rendelkezik – az alábbi jogosult erdészeti szakszemélyzet által elkészített munkarészeket kell érteni:

a) a változásokat tartalmazó digitális térképi állomány a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett meghatározott fájlformátumban vagy

b) a legalább 1:10 000-es méretarányú, az erdészetitérkép-másolaton készített, változást bemutató térképi vázlat és a térképi változást eredményező új térképi elemek – vonalak esetében a töréspontok sorrendjének megfelelő – koordinátajegyzéke.

63. § Nem minősül erdészeti térképészeti tevékenységnek

a) az erdőnek minősülő föld belső határainak terepi határazonosítása,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet által terepen megjelölt határ töréspontjainak meghatározása,

c) a jogosult erdészeti szakszemélyzet által az Adattári változáshoz benyújtott térképi vázlat készítése.

22. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 67. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

65. § (1) E rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) készletgondozó használat fakitermelési mód a 46. § (5) bekezdés szerinti haszonvételi gyérítés fakitermelési módnak,

b) szálalás fakitermelési mód az Evt. 71. § (1) bekezdés f) pontja szerinti készletgondozó használat fakitermelési módnak,

c) erdősítési célállomány a 8. melléklet szerinti célállománynak a 9. mellékletben foglaltak szerint

felel meg.

(2) * 

66. § Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)–(4) bekezdésének és

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

67. § * 

68. § * 

1. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőt alkotó fafajok és cserjefajok jegyzéke

A) Lombos fafajok

A B C
1. Magyar név Tudományos név Fafajkód
2. amerikai (vörös) kőris Fraxinus pennsylvanica AK
3. amerikai mocsártölgy Quercus palustris MT
4. bálványfa Ailanthus altissima BL
5. barkócaberkenye Sorbus torminalis BABE
6. budai berkenye Sorbus semiincisa BUBE
7. csertölgy Quercus cerris CS
8. déli berkenye Sorbus graeca DBE
9. ezüst hárs Tilia tomentosa EH
10. ezüst juhar Acer saccharinum EZJ
11. fehér akác Robinia pseudoacacia A
12. fehér eperfa Morus alba EP
13. fehér fűz Salix alba FFŰ
14. fehér nyár és szürke nyár Populus alba és P. × canescens FRNY és SZNY
15. fekete dió Juglans nigra FD
16. feketegyűrű (tatár) juhar Acer tataricum TJ
17. fekete nyár Populus nigra FTNY
18. közönséges gyertyán Carpinus betulus GY
19. hamvas éger Alnus incana
20. házi berkenye Sorbus domestica HBE
21. hegyi juhar Acer pseudoplatanus HJ
22. hegyi szil Ulmus glabra HSZ
23. japánakác Sophora japonica JA
24. jegenyenyár Populus nigra ’Italica’ JNY
25. juharlevelű platán Platanus × hybrida JP
26. kecskefűz Salix caprea KFŰ
27. keleti gyertyán Carpinus orientalis KGY
28. kései meggy Padus serotina KM
29. keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia EZ
30. kislevelű hárs Tilia cordata KH
31. kocsányos tölgy
(szlavón tölgy)
Quercus robur (Quercus robur ssp. slavonica) KST (SZT)
32. kocsánytalan tölgyek Quercus petraea agg. KTT
33. korai juhar Acer platanoides KJ
34. közönséges bükk Fagus sylvatica B
35. közönséges dió Juglans regia KD
36. közönséges nyír Betula pendula NYI
37. lepényfa Gleditsia triacanthos GL
38. lisztes berkenyék Sorbus aria agg. LBE
39. madárberkenye Sorbus aucuparia MBE
40. madárcseresznye Cerasus avium CSNY
41. magas kőris Fraxinus excelsior MK
42. magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. danubialis MAK
43. magyar tölgy Quercus farnetto MAT
44. mezei juhar Acer campestre MJ
45. mezei szil Ulmus minor (U. procera) MSZ
46. mézgás éger Alnus glutinosa
47. molyhos tölgy Quercus pubescens MOT
48. nagylevelű hársak Tilia platyphyllos agg. NH
49. nemes füzek Salix alba fajták. NFŰ
50. nemes nyárak Populus x euramericana,
P. x interamericana, P. deltoides,
P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajták, Populus alba x P. grandidentata
’Favorit’, Populus alba ’Villafranca’
NNY
51. nyugati ostorfa Celtis occidentalis NYO
52. olasz tölgy Quercus virgiliana OT
53. rezgő nyár Populus tremula RNY
54. sajmeggy Cerasus mahaleb SM
55. szelídgesztenye Castanea sativa SZG
56. szőrös nyír Betula pubescens SNYI
57. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’ TNY
58. törékeny fűz Salix fragilis TFŰ
59. török mogyoró Corylus colurna TMO
60. turkesztáni szil Ulmus pumila TUSZ
61. vadalma Malus sylvestris AL
62. vadgesztenye Aesculus hippocastanum VG
63. vadkörte Pyrus pyraster KT
64. vénic-szil Ulmus laevis VSZ
65. virágos kőris Fraxinus ornus VK
66. vörös tölgy Quercus rubra VT
67. zöld juhar Acer negundo ZJ
68. zselnicemeggy Padus avium ZSM
69. narancseper Maclura pomifera NE

B) Tűlevelű és örökzöld fafajok

A B C
1. Magyar név Tudományos név Fafajkód
2. Atlasz-cédrus Cedrus atlantica AC
3. erdeifenyő és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris cultivar-ok. EF
4. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua cultivar-ok. VF
5. feketefenyő és fajtái Pinus nigra és P. nigra convar. FF
6. kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana KJF
7. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var.glauca KDF
8. keleti tuja Platycladus (Biota) orientalis KTH
9. közönséges boróka Juniperus communis KBO
10. közönséges jegenyefenyő Abies alba KJF
11. lucfenyő és fajtái Picea abies és P. abies cultivar-ok. LF
12. mocsárciprus Taxodium distichum MC
13. nyugati tuja Thuja occidentalis NYTH
14. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana OC
15. simafenyő Pinus strobus SF
16. tiszafa Taxus baccata TF
17. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var.viridis ZDF

C) Cserjefajok

A B
1. Magyar név Tudományos név
2. alásfa Ptelea trifoliata
3. arany ribiszke Ribes aureum
4. babérboroszlán Daphne laureola
5. babérfűz Salix pentandra
6. bibircses kecskerágó Euonymus verrucosus
7. csepleszmeggy Cerasus fruticosa
8. cseregalagonya Crataegus laevigata
9. cserszömörce Cotinus coggygria
10. csigolyafűz (sárfűz) Salix purpurea
11. csíkos kecskerágó Euonymus europaeus
12. egybibés galagonya Crataegus monogyna
13. fagyal Ligustrum vulgare
14. fanyarka Amelanchier ovalis
15. farkasboroszlán Daphne mezereum
16. fekete bodza Sambucus nigra
17. fekete galagonya Crataegus nigra
18. fekete madárbirs Cotoneaster niger
19. fekete ribiszke Ribes nigrum
20. földi (erdei) szedrek Rubus fruticosus agg.
21. füles fűz Salix aurita
22. fürtös (vörös) bodza Sambucus racemosa
23. gyalogakác Amorpha fruticosa
24. gyepűrózsák Rosa canina agg.
25. hamvas szeder Rubus caesius
26. homoktövis Hippophaë rhamnoides
27. húsos som Cornus mas
28. jajrózsa Rosa spinosissima
29. kányabangita Viburnum opulus
30. kosárkötő fűz (kenderfűz) Salix viminalis
31. kökény Prunus spinosa
32. közönséges mogyoró Corylus avellana
33. közönséges orgona Syringa vulgaris
34. közönséges ördögcérna Lycium barbarum
35. közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta
36. kutyabenge Frangula alnus
37. ligeti szőlő Vitis sylvestris
38. mahónia Mahonia aquifolium
39. málna Rubus idaeus
40. mandulafűz Salix triandra
41. mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata
42. molyhos (nagylevelű) madárbirs Cotoneaster tomentosus
43. molyhos rózsák Rosa tomentosa agg.
44. molyhos szeder Rubus tomentosus
45. ostorménbangita Viburnum lantana
46. parti (szürke) fűz Salix elaeagnos
47. parti szőlő Vitis riparia
48. piros madárbirs Cotoneaster integerrimus
49. pukkanó dudafürt Colutea arborescens
50. rekettyefűz Salix cinerea
51. rozsdás rózsák Rosa rubiginosa agg.
52. seprőzanót Sarothamnus scoparius
53. serevényfűz (cinegefűz) Salix rosmarinifolia
54. sóskaborbolya Berberis vulgaris
55. szirti gyöngyvessző Spiraea media
56. tamariskák Tamarix spp.
57. torzsás ecetfa Rhus typhina
58. törpe mandula Amygdalus nana
59. ükörkelonc Lonicera xylosteum
60. vadköszméte Ribes uva-crispa
61. varjútövis (varjútövisbenge) Rhamnus catharticus
62. vörös ribiszke Ribes rubrum
63. vörösgyűrűsom Cornus sanguinea

D) Az Evt. 12. § (1) bekezdésnek megfelelően létesített vagy fenntartott fásításokban elfogadható fafajnak kell tekinteni a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező gyümölcsfafajtákat.

2. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke

A) Az erdészeti tájak megnevezése és kódolása

A B
1. Erdészeti táj neve Kódszám
2. Szatmár–Beregi-síkság 10
3. Bodrogköz-Rétköz 20
4. Nyírség 30
5. Hajdúság 40
6. Berettyó–Körös-vidék 50
7. Hortobágy 60
8. Nagykunság 70
9. Körös–Maros köze 80
10. Közép-Tiszai-ártér 90
11. Alsó-Tiszai-ártér 100
12. Jász-Heves-Borsodi-síkság 110
13. Duna–Tisza közi hátság 120
14. Bácskai-löszhát 130
15. Duna menti síkság 140
16. Mezőföld 150
17. Dráva menti síkság 160
18. Eperjes-Tokaji-hegyvidék 170
19. Sajó-Hernád közi dombság 180
20. Aggteleki-Rudabányai-hegyvidék 190
21. Heves–Borsodi-dombság 200
22. Bükk 210
23. Mátra 220
24. Gödöllői-dombság 230
25. Cserhát-vidék 240
26. Börzsöny 250
27. Visegrádi-hegység 260
28. Pilis–Budai-hegység 270
29. Gerecse 280
30. Vértes 290
31. Dunazugi-medencék és Velence-vidék 300
32. Vértes- és Bakonyalja 310
33. Magas-Bakony 320
34. Keleti-Bakony 330
35. Déli-Bakony 340
36. Balaton-felvidék 350
37. Keszthelyi-hegység 360
38. Győr–Tatai-teraszvidék 370
39. Szigetköz-Rábaköz 380
40. Fertő–Hanság-medence 390
41. Marcal-medence 400
42. Soproni-hegység 410
43. Soproni-dombság 420
44. Kőszegi-hegység 430
45. Alpokaljai-dombság 440
46. Sopron-Vasi-síkság 450
47. Kemeneshát 460
48. Őrség 470
49. Göcsej 480
50. Balatoni-medence 490
51. Külső-Somogy 500
52. Belső-Somogy 510
53. Kelet-Zalai-dombság 520
54. Zselic 530
55. Tolnai-dombság 540
56. Mecsek 550
57. Baranyai-dombság 560
58. Villányi-hegység 570

B) Az erdészeti tájak őshonos fafajai

A B
Sorszám Fafaj Erdészeti táj
1. barkócaberkenye 10 110 150 160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 400
410 420 430 440 450 460 470 480 500
510 520 530 540 550 560 570
2. budai berkenye 260 270 280 290
3. csertölgy 50 80 110 150 160 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 400
410 420 430 440 450 460 480 500 510
520 530 540 550 560 570
4. déli berkenye 170 180 190 210 220 240 250 260 270
280 290 300 320 330 340 350 360
5. erdeifenyő 410 430 440 470 480
6. ezüst hárs 10 30 50 130 140 150 160 490 500
510 530 540 550 560 570
7. fehér fűz valamennyi erdészeti tájban
8. fehérnyár és szürkenyár valamennyi erdészeti tájban
9. feketegyűrű (tatár) juhar 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240 250 260 270
280 300 310 350 370 380 490 500 510
530 540 550 560 570
10. feketenyár valamennyi erdészeti tájban
11. gyertyán 10 20 30 50 90 100 110 120 140
150 160 170 180 190 200 210 220 230
240 250 260 270 280 290 300 310 320
330 340 350 360 370 380 390 400 410
420 430 440 450 460 470 480 490 500
510 520 530 540 550 560 570
12. hamvas éger 140 160 180 340 380 390 430 440 450
470 480 510
13. házi berkenye 10 170 180 190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300 310 320 330
340 350 360 410 420 430 440 450 470
480 500 520 530 540 550 560 570
14. hegyi juhar 10 20 30 50 90 100 110 140 160
170 180 190 200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310 320 330 340
350 360 370 380 400 410 420 430 440
450 460 470 480 500 510 520 530 540
550 560 570
15. hegyi szil 10 20 30 50 90 100 110 120 140
160 170 180 190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300 310 320 330
340 350 360 370 380 390 410 420 430
440 450 460 470 480 500 510 520 530
540 550 570
16. kecskefűz 10 20 30 40 50 90 110 120 140
150 160 170 180 190 200 210 220 230
240 250 260 270 280 290 300 310 320
330 340 350 360 370 380 390 400 410
420 430 440 450 460 470 480 490 500
510 520 530 540 550 560 570
17. keleti gyertyán 290
18. kislevelű hárs valamennyi erdészeti tájban
19. kocsányos tölgy valamennyi erdészeti tájban
20. kocsánytalan tölgyek 10 110 150 160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 400
410 420 430 440 450 460 470 480 500
510 520 530 540 550 560 570
21. korai juhar 10 30 90 100 140 160 170 180 190
200 210 220 230 240 250 260 270 280
290 300 310 320 330 340 350 360 380
400 410 420 430 440 450 460 470 480
500 510 520 530 540 550 560 570
22. közönséges boróka 110 120 130 150 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 400
410 420 430 440 450 460 470 480 500
510 520 530 540 550 560 570
23. közönséges bükk 10 20 160 170 180 190 200 210 220
230 240 250 260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380 410 420 430
440 450 460 470 480 500 510 520 530
540 550 560 570
24. közönséges jegenyefenyő 410 430
25. közönséges nyír valamennyi erdészeti tájban
26. lisztes berkenyék 170 180 190 200 210 220 240 250 260
270 280 290 300 320 330 340 350 360
420 430
27. lucfenyő 410 430 470
28. madárberkenye 170 180 190 200 210 220 240 250 260
270 320 410 430 440 470 550
29. madárcseresznye valamennyi erdészeti tájban
30. magas kőris 20 110 140 150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 370 380
390 400 410 420 430 440 450 460 470
480 490 500 510 520 530 540 550 560
570
31. magyar kőris 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 180 230
310 380 390 400 450 460 480 490 500
510 520 530 540 550 560 570
32. mezei juhar valamennyi erdészeti tájban
33. mezei szil valamennyi erdészeti tájban
34. mézgás éger valamennyi erdészeti tájban
35. molyhos és olasz tölgy 80 110 120 130 150 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 370 410
420 430 440 450 460 500 540 550 560
570
36. nagylevelű hársak 10 160 170 180 190 200 210 220 230
240 250 260 270 280 290 300 310 320
330 340 350 360 380 420 430 440 450
480 500 510 520 530 540 550 560 570
37. rezgőnyár 10 20 30 40 50 90 100 110 120
140 150 160 170 180 190 200 210 220
230 240 250 260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 370 380 390 400
410 420 430 440 450 460 470 480 490
500 510 520 530 540 550 560 570
38. sajmeggy 170 180 190 200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310 320 330 340
350 360 550
39. szelídgesztenye 410 430 440 450 460 470 480 520 550
40. szőrös nyír 10 30 120 170 180 390 410 470 510
41. tiszafa 190 210 320 330 340
42. törékeny fűz valamennyi erdészeti tájban
43. vadalma valamennyi erdészeti tájban
44. vadkörte valamennyi erdészeti tájban
45. vénic szil 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 340 360 370 380
390 400 410 420 440 450 460 470 480
490 500 510 520 530 540 550 560
46. virágos kőris 150 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 500 530
540 550 560 570
47. zelnicemeggy valamennyi erdészeti tájban

3. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az idegenhonos, az intenzíven terjedő, valamint a termesztésbe vonható idegenhonos fa- és cserjefajok jegyzéke

A) Az idegenhonos fa- és cserjefajok jegyzéke

A B
1. Magyar név Tudományos név
2. amerikai (vörös) kőris Fraxinus pennsylvanica
3. alásfa Ptelea trifoliata
4. amerikai mocsártölgy Quercus palustris
5. arany ribiszke Ribes aureum
6. Atlasz-cédrus Cedrus atlantica
7. bálványfa Ailanthus altissima
8. erdeifenyő fajtái P. sylvestris cv.-ok.
9. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua cv.-ok.
10. ezüst juhar Acer saccharinum
11. fehér akác Robinia pseudoacacia
12. fehér eper Morus alba
13. fekete dió Juglans nigra
14. feketefenyő Pinus nigra
15. gyalogakác Amorpha fruticosa
16. japánakác Sophora japonica
17. juharlevelű platán Platanus x hybrida
18. kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana
19. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. glauca
20. keleti tuja Platycladus (Biota) orientalis
21. kései meggy Padus serotina
22. keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia
23. közönséges dió Juglans regia
24. közönséges orgona Syringa vulgaris
25. közönséges ördögcérna Lycium barbarum
26. közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta
27. lepényfa Gleditsia triacanthos
28. lucfenyő fajtái Picea abies cv.-ok.
29. magyar tölgy Quercus frainetto
30. mahónia Mahonia aquifolium
31. mocsárciprus Taxodium distichum
32. nemes füzek Salix alba cv.-ok.
33. nemes nyárak Populus x euramericana, P. x interamericana,

P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és fajták, Populus alba x P. grandidentata
’Favorit’, Populus .alba
’Villafranca’
34. nyugati ostorfa Celtis occidentalis
35. nyugati tuja Thuja occidentalis
36. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana
37. parti szőlő Vitis riparia
38. seprőzanót Sarothamnus scoparius
39. simafenyő Pinus strobus
40. tamariskák Tamarix spp.
41. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’
42. torzsás ecetfa Rhus typhina
43. török mogyoró Corylus colurna
44. turkesztáni szil Ulmus pumila
45. vadgesztenye Aesculus hippocastanum
46. vörös tölgy Quercus rubra
47. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. viridis
48. zöld juhar Acer negundo

B) Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke

A B
1. Magyar név Tudományos név
2. amerikai (vörös) kőris Fraxinus pennsylvanica
3. arany ribiszke Ribes aureum
4. bálványfa Ailanthus altissima
5. ezüst juhar Acer saccharinum
6. fehér akác Robinia pseudoacacia
7. gyalogakác Amorpha fruticosa
8. kései meggy Padus serotina
9. keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia
10. közönséges orgona Syringa vulgaris
11. közönséges ördögcérna Lycium barbarum
12. közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta
13. lepényfa Gleditsia triacanthos
14. nyugati ostorfa Celtis occidentalis
15. parti szőlő Vitis riparia
16. torzsás ecetfa Rhus typhina
17. zöld juhar Acer negundo

C) Az idegenhonos termesztésbe vonható fafajok jegyzéke

A B
1. Magyar név Tudományos név
2. Atlasz-cédrus Cedrus atlantica
3. erdeifenyő fajtái Pinus sylvestris
4. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua.
5. fehér akác és fajtái Robinia pseudoacacia
6. fehér eper Morus alba
7. fekete dió Juglans nigra
8. feketefenyő Pinus nigra
9. japánakác Sophora japonica
10. juharlevelű platán Platanus x hybrida
11. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. glauca
12. közönséges dió Juglans regia
13. lucfenyő fajtái Picea abies
14. magyar tölgy Quercus frainetto
15. nemes fűzek Salix spp. x.
16. nemes nyárak Populus spp x
17. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’
18. török mogyoró Corylus colurna
19. turkesztáni szil Ulmus pumila
20. vadgesztenye Aesculus hippocastanum
21. vörös tölgy Quercus rubra
22. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var.viridis

4. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez * 

1. Az erdei közjóléti berendezések jegyzéke

A B
1. Típus Meghatározás
2. emlékmű Valakinek, valaminek az emlékét megörökítő műtárgy.
3. erdei bútorgarnitúra Fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles, asztalból és két padból álló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
4. erdei játszószer Nagyobbrészt faanyag felhasználásával készített, tájba illeszkedő színű és formájú, helyhez rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező játékeszköz.
5. erdei kilátó Erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen alapozással és villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú építmény, amely biztosítja a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a legfelső járószint terepszinttől mért függőleges távolsága értendő.
6. erdei lépcső Gyalogos nyomvonalak meredek szakaszain a továbbhaladást segítő, fából vagy kőből biztonságosan kialakított, szükség szerint kapaszkodókorláttal biztosított közjóléti berendezés. Járófelületének burkolata, szélessége a csatlakozó útéval megegyező. A rögzítőcövekek nem emelkednek a fellépő szintje fölé.
7. erdei tornaszer Testmozgást szolgáló, fából és/vagy fémből készített, helyhez rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező sporteszköz.
8. forrásfoglalás A felszínre törő víz rendezett hozzáférhetőségét, tárolását, elvezetését szolgáló, terméskőből és/vagy vasalt betonból épített, vízjogi létesítési, üzemeltetési engedéllyel és természetvédelmi engedéllyel rendelkező műtárgy, esetleg fa felépítménnyel, zárt vízgyűjtő medencével, kifolyócsővel.
9. gyalogos és kerékpáros fahíd Vízfolyások feletti gyalogos vagy kerékpáros átkelést segítő, jellemzően fából épített, legalább 80 cm széles járófelületű, biztonságos kapaszkodókorláttal ellátott építmény.
10. illemhely (erdei WC) Zárt űrgödrös, fa felépítményű, egy vagy több férőhelyes építmény.
11. kerékpártámasz A kerékpárok biztonságos letámasztását biztosító, legfeljebb 1 m magasságú és legfeljebb 8 m2 alapterületű, fából készült, helyhez rögzített támasz.
12. korlát A balesetek elkerülése érdekében az erős lejtésű terepen vezető útszakaszok vagy erdei kerékpáros ösvények lejtő felőli oldalán vagy meredek partfalak, szakadékok felső éle mögött elhelyezett, fából vagy fémből biztonságosan kialakított kapaszkodó. Magassága legalább 80 cm és legfeljebb 120 cm.
13. lombkorona-tanösvény Alapvetően a talajszint felett, általában a környező fák lombkoronaszintjében vezetett sétaút, amely rálátást enged a rajta közlekedőknek az erdő különböző szintjére.
14. nyomvonal Vonalas létesítményekben az egyes berendezéseket, helyszíneket összekötő, tuskóktól mentes jelölt útvonal, amely legalább 0,5 m és erdőrészletben legfeljebb 1,6 m széles.
15. pad Fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
16. szemétgyűjtő Felületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
17. tájékoztató tábla Faoszlopra vagy felületkezelt fa vázra rögzített, színes információs felületű, együttesen 12 dm2 vagy annál nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású és UV-védelemmel ellátott tábla.
18. tűzrakóhely Minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, betonalappal.
19. védőház Fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült építmény, 6–50 m2 közötti alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.
20. erdei kerékpáros ösvény Az erdőben történő kerékpározás céljából az erdő talaján vagy a járófelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelve, szükség esetén talajerózió elleni védelem érdekében stabilizációs céllal a talajfelszín megbontásával létesített, szilárd burkolat nélküli, a követhetőség és más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel ellátott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az ösvény 10%-án tömörítéssel, illetve hulladéknak nem minősülő javítóanyag elhelyezésével stabilizált nyompálya, amelynek területe a használat megszűnése után újraerdősítésre alkalmassá tehető.
21. erdei kerékpáros ösvényt keresztező áteresz Az erdei kerékpáros ösvényt keresztező, a csapadékvíz vagy természetes vízfolyás zavartalan átfolyását biztosító legfeljebb 80 cm belső átmérőjű, maximálisan 2 m hosszúságú betoncső.
22. kerékpáros rámpa A talaj védelme és a csapadék zavartalan lefolyása érdekében, egyenes szakaszokon vagy kanyarban, haladási irányban mérve maximálisan 15 m hosszúságban elhelyezett, a talajhoz rögzített, faanyagból készült, a járófelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelt járófelület és tartókeret.
23. erdei útzár Gyalogos vagy kerékpáros áthaladását lehetővé tevő, de más jármódok átjutását megakadályozó oszloprendszer, árok, kőrakás.
24. kerékpáros kapu Vad- vagy egyéb funkciójú kerítést keresztező ösvényen, a keresztezési pontban, a kerítésbe épített, fából és dróthálóból készült, automatikusan záródó kapu.
25. kerékpáros ugrató Az erdei kerékpáros ösvény nyomvonalán található, helyi talaj, rőzsefonat vagy kő felhasználásával kialakított, maximum 50 cm magasságú tereptárgy, melyen a kerékpárral történő áthaladás is biztosított.
26. ösvény megtámasztás A talaj erózióját csökkentő, gyalogos vagy kerékpáros ösvény nyomvonalán vagy azok mentén közvetlenül elhelyezhető, idegen kötőanyag nélkül rakott, maximum 20 m2 alapterülettel rendelkező építmény.

2. Az erdei közjóléti létesítmények jegyzéke

A B C
1. Típus Alakzat Meghatározás
2. állandó erdei tábor terület Erdőgazdálkodó által kijelölt és fenntartott táborozóhely.
Területe: 0,1–1 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
3. bemutatóhely, emlékhely, park terület Helyszínhez kötött ismeretanyag átadását vagy emlékezést szolgáló létesítmény. A bemutatóhely témája lehet erdészeti, vadászati, természetvédelmi, növénytani, kultúrtörténeti, geológiai vagy régészeti vonatkozású.
Területe: 0,1–1 hektár
Befogadóképessége: legalább 2 fő
4. erdei autóspihenő terület Általában közút mellett, erdőtervezett területen kialakított, burkolt vagy burkolat nélküli, gépjárművek leállítását biztosító parkoló és környezete, ahol a gépjárművek utasainak rövid idejű pihenése és kikapcsolódása biztosított.
Területe: 0,1–1 hektár
Befogadóképessége: legalább 10 fő (5 db személygépkocsi)
5. erdei iskola és környezete terület A létesítmény rendeltetése erdei iskola oktatásszervezési formában végzett környezeti nevelés és oktatás.
Területe: 0,1–3 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
6. erdei játszóhely terület Elsősorban gyermekek számára létesített, jellemzően fa játszóeszközökből és a kapcsolódó biztonsági eszközökből álló létesítmény.
Területe: 0,1–1 hektár
Befogadóképessége: legalább 5 fő
7. erdei kirándulóhely terület Intenzíven látogatott, huzamosabb ott-tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló erdei közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít.
Területe: 1–2 hektár
Befogadóképessége: legalább 25 fő
8. erdei pihenőhely terület Rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető erdei közjóléti létesítmény.
Területe: 0,01–0,3 hektár
Befogadóképessége: legalább 4 fő
9. erdei tanösvény vonal A térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató táblákkal vagy tanösvény állomást jelző oszlopokkal ellátott útvonal.
Hossza: legalább 300 m
Befogadóképessége: legalább 20 fő
10. erdei tornapálya vonal A szabadban végezhető testedzés céljából tornaszerekkel felszerelt útvonal vagy helyszín.
Befogadóképessége: legalább 5 fő
11. erdei vasút környezete terület A turisztikai célra is használt keskeny nyomtávú erdei vasutak állomáshelyeinek, megállóhelyeinek közelében elhelyezett erdei közjóléti berendezések csoportja, amely elsősorban az erdei vasúton utazó kirándulókat szolgálja.
Területe: 0,05–1 hektár
Befogadóképessége: legalább 15 fő
12. forrás terület Erdőterületen lévő foglalt forrás a környezetében lévő erdei közjóléti berendezésekkel együtt.
Területe: 0,01–0,03 hektár
Befogadóképessége: legalább 1 fő
13. járműközlekedésre kijelölt nyomvonal vonal Közjóléti céllal járműközlekedésre kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel jelzéssel ellátott nyomvonal.
14. erdei kerékpáros turista útvonal vonal Erdőben vagy egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen az erdei kerékpáros ösvényen, a meglévő erdészeti feltáróhálózaton, a kerékpározásra alkalmas egyéb erdei utakon, nyiladékon, kerékpáros használatra együttesen is kijelölt turistaúton vezetett – a követhetőség, valamint más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel ellátott – kerékpározás célját szolgáló turista útvonal és kapcsolódó berendezései.
15. kilátó terület A táj megfigyelésére alkalmas helyszínen lévő létesítmény. Jelentős turisztikai vonzereje van, a domborzati viszonyokból adódóan jellemzően gyalogosan közelíthető meg.
Területe: 0,03–0,7 hektár
Befogadóképessége: legalább 4 fő
16. lovaglásra kijelölt nyomvonal vonal Közérdekből lovaglási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel lovas jelzéssel ellátott nyomvonal.

5. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőtervezési körzetek, valamint az erdőtervezési körzeteket alkotó helységek (név, erdészeti azonosító) listája az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatalok illetékességi területe szerint * 

1. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal * 

1.1. Alsó-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.1.1. Farmos (5630)

1.1.2. Nagykáta (5639)

1.1.3. Tápióbicske (5644)

1.1.4. Tápiógyörgye (5587)

1.1.5. Tápiószele (5588)

1.1.6. Tápiószentmárton (5649)

1.1.7. Tápiószőlős (5589)

1.2. Budai-hegyek erdőtervezési körzet

1.2.1. Biatorbágy (5555)

1.2.2. Budajenő (5556)

1.2.3. Budakeszi (5557)

1.2.4. Budaörs (5537)

1.2.5. Diósd (5558)

1.2.6. Érd (5559)

1.2.7. Herceghalom (5905)

1.2.8. Nagykovácsi (5560)

1.2.9. Páty (5561)

1.2.10. Perbál (5562)

1.2.11. Pusztazámor (5565)

1.2.12. Remeteszőlős (5686)

1.2.13. Sóskút (5566)

1.2.14. Százhalombatta (5567)

1.2.15. Tárnok (5568)

1.2.16. Telki (5569)

1.2.17. Tinnye (5570)

1.2.18. Tök (5571)

1.2.19. Törökbálint (5572)

1.2.20. Zsámbék (5573)

1.3. Budapesti erdőtervezési körzet

1.3.1. Budapest_I. (9501)

1.3.2. Budapest_II. (9502)

1.3.3. Budapest_III. (9503)

1.3.4. Budapest_IV. (9504)

1.3.5. Budapest_IX. (9509)

1.3.6. Budapest_V. (9505)

1.3.7. Budapest_VI. (9506)

1.3.8. Budapest_VII. (9507)

1.3.9. Budapest_VIII. (9508)

1.3.10. Budapest_X. (9510)

1.3.11. Budapest_XI. (9511)

1.3.12. Budapest_XII. (9512)

1.3.13. Budapest_XIII. (9513)

1.3.14. Budapest_XIV. (9514)

1.3.15. Budapest_XIX. (9519)

1.3.16. Budapest_XV. (9515)

1.3.17. Budapest_XVI. (9516)

1.3.18. Budapest_XVII. (9517)

1.3.19. Budapest_XVIII. (9518)

1.3.20. Budapest_XX. (9520)

1.3.21. Budapest_XXI. (9521)

1.3.22. Budapest_XXII. (9522)

1.3.23. Budapest_XXIII. (9523)

1.4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet

1.4.1. Bénye (5628)

1.4.2. Csévharaszt (5621)

1.4.3. Ecser (5629)

1.4.4. Felsőpakony (5631)

1.4.5. Gomba (5632)

1.4.6. Gyál (5633)

1.4.7. Gyömrő (5634)

1.4.8. Inárcs (5622)

1.4.9. Kakucs (5623)

1.4.10. Káva (5635)

1.4.11. Kóka (5636)

1.4.12. Maglód (5637)

1.4.13. Mende (5638)

1.4.14. Monor (5624)

1.4.15. Monorierdő (5646)

1.4.16. Nyáregyháza (5625)

1.4.17. Ócsa (5611)

1.4.18. Pánd (5640)

1.4.19. Péteri (5641)

1.4.20. Sülysáp (5900)

1.4.21. Szentlőrinckáta (5642)

1.4.22. Szentmártonkáta (5643)

1.4.23. Tápióság (5645)

1.4.24. Tápiószecső (5648)

1.4.25. Tóalmás (5650)

1.4.26. Újhartyán (5626)

1.4.27. Újlengyel (5598)

1.4.28. Úri (5651)

1.4.29. Üllő (5652)

1.4.30. Vasad (5627)

1.4.31. Vecsés (5653)

1.5. Dél-Vértesi erdőtervezési körzet

1.5.1. Bodmér (2598)

1.5.2. Csákberény (2589)

1.5.3. Csákvár (2549)

1.5.4. Gánt (2592)

1.5.5. Szár (2594)

1.5.6. Szárliget (4581)

1.5.7. Újbarok (2595)

1.5.8. Vértesboglár (2578)

1.6. Gerecsei erdőtervezési körzet

1.6.1. Annavölgy (4580)

1.6.2. Bajna (4526)

1.6.3. Bajót (4502)

1.6.4. Csolnok (4516)

1.6.5. Dág (4517)

1.6.6. Dorog (4518)

1.6.7. Dunaalmás (4545)

1.6.8. Dunaszentmiklós (4510)

1.6.9. Epöl (4527)

1.6.10. Gyermely (4528)

1.6.11. Héreg (4529)

1.6.12. Lábatlan (4511)

1.6.13. Leányvár (4519)

1.6.14. Máriahalom (4520)

1.6.15. Mogyorósbánya (4505)

1.6.16. Nagysáp (4521)

1.6.17. Neszmély (4512)

1.6.18. Nyergesújfalu (4506)

1.6.19. Sárisáp (4523)

1.6.20. Süttő (4513)

1.6.21. Szomód (4514)

1.6.22. Szomor (4530)

1.6.23. Tardos (4515)

1.6.24. Tát (4508)

1.6.25. Tokod (4524)

1.6.26. Tokodaltáró (4579)

1.6.27. Úny (4525)

1.7. Gerecse-Vértesi erdőtervezési körzet

1.7.1. Baj (4541)

1.7.2. Bicske (2593)

1.7.3. Bokod (4531)

1.7.4. Dad (4558)

1.7.5. Kecskéd (4532)

1.7.6. Kömlőd (4534)

1.7.7. Környe (4535)

1.7.8. Óbarok (2608)

1.7.9. Oroszlány (4533)

1.7.10. Tarján (4575)

1.7.11. Tata (4553)

1.7.12. Tata-Agostyán (4509)

1.7.13. Tatabánya (4536)

1.7.14. Várgesztes (4537)

1.7.15. Vértessomló (4538)

1.7.16. Vértestolna (4576)

1.7.17. Vértesszőlős (4555)

1.8. Gödöllői erdőtervezési körzet

1.8.1. Acsa (5515)

1.8.2. Aszód (5516)

1.8.3. Csomád (5501)

1.8.4. Csömör (5502)

1.8.5. Domony (5503)

1.8.6. Dunakeszi (5504)

1.8.7. Erdőkertes (5505)

1.8.8. Fót (5507)

1.8.9. Galgagyörk (5517)

1.8.10. Galgamácsa (5518)

1.8.11. Göd (5901)

1.8.12. Gödöllő (5508)

1.8.13. Iklad (5519)

1.8.14. Kartal (5520)

1.8.15. Kerepes (5509)

1.8.16. Kistarcsa (5510)

1.8.17. Mogyoród (5511)

1.8.18. Nagytarcsa (5535)

1.8.19. Őrbottyán (5903)

1.8.20. Szada (5512)

1.8.21. Vácegres (5523)

1.8.22. Váckisújfalu (5524)

1.8.23. Veresegyház (5514)

1.8.24. Verseg (5525)

1.9. Gödöllői-dombság erdőtervezési körzet

1.9.1. Bag (5526)

1.9.2. Dány (5533)

1.9.3. Galgahévíz (5527)

1.9.4. Hévízgyörk (5528)

1.9.5. Isaszeg (5534)

1.9.6. Pécel (5536)

1.9.7. Tura (5529)

1.9.8. Vácszentlászló (5531)

1.9.9. Valkó (5530)

1.9.10. Zsámbok (5532)

1.10. Mezőföldi erdőtervezési körzet

1.10.1. Adony (2500)

1.10.2. Alap (2501)

1.10.3. Alcsútdoboz (2547)

1.10.4. Alsószentiván (2502)

1.10.5. Baracs (2503)

1.10.6. Baracska (2548)

1.10.7. Beloiannisz (2504)

1.10.8. Besnyő (2505)

1.10.9. Cece (2506)

1.10.10. Csabdi (2596)

1.10.11. Daruszentmiklós (2609)

1.10.12. Dunaújváros (2507)

1.10.13. Előszállás (2508)

1.10.14. Ercsi (2509)

1.10.15. Etyek (2550)

1.10.16. Felcsút (2551)

1.10.17. Gárdony (2553)

1.10.18. Gyúró (2554)

1.10.19. Hantos (2510)

1.10.20. Iváncsa (2511)

1.10.21. Kajászó (2556)

1.10.22. Kápolnásnyék (2557)

1.10.23. Kisapostag (2512)

1.10.24. Kőszárhegy (2558)

1.10.25. Kulcs (2607)

1.10.26. Lovasberény (2580)

1.10.27. Magyaralmás (2559)

1.10.28. Mány (2597)

1.10.29. Martonvásár (2560)

1.10.30. Mezőfalva (2513)

1.10.31. Moha (2561)

1.10.32. Nadap (2562)

1.10.33. Nagykarácsony (2514)

1.10.34. Nagylók (2516)

1.10.35. Nagyvenyim (2515)

1.10.36. Pákozd (2563)

1.10.37. Pátka (2581)

1.10.38. Pázmánd (2564)

1.10.39. Perkáta (2517)

1.10.40. Pusztaszabolcs (2518)

1.10.41. Rácalmás (2519)

1.10.42. Ráckeresztúr (2520)

1.10.43. Sárbogárd (2521)

1.10.44. Sárbogárd-Pusztaegres (2541)

1.10.45. Sáregres (2522)

1.10.46. Sárkeresztes (2566)

1.10.47. Sárkeszi (2605)

1.10.48. Sárosd (2523)

1.10.49. Sárszentmihály (2567)

1.10.50. Seregélyes (2525)

1.10.51. Söréd (2588)

1.10.52. Sukoró (2568)

1.10.53. Szabadbattyán (2569)

1.10.54. Szabadegyháza (2526)

1.10.55. Székesfehérvár (2570)

1.10.56. Tabajd (2571)

1.10.57. Tordas (2572)

1.10.58. Úrhida (2573)

1.10.59. Vajta (2527)

1.10.60. Vál (2574)

1.10.61. Velence (2575)

1.10.62. Vereb (2576)

1.10.63. Vértesacsa (2577)

1.10.64. Zámoly (2579)

1.10.65. Zichyújfalu (2606)

1.11. Mezőföld-Sárrét erdőtervezési körzet

1.11.1. Aba (2528)

1.11.2. Csősz (2529)

1.11.3. Dég (2530)

1.11.4. Enying (2531)

1.11.5. Füle (2552)

1.11.6. Igar (2532)

1.11.7. Jenő (2555)

1.11.8. Káloz (2533)

1.11.9. Kisláng (2534)

1.11.10. Lajoskomárom (2535)

1.11.11. Lepsény (2536)

1.11.12. Mátyásdomb (2537)

1.11.13. Mezőkomárom (2538)

1.11.14. Mezőszentgyörgy (2539)

1.11.15. Mezőszilas (2540)

1.11.16. Nádasdladány (2604)

1.11.17. Polgárdi (2565)

1.11.18. Sárkeresztúr (2542)

1.11.19. Sárszentágota (2543)

1.11.20. Soponya (2544)

1.11.21. Szabadhidvég (2545)

1.11.22. Tác (2546)

1.12. Nagykőrösi erdőtervezési körzet

1.12.1. Abony (5574)

1.12.2. Cegléd (5576)

1.12.3. Csemő (5578)

1.12.4. Jászkarajenő (5580)

1.12.5. Kocsér (5581)

1.12.6. Kőröstetétlen (5582)

1.12.7. Mikebuda (5583)

1.12.8. Nagykőrös (5584)

1.12.9. Nyársapát (5585)

1.12.10. Törtel (5590)

1.12.11. Újszilvás (5591)

1.13. Pilisi-Visegrádi erdőtervezési körzet

1.13.1. Budakalász (5541)

1.13.2. Csobánka (5542)

1.13.3. Dunabogdány (5551)

1.13.4. Kesztölc (4504)

1.13.5. Kisoroszi (5552)

1.13.6. Pilisborosjenő (5538)

1.13.7. Piliscsaba (5563)

1.13.8. Piliscsév (4522)

1.13.9. Pilisjászfalu (5684)

1.13.10. Pilisvörösvár (5680)

1.13.11. Pilisszántó (5543)

1.13.12. Pilisszentiván (5564)

1.13.13. Pilisszentkereszt (5544)

1.13.14. Pócsmegyer (5548)

1.13.15. Solymár (5539)

1.13.16. Tahitótfalu (5553)

1.13.17. Üröm (5540)

1.13.18. Visegrád (5554)

1.14. Pilismaróti erdőtervezési körzet

1.14.1. Dömös (4500)

1.14.2. Esztergom (4503)

1.14.3. Esztergom-Pilisszentlélek (4507)

1.14.4. Pilismarót (4501)

1.15. Pusztavacsi erdőtervezési körzet

1.15.1. Albertirsa (5575)

1.15.2. Alsónémedi (5599)

1.15.3. Apaj (5904)

1.15.4. Áporka (5600)

1.15.5. Bugyi (5601)

1.15.6. Ceglédbercel (5577)

1.15.7. Dabas (5592)

1.15.8. Dánszentmiklós (5579)

1.15.9. Délegyháza (5602)

1.15.10. Dömsöd (5603)

1.15.11. Dunaharaszti (5604)

1.15.12. Dunavarsány (5605)

1.15.13. Halásztelek (5606)

1.15.14. Hernád (5593)

1.15.15. Kiskunlacháza (5607)

1.15.16. Lórév (5608)

1.15.17. Majosháza (5609)

1.15.18. Makád (5610)

1.15.19. Örkény (5594)

1.15.20. Pilis (5586)

1.15.21. Pusztavacs (5595)

1.15.22. Ráckeve (5612)

1.15.23. Szigetbecse (5613)

1.15.24. Szigetcsép (5614)

1.15.25. Szigethalom (5615)

1.15.26. Szigetszentmárton (5616)

1.15.27. Szigetszentmiklós (5617)

1.15.28. Szigetújfalu (5618)

1.15.29. Táborfalva (5597)

1.15.30. Taksony (5619)

1.15.31. Tatárszentgyörgy (5596)

1.15.32. Tököl (5620)

1.16. Súri-Bakonyaljai erdőtervezési körzet

1.16.1. Ács (4540)

1.16.2. Ácsteszér (4562)

1.16.3. Aka (4573)

1.16.4. Almásfüzitő (4539)

1.16.5. Ászár (4563)

1.16.6. Bábolna (4543)

1.16.7. Bakonybánk (4564)

1.16.8. Bakonycsernye (2582)

1.16.9. Bakonysárkány (4556)

1.16.10. Bakonyszombathely (4565)

1.16.11. Balinka (2583)

1.16.12. Bana (4542)

1.16.13. Bársonyos (4566)

1.16.14. Bodajk (2584)

1.16.15. Császár (4557)

1.16.16. Csatka (4567)

1.16.17. Csém (4578)

1.16.18. Csép (4544)

1.16.19. Csókakő (2590)

1.16.20. Ete (4568)

1.16.21. Fehérvárcsurgó (2585)

1.16.22. Hánta (4569)

1.16.23. Kerékteleki (4570)

1.16.24. Kisbér (4571)

1.16.25. Kisigmánd (4546)

1.16.26. Kocs (4547)

1.16.27. Komárom (4548)

1.16.28. Mocsa (4549)

1.16.29. Mór (2586)

1.16.30. Nagyigmánd (4550)

1.16.31. Nagyveleg (2587)

1.16.32. Naszály (4551)

1.16.33. Pusztavám (2591)

1.16.34. Réde (4572)

1.16.35. Súr (4574)

1.16.36. Szákszend-Szák (4559)

1.16.37. Szákszend-Szend (4560)

1.16.38. Tárkány (4554)

1.16.39. Vérteskethely (4561)

1.17. Szentendrei erdőtervezési körzet

1.17.1. Leányfalu (5546)

1.17.2. Pilisszentlászló (5547)

1.17.3. Pomáz (5545)

1.17.4. Szentendre (5549)

1.17.5. Szigetmonostor (5550)

2. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal * 

2.1. Bakonyszentlászlói erdőtervezési körzet

2.1.1. Bakonygyirót (3176)

2.1.2. Bakonyoszlop (8695)

2.1.3. Bakonyszentkirály (8697)

2.1.4. Bakonyszentlászló (3177)

2.1.5. Bakonyszücs (8691)

2.1.6. Bakonytamási (8699)

2.1.7. Csesznek (8700)

2.1.8. Fenyőfő (3175)

2.1.9. Gic (8701)

2.1.10. Lázi (3411)

2.1.11. Pápateszér (8712)

2.1.12. Románd (3178)

2.1.13. Sikátor (3179)

2.1.14. Veszprémvarsány (3180)

2.2. Balatonfüredi erdőtervezési körzet

2.2.1. Alsóörs (8536)

2.2.2. Aszófő (8556)

2.2.3. Balatonakali (8557)

2.2.4. Balatonalmádi (8537)

2.2.5. Balatonalmádi-Vörösberény (8555)

2.2.6. Balatonfőkajár (8538)

2.2.7. Balatonfüred (8558)

2.2.8. Balatonfűzfő (8539)

2.2.9. Balatonkenese (8540)

2.2.10. Balatonszepezd (8578)

2.2.11. Balatonszőlős (8559)

2.2.12. Balatonudvari (8560)

2.2.13. Balatonvilágos (8541)

2.2.14. Barnag (8561)

2.2.15. Berhida (8542)

2.2.16. Csajág (8543)

2.2.17. Csopak (8562)

2.2.18. Dörgicse (8563)

2.2.19. Felsőörs (8544)

2.2.20. Hidegkút (8564)

2.2.21. Királyszentistván (8545)

2.2.22. Küngös (8546)

2.2.23. Litér (8547)

2.2.24. Lovas (8548)

2.2.25. Mencshely (8566)

2.2.26. Óbudavár (8593)

2.2.27. Örvényes (8567)

2.2.28. Ősi (8549)

2.2.29. Paloznak (8550)

2.2.30. Papkeszi (8551)

2.2.31. Pécsely (8568)

2.2.32. Sóly (8552)

2.2.33. Szentkirályszabadja (8553)

2.2.34. Tagyon (8601)

2.2.35. Tihany (8569)

2.2.36. Vászoly (8570)

2.2.37. Veszprémfajsz (8571)

2.2.38. Vilonya (8554)

2.2.39. Vöröstó (8572)

2.2.40. Zánka (8604)

2.3. Devecseri erdőtervezési körzet

2.3.1. Apácatorna (8663)

2.3.2. Bodorfa (8664)

2.3.3. Borszörcsök (8665)

2.3.4. Csabrendek (8636)

2.3.5. Dabronc (8637)

2.3.6. Devecser (8666)

2.3.7. Doba (8667)

2.3.8. Gógánfa (8639)

2.3.9. Gyepükaján (8640)

2.3.10. Hetyefő (8641)

2.3.11. Hosztót (8642)

2.3.12. Iszkáz (8668)

2.3.13. Kamond (8669)

2.3.14. Káptalanfa (8671)

2.3.15. Karakószörcsök (8670)

2.3.16. Kerta (8672)

2.3.17. Kisberzseny (8673)

2.3.18. Kolontár (8674)

2.3.19. Megyer (8645)

2.3.20. Nemeshany (8675)

2.3.21. Nyirád (8605)

2.3.22. Oroszi (8676)

2.3.23. Pusztamiske (8606)

2.3.24. Rigács (8649)

2.3.25. Somlójenő (8677)

2.3.26. Somlószőlős (8678)

2.3.27. Somlóvásárhely (8679)

2.3.28. Szentimrefalva (8653)

2.3.29. Tüskevár (8680)

2.3.30. Ukk (8654)

2.3.31. Veszprémgalsa (8658)

2.3.32. Zalaerdőd (8657)

2.3.33. Zalagyömörő (8659)

2.3.34. Zalameggyes (8660)

2.3.35. Zalaszegvár (8662)

2.4. Farkasgyepűi erdőtervezési körzet

2.4.1. Bakonybél (8690)

2.4.2. Bakonyjákó (8682)

2.4.3. Bakonyjákó-Iharkút (8687)

2.4.4. Bakonykoppány (8707)

2.4.5. Csehbánya (8684)

2.4.6. Farkasgyepű (8685)

2.4.7. Ganna (8686)

2.4.8. Homokbödöge (8710)

2.4.9. Kislőd (8524)

2.4.10. Magyarpolány (8688)

2.4.11. Nagytevel (8711)

2.4.12. Németbánya (8689)

2.4.13. Ugod (8693)

2.4.14. Városlőd (8527)

2.5. Kab-hegyi erdőtervezési körzet

2.5.1. Ajka (8528)

2.5.2. Ajka-Ajkarendek (8529)

2.5.3. Ajka-Bakonygyepes (8683)

2.5.4. Ajka-Padragkút (8533)

2.5.5. Bánd (8510)

2.5.6. Hárskút (8512)

2.5.7. Herend (8523)

2.5.8. Nagyvázsony (8531)

2.5.9. Nemesvámos (8516)

2.5.10. Öcs (8532)

2.5.11. Pula (8534)

2.5.12. Szentgál (8525)

2.5.13. Tótvázsony (8526)

2.5.14. Úrkút (8535)

2.6. Keszthelyi-hegység erdőtervezési körzet

2.6.1. Balatonederics (8614)

2.6.2. Balatongyörök (9401)

2.6.3. Bazsi (8635)

2.6.4. Cserszegtomaj (9408)

2.6.5. Gyenesdiás (9402)

2.6.6. Keszthely (9412)

2.6.7. Lesencefalu (8617)

2.6.8. Lesenceistvánd (8611)

2.6.9. Nemesvita (8618)

2.6.10. Rezi (9403)

2.6.11. Sümeg (8613)

2.6.12. Sümegprága (8651)

2.6.13. Uzsa (8619)

2.6.14. Vállus (9404)

2.6.15. Várvölgy (9405)

2.6.16. Vonyarcvashegy (9406)

2.6.17. Zalaszántó (9429)

2.7. Pápai erdőtervezési körzet

2.7.1. Adásztevel (8706)

2.7.2. Adorjánháza (8713)

2.7.3. Bakonypölöske (8714)

2.7.4. Bakonyság (8741)

2.7.5. Bakonyszentiván (8742)

2.7.6. Béb (8708)

2.7.7. Békás (8743)

2.7.8. Csikvánd (3404)

2.7.9. Csót (8709)

2.7.10. Csögle (8716)

2.7.11. Dabrony (8717)

2.7.12. Dáka (8718)

2.7.13. Döbrönte (8719)

2.7.14. Egeralja (8766)

2.7.15. Egyházaskesző (8745)

2.7.16. Gecse (8746)

2.7.17. Gyarmat (3405)

2.7.18. Kemeneshőgyész (8748)

2.7.19. Kemenesszentpéter (8749)

2.7.20. Kiscsősz (8721)

2.7.21. Kispirit (8722)

2.7.22. Kisszőlős (8723)

2.7.23. Kup (8724)

2.7.24. Külsővat (8725)

2.7.25. Lovászpatona (8750)

2.7.26. Magyargencs (8751)

2.7.27. Malomsok (8752)

2.7.28. Marcalgergelyi (8726)

2.7.29. Marcaltő (8753)

2.7.30. Mezőlak (8754)

2.7.31. Mihályháza (8727)

2.7.32. Nagyacsád (8755)

2.7.33. Nagyalásony (8728)

2.7.34. Nagydém (8756)

2.7.35. Nagygyimót (8757)

2.7.36. Nagypirit (8729)

2.7.37. Nemesgörzsöny (8758)

2.7.38. Nemesszalók (8730)

2.7.39. Nóráp (8731)

2.7.40. Noszlop (8732)

2.7.41. Nyárád (8733)

2.7.42. Pápa (8759)

2.7.43. Pápadereske (8734)

2.7.44. Pápa-Kéttornyúlak (8720)

2.7.45. Pápakovácsi (8735)

2.7.46. Pápasalamon (8736)

2.7.47. Pápa-Tapolcafő (8738)

2.7.48. Somlóvecse (8737)

2.7.49. Szerecseny (3406)

2.7.50. Takácsi (8761)

2.7.51. Vanyola (8762)

2.7.52. Várkesző (8764)

2.7.53. Vaszar (8763)

2.7.54. Vid (8739)

2.7.55. Vinár (8740)

2.8. Tapolcai erdőtervezési körzet

2.8.1. Ábrahámhegy (8900)

2.8.2. Badacsonytomaj (8573)

2.8.3. Badacsonytördemic (8574)

2.8.4. Balatoncsicsó (8575)

2.8.5. Balatonhenye (8576)

2.8.6. Balatonrendes (8765)

2.8.7. Gyulakeszi (8580)

2.8.8. Halimba (8530)

2.8.9. Hegyesd (8581)

2.8.10. Hegymagas (8582)

2.8.11. Kapolcs (8583)

2.8.12. Káptalantóti (8584)

2.8.13. Kékkút (8585)

2.8.14. Kisapáti (8586)

2.8.15. Kővágóörs (8587)

2.8.16. Köveskál (8588)

2.8.17. Lesencetomaj (8612)

2.8.18. Mindszentkálla (8589)

2.8.19. Monostorapáti (8590)

2.8.20. Monoszló (8591)

2.8.21. Nemesgulács (8592)

2.8.22. Raposka (8594)

2.8.23. Révfülöp (8595)

2.8.24. Salföld (8596)

2.8.25. Sáska (8607)

2.8.26. Szentantalfa (8597)

2.8.27. Szentbékkálla (8598)

2.8.28. Szentjakabfa (8599)

2.8.29. Szigliget (8600)

2.8.30. Szőc (8608)

2.8.31. Taliándörögd (8609)

2.8.32. Tapolca (8602)

2.8.33. Tapolca-Diszel (8579)

2.8.34. Vigántpetend (8603)

2.8.35. Zalahaláp (8610)

2.9. Várpalotai erdőtervezési körzet

2.9.1. Bakonykúti (2600)

2.9.2. Bakonynána (8500)

2.9.3. Csetény (8501)

2.9.4. Csór (2601)

2.9.5. Dudar (8502)

2.9.6. Iszkaszentgyörgy (2602)

2.9.7. Isztimér (2599)

2.9.8. Jásd (8503)

2.9.9. Kincsesbánya (2603)

2.9.10. Olaszfalu (8504)

2.9.11. Öskü (8508)

2.9.12. Pétfürdő (8768)

2.9.13. Szápár (8505)

2.9.14. Tés (8506)

2.9.15. Várpalota (8509)

2.10. Zirci erdőtervezési körzet

2.10.1. Borzavár (8518)

2.10.2. Eplény (8767)

2.10.3. Hajmáskér (8507)

2.10.4. Lókút (8514)

2.10.5. Márkó (8515)

2.10.6. Nagyesztergár (8519)

2.10.7. Pénzesgyőr (8520)

2.10.8. Porva (8521)

2.10.9. Veszprém (8517)

2.10.10. Veszprém-Gyulafirátót (8511)

2.10.11. Veszprém-Kádárta (8513)

2.10.12. Zirc (8522)

3. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal * 

3.1. *  Alpokaljai erdőtervezési körzet

3.1.1. Acsád (8017)

3.1.2. Bozsok (8000)

3.1.3. Bucsu (8020)

3.1.4. Cák (8001)

3.1.5. Csepreg (8002)

3.1.6. Dozmat (8022)

3.1.7. Felsőcsatár (8024)

3.1.8. Gencsapáti (8025)

3.1.9. Gór (8026)

3.1.10. Gyöngyösfalu (8003)

3.1.11. Horvátlövő (8027)

3.1.12. Horvátzsidány (8004)

3.1.13. Ják (8028)

3.1.14. Kiszsidány (8005)

3.1.15. Kőszeg (8006)

3.1.16. Kőszegdoroszló (8007)

3.1.17. Kőszegpaty (8008)

3.1.18. Kőszegszerdahely (8009)

3.1.19. Lukácsháza (8010)

3.1.20. Meszlen (8030)

3.1.21. Nagykölked (8031)

3.1.22. Nárai (8033)

3.1.23. Narda (8032)

3.1.24. Nemesbőd (8034)

3.1.25. Nemescsó (8011)

3.1.26. Ólmod (8012)

3.1.27. Perenye (8035)

3.1.28. Peresznye (8013)

3.1.29. Pornóapáti (8036)

3.1.30. Pusztacsó (8014)

3.1.31. Salköveskút (8038)

3.1.32. Sé (8039)

3.1.33. Söpte (8041)

3.1.34. Szeleste (8042)

3.1.35. Szentpéterfa (8043)

3.1.36. Szombathely (8402)

3.1.37. Tanakajd (8045)

3.1.38. Táplánszentkereszt (8046)

3.1.39. Torony (8047)

3.1.40. Tömörd (8015)

3.1.41. Vasasszonyfa (8048)

3.1.42. Vaskeresztes (8049)

3.1.43. Vassurány (8050)

3.1.44. Vasszilvágy (8051)

3.1.45. Velem (8016)

3.2. Alsó-Őrségi erdőtervezési körzet

3.2.1. Bajánsenye (8214)

3.2.2. Felsőjánosfa (8215)

3.2.3. Hegyhátszentjakab (8216)

3.2.4. Ispánk (8217)

3.2.5. Kercaszomor (8218)

3.2.6. Kerkáskápolna (8219)

3.2.7. Kisrákos (8220)

3.2.8. Nagyrákos (8221)

3.2.9. Őrimagyarósd (8191)

3.2.10. Őriszentpéter (8222)

3.2.11. Pankasz (8223)

3.2.12. Szaknyér (8224)

3.2.13. Szalafő (8225)

3.2.14. Szatta (8226)

3.2.15. Szőce (8193)

3.2.16. Viszák (8227)

3.3. *  Dél-Hansági és Győri erdőtervezési körzet

3.3.1. Abda (3035)

3.3.2. Acsalag (3082)

3.3.3. Agyagosszergény (3103)

3.3.4. Ásványráró (3037)

3.3.5. Barbacs (3083)

3.3.6. Bezi (3084)

3.3.7. Bőny (3408)

3.3.8. Börcs (3040)

3.3.9. Bősárkány (3085)

3.3.10. Cakóháza (3086)

3.3.11. Csorna (3087)

3.3.12. Darnózseli (3041)

3.3.13. Dunaszeg (3042)

3.3.14. Dunaszentpál (3043)

3.3.15. Enese (3044)

3.3.16. Farád (3088)

3.3.17. Fehértó (3089)

3.3.18. Fertőd (3090)

3.3.19. Gönyű (3018)

3.3.20. Győr (3401)

3.3.21. Győrladamér (3045)

3.3.22. Győrsövényház (3092)

3.3.23. Győrújfalu (3046)

3.3.24. Győrzámoly (3047)

3.3.25. Hédervár (3048)

3.3.26. Ikrény (3049)

3.3.27. Kapuvár (3093)

3.3.28. Kisbajcs (3051)

3.3.29. Kóny (3052)

3.3.30. Kunsziget (3053)

3.3.31. Lipót (3054)

3.3.32. Maglóca (3094)

3.3.33. Markotabödöge (3095)

3.3.34. Mecsér (3055)

3.3.35. Nagybajcs (3056)

3.3.36. Nagyszentjános (3403)

3.3.37. Osli (3096)

3.3.38. Öttevény (3057)

3.3.39. Pér (3010)

3.3.40. Rábapatona (3031)

3.3.41. Rábatamási (3097)

3.3.42. Rábcakapi (3098)

3.3.43. Rétalap (3409)

3.3.44. Szárföld (3100)

3.3.45. Tárnokréti (3101)

3.3.46. Töltéstava (3016)

3.3.47. Vámosszabadi (3059)

3.3.48. Vének (3060)

3.3.49. Veszkény (3102)

3.4. Észak-Hanság és Szigetközi erdőtervezési körzet

3.4.1. Bezenye (3061)

3.4.2. Dunakiliti (3063)

3.4.3. Dunaremete (3064)

3.4.4. Dunasziget (3400)

3.4.5. Feketeerdő (3065)

3.4.6. Halászi (3066)

3.4.7. Hegyeshalom (3067)

3.4.8. Jánossomorja (3076)

3.4.9. Károlyháza (3412)

3.4.10. Kimle (3050)

3.4.11. Kisbodak (3068)

3.4.12. Lébény (3075)

3.4.13. Levél (3069)

3.4.14. Máriakálnok (3070)

3.4.15. Mosonmagyaróvár (3071)

3.4.16. Mosonszentmiklós (3074)

3.4.17. Mosonszolnok (3078)

3.4.18. Mosonudvar (3077)

3.4.19. Püski (3072)

3.4.20. Rajka (3073)

3.4.21. Újrónafő (3080)

3.4.22. Várbalog (3081)

3.5. Felső-Kemenesháti erdőtervezési körzet

3.5.1. Alsóújlak (8137)

3.5.2. Andrásfa (8136)

3.5.3. Bérbaltavár (8106)

3.5.4. Bögöte (8109)

3.5.5. Csehi (8138)

3.5.6. Csehimindszent (8127)

3.5.7. Csipkerek (8128)

3.5.8. Döbörhegy (8179)

3.5.9. Döröske (8180)

3.5.10. Egervölgy (8129)

3.5.11. Egyházashollós (8165)

3.5.12. Gersekarát (8140)

3.5.13. Győrvár (8143)

3.5.14. Halastó (8182)

3.5.15. Hegyháthodász (8184)

3.5.16. Hegyhátsál (8185)

3.5.17. Hegyhátszentpéter (8144)

3.5.18. Hosszúpereszteg (8113)

3.5.19. Kám (8145)

3.5.20. Katafa (8188)

3.5.21. Mikosszéplak (8123)

3.5.22. Nádasd (8190)

3.5.23. Nagymizdó (8189)

3.5.24. Nagytilaj (8148)

3.5.25. Olaszfa (8150)

3.5.26. Oszkó (8151)

3.5.27. Pácsony (8152)

3.5.28. Petőmihályfa (8153)

3.5.29. Püspökmolnári (8154)

3.5.30. Rábahidvég (8155)

3.5.31. Rum (8156)

3.5.32. Sárfimizdó (8157)

3.5.33. Szarvaskend (8192)

3.5.34. Szemenye (8133)

3.5.35. Telekes (8160)

3.5.36. Vasvár (8161)

3.5.37. Vasvár-Nagymákfa (8147)

3.5.38. Zsennye (8163)

3.6. Felső-Őrségi és Vendvidéki erdőtervezési körzet

3.6.1. Alsószölnök (8194)

3.6.2. Apátistvánfalva (8195)

3.6.3. Csákánydoroszló (8164)

3.6.4. Csörötnek (8196)

3.6.5. Daraboshegy (8178)

3.6.6. Felsőmarác (8181)

3.6.7. Felsőszölnök (8198)

3.6.8. Gasztony (8167)

3.6.9. Halogy (8183)

3.6.10. Hegyhátszentmárton (8186)

3.6.11. Ivánc (8187)

3.6.12. Kemestaródfa (8170)

3.6.13. Kétvölgy (8200)

3.6.14. Kondorfa (8201)

3.6.15. Magyarlak (8202)

3.6.16. Nemesmedves (8204)

3.6.17. Orfalu (8205)

3.6.18. Rábagyarmat (8207)

3.6.19. Rátót (8209)

3.6.20. Rönök (8210)

3.6.21. Szakonyfalu (8211)

3.6.22. Szentgotthárd (8212)

3.6.23. Szentgotthárd-Farkasfa (8197)

3.6.24. Szentgotthárd-Jakabháza (8199)

3.6.25. Szentgotthárd-Máriaújfalu (8203)

3.6.26. Szentgotthárd-Rábafüzes (8206)

3.6.27. Szentgotthárd-Rábatótfalu (8208)

3.6.28. Vasszentmihály (8213)

3.7. * 

3.8. * 

3.9. Kemenesi cser erdőtervezési körzet

3.9.1. Csönge (8091)

3.9.2. Kemenesmagasi (8092)

3.9.3. Kemenesmihályfa (8093)

3.9.4. Kemenessömjén (8094)

3.9.5. Kemenesszentmárton (8095)

3.9.6. Kenyeri (8096)

3.9.7. Mersevát (8097)

3.9.8. Nagysimonyi (8098)

3.9.9. Ostffyasszonyfa (8099)

3.9.10. Pápoc (8100)

3.9.11. Szergény (8103)

3.9.12. Tokorcs (8104)

3.9.13. Vönöck (8105)

3.10. Körmendi erdőtervezési körzet

3.10.1. Balogunyom (8018)

3.10.2. Csempeszkopács (8139)

3.10.3. Egyházasrádóc (8023)

3.10.4. Gyanógeregye (8142)

3.10.5. Harasztifalu (8168)

3.10.6. Kisunyom (8029)

3.10.7. Körmend (8400)

3.10.8. Magyarnádalja (8172)

3.10.9. Magyarszecsőd (8173)

3.10.10. Molnaszecsőd (8174)

3.10.11. Nemeskolta (8149)

3.10.12. Nemesrempehollós (8175)

3.10.13. Pinkamindszent (8176)

3.10.14. Rábatöttös (8141)

3.10.15. Rádóckölked (8037)

3.10.16. Sorkifalud (8158)

3.10.17. Sorkikápolna (8159)

3.10.18. Sorokpolány (8040)

3.10.19. Vasalja (8177)

3.10.20. Vasszécseny (8162)

3.11. Pannonhalmi-Téti erdőtervezési körzet

3.11.1. Bakonypéterd (3410)

3.11.2. Écs (3000)

3.11.3. Felpéc (3001)

3.11.4. Gyömöre (3020)

3.11.5. Győrasszonyfa (3002)

3.11.6. Győrság (3003)

3.11.7. Győrszemere (3022)

3.11.8. Győrújbarát (3402)

3.11.9. Kajárpéc (3004)

3.11.10. Koroncó (3026)

3.11.11. Mezőörs (3005)

3.11.12. Mórichida (3029)

3.11.13. Nyalka (3006)

3.11.14. Nyúl (3007)

3.11.15. Pannonhalma (3008)

3.11.16. Pázmándfalu (3009)

3.11.17. Ravazd (3011)

3.11.18. Sokorópátka (3012)

3.11.19. Táp (3013)

3.11.20. Tápszentmiklós (3014)

3.11.21. Tarjánpuszta (3407)

3.11.22. Tényő (3015)

3.11.23. Tét (3034)

3.12. Rábaközi-Iváni cser erdőtervezési körzet

3.12.1. Árpás (3036)

3.12.2. Babót (3104)

3.12.3. Bágyogszovát (3038)

3.12.4. Beled (3105)

3.12.5. Bodonhely (3039)

3.12.6. Bogyoszló (3106)

3.12.7. Cirák (3168)

3.12.8. Csáfordjánosfa (3169)

3.12.9. Csapod (3107)

3.12.10. Csér (3170)

3.12.11. Dénesfa (3171)

3.12.12. Dör (3108)

3.12.13. Edve (3109)

3.12.14. Egyed (3110)

3.12.15. Fertőendréd (3111)

3.12.16. Gyóró (3172)

3.12.17. Himod (3113)

3.12.18. Hövej (3114)

3.12.19. Iván (3173)

3.12.20. Jobaháza (3115)

3.12.21. Kisbabot (3024)

3.12.22. Kisfalud (3116)

3.12.23. Magyarkeresztúr (3117)

3.12.24. Mérges (3028)

3.12.25. Mihályi (3118)

3.12.26. Páli (3119)

3.12.27. Pásztori (3120)

3.12.28. Potyond (3122)

3.12.29. Rábacsanak (3123)

3.12.30. Rábacsécsény (3032)

3.12.31. Rábakecöl (3124)

3.12.32. Rábapordány (3125)

3.12.33. Rábasebes (3126)

3.12.34. Rábaszentandrás (3127)

3.12.35. Rábaszentmihály (3058)

3.12.36. Rábaszentmiklós (3033)

3.12.37. Répceszemere (3174)

3.12.38. Sobor (3128)

3.12.39. Sopronnémeti (3129)

3.12.40. Szany (3130)

3.12.41. Szil (3131)

3.12.42. Szilsárkány (3132)

3.12.43. Vadosfa (3133)

3.12.44. Vág (3134)

3.12.45. Vásárosfalu (3135)

3.12.46. Vitnyéd (3137)

3.12.47. Zsebeháza (3138)

3.13. Répce-síki erdőtervezési körzet

3.13.1. Bő (8054)

3.13.2. Bük (8021)

3.13.3. Chernelházadamonya (8056)

3.13.4. Csánig (8057)

3.13.5. Hegyfalu (8060)

3.13.6. Iklanberény (8062)

3.13.7. Jákfa (8063)

3.13.8. Lócs (8065)

3.13.9. Mesterháza (8067)

3.13.10. Nagygeresd (8068)

3.13.11. Nemesládony (8069)

3.13.12. Nick (8070)

3.13.13. Pósfa (8074)

3.13.14. Répcelak (8078)

3.13.15. Répceszentgyörgy (8079)

3.13.16. Sajtoskál (8080)

3.13.17. Simaság (8082)

3.13.18. Tompaládony (8084)

3.13.19. Tormásliget (8231)

3.13.20. Uraiújfalu (8403)

3.13.21. Vámoscsalád (8087)

3.13.22. Vasegerszeg (8086)

3.13.23. Zsédeny (8090)

3.14. Sárvár-Celldömölki erdőtervezési körzet

3.14.1. Bejcgyertyános (8126)

3.14.2. Boba (8107)

3.14.3. Borgáta (8108)

3.14.4. Bozzai (8019)

3.14.5. Bögöt (8055)

3.14.6. Celldömölk (8110)

3.14.7. Csénye (8058)

3.14.8. Duka (8111)

3.14.9. Egyházashetye (8112)

3.14.10. Gérce (8130)

3.14.11. Ikervár (8061)

3.14.12. Jánosháza (8115)

3.14.13. Káld (8131)

3.14.14. Karakó (8116)

3.14.15. Keléd (8117)

3.14.16. Kemeneskápolna (8118)

3.14.17. Kemenespálfa (8119)

3.14.18. Kenéz (8064)

3.14.19. Kissomlyó (8120)

3.14.20. Köcsk (8121)

3.14.21. Megyehíd (8066)

3.14.22. Meggyeskovácsi (8075)

3.14.23. Mesteri (8122)

3.14.24. Nemeskeresztúr (8124)

3.14.25. Nemeskocs (8125)

3.14.26. Nyőgér (8132)

3.14.27. Ölbő (8071)

3.14.28. Pecöl (8072)

3.14.29. Porpác (8073)

3.14.30. Rábapaty (8076)

3.14.31. Sárvár (8401)

3.14.32. Sitke (8101)

3.14.33. Sótony (8102)

3.14.34. Vásárosmiske (8135)

3.14.35. Vashosszúfalu (8134)

3.14.36. Vát (8088)

3.14.37. Vép (8089)

3.15. Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet

3.15.1. Ágfalva (3139)

3.15.2. Ebergőc (3159)

3.15.3. Egyházasfalu (3143)

3.15.4. Fertőboz (3144)

3.15.5. Fertőhomok (3145)

3.15.6. Fertőrákos (3146)

3.15.7. Fertőszentmiklós (3112)

3.15.8. Fertőszéplak (3091)

3.15.9. Gyalóka (3147)

3.15.10. Harka (3140)

3.15.11. Hegykő (3160)

3.15.12. Hidegség (3148)

3.15.13. Kópháza (3149)

3.15.14. Lövő (3161)

3.15.15. Nagycenk (3150)

3.15.16. Nagylózs (3162)

3.15.17. Nemeskér (3163)

3.15.18. Pereszteg (3151)

3.15.19. Petőháza (3121)

3.15.20. Pinnye (3164)

3.15.21. Pusztacsalád (3165)

3.15.22. Répcevis (3152)

3.15.23. Röjtökmuzsaj (3166)

3.15.24. Sarród (3099)

3.15.25. Sopron (3141)

3.15.26. Sopron-Balf (3142)

3.15.27. Sopronhorpács (3153)

3.15.28. Sopronkövesd (3154)

3.15.29. Szakony (3155)

3.15.30. Újkér (3167)

3.15.31. Und (3156)

3.15.32. Völcsej (3157)

3.15.33. Zsira (3158)

4. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal * 

4.1. Baki erdőtervezési körzet

4.1.1. Bak (9145)

4.1.2. Baktüttös (9146)

4.1.3. Barlahida (9042)

4.1.4. Becsvölgye (9043)

4.1.5. Bocfölde (9063)

4.1.6. Csatár (9147)

4.1.7. Csertalakos (9165)

4.1.8. Gellénháza (9076)

4.1.9. Gombosszeg (9044)

4.1.10. Gutorfölde (9167)

4.1.11. Hahót (9148)

4.1.12. Iborfia (9045)

4.1.13. Kustánszeg (9047)

4.1.14. Lickóvadamos (9048)

4.1.15. Nagylengyel (9091)

4.1.16. Ormándlak (9098)

4.1.17. Pálfiszeg (9051)

4.1.18. Petrikeresztúr (9052)

4.1.19. Pölöske (9150)

4.1.20. Sárhida (9152)

4.1.21. Söjtör (9153)

4.1.22. Szentkozmadombja (9053)

4.1.23. Tófej (9154)

4.1.24. Zalatárnok (9055)

4.2. Bánokszentgyörgyi erdőtervezési körzet

4.2.1. Bánokszentgyörgy (9155)

4.2.2. Bázakerettye (9178)

4.2.3. Borsfa (9157)

4.2.4. Bucsuta (9159)

4.2.5. Lasztonya (9169)

4.2.6. Lispeszentadorján (9170)

4.2.7. Oltárc (9160)

4.2.8. Ortaháza (9172)

4.2.9. Pördefölde (9174)

4.2.10. Pusztaederics (9175)

4.2.11. Pusztamagyaród (9161)

4.2.12. Pusztaszentlászló (9151)

4.2.13. Szentliszló (9162)

4.2.14. Szentpéterfölde (9176)

4.2.15. Valkonya (9163)

4.2.16. Várfölde (9177)

4.3. Hévízi erdőtervezési körzet

4.3.1. Alsópáhok (9407)

4.3.2. Döbröce (9419)

4.3.3. Felsőpáhok (9409)

4.3.4. Hévíz (9410)

4.3.5. Karmacs (9411)

4.3.6. Kisgörbő (9420)

4.3.7. Kisvásárhely (9421)

4.3.8. Mihályfa (9422)

4.3.9. Nagygörbő (9423)

4.3.10. Nemesbük (9413)

4.3.11. Óhid (9424)

4.3.12. Sármellék (9414)

4.3.13. Sümegcsehi (9425)

4.3.14. Szalapa (9426)

4.3.15. Szentgyörgyvár (9415)

4.3.16. Vindornyafok (9416)

4.3.17. Vindornyalak (9427)

4.3.18. Vindornyaszőlős (9428)

4.4. Lenti erdőtervezési körzet

4.4.1. Baglad (9017)

4.4.2. Belsősárd (9019)

4.4.3. Bödeháza (9020)

4.4.4. Csömödér (9021)

4.4.5. Gáborjánháza (9022)

4.4.6. Hernyék (9024)

4.4.7. Kerkabarabás (9046)

4.4.8. Kissziget (9027)

4.4.9. Külsősárd (9028)

4.4.10. Lendvajakabfa (9030)

4.4.11. Lenti (9031)

4.4.12. Mikekarácsonyfa (9049)

4.4.13. Nemesnép (9014)

4.4.14. Nova (9050)

4.4.15. Pórszombat (9006)

4.4.16. Rédics (9037)

4.4.17. Resznek (9036)

4.4.18. Szijártóháza (9038)

4.4.19. Szilvágy (9054)

4.4.20. Zalabaksa (9008)

4.4.21. Zalaszombatfa (9040)

4.4.22. Zebecke (9041)

4.5. Letenyei erdőtervezési körzet

4.5.1. Becsehely (9156)

4.5.2. Csörnyeföld (9179)

4.5.3. Dobri (9180)

4.5.4. Gosztola (9023)

4.5.5. Iklódbördőce (9025)

4.5.6. Kányavár (9168)

4.5.7. Kerkaszentkirály (9181)

4.5.8. Kerkateskánd (9026)

4.5.9. Kiscsehi (9182)

4.5.10. Kistolmács (9183)

4.5.11. Lendvadedes (9029)

4.5.12. Letenye (9184)

4.5.13. Lovászi (9034)

4.5.14. Maróc (9185)

4.5.15. Murarátka (9186)

4.5.16. Muraszemenye (9187)

4.5.17. Páka (9173)

4.5.18. Szécsisziget (9189)

4.5.19. Szentmargitfalva (9188)

4.5.20. Tormafölde (9190)

4.5.21. Tornyiszentmiklós (9039)

4.5.22. Tótszentmárton (9191)

4.5.23. Tótszerdahely (9192)

4.5.24. Zajk (9193)

4.6. Nagykanizsai erdőtervezési körzet

4.6.1. Bocska (9195)

4.6.2. Börzönce (9158)

4.6.3. Eszteregnye (9197)

4.6.4. Fűzvölgy (9199)

4.6.5. Gelse (9200)

4.6.6. Gelsesziget (9201)

4.6.7. Homokkomárom (9202)

4.6.8. Hosszúvölgy (9203)

4.6.9. Kacorlak (9204)

4.6.10. Magyarszentmiklós (9207)

4.6.11. Magyarszerdahely (9208)

4.6.12. Nagybakónak (9240)

4.6.13. Nagykanizsa (9209)

4.6.14. Nagykanizsa-Bagola (9216)

4.6.15. Nagykanizsa-Bajcsa (9217)

4.6.16. Nagykanizsa-Miklósfa (9222)

4.6.17. Nagyrécse (9225)

4.6.18. Pölöskefő (9211)

4.6.19. Rigyác (9213)

4.6.20. Sormás (9214)

4.6.21. Újudvar (9215)

4.6.22. Zalaszentbalázs (9164)

4.7. Surdi erdőtervezési körzet

4.7.1. Belezna (9218)

4.7.2. Fityeház (9219)

4.7.3. Liszó (9220)

4.7.4. Molnári (9223)

4.7.5. Murakeresztúr (9224)

4.7.6. Nemespátró (9226)

4.7.7. Petrivente (9210)

4.7.8. Semjénháza (9228)

4.7.9. Surd (9229)

4.7.10. Szepetnek (9230)

4.8. Szentgyörgyvölgyi erdőtervezési körzet

4.8.1. Alsószenterzsébet (9010)

4.8.2. Csesztreg (9000)

4.8.3. Csöde (9001)

4.8.4. Felsőszenterzsébet (9011)

4.8.5. Kálócfa (9002)

4.8.6. Kerkafalva (9003)

4.8.7. Kerkakutas (9004)

4.8.8. Kozmadombja (9005)

4.8.9. Magyarföld (9012)

4.8.10. Magyarszombatfa (8229)

4.8.11. Márokföld (9013)

4.8.12. Pusztaapáti (9007)

4.8.13. Ramocsa (9015)

4.8.14. Szentgyörgyvölgy (9016)

4.8.15. Velemér (8230)

4.8.16. Zalalövő (9009)

4.9. Zalacsányi erdőtervezési körzet

4.9.1. Alibánfa (9056)

4.9.2. Almásháza (9119)

4.9.3. Alsónemesapáti (9057)

4.9.4. Batyk (9120)

4.9.5. Bezeréd (9062)

4.9.6. Bókaháza (9121)

4.9.7. Búcsúszentlászló (9067)

4.9.8. Dötk (9072)

4.9.9. Gétye (9122)

4.9.10. Gyűrűs (9078)

4.9.11. Kallósd (9124)

4.9.12. Kehidakustány (9125)

4.9.13. Kemendollár (9082)

4.9.14. Kisbucsa (9084)

4.9.15. Ligetfalva (9127)

4.9.16. Misefa (9088)

4.9.17. Nagykapornak (9089)

4.9.18. Nemesapáti (9093)

4.9.19. Nemeshetés (9094)

4.9.20. Nemesrádó (9130)

4.9.21. Nemessándorháza (9095)

4.9.22. Nemesszentandrás (9149)

4.9.23. Orbányosfa (9097)

4.9.24. Padár (9129)

4.9.25. Pakod (9100)

4.9.26. Pókaszepetk (9102)

4.9.27. Sénye (9131)

4.9.28. Tekenye (9133)

4.9.29. Tilaj (9134)

4.9.30. Türje (9135)

4.9.31. Vöckönd (9109)

4.9.32. Zalaapáti (9136)

4.9.33. Zalabér (9110)

4.9.34. Zalacsány (9137)

4.9.35. Zalaistvánd (9115)

4.9.36. Zalaköveskút (9417)

4.9.37. Zalaszentgrót (9140)

4.9.38. Zalaszentgrót-Csáford (9069)

4.9.39. Zalaszentgrót-Zalakoppány (9139)

4.9.40. Zalaszentgrót-Zalaudvarnok (9143)

4.9.41. Zalaszentlászló (9141)

4.9.42. Zalavég (9144)

4.10. Zalaegerszegi erdőtervezési körzet

4.10.1. Babosdöbréte (9059)

4.10.2. Bagod (9060)

4.10.3. Boncodfölde (9064)

4.10.4. Böde (9066)

4.10.5. Csonkahegyhát (9070)

4.10.6. Dobronhegy (9071)

4.10.7. Egervár (9074)

4.10.8. Gősfa (9077)

4.10.9. Hagyárosbörönd (9079)

4.10.10. Hottó (9080)

4.10.11. Kávás (9081)

4.10.12. Keménfa (9083)

4.10.13. Kiskutas (9085)

4.10.14. Kispáli (9086)

4.10.15. Lakhegy (9075)

4.10.16. Milejszeg (9087)

4.10.17. Nagykutas (9090)

4.10.18. Nagypáli (9092)

4.10.19. Németfalu (9096)

4.10.20. Ozmánbük (9099)

4.10.21. Pethőhenye (9101)

4.10.22. Salomvár (9103)

4.10.23. Teskánd (9106)

4.10.24. Vasboldogasszony (9107)

4.10.25. Vaspör (9108)

4.10.26. Zalaboldogfa (9111)

4.10.27. Zalacséb (9112)

4.10.28. Zalaegerszeg (9400)

4.10.29. Zalaháshágy (9114)

4.10.30. Zalaszentgyörgy (9116)

4.10.31. Zalaszentiván (9117)

4.10.32. Zalaszentlőrinc (9118)

4.11. Zalakomári erdőtervezési körzet

4.11.1. Alsórajk (9194)

4.11.2. Balatonmagyaród (9231)

4.11.3. Csapi (9232)

4.11.4. Dióskál (9196)

4.11.5. Egeraracsa (9233)

4.11.6. Esztergályhorváti (9234)

4.11.7. Felsőrajk (9198)

4.11.8. Galambok (9235)

4.11.9. Garabonc (9236)

4.11.10. Kerecseny (9205)

4.11.11. Kilimán (9206)

4.11.12. Kisrécse (9238)

4.11.13. Miháld (9221)

4.11.14. Nagyrada (9241)

4.11.15. Orosztony (9242)

4.11.16. Pacsa (9128)

4.11.17. Pat (9243)

4.11.18. Pötréte (9212)

4.11.19. Sand (9227)

4.11.20. Szentpéterúr (9132)

4.11.21. Zalaigrice (9138)

4.11.22. Zalakaros (9244)

4.11.23. Zalakomár (9239)

4.11.24. Zalamerenye (9245)

4.11.25. Zalasárszeg (9246)

4.11.26. Zalaszabar (9247)

4.11.27. Zalaszentjakab (9248)

4.11.28. Zalaszentmárton (9249)

4.11.29. Zalaszentmihály (9142)

4.11.30. Zalaújlak (9250)

4.11.31. Zalavár (9418)

5. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal * 

5.1. *  Barcsi erdőtervezési körzet

5.1.1. Babócsa (6172)

5.1.2. Barcs (6173)

5.1.3. Barcs-Drávaszentes (6178)

5.1.4. Barcs-Somogytarnóca (6186)

5.1.5. Bolhó (6174)

5.1.6. Csokonyavisonta (6175)

5.1.7. Darány (6176)

5.1.8. Drávagárdony (6177)

5.1.9. Drávatamási (6179)

5.1.10. Homokszentgyörgy (6198)

5.1.11. Istvándi (6180)

5.1.12. Kálmáncsa (6199)

5.1.13. Kastélyosdombó (6181)

5.1.14. Komlósd (6182)

5.1.15. Lakócsa (6247)

5.1.16. Péterhida (6183)

5.1.17. Potony (6248)

5.1.18. Szentborbás (6249)

5.1.19. Szulok (6187)

5.1.20. Tótújfalu (6250)

5.2. *  Kelet-Zselic-Igali erdőtervezési körzet

5.2.1. Baté (6218)

5.2.2. Bonnya (6092)

5.2.3. Büssü (6219)

5.2.4. Cserénfa (6220)

5.2.5. Csoma (6221)

5.2.6. Ecseny (6093)

5.2.7. Felsőmocsolád (6094)

5.2.8. Fiad (6095)

5.2.9. Fonó (6222)

5.2.10. Gadács (6096)

5.2.11. Gálosfa (6240)

5.2.12. Gölle (6223)

5.2.13. Hajmás (6241)

5.2.14. Igal (6097)

5.2.15. Kaposgyarmat (6242)

5.2.16. Kaposhomok (6243)

5.2.17. Kaposkeresztúr (6244)

5.2.18. Kazsok (6098)

5.2.19. Kercseliget (6229)

5.2.20. Kisbárapáti (6100)

5.2.21. Kisgyalán (6230)

5.2.22. Magyaratád (6101)

5.2.23. Mosdós (6231)

5.2.24. Nagyberki (6232)

5.2.25. Orci (6233)

5.2.26. Patalom (6234)

5.2.27. Ráksi (6104)

5.2.28. Sántos (6235)

5.2.29. Simonfa (6245)

5.2.30. Somodor (6105)

5.2.31. Somogyacsa (6106)

5.2.32. Somogydöröcske (6107)

5.2.33. Somogyszil (6108)

5.2.34. Szabadi (6236)

5.2.35. Szentbalázs (6246)

5.2.36. Szentgáloskér (6109)

5.2.37. Szorosad (6110)

5.2.38. Taszár (6237)

5.2.39. Törökkoppány (6111)

5.2.40. Zimány (6239)

5.3. Iharosi erdőtervezési körzet

5.3.1. Csurgó (6151)

5.3.2. Csurgónagymarton (6159)

5.3.3. Gyékényes (6160)

5.3.4. Őrtilos (6161)

5.3.5. Porrog (6163)

5.3.6. Porrogszentkirály (6164)

5.3.7. Porrogszentpál (6165)

5.3.8. Somogybükkösd (6166)

5.3.9. Zákány (6167)

5.3.10. Zákányfalu (6254)

5.4. Kaszói erdőtervezési körzet

5.4.1. Bolhás (6143)

5.4.2. Iharos (6152)

5.4.3. Iharosberény (6153)

5.4.4. Inke (6154)

5.4.5. Kaszó (6251)

5.4.6. Pogányszentpéter (6162)

5.4.7. Somogycsicsó (6155)

5.4.8. Somogyszob (6148)

5.4.9. Szenta (6157)

5.4.10. * 

5.5. * 

5.6. Lábodi erdőtervezési körzet

5.6.1. Beleg (6142)

5.6.2. Csököly (6204)

5.6.3. Görgeteg (6189)

5.6.4. Görgeteg-Kuntelep (6190)

5.6.5. Hedrehely (6196)

5.6.6. Hencse (6197)

5.6.7. Kadarkút (6206)

5.6.8. Kisbajom (6135)

5.6.9. Kőkút (6200)

5.6.10. Lábod (6191)

5.6.11. Lad (6201)

5.6.12. Mike (6192)

5.6.13. Nagykorpád (6145)

5.6.14. Patosfa (6202)

5.6.15. Rinyabesenyő (6193)

5.6.16. Rinyakovácsi (6209)

5.6.17. Szabás (6149)

5.7. Marcali erdőtervezési körzet

5.7.1. Balatonberény (6017)

5.7.2. Balatonfenyves (6018)

5.7.3. Balatonkeresztúr (6019)

5.7.4. Balatonmáriafürdő (6020)

5.7.5. Balatonszentgyörgy (6021)

5.7.6. Balatonújlak (6022)

5.7.7. Csákány (6001)

5.7.8. Csömend (6025)

5.7.9. Főnyed (6002)

5.7.10. Gadány (6003)

5.7.11. Hollád (6026)

5.7.12. Kelevíz (6133)

5.7.13. Kéthely (6028)

5.7.14. Marcali (6004)

5.7.15. Marcali-Bize (6023)

5.7.16. Marcali-Boronka (6024)

5.7.17. Marcali-Horvátkút (6027)

5.7.18. Nagyszakácsi (6005)

5.7.19. Nemesdéd (6006)

5.7.20. Nemeskisfalud (6007)

5.7.21. Nemesvid (6008)

5.7.22. Sávoly (6009)

5.7.23. Somogysámson (6033)

5.7.24. Somogysimonyi (6010)

5.7.25. Somogyszentpál (6034)

5.7.26. Somogyzsitfa (6011)

5.7.27. Szegerdő (6035)

5.7.28. Szőkedencs (6013)

5.7.29. Tapsony (6014)

5.7.30. Táska (6036)

5.7.31. Tikos (6037)

5.7.32. Varászló (6015)

5.7.33. Vése (6016)

5.7.34. Vörs (6038)

5.8. Nagyatádi erdőtervezési körzet

5.8.1. Bakháza (6188)

5.8.2. Bélavár (6168)

5.8.3. Berzence (6150)

5.8.4. Háromfa (6169)

5.8.5. Heresznye (6170)

5.8.6. Nagyatád (6144)

5.8.7. Ötvöskónyi (6146)

5.8.8. Rinyaszentkirály (6194)

5.8.9. Rinyaújlak (6195)

5.8.10. Rinyaújnép (6184)

5.8.11. Segesd (6147)

5.8.12. Somogyaracs (6185)

5.8.13. Somogyudvarhely (6156)

5.8.14. *  Tarany (6158)

5.8.15. *  Vízvár (6171)

5.9. Nagybajomi erdőtervezési körzet

5.9.1. Bodrog (6112)

5.9.2. Böhönye (6000)

5.9.3. Gige (6205)

5.9.4. Hetes (6129)

5.9.5. Hosszúvíz (6130)

5.9.6. Jákó (6131)

5.9.7. Kaposfő (6207)

5.9.8. Kaposmérő (6225)

5.9.9. Kisasszond (6134)

5.9.10. Kiskorpád (6136)

5.9.11. Kutas (6137)

5.9.12. Libickozma (6029)

5.9.13. Mesztegnyő (6138)

5.9.14. Mezőcsokonya (6139)

5.9.15. Nagybajom (6030)

5.9.16. Pálmajor (6403)

5.9.17. Somogyfajsz (6032)

5.9.18. Somogysárd (6140)

5.9.19. Szenyér (6012)

5.9.20. Újvárfalva (6141)

5.10. * 

5.11. Nyugat-Zselic erdőtervezési körzet

5.11.1. Bárdudvarnok (6203)

5.11.2. Bőszénfa (6214)

5.11.3. Kaposújlak (6227)

5.11.4. Kaposvár (6228)

5.11.5. Kaposvár-Kaposfüred (6224)

5.11.6. Kaposvár-Toponár (6238)

5.11.7. Kaposszerdahely (6226)

5.11.8. Patca (6208)

5.11.9. Szenna (6210)

5.11.10. Szilvásszentmárton (6211)

5.11.11. Visnye (6212)

5.11.12. Zselickisfalud (6213)

5.11.13. Zselickislak (6216)

5.11.14. Zselicszentpál (6217)

5.12. Somogyvári erdőtervezési körzet

5.12.1. Alsóbogát (6252)

5.12.2. Balatonboglár (6039)

5.12.3. Balatonboglár-Szőlőskislak (6054)

5.12.4. Balatonlelle (6040)

5.12.5. Buzsák (6113)

5.12.6. Csombárd (6128)

5.12.7. Edde (6114)

5.12.8. Fonyód (6041)

5.12.9. Gamás (6042)

5.12.10. Gyugy (6043)

5.12.11. Hács (6044)

5.12.12. Juta (6132)

5.12.13. Kisberény (6046)

5.12.14. Látrány (6047)

5.12.15. Lengyeltóti (6048)

5.12.16. Magyaregres (6115)

5.12.17. Mernye (6116)

5.12.18. Nikla (6117)

5.12.19. Ordacsehi (6050)

5.12.20. Osztopán (6118)

5.12.21. Öreglak (6119)

5.12.22. Pamuk (6120)

5.12.23. Polány (6121)

5.12.24. Pusztakovácsi (6031)

5.12.25. Somogyaszaló (6122)

5.12.26. Somogybabod (6051)

5.12.27. Somogygeszti (6123)

5.12.28. Somogyjád (6124)

5.12.29. Somogytúr (6052)

5.12.30. Somogyvámos (6125)

5.12.31. Somogyvár (6126)

5.12.32. Szőlősgyörök (6053)

5.12.33. Várda (6127)

5.12.34. Visz (6055)

5.13. Zamárdi erdőtervezési körzet

5.13.1. Ádánd (6070)

5.13.2. Andocs (6069)

5.13.3. Bábonymegyer (6073)

5.13.4. Balatonendréd (6056)

5.13.5. Balatonföldvár (6057)

5.13.6. Balatonőszöd (6058)

5.13.7. Balatonszabadi (6072)

5.13.8. Balatonszárszó (6059)

5.13.9. Balatonszemes (6060)

5.13.10. Bálványos (6061)

5.13.11. Bedegkér (6074)

5.13.12. Kánya (6076)

5.13.13. Kapoly (6075)

5.13.14. Kára (6099)

5.13.15. Karád (6045)

5.13.16. Kereki (6062)

5.13.17. Kőröshegy (6063)

5.13.18. Kötcse (6064)

5.13.19. Lulla (6077)

5.13.20. Miklósi (6102)

5.13.21. Nágocs (6103)

5.13.22. Nagyberény (6078)

5.13.23. Nagycsepely (6049)

5.13.24. Nyim (6079)

5.13.25. Pusztaszemes (6065)

5.13.26. Ságvár (6080)

5.13.27. Sérsekszőlős (6081)

5.13.28. Siófok (6082)

5.13.29. Siójut (6083)

5.13.30. Som (6084)

5.13.31. Somogyegres (6085)

5.13.32. Somogymeggyes (6086)

5.13.33. Szántód (6253)

5.13.34. Szólád (6066)

5.13.35. Tab (6087)

5.13.36. Teleki (6067)

5.13.37. Tengőd (6088)

5.13.38. Torvaj (6089)

5.13.39. Zala (6090)

5.13.40. Zamárdi (6068)

5.13.41. Zics (6091)

6. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal * 

6.1. *  Bátaszéki erdőtervezési körzet

6.1.1. Alsónána (7582)

6.1.2. Bátaapáti (7583)

6.1.3. Bátaszék (7584)

6.1.4. Bonyhád (7585)

6.1.5. Cikó (7586)

6.1.6. Grábóc (7587)

6.1.7. Kakasd (7588)

6.1.8. Mórágy (7590)

6.1.9. Mőcsény (7591)

6.1.10. Szálka (7592)

6.1.11. Várdomb (7594)

6.2. Bédai erdőtervezési körzet

6.2.1. Bár (318)

6.2.2. Dunaszekcső (319)

6.2.3. Homorúd (304)

6.2.4. Kölked (320)

6.2.5. Mohács (305)

6.3. Dél-Baranyai erdőtervezési körzet

6.3.1. Aranyosgadány (190)

6.3.2. Áta (191)

6.3.3. Babarc (230)

6.3.4. Belvárdgyula (193)

6.3.5. Berkesd (231)

6.3.6. Bezedek (232)

6.3.7. Birján (194)

6.3.8. Bogád (195)

6.3.9. Bóly (233)

6.3.10. Borjád (234)

6.3.11. Bosta (196)

6.3.12. Egerág (197)

6.3.13. Ellend (235)

6.3.14. Erdősmárok (236)

6.3.15. Erzsébet (238)

6.3.16. Fazekasboda (239)

6.3.17. Geresdlak (400)

6.3.18. Görcsönydoboka (242)

6.3.19. Gyód (198)

6.3.20. Hásságy (199)

6.3.21. Himesháza (244)

6.3.22. Ivándárda (245)

6.3.23. Kátoly (246)

6.3.24. Kékesd (247)

6.3.25. Keszü (201)

6.3.26. Kisbudmér (248)

6.3.27. Kisherend (202)

6.3.28. Kiskassa (203)

6.3.29. Kislippó (249)

6.3.30. Kisnyárád (250)

6.3.31. Kozármisleny (205)

6.3.32. Kökény (206)

6.3.33. Lánycsók (252)

6.3.34. Lippó (253)

6.3.35. Liptód (254)

6.3.36. Lothárd (207)

6.3.37. Magyarsarlós (209)

6.3.38. Majs (256)

6.3.39. Maráza (257)

6.3.40. Máriakéménd (259)

6.3.41. Martonfa (258)

6.3.42. Monyoród (261)

6.3.43. Nagybudmér (262)

6.3.44. Nagykozár (212)

6.3.45. Nagynyárád (263)

6.3.46. Olasz (214)

6.3.47. Palotabozsok (267)

6.3.48. Pécsdevecser (219)

6.3.49. Pécsudvard (220)

6.3.50. Pellérd (216)

6.3.51. Pereked (268)

6.3.52. Peterd (217)

6.3.53. Pócsa (270)

6.3.54. Pogány (221)

6.3.55. Romonya (222)

6.3.56. Sárok (273)

6.3.57. Sátorhely (409)

6.3.58. Somberek (274)

6.3.59. Szajk (275)

6.3.60. Szalánta (223)

6.3.61. Szebény (276)

6.3.62. Szederkény (277)

6.3.63. Székelyszabar (279)

6.3.64. Szellő (278)

6.3.65. Szemely (224)

6.3.66. Szilágy (280)

6.3.67. Szilvás (225)

6.3.68. Szőkéd (226)

6.3.69. Szűr (281)

6.3.70. Töttös (282)

6.3.71. Udvar (283)

6.3.72. Újpetre (227)

6.3.73. Versend (284)

6.3.74. Vokány (228)

6.4. Gemenci erdőtervezési körzet

6.4.1. Alsónyék (7603)

6.4.2. Báta (7604)

6.4.3. Bogyiszló (7595)

6.4.4. Decs (7605)

6.4.5. Fácánkert (7597)

6.4.6. Fadd (7596)

6.4.7. Harc (7598)

6.4.8. Őcsény (7600)

6.4.9. Pörböly (7607)

6.4.10. Sárpilis (7606)

6.4.11. Sióagárd (7601)

6.4.12. Szekszárd (7593)

6.4.13. Tolna (7602)

6.4.14. Tolna-Mözs (7599)

6.5. Hetvehelyi erdőtervezési körzet

6.5.1. Abaliget (21)

6.5.2. Bakonya (22)

6.5.3. Bicsérd (24)

6.5.4. Boda (25)

6.5.5. Bodolyabér (26)

6.5.6. Bükkösd (27)

6.5.7. Cserdi (28)

6.5.8. Cserkút (29)

6.5.9. Csonkamindszent (30)

6.5.10. Dinnyeberki (31)

6.5.11. Helesfa (33)

6.5.12. Hetvehely (34)

6.5.13. Husztót (35)

6.5.14. Kacsóta (36)

6.5.15. Kishajmás (38)

6.5.16. Kovácsszénája (39)

6.5.17. Kővágószőlős (40)

6.5.18. Kővágótőttős (41)

6.5.19. Okorvölgy (44)

6.5.20. Orfű (45)

6.5.21. Szentkatalin (16)

6.5.22. Szentlőrinc (47)

6.5.23. Zók (49)

6.6. Hőgyészi erdőtervezési körzet

6.6.1. Aparhant (7554)

6.6.2. Bonyhádvarasd (7555)

6.6.3. Csibrák (7556)

6.6.4. Diósberény (7557)

6.6.5. Dúzs (7558)

6.6.6. Felsőnána (7559)

6.6.7. Györe (7560)

6.6.8. Hőgyész (7561)

6.6.9. Izmény (7562)

6.6.10. Kalaznó (7563)

6.6.11. Kéty (7564)

6.6.12. Kisdorog (7565)

6.6.13. Kistormás (7567)

6.6.14. Kisvejke (7568)

6.6.15. Kurd (7569)

6.6.16. Lengyel (7570)

6.6.17. Mucsfa (7571)

6.6.18. Mucsi (7572)

6.6.19. Murga (7573)

6.6.20. Nagyvejke (7574)

6.6.21. Szakadát (7575)

6.6.22. Szárazd (7576)

6.6.23. Tevel (7578)

6.6.24. Varsád (7579)

6.6.25. Závod (7580)

6.6.26. Zomba (7581)

6.7. Kárászi erdőtervezési körzet

6.7.1. Egyházaskozár (311)

6.7.2. Hegyhátmaróc (312)

6.7.3. Hosszúhetény (313)

6.7.4. Kárász (292)

6.7.5. Kismányok (7566)

6.7.6. Magyaregregy (296)

6.7.7. Máza (410)

6.7.8. Nagymányok (7500)

6.7.9. Szárász (314)

6.7.10. Szászvár (402)

6.7.11. Tófű (316)

6.7.12. Váralja (7501)

6.7.13. Vékény (317)

6.8. Kisvaszari erdőtervezési körzet

6.8.1. Ág (288)

6.8.2. Alsómocsolád (287)

6.8.3. Bikal (289)

6.8.4. Felsőegerszeg (290)

6.8.5. Gerényes (291)

6.8.6. Kisvaszar (293)

6.8.7. Köblény (294)

6.8.8. Liget (295)

6.8.9. Mágocs (297)

6.8.10. Mekényes (298)

6.8.11. Nagyhajmás (299)

6.8.12. Oroszló (215)

6.8.13. Szalatnak (300)

6.8.14. Tékes (301)

6.8.15. Varga (302)

6.9. Nagydorogi erdőtervezési körzet

6.9.1. Bikács (7537)

6.9.2. Bölcske (7538)

6.9.3. Dunaföldvár (7539)

6.9.4. Dunaszentgyörgy (7541)

6.9.5. Gerjen (7542)

6.9.6. Györköny (7543)

6.9.7. Kajdacs (7544)

6.9.8. Kölesd (7545)

6.9.9. Madocsa (7546)

6.9.10. Medina (7547)

6.9.11. Nagydorog (7548)

6.9.12. Németkér (7549)

6.9.13. Paks (7550)

6.9.14. Pusztahencse (7551)

6.9.15. Szedres (7552)

6.9.16. Tengelic (7553)

6.10. Pécsi erdőtervezési körzet

6.10.1. Komló (204)

6.10.2. Magyarhertelend (208)

6.10.3. Magyarszék (210)

6.10.4. Mánfa (407)

6.10.5. Mecsekpölöske (211)

6.10.6. Pécs (218)

6.11. Pécsváradi erdőtervezési körzet

6.11.1. Apátvarasd (229)

6.11.2. Erdősmecske (237)

6.11.3. Feked (240)

6.11.4. Hidas (243)

6.11.5. Lovászhetény (255)

6.11.6. Mecseknádasd (260)

6.11.7. Nagypall (264)

6.11.8. Óbánya (265)

6.11.9. Ófalu (266)

6.11.10. Pécsvárad (269)

6.11.11. Véménd (285)

6.11.12. Zengővárkony (286)

6.12. Pincehelyi erdőtervezési körzet

6.12.1. Belecska (7524)

6.12.2. Gyönk (7525)

6.12.3. Keszőhidegkút (7526)

6.12.4. Kisszékely (7527)

6.12.5. Miszla (7528)

6.12.6. Nagyszékely (7529)

6.12.7. Ozora (7530)

6.12.8. Pálfa (7531)

6.12.9. Pincehely (7532)

6.12.10. Sárszentlőrinc (7533)

6.12.11. Simontornya (7534)

6.12.12. Tolnanémedi (7535)

6.12.13. Udvari (7536)

6.13. Sásdi erdőtervezési körzet

6.13.1. Bakóca (1)

6.13.2. Baranyajenő (2)

6.13.3. Baranyaszentgyörgy (3)

6.13.4. Gödre (401)

6.13.5. Kisbeszterce (10)

6.13.6. Meződ (12)

6.13.7. Mindszentgodisa (4)

6.13.8. Palé (13)

6.13.9. Sásd (14)

6.13.10. Szágy (15)

6.13.11. Tarrós (17)

6.13.12. Tormás (18)

6.13.13. Vásárosdombó (19)

6.13.14. Vázsnok (20)

6.14. Sellyei erdőtervezési körzet

6.14.1. Bánfa (69)

6.14.2. Bogdása (70)

6.14.3. Bürüs (71)

6.14.4. Dencsháza (73)

6.14.5. Drávafok (74)

6.14.6. Drávaiványi (75)

6.14.7. Drávakeresztúr (403)

6.14.8. Drávasztára (77)

6.14.9. Endrőc (78)

6.14.10. Felsőszentmárton (79)

6.14.11. Gyöngyfa (80)

6.14.12. Gyöngyösmellék (81)

6.14.13. Kákics (83)

6.14.14. Katádfa (82)

6.14.15. Kemse (84)

6.14.16. Kétújfalu (85)

6.14.17. Királyegyháza (86)

6.14.18. Markóc (89)

6.14.19. Marócsa (90)

6.14.20. Okorág (405)

6.14.21. Rózsafa (99)

6.14.22. Sellye (100)

6.14.23. Sósvertike (101)

6.14.24. Sumony (102)

6.14.25. Szentdénes (103)

6.14.26. Szentegát (406)

6.14.27. Szörény (104)

6.14.28. Teklafalu (105)

6.14.29. Várad (107)

6.14.30. Zádor (109)

6.14.31. Zaláta (108)

6.15. Szigetvári erdőtervezési körzet

6.15.1. Almamellék (50)

6.15.2. Almáskeresztúr (51)

6.15.3. Basal (52)

6.15.4. Boldogasszonyfa (310)

6.15.5. Botykapeterd (53)

6.15.6. Csebény (54)

6.15.7. Csertő (55)

6.15.8. Hobol (408)

6.15.9. Horváthertelend (57)

6.15.10. Ibafa (58)

6.15.11. Kisdobsza (411)

6.15.12. Kistamási (88)

6.15.13. Magyarlukafa (308)

6.15.14. Merenye (91)

6.15.15. Molvány (92)

6.15.16. Mozsgó (59)

6.15.17. Nagydobsza (412)

6.15.18. Nagypeterd (60)

6.15.19. Nagyváty (61)

6.15.20. Nemeske (95)

6.15.21. Nyugotszenterzsébet (62)

6.15.22. Patapoklosi (63)

6.15.23. Pettend (97)

6.15.24. Somogyapáti (64)

6.15.25. Somogyhárságy (309)

6.15.26. Somogyhatvan (306)

6.15.27. Somogyviszló (65)

6.15.28. Szentlászló (66)

6.15.29. Szigetvár (67)

6.15.30. Szulimán (68)

6.15.31. Tótszentgyörgy (106)

6.15.32. Vásárosbéc (307)

6.16. Tamási erdőtervezési körzet

6.16.1. Attala (7880)

6.16.2. Csikóstőttős (7882)

6.16.3. Dalmand (7502)

6.16.4. Dombóvár (7503)

6.16.5. Döbrököz (7504)

6.16.6. Értény (7505)

6.16.7. Felsőnyék (7506)

6.16.8. Fürged (7507)

6.16.9. Gyulaj (7508)

6.16.10. Iregszemcse (7509)

6.16.11. Jágónak (7883)

6.16.12. Kapospula (7881)

6.16.13. Kaposszekcső (7884)

6.16.14. Kocsola (7510)

6.16.15. Koppányszántó (7511)

6.16.16. Lápafő (7512)

6.16.17. Magyarkeszi (7513)

6.16.18. Nagykónyi (7514)

6.16.19. Nagyszokoly (7515)

6.16.20. Nak (7516)

6.16.21. Pári (7517)

6.16.22. Regöly (7518)

6.16.23. Szakály (7519)

6.16.24. Szakcs (7520)

6.16.25. Tamási (7521)

6.16.26. Újireg (7522)

6.16.27. Várong (7523)

6.17. Vajszlói erdőtervezési körzet

6.17.1. Adorjás (110)

6.17.2. Alsószentmárton (111)

6.17.3. Babarcszőlős (112)

6.17.4. Baksa (113)

6.17.5. Baranyahidvég (114)

6.17.6. Beremend (115)

6.17.7. Besence (116)

6.17.8. Bisse (117)

6.17.9. Bogádmindszent (118)

6.17.10. Cún (119)

6.17.11. Csányoszró (72)

6.17.12. Csarnóta (120)

6.17.13. Diósviszló (121)

6.17.14. Drávacsehi (122)

6.17.15. Drávacsepely (123)

6.17.16. Drávapalkonya (124)

6.17.17. Drávapiski (125)

6.17.18. Drávaszabolcs (126)

6.17.19. Drávaszerdahely (127)

6.17.20. Egyházasharaszti (128)

6.17.21. Garé (129)

6.17.22. Gerde (130)

6.17.23. Gilvánfa (131)

6.17.24. Gordisa (132)

6.17.25. Görcsöny (133)

6.17.26. Harkány (134)

6.17.27. Hegyszentmárton (135)

6.17.28. Hirics (136)

6.17.29. Illocska (137)

6.17.30. Ipacsfa (138)

6.17.31. Ivánbattyán (139)

6.17.32. Kásád (140)

6.17.33. Kémes (141)

6.17.34. Kisasszonyfa (142)

6.17.35. Kisdér (143)

6.17.36. Kisharsány (144)

6.17.37. Kisjakabfalva (145)

6.17.38. Kistapolca (147)

6.17.39. Kistótfalu (148)

6.17.40. Kisszentmárton (146)

6.17.41. Kórós (149)

6.17.42. Kovácshida (150)

6.17.43. Lapáncsa (151)

6.17.44. Lúzsok (152)

6.17.45. Magyarbóly (153)

6.17.46. Magyarmecske (154)

6.17.47. Magyartelek (155)

6.17.48. Márfa (157)

6.17.49. Márok (159)

6.17.50. Matty (156)

6.17.51. Nagycsány (160)

6.17.52. Nagyharsány (161)

6.17.53. Nagytótfalu (162)

6.17.54. Ócsárd (163)

6.17.55. Old (164)

6.17.56. Ózdfalu (165)

6.17.57. Palkonya (166)

6.17.58. Páprád (167)

6.17.59. Pécsbagota (168)

6.17.60. Piskó (169)

6.17.61. Rádfalva (170)

6.17.62. Regenye (171)

6.17.63. Sámod (172)

6.17.64. Siklós (173)

6.17.65. Siklósbodony (174)

6.17.66. Siklósnagyfalu (175)

6.17.67. Szabadszentkirály (176)

6.17.68. Szaporca (413)

6.17.69. Szava (178)

6.17.70. Szőke (179)

6.17.71. Tengeri (180)

6.17.72. Tésenfa (182)

6.17.73. Téseny (183)

6.17.74. Túrony (184)

6.17.75. Vajszló (185)

6.17.76. Vejti (186)

6.17.77. Velény (187)

6.17.78. Villány (188)

6.17.79. Villánykövesd (189)

7. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal * 

7.1. Alsó-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.1.1. Bátya (501)

7.1.2. Drágszél (514)

7.1.3. Dunaszentbenedek (502)

7.1.4. Dusnok (503)

7.1.5. Érsekcsanád (504)

7.1.6. Fajsz (505)

7.1.7. Foktő (506)

7.1.8. Géderlak (507)

7.1.9. Kalocsa (508)

7.1.10. Miske (518)

7.1.11. Nemesnádudvar (519)

7.1.12. Ordas (509)

7.1.13. Sükösd (510)

7.1.14. Uszód (511)

7.2. Ásotthalmi erdőtervezési körzet

7.2.1. Ásotthalom (2000)

7.2.2. Bordány (2001)

7.2.3. Mórahalom (2002)

7.2.4. Öttömös (2003)

7.2.5. Pusztamérges (2004)

7.2.6. Ruzsa (2005)

7.2.7. Üllés (2006)

7.2.8. Zákányszék (2007)

7.3. Bajai erdőtervezési körzet

7.3.1. Bácsbokod (602)

7.3.2. Bácsborsód (603)

7.3.3. Bácsszentgyörgy (604)

7.3.4. Baja (500)

7.3.5. Bátmonostor (605)

7.3.6. Borota (512)

7.3.7. Csátalja (606)

7.3.8. Csávoly (513)

7.3.9. Dávod (607)

7.3.10. Dunafalva (620)

7.3.11. Érsekhalma (614)

7.3.12. Felsőszentiván (515)

7.3.13. Gara (608)

7.3.14. Hajós (613)

7.3.15. Hercegszántó (609)

7.3.16. Nagybaracska (610)

7.3.17. Rém (521)

7.3.18. Szeremle (611)

7.3.19. Vaskút (612)

7.4. Bugaci erdőtervezési körzet

7.4.1. Ágasegyháza (556)

7.4.2. Ballószög (557)

7.4.3. Bugac (568)

7.4.4. Bugacpusztaháza (618)

7.4.5. Fülöpjakab (617)

7.4.6. Gátér (569)

7.4.7. Helvécia (558)

7.4.8. Jakabszállás (570)

7.4.9. Jászszentlászló (571)

7.4.10. Kiskunfélegyháza (572)

7.4.11. Kunszállás (573)

7.4.12. Móricgát (619)

7.4.13. Pálmonostora (574)

7.4.14. Petőfiszállás (575)

7.4.15. Tiszaalpár (555)

7.4.16. Tiszaug (621)

7.5. Harkakötönyi erdőtervezési körzet

7.5.1. Balotaszállás (590)

7.5.2. Csólyospálos (577)

7.5.3. Harkakötöny (578)

7.5.4. Kiskunmajsa (580)

7.5.5. Kömpöc (581)

7.5.6. Szank (576)

7.5.7. Tázlár (582)

7.5.8. Zsana (583)

7.6. Kecskeméti erdőtervezési körzet

7.6.1. Felsőlajos (616)

7.6.2. Fülöpháza (541)

7.6.3. Kecskemét (561)

7.6.4. Kerekegyháza (543)

7.6.5. Kunbaracs (545)

7.6.6. Ladánybene (548)

7.6.7. Lajosmizse (549)

7.6.8. Lakitelek (562)

7.6.9. Nyárlőrinc (564)

7.6.10. Szentkirály (563)

7.6.11. Tiszakécske (565)

7.6.12. Városföld (567)

7.7. Kelebiai erdőtervezési körzet

7.7.1. Bácsalmás (591)

7.7.2. Bácsszőlős (592)

7.7.3. Csikéria (593)

7.7.4. Katymár (594)

7.7.5. Kelebia (595)

7.7.6. Kisszállás (596)

7.7.7. Kunbaja (597)

7.7.8. Madaras (598)

7.7.9. Mátételke (599)

7.7.10. Mélykút (589)

7.7.11. Tataháza (600)

7.7.12. Tompa (601)

7.8. Kiskőrösi erdőtervezési körzet

7.8.1. Akasztó (523)

7.8.2. Bócsa (524)

7.8.3. Császártöltés (525)

7.8.4. Csengőd (526)

7.8.5. Homokmégy (517)

7.8.6. Izsák (560)

7.8.7. Kaskantyú (530)

7.8.8. Kecel (531)

7.8.9. Kiskőrös (532)

7.8.10. Orgovány (533)

7.8.11. Öregcsertő (520)

7.8.12. Páhi (534)

7.8.13. Soltszentimre (535)

7.8.14. Soltvadkert (536)

7.8.15. Szakmár (522)

7.8.16. Tabdi (537)

7.8.17. Újtelek (615)

7.9. Kiskunhalasi erdőtervezési körzet

7.9.1. Imrehegy (584)

7.9.2. Jánoshalma (587)

7.9.3. Kéleshalom (588)

7.9.4. Kiskunhalas (579)

7.9.5. Kunfehértó (585)

7.9.6. Pirtó (586)

7.10. Kisteleki erdőtervezési körzet

7.10.1. Baks (2008)

7.10.2. Balástya (2009)

7.10.3. Csanytelek (2011)

7.10.4. Csengele (2012)

7.10.5. Dóc (2021)

7.10.6. Forráskút (2015)

7.10.7. Kistelek (2016)

7.10.8. Ópusztaszer (2023)

7.10.9. Pusztaszer (2017)

7.10.10. Sándorfalva (2022)

7.10.11. Szatymaz (2024)

7.10.12. Tömörkény (2018)

7.10.13. Zsombó (2019)

7.11. Körös-Maros közi erdőtervezési körzet

7.11.1. Almáskamarás (1000)

7.11.2. Battonya (1001)

7.11.3. Békés (1030)

7.11.4. Békéscsaba (1031)

7.11.5. Békéssámson (1032)

7.11.6. Békésszentandrás (1033)

7.11.7. Csabacsűd (1034)

7.11.8. Csabaszabadi (1080)

7.11.9. Csanádapáca (1035)

7.11.10. Csárdaszállás (1060)

7.11.11. Csorvás (1036)

7.11.12. Doboz (1037)

7.11.13. Dombegyház (1002)

7.11.14. Dombiratos (1003)

7.11.15. Elek (1004)

7.11.16. Gádoros (1039)

7.11.17. Gerendás (1040)

7.11.18. Gyomaendrőd (1038)

7.11.19. Gyula (1005)

7.11.20. Hunya (1043)

7.11.21. Kamut (1044)

7.11.22. Kardos (1079)

7.11.23. Kardoskút (1045)

7.11.24. Kaszaper (1007)

7.11.25. Kétegyháza (1009)

7.11.26. Kétsoprony (1046)

7.11.27. Kevermes (1008)

7.11.28. Kisdombegyház (1010)

7.11.29. Kondoros (1047)

7.11.30. Köröstarcsa (1061)

7.11.31. Kunágota (1012)

7.11.32. Lőkösháza (1013)

7.11.33. Magyarbánhegyes (1014)

7.11.34. Magyardombegyház (1015)

7.11.35. Medgyesbodzás (1016)

7.11.36. Medgyesegyháza (1017)

7.11.37. Mezőberény (1062)

7.11.38. Mezőhegyes (1018)

7.11.39. Mezőkovácsháza (1019)

7.11.40. Murony (1049)

7.11.41. Nagybánhegyes (1021)

7.11.42. Nagykamarás (1022)

7.11.43. Nagyszénás (1051)

7.11.44. Orosháza (1052)

7.11.45. Örménykút (1053)

7.11.46. Pusztaföldvár (1054)

7.11.47. Pusztaottlaka (1023)

7.11.48. Szabadkígyós (1026)

7.11.49. Szarvas (1056)

7.11.50. Telekgerendás (1057)

7.11.51. Tótkomlós (1058)

7.11.52. Újkígyós (1027)

7.11.53. Végegyháza (1029)

7.12. Körös-vidéki erdőtervezési körzet

7.12.1. Bélmegyer (1059)

7.12.2. Biharugra (1064)

7.12.3. Bucsa (1065)

7.12.4. Dévaványa (1066)

7.12.5. Ecsegfalva (1067)

7.12.6. Füzesgyarmat (1068)

7.12.7. Geszt (1069)

7.12.8. Kertészsziget (1070)

7.12.9. Körösladány (1071)

7.12.10. Körösnagyharsány (1072)

7.12.11. Körösújfalu (1073)

7.12.12. Kötegyán (1011)

7.12.13. Méhkerék (1020)

7.12.14. Mezőgyán (1074)

7.12.15. Okány (1075)

7.12.16. Sarkad (1055)

7.12.17. Sarkadkeresztúr (1025)

7.12.18. Szeghalom (1076)

7.12.19. Tarhos (1063)

7.12.20. Újszalonta (1028)

7.12.21. Vésztő (1077)

7.12.22. Zsadány (1078)

7.13. Közép-Duna-menti erdőtervezési körzet

7.13.1. Apostag (538)

7.13.2. Dunaegyháza (539)

7.13.3. Dunapataj (527)

7.13.4. Dunatetétlen (528)

7.13.5. Dunavecse (540)

7.13.6. Fülöpszállás (542)

7.13.7. Harta (529)

7.13.8. Kunadacs (544)

7.13.9. Kunpeszér (546)

7.13.10. Kunszentmiklós (547)

7.13.11. Solt (550)

7.13.12. Szabadszállás (551)

7.13.13. Szalkszentmárton (552)

7.13.14. Tass (553)

7.13.15. Újsolt (554)

7.14. Marosszög-Csanádi erdőtervezési körzet

7.14.1. Algyő (2020)

7.14.2. Ambrózfalva (2052)

7.14.3. Apátfalva (2053)

7.14.4. Árpádhalom (2025)

7.14.5. Csanádalberti (2054)

7.14.6. Csanádpalota (2055)

7.14.7. Csongrád (2013)

7.14.8. Derekegyház (2027)

7.14.9. Deszk (2039)

7.14.10. Domaszék (2040)

7.14.11. Eperjes (2028)

7.14.12. Fábiánsebestyén (2029)

7.14.13. Felgyő (2014)

7.14.14. Ferencszállás (2056)

7.14.15. Földeák (2057)

7.14.16. Hódmezővásárhely (2030)

7.14.17. Királyhegyes (2058)

7.14.18. Kiszombor (2059)

7.14.19. Klárafalva (2043)

7.14.20. Kövegy (2060)

7.14.21. Kübekháza (2044)

7.14.22. Magyarcsanád (2061)

7.14.23. Makó (2062)

7.14.24. Maroslele (2045)

7.14.25. Mártély (2032)

7.14.26. Mindszent (2033)

7.14.27. Nagyér (2063)

7.14.28. Nagylak (2064)

7.14.29. Nagymágocs (2034)

7.14.30. Nagytőke (2035)

7.14.31. Óföldeák (2065)

7.14.32. Pitvaros (2066)

7.14.33. Röszke (2046)

7.14.34. Szeged (2047)

7.14.35. Szegvár (2036)

7.14.36. Székkutas (2038)

7.14.37. Szentes (2037)

7.14.38. Tiszasziget (2050)

7.14.39. Újszentiván (2051)

8. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal * 

8.1. Baktalórántházai erdőtervezési körzet

8.1.1. Baktalórántháza (6663)

8.1.2. Berkesz (6664)

8.1.3. Besenyőd (6665)

8.1.4. Gemzse (6706)

8.1.5. Gyulaháza (6666)

8.1.6. Hodász (6559)

8.1.7. Ilk (6667)

8.1.8. Jármi (6668)

8.1.9. Jéke (6710)

8.1.10. Kántorjánosi (6669)

8.1.11. Laskod (6670)

8.1.12. Levelek (6671)

8.1.13. Lövőpetri (6715)

8.1.14. Máriapócs (6673)

8.1.15. Nagydobos (6674)

8.1.16. Nyírgyulaj (6675)

8.1.17. Nyíribrony (6676)

8.1.18. Nyírjákó (6677)

8.1.19. Nyírkarász (6678)

8.1.20. Nyírkércs (6679)

8.1.21. Nyírlövő (6719)

8.1.22. Nyírmada (6680)

8.1.23. Nyírparasznya (6681)

8.1.24. Nyírtass (6682)

8.1.25. Ófehértó (6685)

8.1.26. Ópályi (6686)

8.1.27. Őr (6687)

8.1.28. Pap (6720)

8.1.29. Papos (6688)

8.1.30. Petneháza (6689)

8.1.31. Pócspetri (6690)

8.1.32. Pusztadobos (6691)

8.1.33. Ramocsaháza (6692)

8.1.34. Rohod (6693)

8.1.35. Szabolcsbáka (6723)

8.1.36. Tornyospálca (6729)

8.1.37. Vaja (6696)

8.2. Debrecen-Halápi erdőtervezési körzet

8.2.1. Álmosd (3564)

8.2.2. Debrecen (3558)

8.2.3. Hajdúbagos (3559)

8.2.4. Hosszúpályi (3560)

8.2.5. Kokad (3567)

8.2.6. Létavértes (3901)

8.2.7. Mikepércs (3561)

8.2.8. Monostorpályi (3562)

8.2.9. Sáránd (3563)

8.2.10. Újléta (3570)

8.3. Guthi erdőtervezési körzet

8.3.1. Bagamér (3565)

8.3.2. Fülöp (3566)

8.3.3. Nyírábrány (3569)

8.3.4. Nyíracsád (3574)

8.3.5. Nyíradony (3575)

8.3.6. Nyírlugos (6551)

8.3.7. Nyírmártonfalva (3576)

8.3.8. Vámospércs (3571)

8.4. Hajdúhát-Bihari erdőtervezési körzet

8.4.1. Ártánd (3509)

8.4.2. Bakonszeg (3510)

8.4.3. Balmazújváros (3500)

8.4.4. Báránd (3511)

8.4.5. Bedő (3512)

8.4.6. Berekböszörmény (3513)

8.4.7. Berettyóújfalu (3900)

8.4.8. Bihardancsháza (3516)

8.4.9. Biharkeresztes (3517)

8.4.10. Biharnagybajom (3518)

8.4.11. Bihartorda (3519)

8.4.12. Bocskaikert (3584)

8.4.13. Bojt (3520)

8.4.14. Csökmő (3521)

8.4.15. Darvas (3522)

8.4.16. Derecske (3523)

8.4.17. Ebes (3524)

8.4.18. Esztár (3525)

8.4.19. Földes (3526)

8.4.20. Furta (3527)

8.4.21. Gáborján (3528)

8.4.22. Hajdúböszörmény (3577)

8.4.23. Hajdúdorog (3578)

8.4.24. Hajdúhadház (3582)

8.4.25. Hajdúnánás (3579)

8.4.26. Hajdúsámson (3573)

8.4.27. Hajdúszoboszló (3529)

8.4.28. Hajdúszovát (3530)

8.4.29. Hencida (3531)

8.4.30. Hortobágy (3503)

8.4.31. Kaba (3532)

8.4.32. Kismarja (3533)

8.4.33. Komádi (3534)

8.4.34. Konyár (3535)

8.4.35. Körösszakál (3536)

8.4.36. Körösszegapáti (3537)

8.4.37. Magyarhomorog (3538)

8.4.38. Mezőpeterd (3539)

8.4.39. Mezősas (3540)

8.4.40. Nádudvar (3544)

8.4.41. Nagyhegyes (3541)

8.4.42. Nagykereki (3542)

8.4.43. Nagyrábé (3543)

8.4.44. Pocsaj (3545)

8.4.45. Püspökladány (3546)

8.4.46. Sáp (3547)

8.4.47. Sárrétudvari (3548)

8.4.48. Szentpéterszeg (3549)

8.4.49. Szerep (3550)

8.4.50. Téglás (3583)

8.4.51. Tépe (3552)

8.4.52. Tetétlen (3551)

8.4.53. Told (3553)

8.4.54. Újiráz (3554)

8.4.55. Váncsod (3555)

8.4.56. Vekerd (3556)

8.4.57. Zsáka (3557)

8.5. Közép-Tiszai erdőtervezési körzet

8.5.1. Abádszalók (7064)

8.5.2. Balsa (6501)

8.5.3. Berekfürdő (7076)

8.5.4. Csataszög (7078)

8.5.5. Egyek (3501)

8.5.6. Fegyvernek (7000)

8.5.7. Folyás (3902)

8.5.8. Görbeháza (3502)

8.5.9. Hunyadfalva (7077)

8.5.10. Karcag (7001)

8.5.11. Kenderes (7002)

8.5.12. Kisújszállás (7003)

8.5.13. Kőtelek (7034)

8.5.14. Kuncsorba (7004)

8.5.15. Kunhegyes (7005)

8.5.16. Kunmadaras (7006)

8.5.17. Nagyiván (7065)

8.5.18. Nagykörű (7035)

8.5.19. Örményes (7007)

8.5.20. Polgár (3504)

8.5.21. Rakamaz (6528)

8.5.22. Szabolcs (6530)

8.5.23. Szorgalmatos (6735)

8.5.24. Timár (6532)

8.5.25. Tiszabő (7008)

8.5.26. Tiszabura (7066)

8.5.27. Tiszacsege (3505)

8.5.28. Tiszadada (6534)

8.5.29. Tiszaderzs (7067)

8.5.30. Tiszadob (6535)

8.5.31. Tiszaeszlár (6536)

8.5.32. Tiszafüred (7068)

8.5.33. Tiszagyenda (7069)

8.5.34. Tiszagyulaháza (3506)

8.5.35. Tiszaigar (7070)

8.5.36. Tiszalök (6537)

8.5.37. Tiszanagyfalu (6538)

8.5.38. Tiszaörs (7071)

8.5.39. Tiszaroff (7072)

8.5.40. Tiszaszentimre (7073)

8.5.41. Tiszaszőlős (7074)

8.5.42. Tiszavasvári (6541)

8.5.43. Tomajmonostora (7075)

8.5.44. Túrkeve (7010)

8.5.45. Újszentmargita (3507)

8.5.46. Újtikos (3508)

8.6. Nyírbátori erdőtervezési körzet

8.6.1. Bátorliget (6900)

8.6.2. Encsencs (6546)

8.6.3. Kisléta (6547)

8.6.4. Nyírbátor (6564)

8.6.5. Nyírbéltek (6548)

8.6.6. Nyírbogát (6549)

8.6.7. Nyírcsászári (6566)

8.6.8. Nyírderzs (6567)

8.6.9. Nyírgelse (6550)

8.6.10. Nyírmihálydi (6552)

8.6.11. Nyírpilis (6553)

8.6.12. Nyírvasvári (6570)

8.6.13. Ömböly (6554)

8.6.14. Penészlek (6555)

8.6.15. Piricse (6556)

8.7. Nyíregyházi erdőtervezési körzet

8.7.1. Apagy (6662)

8.7.2. Balkány (6500)

8.7.3. Beszterec (6502)

8.7.4. Biri (6503)

8.7.5. Bököny (6504)

8.7.6. Buj (6505)

8.7.7. Demecser (6506)

8.7.8. Érpatak (6507)

8.7.9. Gávavencsellő (6904)

8.7.10. Geszteréd (6509)

8.7.11. Ibrány (6510)

8.7.12. Kállósemjén (6511)

8.7.13. Kálmánháza (6512)

8.7.14. Kék (6514)

8.7.15. Kemecse (6513)

8.7.16. Kótaj (6515)

8.7.17. Magy (6672)

8.7.18. Nagycserkesz (6516)

8.7.19. Nagyhalász (6517)

8.7.20. Nagykálló (6518)

8.7.21. Napkor (6519)

8.7.22. Nyírbogdány (6520)

8.7.23. Nyíregyháza (6902)

8.7.24. Nyíregyháza-Oros (6526)

8.7.25. Nyírpazony (6522)

8.7.26. Nyírtelek (6524)

8.7.27. Nyírtét (6683)

8.7.28. Nyírtura (6525)

8.7.29. Paszab (6527)

8.7.30. Sényő (6529)

8.7.31. Szakoly (6531)

8.7.32. Székely (6695)

8.7.33. Tiszabercel (6533)

8.7.34. Tiszarád (6539)

8.7.35. Tiszatelek (6540)

8.7.36. Újfehértó (6542)

8.7.37. Vasmegyer (6543)

8.8. Rétköz-Beregi erdőtervezési körzet

8.8.1. Ajak (6698)

8.8.2. Anarcs (6699)

8.8.3. Aranyosapáti (6700)

8.8.4. Barabás (6574)

8.8.5. Benk (6701)

8.8.6. Beregdaróc (6575)

8.8.7. Beregsurány (6576)

8.8.8. Csaroda (6580)

8.8.9. Dombrád (6702)

8.8.10. Döge (6703)

8.8.11. Eperjeske (6704)

8.8.12. Fényeslitke (6705)

8.8.13. Gégény (6707)

8.8.14. Gelénes (6593)

8.8.15. Gulács (6596)

8.8.16. Győröcske (6708)

8.8.17. Gyüre (6709)

8.8.18. Hetefejércse (6901)

8.8.19. Jánd (6600)

8.8.20. Kékcse (6711)

8.8.21. Kisvárda (6713)

8.8.22. Kisvarsány (6712)

8.8.23. Komoró (6714)

8.8.24. Lónya (6611)

8.8.25. Mándok (6716)

8.8.26. Márokpapi (6614)

8.8.27. Mátyus (6615)

8.8.28. Mezőladány (6717)

8.8.29. Nagyvarsány (6718)

8.8.30. Pátroha (6721)

8.8.31. Rétközberencs (6722)

8.8.32. Szabolcsveresmart (6724)

8.8.33. Tákos (6641)

8.8.34. Tarpa (6640)

8.8.35. Tiszaadony (6642)

8.8.36. Tiszabezdéd (6725)

8.8.37. Tiszakanyár (6726)

8.8.38. Tiszakerecseny (6645)

8.8.39. Tiszamogyorós (6727)

8.8.40. Tiszaszalka (6647)

8.8.41. Tiszaszentmárton (6728)

8.8.42. Tiszavid (6648)

8.8.43. Tivadar (6650)

8.8.44. Tuzsér (6730)

8.8.45. Újdombrád (6734)

8.8.46. Újkenéz (6731)

8.8.47. Vámosatya (6657)

8.8.48. Vásárosnamény (6903)

8.8.49. Záhony (6732)

8.8.50. Zsurk (6733)

8.9. Szatmár-Nagyecsedi erdőtervezési körzet

8.9.1. Botpalád (6577)

8.9.2. Cégénydányád (6578)

8.9.3. Csaholc (6579)

8.9.4. Császló (6581)

8.9.5. Csegöld (6582)

8.9.6. Csenger (6583)

8.9.7. Csengersima (6584)

8.9.8. Csengerújfalu (6585)

8.9.9. Darnó (6586)

8.9.10. Fábiánháza (6557)

8.9.11. Fehérgyarmat (6587)

8.9.12. Fülesd (6589)

8.9.13. Fülpösdaróc (6590)

8.9.14. Gacsály (6591)

8.9.15. Garbolc (6592)

8.9.16. Géberjén (6595)

8.9.17. Győrtelek (6558)

8.9.18. Gyügye (6597)

8.9.19. Hermánszeg (6598)

8.9.20. Jánkmajtis (6601)

8.9.21. Kérsemjén (6602)

8.9.22. Kisar (6603)

8.9.23. Kishódos (6604)

8.9.24. Kisnamény (6605)

8.9.25. Kispalád (6606)

8.9.26. Kisszekeres (6607)

8.9.27. Kocsord (6560)

8.9.28. Komlódtótfalu (6608)

8.9.29. Kölcse (6609)

8.9.30. Kömörő (6610)

8.9.31. Magosliget (6612)

8.9.32. Mánd (6613)

8.9.33. Mátészalka (6561)

8.9.34. Méhtelek (6616)

8.9.35. Mérk (6562)

8.9.36. Milota (6617)

8.9.37. Nábrád (6622)

8.9.38. Nagyar (6618)

8.9.39. Nagyecsed (6563)

8.9.40. Nagyhódos (6620)

8.9.41. Nagyszekeres (6621)

8.9.42. Nemesborzova (6623)

8.9.43. Nyírcsaholy (6565)

8.9.44. Nyírkáta (6568)

8.9.45. Nyírmeggyes (6569)

8.9.46. Olcsva (6684)

8.9.47. Olcsvaapáti (6624)

8.9.48. Ököritófülpös (6625)

8.9.49. Panyola (6626)

8.9.50. Pátyod (6627)

8.9.51. Penyige (6628)

8.9.52. Porcsalma (6629)

8.9.53. Rápolt (6630)

8.9.54. Rozsály (6631)

8.9.55. Sonkád (6632)

8.9.56. Szamosangyalos (6633)

8.9.57. Szamosbecs (6634)

8.9.58. Szamoskér (6635)

8.9.59. Szamossályi (6636)

8.9.60. Szamostatárfalva (6637)

8.9.61. Szamosújlak (6638)

8.9.62. Szamosszeg (6694)

8.9.63. Szatmárcseke (6639)

8.9.64. Terem (6571)

8.9.65. Tiborszállás (6572)

8.9.66. Tiszabecs (6643)

8.9.67. Tiszacsécse (6644)

8.9.68. Tiszakóród (6646)

8.9.69. Tisztaberek (6649)

8.9.70. Tunyogmatolcs (6651)

8.9.71. Túristvándi (6652)

8.9.72. Túrricse (6653)

8.9.73. Tyukod (6654)

8.9.74. Ura (6655)

8.9.75. Uszka (6656)

8.9.76. Vállaj (6573)

8.9.77. Vámosoroszi (6658)

8.9.78. Zajta (6660)

8.9.79. Zsarolyán (6661)

8.10. Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet

8.10.1. Alattyán (7049)

8.10.2. Besenyszög (7030)

8.10.3. Cibakháza (7011)

8.10.4. Csépa (7013)

8.10.5. Cserkeszőlő (7012)

8.10.6. Jánoshida (7050)

8.10.7. Jászágó (7052)

8.10.8. Jászalsószentgyörgy (7031)

8.10.9. Jászapáti (7051)

8.10.10. Jászárokszállás (7053)

8.10.11. Jászberény (7054)

8.10.12. Jászboldogháza (7032)

8.10.13. Jászdózsa (7055)

8.10.14. Jászfelsőszentgyörgy (7056)

8.10.15. Jászfényszaru (7057)

8.10.16. Jászivány (7058)

8.10.17. Jászjákóhalma (7059)

8.10.18. Jászkisér (7060)

8.10.19. Jászladány (7033)

8.10.20. Jászszentandrás (7061)

8.10.21. Jásztelek (7062)

8.10.22. Kengyel (7014)

8.10.23. Kétpó (7015)

8.10.24. Kunszentmárton (7016)

8.10.25. Martfű (7017)

8.10.26. Mesterszállás (7018)

8.10.27. Mezőhék (7019)

8.10.28. Mezőtúr (7020)

8.10.29. Nagyrév (7021)

8.10.30. Öcsöd (7022)

8.10.31. Pusztamonostor (7063)

8.10.32. Rákóczifalva (7036)

8.10.33. Rákócziújfalu (7037)

8.10.34. Szajol (7038)

8.10.35. Szászberek (7039)

8.10.36. Szelevény (7023)

8.10.37. Szolnok (7040)

8.10.38. Tiszaföldvár (7024)

8.10.39. Tiszainoka (7025)

8.10.40. Tiszajenő (7041)

8.10.41. Tiszakürt (7026)

8.10.42. Tiszapüspöki (7042)

8.10.43. Tiszasas (7027)

8.10.44. Tiszasüly (7043)

8.10.45. Tiszatenyő (7028)

8.10.46. Tiszavárkony (7044)

8.10.47. Tószeg (7045)

8.10.48. Törökszentmiklós (7009)

8.10.49. Újszász (7046)

8.10.50. Vezseny (7047)

8.10.51. Zagyvarékas (7048)

9. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal * 

9.1. Alsó-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.1.1. Felsőregmec (1549)

9.1.2. Füzérradvány (1554)

9.1.3. Kishuta (1544)

9.1.4. Kovácsvágás (1545)

9.1.5. Mikóháza (1546)

9.1.6. Nagyhuta (1534)

9.1.7. Vágáshuta (1548)

9.1.8. Vilyvitány (1558)

9.2. Bánhorváti erdőtervezési körzet

9.2.1. Bánhorváti (1743)

9.2.2. Berente (1907)

9.2.3. Borsodbóta (1744)

9.2.4. Csokvaomány (1850)

9.2.5. Dédestapolcsány (1753)

9.2.6. Kazincbarcika (1745)

9.2.7. Királd (1746)

9.2.8. Lénárddaróc (1853)

9.2.9. Nagybarca (1747)

9.2.10. Nekézseny (1755)

9.2.11. Sajóivánka (1748)

9.2.12. Sajómercse (1749)

9.2.13. Sajóvelezd (1750)

9.2.14. Sáta (1756)

9.2.15. Uppony (1751)

9.2.16. Vadna (1752)

9.3. Bodrogközi erdőtervezési körzet

9.3.1. Alsóberecki (1500)

9.3.2. Bodroghalom (1501)

9.3.3. Cigánd (1503)

9.3.4. Dámóc (1504)

9.3.5. Felsőberecki (1505)

9.3.6. Györgytarló (1506)

9.3.7. Karcsa (1507)

9.3.8. Karos (1508)

9.3.9. Kenézlő (1509)

9.3.10. Kisrozvágy (1510)

9.3.11. Lácacséke (1511)

9.3.12. Nagyrozvágy (1512)

9.3.13. Olaszliszka (1513)

9.3.14. Pácin (1514)

9.3.15. Révleányvár (1515)

9.3.16. Ricse (1516)

9.3.17. Sárazsadány (1517)

9.3.18. Semjén (1520)

9.3.19. Tiszacsermely (1521)

9.3.20. Tiszakarád (1522)

9.3.21. Tolcsva (1541)

9.3.22. Vajdácska (1523)

9.3.23. Vámosújfalu (1524)

9.3.24. Viss (1525)

9.3.25. Zalkod (1526)

9.3.26. Zemplénagárd (1527)

9.4. Csereháti erdőtervezési körzet

9.4.1. Abaújlak (1627)

9.4.2. Debréte (1704)

9.4.3. Felsővadász (1640)

9.4.4. Gadna (1643)

9.4.5. Gagybátor (1673)

9.4.6. Gagyvendégi (1645)

9.4.7. Hegymeg (1676)

9.4.8. Irota (1677)

9.4.9. Keresztéte (1653)

9.4.10. Krasznokvajda (1655)

9.4.11. Kupa (1656)

9.4.12. Lak (1678)

9.4.13. Meszes (1680)

9.4.14. Pamlény (1661)

9.4.15. Perecse (1662)

9.4.16. Rakaca (1682)

9.4.17. Rakacaszend (1683)

9.4.18. Szakácsi (1684)

9.4.19. Szászfa (1665)

9.4.20. Tomor (1667)

9.4.21. Tornabarakony (1709)

9.4.22. Tornaszentjakab (1712)

9.4.23. Viszló (1713)

9.5. Dél-Borsodi erdőtervezési körzet

9.5.1. Alsózsolca (1774)

9.5.2. Arnót (1775)

9.5.3. Ároktő (1801)

9.5.4. Berzék (1776)

9.5.5. Borsodgeszt (1828)

9.5.6. Borsodivánka (1802)

9.5.7. Bőcs (1777)

9.5.8. Bükkábrány (1830)

9.5.9. Bükkaranyos (1829)

9.5.10. Csincse (1904)

9.5.11. Egerlövő (1803)

9.5.12. Emőd (1831)

9.5.13. Felsőzsolca (1779)

9.5.14. Gelej (1804)

9.5.15. Gesztely (1780)

9.5.16. Girincs (1781)

9.5.17. Harsány (1832)

9.5.18. Hejőbába (1805)

9.5.19. Hejőkeresztúr (1806)

9.5.20. Hejőkürt (1807)

9.5.21. Hejőpapi (1808)

9.5.22. Hejőszalonta (1809)

9.5.23. Hernádkak (1782)

9.5.24. Hernádnémeti (1783)

9.5.25. Igrici (1810)

9.5.26. Kesznyéten (1784)

9.5.27. Kiscsécs (1785)

9.5.28. Kistokaj (1786)

9.5.29. Köröm (1787)

9.5.30. Mályi (1788)

9.5.31. Mezőcsát (1811)

9.5.32. Mezőkeresztes (1834)

9.5.33. Mezőkövesd (1843)

9.5.34. Mezőnagymihály (1812)

9.5.35. Mezőnyárád (1835)

9.5.36. Muhi (1789)

9.5.37. Nagycsécs (1813)

9.5.38. Négyes (1815)

9.5.39. Nemesbikk (1814)

9.5.40. Nyékládháza (1790)

9.5.41. Onga (1791)

9.5.42. Ónod (1792)

9.5.43. Oszlár (1816)

9.5.44. Sajóhidvég (1793)

9.5.45. Sajólád (1794)

9.5.46. Sajóörös (1817)

9.5.47. Sajópálfala (1795)

9.5.48. Sajópetri (1796)

9.5.49. Sajószöged (1818)

9.5.50. Sály (1836)

9.5.51. Szakáld (1819)

9.5.52. Szentistván (1820)

9.5.53. Tibolddaróc (1837)

9.5.54. Tiszabábolna (1821)

9.5.55. Tiszadorogma (1822)

9.5.56. Tiszakeszi (1823)

9.5.57. Tiszalúc (1608)

9.5.58. Tiszapalkonya (1824)

9.5.59. Tiszatarján (1826)

9.5.60. Tiszaújváros (1900)

9.5.61. Tiszavalk (1827)

9.5.62. Vatta (1838)

9.6. Dél-Bükki erdőtervezési körzet

9.6.1. Bükkszentkereszt (1770)

9.6.2. Kács (1833)

9.6.3. Kisgyőr (1771)

9.6.4. Répáshuta (1772)

9.7. Erdőbényei erdőtervezési körzet

9.7.1. Abaújalpár (1573)

9.7.2. Abaújkér (1574)

9.7.3. Abaújszántó (1580)

9.7.4. Baskó (1537)

9.7.5. Boldogkőújfalu (1575)

9.7.6. Erdőbénye (1577)

9.7.7. Sima (1579)

9.8. Erdőhorváti erdőtervezési körzet

9.8.1. Erdőhorváti (1538)

9.8.2. Háromhuta (1529)

9.8.3. Komlóska (1532)

9.9. Felső-Hegyközi erdőtervezési körzet

9.9.1. Bózsva (1903)

9.9.2. Filkeháza (1550)

9.9.3. Füzér (1551)

9.9.4. Füzérkajata (1552)

9.9.5. Füzérkomlós (1553)

9.9.6. Hollóháza (1555)

9.9.7. Kéked (1562)

9.9.8. Nyíri (1556)

9.9.9. Pálháza (1547)

9.9.10. Pányok (1563)

9.9.11. Pusztafalu (1557)

9.10. Fonyi erdőtervezési körzet

9.10.1. Arka (1566)

9.10.2. Boldogkőváralja (1576)

9.10.3. Fony (1560)

9.10.4. Hejce (1568)

9.10.5. Hernádcéce (1569)

9.10.6. Korlát (1570)

9.10.7. Mogyoróska (1539)

9.10.8. Regéc (1540)

9.10.9. Vilmány (1571)

9.10.10. Vizsoly (1572)

9.11. Gömöri erdőtervezési körzet

9.11.1. Alsószuha (1725)

9.11.2. Bánréve (1734)

9.11.3. Dövény (1735)

9.11.4. Dubicsány (1736)

9.11.5. Gömörszőlős (1726)

9.11.6. Hét (1737)

9.11.7. Jákfalva (1692)

9.11.8. Kelemér (1738)

9.11.9. Putnok (1739)

9.11.10. Ragály (1729)

9.11.11. Sajógalgóc (1740)

9.11.12. Sajókaza (1741)

9.11.13. Sajópüspöki (1860)

9.11.14. Serényfalva (1742)

9.11.15. Szuhafő (1730)

9.11.16. Zádorfalva (1732)

9.12. Gönci erdőtervezési körzet

9.12.1. Abaújvár (1559)

9.12.2. Garadna (1614)

9.12.3. Gönc (1561)

9.12.4. Göncruszka (1567)

9.12.5. Hernádpetri (1615)

9.12.6. Hernádszurdok (1616)

9.12.7. Hernádvécse (1617)

9.12.8. Hidasnémeti (1618)

9.12.9. Novajidrány (1621)

9.12.10. Pusztaradvány (1622)

9.12.11. Telkibánya (1564)

9.12.12. Tornyosnémeti (1625)

9.12.13. Zsujta (1565)

9.13. Hernád völgyi erdőtervezési körzet

9.13.1. Abaújszolnok (1628)

9.13.2. Alsógagy (1629)

9.13.3. Alsóvadász (1773)

9.13.4. Aszaló (1630)

9.13.5. Baktakék (1631)

9.13.6. Beret (1632)

9.13.7. Büttös (1611)

9.13.8. Csenyéte (1633)

9.13.9. Csobád (1634)

9.13.10. Detek (1635)

9.13.11. Encs (1636)

9.13.12. Fáj (1612)

9.13.13. Fancsal (1637)

9.13.14. Felsődobsza (1638)

9.13.15. Felsőgagy (1639)

9.13.16. Forró (1641)

9.13.17. Fulókércs (1613)

9.13.18. Gagyapáti (1644)

9.13.19. Gibárt (1578)

9.13.20. Halmaj (1646)

9.13.21. Hernádbűd (1592)

9.13.22. Hernádkércs (1647)

9.13.23. Hernádszentandrás (1648)

9.13.24. Homrogd (1649)

9.13.25. Ináncs (1650)

9.13.26. Kány (1651)

9.13.27. Kázsmárk (1652)

9.13.28. Kiskinizs (1654)

9.13.29. Léh (1657)

9.13.30. Litka (1619)

9.13.31. Méra (1620)

9.13.32. Monaj (1658)

9.13.33. Nagykinizs (1659)

9.13.34. Nyésta (1660)

9.13.35. Pere (1598)

9.13.36. Rásonysápberencs (1663)

9.13.37. Selyeb (1664)

9.13.38. Szalaszend (1623)

9.13.39. Szemere (1624)

9.13.40. Szentistvánbaksa (1666)

9.13.41. Szikszó (1799)

9.14. Jósvafői erdőtervezési körzet

9.14.1. Aggtelek (1714)

9.14.2. Égerszög (1715)

9.14.3. Imola (1727)

9.14.4. Jósvafő (1716)

9.14.5. Kánó (1728)

9.14.6. Szinpetri (1719)

9.14.7. Szőlősardó (1721)

9.14.8. Teresztenye (1722)

9.14.9. Tornakápolna (1723)

9.14.10. Trizs (1731)

9.14.11. Zubogy (1733)

9.15. Lillafüredi erdőtervezési körzet

9.15.1. Miskolc (1769)

9.16. Parasznyai erdőtervezési körzet

9.16.1. Alacska (1758)

9.16.2. Boldva (1670)

9.16.3. Borsodszirák (1671)

9.16.4. Hangács (1675)

9.16.5. Kondó (1759)

9.16.6. Mályinka (1754)

9.16.7. Nyomár (1681)

9.16.8. Parasznya (1760)

9.16.9. Radostyán (1761)

9.16.10. Sajóbábony (1762)

9.16.11. Sajóecseg (1763)

9.16.12. Sajókápolna (1764)

9.16.13. Sajókeresztúr (1765)

9.16.14. Sajólászlófalva (1766)

9.16.15. Sajósenye (1797)

9.16.16. Sajószentpéter (1767)

9.16.17. Sajóvámos (1798)

9.16.18. Szirmabesenyő (1800)

9.16.19. Tardona (1757)

9.16.20. Varbó (1768)

9.16.21. Ziliz (1685)

9.17. Sárospataki erdőtervezési körzet

9.17.1. Alsóregmec (1528)

9.17.2. Bodrogolaszi (1502)

9.17.3. Hercegkút (1530)

9.17.4. Makkoshotyka (1533)

9.17.5. Sárospatak (1901)

9.17.6. Sátoraljaújhely (1519)

9.17.7. Sátoraljaújhely-Károlyfalva (1531)

9.17.8. Sátoraljaújhely-Rudabányácska (1535)

9.18. Szendrői erdőtervezési körzet

9.18.1. Abod (1668)

9.18.2. Alsótelekes (1686)

9.18.3. Balajt (1669)

9.18.4. Damak (1672)

9.18.5. Edelény (1687)

9.18.6. Felsőkelecsény (1688)

9.18.7. Felsőnyárád (1689)

9.18.8. Felsőtelekes (1690)

9.18.9. Galvács (1674)

9.18.10. Izsófalva (1691)

9.18.11. Kurityán (1693)

9.18.12. Ládbesenyő (1679)

9.18.13. Múcsony (1694)

9.18.14. Ormosbánya (1905)

9.18.15. Rudabánya (1695)

9.18.16. Rudolftelep (1906)

9.18.17. Szendrő (1696)

9.18.18. Szendrőlád (1697)

9.18.19. Szuhakálló (1698)

9.18.20. Szuhogy (1699)

9.19. Szerencsi erdőtervezési körzet

9.19.1. Alsódobsza (1588)

9.19.2. Bekecs (1589)

9.19.3. Bodrogkeresztúr (1581)

9.19.4. Bodrogkisfalud (1902)

9.19.5. Csobaj (1590)

9.19.6. Golop (1591)

9.19.7. Legyesbénye (1593)

9.19.8. Mád (1583)

9.19.9. Megyaszó (1594)

9.19.10. Mezőzombor (1595)

9.19.11. Monok (1596)

9.19.12. Prügy (1599)

9.19.13. Rátka (1600)

9.19.14. Sóstófalva (1601)

9.19.15. Szegi (1582)

9.19.16. Szegilong (1584)

9.19.17. Szerencs (1602)

9.19.18. Taktabáj (1603)

9.19.19. Taktaharkány (1604)

9.19.20. Taktakenéz (1605)

9.19.21. Taktaszada (1606)

9.19.22. Tállya (1586)

9.19.23. Tarcal (1585)

9.19.24. Tiszaladány (1607)

9.19.25. Tiszatardos (1609)

9.19.26. Tokaj (1587)

9.19.27. Újcsanálos (1610)

9.20. Tornai erdőtervezési körzet

9.20.1. Becskeháza (1700)

9.20.2. Bódvalenke (1701)

9.20.3. Bódvarákó (1702)

9.20.4. Bódvaszilas (1703)

9.20.5. Hidvégardó (1705)

9.20.6. Komjáti (1706)

9.20.7. Martonyi (1707)

9.20.8. Perkupa (1717)

9.20.9. Szalonna (1708)

9.20.10. Szin (1718)

9.20.11. Szögliget (1720)

9.20.12. Tornanádaska (1710)

9.20.13. Tornaszentandrás (1711)

9.20.14. Varbóc (1724)

10. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal * 

10.1. Berceli erdőtervezési körzet

10.1.1. Bér (5074)

10.1.2. Bercel (5073)

10.1.3. Bokor (5075)

10.1.4. Buják (5011)

10.1.5. Csécse (5012)

10.1.6. Cserháthaláp (5079)

10.1.7. Cserhátsurány (5080)

10.1.8. Cserhátszentiván (5081)

10.1.9. Egyházasdengeleg (5083)

10.1.10. Erdőkürt (5084)

10.1.11. Erdőtarcsa (5085)

10.1.12. Héhalom (5087)

10.1.13. Herencsény (5076)

10.1.14. Kálló (5129)

10.1.15. Kisbágyon (5015)

10.1.16. Kutasó (5088)

10.1.17. Palotás (5095)

10.1.18. Szanda (5096)

10.1.19. Szarvasgede (5029)

10.1.20. Szirák (5098)

10.1.21. Terény (5077)

10.1.22. Vanyarc (5099)

10.2. Diósjenő-Királyréti erdőtervezési körzet

10.2.1. Berkenye (5122)

10.2.2. Borsosberény (5102)

10.2.3. Diósjenő (5123)

10.2.4. Nógrád (5124)

10.2.5. Szokolya (5668)

10.2.6. Verőce (5669)

10.3. Egri erdőtervezési körzet

10.3.1. Andornaktálya (4000)

10.3.2. Balaton (4027)

10.3.3. Bélapátfalva (4028)

10.3.4. Bükkszentmárton (4029)

10.3.5. Demjén (4002)

10.3.6. Eger (4004)

10.3.7. Egerbakta (4005)

10.3.8. Egerszalók (4007)

10.3.9. Egerszólát (4008)

10.3.10. Kerecsend (4010)

10.3.11. Mikófalva (4030)

10.3.12. Mónosbél (4031)

10.3.13. Noszvaj (4016)

10.3.14. Novaj (4017)

10.3.15. Ostoros (4018)

10.3.16. Szarvaskő (4032)

10.3.17. Szomolya (1864)

10.4. Felsőtárkányi erdőtervezési körzet

10.4.1. Bogács (1839)

10.4.2. Bükkzsérc (1840)

10.4.3. Cserépfalu (1841)

10.4.4. Cserépváralja (1842)

10.4.5. Felsőtárkány (4024)

10.4.6. Tard (1844)

10.5. Gyöngyössolymosi erdőtervezési körzet

10.5.1. Abasár (4107)

10.5.2. Apc (4111)

10.5.3. Gyöngyös (4108)

10.5.4. Gyöngyösoroszi (4112)

10.5.5. Gyöngyöspata (4113)

10.5.6. Gyöngyössolymos (4109)

10.5.7. Gyöngyöstarján (4114)

10.5.8. Mátraszentimre (4110)

10.5.9. Pálosvörösmart (4120)

10.5.10. Szűcsi (4117)

10.5.11. Zagyvaszántó (4118)

10.6. *  Dél-Hevesi erdőtervezési körzet

10.6.1. Adács (4059)

10.6.2. Átány (4062)

10.6.3. Atkár (4061)

10.6.4. Besenyőtelek (4001)

10.6.5. Boconád (4063)

10.6.6. Boldog (4064)

10.6.7. Csány (4065)

10.6.8. Detk (4066)

10.6.9. Dormánd (4003)

10.6.10. Ecséd (4068)

10.6.11. Egerfarmos (4006)

10.6.12. Erdőtelek (4069)

10.6.13. Erk (4070)

10.6.14. Füzesabony (4009)

10.6.15. Gyöngyöshalász (4072)

10.6.16. Halmajugra (4073)

10.6.17. Hatvan (4400)

10.6.18. Heréd (4075)

10.6.19. Heves (4076)

10.6.20. Hevesvezekény (4077)

10.6.21. Hort (4078)

10.6.22. Kál (4080)

10.6.23. Kápolna (4081)

10.6.24. Karácsond (4079)

10.6.25. Kerekharaszt (4401)

10.6.26. Kisköre (4083)

10.6.27. Kompolt (4085)

10.6.28. Kömlő (4011)

10.6.29. Lőrinci (4115)

10.6.30. Ludas (4086)

10.6.31. Maklár (4012)

10.6.32. Mezőszemere (4013)

10.6.33. Mezőtárkány (4014)

10.6.34. Nagyfüged (4088)

10.6.35. Nagykökényes (4089)

10.6.36. Nagyréde (4090)

10.6.37. Nagytálya (4015)

10.6.38. Nagyút (4091)

10.6.39. Pély (4092)

10.6.40. Petőfibánya (4119)

10.6.41. Poroszló (4019)

10.6.42. Rózsaszentmárton (4116)

10.6.43. Sarud (4020)

10.6.44. Szihalom (4021)

10.6.45. Tarnabod (4093)

10.6.46. Tarnaméra (4094)

10.6.47. Tarnaörs (4095)

10.6.48. Tarnaszentmiklós (4097)

10.6.49. Tarnazsadány (4098)

10.6.50. Tenk (4099)

10.6.51. Tiszanána (4022)

10.6.52. Tófalu (4100)

10.6.53. Újlőrincfalva (4023)

10.6.54. Vámosgyörk (4101)

10.6.55. Visonta (4104)

10.6.56. Visznek (4105)

10.6.57. Zaránk (4106)

10.7. *  Kelet-Cserháti erdőtervezési körzet

10.7.1. Ecseg (5013)

10.7.2. Egyházasgerge (5041)

10.7.3. Etes (5014)

10.7.4. Ipolytarnóc (5043)

10.7.5. Karancskeszi (5044)

10.7.6. Karancsság (5045)

10.7.7. Kisbárkány (5016)

10.7.8. Kishartyán (5017)

10.7.9. Kozárd (5019)

10.7.10. Lucfalva (5020)

10.7.11. Márkháza (5021)

10.7.12. Mátraszőlős (5022)

10.7.13. Mátraverebély (5023)

10.7.14. Mihálygerge (5048)

10.7.15. Nagybárkány (5024)

10.7.16. Nagykeresztúr (5135)

10.7.17. Nógrádmegyer (5065)

10.7.18. Piliny (5050)

10.7.19. Ságújfalu (5026)

10.7.20. Sámsonháza (5027)

10.7.21. Sóshartyán (5028)

10.7.22. Szalmatercs (5051)

10.7.23. Szécsényfelfalu (5052)

10.8. Kemencei erdőtervezési körzet

10.8.1. Bernecebaráti (5681)

10.8.2. Drégelypalánk (5116)

10.8.3. Hont (5117)

10.8.4. Horpács (5118)

10.8.5. Ipolyvece (5119)

10.8.6. Kemence (5654)

10.8.7. Nagyoroszi (5120)

10.8.8. Perőcsény (5655)

10.8.9. Tésa (5656)

10.9. * 

10.10. *  Nagybátonyi erdőtervezési körzet

10.10.1. Bátonyterenye-Kisterenye (5018)

10.10.2. Bátonyterenye-Nagybátony (5004)

10.10.3. Dorogháza (5000)

10.10.4. Jobbágyi (5002)

10.10.5. Mátramindszent (5003)

10.10.6. Pásztó (5007)

10.10.7. Rákóczibánya (5136)

10.10.8. Szuha (5008)

10.10.9. Szurdokpüspöki (5009)

10.10.10. Tar (5010)

10.10.11. Vizslás (5031)

10.11. Nagymarosi erdőtervezési körzet

10.11.1. Ipolydamásd (5660)

10.11.2. Ipolytölgyes (5658)

10.11.3. Kismaros (5661)

10.11.4. Kóspallag (5662)

10.11.5. Letkés (5663)

10.11.6. Márianosztra (5664)

10.11.7. Nagybörzsöny (5659)

10.11.8. Nagymaros (5665)

10.11.9. Szob (5666)

10.11.10. Vámosmikola (5657)

10.11.11. Zebegény (5667)

10.12. *  Nyugat-Borsodi erdőtervezési körzet

10.12.1. Arló (1845)

10.12.2. Borsodnádasd (1846)

10.12.3. Borsodszentgyörgy (1847)

10.12.4. Domaháza (1855)

10.12.5. Hangony (1856)

10.12.6. Járdánháza (1852)

10.12.7. Kissikátor (1857)

10.13. Parádi erdőtervezési körzet

10.13.1. Bodony (4049)

10.13.2. Mátraballa (4051)

10.13.3. Mátraderecske (4052)

10.13.4. Parád (4053)

10.13.5. Parádsasvár (4054)

10.13.6. Recsk (4055)

10.13.7. Sirok (4056)

10.13.8. Szajla (4057)

10.14. Pétervásárai erdőtervezési körzet

10.14.1. Cered (5130)

10.14.2. Erdőkövesd (4033)

10.14.3. Istenmezeje (4034)

10.14.4. Ivád (4035)

10.14.5. Kisfüzes (4036)

10.14.6. Mátranovák (5132)

10.14.7. Mátraterenye (5005)

10.14.8. Nemti (5006)

10.14.9. Pétervására (4037)

10.14.10. Szilaspogony (5133)

10.14.11. Váraszó (4038)

10.14.12. Zabar (5134)

10.15. Romhányi erdőtervezési körzet

10.15.1. Alsópetény (5100)

10.15.2. Balassagyarmat (5054)

10.15.3. Bánk (5101)

10.15.4. Becske (5078)

10.15.5. Csesztve (5055)

10.15.6. Debercsény (5082)

10.15.7. Dejtár (5103)

10.15.8. Érsekvadkert (5104)

10.15.9. Galgaguta (5086)

10.15.10. Ipolyszög (5106)

10.15.11. Kétbodony (5107)

10.15.12. Kisecset (5108)

10.15.13. Legénd (5089)

10.15.14. Magyarnándor (5090)

10.15.15. Mohora (5091)

10.15.16. Nézsa (5092)

10.15.17. Nógrádkövesd (5093)

10.15.18. Nógrádsáp (5094)

10.15.19. Patak (5121)

10.15.20. Pusztaberki (5109)

10.15.21. Romhány (5111)

10.15.22. Szátok (5112)

10.15.23. Szécsénke (5097)

10.15.24. Szente (5113)

10.15.25. Tereske (5114)

10.16. Salgótarjáni erdőtervezési körzet

10.16.1. Bárna (5032)

10.16.2. Karancsalja (5033)

10.16.3. Karancsberény (5034)

10.16.4. Karancslapujtő (5035)

10.16.5. Kazár (5036)

10.16.6. Mátraszele (5037)

10.16.7. Salgótarján (5025)

10.16.8. Salgótarján-Somoskő (5038)

10.16.9. Salgótarján-Zagyvaróna (5040)

10.16.10. Somoskőújfalu (5039)

10.17. Szécsényi erdőtervezési körzet

10.17.1. Alsótold (5053)

10.17.2. Csitár (5056)

10.17.3. Endrefalva (5042)

10.17.4. Felsőtold (5057)

10.17.5. Garáb (5058)

10.17.6. Hollókő (5059)

10.17.7. Hugyag (5060)

10.17.8. Iliny (5061)

10.17.9. Litke (5046)

10.17.10. Ludányhalászi (5047)

10.17.11. Magyargéc (5062)

10.17.12. Nagylóc (5063)

10.17.13. Nógrádmarcal (5064)

10.17.14. Nógrádsipek (5066)

10.17.15. Nógrádszakál (5049)

10.17.16. Őrhalom (5067)

10.17.17. Patvarc (5068)

10.17.18. Rimóc (5069)

10.17.19. Szécsény (5070)

10.17.20. Szügy (5071)

10.17.21. Varsány (5072)

10.18. *  Szilvásváradi erdőtervezési körzet

10.18.1. Bükkmogyorósd (1848)

10.18.2. Csernely (1849)

10.18.3. Farkaslyuk (1908)

10.18.4. Nagyvisnyó (4025)

10.18.5. Ózd (1858)

10.18.6. Sajónémeti (1859)

10.18.7. Szilvásvárad (4026)

10.19. Tarnaleleszi erdőtervezési körzet

10.19.1. Bátor (4039)

10.19.2. Bekölce (4040)

10.19.3. Bükkszék (4050)

10.19.4. Bükkszenterzsébet (4041)

10.19.5. Egerbocs (4042)

10.19.6. Egercsehi (4043)

10.19.7. Fedémes (4044)

10.19.8. Hevesaranyos (4045)

10.19.9. Szentdomonkos (4046)

10.19.10. Szúcs (4047)

10.19.11. Tarnalelesz (4048)

10.19.12. Terpes (4058)

10.20. Váci erdőtervezési körzet

10.20.1. Csörög (5685)

10.20.2. Csővár (5670)

10.20.3. Felsőpetény (5105)

10.20.4. Keszeg (5125)

10.20.5. Kisnémedi (5671)

10.20.6. Kosd (5682)

10.20.7. Nőtincs (5126)

10.20.8. Ősagárd (5127)

10.20.9. Penc (5672)

10.20.10. Püspökhatvan (5673)

10.20.11. Püspökszilágy (5674)

10.20.12. Rád (5675)

10.20.13. Rétság (5110)

10.20.14. Szendehely (5128)

10.20.15. Sződ (5676)

10.20.16. Sződliget (5513)

10.20.17. Tolmács (5115)

10.20.18. Vác (5683)

10.20.19. Vácduka (5677)

10.20.20. Váchartyán (5678)

10.20.21. Vácrátót (5679)

10.21. *  Verpeléti erdőtervezési körzet

10.21.1. Aldebrő (4060)

10.21.2. Domoszló (4067)

10.21.3. Feldebrő (4071)

10.21.4. Kisnána (4084)

10.21.5. Markaz (4087)

10.21.6. Tarnaszentmária (4096)

10.21.7. Vécs (4103)

10.21.8. Verpelét (4102)

6. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőtervezés 2020-ig szóló ütemterve

A B
1. Erdőtervezés éve Erdőtervezési körzetek
2. *  2011 Alpokaljai
Bánhorváti
Budapesti
Erdőbényei
Gemenci
Hajdúhát-Bihari
Harkakötönyi
Kab-hegyi
Kaszói
Kemencei
Nagykanizsai
Parádi
Pilisi-Visegrádi
Sásdi
3. 2012 Alsó-Őrségi
Bajai
Gömöri
Keszthelyi-hegység
Kemenesi cser
Nagymarosi
Pétervásárai
Pusztavacsi
Rétköz-Beregi
Szerencsi
Tamási
Zalakomári
Zamárdi
4. 2013 Alsó-Tápió-vidéki
Észak-Hanság és Szigetközi
Gerecse-Vértesi
Guthi
Hernádvölgyi
Jósvafői
Kecskeméti
Kisvaszari
Letenyei
Pápai
Somogyvári
Szécsényi
Szigetvári
Tarnaleleszi
5. *  2014 Budai-hegyek
Bugaci
Dél-Vértesi
Devecseri
Fónyi
Kelet-Zselic-Igali
Lenti
Nyírbátori
Salgótarjáni
Sopron-Fertőmelléki
Szilvásváradi
Tornai
Vajszlói
6. *  2015 Balatonfüredi
Bátaszéki
Csereháti
Gönci
Hetvehelyi
Kelebiai
Körmendi
Körös-vidéki
Nagybajomi
Nyugat-Borsodi
Rábaközi-Iváni cser
Romhányi
Súri-Bakonyaljai
Szatmár-Nagyecsedi
Szentgyörgyvölgyi
7. *  2016 Ásotthalmi
Dél-Hansági és Győri
Felsőtárkányi
Közép-Duna-menti
Közép-Tiszai
Lillafüredi
Marcali
Nagykőrösi
Pécsi
Pincehelyi
Sárospataki
Tapolcai
Váci
Zalaegerszegi
8. *  2017 Barcsi
Debrecen-Halápi
Dél-Baranyai
Dél-Bükki
Diósjenő-Királyréti
Egri
Erdőhorváti
Farkasgyepűi
Felső-Kemenesháti
Kiskőrösi
Mezőföldi
Pécsváradi
Zalacsányi
9. *  2018 Bakonyszentlászlói
Bánokszentgyörgyi
Bodrogközi
Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
Dél-Hevesi
Felső-Őrségi és Vendvidéki
Kárászi
Kelet-Cserháti
Kisteleki
Körös-Maros közi
Lábodi
Parasznyai
Sellyei
Szolnok-Jászsági
Verpeléti
10. *  2019 Baki
Berceli
Felső-Hegyközi
Gödöllői-dombság
Gyöngyössolymosi
Kiskunhalasi
Mezőföld-Sárrét
Nagyatádi
Nagydorogi
Nyíregyházi
Répce-síki
Sárvár-Celldömölki
Surdi
Szendrői
Szentendrei
Várpalotai
Zirci
11. 2020 Alsó-Duna-menti
Alsó-Hegyközi
Baktalórántházai
Bédai
Dél-Borsodi
Gerecsei
Gödöllői
Hőgyészi
Iharosi
Marosszög-Csanádi
Nagybátonyi
Nagydorogi
Hévízi
Nyugat-Zselic
Pannonhalmi-Téti
Pilismaróti
Répce-síki
Surdi
Várpalotai

7. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőgazdálkodás és a körzeti erdőtervezés egyes erdészeti tájcsoportjaira vonatkozó egyedi szabályai

1. Nagyalföld

1.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Kocsányos tölgyesek 80–110 90–120 90–130 80–120
3. Cseresek 60–75 70–90 70–90 70–80
4. Akácosok 25–35 30–40 20–40 30–45
5. Kőrisesek, juharosok 60–90 60–110 70–120 70–100
6. Egyéb kemény lombosok 40–80 50–90 50–80 45–90
7. Nemes nyárasok 15–30 20–40 15–35 20–35
8. Nemes füzesek 25–45 30–50 30–50 30–50
9. Hazai nyárasok 30–45 45–70 45–70 35–70
10. Hazai füzesek 30–45 40–60 40–60 35–60
11. Égeresek 50–70 60–80 60–80 55–80
12. Egyéb lágy lombosok 30–70 40–70 40–70 40–70
13. Fenyvesek 35–60 40–70 35–80 35–70

1.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos– különösen az intenzíven terjedő fafajok –, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a fekete nyár, magyar kőris, molyhos tölgy, olasz tölgy, vadgyümölcsök, feketegyűrű (tatár) juhar, rezgő bibircses nyír, nyár, kecskefűz, vénic-szil, mezei szil közönséges boróka – megőrzését.

1.3 Gazdasági rendeltetésű, a részletben előforduló hazai nyár faegyedek sarjaztatására alkalmatlan termőhelyen álló és 35%-nál nagyobb nemes nyár elegyarányú nemes nyár elegyes hazai nyárasokban véghasználat már 25 éves kortól tervezhető.

1.4 Felnyíló erdőnek minősülő erdőtársulások:

a) Borókás-nyárasok

b) Homoki tölgyesek

c) Homoki nyárasok

d) Sziki tölgyesek

e) Lösztölgyesek

f) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők [tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai füzes és nyáras) és láperdők (kőris, nyír, éger)]

g) A részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdők, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

1.5 A szikes termőhelyeken álló állományokban tervezett erdőnevelések során kiemelt figyelmet kell fordítani a szárazságot tűrő cserkíméletére.

1.6 A „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” világörökségi területen területén álló delelőerdőkben, szárnyékerdőkben az akácosok mindaddig fenntarthatóak, amíg a funkciójukat betöltik.

1.7 Ligeterdő jellegű, meghatározóan őshonos fafajú hullámtéri ún. kubikerdők esetében amennyiben a rendeltetésüket a tervciklus alatt várhatóan még be tudják tölteni – a véghasználati előírást kerülni kell.

1.8 A botoló üzemmódban kialakított füzesek esetében – amennyiben a rendeltetésüket a tervciklus alatt várhatóan még be tudják tölteni – a vágásérettségi szakaszok figyelembe vétele nélkül a véghasználati előírást kerülni kell.

2. Északi-középhegység

2.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Bükkösök 90–120 100–150 110–160 100–140
3. Kocsánytalan és kocsányos tölgyesek 90–120 100–150 100–150 90–140
4. Molyhos tölgyesek 90–130 110–150 120–160 100–150
5. Cseresek 70–95 90–110 85–120 75–110
6. Akácosok 25–40 35–60 20–50 30–60
7. Gyertyánosok 60–90 80–120 90–120 70–110
8. Juharosok 60–90 70–110 80–120 70–110
9. Kőrisesek 70–100 90–120 90–120 80–110
10. Egyéb kemény lombosok 40–80 50–90 50–90 40–90
11. Nemes nyárasok –
nemes füzesek
15–35 20–40 15–40 15–45
12. Hazai nyárasok 40–60 45–80 50–80 40–80
13. Hazai füzesek 30–45 40–65 40–60 35–60
14. Égeresek 60–80 70–100 70–100 65–90
15. Hársasok 70–90 80–110 80–110 70–100
16. Egyéb lágy lombosok 30–50 30–70 40–70 30–70
17. Erdei- és feketefenyvesek 40–70 50–80 40–80 40–80
18. Egyéb fenyvesek 50–80 50–100 50–100 60–100

2.2 A cseres és bükkös faállománytípusú területrészeket is tartalmazó erdőrészlet elnyújtott fokozatos felújítóvágással történő véghasználata esetén az egységes vágásérettségi kort a bükkösökre meghatározott vágásérettségi szakaszon belül az alsó határértékhez közelítve, a cseres területrész jelentős hányada esetén azonban akár 100 évnél kisebb értékben indokolt megállapítani úgy, hogy az egyes területrészek véghasználatára a megfelelő faállománytípusra meghatározott vágásérettségi szakaszon belül kerüljön sor.

2.3 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos– különösen az intenzíven terjedő fafajok –, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a molyhos tölgy, olasz tölgy, vadgyümölcsök, tatár juhar, virágos kőris, hegyi szil, mézgás éger, rezgő nyár, kecskefűz, bibircses nyír, közönséges boróka – megőrzését.

2.4 A fenyőszáradással érintett lucfenyvesekben előírt egészségügyi termelés mellett az állomány egészségi állapotának függvényében véghasználat is tervezhető.

2.5 Felnyíló erdőnek minősülő állományok:

a) Bokorerdők és egyéb faanyagtermelést nem szolgáló váztalajon található erdők (fenyvesek, virágos kőrisesek, molyhostölgyesek juharosok),

b) Törmeléklejtő erdők,

c) Sziklaerdők,

d) Szurdokerdők

e) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők (tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai nyáras és füzes, éger) és láperdők (kőris, nyír, éger)

3. Dunántúli-középhegység

3.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Bükkösök 90–120 100–150 100–150 100–140
3. Kocsánytalan és kocsányos tölgyesek 90–120 90–150 100–150 90–140
4. Molyhos tölgyesek 90–120 110–150 110–150 100–140
5. Cseresek 75–95 90–120 85–120 80–110
6. Akácosok 25–40 35–60 20–50 30–60
7. Gyertyánosok 70–90 80–130 80–120 80–110
8. Juharosok 60–90 70–110 80–120 70–110
9. Kőrisesek 70–100 90–120 90–120 80–110
10. Nemes nyárasok – nemes füzesek 15–35 20–40 15–40 15–45
11. Égeresek 60–80 70–100 70–100 65–90
12. Hársasok 70–90 80–110 80–110 70–100
13. Egyéb lombosok 30–70 40–70 40–80 40–80
14. Fenyvesek 40–70 60–100 40–80 45–90

3.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos– különösen az intenzíven terjedő fafajok –, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a, szilek, vadgyümölcsök mézgás éger, rezgő nyár, fehér és szürke nyár, bibircses nyír, közönséges boróka – megőrzését.

3.3 A Gerecsei, a Dél-vértesi, a Szentendrei, a Pilis-Visegrádi és a Budai-hegyek erdőtervezési körzetben nagy területen érintett állami erdőgazdálkodók a természetes felújítások támogatása és a tartamosság követelményeinek megfelelően a területükre vonatkozóan a bővebb véghasználati előírásból évente maximálisan csak a 30 éves vágásérettség átlagának megfelelő arányos részt hajthatják végre.

3.4 Felnyíló erdőnek minősülő állományok:

a) Bokorerdők és egyéb faanyagtermelést nem szolgáló váztalajon található erdők (fenyvesek, virágos kőrisesek, molyhostölgyesek, juharosok)

b) Törmeléklejtő erdők

c) Sziklaerdők

d) Szurdokerdők

e) Faanyagtermelést nem szolgáló ligeterdők (tölgy-kőris-szil, puhafás (hazai nyáras, éger) és láperdők (kőris, nyír, éger)

4. Kisalföld

4.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Kocsányos tölgyesek 75–110 90–130 100–130 90–130
3. Cseresek 70–100 80–130 90–130 80–120
4. Akácosok 20–50 30–50 20–50 25–55
5. Egyéb kemény lombosok 60–90 70–120 70–120 60–110
6. Nemes nyárasok 15–40 20–40 15–40 15–40
7. Nemes füzesek 30–45 30–55 30–50 30–55
8. Hazai nyárasok 30–55 35–70 40–70 35–70
9. Hazai füzesek 25–50 30–60 30–60 30–60
10. Égeresek 45–70 50–90 60–100 55–90
11. Egyéb lágy lombosok 30–70 40–90 50–100 40–90
12. Fenyvesek 45–80 50–90 45–90 50–80

4.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos– különösen az intenzíven terjedő fafajok –, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a vadgyümölcsök, mezei szil, vénic-szil, magas kőris, magyar kőris, mézgás éger, rezgő nyár, kecskefűz, bibircses nyír, közönséges boróka – megőrzését.

4.3 A tájcsoportban felnyíló erdő a részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdőket, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

5. Nyugat-Dunántúl

5.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Bükkösök 90–120 90–150 100–130 100–130
3. Kocsánytalan tölgyesek 90–130 100–140 110–150 100–140
4. Kocsányos tölgyesek 90–120 100–140 100–140 90–130
5. Cseresek 70–100 90–120 90–120 80–110
6. Akácosok 25–40 30–50 20–50 25–55
7. Gyertyánosok 60–100 80–120 80–110 70–100
8. Kőrisesek 70–90 80–100 85–110 80–100
9. Egyéb kemény lombosok 40–90 50–110 60–120 40–110
10. Nemes nyárasok – nemes füzesek 15–35 20–40 15–40 20–50
11. Hazai nyárasok és füzesek 30–55 40–70 40–70 40–70
12. Égeresek 45–75 60–80 60–80 55–80
13. Hársasok 60–100 70–120 80–130 70–120
14. Egyéb lágy lombosok 30–70 40–90 40–90 30–90
15. Erdei- és feketefenyvesek 60–100 70–110 60–120 70–110
16. Egyéb fenyvesek 40–100 50–110 40–110 50–110

5.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a szilek, kőrisek, hegyi juhar, mézgás éger, szelídgesztenye, közönséges boróka – megőrzését.

5.3 A fenyőszáradással érintett lucfenyvesekben előírt egészségügyi termelés mellett az állomány egészségi állapotának függvényében véghasználat is tervezhető.

5.4 Az erdeifenyvesekben legfeljebb két famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás tarvágás jellegű véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.

6. Dél-Dunántúl

6.1 A körzeti erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok:

A B C D E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
1. Faállománytípus neve Gazdasági Közjóléti Természetvédelmi és Natura 2000 Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Bükkösök 90–120 100–130 100–140 100–130
3. Kocsánytalan tölgyesek 90–120 90–130 100–140 90–140
4. Kocsányos tölgyesek 80–110 90–130 95–130 95–120
5. Cseresek 70–95 85–110 90–120 80–110
6. Akácosok 25–40 30–50 20–50 30–50
7. Gyertyánosok 70–90 80–120 85–120 80–110
8. Juharosok 60–90 70–100 80–110 70–100
9. Kőrisesek 70–95 80–110 85–120 80–110
10. Vörös tölgyesek, fekete diósok 60–80 70–90 60–90 70–90
11. Egyéb kemény lombosok 40–80 50–90 50–90 40–90
12. Nemes nyárasok – nemes füzesek 15–35 20–40 15–40 20–45
13. Hazai nyárasok 35–55 45–70 50–70 40–70
14. Hazai füzesek 30–45 40–60 40–60 35–60
15. Égeresek 50–70 60–90 60–90 55–80
16. Hársasok 60–90 75–110 80–110 70–100
17. Egyéb lágy lombosok 20–50 20–60 30–60 20–60
18. Fenyvesek 40–70 50–90 40–80 45–80

6.2 Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az intenzíven terjedő elegyfafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok – kiemelten a molyhos- és olasz tölgy, a berkenyék, madárcseresznye, vadalma, vadkörte, szilek, bibircses nyír, kecskefűz, közönséges boróka, esetenként a hazai nyárak – megőrzését.

6.3 A tájcsoportban felnyíló erdő:

a) az V–VI. fatermési osztályba sorolt gyenge termőhelyű homokkibúvásos erdőrészletek,

b) a részlegesen vízzel borított, vagy víznyomásos erdőrészletek, láperdőket, amennyiben a záródás átlagos értéke nem éri el az 50%-ot.

6.4 A legfeljebb két (bükkösben másfél) famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás tarvágás jellegű véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.

8. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Az erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományok

A B C D

1. * 

Erdősítés célállománya

Fő-fafaj

Főfafajként értékelhető elegyfafajok
Befejezéskori tőszám mageredetű erdőfelújításban1
db/ha
2. Bükkösök B KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, VK, CSNY, BE, KH, NH, EH, EF, JF,VF, LF 5 000
(4 000)
3. Gyertyános- tölgyesek KTT, KST GY, CS, B, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, VK, CSNY, AL, SZG, KH, NH, EH, ME, BE, EF, LF, VF, DF 5 000
(4 000)
4. Tölgyesek KTT, KST, MAT CS, B, MOT, OT, GY, HJ, KJ, TJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, VK, CSNY, BE, SZG, KH, NH, EH, ME, FRNY, RNY, FTNY, EF, FF, AL, KT 5 000
(4 000)
5. Cseresek CS B, KST, KTT, MOT, OT, MAT, GY, KJ, MJ, TJ, MK,VK,MJ, MSZ, CSNY, BE, KT, KH, EH, EF, FF, VF 4 000
(2 500)
6. Molyhos tölgyesek MOT, OT VK, KTT, CS, MSZ, MK, KT, BE, EH, MJ 4 000
(1 000)
7. Hazai egyéb kemény lombosok2 H–EKL GY, HJ, KJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, VK,MJ, CSNY, AL, KT, BE, KH, NH, EH, FRNY, FTNY, FFU, TFU, ME, KH, NH, EH, EF, FF, LF 5 000
(3 000)
8. Akácosok A (Valamennyi őshonos fafaj értékelhető főfafajként.) 2 500
(1 500)
9. Idegenhonos kemény lombosok2 I–EKL KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,HSZ, MK, MAK, CSNY, FRNY, KH, NH, EH, TMO, MSZ, VSZ, TUSZ, MJ, 5 000
(2 500)
10. Nemes nyárasok és nemes fűzesek NNY, NFŰ A, (Valamennyi őshonos fafaj értékelhető főfafajként.) 350
(300)
11. Hazai nyárasok2 HNY KST, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MJ, VSZ, MK, MAK, AL, KT, FFU, TFU, ME, FTNY , RNY, ZSM, A, NNY, KBO, EF, FF 3 000
(2 000)
12. Víztűrő egyéb lágylomb2 VT–ELL KST, HJ, VSZ, MK, MAK, AL, LF, NNY, FRNY, FTNY, NFU, FFU, TFU, 2 000
(1 000)
13. Hazai egyéb lágylomb2 H–ELL KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, MK, AL, CSNY, KT, SZG, FRNY, BE, EF, FF, LF 5 000
(4 000)
14. Erdeifenyvesek EF KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, CSNY, AL, KT, BE, SZG, FRNY, KH, NH, EH, FF, LF, VF, DF, KBO 4 000
(3 000)
15. Feketefenyvesek FF KTT, KST, MOT, CS, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BE, FRNY, EH, EF 4 000
(3 000)
16. *  Egyéb fenyvesek2 EGYF KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, VSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH, EF, AC, 4 000
(3 000)
1 A táblázat megfelelő rovatában szerepeltetett érték az erdősítés főfafajú és a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelelő, főfafajként értékelhető elegyfafajú faegyedeire együttesen elvárt összes tőszámot mutatják úgy, hogy azon belül a főfafajú faegyedeknek legalább a zárójelben szerepeltetett mennyiségben jelen kell lenniük a vizsgált területen. A két érték különbözete ennek megfelelően azt jelzi, hogy az adott elegyfafajú faegyedek az erdősítés főfafajú faegyedei jelenlétének értékelése során milyen mértékekig vehetők számításba.
2 Egyes célállománytípus-csoportban feltüntetett főfafaj erdősítési fafajcsoportot takar, melyek közül az alábbi fafajok értelmezhetők főfafajként:
A B
1. Fafajcsoport Főfafaj
2. H–EKL GY, HJ, KJ, MJ, MK, MAK, MSZ, VSZ, VK, B, KST, KTT, MAT, MOT, OT, CS, (MAK és VK csak a természetes elterjedési területén belül alkalmazható)
3. *  I–EKL VT, FD, KD, ha a véghasznált faállomány AK vagy NYO főfafajú volt: AK, NYO
4. HNY FRNY (beleértve SZNY is), FTNY, RNY
5. VT–ELL FÜ, MÉ
6. H–ELL KH, NH, MÉ, NYI, illetve a többi kategória főfafajaként nem említett lágy lombos fafajok
7. *  EGYF LF, DF, JF, VF

9. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

Erdősítési célállományok megfeleltetése

A B
1. E rendelet hatálybalépése előtt megállapítható célállományok E rendelet hatálybalépését követően megállapítható célállományok
2. rövid neve teljes neve teljes neve rövid neve
3. B Bükkös Bükkös B
4. B–KTT Kocsánytalan tölgyes-bükkös Bükkös B
5. B–GY–KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-
bükkös
Bükkös B
6. B–GY Gyertyános-bükkös Bükkös B
7. B–K Kőrises-bükkös Bükkös B
8. B–EL Egyéb lomb elegyes-bükkös Bükkös B
9. B–F Fenyő elegyes-bükkös Bükkös B
10. GY–KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Gyertyános-tölgyes GY–T
11. GY–KTT–B Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Gyertyános-tölgyes GY–T
12. GY–KTT–CS Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Gyertyános-tölgyes GY–T
13. GY–KTT–EL Egyéb lomb elegyes-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
Gyertyános-tölgyes GY–T
14. GY–KTT–F Fenyő elegyes-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
Gyertyános-tölgyes GY–T
15. GY–KST Gyertyános-kocsányos tölgyes Gyertyános-tölgyes GY–T
16. GY–KST–CS Cseres-gyertyános-
kocsányos tölgyes
Gyertyános-tölgyes GY–T
17. GY–KST–EL Egyéb lomb elegyes-gyertyános-
kocsányos tölgyes
Gyertyános-tölgyes GY–T
18. GY–KST–F Fenyő elegyes-gyertyános-
kocsányos tölgyes
Gyertyános-tölgyes GY–T
19. KTT Kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
20. KTT–CS Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
21. KTT–H Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
22. KTT–MOT Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
23. KTT–CS–EF Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
24. KTT–EF Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
25. KTT–EL Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
26. KTT–EGYF Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgyes T
27. KST Kocsányos tölgyes Tölgyes T
28. KST–CS Cseres-kocsányos tölgyes Tölgyes T
29. KST–HNY Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgyes T
30. KST–MÉ Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgyes T
31. KST–K Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgyes T
32. KST–EL Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgyes T
33. KST–F Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgyes T
34. CS Cseres Cseres CS
35. CS–KTT Kocsánytalan tölgyes-cseres Cseres CS
36. CS–KST Kocsányos tölgyes-cseres Cseres CS
37. CS–MOT Molyhos tölgyes-cseres Cseres CS
38. CS–EL Egyéb lomb elegyes-cseres Cseres CS
39. CS–EF Erdeifenyves-cseres Cseres CS
40. CS–FF Feketefenyves-cseres Cseres CS
41. CS–EGYF Egyéb fenyő elegyes-cseres Cseres CS
42. MOT–VK Virágos kőrises-molyhos tölgyes Molyhos tölgyes MOT
43. MOT–KTT Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Molyhos tölgyes MOT
44. MOT–CS Cseres-molyhos tölgyes Molyhos tölgyes MOT
45. MOT–EL Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Molyhos tölgyes MOT
46. A Akácos Akácos A
47. A–NNY Nemes nyáras-akácos Akácos A
48. A–HNY Hazai nyáras-akácos Akácos A
49. A–EL Egyéb lomb elegyes-akácos Akácos A
50. A–F Fenyő elegyes-akácos Akácos A
51. GY Gyertyános Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
52. GY–E Elegyes-gyertyános Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
53. J Juharos Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
54. J–E Elegyes-juharos Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
55. K Kőrises Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
56. K–T Tölgyes-kőrises Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
57. K–E Egyéb elegyes-kőrises Hazai egyéb kemény lombos H–EKL
58. VT Vörös tölgyes Idegenhonos kemény lombos I–EKL
59. FD Fekete diós Idegenhonos kemény lombos I–EKL
60. EKL Egyéb kemény lombos Célállománynak nem volt választható
61. NNY Nemes nyáras Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
62. NNY–HNY Hazai nyáras-nemes nyáras Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
63. NNY–A Akácos-nemes nyáras Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
64. NNY–EL Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
65. NNY–F Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
66. NFÜ Nemes füzes Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
67. NFÜ–E Elegyes-nemes füzes Nemes nyáras vagy nemes fűzes NNY/NFÜ
68. HNY Hazai nyáras Hazai nyáras HNY
69. HNY–NNY Nemes nyáras-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
70. HNY–A Akácos-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
71. HNY–KST Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
72. HNY–EL Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
73. HNY–BO Borókás-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
74. HNY–EGYF Fenyő elegyes-hazai nyáras Hazai nyáras HNY
75. Füzes Víztűrő egyéb lágylomb VT–ELL
76. FÜ–E Elegyes-füzes Víztűrő egyéb lágylomb VT–ELL
77. Mézgás égeres Víztűrő egyéb lágylomb VT–ELL
78. MÉ–E Elegyes-mézgás égeres Víztűrő egyéb lágylomb VT–ELL
79. H Hársas Hazai egyéb lágylomb H–ELL
80. H–E Elegyes-hársas Hazai egyéb lágylomb H–ELL
81. NYI Nyíres Hazai egyéb lágylomb H–ELL
82. NYI–E Elegyes-nyíres Hazai egyéb lágylomb H–ELL
83. ELL Egyéb lágy lombos Hazai egyéb lágylomb H–ELL
84. EF Erdeifenyves Erdeifenyves EF
85. EF–B Bükkös-erdeifenyves Erdeifenyves EF
86. EF–GY–KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Erdeifenyves EF
87. EF–T Tölgyes-erdeifenyves Erdeifenyves EF
88. EF–CS Cseres-erdeifenyves Erdeifenyves EF
89. EF–A Akácos-erdeifenyves Erdeifenyves EF
90. EF–EL Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Erdeifenyves EF
91. EF–F Fenyő elegyes-erdeifenyves Erdeifenyves EF
92. FF Feketefenyves Feketefenyves FF
93. FF–CS Cseres-feketefenyves Feketefenyves FF
94. FF–T Molyhos tölgyes-feketefenyves Feketefenyves FF
95. FF–EL Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Feketefenyves FF
96. FF–F Fenyő elegyes-feketefenyves Feketefenyves FF
97. LF Lucfenyves Egyéb fenyves EGYF
98. LF–B Bükkös-lucfenyves Egyéb fenyves EGYF
99. LF–EL Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Egyéb fenyves EGYF
100. LF–F Fenyő elegyes-lucfenyves Egyéb fenyves EGYF
101. VF Vörösfenyves Célállománynak nem volt választható
102. EGYF Egyéb fenyves Egyéb fenyves EGYF
103. EGYF–L Elegyes-egyéb fenyves Egyéb fenyves EGYF

10. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez * 

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei

A. Általános rész

1. Azonosító adatok

1.1. az erdőgazdálkodó neve, kódja

1.2. a terület elnevezése

1.3. örökerdő üzemmód megállapításának időpontja

1.4. terület-nyilvántartás:

1.4.1. örökerdő egység jele

1.4.2. beavatkozás tervezett éve (első beavatkozás + visszatérési időszakok)

1.4.3. egység összterülete (ha)

1.4.4. erdőrészlet jele

1.4.5. erdőrészlet területe (ha)

1.4.6. örökerdő modell

2. Gazdálkodási célok kitűzése

2.1. örökerdő modell

2.2. minősítés (jó, közepes, gyenge)

2.3. a főállomány optimális célállapota

2.3.1. fafajok és elegyarányuk (%)

2.3.2. fafajok célátmérői (cm)

2.3.3. darabszám (db/ha)

2.3.4. körlapösszeg (m²/ha)

3. Feltárás tervezése

3.1. engedélyköteles és nem engedélyköteles feltáróhálózat szükségessége

3.2. közelítőhálózat tervezése

4. Visszatérési idő meghatározása (indokolással ellátva)

5. Az erdőgazdálkodó által megfogalmazott kezelési elvek és beavatkozási erélyek általános bemutatása a különböző fejlődési szakaszban lévő faállományokban

6. Az önellenőrzési módszernek megfelelő, az erdőművelési célok betartásához kiválasztott, a tervezéshez és önellenőrzéshez alkalmazott gazdálkodói eljárás (átmérőcsoportos, átmérőosztályos, körlapösszeg mérésen alapuló)

7. Terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása

7.1. javafák, értékfák, célátmérőig fenntartandó fák jelölése

7.2. kivágandó fák jelölése

7.3. biotóp fák jelölése

7.4. közelítőnyomok jelölése

7.5. egyéb fontosnak tartott jelölések

8. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése (például: biotóp fák, kíméleti terület stb.)

9. Térképi melléklet az örökerdő tömb egységekre osztásának ábrázolásával

A térképen ábrázolni kell a meglévő és a tervezett közelítő nyom hálózatot is.

B. Erdőrészlet adatok

1. Erdőrészlet azonosító

2. Örökerdő modell kijelölése

2.1. főállomány (D1,3 ≥ 12 cm) jellemzése (törzsszámeloszlás, elegyarány, záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)

2.2. utánpótlás állomány bemutatása (elegyarány, záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)

3. Faállomány összefoglaló értékelése

3.1. jelenlegi körlapösszeg (m2/ha)

3.2. átlagos éves körlapösszeg növedék (m2/év/ha)

3.3. visszatérési időszak hossza (év)

3.4. körlapösszeg növedék a visszatérési időszak alatt (m2/ha)

3.5. körlapösszeg fenntartás (csökkentés, megtartás, emelés)

3.6. beavatkozás tervezett mértéke a körlapösszegben (m2/ha)

3.7. beavatkozás tervezett erélye körlapösszegek %-ában

4. Szöveges célmeghatározás a főállományra

5. A célállapot eléréséhez szükséges kivágandó fák tervezett átmérőeloszlása

6. Utánpótlás állomány gondozásának tervezése

11. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez * 

Az átalakítási és erdőfelújítási terv tartalmi követelményei átmeneti üzemmódú erdőkre

1. Azonosító adatok

1.1. az erdőgazdálkodó neve, kódja

1.2. terület-kimutatás:

1.2.1. erdőrészlet jele

1.2.2. erdőrészlet területe (ha)

1.2.3. átmeneti üzemmód megállapításának időpontja

1.2.4. véghasználati időszak hossza (év)

1.2.5. átalakítási és erdőfelújítási tervezési egység darabszáma

2. Terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása

2.1. tervezési egység határa

2.2. kivágandó fák jelölése

2.3. hagyásfák jelölése

2.4. közelítőnyomok jelölése

2.5. egyéb fontosnak tartott jelölések

3. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése (például: biotóp fák, kíméleti terület stb.)

4. Erdőrészletek átalakítási és erdőfelújítási terve

4.1. erdőrészlet azonosítója

4.2. erdőrészlet területe

4.3. átalakítási és erdőfelújítási tervezési egység

4.3.1. jele a térképen

4.3.2. területe (ha)

4.4. a 10 éves erdőtervidőszak alatti beavatkozások száma

4.5. idős állomány faállománytípusa

4.6. használat módja

4.7. erdősítés jellege

4.8. erdősítés módja

4.9. újulat faállománytípusa

4.10. megjegyzés

5. Térképi melléklet az erdőrészlet átalakítási és erdőfelújítási tervezési egységekre osztásának ábrázolásával

A térképen ábrázolni kell a meglévő és a tervezett közelítő nyom hálózatot is.